Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

2 KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki i rachunkowość spółek Rynki finansowe Finanse i rachunkowość administracji rządowej i samorządowej Doradztwo finansowe Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe Inwestycje i rynki nieruchomości

3 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Polityka pieniężna 2. Rachunkowość zarządcza 3. Portfel inwestycyjny 4. Prawo finansowe 5. Rachunek kosztów 6. Standardy sprawozdawczości finansowej 7. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 8. Finanse samorządu terytorialnego 9. Globalne rynki finansowe 10. Finanse osobiste

4 KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPECJALNOŚĆ: Finanse, podatki i rachunkowość spółek

5 SPECJALNOŚĆ: Finanse, podatki i rachunkowość spółek PROFIL ABSOLWENTA Studenci są przygotowywani do pracy: w działach finansów, księgowości, kontrolingu, zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich podmiotów gospodarczych, w pozyskiwaniu kapitału dla spółek, w tym również funduszy unijnych i w drodze emisji papierów wartościowych, w wycenie spółek, ocenie opłacalności inwestycji, analizie finansowej, w działach podatkowych, doradztwie podatkowym oraz działaniach naprawczych i restrukturyzacji spółek.

6 SPECJALNOŚĆ: Finanse, podatki i rachunkowość spółek NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA Absolwent uzyska rozszerzoną wiedzę o spółkach w obrocie gospodarczym, instrumentach ich analizy i wyceny oraz opodatkowaniu, w tym metodach planowania i optymalizacji podatkowej; Absolwent będzie potrafił dostosować założone przez przedsiębiorców cele do uwarunkowań praktyki gospodarczej oraz poznanych zasad i teorii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w podmiotach gospodarczych, w tym przede wszystkim w spółkach kapitałowych oraz w firmach konsultingowych z obszaru zarządzania finansami, księgowości, pozyskiwania kapitału, doradztwa podatkowego.

7 SPECJALNOŚĆ: Finanse, podatki i rachunkowość spółek PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Zarządzanie wartością Planowanie finansowe Pozyskiwanie kapitału z rynków finansowych Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Alternatywne systemu obrotu w Europie Zaawansowana analiza finansowa Ład korporacyjny w spółkach giełdowych Planowanie podatkowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Partnerstwo publiczno-prywatne

8 SPECJALNOŚĆ: Finanse, podatki i rachunkowość spółek JAKA PRACA PO STUDIACH? Specjalność przygotowuje do pracy: Analityk finansowych w spółkach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych i doradczych Specjalista w dziale księgowości, kontrolingu, ekonomicznym Pracownik działów podatkowych przedsiębiorstw, w tym firm doradztwa podatkowego Specjalista od wyceny przedsiębiorstw na potrzeby transakcji M&A Inwestor Doradca finansowy

9 KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPECJALNOŚĆ: Rynki finansowe

10 SPECJALNOŚĆ: Rynki finansowe PROFIL ABSOLWENTA Studenci są przygotowywani do: szybkiego segregowania i analizowania morza informacji, rozumienia wpływu zdarzeń w gospodarce i decyzji w przedsiębiorstwach na wartość instrumentów finansowych pracy w zespołach analitycznych, pod presją, przy dużym ryzyku popełnienia błędów.

11 SPECJALNOŚĆ: Rynki finansowe NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA znajomość zastosowania i wyceny instrumentów finansowych oraz ryzyka ich stosowania, znajomość instytucji finansowych, wiedza o współzależnościach między rynkami, krytyczne analizowanie raportów finansowych, przeprowadzanie wycen papierów wartościowych, rozbudzona potrzeba ciągłego uczenia się, praca w grupach, identyfikacja informacji ważnych i nieważnych.

12 SPECJALNOŚĆ: Rynki finansowe PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Międzynarodowe systemy walutowe Alternatywne systemy obrotu Analiza fundamentalna spółki giełdowej Finanse behawioralne Rynki alternatywne

13 SPECJALNOŚĆ: Rynki finansowe JAKA PRACA PO STUDIACH? Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach: Zarządzający aktywami, doradca inwestycyjny, analityk papierów wartościowych DOMY MAKLERSKIE, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA AUTORYZOWANI DORADCY NewConnect FUNDUSZE INWESTYCYJNE, OFE, ASSET MANAGEMENT FIRMY DORADCZE (M&A, IPO, emisja obligacji) Dealer rynku międzybankowego (BANKOWOŚĆ) Makler papierów wartościowych

14 KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPECJALNOŚĆ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

15 SPECJALNOŚĆ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ PROFIL ABSOLWENTA Absolwenci są przygotowywani do pracy w: przedsiębiorstwach współpracujących z sektorem finansów publicznych, instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny, instytucjach realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, w tym współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich, wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z gospodarką finansową tych jednostek.

16 SPECJALNOŚĆ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA Absolwent posiada szeroką, pogłębioną wiedzę o procesach, zasadach, zachodzących stosunkach finansowych gromadzenia, podziału i wydatkowania środków finansowych występujących w finansach publicznych. Absolwent posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu finansowego i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie, w ramach finansów publicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i do współtworzenia instytucji publicznych w obszarze działalności finansowej lub do współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych.

17 SPECJALNOŚĆ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Polityka budżetowa UE Planowanie budżetowe Zarządzanie jakością w administracji publicznej Budżet zadaniowy w JSFP Współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem Dyscyplina finansów publicznych Kontrola i nadzór w sektorze publicznym

18 SPECJALNOŚĆ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ JAKA PRACA PO STUDIACH? Specjalność przygotowuje do pracy jako: kierownik komórki organizacyjnej w administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej, specjalista ds. podatków zajmujący się sprawami podatkowymi w kancelarii podatkowej, dziale finansowym w przedsiębiorstwie pracownik NIK, RIO zastępca kierownika/pracownik działu zamówień publicznych specjalista ds. ubezpieczeń w np. w jednostce sektora finansów publicznych kierownik finansowy instytucji non-profit typu fundacje, stowarzyszenia zajmujący się obsługą finansową tych instytucji, menedżer/kierownik projektu działów finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych do spraw wykorzystania funduszy pomocowych

19 KIERUNEK: Finanse i Rachunkowość SPECJALNOŚĆ: Doradztwo finansowe

20 SPECJALNOŚĆ: Doradztwo finansowe PROFIL ABSOLWENTA Studenci są przygotowywani do pracy: samodzielnego doradcy finansowego, pracownika współpracy z klientami (tzw. front office) banku, firmy ubezpieczeniowej, firmy pożyczkowej, leasingowej, faktoringowej lub innej formy pośrednika finansowego, w branży bankowej, ubezpieczeniowej w zakresie zaplecza biznesu, obsługi B2B, w firmach i podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi w zakresie doboru produktów i usług, w nowoczesnych, w tym sieciowych podmiotach pośrednictwa finansowego.

21 SPECJALNOŚĆ: Doradztwo finansowe NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA absolwent pozyska wiedzę specjalistyczną z zakresu bankowości i ubezpieczeń oraz pośrednictwa finansowego w zakresie zasad funkcjonowania i warunków współpracy instytucjonalnej, absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów finansowych pracodawcy, klienta lub własnych, absolwent pozna zasady i będzie potrafił samodzielnie określać warunki wykorzystywania środków finansowych, absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach finansowych na stanowisku specjalisty, w tym przede wszystkim w bankach oraz będzie potrafił prowadzić własną działalność w zakresie pośrednictwa finansowego.

22 SPECJALNOŚĆ: Doradztwo finansowe PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE 1. E-doradztwo finansowe 2. E-commerce finansowe 3. Pośrednictwo finansowe na rynku nieruchomości 4. Systemy zarządzania majątkiem 5. Doradztwo finansowe w grupach klientowskich 6. Socjotechnika w pośrednictwie finansowym 7. Techniki i metody planowania finansowego 8. Sekurytyzacja aktywów finansowych

23 SPECJALNOŚĆ: Doradztwo finansowe JAKA PRACA PO STUDIACH? Specjalność przygotowuje do pracy w zawodach: bankowiec, pracownik firmy ubezpieczeniowej, pracownik firmy leasingowej, pracownik firmy faktoringowej, pośrednik finansowy, doradca klienta, specjalista współpracy z bankami, broker ubezpieczeniowy, analityk kredytowy, doradca finansowy.

24 KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚĆ: Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe

25 SPECJALNOŚĆ: Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe PROFIL ABSOLWENTA Studenci są przygotowywani do pracy: w charakterze pracownika tzw. back office banku, firmy ubezpieczeniowej, firmy pożyczkowej, leasingowej, faktoringowej lub innej formy pośrednika finansowego, w branży bankowej, ubezpieczeniowej w zakresie zaplecza biznesu, obsługi B2B, w firmach i podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi w zakresie doboru produktów i usług, w nowoczesnych, w tym sieciowych podmiotach pośrednictwa finansowego.

26 SPECJALNOŚĆ: Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA absolwent pozyska wiedzę specjalistyczną z zakresu bankowości i ubezpieczeń oraz pośrednictwa finansowego w zakresie zasad funkcjonowania i warunków współpracy instytucjonalnej, absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów finansowych pracodawcy, klienta lub własnych, absolwent pozna zasady i będzie potrafił samodzielnie określać warunki wykorzystywania środków finansowych, absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach finansowych na stanowisku specjalisty, w tym przede wszystkim w bankach oraz będzie potrafił prowadzić własną działalność w zakresie pośrednictwa finansowego.

27 SPECJALNOŚĆ: Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Innowacyjność i konkurencyjność pośredników finansowych Zarządzanie relacjami bankowo-klientowskimi Zarządzanie ryzykiem banku, firmy ubezpieczeniowej Pośrednictwo finansowe w środowisku elektronicznym Sekurytyzacja aktywów finansowych Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego Metody scoringowe w ocenie ryzyka kredytowego Innowacje we współpracy bancassurance Współpraca instytucji finansowych z JST

28 SPECJALNOŚĆ: Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe JAKA PRACA PO STUDIACH? Specjalność przygotowuje do pracy w zawodach: bankowiec, pracownik firmy ubezpieczeniowej, pracownik firmy leasingowej, pracownik firmy faktoringowej, pośrednik finansowy, doradca klienta, specjalista współpracy z bankami, broker ubezpieczeniowy, analityk kredytowy.

29 KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i rynki nieruchomości

30 SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i Rynki Nieruchomości PROFIL ABSOLWENTA Studenci są przygotowywani do pracy: w sektorze nieruchomości, usług finansowych związanych z sektorem nieruchomości, obsługą nieruchomości, jako analityk i inwestor na rynku nieruchomości, w branży deweloperskiej, spółdzielni mieszkaniowych, w charakterze pośredników i zarządców nieruchomości, w firmach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, inwestycyjnych spółek celowych oraz pośredników finansowych związanych z realizowaniem inwestycji rzeczowych i finansowych.

31 SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i Rynki Nieruchomości NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA absolwent pozyska wiedzę specjalistyczną z zakresu inwestycji i rynku nieruchomości oraz pośrednictwa finansowego w zakresie zasad funkcjonowania i warunków współpracy instytucjonalnej, absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów finansowych, analitycznych, inwestycyjnych pracodawcy, klienta lub własnych, absolwent pozna zasady i będzie potrafił samodzielnie określać warunki wykorzystywania środków finansowych, oceny efektywności inwestycji, absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach sektora inwestycji rzeczowych i finansowych.

32 SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i Rynki Nieruchomości PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Systemy finansowania rynku nieruchomości Zarządzanie projektem inwestycyjnym Ocena efektywności inwestycji w nieruchomości Zarządzanie wartością nieruchomości Zarządzanie i pośrednictwo na rynku nieruchomości Analiza rynku nieruchomości Alternatywne formy finansowania inwestycji Systemy opodatkowania inwestycji rzeczowych i finansowych Inwestycje alternatywne Finansowanie inwestycji ze środków unijnych

33 SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i Rynki Nieruchomości JAKA PRACA PO STUDIACH? Specjalność przygotowuje do pracy w zawodach: zarządca nieruchomości, pośrednik nieruchomości, pracownik firmy deweloperskiej, pracownik firm obsługujących nieruchomości komercyjne, pośrednik finansowy na rynku nieruchomości, inwestor na rynku nieruchomości doradca klienta, analityk kredytowy rynku nieruchomości.

34 Do zobaczenia na zajęciach

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność INWESTYCJE I RYNKI NIERUCHOMOŚCI

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność INWESTYCJE I RYNKI NIERUCHOMOŚCI Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność INWESTYCJE I RYNKI NIERUCHOMOŚCI Profil Absolwenta Oferta jest skierowana do osób, które zainteresowane są ścieżka

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI Profil Absolwenta Oferta jest skierowana do osób, które zainteresowane są ścieżka rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE УДК 657 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE K. Winiarska,

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości zagadnienia z zakresu rachunkowości Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Rachunkowości Dr Marzena Strojek- Filus Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z) Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo