Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Kwiecień 2006

2 Spis treści OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM 1 I. ŚWIADCZONE USŁUGI 4 II. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 5 III. DORĘCZENIE FAKTUR 7 IV. WYPŁATA ZALICZEK 8 V. PŁATNOŚCI ODBIORCÓW 9 VI. ZESTAWIENIA BIEśĄCE 10 VII. MONITOWANIE 12 VIII. LIMITY FINANSOWANIA 13 IX. LIMITY KREDYTOWE 13 X. KSIĘGOWANIE 14 ZAŁĄCZNIKI 16 W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości bardzo prosimy kontaktować się z Doradcą Klienta w ING Commercial Finance 2/26 Polska S.A. Telefon: (22)

3 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM Kierownik Działu ds. Relacji z Klientem Telefon: Fax: Pracownik Działu ds. Relacji z Klientem Telefon Fax: Pracownik Centrum Rozliczeń 1 Telefon Fax: 1 Zespół odpowiedzialny za księgowanie doręczeń faktur oraz płatności od dłuŝników. 3/26

4 2. I. ŚWIADCZONE USŁUGI FAKTORING jest krótkookresowym finansowaniem działalności przedsiębiorstwa, uzyskanym poprzez odsprzedanie posiadanych wierzytelności firmie, będącej faktorem. Nasi Klienci, na podstawie zawartej umowy faktoringowej, przenoszą na ING Commercial Finance Polska S.A. swoje wierzytelności, otrzymując w zamian natychmiastową zapłatę za sprzedany towar i/lub usługę. Instytucja faktoringu jest od wielu lat szeroko rozpowszechniona i cieszy się duŝą popularnością w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. ING Commercial Finance Polska S.A. jest pierwszą na rynku polskim firmą faktoringową świadczącą kompleksową usługę w zakresie finansowania i obsługi wierzytelności. ING Commercial Finance Polska S.A. jest spółką ING Commercial Finance N.V. z Holandii. Firma nasza oferuje usługi faktoringowe. (a) Usługi świadczone przez ING Commercial Finance Polska S.A. 1. Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców. Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wszystkich wierzytelności firmy (z wyłączeniem transakcji gotówkowych i kompensacyjnych), ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek do wysokości 80% wartości przejętych wierzytelności brutto tj. wraz z VAT. Ryzyko Faktora jest w tym przypadku ograniczone z uwagi na utrzymanie regresu w stosunku do Klienta. Regres ten polega na tym, Ŝe jeŝeli w terminie do 60 dni od daty płatności faktury nie wpłynie za nią zapłata od odbiorcy, Faktor pomniejsza wypłatę kolejnych zaliczek o równowartość udzielonej zaliczki za niezapłacone faktury. 2. Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy. Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wszystkich wierzytelności firmy z tytułu dokonanego eksportu, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek do wysokości 80% wartości przejętych wierzytelności. Faktor przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy do wysokości wcześniej ustalonego limitu kredytowego. Usługa ta jest oferowana Klientom, których partnerami są kontrahenci w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. 3. Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy. Usługa oferowana na Ŝyczenie Klienta. Sprowadza się ona do finansowania Klienta z jednoczesnym przejęciem ryzyka wypłacalności tych odbiorców, na których ING Commercial Finance Polska S.A. przyznał limit kredytowy. 4. BieŜąca obsługa wierzytelności. PowyŜsza usługa jest nieodłącznym elementem kaŝdego z ww. rodzajów faktoringu i polega na: 1) nabywaniu całości wierzytelności Klienta, 4/26

5 2) monitowaniu odbiorców, 3) sporządzaniu bieŝących raportów dla Klienta wg następujących kryteriów: a. wpływu zapłat od kontrahentów, b. otwartych pozycji, c. terminowości regulowania zobowiązań, d. zaleceń windykacji. Proponujemy dynamiczne finansowanie dostosowane do wzrastających obrotów Państwa firmy. (b) Kiedy korzystać z faktoringu? gdy Państwa firma dynamicznie się rozwija i napotyka barierę płynności finansowej, gdy zawierają Państwo kontrakty z odroczonymi terminami płatności, gdy Państwa odbiorcy opóźniają się z płatnościami za dostarczony towar, gdy chcą Państwo zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko niewypłacalności odbiorców, gdy brakuje Państwu własnych środków na finansowanie bieŝącej działalności, na przykład w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji, gdy prowadzona przez Państwa działalność gospodarcza odznacza się duŝymi wahaniami sezonowymi. (c) Korzyści płynące z zastosowania faktoringu natychmiastowa zamiana naleŝności za sprzedane towary na gotówkę, moŝliwość zaoferowania odbiorcom korzystniejszych niŝ konkurencja warunków zakupu (wydłuŝenie terminów płatności), ochrona przed niewypłacalnością odbiorców, zapewnienie płynności finansowej firmie przy szybko rosnącej sprzedaŝy, pełna bieŝąca informacja o stanie wierzytelności firmy i kondycji finansowej jej kontrahentów, profesjonalne ściąganie wierzytelności. Szybkie (po złoŝeniu faktury u Faktora) otrzymanie zaliczki umoŝliwia ponadto uzyskanie korzystniejszych warunków przy zakupie towarów - rabaty u dostawców etc. Faktoring jest duŝym usprawnieniem w funkcjonowaniu firm mających wielu odbiorców rozproszonych na terenie całego kraju. Współpraca z firmą ING Commercial Finance Polska S.A. przekłada się na poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów oraz pozwala na znaczne oszczędności w kosztach administracyjnych (w tym telekomunikacyjnych i pocztowych). Mając moŝliwość zaoferowania swoim odbiorcom dłuŝszych terminów płatności, przy jednoczesnym otrzymaniu zaliczek na poczet wierzytelności - Państwa firma pozyskuje nowych odbiorców, wynikiem czego jest wzrost sprzedaŝy a w konsekwencji - zysków. Korzyści z faktoringu odnoszą takŝe Państwa odbiorcy uzyskując odroczone terminy płatności. Im równieŝ pozwala to zwiększyć sprzedaŝ i poprawić płynność finansową ich firmy. 3. II. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 5/26

6 Po podpisaniu Umowy faktoringu ING Commercial Finance Polska S.A. informuje Państwa kontrahentów listem poleconym o rozpoczęciu współpracy z Faktorem i związanym z tym zbyciem wierzytelności (załącznik nr 1 List A). Zawiadomienia o podpisaniu umowy faktoringowej wysyłane są na podstawie dostarczonej przez Klienta bazy danych swoich aktywnych kontrahentów, zawierającej: nazwę firmy, nr NIP lub nr ewidencyjny odbiorcy u Klienta, dokładny adres, nr telefonu i faxu, 2, imię, nazwisko i stanowisko osoby, z którą naleŝy się kontaktować w sprawach płatności 3. Poinformowanie odbiorców Klienta jest bardzo waŝne z uwagi na zminimalizowanie występowania płatności dokonywanych za faktury objęte umową faktoringu nadal na rachunek Klienta. WaŜne jest, aby w początkowym okresie współpracy Klient informował swoich odbiorców, Ŝe muszą oni regulować swoje zobowiązania na rachunek firmy ING Commercial Finance Polska S.A. jedynie za faktury mające informację o cesji wierzytelności, aby uniknąć płatności na rachunek Faktora za faktury nieobjęte umową. W przypadku, gdy Klient posiada umowę handlową z kontrahentem, w której znajduje się klauzula o wymaganej zgodzie kontrahenta na cesje wierzytelności, potrzebna jest pisemna zgoda Odbiorcy na cesje wierzytelności na rzecz ING Commercial Finance Polska S.A.. Przypadki sieci handlowych (Géant, Carrefour, Makro Cash & Carry, Tesco) mogą wymagać niestandardowych dokumentów np. Trójstronnego Porozumienia. Jeśli Klient przekazuje do finansowania faktury sprzed umowy faktoringu oraz w przypadku faktoringu eksportowego, Odbiorca musi wyrazić zgodę na cesję wierzytelności. W związku ze zbyciem wierzytelności, na wszystkich Państwa fakturach, musi znajdować się czytelna informacja o cesji wierzytelności. Ma ona następująca treść: Kwota faktury płatna wyłącznie na rachunek: ING Commercial Finance Polska S.A. ul. Chmielna 85/ Warszawa ING Bank Śląski w Warszawie S.A. Rachunek nr PL... któremu zbyliśmy nasze wierzytelności łącznie z niŝej przedłoŝoną. Kupującemu nie 2 zalecane 3 ibidem 6/26

7 przysługują Ŝadne uprawnienia zmniejszające zobowiązania z tytułu wierzytelności stwierdzonej niniejszą fakturą Adnotacja o cesji dla faktur eksportowych jest sporządzana w języku danego kraju i zawiera wymagane w danym kraju cechy. Stosowne teksty dla poszczególnych krajów są ustalane przez Faktora. Na fakturach wystawianych przez Państwa musi być umieszczony tylko jeden numer rachunku bankowego rachunek firmy ING Commercial Finance Polska S.A. (wymieniony w Umowie faktoringu), na który ma płacić Państwa kontrahent. Faktury, aby mogły być przedmiotem zaliczkowania muszą spełniać następujące warunki: muszą być podpisane lub wystawione na oświadczenie (w takim przypadku konieczny jest aktualny oryginał Oświadczenia do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopia dokumentu wydania towaru), faktury korygujące muszą być podpisane, nie mogą być sprzeczne z Umową faktoringu. 4. III. DORĘCZENIE FAKTUR Wraz ze zbiorczym drukiem doręczenia faktur przesyłają Państwo do firmy ING Commercial Finance Polska S.A. oryginalne kopie faktur. Oryginały faktur wysyłają Państwo do swoich kontrahentów. Dokument doręczenia faktur musi być podpisany przez osobę upowaŝnioną w tym celu przez Klienta. Oryginał upowaŝnienia znajduje się w firmie ING Commercial Finance Polska S.A. Faktury korygujące zwiększające wartość faktury przesyłają Państwo równieŝ wraz z dokumentem doręczenia faktur. W przypadku faktur w walutach obcych zestawienia winny być sporządzane dla poszczególnych walut (dla kaŝdej waluty odrębny dokument doręczenia). Faktury korygujące podpisane przez kontrahentów przesyłają Państwo do nas wraz ze zbiorczym dokumentem doręczenia faktur korygujących. NiezaleŜnie od faktu posiadania podpisanej faktury korygującej lub teŝ nie, konieczne jest poinformowanie ING Commercial Finance Polska S.A. o wystawieniu korekty. Dokument doręczenia faktur oraz faktur korygujących składa się z 2 części A i B. Wszystkie dwie części dostarczają Państwo do firmy ING Commercial Finance Polska S.A., który jako potwierdzenie odbioru doręczenia przesyła Państwu część B. Tylko oryginalne kopie faktur są przedmiotem zaliczkowania. Natomiast w celu zmniejszenia prowizji, Klient moŝe przesyłać doręczenia w formie elektronicznej ( , dyskietka) według wzoru dostarczonego przez Faktora. Zaliczkowanie na podstawie tak dostarczanych wierzytelności odbędzie się w momencie zweryfikowania ich z oryginalnymi fakturami. Zgodnie z Warunkami Współpracy ING Commercial Finance Polska S.A. stosuje dwie stawki prowizji pobieranej od wartości brutto przedkładanych faktur: 7/26

8 1. WyŜsza prowizja za faktury, księgowanych ręcznie przez Faktora w systemie faktoringowym. 2. NiŜsza prowizja za doręczenia faktur wprowadzane przez Faktora do systemu faktoringowego z dyskietki lub przesyłki pocztą elektroniczną dostarczonej przez Klienta. Po zaksięgowaniu doręczenia naliczamy Państwu prowizję i automatycznie jest ona księgowana na rachunku. Do wyŝej wymienionej prowizji doliczany jest podatek VAT (obecnie stawka VAT zwolniony). Pozostała, procentowa część kwoty, wynikająca z Warunków Współpracy stawiana jest do Państwa dyspozycji na rachunku rozliczeniowym. Reszta doręczenia księgowana jest na koncie kwota zablokowana. Po zaksięgowaniu doręczenia następnego dnia przekazywany jest do Państwa wydruk Dziennik doręczonych faktur i faktur korygujących, który zawiera zestawienia faktur i faktur korygujących zaksięgowanych w systemie komputerowym oraz rozliczenie opłat faktoringowych. 5. IV. WYPŁATA ZALICZEK Zaliczki na poczet wierzytelności otrzymują Państwo po zaksięgowania faktur w systemie oraz ich uprzedniej weryfikacji. Pierwsze doręczenia poddawane są weryfikacji, która odbywa się poprzez potwierdzenia sald z odbiorcami. Pozytywna weryfikacja moŝe być warunkiem rozpoczęcia wypłacania zaliczek przez firmę ING Commercial Finance Polska S.A. Wierzytelności weryfikowane są równieŝ w trakcie współpracy, w tym raz na koniec roku do wszystkich odbiorców wysyłane są uzgodnienia sald. Wypłata dokonywana jest w postaci przelewu bankowego, zgodnie z dyspozycją Klienta, otrzymaną w momencie podpisania umowy faktoringowej. KaŜdorazowa zmiana dyspozycji przekazywania zaliczek moŝliwa jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnego dokumentu dyspozycji podpisanego przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Państwa firmy. 8/26

9 Klient Faktury Handlowy-Heller S.A. Uzgodnienie zaliczki Kwota zablokowana Klient Wypłata zaliczki automatycznie lub na wezwanie Informacja dotycząca powstałego salda do wykorzystania z tytułu doręczonych faktur, dostępna jest na wyciągu z konta, który przekazywany jest do Państwa raz w tygodniu. 6. V. PŁATNOŚCI ODBIORCÓW W chwili płatności odbiorca za fakturę zostaje zwolniona zablokowana wcześniej kwota, którą mogą Państwo dodatkowo dysponować. Kontrahent Płatność Handlowy-Heller S.A. Spłata Kwota zablokowana Płatność dłuŝnika, rozliczenie faktury Klient (a) Dziennik płatności 9/26

10 W momencie płatności od odbiorcy kwota zablokowana przekazywana jest na Państwa rachunek rozliczeniowy. Dziennik płatności powstaje po zamknięciu płatności i jest drukowany następnego dnia. KaŜdy dziennik zawiera datę księgowań umieszczoną w górnej części wydruku. W dolnej części wydruku znajduje się suma wszystkich zdarzeń księgowych z danego dnia, dotyczących wszystkich Państwa odbiorców. (b) Płatności bezpośrednie Jak wynika z doświadczenia z naszymi Klientami, w pierwszych miesiącach współpracy niektórzy Państwa kontrahenci z przyzwyczajenia płacą bezpośrednio na Państwa rachunek. Wszelkie płatności kontrahentów dokonane na Państwa rachunek winny być, w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu, bez wezwania, przekazane na rachunek firmy ING Commercial Finance Polska S.A. (c) Wierzytelności wzajemne (kompensaty) W przypadku występowania rozliczeń kompensacyjnych pomiędzy Klientem a odbiorcą, ING Commercial Finance Polska S.A. powinien zostać niezwłocznie o tym powiadomiony. Wierzytelności będące przedmiotem kompensat, zostaną wyłączone z finansowania. 7. VI. ZESTAWIENIA BIEśĄCE Firma ING Commercial Finance Polska S.A. przekazuje Państwu codziennie oraz tygodniowo następujące zestawienia dotyczące obsługi wierzytelności: Codziennie Dziennik doręczonych faktur i faktur korygujących Dziennik płatności Tygodniowo Wyciąg z konta zawierający wszystkie operacje z całego tygodnia i wysokość kredytu do wykorzystania Lista otwartych pozycji (niezapłacone wierzytelności) w rozbiciu na odbiorców i strukturę wieku wierzytelności Lista niefinansowanych wierzytelności Zestawienie monitów zestawienie wszystkich pism monitujących o zapłatę wysłanych do odbiorcw ING Commercial Finance Polska S.A. oferuje Państwu w ramach umowy faktoringu przesyłanie codziennie zestawień dotyczących płatności oraz otwartych pozycji w formie poczty elektronicznej. Na Państwa wniosek dokumenty mogą być równieŝ przesyłane w formie papierowej. Na Państwa Ŝyczenie ING Commercial Finance Polska S.A. oferuje dodatkowo zestawienia zawierające historię płatności kontrahentów oraz wydruk zawierający statystykę obrotu odbiorców (kontrahentów). (a) Dziennik doręczonych faktur i faktur korygujących Wydruk generowany jest następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu faktur i faktur korygujących przekazanych przez Państwa. (b) Dziennik płatności 10/26

11 KaŜdy wpływ płatności na Państwa rachunek ma swoje odzwierciedlenie w wydrukach generowanych przez system komputerowy następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpływu. (c) Wyciąg z konta Wraz z wyciągiem z konta otrzymują Państwo szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzanych księgowań w ciągu danego tygodnia. Na wyciągu znajdziecie Państwo następujące informacje: łączna kwota wierzytelności, łączna kwota udzielonych zaliczek, zestawienie wpływów zapłat od kontrahentów, kwotę faktur oraz faktur korygujących, opłaty faktoringowe i odsetki, stan dostępnych środków. (d) Lista otwartych pozycji Wydruk zawiera aktualny stan nierozliczonych pozycji wszystkich Państwa kontrahentów, będących w ewidencji firmy ING Commercial Finance Polska S.A. Pozwala on na analizę struktury wierzytelności Klienta oraz na podjęcie wcześniejszych działań mających na celu jej poprawę. (e) Lista niefinansowanych wierzytelności W zestawieniu pokazane są wierzytelności wyłączone z finansowania tzn. takie, które nie są w danym momencie zaliczkowane, np.: przeterminowanie spłaty powyŝej 60 dni, niedostateczny standing, toczące się postępowanie sądowe. Obok kaŝdej zablokowanej faktury występuje oznaczenie kodów, które określa przyczynę wyłączenia danej faktury z finansowania. Równolegle uŝywane są tzw. kody opisu, które nie powodują wyłączenia z finansowania danej faktury, a słuŝą jedynie dodaniu opisu do danej faktury. Najczęściej stosowane kody przez ING Commercial Finance Polska S.A.: Kod blokady Znaczenie Przyczyna zastosowania 902 Przekroczenie limitu finansowania/kredytowego Kwota wierzytelności przekraczająca udzielony limit została wyłączona z finansowania 903 Zakaz cesji Odbiorca nie godzi się na faktoring 904 Brak dostawy towaru Odbiorca nie otrzymał towaru na który została wystawiona faktura 905 Reklamacja Odbiorca odmawia zapłaty ze względu na reklamacje towaru 906 Wierzytelność wzajemna Występowanie rozliczeń kompensacyjnych 909 Koncentracja Saldo wierzytelności na odbiorcy przekracza dozwolony poziom w stosunku do finansowanych wierzytelności 914 Komis Rozliczenia komisowe 913 Zbyt długi termin płatności Termin płatności na fakturze przekracza dozwolony okres 917 Księgowanie bez finansowania Nabywane wierzytelności nie podlegają zaliczkowaniu 921 Weryfikacja faktury Faktura z tym kodem zostanie poddana weryfikacji u odbiorcy 922 Płatność gotówką Płatność dokonana bezpośrednio do Klienta 926 Brak faktury Brak faktury u odbiorcy 928 Niedostateczny standing Zła kondycja finansowa odbiorcy 941 Brak faktury korygującej Brak faktury korygującej u Faktora 950 Przeterminowane nowe faktury Blokada faktur, które w momencie dostarczenia juŝ są wymagalne 11/26

12 951 Wyłączenie odbiorcy z umowy fakt. Odbiorca został wyłączony z finansowania na podstawie Umowy faktoringu 952 Windykacja Wobec odbiorcy prowadzone jest postępowanie windykacyjne 953 Wyłączenie z finansowania odbiorcy W przypadku, gdy najstarsza faktura jest przeterminowana o 60 dni, cały odbiorcy zostaje wyłączony z finansowania 955 Firma powiązana z klientem Powiązanie kapitałowe lub personalne między klientem a odbiorcą 956 Brak oświadczenie VAT Brak upowaŝnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu 957 Brak dokumentu WZ Brak dokumentu potwierdzającego dostawę towaru 958 Zwrot towaru do Klienta Odbiorca zwrócił towar do klienta 970 Płatność bezpośrednia Zapłata bezpośrednio na rachunek Klienta 971 Nieznany adres Brak kontaktu z odbiorcą 972 Sprawa wyjaśniana Informacje od odbiorcy lub klienta, które muszą zostać wyjaśnione 976 Bankrut Utrata płynności odbiorcy 978 Windykacja u innego klienta Odbiorca jest windykowany przez HH 980 Przekroczony okres finansowania Faktury przeterminowane powyŝej 60 dni Kod opisu Znaczenie Przyczyna zastosowania 908 Nierozksięgowana płatność Płatność od Odbiorcy bez opisu lub brak faktur zgodnych z opisem 946 Płatność w drodze Przelew od odbiorcy w drodze 947 Faktury sprzed umowy Faktury sprzed podpisania umowy 954 Czekamy na brakujące Czekamy na uzupełnienie dokumentów do faktury dokumenty 963 Harmonogram spłat Spłaty odbiorcy wg ustalonego harmonogramu 968 Niedopłatność Częściowa zapłata za fakturę 8. VII. MONITOWANIE Dzięki bieŝącemu prowadzeniu księgowań, upominanie odbiorców niepłacących w terminie odbywa się systematycznie. Monit wzywający odbiorców do regulowania przeterminowanych zobowiązań jest generowany automatycznie przez system komputerowy, na podstawie terminów zapadalności przesyłanych przez Klienta faktur i wysyłany jest listem poleconym. Brak informacji o zmianie terminu płatności faktury, spowoduje automatyczne wysłanie wezwania do zapłaty, co z kolei moŝe zaszkodzić Państwa stosunkom handlowym z odbiorcami. Dla indywidualnych potrzeb Klienta, ING Commercial Finance Polska S.A. moŝe zmieniać okres w jakim wysyłany jest monit. Oprócz pisemnego monitowania, odbiorcy opóźniający się w płatnościach monitowani są równieŝ telefonicznie. W przypadku braku reakcji ze strony odbiorcy, do Klient otrzymuje tzw. Zalecenie do windykacji, w którym zalecamy podjęcie kroków windykacyjnych wobec konkretnego odbiorcy. Klient moŝe zdecydować się na windykację przez wyspecjalizowany dział ING Commercial Finance Polska S.A. i złoŝyć wniosek o podjęcie windykacji. Przykładowy schemat monitowania kontrahentów (odbiorców) przedstawia się następująco: 12/26

13 Faktura Po 10 dniach od daty zapadalności faktury monit PRZYPOMINIENIE O ZAPŁACIE Po następnych 10 dniach WEZWANIE DO ZAPŁATY Po następnych 10 dniach MONITOWANIE TELEFONICZNE Po następnych 10 dniach - list polecony WEZWANIE DO ZAPŁATY 60 dni po terminie wymagalności Lista zaleceń do windykacji zostaje wyslana do Klienta Windykacja 9. VIII. LIMITY FINANSOWANIA Limit finansowania występuje przy umowie faktoringu bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłuŝnika i oznacza maksymalną wysokość salda wierzytelności, które moŝe być finansowane w stosunku do jednego dłuŝnika. ING Commercial Finance Polska S.A. przyznaje Klientom Automatyczny Limit Finansowania (ALF) do wysokości, którego wierzytelności będą finansowane bez wniosku Klienta. Kwota wierzytelności ponad poziom ALF będzie finansowana w oparciu o Limit Finansowania przyznawany na podstawie wniosku Klienta. Jeśli wnioskowane przez Klienta limity będą wyŝsze niŝ wynikające z oceny firmy ING Commercial Finance Polska S.A. moŝemy się zwrócić do Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji na temat tych dłuŝników, przede wszystkim ich sprawozdań finansowych, które mogłyby umoŝliwić nam podwyŝszenie limitu. 10. IX. LIMITY KREDYTOWE Limity kredytowe są stosowane w przypadku faktoringu z przejęciem ryzyka wypłacalności dłuŝnika. Kwota przyznanego limitu określa, do jakiej wysokości ING Commercial Finance Polska S.A. będzie finansował wierzytelności danego dłuŝnika. ING Commercial Finance Polska S.A. przyznaje limity kredytowe na podstawie wniosku Klienta. O przyznaniu limitu Klient jest informowany pisemnie przez firmę ING Commercial Finance Polska S.A. ING Commercial Finance Polska S.A. przejmuje ryzyko wypłacalności dłuŝnika w następujących przypadkach: 1. Przewlekła zwłoka opóźnienie w płatnościach powyŝej 120 dni od daty wymagalności faktury. 2. Prawna niewypłacalność wszczęto postępowanie naprawcze lub upadłościowe w stosunku do dłuŝnika. 13/26

14 ING Commercial Finance Polska S.A. przejmuje ryzyko wypłacalności dłuŝnika do 80% wartości przyznanych limitów kredytowych. Pozostałe 20% stanowi udział własny Klienta. 11. X. KSIĘGOWANIE ING Commercial Finance Polska S.A. proponuje Państwu następujący sposób księgowania: 1. Księgowanie wystawionych faktur: Dowód księgowy: faktura VAT wystawiona przez Klienta Przychody NaleŜności z produkcji/sprzedaŝy VAT od odbiorców X X X 2. Zbycie wierzytelności firmie ING Commercial Finance Polska S.A. Dowód księgowy: dzienniki doręczonych faktur do Faktora NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. * X NaleŜności od odbiorców X * Proponujemy utworzyć analitykę pozabilansowo na naleŝności od odbiorców i wówczas wpływy od odbiorców moŝna księgować pozabilansowo z dzienników płatności przesyłanych przez ING Commercial Finance Polska S.A. 3. Księgowanie faktur korygujących: a) Dowód księgowy: faktura korygująca VAT wystawiona przez Klienta (pomniejszająca fakturę źródłową): Przychody NaleŜności z produkcji/handlu VAT od odbiorców (X) (X) (X) b) Dowód księgowy: faktura korygująca VAT wystawiona przez Klienta (powiększająca fakturę źródłową); księgowanie tak jak w pkt.1. 14/26

15 4. Otrzymane zaliczki od firmy ING Commercial Finance Polska S.A.: Dowód księgowy: wyciąg bankowy Klienta Bank X NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. X 5. Odsetki faktoringowe: Dowód księgowy: faktura VAT wystawiona przez faktora na koniec kaŝdego miesiąca Koszty finansowe Odsetki faktoringowe X NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. X 6. Opłaty faktoringowe (prowizje, koszty windykacji, opłaty administracyjne, opłaty za przyznanie oraz obsługę limitów): Dowód księgowy: faktura VAT wystawiona przez faktora na koniec kaŝdego miesiąca Koszty faktoringowe VAT NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. X X X 7. Odsetki za zwłokę zapłacone przez odbiorców: Dowód księgowy: dziennik płatności ING Commercial Finance Polska S.A. NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. X Przychody z operacji finansowych X 15/26

16 12. ZAŁĄCZNIKI (i) Nazwa i adres Klienta Załącznik nr 1 List A..., dnia... ING Commercial Finance Polska S.A. ul. Chmielna 85/ Warszawa Nazwa i adres DłuŜnika Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iŝ KLIENT i ING Commercial Finance Polska S.A. w dniu... zawarły Umowę faktoringu NR.../2004, na mocy której KLIENT powierzył obsłudze ING Commercial Finance Polska S.A. administrowanie i zarządzanie portfelem wierzytelności KLIENTA wobec jego kontrahentów, w tym równieŝ wobec DŁUśNIK. W związku z powyŝszym pragniemy uprzejmie poinformować, iŝ KLIENT na podstawie wyŝej wymienionej Umowy przelał na rzecz ING Commercial Finance Polska S.A. przysługujące mu wobec Państwa wierzytelności pienięŝne z tytułu sprzedaŝy towarów lub świadczenia usług, a takŝe wierzytelności wobec Państwa, które powstaną w okresie obowiązywania Umowy faktoringu. Faktury wystawiane Państwu przez KLIENTA potwierdzające istnienie oraz zbycie wierzytelności objętych umową faktoringu, zawierają informację o cesji wierzytelności o następującej treści: "Kwota faktury płatna wyłącznie na rachunek: ING Commercial Finance Polska S.A.,ul. Chmielna 85/87, Warszawa, Bank Handlowy w Warszawie S.A., III Oddział w Warszawie, rachunek nr: PL..., któremu zbyliśmy nasze wierzytelności łącznie z niŝej przedłoŝoną. Kupującemu nie przysługują Ŝadne uprawnienia zmniejszające zobowiązania z tytułu wierzytelności stwierdzonej niniejszą fakturą" Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na zmianę dyspozycji dotyczącej beneficjenta i rachunku bankowego, tj. kierowanie wszystkich płatności z tytułu wyŝej określonych wierzytelności wyłącznie na rzecz i na wyŝej wskazany rachunek ING Commercial Finance Polska S.A. Przestrzeganie powyŝszych ustaleń jest niezbędne dla skutecznego przekazu płatności i zwolnienia Państwa z zobowiązań wobec ING Commercial Finance Polska S.A. Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu informację, iŝ w strukturze ING Commercial Finance Polska S.A. za bezpośredni kontakt z Państwem jest odpowiedzialna/y Pani/Pan... dostępna/y pod numerem telefonu lub adresem ... W szczególności pracownicy ING Commercial Finance Polska S.A. mogą się kontaktować z Państwem w następujących sprawach: uzgodnienia sald, potwierdzenie otrzymania towarów i wykonania usług, monitorowania płatności. Z powaŝaniem KLIENT ING Commercial Finance Polska S.A. 16/26

17 Klient 1 / 777 ALFA S.A. LISTA OTWARTYCH POZYCJI Data: Nr dziennika: Waluta: PLN Strona: 1 Nr faktury Data Data Kwota faktury Waluta Kwota faktury Kwota faktury Kod Uwagi wystawienia zapadaln. w walucie w walucie klienta niefinansowana monitu faktury WENUS SP. Z O.O. UL. JESIENNA KRAKÓW RestF67/ ,00 PLN ,00 -/968 Niezapadłe ,00 Saldo , dni 0,00 Finansowane , dni 0,00 Niefinansowane 0, dni 0,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania , MERKURY SP.J. UL. ZIMOWA POZNAŃ F65/ ,00 PLN ,00 F69/ ,00 PLN , ,00 902/- Niezapadłe ,00 Saldo , dni ,00 Finansowane , dni 0,00 Niefinansowane , dni 0,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania , MARS UL. LETNIA WARSZAWA P.H.U. F35/ ,00 PLN 5.000, , /- F36/ ,00 PLN , , /- F45/ ,00 PLN , , /- Niezapadłe 0,00 Saldo , dni 0,00 Finansowane 0, dni ,00 Niefinansowane , dni ,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania ,00

18 Klient 1 / 777 ALFA S.A. LISTA OTWARTYCH POZYCJI Data: Nr dziennika: Waluta: PLN Strona: 2 Nr faktury Data Data Kwota faktury Waluta Kwota faktury Kwota faktury Kod Uwagi wystawienia zapadaln. w walucie w walucie klienta niefinansowana monitu faktury JOWISZ SP. Z O.O. UL. WIOSENNA GDAŃSK F95/ ,00 PLN , ,00 909/- F96/ ,00 PLN , ,00 909/- Niezapadłe ,00 Saldo , dni 0,00 Finansowane , dni 0,00 Niefinansowane , dni 0,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania , SATURN SP.J. UL. ZIMOWA 25A SANOK F58/ ,00 PLN , F59/ ,00 PLN 5.000, , /- Niezapadłe 0,00 Saldo , dni 5.000,00 Finansowane , dni ,00 Niefinansowane 1.000, dni 0,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania ,00 18/26

19 Klient 1 / 777 ALFA Sp. z o.o. STRUKTURA WIERZYTELNOŚCI Data: Nr dziennika: Waluta: PLN Strona: 3 Faktury razem Kwota Kwota Kwota waluta wierzytelności wierzytelności wierzytelności finansowane niefinansowane razem Suma otwartych pozycji: , , ,00 Struktura wieku: Przed terminem płatności: za > 120 dni 0,00 0,00 0,00 za dni 0,00 0,00 0,00 za dni 0,00 0,00 0,00 za dni 0,00 0,00 0,00 za 1 30 dni , , ,00 Dzisiaj 0,00 0,00 0,00 Po terminie płatności: od 1 30 dni , , ,00 od dni , , ,00 od dni 0, , ,00 od dni 0,00 0,00 0,00 od > 120 dni 0,00 0,00 0, , , ,00 Kraj/waluta: POLSKA PLN , , , , , , , ,00 Niefinansowane wierzytelności: przekroczenie limitu , , ,00 koncentracja , , ,00 brak faktury korygującej , , ,00 przekroczenie okresu 980 0, , ,00 finansowania , , ,00 Pozostałe oznaczenia: płatność częściowa ,00 0, , ,00 0, ,00 19/26

20 Klient 1 / 777 ALFA S.A. DZIENNIK DORĘCZONYCH FAKTUR Data: Nr dziennika: Nr sekwencyjny: 11 Waluta: PLN Strona: 1 Nr dłuŝn. Nr dłuŝn. Nazwa dłuŝnika Kraj Numer Data Term. Kwota faktury Wal. Kwota faktury Kwota faktury Powód Faktor Klient faktury faktury płat. w walucie faktury w walucie klienta niefinansowana niefinansowania JOWISZ SP. Z O.O. F96/ ,00 PLN , ,00 koncentracja URAN SP.K. F90/ ,00 PLN , MERKURY SP.J. F91/ ,00 PLN 5.000, ,00 przekroczenie limitu Razem , ,00 Kraj Prowizja Prowizja Faktury Faktury korygujące Kwota Faktury Faktury korygujące Kwota Podatek % za fakturę Konto finansowane Konto finansowane prowizji niefinansowane niefinansowane prowizji PL - POLSKA 1, ,00 900, ,00 Prowizja nadzwyczajna Razem ,00 900, ,00

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji naleŝności z tytułu umów najmu i dzierŝawy w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Michał Kołtuniak 19-08-2008 Faktoring pozwala firmie nie tylko przetrwać trudne momenty, lecz takŝe zwiększyć przejrzystość finansową, poprawić płynność

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu,

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu, UMOWA HANDLOWA nr Zawarta w dniu... pomiędzy B2B Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-404, przy ul. Kątowej 11/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące raportów w formacie Excel

Ogólne zasady dotyczące raportów w formacie Excel Ogólne zasady dotyczące raportów w formacie Excel 1. Każdy rodzaj raportów jest generowany oddzielnie dla każdej waluty, w jakich prowadzone są rozliczenia z Państwa firmą. 2. Raporty są przesyłane bez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz

Bardziej szczegółowo

Firma windykacyjna PieniąŜek

Firma windykacyjna PieniąŜek Firma windykacyjna PieniąŜek Firma PieniąŜek istnieje od 1998 roku i zajmuje się windykacją naleŝności w nieduŝej miejscowości X w środkowej Polsce. Firma zatrudnia 2 windykatorów, jednego prawnika, sekretarkę

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU

WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU Od 1 stycznia 2013 r. będzie wiele zmian w podatkach, z których kolejno postaram się Państwu wyjaśnić najwaŝniejsze. Na początek zmiany, które wynikają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska JAK UBEZPIECZYĆ KREDYT Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU KUPIECKI? Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Rachunkowość Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Plan zajęć 1. Klasyfikacja rozrachunków 2. Ewidencja VAT 3. Rozrachunki publicznoprawne 4. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BONUSÓW 2015

REGULAMIN BONUSÓW 2015 REGULAMIN BONUSÓW 2015 Załącznik nr 3 do Umowy o współpracy w 2015 r. Regulamin Bonusowy określa rodzaje oraz zasady naliczania i rozliczania Bonusów udzielanych przez Górażdże Cement SA z siedzibą w Choruli

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013. Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013. Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT 1. NajwaŜniejsze zmiany dotyczące podatku VAT, które weszły w Ŝycie 1 stycznia 2013 dotyczą:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Santander Consumer Bank S.A.

Santander Consumer Bank S.A. Santander Consumer Bank S.A. Stosowane stawki oprocentowania kredytów/ poŝyczek hipotecznych została od marca 00r. od,% do,% (+ Wibor M*) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,0% (+ Wibor

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo