Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Kwiecień 2006

2 Spis treści OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM 1 I. ŚWIADCZONE USŁUGI 4 II. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 5 III. DORĘCZENIE FAKTUR 7 IV. WYPŁATA ZALICZEK 8 V. PŁATNOŚCI ODBIORCÓW 9 VI. ZESTAWIENIA BIEśĄCE 10 VII. MONITOWANIE 12 VIII. LIMITY FINANSOWANIA 13 IX. LIMITY KREDYTOWE 13 X. KSIĘGOWANIE 14 ZAŁĄCZNIKI 16 W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości bardzo prosimy kontaktować się z Doradcą Klienta w ING Commercial Finance 2/26 Polska S.A. Telefon: (22)

3 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM Kierownik Działu ds. Relacji z Klientem Telefon: Fax: Pracownik Działu ds. Relacji z Klientem Telefon Fax: Pracownik Centrum Rozliczeń 1 Telefon Fax: 1 Zespół odpowiedzialny za księgowanie doręczeń faktur oraz płatności od dłuŝników. 3/26

4 2. I. ŚWIADCZONE USŁUGI FAKTORING jest krótkookresowym finansowaniem działalności przedsiębiorstwa, uzyskanym poprzez odsprzedanie posiadanych wierzytelności firmie, będącej faktorem. Nasi Klienci, na podstawie zawartej umowy faktoringowej, przenoszą na ING Commercial Finance Polska S.A. swoje wierzytelności, otrzymując w zamian natychmiastową zapłatę za sprzedany towar i/lub usługę. Instytucja faktoringu jest od wielu lat szeroko rozpowszechniona i cieszy się duŝą popularnością w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. ING Commercial Finance Polska S.A. jest pierwszą na rynku polskim firmą faktoringową świadczącą kompleksową usługę w zakresie finansowania i obsługi wierzytelności. ING Commercial Finance Polska S.A. jest spółką ING Commercial Finance N.V. z Holandii. Firma nasza oferuje usługi faktoringowe. (a) Usługi świadczone przez ING Commercial Finance Polska S.A. 1. Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców. Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wszystkich wierzytelności firmy (z wyłączeniem transakcji gotówkowych i kompensacyjnych), ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek do wysokości 80% wartości przejętych wierzytelności brutto tj. wraz z VAT. Ryzyko Faktora jest w tym przypadku ograniczone z uwagi na utrzymanie regresu w stosunku do Klienta. Regres ten polega na tym, Ŝe jeŝeli w terminie do 60 dni od daty płatności faktury nie wpłynie za nią zapłata od odbiorcy, Faktor pomniejsza wypłatę kolejnych zaliczek o równowartość udzielonej zaliczki za niezapłacone faktury. 2. Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy. Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wszystkich wierzytelności firmy z tytułu dokonanego eksportu, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek do wysokości 80% wartości przejętych wierzytelności. Faktor przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy do wysokości wcześniej ustalonego limitu kredytowego. Usługa ta jest oferowana Klientom, których partnerami są kontrahenci w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. 3. Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy. Usługa oferowana na Ŝyczenie Klienta. Sprowadza się ona do finansowania Klienta z jednoczesnym przejęciem ryzyka wypłacalności tych odbiorców, na których ING Commercial Finance Polska S.A. przyznał limit kredytowy. 4. BieŜąca obsługa wierzytelności. PowyŜsza usługa jest nieodłącznym elementem kaŝdego z ww. rodzajów faktoringu i polega na: 1) nabywaniu całości wierzytelności Klienta, 4/26

5 2) monitowaniu odbiorców, 3) sporządzaniu bieŝących raportów dla Klienta wg następujących kryteriów: a. wpływu zapłat od kontrahentów, b. otwartych pozycji, c. terminowości regulowania zobowiązań, d. zaleceń windykacji. Proponujemy dynamiczne finansowanie dostosowane do wzrastających obrotów Państwa firmy. (b) Kiedy korzystać z faktoringu? gdy Państwa firma dynamicznie się rozwija i napotyka barierę płynności finansowej, gdy zawierają Państwo kontrakty z odroczonymi terminami płatności, gdy Państwa odbiorcy opóźniają się z płatnościami za dostarczony towar, gdy chcą Państwo zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko niewypłacalności odbiorców, gdy brakuje Państwu własnych środków na finansowanie bieŝącej działalności, na przykład w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji, gdy prowadzona przez Państwa działalność gospodarcza odznacza się duŝymi wahaniami sezonowymi. (c) Korzyści płynące z zastosowania faktoringu natychmiastowa zamiana naleŝności za sprzedane towary na gotówkę, moŝliwość zaoferowania odbiorcom korzystniejszych niŝ konkurencja warunków zakupu (wydłuŝenie terminów płatności), ochrona przed niewypłacalnością odbiorców, zapewnienie płynności finansowej firmie przy szybko rosnącej sprzedaŝy, pełna bieŝąca informacja o stanie wierzytelności firmy i kondycji finansowej jej kontrahentów, profesjonalne ściąganie wierzytelności. Szybkie (po złoŝeniu faktury u Faktora) otrzymanie zaliczki umoŝliwia ponadto uzyskanie korzystniejszych warunków przy zakupie towarów - rabaty u dostawców etc. Faktoring jest duŝym usprawnieniem w funkcjonowaniu firm mających wielu odbiorców rozproszonych na terenie całego kraju. Współpraca z firmą ING Commercial Finance Polska S.A. przekłada się na poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów oraz pozwala na znaczne oszczędności w kosztach administracyjnych (w tym telekomunikacyjnych i pocztowych). Mając moŝliwość zaoferowania swoim odbiorcom dłuŝszych terminów płatności, przy jednoczesnym otrzymaniu zaliczek na poczet wierzytelności - Państwa firma pozyskuje nowych odbiorców, wynikiem czego jest wzrost sprzedaŝy a w konsekwencji - zysków. Korzyści z faktoringu odnoszą takŝe Państwa odbiorcy uzyskując odroczone terminy płatności. Im równieŝ pozwala to zwiększyć sprzedaŝ i poprawić płynność finansową ich firmy. 3. II. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 5/26

6 Po podpisaniu Umowy faktoringu ING Commercial Finance Polska S.A. informuje Państwa kontrahentów listem poleconym o rozpoczęciu współpracy z Faktorem i związanym z tym zbyciem wierzytelności (załącznik nr 1 List A). Zawiadomienia o podpisaniu umowy faktoringowej wysyłane są na podstawie dostarczonej przez Klienta bazy danych swoich aktywnych kontrahentów, zawierającej: nazwę firmy, nr NIP lub nr ewidencyjny odbiorcy u Klienta, dokładny adres, nr telefonu i faxu, 2, imię, nazwisko i stanowisko osoby, z którą naleŝy się kontaktować w sprawach płatności 3. Poinformowanie odbiorców Klienta jest bardzo waŝne z uwagi na zminimalizowanie występowania płatności dokonywanych za faktury objęte umową faktoringu nadal na rachunek Klienta. WaŜne jest, aby w początkowym okresie współpracy Klient informował swoich odbiorców, Ŝe muszą oni regulować swoje zobowiązania na rachunek firmy ING Commercial Finance Polska S.A. jedynie za faktury mające informację o cesji wierzytelności, aby uniknąć płatności na rachunek Faktora za faktury nieobjęte umową. W przypadku, gdy Klient posiada umowę handlową z kontrahentem, w której znajduje się klauzula o wymaganej zgodzie kontrahenta na cesje wierzytelności, potrzebna jest pisemna zgoda Odbiorcy na cesje wierzytelności na rzecz ING Commercial Finance Polska S.A.. Przypadki sieci handlowych (Géant, Carrefour, Makro Cash & Carry, Tesco) mogą wymagać niestandardowych dokumentów np. Trójstronnego Porozumienia. Jeśli Klient przekazuje do finansowania faktury sprzed umowy faktoringu oraz w przypadku faktoringu eksportowego, Odbiorca musi wyrazić zgodę na cesję wierzytelności. W związku ze zbyciem wierzytelności, na wszystkich Państwa fakturach, musi znajdować się czytelna informacja o cesji wierzytelności. Ma ona następująca treść: Kwota faktury płatna wyłącznie na rachunek: ING Commercial Finance Polska S.A. ul. Chmielna 85/ Warszawa ING Bank Śląski w Warszawie S.A. Rachunek nr PL... któremu zbyliśmy nasze wierzytelności łącznie z niŝej przedłoŝoną. Kupującemu nie 2 zalecane 3 ibidem 6/26

7 przysługują Ŝadne uprawnienia zmniejszające zobowiązania z tytułu wierzytelności stwierdzonej niniejszą fakturą Adnotacja o cesji dla faktur eksportowych jest sporządzana w języku danego kraju i zawiera wymagane w danym kraju cechy. Stosowne teksty dla poszczególnych krajów są ustalane przez Faktora. Na fakturach wystawianych przez Państwa musi być umieszczony tylko jeden numer rachunku bankowego rachunek firmy ING Commercial Finance Polska S.A. (wymieniony w Umowie faktoringu), na który ma płacić Państwa kontrahent. Faktury, aby mogły być przedmiotem zaliczkowania muszą spełniać następujące warunki: muszą być podpisane lub wystawione na oświadczenie (w takim przypadku konieczny jest aktualny oryginał Oświadczenia do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopia dokumentu wydania towaru), faktury korygujące muszą być podpisane, nie mogą być sprzeczne z Umową faktoringu. 4. III. DORĘCZENIE FAKTUR Wraz ze zbiorczym drukiem doręczenia faktur przesyłają Państwo do firmy ING Commercial Finance Polska S.A. oryginalne kopie faktur. Oryginały faktur wysyłają Państwo do swoich kontrahentów. Dokument doręczenia faktur musi być podpisany przez osobę upowaŝnioną w tym celu przez Klienta. Oryginał upowaŝnienia znajduje się w firmie ING Commercial Finance Polska S.A. Faktury korygujące zwiększające wartość faktury przesyłają Państwo równieŝ wraz z dokumentem doręczenia faktur. W przypadku faktur w walutach obcych zestawienia winny być sporządzane dla poszczególnych walut (dla kaŝdej waluty odrębny dokument doręczenia). Faktury korygujące podpisane przez kontrahentów przesyłają Państwo do nas wraz ze zbiorczym dokumentem doręczenia faktur korygujących. NiezaleŜnie od faktu posiadania podpisanej faktury korygującej lub teŝ nie, konieczne jest poinformowanie ING Commercial Finance Polska S.A. o wystawieniu korekty. Dokument doręczenia faktur oraz faktur korygujących składa się z 2 części A i B. Wszystkie dwie części dostarczają Państwo do firmy ING Commercial Finance Polska S.A., który jako potwierdzenie odbioru doręczenia przesyła Państwu część B. Tylko oryginalne kopie faktur są przedmiotem zaliczkowania. Natomiast w celu zmniejszenia prowizji, Klient moŝe przesyłać doręczenia w formie elektronicznej ( , dyskietka) według wzoru dostarczonego przez Faktora. Zaliczkowanie na podstawie tak dostarczanych wierzytelności odbędzie się w momencie zweryfikowania ich z oryginalnymi fakturami. Zgodnie z Warunkami Współpracy ING Commercial Finance Polska S.A. stosuje dwie stawki prowizji pobieranej od wartości brutto przedkładanych faktur: 7/26

8 1. WyŜsza prowizja za faktury, księgowanych ręcznie przez Faktora w systemie faktoringowym. 2. NiŜsza prowizja za doręczenia faktur wprowadzane przez Faktora do systemu faktoringowego z dyskietki lub przesyłki pocztą elektroniczną dostarczonej przez Klienta. Po zaksięgowaniu doręczenia naliczamy Państwu prowizję i automatycznie jest ona księgowana na rachunku. Do wyŝej wymienionej prowizji doliczany jest podatek VAT (obecnie stawka VAT zwolniony). Pozostała, procentowa część kwoty, wynikająca z Warunków Współpracy stawiana jest do Państwa dyspozycji na rachunku rozliczeniowym. Reszta doręczenia księgowana jest na koncie kwota zablokowana. Po zaksięgowaniu doręczenia następnego dnia przekazywany jest do Państwa wydruk Dziennik doręczonych faktur i faktur korygujących, który zawiera zestawienia faktur i faktur korygujących zaksięgowanych w systemie komputerowym oraz rozliczenie opłat faktoringowych. 5. IV. WYPŁATA ZALICZEK Zaliczki na poczet wierzytelności otrzymują Państwo po zaksięgowania faktur w systemie oraz ich uprzedniej weryfikacji. Pierwsze doręczenia poddawane są weryfikacji, która odbywa się poprzez potwierdzenia sald z odbiorcami. Pozytywna weryfikacja moŝe być warunkiem rozpoczęcia wypłacania zaliczek przez firmę ING Commercial Finance Polska S.A. Wierzytelności weryfikowane są równieŝ w trakcie współpracy, w tym raz na koniec roku do wszystkich odbiorców wysyłane są uzgodnienia sald. Wypłata dokonywana jest w postaci przelewu bankowego, zgodnie z dyspozycją Klienta, otrzymaną w momencie podpisania umowy faktoringowej. KaŜdorazowa zmiana dyspozycji przekazywania zaliczek moŝliwa jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnego dokumentu dyspozycji podpisanego przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Państwa firmy. 8/26

9 Klient Faktury Handlowy-Heller S.A. Uzgodnienie zaliczki Kwota zablokowana Klient Wypłata zaliczki automatycznie lub na wezwanie Informacja dotycząca powstałego salda do wykorzystania z tytułu doręczonych faktur, dostępna jest na wyciągu z konta, który przekazywany jest do Państwa raz w tygodniu. 6. V. PŁATNOŚCI ODBIORCÓW W chwili płatności odbiorca za fakturę zostaje zwolniona zablokowana wcześniej kwota, którą mogą Państwo dodatkowo dysponować. Kontrahent Płatność Handlowy-Heller S.A. Spłata Kwota zablokowana Płatność dłuŝnika, rozliczenie faktury Klient (a) Dziennik płatności 9/26

10 W momencie płatności od odbiorcy kwota zablokowana przekazywana jest na Państwa rachunek rozliczeniowy. Dziennik płatności powstaje po zamknięciu płatności i jest drukowany następnego dnia. KaŜdy dziennik zawiera datę księgowań umieszczoną w górnej części wydruku. W dolnej części wydruku znajduje się suma wszystkich zdarzeń księgowych z danego dnia, dotyczących wszystkich Państwa odbiorców. (b) Płatności bezpośrednie Jak wynika z doświadczenia z naszymi Klientami, w pierwszych miesiącach współpracy niektórzy Państwa kontrahenci z przyzwyczajenia płacą bezpośrednio na Państwa rachunek. Wszelkie płatności kontrahentów dokonane na Państwa rachunek winny być, w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu, bez wezwania, przekazane na rachunek firmy ING Commercial Finance Polska S.A. (c) Wierzytelności wzajemne (kompensaty) W przypadku występowania rozliczeń kompensacyjnych pomiędzy Klientem a odbiorcą, ING Commercial Finance Polska S.A. powinien zostać niezwłocznie o tym powiadomiony. Wierzytelności będące przedmiotem kompensat, zostaną wyłączone z finansowania. 7. VI. ZESTAWIENIA BIEśĄCE Firma ING Commercial Finance Polska S.A. przekazuje Państwu codziennie oraz tygodniowo następujące zestawienia dotyczące obsługi wierzytelności: Codziennie Dziennik doręczonych faktur i faktur korygujących Dziennik płatności Tygodniowo Wyciąg z konta zawierający wszystkie operacje z całego tygodnia i wysokość kredytu do wykorzystania Lista otwartych pozycji (niezapłacone wierzytelności) w rozbiciu na odbiorców i strukturę wieku wierzytelności Lista niefinansowanych wierzytelności Zestawienie monitów zestawienie wszystkich pism monitujących o zapłatę wysłanych do odbiorcw ING Commercial Finance Polska S.A. oferuje Państwu w ramach umowy faktoringu przesyłanie codziennie zestawień dotyczących płatności oraz otwartych pozycji w formie poczty elektronicznej. Na Państwa wniosek dokumenty mogą być równieŝ przesyłane w formie papierowej. Na Państwa Ŝyczenie ING Commercial Finance Polska S.A. oferuje dodatkowo zestawienia zawierające historię płatności kontrahentów oraz wydruk zawierający statystykę obrotu odbiorców (kontrahentów). (a) Dziennik doręczonych faktur i faktur korygujących Wydruk generowany jest następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu faktur i faktur korygujących przekazanych przez Państwa. (b) Dziennik płatności 10/26

11 KaŜdy wpływ płatności na Państwa rachunek ma swoje odzwierciedlenie w wydrukach generowanych przez system komputerowy następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpływu. (c) Wyciąg z konta Wraz z wyciągiem z konta otrzymują Państwo szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzanych księgowań w ciągu danego tygodnia. Na wyciągu znajdziecie Państwo następujące informacje: łączna kwota wierzytelności, łączna kwota udzielonych zaliczek, zestawienie wpływów zapłat od kontrahentów, kwotę faktur oraz faktur korygujących, opłaty faktoringowe i odsetki, stan dostępnych środków. (d) Lista otwartych pozycji Wydruk zawiera aktualny stan nierozliczonych pozycji wszystkich Państwa kontrahentów, będących w ewidencji firmy ING Commercial Finance Polska S.A. Pozwala on na analizę struktury wierzytelności Klienta oraz na podjęcie wcześniejszych działań mających na celu jej poprawę. (e) Lista niefinansowanych wierzytelności W zestawieniu pokazane są wierzytelności wyłączone z finansowania tzn. takie, które nie są w danym momencie zaliczkowane, np.: przeterminowanie spłaty powyŝej 60 dni, niedostateczny standing, toczące się postępowanie sądowe. Obok kaŝdej zablokowanej faktury występuje oznaczenie kodów, które określa przyczynę wyłączenia danej faktury z finansowania. Równolegle uŝywane są tzw. kody opisu, które nie powodują wyłączenia z finansowania danej faktury, a słuŝą jedynie dodaniu opisu do danej faktury. Najczęściej stosowane kody przez ING Commercial Finance Polska S.A.: Kod blokady Znaczenie Przyczyna zastosowania 902 Przekroczenie limitu finansowania/kredytowego Kwota wierzytelności przekraczająca udzielony limit została wyłączona z finansowania 903 Zakaz cesji Odbiorca nie godzi się na faktoring 904 Brak dostawy towaru Odbiorca nie otrzymał towaru na który została wystawiona faktura 905 Reklamacja Odbiorca odmawia zapłaty ze względu na reklamacje towaru 906 Wierzytelność wzajemna Występowanie rozliczeń kompensacyjnych 909 Koncentracja Saldo wierzytelności na odbiorcy przekracza dozwolony poziom w stosunku do finansowanych wierzytelności 914 Komis Rozliczenia komisowe 913 Zbyt długi termin płatności Termin płatności na fakturze przekracza dozwolony okres 917 Księgowanie bez finansowania Nabywane wierzytelności nie podlegają zaliczkowaniu 921 Weryfikacja faktury Faktura z tym kodem zostanie poddana weryfikacji u odbiorcy 922 Płatność gotówką Płatność dokonana bezpośrednio do Klienta 926 Brak faktury Brak faktury u odbiorcy 928 Niedostateczny standing Zła kondycja finansowa odbiorcy 941 Brak faktury korygującej Brak faktury korygującej u Faktora 950 Przeterminowane nowe faktury Blokada faktur, które w momencie dostarczenia juŝ są wymagalne 11/26

12 951 Wyłączenie odbiorcy z umowy fakt. Odbiorca został wyłączony z finansowania na podstawie Umowy faktoringu 952 Windykacja Wobec odbiorcy prowadzone jest postępowanie windykacyjne 953 Wyłączenie z finansowania odbiorcy W przypadku, gdy najstarsza faktura jest przeterminowana o 60 dni, cały odbiorcy zostaje wyłączony z finansowania 955 Firma powiązana z klientem Powiązanie kapitałowe lub personalne między klientem a odbiorcą 956 Brak oświadczenie VAT Brak upowaŝnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu 957 Brak dokumentu WZ Brak dokumentu potwierdzającego dostawę towaru 958 Zwrot towaru do Klienta Odbiorca zwrócił towar do klienta 970 Płatność bezpośrednia Zapłata bezpośrednio na rachunek Klienta 971 Nieznany adres Brak kontaktu z odbiorcą 972 Sprawa wyjaśniana Informacje od odbiorcy lub klienta, które muszą zostać wyjaśnione 976 Bankrut Utrata płynności odbiorcy 978 Windykacja u innego klienta Odbiorca jest windykowany przez HH 980 Przekroczony okres finansowania Faktury przeterminowane powyŝej 60 dni Kod opisu Znaczenie Przyczyna zastosowania 908 Nierozksięgowana płatność Płatność od Odbiorcy bez opisu lub brak faktur zgodnych z opisem 946 Płatność w drodze Przelew od odbiorcy w drodze 947 Faktury sprzed umowy Faktury sprzed podpisania umowy 954 Czekamy na brakujące Czekamy na uzupełnienie dokumentów do faktury dokumenty 963 Harmonogram spłat Spłaty odbiorcy wg ustalonego harmonogramu 968 Niedopłatność Częściowa zapłata za fakturę 8. VII. MONITOWANIE Dzięki bieŝącemu prowadzeniu księgowań, upominanie odbiorców niepłacących w terminie odbywa się systematycznie. Monit wzywający odbiorców do regulowania przeterminowanych zobowiązań jest generowany automatycznie przez system komputerowy, na podstawie terminów zapadalności przesyłanych przez Klienta faktur i wysyłany jest listem poleconym. Brak informacji o zmianie terminu płatności faktury, spowoduje automatyczne wysłanie wezwania do zapłaty, co z kolei moŝe zaszkodzić Państwa stosunkom handlowym z odbiorcami. Dla indywidualnych potrzeb Klienta, ING Commercial Finance Polska S.A. moŝe zmieniać okres w jakim wysyłany jest monit. Oprócz pisemnego monitowania, odbiorcy opóźniający się w płatnościach monitowani są równieŝ telefonicznie. W przypadku braku reakcji ze strony odbiorcy, do Klient otrzymuje tzw. Zalecenie do windykacji, w którym zalecamy podjęcie kroków windykacyjnych wobec konkretnego odbiorcy. Klient moŝe zdecydować się na windykację przez wyspecjalizowany dział ING Commercial Finance Polska S.A. i złoŝyć wniosek o podjęcie windykacji. Przykładowy schemat monitowania kontrahentów (odbiorców) przedstawia się następująco: 12/26

13 Faktura Po 10 dniach od daty zapadalności faktury monit PRZYPOMINIENIE O ZAPŁACIE Po następnych 10 dniach WEZWANIE DO ZAPŁATY Po następnych 10 dniach MONITOWANIE TELEFONICZNE Po następnych 10 dniach - list polecony WEZWANIE DO ZAPŁATY 60 dni po terminie wymagalności Lista zaleceń do windykacji zostaje wyslana do Klienta Windykacja 9. VIII. LIMITY FINANSOWANIA Limit finansowania występuje przy umowie faktoringu bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłuŝnika i oznacza maksymalną wysokość salda wierzytelności, które moŝe być finansowane w stosunku do jednego dłuŝnika. ING Commercial Finance Polska S.A. przyznaje Klientom Automatyczny Limit Finansowania (ALF) do wysokości, którego wierzytelności będą finansowane bez wniosku Klienta. Kwota wierzytelności ponad poziom ALF będzie finansowana w oparciu o Limit Finansowania przyznawany na podstawie wniosku Klienta. Jeśli wnioskowane przez Klienta limity będą wyŝsze niŝ wynikające z oceny firmy ING Commercial Finance Polska S.A. moŝemy się zwrócić do Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji na temat tych dłuŝników, przede wszystkim ich sprawozdań finansowych, które mogłyby umoŝliwić nam podwyŝszenie limitu. 10. IX. LIMITY KREDYTOWE Limity kredytowe są stosowane w przypadku faktoringu z przejęciem ryzyka wypłacalności dłuŝnika. Kwota przyznanego limitu określa, do jakiej wysokości ING Commercial Finance Polska S.A. będzie finansował wierzytelności danego dłuŝnika. ING Commercial Finance Polska S.A. przyznaje limity kredytowe na podstawie wniosku Klienta. O przyznaniu limitu Klient jest informowany pisemnie przez firmę ING Commercial Finance Polska S.A. ING Commercial Finance Polska S.A. przejmuje ryzyko wypłacalności dłuŝnika w następujących przypadkach: 1. Przewlekła zwłoka opóźnienie w płatnościach powyŝej 120 dni od daty wymagalności faktury. 2. Prawna niewypłacalność wszczęto postępowanie naprawcze lub upadłościowe w stosunku do dłuŝnika. 13/26

14 ING Commercial Finance Polska S.A. przejmuje ryzyko wypłacalności dłuŝnika do 80% wartości przyznanych limitów kredytowych. Pozostałe 20% stanowi udział własny Klienta. 11. X. KSIĘGOWANIE ING Commercial Finance Polska S.A. proponuje Państwu następujący sposób księgowania: 1. Księgowanie wystawionych faktur: Dowód księgowy: faktura VAT wystawiona przez Klienta Przychody NaleŜności z produkcji/sprzedaŝy VAT od odbiorców X X X 2. Zbycie wierzytelności firmie ING Commercial Finance Polska S.A. Dowód księgowy: dzienniki doręczonych faktur do Faktora NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. * X NaleŜności od odbiorców X * Proponujemy utworzyć analitykę pozabilansowo na naleŝności od odbiorców i wówczas wpływy od odbiorców moŝna księgować pozabilansowo z dzienników płatności przesyłanych przez ING Commercial Finance Polska S.A. 3. Księgowanie faktur korygujących: a) Dowód księgowy: faktura korygująca VAT wystawiona przez Klienta (pomniejszająca fakturę źródłową): Przychody NaleŜności z produkcji/handlu VAT od odbiorców (X) (X) (X) b) Dowód księgowy: faktura korygująca VAT wystawiona przez Klienta (powiększająca fakturę źródłową); księgowanie tak jak w pkt.1. 14/26

15 4. Otrzymane zaliczki od firmy ING Commercial Finance Polska S.A.: Dowód księgowy: wyciąg bankowy Klienta Bank X NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. X 5. Odsetki faktoringowe: Dowód księgowy: faktura VAT wystawiona przez faktora na koniec kaŝdego miesiąca Koszty finansowe Odsetki faktoringowe X NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. X 6. Opłaty faktoringowe (prowizje, koszty windykacji, opłaty administracyjne, opłaty za przyznanie oraz obsługę limitów): Dowód księgowy: faktura VAT wystawiona przez faktora na koniec kaŝdego miesiąca Koszty faktoringowe VAT NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. X X X 7. Odsetki za zwłokę zapłacone przez odbiorców: Dowód księgowy: dziennik płatności ING Commercial Finance Polska S.A. NaleŜności od ING Commercial Finance Polska S.A. X Przychody z operacji finansowych X 15/26

16 12. ZAŁĄCZNIKI (i) Nazwa i adres Klienta Załącznik nr 1 List A..., dnia... ING Commercial Finance Polska S.A. ul. Chmielna 85/ Warszawa Nazwa i adres DłuŜnika Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iŝ KLIENT i ING Commercial Finance Polska S.A. w dniu... zawarły Umowę faktoringu NR.../2004, na mocy której KLIENT powierzył obsłudze ING Commercial Finance Polska S.A. administrowanie i zarządzanie portfelem wierzytelności KLIENTA wobec jego kontrahentów, w tym równieŝ wobec DŁUśNIK. W związku z powyŝszym pragniemy uprzejmie poinformować, iŝ KLIENT na podstawie wyŝej wymienionej Umowy przelał na rzecz ING Commercial Finance Polska S.A. przysługujące mu wobec Państwa wierzytelności pienięŝne z tytułu sprzedaŝy towarów lub świadczenia usług, a takŝe wierzytelności wobec Państwa, które powstaną w okresie obowiązywania Umowy faktoringu. Faktury wystawiane Państwu przez KLIENTA potwierdzające istnienie oraz zbycie wierzytelności objętych umową faktoringu, zawierają informację o cesji wierzytelności o następującej treści: "Kwota faktury płatna wyłącznie na rachunek: ING Commercial Finance Polska S.A.,ul. Chmielna 85/87, Warszawa, Bank Handlowy w Warszawie S.A., III Oddział w Warszawie, rachunek nr: PL..., któremu zbyliśmy nasze wierzytelności łącznie z niŝej przedłoŝoną. Kupującemu nie przysługują Ŝadne uprawnienia zmniejszające zobowiązania z tytułu wierzytelności stwierdzonej niniejszą fakturą" Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na zmianę dyspozycji dotyczącej beneficjenta i rachunku bankowego, tj. kierowanie wszystkich płatności z tytułu wyŝej określonych wierzytelności wyłącznie na rzecz i na wyŝej wskazany rachunek ING Commercial Finance Polska S.A. Przestrzeganie powyŝszych ustaleń jest niezbędne dla skutecznego przekazu płatności i zwolnienia Państwa z zobowiązań wobec ING Commercial Finance Polska S.A. Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu informację, iŝ w strukturze ING Commercial Finance Polska S.A. za bezpośredni kontakt z Państwem jest odpowiedzialna/y Pani/Pan... dostępna/y pod numerem telefonu lub adresem ... W szczególności pracownicy ING Commercial Finance Polska S.A. mogą się kontaktować z Państwem w następujących sprawach: uzgodnienia sald, potwierdzenie otrzymania towarów i wykonania usług, monitorowania płatności. Z powaŝaniem KLIENT ING Commercial Finance Polska S.A. 16/26

17 Klient 1 / 777 ALFA S.A. LISTA OTWARTYCH POZYCJI Data: Nr dziennika: Waluta: PLN Strona: 1 Nr faktury Data Data Kwota faktury Waluta Kwota faktury Kwota faktury Kod Uwagi wystawienia zapadaln. w walucie w walucie klienta niefinansowana monitu faktury WENUS SP. Z O.O. UL. JESIENNA KRAKÓW RestF67/ ,00 PLN ,00 -/968 Niezapadłe ,00 Saldo , dni 0,00 Finansowane , dni 0,00 Niefinansowane 0, dni 0,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania , MERKURY SP.J. UL. ZIMOWA POZNAŃ F65/ ,00 PLN ,00 F69/ ,00 PLN , ,00 902/- Niezapadłe ,00 Saldo , dni ,00 Finansowane , dni 0,00 Niefinansowane , dni 0,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania , MARS UL. LETNIA WARSZAWA P.H.U. F35/ ,00 PLN 5.000, , /- F36/ ,00 PLN , , /- F45/ ,00 PLN , , /- Niezapadłe 0,00 Saldo , dni 0,00 Finansowane 0, dni ,00 Niefinansowane , dni ,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania ,00

18 Klient 1 / 777 ALFA S.A. LISTA OTWARTYCH POZYCJI Data: Nr dziennika: Waluta: PLN Strona: 2 Nr faktury Data Data Kwota faktury Waluta Kwota faktury Kwota faktury Kod Uwagi wystawienia zapadaln. w walucie w walucie klienta niefinansowana monitu faktury JOWISZ SP. Z O.O. UL. WIOSENNA GDAŃSK F95/ ,00 PLN , ,00 909/- F96/ ,00 PLN , ,00 909/- Niezapadłe ,00 Saldo , dni 0,00 Finansowane , dni 0,00 Niefinansowane , dni 0,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania , SATURN SP.J. UL. ZIMOWA 25A SANOK F58/ ,00 PLN , F59/ ,00 PLN 5.000, , /- Niezapadłe 0,00 Saldo , dni 5.000,00 Finansowane , dni ,00 Niefinansowane 1.000, dni 0,00 Limit kredytowy 0, dni 0,00 Kod limitu >120 dni 0,00 Limit finansowania ,00 18/26

19 Klient 1 / 777 ALFA Sp. z o.o. STRUKTURA WIERZYTELNOŚCI Data: Nr dziennika: Waluta: PLN Strona: 3 Faktury razem Kwota Kwota Kwota waluta wierzytelności wierzytelności wierzytelności finansowane niefinansowane razem Suma otwartych pozycji: , , ,00 Struktura wieku: Przed terminem płatności: za > 120 dni 0,00 0,00 0,00 za dni 0,00 0,00 0,00 za dni 0,00 0,00 0,00 za dni 0,00 0,00 0,00 za 1 30 dni , , ,00 Dzisiaj 0,00 0,00 0,00 Po terminie płatności: od 1 30 dni , , ,00 od dni , , ,00 od dni 0, , ,00 od dni 0,00 0,00 0,00 od > 120 dni 0,00 0,00 0, , , ,00 Kraj/waluta: POLSKA PLN , , , , , , , ,00 Niefinansowane wierzytelności: przekroczenie limitu , , ,00 koncentracja , , ,00 brak faktury korygującej , , ,00 przekroczenie okresu 980 0, , ,00 finansowania , , ,00 Pozostałe oznaczenia: płatność częściowa ,00 0, , ,00 0, ,00 19/26

20 Klient 1 / 777 ALFA S.A. DZIENNIK DORĘCZONYCH FAKTUR Data: Nr dziennika: Nr sekwencyjny: 11 Waluta: PLN Strona: 1 Nr dłuŝn. Nr dłuŝn. Nazwa dłuŝnika Kraj Numer Data Term. Kwota faktury Wal. Kwota faktury Kwota faktury Powód Faktor Klient faktury faktury płat. w walucie faktury w walucie klienta niefinansowana niefinansowania JOWISZ SP. Z O.O. F96/ ,00 PLN , ,00 koncentracja URAN SP.K. F90/ ,00 PLN , MERKURY SP.J. F91/ ,00 PLN 5.000, ,00 przekroczenie limitu Razem , ,00 Kraj Prowizja Prowizja Faktury Faktury korygujące Kwota Faktury Faktury korygujące Kwota Podatek % za fakturę Konto finansowane Konto finansowane prowizji niefinansowane niefinansowane prowizji PL - POLSKA 1, ,00 900, ,00 Prowizja nadzwyczajna Razem ,00 900, ,00

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo