PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

2 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY Przedmioty ogólne KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

3 Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Stacjonarne I st. Profil kształcenia: praktyczny Rok / semestr: rok 2, sem 3 i 4 rok 3, sem 5 i 6 Forma zajęć wykład ćwiczenia Wymiar zajęć rok 2 30/ 30 rok 3 30/30 Koordynator przedmiotu / modułu Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia laboratoryjne konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski/ angielski seminarium inne (wpisać jakie) Prowadzący zajęcia mgr Marek Siek, mgr Jarosław Guźniczak Celem zajęć jest opanowanie zintegrowanych sprawności językowych, Cel przedmiotu / modułu pozwalających na porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego w zakresie mówienia, czytania, słuchania i pisania na poziomie średnio zaawansowanym B1 (semestry 3 i 4), średnio zaawansowanym B2 ESOKJ ( semestry 5 i 6) Wymagania wstępne *wstępna wiedza z języka angielskiego, poziom A2 ESOKJ (rok 2, semestr 3); *zaliczenie semestru poprzedzającego ( rok 3, semestr 5 ) Wiedza Umiejętności EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Rozumie teksty w języku angielskim składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego, w tym również fachowego, głównie z zakresu finansów i rachunkowości oraz wykorzystuje je w przygotowaniu prac pisemnych i prezentacji; 02 Formułuje spójne wypowiedzi ustne i pisemne o stopniu trudności odpowiadającym poziomowi B2 ESKJOJ na tematy, które go interesują, oraz na tematy związane z jego pracą zawodową (głównie z zakresu finansów i rachunkowości); programu K_FIR1P_U09-3 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_U11-1 Odniesienie do obszaru S1P_U09 S1P_U10 S1P_U11 Kompetencje społeczne 03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, analizując teksty i przyjmując rożne role w realizacji zadań; 05 Potrafi odpowiednio określać priorytety realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; K_FIR1P_K01-1 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P-K03-1 TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia konwersacyjne o tematyce odnoszącej się do różnych sfer życia codziennego, sportu, wypoczynku, edukacji, problemów środowiska naturalnego czy aktualnych wydarzeń. Wyrażenia własnych opinii, zainteresowań i uczuć w ramach aktywnego udziału w potocznym dialogu, dyskusji, narracji, opisu i prezentacji. Strategie konwersacyjne (np. zmiana tematu, przerywanie, kompensacja, unikanie itp.) Czytanie dla zrozumienia tekstów o średnio-zaawansowanej trudności, o tematyce ogólnej, społecznej, politycznej, publicystycznej oraz popularno-naukowej. Strategie czytania: dla orientacji lub szczegółów, wyszukiwanie informacji. Rekonstrukcja tekstów. Interpretacja tekstów. Rozumienie z kontekstu. Kompensacja nieznajomości słownictwa analizą morfologii, składni i kontekstu. Rozwijanie znajomości zaawansowanej frazeologii. Słuchanie dla zrozumienia tekstów o średnio-zaawansowanej trudności, o tematyce ogólnej, publicystycznej oraz popularno-naukowej. Tematy odnoszące się do różnych sfer życia codziennego, sportu, wypoczynku, edukacji, problemów środowiska naturalnego czy aktualnych wydarzeń Strategie S1P_K01 S1P_K02 S1P_K

4 słuchania: dla orientacji lub szczegółów, wyszukiwanie informacji. Rozumienie z kontekstu. Identyfikacja uczuć i postaw osób mówiących. Kompensacja zrozumienia analizą słów kluczowych, morfologii, składni, kontekstu i intonacji. Rozwijanie znajomości słownictwa i zwrotów. Sporządzanie właściwych notatek po przeczytaniu artykułu, pisanie listu nieformalnego i formalnego, artykułu, raportów, krótkich opowiadań, planowanie struktury, oraz umiejętne adresowanie (wybór czytelnika), wybór odpowiedniego stylu pisania. Projekt: Who I am - prezentacja własnej osoby Projekt: stories - dłuższy tekst pisany Projekt: Cover letter - tekst pisany Projekt: Interview - zadanie ustne - wywiad Projekt grupowy: The exchange - raport / prezentacja / dyskusja Projekt grupowy: The trends - raport / prezentacja / dyskusja Zaliczenie semestru sprawdzian wiedzy czynnej / biernej Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia metody podające ( objaśnianie lub wyjaśnianie) metody problemowe (samokształcenie kierowane/zadaniowe) metody praktyczne ( metoda tekstu przewodniego, praca w grupach, gry symulacyjne) Nr efektu kształcenia z sylabusa sprawdziany 01, 02, 03, 05, test/y 01, 02, 03, 05, ocena ciągła pracy na zajęciach, odpowiedzi ustne, aktywność, 01, 02, 03, 04, 05 prace domowe Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę na koniec każdego semestru Ocenę pozytywną i zaliczenie otrzymuje student, który: przystąpi do obu śród-semestralnych sprawdzianów podsumowujących i uzyska z nich oceny pozytywne oraz zrealizuje obowiązkowe projekty (spośród wskazanych) przewidziane w danym semestrze i uzyska z nich oceny pozytywne; (sprawdziany i projekty mogą mieć różną wagę. Wagę wskaże nauczyciel prowadzący) dopuszcza się poprawianie oceny sprawdzianów lub projektów, jednak kolejne poprawy powodują zaostrzenie kryteriów oceniania, każdorazowo o 10%, w stosunku do kryterium pierwotnego; ocena nowo uzyskana zastępuje poprzednią; w szczególnych przypadkach np. długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej student może zrealizować zadanie dodatkowe w celu poprawienia wysokości proponowanej oceny semestralnej pod warunkiem zaliczenia elementów obowiązkowych oraz w czasie trwania semestru. Ocenę negatywną otrzymuje student, który nie spełnił zasad wymienionych w 1.1 i 1.2. W takim przypadku studentowi przysługuję zaliczenie poprawkowe lub komisyjne na zasadach ujętych w regulaminie studiów. Wysokość oceny ustala się na zasadzie średniej ważonej ocen projektów (waga 1-2-3), zaokrąglając do pełnych 0.5 oceny. Tak ustalona ocena może być podniesiona o 0.5 jeżeli student wykazał się wysoką aktywnością i sumiennością co ustala się obserwacją czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych oraz średnią ocen ze sprawdzianów formujących na poziomie co najmniej 4.0. W stosunku do prac ustnych i pisemnych szczegółowe kryteria opierają się na poziomie poprawności językowej, wymowy/ortografii, prawidłowości wykonania zadania, prawidłowości struktury wypowiedzi oraz (we wskazanych przypadkach) formy graficznej/medialnej wypowiedzi. Przy ocenianiu formującym i podsumowującym stosuje się następującą skalę ocen w odniesieniu do punktacji bieżącej w przeliczeniu na skalę procentową: 0-59% 60-69% 70-79% 80-84% 85-89% % 2 3 3,5 4 4,5 5

5 Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 1. C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P. Seligson. New English File : Pre-intermediate Oxford : Oxford University Press 2. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader - Course Book : Upper intermediate Business English Edinburgh - Harlow : Longman 3. B. Jasińska, J. Jaślan, M. Woytowicz-Neymann. Język angielski : repetytorium gramatyki z ćwiczeniami Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 4. P. Kubacki. Kompendium gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami Włocławek : Wydaw.Altravox Press 5. G. Smith-Dluha eds. Język angielski : pytania i odpowiedzi egzaminacyjne. Warszawa : Langenscheidt Polska 6. G. Broughton. Success with English : the "Penguin" course, cz.1-2 Warszawa : Polish Scientific Publ. 7. M. Falkowska, R. Majewski, B. Pawłowska. Wzory listów angielskich. Warszawa : "Wiedza Powszechna 8. B. Bałutowa. Wymowa angielska dla wszystkich. Warszawa : "Wiedza Powszechna" 9. E. Mańko ed. Jak mówić po angielsku : wzory dialogów do matury i egzaminów, Warszawa : Langenscheidt Polska 10. BBC Learning English, Business English BBC learning English, Talking business. 1. Emmerson, P. Business builder (modules 1-9). Macmillan Heineman 2. Clarke, S. In company. Macmillan (student s book with CDs) NAKŁAD PRACY STUDENTA: :30/ semestr x 4 Zajęcia dydaktyczne 120 Przygotowanie się do zajęć 24 Studiowanie literatury 15 Udział w konsultacjach 16 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 Liczba punktów ECTS 8 (2 w semestrze)

6 Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Stacjonarne I st. Profil kształcenia: praktyczny Rok / semestr: rok 2, sem 3 i 4 rok 3, sem 5 i 6 Forma zajęć wykład ćwiczenia Wymiar zajęć rok 2 30/ 30 rok 3 30/30 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia laboratoryjne mgr Beata Bednarowska mgr Beata Bednarowska konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski/ niemiecki seminarium inne (wpisać jakie) Celem zajęć jest opanowanie zintegrowanych sprawności językowych, Cel przedmiotu / modułu pozwalających na porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego w zakresie mówienia, czytania, słuchania i pisania na poziomie średnio zaawansowanym B1 (semestry 3 i 4), średnio zaawansowanym B2 ESOKJ ( semestry 5 i 6) Wymagania wstępne *wstępna wiedza z języka niemieckiego, poziom A2 ESOKJ (rok 2, semestr 3); *zaliczenie semestru poprzedzającego ( rok 3, semestr 5 ) Wiedza Umiejętności EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Rozumie teksty w języku niemieckim składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego, w tym również fachowego, głównie z zakresu finansów i rachunkowości oraz wykorzystuje je w przygotowaniu prac pisemnych i prezentacji; 02 Formułuje spójne wypowiedzi ustne i pisemne o stopniu trudności odpowiadającym poziomowi B2 ESKJOJ na tematy, które go interesują, oraz na tematy związane z jego pracą zawodową (głównie z zakresu finansów i rachunkowości); programu K_FIR1P_U09-3 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_U11-1 Odniesienie do obszaru S1P_U09 S1P_U10 S1P_U11 Kompetencje społeczne 03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, analizując teksty i przyjmując rożne role w realizacji zadań; 05 Potrafi odpowiednio określać priorytety realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; TREŚCI PROGRAMOWE K_FIR1P_K01-1 K_FIR1P_K02-1 S1P_K01 S1P_K02 K_FIR1P-K03-1 S1P_K03 sem. 3 i 4 Forma zajęć ćwiczenia 30/30 sem 5 i 6 : 30/ 30 semestry 3 i 4 6 ( w tym 1 Przedstawiania się, zawody, narodowości, adres, kraje, języki jedno kol.) 2 W kawiarni i restauracji, posiłki, napoje 6 3 Liczba mnoga rzeczowników, meble, sprzęty, opis mieszkania, pieniądze, waluty, duże liczby 6 4. Liczebniki, pisanie daty, nazwy świat, obyczaje świąteczne, miesiące, dni tygodnia, pory dnia i roku 4 oraz ich opis 5. Ogólne zasady wymowy niemieckiej, antonimy, synonimy, rzeczowniki złożone 4 6. W domu towarowym. Podawanie czasu zegarowego. Czasowniki posiłkowe. Grupy koniugacyjne 12 ( w tym 1 czasowników. Czasowniki modalne kol.)

7 7. Rekcja czasowników. Tryb rozkazujący. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym i złożonym, rodzaje 6 zdań. Przeczenia w j. niemieckim 8. Życie codzienne, czas wolny, różne formy aktywności 10 ( w tym 1 kol.) 9. Ćwiczenia tłumaczeniowe Opisywanie obrazków, układanie scenek sytuacyjnych- ćwiczenia leksykalne 2 semestry 5 i Ćwiczenia utrwalająco- powtórzeniowe, wspomnienia z wakacji 12. Czasy przeszłe- Imperfekt i Perfekt, formy podstawowe czasowników 8 ( w tym 1 kol.) 13. Historyjki obrazkowe. przyimki określające miejsce i czas Przebieg dnia, czynne i bierne formy spędzania czasu wolnego 4 15 Korespondencja handlowa, przedsiębiorstwo, finanse, rachunkowość- ćwiczenia leksykalne 14 ( w tym 1 kol.) 16. Zawody, zawód marzeń, życiorys 4 17 Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym i złożonym, spójniki, rodzaje zdań. Zaimki dzierżawcze, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 8 18 Urlop i podróże, prospekty reklamowe, w biurze podróży. Niemcy, Austria i Szwajcaria- informacje realioznawcze 12 ( w tym 1 kol.) 19 Ćwiczenia tłumaczeniowe 2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca metody podające ( objaśnianie lub wyjaśnianie) metody problemowe (samokształcenie kierowane/zadaniowe) metody praktyczne ( metoda tekstu przewodniego, praca w grupach, gry symulacyjne) Nr efektu kształcenia z sylabusa sprawdziany 01, 02, 03, 05, test/y 01, 02, 03, 05, 01, 02, 03, 04, 05 ocena ciągła pracy na zajęciach, odpowiedzi ustne, aktywność, prace domowe Student/ka jest rozliczany/a w systemie semestralnym, uzyskując zaliczenie pod warunkiem obecności na zajściach oraz cząstkowych ocen z oceniania formującego i podsumowującego. Ocenianie podsumowujące ( jeden lub dwa testy w semestrze)- ćwiczenia są podobne do przerobionych na zajęciach. Na ocenę na zaliczenie zajęć lektoratowych składają się następujące elementy : aktywność na zajęciach- 25 % oceny; wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych- 25 % oceny; wynik testu podsumowującego- 50 % oceny. 1. Alke, L., Dallapiazza, R.M. : Tangram 1 A/ 1 B. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning 2002; 2. Rogalska, E. : Deutsch. Ćwiczenia tematyczne, Wagros, Poznań 2002; 3. Bęza, S. : Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002; 4. Macaire D., Nicolas G. : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Lehr- und Arbeitsbuch 1, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2005; 1.Ganczar M., Gebal P. : Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, LektorKlett, Poznań 2007; 2. Dreke, M., Lind, W. : Wechselspiel. Sprechanlässe für Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt, München NAKŁAD PRACY STUDENTA: :30/ semestr x 4

8 Zajęcia dydaktyczne 120 Przygotowanie się do zajęć 24 Studiowanie literatury 20 Udział w konsultacjach 16 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 Liczba punktów ECTS 8 (2 w semestrze)

9 Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: stacjonarne I st. Rok / semestr: Rok 1/semestr I Forma zajęć Wymiar zajęć wykład 30 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu /modułu: ćwiczenia dr Alicja Pawlikowska dr Alicja Pawlikowska ćwiczenia laboratoryjne konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski inne seminarium (wpisać jakie) Zapoznanie studentów z teoretycznym i praktycznym dorobkiem psychologii społecznej w zakresie komunikacji interpersonalnej w celu wykształcenia umiejętności w operowaniu zdobytą wiedzą na użytek realizacji życiowych i zawodowych zadań. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Ma podstawową wiedzę na temat zachowania się człowieka, szczególnie w sytuacjach trudnych społecznej interakcji w zakresie wybranych koncepcji psychologicznych człowieka. 02 Ma podstawową wiedzę o umiejętnościach interpersonalnych, ich prawidłowościach i zakłóceniach w relacjach społecznych. 03 Potrafi rozpoznać bariery komunikacyjne i podjąć właściwe strategie decyzyjne przy rozwiązywaniu problemów. 04 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania przyczyn i skutków zjawisk społecznych, etycznych, wykorzystując wiedzę z zakresu zachowania się człowieka w sytuacjach społecznej interakcji. 05 Potrafi publicznie prezentować zdobytą wiedzę. 06 Uzyskuje kompetencje interpersonalne (praca w grupie, rozwiązywanie problemów). 07 Potrafi określić hierarchię zadań zwłaszcza w sytuacjach stresowych. TREŚCI PROGRAMOWE programu K_FIR1P_W07-3 K_FIR1P_W04-1 K_FIR1P_U05-1 K_FIR1P_U08-1 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K03-1 obszaru S1P_W07 S1P_W04 S1P_U05 S1P_U08 S1P_U10 S1P_K02 S1P_K03 Forma zajęć wykład 30 1 Psychologia społeczna w systemie nauk. Komunikacja interpersonalna i jej miejsce w psychologii 1 społecznej. 2 Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna) i jej rola w procesie samorealizacji człowieka. 2 3 Zasady i przebieg porozumiewania się. Bariery komunikacyjne w procesie komunikowania się. 2 4 Koncepcje psychologiczne człowieka umożliwiające przewidywanie i wyjaśnianie zachowania się 2 człowieka (transgresyjna, psychoanalityczna, poznawcza, psychospołeczna, behawioralna i humanistyczna). 5 Asertywność jako sposób na pewne funkcjonowanie wśród innych. 2 6 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w sytuacji społecznej interakcji. 2 7 Kompetencje skutecznego mówienia i przemawiania w biznesie. 2 8 Grupa jako pole działania. 3 9 Motywacja a powodzenie w działaniu Konflikty i ich rozwiązywanie Planowanie i podejmowanie decyzji Radzenie sobie ze stresem. 2

10 13 Poznawanie samego siebie. Dojrzałość psychiczna człowieka (umysłowa, emocjonalna i społeczna) warunkiem skutecznej komunikacji interpersonalnej. 2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda aktywizująca (dyskusja związana z wykładem), metoda eksponująca (film dydaktyczny), Ocena z zaliczenia przedmiotu. Sprawdzian Sposoby oceny Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05, 06, 07 Forma i warunki zaliczenia 1. Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę. 2. Przy ocenianiu podsumowującym stosuje się następującą skalę ocen w odniesieniu do punktacji w przeliczeniu na skalę procentową: 0-59% 60-69% 70-79% 80-84% 85-89% % 2 3 3,5 4 4,5 5 Literatura podstawowa 1. R. B. Adler, L. B. Rosenfeld R. F. Proctor II Relacjeinterpersonalne. Proces porozumiewania, Poznań 2006, 2. L. Grzesiuk Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1994, 3. Z. Nęcki Z zagadnień komunikowania interpersonalnego, Kraków J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, Gdańsk 2008, 5. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert Psychologia społeczna Poznań Literatura uzupełniająca 1. M. Argyle Psychologia stosunków międzyludzkich Warszawa 1999, 2. J. Mellibruda Psychologiczne możliwości kontaktów międzyludzkich, Warszawa D.W. Jahnson Podaj dłoń, Warszawa 1992, 4. W. Domachowski Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Toruń 1993, 5. J. Kozielecki Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1996, 6. B. Jamrożek, J. Sobczak Komunikacja interpersonalna. Przedsiębiorczość część I, Poznań J. Dunckel, E. Parnham Jak skutecznie mówić i przemawiać w biznesie, Lublin 1995, 8. J. Gut, W. Haman Docenić konflikt Gliwice NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 30 Przygotowanie się do zajęć 21 Studiowanie literatury 10 Udział w konsultacjach 4 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne 0 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3

11 Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: wszystkie Stacjonarne I st. praktyczny Rok / semestr: I/1 Status przedmiotu /modułu: ogólny Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia inne konwersatorium seminarium laboratoryjne (wpisać jakie) Wymiar zajęć 45 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne EFEKTY KSZTAŁCENIA dr Marek Mazur, dr Marek Mazur, Zapoznanie studentów zagadnieniami związanymi z technologiami informacyjnymi, przygotowanie studentów do samodzielnej obsługi sprzętu i różnych grup oprogramowania, korzystania z usług sieciowych, zaznajomienie studentów z problematyką organizacji pracy i ekonomiki technologii informacyjnych. student zna podstawowe z zasady obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego, student posiada umiejętność korzystania z usług sieci komputerowych, student zna podstawowe zasady bhp obowiązujące w pracowniach komputerowych 01 - ma podstawową wiedzę na temat tendencji w rozwoju technologii informacyjnych oraz różnych grup oprogramowania komputerów, 02 - rozumie istotę bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i ich wpływ na struktury gospodarcze i społeczne 03 - potrafi samodzielnie obsługiwać sprzęt i różne grupy oprogramowania komputerów do przygotowania różnych wariantów decyzyjnych, 04 - potrafi dobierać oprogramowanie komputerowe do rozwiązywanie różnych zadań związanych z analizą zjawisk ekonomicznych 05 wykazuje zainteresowanie doskonaleniem umiejętności korzystania z nowoczesnych środków do wspomagania różnych celów i zadań, w tym w zakresie dydaktyki 06 wykazuje zainteresowanie pracą zespołową i bezpiecznym stosowaniem nowoczesnych technologii, 07 jest otwarty na innowacyjne podejście w działalności różnych podmiotów efektów dla programu K_FIR1P_W06-1 K_FIR1P_W08-1 K_FIR1P_U07-1 K_FIR1P_U02-1 K_FIR1P_K06 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K07 obszaru S1P_W06 S1P_W08 S1P_U07 S1P_U02 S1P_K06 S1P_K02 S1P_K07 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć laboratoria Technologie informacyjne - istota, rodzaje, znaczenie społeczno-gospodarcze. BHP w pracowniach 1 komputerowych. Podstawowe pojęcia zakresu z informatyki. Społeczeństwo informacyjne. 2 System komputerowy. Architektura mikrokomputera. Typologia urządzeń. Obsługa urządzeń w 2 systemie komputerowym. Zabezpieczenia techniczne i programowe systemu komputerowego. 3 Oprogramowanie komputerów. Rozwój oprogramowania narzędziowego. Grupy oprogramowania. 2 Oprogramowanie podstawowe. Oprogramowanie narzędziowe. 4. Edytory tekstów charakterystyka, rodzaje. Przykłady zastosowań edytorów tekstu. 12

12 5. Arkusze kalkulacyjne. Charakterystyka edytorów tekstu. Przykłady zastosowań Oprogramowanie graficzne. Bazy danych Sieci komputerowe. Usługi w sieciach komputerowych. Internet Technologie informacyjne w gospodarce, dydaktyce. Wykorzystanie technologii informacyjnych w 2 społecznościach lokalnych. Systemy informacyjne. Systemy informatyczne. 9. Ocena rezultatów zastosowań technik informacyjnych. Podstawowe regulacje prawne. Prawo 1 internetowe. Zagrożenie i metody ochrony w systemach wspomaganych komputerowo. 10. Zaliczenie pisemne 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Praktyczne z zastosowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerów, sieć komputerowych, materiałów poglądowych, a także problemowe i dyskusja. Zaliczenie pisemne w formie testu Zaliczenie zadań praktycznych i projektu Dyskusja na zajęciach Nr efektu kształcenia z sylabusa 02, 03, 04, 05, 06, 07, 03, 04, 05, 06, 01, 02, 04 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie: pisemnego testu - sprawdzenie wiedzy i umiejętności pozyskanych na zajęciach laboratoryjnych, wykonanie zadań praktycznych, odpowiedzi i rozwiązanie indywidualne zadań praktycznych. Ocenianie: uzyskanie oceny dostatecznej: jest zdobycie co najmniej 60% punktów i pozytywna ocena z realizacji zadań praktycznych, zaliczeniu, oceny dobrej co najmniej 75% punktów z testu, zaliczenie zadań praktycznych, ocena bardzo dobra - co najmniej 90% punktów z testu, ocena przynajmniej dobra z odpowiedzi i dyskusji na zajęciach. Literatura podstawowa L. Litwin, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przewodnik, tom 1 i tom 2, Helion, Gliwice Multimedia w biznesie. Redakcja naukowa A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2008 Wstęp do informatyki w zarządzaniu, pod red. E. Kolbusza i I. Rejer, Szczecin Literatura uzupełniająca J. Kisielnicki, H.Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005 M. Mazur: Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne problemy rozwoju. Pod redakcją naukową A. Szewczyk, Difin, Warszawa Prawo Internetu, pod red. P. Podoreckiego, LexisNexis, Warszawa Materiały dotyczące Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, certyfikacji zawodów informatycznych, kodeksów etycznych związanych z tą sferą NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 45 Przygotowanie się do zajęć 20 Studiowanie literatury 20 Udział w konsultacjach 8 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 14 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 Inne 0 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

13 Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: wszystkie Stacjonarne I st. praktyczny Rok / semestr: I/2 Status przedmiotu /modułu: ogólny Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia inne konwersatorium seminarium laboratoryjne (wpisać jakie) Wymiar zajęć 15 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne dr Marek Mazur, dr Marek Mazur, Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zasad ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i praw autorskich oraz o uwarunkowaniach przestrzegania tych zasad w praktyce, znaczenia społecznego i gospodarczego przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich. student zna podstawowe kategorie ekonomiczne student posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł w formie tradycyjnej i internetowej student zna podstawowe normy prawne dotyczące korzystania z oprogramowania komputerowego i publikacji EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 - ma podstawową wiedzę na temat istoty i zakresu ochrony własności intelektualnej, roli różnych instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej, 02 - rozumie istotę znaczenie społeczne ochrony własności intelektualnej i jej miejsce w systemie gospodarczym 03 - potrafi korzystać ze źródeł prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej i ocenić skutki w zakresie zmian w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim 04 - potrafi samodzielnie identyfikować dobra prawnie chronione z zakresu własności przemysłowej, praw autorskich itp. w środowisku swojego działania, 05 wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy niezbędnej ekonomiście 06 wykazuje dbałość o przestrzegania prawa własności i jego znaczenie w działaniu systemu finansów i rachunkowości, 07 jest otwarty na innowacyjne podejście w działalności różnych podmiotów TREŚCI PROGRAMOWE programu K_FIR1P_W10-1 K_FIR1P_W01-2 K_FIR1P_U03-3 K_FIR1P_U05-1 K_FIR1P_K06 K_FIR1P_K04-1 K_FIR1P_K07 obszaru S1P_W10 S1P_W01 S1P_U03 S1P_U05 S1P_K06 S1P_K04 S1P_K07 Forma zajęć wykład Pojęcie prawo własności intelektualnej. Geneza ochrony własności intelektualnej. Zakres prawnej 1 ochrony własności intelektualnej. Rola ochrony własności intelektualnej w epoce globalizacji. Gospodarcze znaczenie własności intelektualnej. 2. Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Źródła prawa krajowego Prawa własności przemysłowej. Wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, 4 znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych. 4. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Utwór, programy komputerowe, bazy danych. Twórcy 4 (współtwórcy) jako podmioty praw autorskich, osobistych i majątkowych. System zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 5. Własność intelektualna w Internecie. Ochrona domen internetowych. 1

14 6. Prawa autorskie a podatki. Rola rachunkowości w ochronie własności intelektualnej. Ochrona 2 własności intelektualnej w organizacjach. Przykłady realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony własności intelektualnej 7. Odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza, 1 8. Zaliczenie pisemne 1 Metody kształcenia Wykład z uwzględnieniem studium przypadku. Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne w formie testu Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, Dyskusja na zajęciach 03, 04, 05, 06, Zaliczenie: pisemnego testu - sprawdzenie wiedzy i umiejętności i odpowiedzi na zajęciach. Ocenianie: uzyskanie oceny dostatecznej: jest zdobycie co najmniej 60% punktów oceny dobrej co najmniej 75% punktów z testy i pozytywne oceny za aktywność na zajęciach, ocena bardzo dobra co najmniej 90% punktów z testu i dyskusji na zajęciach pozytywne oceny za aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa M. Załucki, Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, wyd. Difin, Warszawa R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca Prawo Internetu, pod red. P. Podoreckiego, LexisNexis, Warszawa M. Mazur: Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne problemy rozwoju. Pod redakcją naukową A. Szewczyk, Difin, Warszawa NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 11 Studiowanie literatury 10 Udział w konsultacjach 4 Przygotowanie projektu / eseju / itp. -- Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne -- ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2

15 Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: stacjonarne I st. Profil kształcenia: PRAKTYCZNY Specjalność: wszystkie Rok / semestr: II/4 Forma zajęć Wymiar zajęć wykład Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia ćwiczenia laboratoryjne 30 Język przedmiotu / modułu: polski konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Mgr Łukasz Gniot Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych działów w-f, rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach kultury fizycznej, przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl życia dorosłego człowieka w różnym wieku Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej i średniej EFEKTY KSZTAŁCENIA programu obszaru Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 02 - promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz kształtuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej 03 - troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej TREŚCI PROGRAMOWE K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K02-1 S1P_K02 Ćwiczenia 1. Gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) - sposoby poruszania się po boisku - doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry - fragmenty gry i gra szkolna - gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych - przepisy gry i zasady sędziowania Aerobik, Taniec, Gimnastyka 10 - poprawa ogólnej sprawności fizycznej - umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych - wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych - zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu - świadomość ciała, znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń 3. Sporty indywidualne (lekkoatletyka, tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nornic 10

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo