PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

2 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY Przedmioty ogólne KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

3 Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Stacjonarne I st. Profil kształcenia: praktyczny Rok / semestr: rok 2, sem 3 i 4 rok 3, sem 5 i 6 Forma zajęć wykład ćwiczenia Wymiar zajęć rok 2 30/ 30 rok 3 30/30 Koordynator przedmiotu / modułu Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia laboratoryjne konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski/ angielski seminarium inne (wpisać jakie) Prowadzący zajęcia mgr Marek Siek, mgr Jarosław Guźniczak Celem zajęć jest opanowanie zintegrowanych sprawności językowych, Cel przedmiotu / modułu pozwalających na porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego w zakresie mówienia, czytania, słuchania i pisania na poziomie średnio zaawansowanym B1 (semestry 3 i 4), średnio zaawansowanym B2 ESOKJ ( semestry 5 i 6) Wymagania wstępne *wstępna wiedza z języka angielskiego, poziom A2 ESOKJ (rok 2, semestr 3); *zaliczenie semestru poprzedzającego ( rok 3, semestr 5 ) Wiedza Umiejętności EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Rozumie teksty w języku angielskim składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego, w tym również fachowego, głównie z zakresu finansów i rachunkowości oraz wykorzystuje je w przygotowaniu prac pisemnych i prezentacji; 02 Formułuje spójne wypowiedzi ustne i pisemne o stopniu trudności odpowiadającym poziomowi B2 ESKJOJ na tematy, które go interesują, oraz na tematy związane z jego pracą zawodową (głównie z zakresu finansów i rachunkowości); programu K_FIR1P_U09-3 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_U11-1 Odniesienie do obszaru S1P_U09 S1P_U10 S1P_U11 Kompetencje społeczne 03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, analizując teksty i przyjmując rożne role w realizacji zadań; 05 Potrafi odpowiednio określać priorytety realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; K_FIR1P_K01-1 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P-K03-1 TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia konwersacyjne o tematyce odnoszącej się do różnych sfer życia codziennego, sportu, wypoczynku, edukacji, problemów środowiska naturalnego czy aktualnych wydarzeń. Wyrażenia własnych opinii, zainteresowań i uczuć w ramach aktywnego udziału w potocznym dialogu, dyskusji, narracji, opisu i prezentacji. Strategie konwersacyjne (np. zmiana tematu, przerywanie, kompensacja, unikanie itp.) Czytanie dla zrozumienia tekstów o średnio-zaawansowanej trudności, o tematyce ogólnej, społecznej, politycznej, publicystycznej oraz popularno-naukowej. Strategie czytania: dla orientacji lub szczegółów, wyszukiwanie informacji. Rekonstrukcja tekstów. Interpretacja tekstów. Rozumienie z kontekstu. Kompensacja nieznajomości słownictwa analizą morfologii, składni i kontekstu. Rozwijanie znajomości zaawansowanej frazeologii. Słuchanie dla zrozumienia tekstów o średnio-zaawansowanej trudności, o tematyce ogólnej, publicystycznej oraz popularno-naukowej. Tematy odnoszące się do różnych sfer życia codziennego, sportu, wypoczynku, edukacji, problemów środowiska naturalnego czy aktualnych wydarzeń Strategie S1P_K01 S1P_K02 S1P_K

4 słuchania: dla orientacji lub szczegółów, wyszukiwanie informacji. Rozumienie z kontekstu. Identyfikacja uczuć i postaw osób mówiących. Kompensacja zrozumienia analizą słów kluczowych, morfologii, składni, kontekstu i intonacji. Rozwijanie znajomości słownictwa i zwrotów. Sporządzanie właściwych notatek po przeczytaniu artykułu, pisanie listu nieformalnego i formalnego, artykułu, raportów, krótkich opowiadań, planowanie struktury, oraz umiejętne adresowanie (wybór czytelnika), wybór odpowiedniego stylu pisania. Projekt: Who I am - prezentacja własnej osoby Projekt: stories - dłuższy tekst pisany Projekt: Cover letter - tekst pisany Projekt: Interview - zadanie ustne - wywiad Projekt grupowy: The exchange - raport / prezentacja / dyskusja Projekt grupowy: The trends - raport / prezentacja / dyskusja Zaliczenie semestru sprawdzian wiedzy czynnej / biernej Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia metody podające ( objaśnianie lub wyjaśnianie) metody problemowe (samokształcenie kierowane/zadaniowe) metody praktyczne ( metoda tekstu przewodniego, praca w grupach, gry symulacyjne) Nr efektu kształcenia z sylabusa sprawdziany 01, 02, 03, 05, test/y 01, 02, 03, 05, ocena ciągła pracy na zajęciach, odpowiedzi ustne, aktywność, 01, 02, 03, 04, 05 prace domowe Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę na koniec każdego semestru Ocenę pozytywną i zaliczenie otrzymuje student, który: przystąpi do obu śród-semestralnych sprawdzianów podsumowujących i uzyska z nich oceny pozytywne oraz zrealizuje obowiązkowe projekty (spośród wskazanych) przewidziane w danym semestrze i uzyska z nich oceny pozytywne; (sprawdziany i projekty mogą mieć różną wagę. Wagę wskaże nauczyciel prowadzący) dopuszcza się poprawianie oceny sprawdzianów lub projektów, jednak kolejne poprawy powodują zaostrzenie kryteriów oceniania, każdorazowo o 10%, w stosunku do kryterium pierwotnego; ocena nowo uzyskana zastępuje poprzednią; w szczególnych przypadkach np. długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej student może zrealizować zadanie dodatkowe w celu poprawienia wysokości proponowanej oceny semestralnej pod warunkiem zaliczenia elementów obowiązkowych oraz w czasie trwania semestru. Ocenę negatywną otrzymuje student, który nie spełnił zasad wymienionych w 1.1 i 1.2. W takim przypadku studentowi przysługuję zaliczenie poprawkowe lub komisyjne na zasadach ujętych w regulaminie studiów. Wysokość oceny ustala się na zasadzie średniej ważonej ocen projektów (waga 1-2-3), zaokrąglając do pełnych 0.5 oceny. Tak ustalona ocena może być podniesiona o 0.5 jeżeli student wykazał się wysoką aktywnością i sumiennością co ustala się obserwacją czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych oraz średnią ocen ze sprawdzianów formujących na poziomie co najmniej 4.0. W stosunku do prac ustnych i pisemnych szczegółowe kryteria opierają się na poziomie poprawności językowej, wymowy/ortografii, prawidłowości wykonania zadania, prawidłowości struktury wypowiedzi oraz (we wskazanych przypadkach) formy graficznej/medialnej wypowiedzi. Przy ocenianiu formującym i podsumowującym stosuje się następującą skalę ocen w odniesieniu do punktacji bieżącej w przeliczeniu na skalę procentową: 0-59% 60-69% 70-79% 80-84% 85-89% % 2 3 3,5 4 4,5 5

5 Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 1. C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P. Seligson. New English File : Pre-intermediate Oxford : Oxford University Press 2. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader - Course Book : Upper intermediate Business English Edinburgh - Harlow : Longman 3. B. Jasińska, J. Jaślan, M. Woytowicz-Neymann. Język angielski : repetytorium gramatyki z ćwiczeniami Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 4. P. Kubacki. Kompendium gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami Włocławek : Wydaw.Altravox Press 5. G. Smith-Dluha eds. Język angielski : pytania i odpowiedzi egzaminacyjne. Warszawa : Langenscheidt Polska 6. G. Broughton. Success with English : the "Penguin" course, cz.1-2 Warszawa : Polish Scientific Publ. 7. M. Falkowska, R. Majewski, B. Pawłowska. Wzory listów angielskich. Warszawa : "Wiedza Powszechna 8. B. Bałutowa. Wymowa angielska dla wszystkich. Warszawa : "Wiedza Powszechna" 9. E. Mańko ed. Jak mówić po angielsku : wzory dialogów do matury i egzaminów, Warszawa : Langenscheidt Polska 10. BBC Learning English, Business English BBC learning English, Talking business Emmerson, P. Business builder (modules 1-9). Macmillan Heineman 2. Clarke, S. In company. Macmillan (student s book with CDs) NAKŁAD PRACY STUDENTA: :30/ semestr x 4 Zajęcia dydaktyczne 120 Przygotowanie się do zajęć 24 Studiowanie literatury 15 Udział w konsultacjach 16 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 Liczba punktów ECTS 8 (2 w semestrze)

6 Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Stacjonarne I st. Profil kształcenia: praktyczny Rok / semestr: rok 2, sem 3 i 4 rok 3, sem 5 i 6 Forma zajęć wykład ćwiczenia Wymiar zajęć rok 2 30/ 30 rok 3 30/30 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia laboratoryjne mgr Beata Bednarowska mgr Beata Bednarowska konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski/ niemiecki seminarium inne (wpisać jakie) Celem zajęć jest opanowanie zintegrowanych sprawności językowych, Cel przedmiotu / modułu pozwalających na porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego w zakresie mówienia, czytania, słuchania i pisania na poziomie średnio zaawansowanym B1 (semestry 3 i 4), średnio zaawansowanym B2 ESOKJ ( semestry 5 i 6) Wymagania wstępne *wstępna wiedza z języka niemieckiego, poziom A2 ESOKJ (rok 2, semestr 3); *zaliczenie semestru poprzedzającego ( rok 3, semestr 5 ) Wiedza Umiejętności EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Rozumie teksty w języku niemieckim składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego, w tym również fachowego, głównie z zakresu finansów i rachunkowości oraz wykorzystuje je w przygotowaniu prac pisemnych i prezentacji; 02 Formułuje spójne wypowiedzi ustne i pisemne o stopniu trudności odpowiadającym poziomowi B2 ESKJOJ na tematy, które go interesują, oraz na tematy związane z jego pracą zawodową (głównie z zakresu finansów i rachunkowości); programu K_FIR1P_U09-3 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_U11-1 Odniesienie do obszaru S1P_U09 S1P_U10 S1P_U11 Kompetencje społeczne 03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, analizując teksty i przyjmując rożne role w realizacji zadań; 05 Potrafi odpowiednio określać priorytety realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; TREŚCI PROGRAMOWE K_FIR1P_K01-1 K_FIR1P_K02-1 S1P_K01 S1P_K02 K_FIR1P-K03-1 S1P_K03 sem. 3 i 4 Forma zajęć ćwiczenia 30/30 sem 5 i 6 : 30/ 30 semestry 3 i 4 6 ( w tym 1 Przedstawiania się, zawody, narodowości, adres, kraje, języki jedno kol.) 2 W kawiarni i restauracji, posiłki, napoje 6 3 Liczba mnoga rzeczowników, meble, sprzęty, opis mieszkania, pieniądze, waluty, duże liczby 6 4. Liczebniki, pisanie daty, nazwy świat, obyczaje świąteczne, miesiące, dni tygodnia, pory dnia i roku 4 oraz ich opis 5. Ogólne zasady wymowy niemieckiej, antonimy, synonimy, rzeczowniki złożone 4 6. W domu towarowym. Podawanie czasu zegarowego. Czasowniki posiłkowe. Grupy koniugacyjne 12 ( w tym 1 czasowników. Czasowniki modalne kol.)

7 7. Rekcja czasowników. Tryb rozkazujący. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym i złożonym, rodzaje 6 zdań. Przeczenia w j. niemieckim 8. Życie codzienne, czas wolny, różne formy aktywności 10 ( w tym 1 kol.) 9. Ćwiczenia tłumaczeniowe Opisywanie obrazków, układanie scenek sytuacyjnych- ćwiczenia leksykalne 2 semestry 5 i Ćwiczenia utrwalająco- powtórzeniowe, wspomnienia z wakacji 12. Czasy przeszłe- Imperfekt i Perfekt, formy podstawowe czasowników 8 ( w tym 1 kol.) 13. Historyjki obrazkowe. przyimki określające miejsce i czas Przebieg dnia, czynne i bierne formy spędzania czasu wolnego 4 15 Korespondencja handlowa, przedsiębiorstwo, finanse, rachunkowość- ćwiczenia leksykalne 14 ( w tym 1 kol.) 16. Zawody, zawód marzeń, życiorys 4 17 Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym i złożonym, spójniki, rodzaje zdań. Zaimki dzierżawcze, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 8 18 Urlop i podróże, prospekty reklamowe, w biurze podróży. Niemcy, Austria i Szwajcaria- informacje realioznawcze 12 ( w tym 1 kol.) 19 Ćwiczenia tłumaczeniowe 2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca metody podające ( objaśnianie lub wyjaśnianie) metody problemowe (samokształcenie kierowane/zadaniowe) metody praktyczne ( metoda tekstu przewodniego, praca w grupach, gry symulacyjne) Nr efektu kształcenia z sylabusa sprawdziany 01, 02, 03, 05, test/y 01, 02, 03, 05, 01, 02, 03, 04, 05 ocena ciągła pracy na zajęciach, odpowiedzi ustne, aktywność, prace domowe Student/ka jest rozliczany/a w systemie semestralnym, uzyskując zaliczenie pod warunkiem obecności na zajściach oraz cząstkowych ocen z oceniania formującego i podsumowującego. Ocenianie podsumowujące ( jeden lub dwa testy w semestrze)- ćwiczenia są podobne do przerobionych na zajęciach. Na ocenę na zaliczenie zajęć lektoratowych składają się następujące elementy : aktywność na zajęciach- 25 % oceny; wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych- 25 % oceny; wynik testu podsumowującego- 50 % oceny. 1. Alke, L., Dallapiazza, R.M. : Tangram 1 A/ 1 B. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning 2002; 2. Rogalska, E. : Deutsch. Ćwiczenia tematyczne, Wagros, Poznań 2002; 3. Bęza, S. : Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002; 4. Macaire D., Nicolas G. : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Lehr- und Arbeitsbuch 1, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2005; 1.Ganczar M., Gebal P. : Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, LektorKlett, Poznań 2007; 2. Dreke, M., Lind, W. : Wechselspiel. Sprechanlässe für Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt, München NAKŁAD PRACY STUDENTA: :30/ semestr x 4

8 Zajęcia dydaktyczne 120 Przygotowanie się do zajęć 24 Studiowanie literatury 20 Udział w konsultacjach 16 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 Liczba punktów ECTS 8 (2 w semestrze)

9 Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: stacjonarne I st. Rok / semestr: Rok 1/semestr I Forma zajęć Wymiar zajęć wykład 30 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu /modułu: ćwiczenia dr Alicja Pawlikowska dr Alicja Pawlikowska ćwiczenia laboratoryjne konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski inne seminarium (wpisać jakie) Zapoznanie studentów z teoretycznym i praktycznym dorobkiem psychologii społecznej w zakresie komunikacji interpersonalnej w celu wykształcenia umiejętności w operowaniu zdobytą wiedzą na użytek realizacji życiowych i zawodowych zadań. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Ma podstawową wiedzę na temat zachowania się człowieka, szczególnie w sytuacjach trudnych społecznej interakcji w zakresie wybranych koncepcji psychologicznych człowieka. 02 Ma podstawową wiedzę o umiejętnościach interpersonalnych, ich prawidłowościach i zakłóceniach w relacjach społecznych. 03 Potrafi rozpoznać bariery komunikacyjne i podjąć właściwe strategie decyzyjne przy rozwiązywaniu problemów. 04 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania przyczyn i skutków zjawisk społecznych, etycznych, wykorzystując wiedzę z zakresu zachowania się człowieka w sytuacjach społecznej interakcji. 05 Potrafi publicznie prezentować zdobytą wiedzę. 06 Uzyskuje kompetencje interpersonalne (praca w grupie, rozwiązywanie problemów). 07 Potrafi określić hierarchię zadań zwłaszcza w sytuacjach stresowych. TREŚCI PROGRAMOWE programu K_FIR1P_W07-3 K_FIR1P_W04-1 K_FIR1P_U05-1 K_FIR1P_U08-1 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K03-1 obszaru S1P_W07 S1P_W04 S1P_U05 S1P_U08 S1P_U10 S1P_K02 S1P_K03 Forma zajęć wykład 30 1 Psychologia społeczna w systemie nauk. Komunikacja interpersonalna i jej miejsce w psychologii 1 społecznej. 2 Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna) i jej rola w procesie samorealizacji człowieka. 2 3 Zasady i przebieg porozumiewania się. Bariery komunikacyjne w procesie komunikowania się. 2 4 Koncepcje psychologiczne człowieka umożliwiające przewidywanie i wyjaśnianie zachowania się 2 człowieka (transgresyjna, psychoanalityczna, poznawcza, psychospołeczna, behawioralna i humanistyczna). 5 Asertywność jako sposób na pewne funkcjonowanie wśród innych. 2 6 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w sytuacji społecznej interakcji. 2 7 Kompetencje skutecznego mówienia i przemawiania w biznesie. 2 8 Grupa jako pole działania. 3 9 Motywacja a powodzenie w działaniu Konflikty i ich rozwiązywanie Planowanie i podejmowanie decyzji Radzenie sobie ze stresem. 2

10 13 Poznawanie samego siebie. Dojrzałość psychiczna człowieka (umysłowa, emocjonalna i społeczna) warunkiem skutecznej komunikacji interpersonalnej. 2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda aktywizująca (dyskusja związana z wykładem), metoda eksponująca (film dydaktyczny), Ocena z zaliczenia przedmiotu. Sprawdzian Sposoby oceny Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05, 06, 07 Forma i warunki zaliczenia 1. Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę. 2. Przy ocenianiu podsumowującym stosuje się następującą skalę ocen w odniesieniu do punktacji w przeliczeniu na skalę procentową: 0-59% 60-69% 70-79% 80-84% 85-89% % 2 3 3,5 4 4,5 5 Literatura podstawowa 1. R. B. Adler, L. B. Rosenfeld R. F. Proctor II Relacjeinterpersonalne. Proces porozumiewania, Poznań 2006, 2. L. Grzesiuk Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1994, 3. Z. Nęcki Z zagadnień komunikowania interpersonalnego, Kraków J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, Gdańsk 2008, 5. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert Psychologia społeczna Poznań Literatura uzupełniająca 1. M. Argyle Psychologia stosunków międzyludzkich Warszawa 1999, 2. J. Mellibruda Psychologiczne możliwości kontaktów międzyludzkich, Warszawa D.W. Jahnson Podaj dłoń, Warszawa 1992, 4. W. Domachowski Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Toruń 1993, 5. J. Kozielecki Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1996, 6. B. Jamrożek, J. Sobczak Komunikacja interpersonalna. Przedsiębiorczość część I, Poznań J. Dunckel, E. Parnham Jak skutecznie mówić i przemawiać w biznesie, Lublin 1995, 8. J. Gut, W. Haman Docenić konflikt Gliwice NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 30 Przygotowanie się do zajęć 21 Studiowanie literatury 10 Udział w konsultacjach 4 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne 0 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3

11 Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: wszystkie Stacjonarne I st. praktyczny Rok / semestr: I/1 Status przedmiotu /modułu: ogólny Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia inne konwersatorium seminarium laboratoryjne (wpisać jakie) Wymiar zajęć 45 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne EFEKTY KSZTAŁCENIA dr Marek Mazur, dr Marek Mazur, Zapoznanie studentów zagadnieniami związanymi z technologiami informacyjnymi, przygotowanie studentów do samodzielnej obsługi sprzętu i różnych grup oprogramowania, korzystania z usług sieciowych, zaznajomienie studentów z problematyką organizacji pracy i ekonomiki technologii informacyjnych. student zna podstawowe z zasady obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego, student posiada umiejętność korzystania z usług sieci komputerowych, student zna podstawowe zasady bhp obowiązujące w pracowniach komputerowych 01 - ma podstawową wiedzę na temat tendencji w rozwoju technologii informacyjnych oraz różnych grup oprogramowania komputerów, 02 - rozumie istotę bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i ich wpływ na struktury gospodarcze i społeczne 03 - potrafi samodzielnie obsługiwać sprzęt i różne grupy oprogramowania komputerów do przygotowania różnych wariantów decyzyjnych, 04 - potrafi dobierać oprogramowanie komputerowe do rozwiązywanie różnych zadań związanych z analizą zjawisk ekonomicznych 05 wykazuje zainteresowanie doskonaleniem umiejętności korzystania z nowoczesnych środków do wspomagania różnych celów i zadań, w tym w zakresie dydaktyki 06 wykazuje zainteresowanie pracą zespołową i bezpiecznym stosowaniem nowoczesnych technologii, 07 jest otwarty na innowacyjne podejście w działalności różnych podmiotów efektów dla programu K_FIR1P_W06-1 K_FIR1P_W08-1 K_FIR1P_U07-1 K_FIR1P_U02-1 K_FIR1P_K06 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K07 obszaru S1P_W06 S1P_W08 S1P_U07 S1P_U02 S1P_K06 S1P_K02 S1P_K07 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć laboratoria Technologie informacyjne - istota, rodzaje, znaczenie społeczno-gospodarcze. BHP w pracowniach 1 komputerowych. Podstawowe pojęcia zakresu z informatyki. Społeczeństwo informacyjne. 2 System komputerowy. Architektura mikrokomputera. Typologia urządzeń. Obsługa urządzeń w 2 systemie komputerowym. Zabezpieczenia techniczne i programowe systemu komputerowego. 3 Oprogramowanie komputerów. Rozwój oprogramowania narzędziowego. Grupy oprogramowania. 2 Oprogramowanie podstawowe. Oprogramowanie narzędziowe. 4. Edytory tekstów charakterystyka, rodzaje. Przykłady zastosowań edytorów tekstu. 12

12 5. Arkusze kalkulacyjne. Charakterystyka edytorów tekstu. Przykłady zastosowań Oprogramowanie graficzne. Bazy danych Sieci komputerowe. Usługi w sieciach komputerowych. Internet Technologie informacyjne w gospodarce, dydaktyce. Wykorzystanie technologii informacyjnych w 2 społecznościach lokalnych. Systemy informacyjne. Systemy informatyczne. 9. Ocena rezultatów zastosowań technik informacyjnych. Podstawowe regulacje prawne. Prawo 1 internetowe. Zagrożenie i metody ochrony w systemach wspomaganych komputerowo. 10. Zaliczenie pisemne 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Praktyczne z zastosowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerów, sieć komputerowych, materiałów poglądowych, a także problemowe i dyskusja. Zaliczenie pisemne w formie testu Zaliczenie zadań praktycznych i projektu Dyskusja na zajęciach Nr efektu kształcenia z sylabusa 02, 03, 04, 05, 06, 07, 03, 04, 05, 06, 01, 02, 04 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie: pisemnego testu - sprawdzenie wiedzy i umiejętności pozyskanych na zajęciach laboratoryjnych, wykonanie zadań praktycznych, odpowiedzi i rozwiązanie indywidualne zadań praktycznych. Ocenianie: uzyskanie oceny dostatecznej: jest zdobycie co najmniej 60% punktów i pozytywna ocena z realizacji zadań praktycznych, zaliczeniu, oceny dobrej co najmniej 75% punktów z testu, zaliczenie zadań praktycznych, ocena bardzo dobra - co najmniej 90% punktów z testu, ocena przynajmniej dobra z odpowiedzi i dyskusji na zajęciach. Literatura podstawowa L. Litwin, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przewodnik, tom 1 i tom 2, Helion, Gliwice Multimedia w biznesie. Redakcja naukowa A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2008 Wstęp do informatyki w zarządzaniu, pod red. E. Kolbusza i I. Rejer, Szczecin Literatura uzupełniająca J. Kisielnicki, H.Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005 M. Mazur: Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne problemy rozwoju. Pod redakcją naukową A. Szewczyk, Difin, Warszawa Prawo Internetu, pod red. P. Podoreckiego, LexisNexis, Warszawa Materiały dotyczące Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, certyfikacji zawodów informatycznych, kodeksów etycznych związanych z tą sferą NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 45 Przygotowanie się do zajęć 20 Studiowanie literatury 20 Udział w konsultacjach 8 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 14 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 Inne 0 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

13 Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: wszystkie Stacjonarne I st. praktyczny Rok / semestr: I/2 Status przedmiotu /modułu: ogólny Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia inne konwersatorium seminarium laboratoryjne (wpisać jakie) Wymiar zajęć 15 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne dr Marek Mazur, dr Marek Mazur, Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zasad ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i praw autorskich oraz o uwarunkowaniach przestrzegania tych zasad w praktyce, znaczenia społecznego i gospodarczego przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich. student zna podstawowe kategorie ekonomiczne student posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł w formie tradycyjnej i internetowej student zna podstawowe normy prawne dotyczące korzystania z oprogramowania komputerowego i publikacji EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 - ma podstawową wiedzę na temat istoty i zakresu ochrony własności intelektualnej, roli różnych instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej, 02 - rozumie istotę znaczenie społeczne ochrony własności intelektualnej i jej miejsce w systemie gospodarczym 03 - potrafi korzystać ze źródeł prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej i ocenić skutki w zakresie zmian w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim 04 - potrafi samodzielnie identyfikować dobra prawnie chronione z zakresu własności przemysłowej, praw autorskich itp. w środowisku swojego działania, 05 wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy niezbędnej ekonomiście 06 wykazuje dbałość o przestrzegania prawa własności i jego znaczenie w działaniu systemu finansów i rachunkowości, 07 jest otwarty na innowacyjne podejście w działalności różnych podmiotów TREŚCI PROGRAMOWE programu K_FIR1P_W10-1 K_FIR1P_W01-2 K_FIR1P_U03-3 K_FIR1P_U05-1 K_FIR1P_K06 K_FIR1P_K04-1 K_FIR1P_K07 obszaru S1P_W10 S1P_W01 S1P_U03 S1P_U05 S1P_K06 S1P_K04 S1P_K07 Forma zajęć wykład Pojęcie prawo własności intelektualnej. Geneza ochrony własności intelektualnej. Zakres prawnej 1 ochrony własności intelektualnej. Rola ochrony własności intelektualnej w epoce globalizacji. Gospodarcze znaczenie własności intelektualnej. 2. Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Źródła prawa krajowego Prawa własności przemysłowej. Wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, 4 znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych. 4. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Utwór, programy komputerowe, bazy danych. Twórcy 4 (współtwórcy) jako podmioty praw autorskich, osobistych i majątkowych. System zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 5. Własność intelektualna w Internecie. Ochrona domen internetowych. 1

14 6. Prawa autorskie a podatki. Rola rachunkowości w ochronie własności intelektualnej. Ochrona 2 własności intelektualnej w organizacjach. Przykłady realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony własności intelektualnej 7. Odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza, 1 8. Zaliczenie pisemne 1 Metody kształcenia Wykład z uwzględnieniem studium przypadku. Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne w formie testu Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, Dyskusja na zajęciach 03, 04, 05, 06, Zaliczenie: pisemnego testu - sprawdzenie wiedzy i umiejętności i odpowiedzi na zajęciach. Ocenianie: uzyskanie oceny dostatecznej: jest zdobycie co najmniej 60% punktów oceny dobrej co najmniej 75% punktów z testy i pozytywne oceny za aktywność na zajęciach, ocena bardzo dobra co najmniej 90% punktów z testu i dyskusji na zajęciach pozytywne oceny za aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa M. Załucki, Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, wyd. Difin, Warszawa R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca Prawo Internetu, pod red. P. Podoreckiego, LexisNexis, Warszawa M. Mazur: Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne problemy rozwoju. Pod redakcją naukową A. Szewczyk, Difin, Warszawa NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 11 Studiowanie literatury 10 Udział w konsultacjach 4 Przygotowanie projektu / eseju / itp. -- Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne -- ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2

15 Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: stacjonarne I st. Profil kształcenia: PRAKTYCZNY Specjalność: wszystkie Rok / semestr: II/4 Forma zajęć Wymiar zajęć wykład Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia ćwiczenia laboratoryjne 30 Język przedmiotu / modułu: polski konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Mgr Łukasz Gniot Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych działów w-f, rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach kultury fizycznej, przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl życia dorosłego człowieka w różnym wieku Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej i średniej EFEKTY KSZTAŁCENIA programu obszaru Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 02 - promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz kształtuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej 03 - troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej TREŚCI PROGRAMOWE K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K02-1 S1P_K02 Ćwiczenia 1. Gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) - sposoby poruszania się po boisku - doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry - fragmenty gry i gra szkolna - gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych - przepisy gry i zasady sędziowania Aerobik, Taniec, Gimnastyka 10 - poprawa ogólnej sprawności fizycznej - umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych - wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych - zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu - świadomość ciała, znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń 3. Sporty indywidualne (lekkoatletyka, tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nornic 10

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 9 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/WFZ w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu WF_M w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S Pozycja planu: A1 1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowanie Fizyczne. Przedstaw w postaci symboli. Dla kierunku studiów K_W02 K_W05 K_W10 K_W11 K_W12 K_W15 K_W17.

Wydział Wychowanie Fizyczne. Przedstaw w postaci symboli. Dla kierunku studiów K_W02 K_W05 K_W10 K_W11 K_W12 K_W15 K_W17. Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów 2 Semestr 3 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja instruktorska siatkówka

Specjalizacja instruktorska siatkówka Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów Semestr 5 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 Kod przedmiotu 05.3-WK-MATD-MRZM3-Ć-S14_pNadGenD31UH Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. KOD WF/II/st/34. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. KOD WF/II/st/34. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej KOD WF/II/st/34 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4.

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-j.obcy- 16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Architektura

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 Kod przedmiotu 05.3-WK-MATD-MRZM4-Ć-S14_pNadGen1P4NJ Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 1. Wymagania wstępne: Uzyskanie zaliczenia przedmiotów objętych planem kolejnych czterech semestrów studiów stacjonarnych ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Podstawy modelowania matematycznego Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Matematyka Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr Urszula Pankowska adres lub telefon: Konwersatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. mgr Urszula Pankowska adres  lub telefon: Konwersatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MwP w języku polskim Matematyka w przedszkolu Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics in preschool USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo