Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości"

Transkrypt

1 zagadnienia z zakresu rachunkowości Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Rachunkowości Dr Marzena Strojek- Filus Rachunkowości Dr Magdalena Głębocka Rachunkowości Dr Anna Kuzior Rachunkowości Dr Marzena Czarnecka Prawa Prof. dr hab. Halina Buk - Rewizja finansowa - Audyt wewnętrzny - Rachunkowość bankowa - Sprawozdawczość finansowa - Rachunkowość zarządcza controling - Rachunkowość zarządcza - Rachunek kosztów - Pochodne instrumenty finansowe - Nowoczesne systemy rachunku kosztów - Controlling i wycena - Rachunkowość ubezpieczeń - Sprawozdawczość i analiza finansowa - Rachunek kosztów - Sprawozdawczość finansowa - Polityka bilansowa - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - Rachunek kosztów - Międzynarodowe i krajowe Standardy Sprawozdawczości - Finansowej - Polityka społeczna - Prawo energetyczne - Polityka energetyczna - Prawo pracy - Praco cywilne - Prawo gospodarcze - Ochrona konkurencji

2 Dr Krystyna Barczyk Dr Ewa Chorowska Dr Izabela Emerling Dr Tomasz Lis Dr Ewa Maruszewska

3 Dr Jolanta Martini-Twardowska Dr Ireneusz Wieczorek zagadnienia z zakresu analizy finansowej dr Janusz Cichy Bankowości Prof. UE dr hab. Miloš Král Bank Centralny, polityka pieniężna oraz instrumenty Organizacja systemu bankowego w Polsce instytucje i regulacje Zarządzanie finansowe bankiem-zarządzanie aktywami i pasywami banku Działalność kredytowa, depozytowa i rozliczeniowa banków, Instytucja kredytu hipotecznego działalność banków hipotecznych w Polsce, emisja listów zastawnych, Private banking- bankowość dla zamożnych Asset management zarządzanie aktywami, Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym, rola banków w operacjach M&A Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego (gmin), Instrumenty ubezpieczeniowe w ofercie banku komercyjnego, Problem prania brudnych pieniędzy w bankach. Ryzyko bankowe, prawne i ustawowe sposoby jego ograniczania. Rynek pieniężny- instrumenty i operacje Rynek kapitałowy instrumenty i operacje. Instytucje rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych Fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym. Finansowanie przedsiębiorstw kredyt kupiecki, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja aktywów, leasing, venture capital, krótkoterminowe papiery dłużne, Emisja papierów wartościowych- obligacje, akcje, bankowe papiery wartościowe, Bank i jego rola w absorpcji funduszy unijnych. Ubezpieczanie i finansowanie eksportu. Sektor bankowy analiza sytuacji finansowej banku Analiza techniczna i fundamentalna instrumentów finansowych Sektor finansowy Unii Europejskiej

4 Bankowości Dr inż. Tomasz Zieliński Bankowości prof. dr hab. Halina Zadora Finansów Funkcjonowanie rynków finansowych Ryzyko finansowe Sektor bankowy - instytucje, mechanizmy, regulacje Przedsiębiorstwo bankowe - wybrane obszary funkcjonowania Analiza finansowa banku Zarządzanie wartością banku Funkcjonowanie rynków finansowych Ryzyko finansowe Ryzyko kredytowe Analiza i modelowanie ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego Analiza i modelowanie ryzyka kursu akcji Wycena instrumentów finansowych Modele wartości portfela Analiza portfelowa Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem Prognozowanie i symulacje w finansach i bankowości Analiza szeregów czasowych Wykorzystanie Internetu jako źródła danych finansowych Wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizie i modelowaniu finansowym (Excel, VBA, Matlab) Pieniądz elektroniczny Analiza due diligence: istota, zakres, zastosowanie, Instytucje finansowe na rynku fuzji i przejęć jako pośrednicy inwestorzy, animatorzy, agresorzy i pośrednicy między podmiotami sfery realnej Cykle koniunkturalne a cykle giełdowe: problemy zgodności i asymetryczności, analiza przyczyn i skutków, konsekwencji nakładania się cykli Zachowania podmiotów na rynku giełdowym: motywy, skutki, efekty Instrumenty finansowe i mechanizmy ich kreacji a potrzeby gospodarki realnej Finanse przedsiębiorstw a ryzyko działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej (zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw) Relacje przedsiębiorstw z podmiotami sfery realnej Przyczyny, przejawy, skutki sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie i działania antykryzysowe podejmowane przez przedsiębiorstwa. zagadnienia z zakresu bankowości i finansów międzynarodowych Prof. dr hab. Irena Pyka Bankowości 9 miejsc Działalność usługowa banków Zarządzaniem ryzykiem bankowym Kapitał bankowy regulacje ostrożnościowe Banki na rynku papierów wartościowych Polityka pieniężna banków centralnych Stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego Nadzór nad rynkiem finansowym Inwestowanie na rynku kapitałowym Rynek skarbowych papierów wartościowych Rynek giełdowy Instrumenty pochodne Rynki finansowe Unii Europejskiej

5 Prof. dr hab. Joanna Żabińska Bankowości 9 miejsc Prof. UE dr hab. Mirosława Capiga Bankowości 9 miejsc Prof. UE dr hab. Janina Harasim Bankowości 8 miejsc Międzynarodowe rynki finansowe i ich rola jako źródło pozyskiwania kapitału Proces integracji a rozwój jednolitego europejskiego rynku finansowego Poziom integracji poszczególnych segmentów europejskiego rynku finansowego (w tym rynku pieniężnego, rynku akcji, rynku instrumentów dłużnych, rynku bankowego) Rynek walutowy, kursy walutowe i ich wpływ na gospodarkę Problemy bilansu płatniczego i metod jego równoważenia w poszczególnych krajach Bankowość międzynarodowa. Analizy porównawcze funkcjonowania sektorów bankowych w poszczególnych krajach Innowacje finansowe i ich rola w rozwoju poszczególnych segmentów rynku kapitałowego Międzynarodowe organizacje finansowe (MFW, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS) i inne oraz ich rola w stabilizacji światowego systemu finansowego Przepływy kapitałowe ze szczególnym uwzględnieniem Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) Zadłużenie międzynarodowe, jego istota i potencjalne źródło destabilizacji światowego systemu finansowego Działalność kredytowa banku Funkcjonowanie monetarnych instytucji finansowych (banki komercyjne, hipoteczne, SKOK-i) Polityka pieniężna banku centralnego Zarządzanie ryzykiem bankowym (kredytowym, operacyjnym, płynności, rynkowym) Zarządzanie kapitałem banku (finansowym, intelektualnym, ekonomicznym, regulacyjnym) Analiza i ocena kondycji finansowej banku, systemy Bezpieczeństwo finansowe banku Bankowość działalność depozytowa banków działalność kredytowa banków formy rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym (tradycyjne i nowe) bankowość elektroniczna współpraca banków z innymi instytucjami finansowymi (bancassurance, konglomeraty finansowe itp.) bankowość detaliczna systemy bankowe i ich przekształcenia bankowość inwestycyjna bankowość centralna bankowość komercyjna bankowość spółdzielcza Marketing usług finansowych (szczególnie marketing bankowy) segmentacja klientów instytucji finansowych polityka kształtowania oferty polityka cenowa dystrybucja produktów finansowych promocja w instytucjach finansowych (wizerunek, reklama, sponsoring itp.) rola personelu w sprzedaży usług finansowych czynniki przewagi konkurencyjnej i strategie konkurencyjne instytucji finansowych Finanse międzynarodowe krajowy i międzynarodowy system walutowy wymienialność walut bilans płatniczy i kwestie jego równowagi integracja gospodarcza i finansowa

6 międzynarodowy rynek walutowy globalizacja rynków finansowych międzynarodowe instytucje finansowe zadłużenie zagraniczne formy finansowania i rozliczania wymiany z zagranicą Inne zagadnienia Inne zagadnienia Pozostałe zagadnienia Prof. dr hab. Dorota Kotlorz Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Rynek pracy w dobie globalizacji i rewolucji technologicznej - społeczeństwo informacyjne - rewolucja informatyczna a nowe formy pracy (outsourcing, offshoring, co-working) - outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wykluczenie cyfrowe a rynek pracy - wirtualne miejsca wirtualnej pracy - czas pracy ery postindustrialnej Polityka gospodarcza a rynek pracy Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy Kierunki rozwoju zawodowego pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie Kapitał społeczny jako element kształtujący przewagę konkurencyjną Koszty pracy ich wpływ na rynek pracy Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje bezpośrednie Modele regulowania problemów pracy - technika kształtowania płac w jednostce organizacyjnej - nietypowe formy zatrudnienia (pracownicze, niepracownicze) Samozatrudnienie i outsourcing Pracujący na własny rachunek wobec ubezpieczeń społecznych Prawna ochrona zatrudnienia (EPL) Podaż pracy i jej zmiany pod wpływem podatków i transferów Opodatkowanie pracy i jego wpływ na rynek pracy Państwo jako regulator stosunków pracy Regulacje prawne dotyczące świadczeń z tytułu bezrobocia w krajach członkowskich UE Polityka monetarna i fiskalna jej wpływ na rynek pracy Światowy kryzys finansowy konsekwencje dla rynku pracy Nieruchomości rekreacyjne ich wpływ na rozwój regionów i na rynek pracy Propozycja tematów może ulec modyfikacji i rozszerzeniu (w zakresie problematyki seminarium) stosownie do zgłoszonych zainteresowań. Prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Samodzielny Zakład Teorii i Metodologii Ekonomii Położenie materialne ludności w Polsce na początku XXI wieku Globalizacja ekonomiczna u progu XXI wieku. Kierunki zmian Społeczeństwo oparte na wiedzy: warunki i bariery realizacji Zróżnicowanie ekonomiczne w gospodarce rynkowej. Problemy teorii i praktyki Problemy współczesnej ekonomii: nurty badawcze, ośrodki naukowe i ich dokonania w Polsce i na świecie

7 Dr Radosław Pacud Rynku Ubezpieczeniowego Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Propozycje własne Szanownych Studentów Pośrednictwo ubezpieczeniowe Likwidacja szkód Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia osobowe Prawo ubezpieczeniowe Ubezpieczenia społeczne Finanse ubezpieczeń społecznych Prawo ubezpieczeń społecznych Ubezpieczenia zdrowotne Problematyka seminarium: Elektroniczne finanse i elektroniczna bankowość Systemy informatyczne w bankach i firmach ubezpieczeniowych Finansowe portale internetowe Systemy ERP i technologie internetowe w przedsiębiorstwach Analiza danych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych Zastosowanie Internetu i Web 2.0 w przedsiębiorstwach, w tym finansowych i ubezpieczeniowych Systemy informatyczne i Internet w przedsiębiorstwach Systemy informatyczne i Internet w gospodarowaniu nieruchomościami Systemy informatyczne i Internet w organizacjach sektora ochrony zdrowia Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy Elektroniczna administracja Przykładowe tematy prac magisterskich i dyplomowych: Zastosowanie systemów ERP w zarządzaniu środkami trwałymi na przykładzie przedsiębiorstwa X Systemy informatyczne rachunkowości na przykładzie systemu X Funkcjonalność i wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie X Funkcjonalność i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w przedsiębiorstwie X Sprzedaż w Internecie na przykładzie wybranych firm Technologie wielowymiarowych analiz danych we wspomaganiu decyzji w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Moduł Controlling systemu CDN XL jako przykład rozwiązania klasy Business Intelligence wspierającego podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie Informatyczny system analiz finansowych dla grupy kapitałowej x Projekt szkolenia elektronicznego na temat systemów Business Intelligence Zarządzanie ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem systemów informatycznych Usługi bankowości elektronicznej na przykładzie wybranych banków Zagrożenia i metody zabezpieczeń bankowości elektronicznej Bezpieczeństwo systemów elektronicznej bankowości na przykładzie wybranych banków Funkcjonowanie bankowości internetowej na przykładzie wybranych banków Analiza i ocena porównawcza wybranych portali bankowych Budowa internetowego portalu finansowego w oparciu o system zarządzania treścią Systemy płatności elektronicznych w Polsce i USA - analiza porównawcza Analiza i ocena porównawcza wybranych portali finansowych

8 Zastosowanie sztucznej inteligencji w budowie i optymalizacji portfela inwestycyjnego Analiza i ocena porównawcza wybranych portali ubezpieczeniowych Świadczenie usług ubezpieczeniowych w Internecie Portale internetowe w sektorze ochrony zdrowia na przykładzie X Wykorzystanie technologii informatycznych w pracy pośrednika obrotu nieruchomościami Wykorzystanie Internetu w kreowaniu wizerunku firm zajmujących się obrotem nieruchomościami Pozyskiwanie funduszy unijnych na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy X Zastosowanie Internetu w biznesie na przykładzie firmy X Rozwój handlu elektronicznego na przykładzie sklepów internetowych Budowa społeczeństwa informacyjnego na przykładzie miasta X

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo