PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 9 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne

2 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY Przedmioty ogólne KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne

3 Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Niestacjonarne I st. Profil kształcenia: praktyczny Rok / semestr: rok 2, sem 3 i 4 rok 3, sem 5 i 6 Forma zajęć wykład ćwiczenia Wymiar zajęć rok 2 18/ 18 rok 3 18/18 Koordynator przedmiotu / modułu Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia laboratoryjne konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski/ angielski seminarium inne (wpisać jakie) Prowadzący zajęcia mgr Marek Siek, mgr Jarosław Guźniczak Celem zajęć jest opanowanie zintegrowanych sprawności językowych, Cel przedmiotu / modułu pozwalających na porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego w zakresie mówienia, czytania, słuchania i pisania na poziomie średnio zaawansowanym B1 (semestry 3 i 4), średnio zaawansowanym B2 ESOKJ ( semestry 5 i 6) Wymagania wstępne *wstępna wiedza z języka angielskiego, poziom A2 ESOKJ (rok 2, semestr 3); *zaliczenie semestru poprzedzającego ( rok 3, semestr 5 ) Wiedza Umiejętności EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Rozumie teksty w języku angielskim składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego, w tym również fachowego, głównie z zakresu finansów i rachunkowości oraz wykorzystuje je w przygotowaniu prac pisemnych i prezentacji; 02 Formułuje spójne wypowiedzi ustne i pisemne o stopniu trudności odpowiadającym poziomowi B2 ESKJOJ na tematy, które go interesują, oraz na tematy związane z jego pracą zawodową (głównie z zakresu finansów i rachunkowości); programu K_FIR1P_U09-3 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_U11-1 Odniesienie do obszaru S1P_U09 S1P_U10 S1P_U11 Kompetencje społeczne 03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, analizując teksty i przyjmując rożne role w realizacji zadań; 05 Potrafi odpowiednio określać priorytety realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; K_FIR1P_K01-1 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P-K03-1 TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia konwersacyjne o tematyce odnoszącej się do różnych sfer życia codziennego, sportu, wypoczynku, edukacji, problemów środowiska naturalnego czy aktualnych wydarzeń. Wyrażenia własnych opinii, zainteresowań i uczuć w ramach aktywnego udziału w potocznym dialogu, dyskusji, narracji, opisu i prezentacji. Strategii konwersacyjne (np. zmiana tematu, przerywanie, kompensacja, unikanie itp.) Czytanie dla zrozumienia tekstów o średnio-zaawansowanej trudności, o tematyce ogólnej, społecznej, politycznej, publicystycznej oraz popularno-naukowej. Strategie czytania: dla orientacji lub szczegółów, wyszukiwanie informacji. Rekonstrukcja tekstów. Interpretacja tekstów. Rozumienie z kontekstu. Kompensacja nieznajomości słownictwa analizą morfologii, składni i kontekstu. Rozwijanie znajomości zaawansowanej frazeologii. Słuchanie dla zrozumienia tekstów o średnio-zaawansowanej trudności, o tematyce ogólnej, publicystycznej oraz popularno-naukowej. Tematy odnoszące się do różnych sfer życia codziennego, sportu, wypoczynku, edukacji, problemów środowiska naturalnego czy aktualnych wydarzeń Strategie S1P_K01 S1P_K02 S1P_K

4 słuchania: dla orientacji lub szczegółów, wyszukiwanie informacji. Rozumienie z kontekstu. Identyfikacja uczuć i postaw osób mówiących. Kompensacja zrozumienia analizą słów kluczowych, morfologii, składni, kontekstu i intonacji. Rozwijanie znajomości słownictwa i zwrotów. Sporządzanie właściwych notatek po przeczytaniu artykułu, pisanie listu nieformalnego i formalnego, artykułu, raportów, krótkich opowiadań, planowanie struktury, oraz umiejętne adresowanie (wybór czytelnika), wybór odpowiedniego stylu pisania. Projekt: Who I am - prezentacja własnej osoby Projekt: stories - dłuższy tekst pisany Projekt: Cover letter - tekst pisany Projekt: Interview - zadanie ustne - wywiad Projekt grupowy: The exchange - raport / prezentacja / dyskusja Projekt grupowy: The trends - raport / prezentacja / dyskusja Zaliczenie semestru sprawdzian wiedzy czynnej / biernej Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia metody podające ( objaśnianie lub wyjaśnianie) metody problemowe (samokształcenie kierowane/zadaniowe) metody praktyczne ( metoda tekstu przewodniego, praca w grupach, gry symulacyjne) Nr efektu kształcenia z sylabusa sprawdziany 01, 02, 03, 05, test/y 01, 02, 03, 05, ocena ciągła pracy na zajęciach, odpowiedzi ustne, aktywność, 01, 02, 03, 04, 05 prace domowe Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę na koniec każdego semestru Ocenę pozytywną i zaliczenie otrzymuje student, który: przystąpi do obu śród-semestralnych sprawdzianów podsumowujących i uzyska z nich oceny pozytywne oraz zrealizuje obowiązkowe projekty (spośród wskazanych) przewidziane w danym semestrze i uzyska z nich oceny pozytywne; (sprawdziany i projekty mogą mieć różną wagę. Wagę wskaże nauczyciel prowadzący) dopuszcza się poprawianie oceny sprawdzianów lub projektów, jednak kolejne poprawy powodują zaostrzenie kryteriów oceniania, każdorazowo o 10%, w stosunku do kryterium pierwotnego; ocena nowo uzyskana zastępuje poprzednią; w szczególnych przypadkach np. długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej student może zrealizować zadanie dodatkowe w celu poprawienia wysokości proponowanej oceny semestralnej pod warunkiem zaliczenia elementów obowiązkowych oraz w czasie trwania semestru. Ocenę negatywną otrzymuje student, który nie spełnił zasad wymienionych w 1.1 i 1.2. W takim przypadku studentowi przysługuję zaliczenie poprawkowe lub komisyjne na zasadach ujętych w regulaminie studiów. Wysokość oceny ustala się na zasadzie średniej ważonej ocen projektów (waga 1-2-3), zaokrąglając do pełnych 0.5 oceny. Tak ustalona ocena może być podniesiona o 0.5 jeżeli student wykazał się wysoką aktywnością i sumiennością co ustala się obserwacją czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych oraz średnią ocen ze sprawdzianów formujących na poziomie co najmniej 4.0. W stosunku do prac ustnych i pisemnych szczegółowe kryteria opierają się na poziomie poprawności językowej, wymowy/ortografii, prawidłowości wykonania zadania, prawidłowości struktury wypowiedzi oraz (we wskazanych przypadkach) formy graficznej/medialnej wypowiedzi. Przy ocenianiu formującym i podsumowującym stosuje się następującą skalę ocen w odniesieniu do punktacji bieżącej w przeliczeniu na skalę procentową: 0-59% 60-69% 70-79% 80-84% 85-89% % 2 3 3,5 4 4,5 5

5 Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 1. C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P. Seligson. New English File : Pre-intermediate Oxford : Oxford University Press 2. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader - Course Book : Upper intermediate Business English Edinburgh - Harlow : Longman 3. B. Jasińska, J. Jaślan, M. Woytowicz-Neymann. Język angielski : repetytorium gramatyki z ćwiczeniami Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 4. P. Kubacki. Kompendium gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami Włocławek : Wydaw.Altravox Press 5. G. Smith-Dluha eds. Język angielski : pytania i odpowiedzi egzaminacyjne. Warszawa : Langenscheidt Polska 6. G. Broughton. Success with English : the "Penguin" course, cz.1-2 Warszawa : Polish Scientific Publ. 7. M. Falkowska, R. Majewski, B. Pawłowska. Wzory listów angielskich. Warszawa : "Wiedza Powszechna 8. B. Bałutowa. Wymowa angielska dla wszystkich. Warszawa : "Wiedza Powszechna" 9. E. Mańko ed. Jak mówić po angielsku : wzory dialogów do matury i egzaminów, Warszawa : Langenscheidt Polska 10. BBC Learning English, Business English BBC learning English, Talking business. 1. Emmerson, P. Business builder (modules 1-9). Macmillan Heineman 2. Clarke, S. In company. Macmillan (student s book with CDs) NAKŁAD PRACY STUDENTA: :30/ semestr x 4 Zajęcia dydaktyczne 72 Przygotowanie się do zajęć 50 Studiowanie literatury 25 Udział w konsultacjach 8 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 Inne ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 Liczba punktów ECTS 8 (2 w semestrze)

6 Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Niestacjonarne I st. Profil kształcenia: praktyczny Rok / semestr: rok 2, sem 3 i 4 rok 3, sem 5 i 6 Forma zajęć wykład ćwiczenia Wymiar zajęć rok 2 18/ 180 rok 3 18/18 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia laboratoryjne mgr Beata Bednarowska mgr Beata Bednarowska konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski/ niemiecki seminarium inne (wpisać jakie) Celem zajęć jest opanowanie zintegrowanych sprawności językowych, Cel przedmiotu / modułu pozwalających na porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego w zakresie mówienia, czytania, słuchania i pisania na poziomie średnio zaawansowanym B1 (semestry 3 i 4), średnio zaawansowanym B2 ESOKJ ( semestry 5 i 6) Wymagania wstępne *wstępna wiedza z języka niemieckiego, poziom A2 ESOKJ (rok 2, semestr 3); *zaliczenie semestru poprzedzającego ( rok 3, semestr 5 ) Wiedza Umiejętności EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Rozumie teksty w języku niemieckim składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego, w tym również fachowego, głównie z zakresu finansów i rachunkowości oraz wykorzystuje je w przygotowaniu prac pisemnych i prezentacji; 02 Formułuje spójne wypowiedzi ustne i pisemne o stopniu trudności odpowiadającym poziomowi B2 ESKJOJ na tematy, które go interesują, oraz na tematy związane z jego pracą zawodową (głównie z zakresu finansów i rachunkowości); programu K_FIR1P_U09-3 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_U11-1 Odniesienie do obszaru S1P_U09 S1P_U10 S1P_U11 Kompetencje społeczne 03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, analizując teksty i przyjmując rożne role w realizacji zadań; 05 Potrafi odpowiednio określać priorytety realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; TREŚCI PROGRAMOWE K_FIR1P_K01-1 K_FIR1P_K02-1 S1P_K01 S1P_K02 K_FIR1P-K03-1 S1P_K03 sem. 3 i 4 Forma zajęć ćwiczenia 30/30 sem 5 i 6 : 30/ 30 semestry 3 i 4 6 ( w tym 1 Przedstawiania się, zawody, narodowości, adres, kraje, języki jedno kol.) 2 W kawiarni i restauracji, posiłki, napoje 6 3 Liczba mnoga rzeczowników, meble, sprzęty, opis mieszkania, pieniądze, waluty, duże liczby 6 4. Liczebniki, pisanie daty, nazwy świat, obyczaje świąteczne, miesiące, dni tygodnia, pory dnia i roku 4 oraz ich opis 5. Ogólne zasady wymowy niemieckiej, antonimy, synonimy, rzeczowniki złożone 4 6. W domu towarowym. Podawanie czasu zegarowego. Czasowniki posiłkowe. Grupy koniugacyjne 12 ( w tym 1 czasowników. Czasowniki modalne kol.)

7 7. Rekcja czasowników. Tryb rozkazujący. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym i złożonym, rodzaje 6 zdań. Przeczenia w j. niemieckim 8. Życie codzienne, czas wolny, różne formy aktywności 10 ( w tym 1 kol.) 9. Ćwiczenia tłumaczeniowe Opisywanie obrazków, układanie scenek sytuacyjnych- ćwiczenia leksykalne 2 semestry 5 i Ćwiczenia utrwalająco- powtórzeniowe, wspomnienia z wakacji 12. Czasy przeszłe- Imperfekt i Perfekt, formy podstawowe czasowników 8 ( w tym 1 kol.) 13. Historyjki obrazkowe. przyimki określające miejsce i czas Przebieg dnia, czynne i bierne formy spędzania czasu wolnego 4 15 Korespondencja handlowa, przedsiębiorstwo, finanse, rachunkowość- ćwiczenia leksykalne 14 ( w tym 1 kol.) 16. Zawody, zawód marzeń, życiorys 4 17 Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym i złożonym, spójniki, rodzaje zdań. Zaimki dzierżawcze, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 8 18 Urlop i podróże, prospekty reklamowe, w biurze podróży. Niemcy, Austria i Szwajcaria- informacje realioznawcze 12 ( w tym 1 kol.) 19 Ćwiczenia tłumaczeniowe 2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa metody podające ( objaśnianie lub wyjaśnianie) metody problemowe (samokształcenie kierowane/zadaniowe) metody praktyczne ( metoda tekstu przewodniego, praca w grupach, gry symulacyjne) Nr efektu kształcenia z sylabusa sprawdziany 01, 02, 03, 05, test/y 01, 02, 03, 05, 01, 02, 03, 04, 05 ocena ciągła pracy na zajęciach, odpowiedzi ustne, aktywność, prace domowe Student/ka jest rozliczany/a w systemie semestralnym, uzyskując zaliczenie pod warunkiem obecności na zajściach oraz cząstkowych ocen z oceniania formującego i podsumowującego. Ocenianie podsumowujące ( jeden lub dwa testy w semestrze)- ćwiczenia są podobne do przerobionych na zajęciach. Na ocenę na zaliczenie zajęć lektoratowych składają się następujące elementy : aktywność na zajęciach- 25 % oceny; wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych- 25 % oceny; wynik testu podsumowującego- 50 % oceny. 1. Alke, L., Dallapiazza, R.M. : Tangram 1 A/ 1 B. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning 2002; 2. Rogalska, E. : Deutsch. Ćwiczenia tematyczne, Wagros, Poznań 2002; 3. Bęza, S. : Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002; 4. Macaire D., Nicolas G. : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Lehr- und Arbeitsbuch 1, Ernst

8 Klett Sprachen, Stuttgart 2005; Literatura uzupełniająca 1.Ganczar M., Gebal P. : Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, LektorKlett, Poznań 2007; 2. Dreke, M., Lind, W. : Wechselspiel. Sprechanlässe für Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt, München NAKŁAD PRACY STUDENTA: :30/ semestr x 4 Zajęcia dydaktyczne 72 Przygotowanie się do zajęć 60 Studiowanie literatury 35 Udział w konsultacjach 8 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 Inne ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 Liczba punktów ECTS 8 (2 w semestrze)

9 Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: niestacjonarne I st. Rok / semestr: Rok 1/semestr I Forma zajęć wykład Wymiar zajęć 18 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu /modułu: ćwiczenia dr Alicja Pawlikowska dr Alicja Pawlikowska ćwiczenia laboratoryjne konwersatorium Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski inne seminarium (wpisać jakie) Zapoznanie studentów z teoretycznym i praktycznym dorobkiem psychologii społecznej w zakresie komunikacji interpersonalnej w celu wykształcenia umiejętności w operowaniu zdobytą wiedzą na użytek realizacji życiowych i zawodowych zadań. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Ma podstawową wiedzę na temat zachowania się człowieka, szczególnie w sytuacjach trudnych społecznej interakcji w zakresie wybranych koncepcji psychologicznych człowieka. 02 Ma podstawową wiedzę o umiejętnościach interpersonalnych, ich prawidłowościach i zakłóceniach w relacjach społecznych. 03 Potrafi rozpoznać bariery komunikacyjne i podjąć właściwe strategie decyzyjne przy rozwiązywaniu problemów. 04 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania przyczyn i skutków zjawisk społecznych, etycznych, wykorzystując wiedzę z zakresu zachowania się człowieka w sytuacjach społecznej interakcji. 05 Potrafi publicznie prezentować zdobytą wiedzę. 06 Uzyskuje kompetencje interpersonalne (praca w grupie, rozwiązywanie problemów). 07 Potrafi określić hierarchię zadań zwłaszcza w sytuacjach stresowych. TREŚCI PROGRAMOWE programu K_FIR1P_W07-3 K_FIR1P_W04-1 K_FIR1P_U05-1 K_FIR1P_U08-1 K_FIR1P_U10-1 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K03-1 obszaru S1P_W07 S1P_W04 S1P_U05 S1P_U08 S1P_U10 S1P_K02 S1P_K03 Forma zajęć wykład 18 1 Psychologia społeczna w systemie nauk. Komunikacja interpersonalna i jej miejsce w psychologii 1 społecznej. 2 Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna) i jej rola w procesie samorealizacji człowieka. 1 3 Zasady i przebieg porozumiewania się. Bariery komunikacyjne w procesie komunikowania się. 1 4 Koncepcje psychologiczne człowieka umożliwiające przewidywanie i wyjaśnianie zachowania się 1 człowieka (transgresyjna, psychoanalityczna, poznawcza, psychospołeczna, behawioralna i humanistyczna). 5 Asertywność jako sposób na pewne funkcjonowanie wśród innych. 1 6 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w sytuacji społecznej interakcji. 2 7 Kompetencje skutecznego mówienia i przemawiania w biznesie. 2 8 Grupa jako pole działania. 1 9 Motywacja a powodzenie w działaniu Konflikty i ich rozwiązywanie Planowanie i podejmowanie decyzji Radzenie sobie ze stresem. 2

10 13 Poznawanie samego siebie. Dojrzałość psychiczna człowieka (umysłowa, emocjonalna i społeczna) warunkiem skutecznej komunikacji interpersonalnej. 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda aktywizująca (dyskusja związana z wykładem), metoda eksponująca (film dydaktyczny), Ocena z zaliczenia przedmiotu. Sprawdzian Sposoby oceny Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05, 06, 07 Forma i warunki zaliczenia 1. Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę. 2. Przy ocenianiu podsumowującym stosuje się następującą skalę ocen w odniesieniu do punktacji w przeliczeniu na skalę procentową: 0-59% 60-69% 70-79% 80-84% 85-89% % 2 3 3,5 4 4,5 5 Literatura podstawowa 1. R. B. Adler, L. B. Rosenfeld R. F. Proctor II Relacjeinterpersonalne. Proces porozumiewania, Poznań 2006, 2. L. Grzesiuk Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1994, 3. Z. Nęcki Z zagadnień komunikowania interpersonalnego, Kraków J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, Gdańsk 2008, 5. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert Psychologia społeczna Poznań Literatura uzupełniająca 1. M. Argyle Psychologia stosunków międzyludzkich Warszawa 1999, 2. J. Mellibruda Psychologiczne możliwości kontaktów międzyludzkich, Warszawa D.W. Jahnson Podaj dłoń, Warszawa 1992, 4. W. Domachowski Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Toruń 1993, 5. J. Kozielecki Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1996, 6. B. Jamrożek, J. Sobczak Komunikacja interpersonalna. Przedsiębiorczość część I, Poznań J. Dunckel, E. Parnham Jak skutecznie mówić i przemawiać w biznesie, Lublin 1995, 8. J. Gut, W. Haman Docenić konflikt Gliwice NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 18 Przygotowanie się do zajęć 21 Studiowanie literatury 22 Udział w konsultacjach 2 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 12 Inne 0 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3

11 Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: wszystkie Niestacjonarne I st. praktyczny Rok / semestr: I/1 Status przedmiotu /modułu: ogólny Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia inne konwersatorium seminarium laboratoryjne (wpisać jakie) Wymiar zajęć 27 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne EFEKTY KSZTAŁCENIA dr Marek Mazur, dr Marek Mazur, Zapoznanie studentów zagadnieniami związanymi z technologiami informacyjnymi, przygotowanie studentów do samodzielnej obsługi sprzętu i różnych grup oprogramowania, korzystania z usług sieciowych, zaznajomienie studentów z problematyką organizacji pracy i ekonomiki technologii informacyjnych. student zna podstawowe z zasady obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego, student posiada umiejętność korzystania z usług sieci komputerowych, student zna podstawowe zasady bhp obowiązujące w pracowniach komputerowych 01 - ma podstawową wiedzę na temat tendencji w rozwoju technologii informacyjnych oraz różnych grup oprogramowania komputerów, 02 - rozumie istotę bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i ich wpływ na struktury gospodarcze i społeczne 03 - potrafi samodzielnie obsługiwać sprzęt i różne grupy oprogramowania komputerów do przygotowania różnych wariantów decyzyjnych, 04 - potrafi dobierać oprogramowanie komputerowe do rozwiązywanie różnych zadań związanych z analizą zjawisk ekonomicznych 05 wykazuje zainteresowanie doskonaleniem umiejętności korzystania z nowoczesnych środków do wspomagania różnych celów i zadań, w tym w zakresie dydaktyki 06 wykazuje zainteresowanie pracą zespołową i bezpiecznym stosowaniem nowoczesnych technologii, 07 jest otwarty na innowacyjne podejście w działalności różnych podmiotów TREŚCI PROGRAMOWE efektów dla programu K_FIR1P_W06-1 K_FIR1P_W08-1 K_FIR1P_U07-1 K_FIR1P_U02-1 K_FIR1P_K06 K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K07 obszaru S1P_W06 S1P_W08 S1P_U07 S1P_U02 S1P_K06 S1P_K02 S1P_K07 Forma zajęć laboratoria Technologie informacyjne - istota, rodzaje, znaczenie społeczno-gospodarcze. BHP w pracowniach 1 komputerowych. Podstawowe pojęcia zakresu z informatyki. Społeczeństwo informacyjne. 2. System komputerowy. Architektura mikrokomputera. Typologia urządzeń. Obsługa urządzeń w 1 systemie komputerowym..zabezpieczenia techniczne i programowe systemu komputerowego. 3. Oprogramowanie komputerów. Rozwój oprogramowania narzędziowego. Grupy oprogramowania. 1 Oprogramowanie podstawowe. Oprogramowanie narzędziowe. 4. Edytory tekstów charakterystyka, rodzaje. Przykłady zastosowań edytorów tekstu. 7

12 5. Arkusze kalkulacyjne. Charakterystyka edytorów tekstu. Przykłady zastosowań Oprogramowanie graficzne. Bazy danych Sieci komputerowe. Usługi w sieciach komputerowych. Internet Technologie informacyjne w gospodarce, dydaktyce. Wykorzystanie technologii informacyjnych w 1 społecznościach lokalnych. Systemy informacyjne. Systemy informatyczne. 9. Ocena rezultatów zastosowań technik informacyjnych. Podstawowe regulacje prawne. Prawo 1 internetowe. Zagrożenie i metody ochrony w systemach wspomaganych komputerowo. 10. Zaliczenie pisemne 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Praktyczne z zastosowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerów, sieć komputerowych, materiałów poglądowych, a także problemowe i dyskusja. Zaliczenie pisemne w formie testu Zaliczenie zadań praktycznych i projektu Dyskusja na zajęciach Nr efektu kształcenia z sylabusa 02, 03, 04, 05, 06, 07, 03, 04, 05, 06, 01, 02, 04 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie: pisemnego testu - sprawdzenie wiedzy i umiejętności pozyskanych na zajęciach laboratoryjnych, wykonanie zadań praktycznych, odpowiedzi i rozwiązanie indywidualne zadań praktycznych. Ocenianie: uzyskanie oceny dostatecznej: jest zdobycie co najmniej 60% punktów i pozytywna ocena z realizacji zadań praktycznych, zaliczeniu, oceny dobrej co najmniej 75% punktów z testu, zaliczenie zadań praktycznych, ocena bardzo dobra - co najmniej 90% punktów z testu, ocena przynajmniej dobra z odpowiedzi i dyskusji na zajęciach. Literatura podstawowa 1. L. Litwin, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przewodnik, tom 1 i tom 2, Helion, Gliwice Multimedia w biznesie. Redakcja naukowa A. Szewczyk, Difin, Warszawa Wstęp do informatyki w zarządzaniu, pod red. E. Kolbusza i I. Rejer, Szczecin Literatura uzupełniająca 1. J. Kisielnicki, H.Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa M. Mazur: Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne problemy rozwoju. Pod redakcją naukową A. Szewczyk, Difin, Warszawa Prawo Internetu, pod red. P. Podoreckiego, LexisNexis, Warszawa Materiały dotyczące Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, certyfikacji zawodów informatycznych, kodeksów etycznych związanych z tą sferą NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 27 Przygotowanie się do zajęć 24 Studiowanie literatury 22 Udział w konsultacjach 4 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 Inne (analizowanie przykładów technologii 10 informacyjnych prezentowanych w Internecie) ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

13 Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: wszystkie Niestacjonarne I st. praktyczny Rok / semestr: I/2 Status przedmiotu /modułu: ogólny Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia inne konwersatorium seminarium laboratoryjne (wpisać jakie) Wymiar zajęć 9 Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne dr Marek Mazur, dr Marek Mazur, Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zasad ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i praw autorskich oraz o uwarunkowaniach przestrzegania tych zasad w praktyce, znaczenia społecznego i gospodarczego przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich. student zna podstawowe kategorie ekonomiczne student posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł w formie tradycyjnej i internetowej student zna podstawowe normy prawne dotyczące korzystania z oprogramowania komputerowego i publikacji EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 - ma podstawową wiedzę na temat istoty i zakresu ochrony własności intelektualnej, roli różnych instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej, 02 - rozumie istotę znaczenie społeczne ochrony własności intelektualnej i jej miejsce w systemie gospodarczym 03 - potrafi korzystać ze źródeł prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej i ocenić skutki w zakresie zmian w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim 04 - potrafi samodzielnie identyfikować dobra prawnie chronione z zakresu własności przemysłowej, praw autorskich itp. w środowisku swojego działania, 05 wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy niezbędnej ekonomiście 06 wykazuje dbałość o przestrzegania prawa własności i jego znaczenie w działaniu systemu finansów i rachunkowości, 07 jest otwarty na innowacyjne podejście w działalności różnych podmiotów TREŚCI PROGRAMOWE programu K_FIR1P_W10-1 K_FIR1P_W01-2 K_FIR1P_U03-3 K_FIR1P_U05-1 K_FIR1P_K06 K_FIR1P_K04-1 K_FIR1P_K07 obszaru S1P_W10 S1P_W01 S1P_U03 S1P_U05 S1P_K06 S1P_K04 S1P_K07 Forma zajęć wykład 9 1. Pojęcie prawo własności intelektualnej. Geneza ochrony własności intelektualnej. Zakres prawnej 1 ochrony własności intelektualnej. Rola ochrony własności intelektualnej w epoce globalizacji. Gospodarcze znaczenie własności intelektualnej. 2. Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Źródła prawa krajowego Prawa własności przemysłowej. Wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, 1 oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych. 4. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Utwór, programy komputerowe, bazy danych. Twórcy 2 (współtwórcy) jako podmioty praw autorskich, osobistych i majątkowych. System zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 5. Własność intelektualna w Internecie. Ochrona domen internetowych Prawa autorskie a podatki. Rola rachunkowości w ochronie własności intelektualnej. Ochrona 1

14 własności intelektualnej w organizacjach. Przykłady realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony własności intelektualnej 7. Odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza Zaliczenie pisemne 1 Metody kształcenia Wykład z uwzględnieniem studium przypadku. Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Nr efektu kształcenia z sylabusa Zaliczenie pisemne w formie testu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, Dyskusja na zajęciach 03, 04, 05, 06, Zaliczenie: pisemnego testu - sprawdzenie wiedzy i umiejętności i odpowiedzi na zajęciach. Ocenianie: uzyskanie oceny dostatecznej: jest zdobycie co najmniej 60% punktów oceny dobrej co najmniej 75% punktów z testy i pozytywne oceny za aktywność na zajęciach, ocena bardzo dobra co najmniej 90% punktów z testu i dyskusji na zajęciach pozytywne oceny za aktywność na zajęciach. 1. M. Załucki, Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, wyd. Difin, Warszawa R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Prawo Internetu, pod red. P. Podoreckiego, LexisNexis, Warszawa M. Mazur: Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne problemy rozwoju. Pod redakcją naukową A. Szewczyk, Difin, Warszawa NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 9 Przygotowanie się do zajęć 8 Studiowanie literatury 13 Udział w konsultacjach 2 Przygotowanie projektu / eseju / itp. -- Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne (analizowanie przykładów - studiów przypadku - 8 informacyjnych prezentowanych między innymi w Internecie) ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2

15 Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: niestacjonarne I st. Profil kształcenia: PRAKTYCZNY Specjalność: wszystkie Rok / semestr: II/4 Forma zajęć Wymiar zajęć wykład 18 Status przedmiotu /modułu: ogólny ćwiczenia ćwiczenia laboratoryjne Język przedmiotu / modułu: polski konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Mgr Łukasz Gniot Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Zainteresowanie studentów problematyką zdrowego stylu życie a także wykazanie znaczenia umiejętności życiowych i ukazanie wiodącej roli aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia. brak EFEKTY KSZTAŁCENIA programu obszaru Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 01 - promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz kształtuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej 02 - troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej TREŚCI PROGRAMOWE K_FIR1P_K02-1 K_FIR1P_K02-1 S1P_K02 Wykład pojęcie zdrowia w różnych kontekstach, stan zdrowia różnych społeczeństw, zdrowotne efekty aktywności fizycznej, związki sprawności fizycznej z aktywnością fizyczną i ze zdrowiem, pojęcie stylu życia, zachowań zdrowotnych, zdrowia i jego oceny, palenie tytoniu a zdrowie, znaczenie aktywności fizycznej w ograniczeniu uzależnień, otyłość i jej związki z aktywnością fizyczną i zdrowiem, rola aktywności fizycznej w opóźnieniu procesów starzeni Asię, miejsce aktywności fizycznej wśród innych czynników warunkujących zdrowie, dieta i prawidłowe odżywianie się 18 Metody kształcenia prezentacja multimedialna.

16 Metody weryfikacji efektów kształcenia - projekt grupowy, - kolokwium lub esej, Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca zaliczenie zajęć na podstawie obecności, kolokwium lub eseju i zrealizowanych projektów grupowych Możliwość zaliczenia przedmiotu bez udziału w zajęciach wyłącznie w przypadku przedstawienia imiennego zaświadczenia poświadczającego uprawianie dowolnej dyscypliny sportu w czasie wolnym (np. pływalnia, siłownia, szkoła tańca) w wymiarze godzin odpowiadającym co najmniej 30 godzinom w semestrze lub w przypadku uprawiania sportu w klubie sportowym zaliczenie bez oceny 1. Wojnarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Drabik J., Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. CZ. I. AWFiS, Gdańsk Drabik J.. Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. Cz. II. AWFiS Gdańsk Drabik J., Promocja aktywności fizycznej. Cz. III. AWFiS Gdańsk Drabik J., Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka. AWFiS Gdańsk NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 18 Przygotowanie się do zajęć 10 Studiowanie literatury - Udział w konsultacjach 2 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne - ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2

17 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY Przedmioty podstawowe KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne

18 Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Niestacjonarne I st. Profil kształcenia: PRAKTYCZNY Rok / semestr: I/1 Status przedmiotu /modułu: podstawowy Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia laboratoryjne Wymiar zajęć 9 18 Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski inne konwersatorium seminarium (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu dr A. Majewska, Prowadzący zajęcia dr A. Majewska, mgr K. Wierzchowska, Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu matematyki w stopniu Cel przedmiotu / modułu umożliwiającym studiowanie nowoczesnej ekonomii, statystyki i ekonometrii oraz innych dziedzin, których podstawę stanowi rachunek ekonomiczny i których treścią jest wskazywanie sposobów podejmowania optymalnych decyzji. w zakresie: wiedzy: student zna materiał z matematyki ze szkoły średniej na poziomie Wymagania wstępne podstawowym umiejętności: student potrafi rozwiązać samodzielnie zadania z matematyki na poziomie podstawowym kompetencji (postaw): ma wpojone nawyki systematycznego kształcenia się i samodzielnego korzystania z literatury EFEKTY KSZTAŁCENIA programu Odniesienie do obszaru Wiedza 01 - zna podstawy algebry macierzy oraz potrafi wyjaśnić i opisać procedury rozwiązywania układu m równań liniowych z n niewiadomymi; 02 - zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej 03 - rozumie i potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości zjawisk wykorzystując język matematyczny, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa. K_FIR1P_W06-1 S1P_W06 Umiejętności Kompetencje społeczne 04 - posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów; potrafi poprawnie używać kwantyfikatorów w języku potocznym i specjalistycznym języku ekonomicznym; 05 - posługuje się rachunkiem wektorowym i macierzowym oraz potrafi wykorzystać go do rozwiązywania układów równań liniowych; 06 - potrafi wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych, szukaniem punktów przegięcia, przedziałów wypukłości funkcji 07 - zdolność do prowadzenia logicznego wywodu i wykazywania jego słuszności w odniesieniu do zjawisk społeczno-ekonomicznych, TREŚCI PROGRAMOWE K_FIR1P_U08-2 K_FIR1P_K06 K_FIR1P_K01-1 S1P_U08 S1P_K06 S1P_K01 Forma zajęć wykład 9 1. Zagadnienia wstępne: rachunek zdań, iloczyn kartezjański, zbiory liczbowe i ich własności, moc 1 zbioru, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne. 2. Własności działań na macierzach, wyznacznik macierzy, rząd macierzy, macierz odwrotna, 1

19 równania macierzowe 3. Układy równań liniowych oraz metody ich rozwiązywania Funkcje jednej zmiennej i ich własności. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. Definicja i 1 własności granicy i ciągłości funkcji. 5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: definicja pochodnej funkcji, własności funkcji 1 różniczkowalnej, pochodna funkcji złożonej, podstawowe wzory na obliczanie pochodnych funkcji, interpretacja ekonomiczna pochodnej, pochodne wyższych rzędów. 6. Zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji. Warunki konieczne i dostateczne 2 istnienia ekstremum lokalnego, najmniejsza i największa wartość funkcji, monotoniczność, punkt przegięcia, przedziały wypukłości funkcji. 7. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej całka nieoznaczona, całka oznaczona oraz jej 2 interpretacja geometryczna, całka niewłaściwa oraz jej interpretacja. Zastosowania ekonomiczne rachunku całkowego. Forma zajęć - ćwiczenia Ćwiczenia dotyczące: iloczynu kartezjańskiego, kombinacji liniowej wektorów, liniowej zależności oraz niezależności wektorów Ćwiczenia dotyczące działania na macierzach (dodawanie, odejmowanie, transponowanie, mnożenie przez skalar, mnożenie macierzy) Ćwiczenia dotyczące obliczania wyznacznika macierzy (Twierdzenie Laplace`a) Ćwiczenia dotyczące macierzy odwrotnej oraz rozwiązywania równań macierzowych i 6. Ćwiczenia dotyczące układu równań liniowych: metody rozwiązywania układów równań liniowych: układy Cramera, Twierdzenie Kroneckera-Capellego, metoda Gaussa Kolokwium 1 8. Ćwiczenia dotyczące funkcji elementarnych oraz ich własności: granica i ciągłość funkcji Ćwiczenia dotyczące obliczanie pierwszej i drugiej pochodnej funkcji jednej zmiennej Ćwiczenia dotyczące zastosowania pochodnych do badania własności funkcji: ekstrema lokalne, monotoniczność Ćwiczenia dotyczące zastosowania pochodnych do badania własności funkcji: punkty przegięcia, przedziały wypukłości funkcji, tempo wzrostu, malenia funkcji Ćwiczenia dotyczące zastosowanie pochodnych funkcji jednej zmiennej w ekonomii i 14. Ćwiczenia dotyczące Obliczanie podstawowych całek nieoznaczona i oznaczonych Kolokwium zaliczeniowe 2 SUMA 27 Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia rozwiązywanie zadań Metody kształcenia problemowych. Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Nr efektu kształcenia z sylabusa Kolokwium 04, 05, 06, 07 Egzamin 01, 02, 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń testuje osiągnięcia w zakresie umiejętności kolokwium max. 6 zadań. Zaliczenie: otrzymanie min 60% punktów. Forma i warunki egzaminu: Egzamin testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (10 pytań) i umiejętności (10 pytań). Obejmuje pytania testowe (łącznie 20 pytań). Zaliczenie egzaminu: otrzymanie po min 60% punktów, zarówno z części zadaniowej jak i teoretycznej. Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy potrafi rozwiązać zadania o małym stopniu trudności i złożoności. Student otrzymuje ocenę dobrą gdy potrafi rozwiązać zadania o średnim stopniu trudności i złożoności. Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą - gdy potrafi rozwiązać zadania o dużym stopniu trudności i złożoności. 1. B.Batóg, I.Foryś, M.Guzowska, K.Heberlein, Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin T. Jurlewicz, Z. Skoczylas: Algebra liniowa 1i 2. Przykłady i zadani, GiS, Wrocław W.Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t.1-2, PWN, Warszawa H. Kryński, Zastosowania matematyki w ekonomii, PWN, Warszawa 1973.

20 Literatura uzupełniająca 1. Praca zbiorowa pod redakcja E. Stolarskiej, Algebra liniowa dla ekonometryków, PWN, Warszawa A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii modele i metody, t 1-2, PWN, Warszawa J. Piszczała, Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 27 Przygotowanie się do zajęć 60 Studiowanie literatury 12 Udział w konsultacjach 2 Przygotowanie projektu / eseju / itp. -- Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 22 Inne (egzamin) 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

21 Nazwa przedmiotu: STATYSTYKA Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Niestacjonarne I st. Profil kształcenia: PRAKTYCZNY Specjalność: wszystkie Rok / semestr: II/3 Forma zajęć Wymiar zajęć wykład Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Status przedmiotu /modułu: Język przedmiotu / modułu: podstawowy polski ćwiczenia inne ćwiczenia konwersatorium seminarium laboratoryjne (wpisać jakie) dr A. Majewska, dr A. Majewska, Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu opisu ilościowego zjawisk ekonomicznych i społecznych oraz rachunku prawdopodobieństwa. Nabycie umiejętności stosowania metod wnioskowania statystycznego w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych. znajomość rachunku różniczkowego i całkowego stosowanie metod z przedmiotu Matematyka w zakresie obowiązującym na maturze (zakres podstawowy) oraz rachunku różniczkowego i całkowego dla funkcji elementarnych zdolność do czytania i rozumienia wywodu logicznego EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Student zna parametry opisu cech społeczno-ekonomicznych jedno- i dwuwymiarowych oraz opisu dynamiki zjawisk; rozpoznając jednocześnie ich własności. 02 Student zna metody prowadzenia badań w naukach społecznych oraz testowania hipotez, w tym własności rozkładów rozkładu normalnego dla statystyk sprawdzających we wnioskowaniu statystycznym. 03 Student zna metody prezentacji wyników badania (z materiału pierwotnego), w tym wyników pochodzących z reprezentatywnej próby losowej, rozpoznając własności charakterystyk opisu struktury zbiorowości i ich estymatorów oraz własności ich rozkładów. 04 Student potrafi opisać w sposób ilościowy problemy o charakterze społeczno-ekonomicznym na podstawie badań wtórnych, jak również badań pełnych przygotowanych i przeprowadzonych samodzielnie, zarówno dla zjawisk opisanych jedno- jak i dwuwymiarowo. 05 Student dokonuje estymacji parametrów opisu struktury zbiorowości. Krytycznie ocenia jakość wniosków w prostych tekstach ekonomicznych identyfikując własności poszczególnych estymatorów. 06 Student przeprowadza weryfikację hipotez statystycznych dotyczących parametrów opisu struktury zbiorowości, typów rozkładów oraz występowania współzależności. Prawidłowo formułuje wnioski o populacji na podstawie przeprowadzonych procedur weryfikacji hipotez. 07 Student wykorzystuje wyniki badań prowadzonych przez instytucje statystyczne, w tym docenia rangę oraz konsekwencje współpracy z służbami statystyki publicznej. TREŚCI PROGRAMOWE programu K_FIR1P_W06-1 K_FIR1P_U02-1 K_FIR1P_U04-2 K_FIR1P_U08-1 K_FIR1P_K07 obszaru S1P_W06 S1P_U02 S1P_U04 S1P_U08 S1P_K07

22 Forma zajęć wykład 9 1. Rodzaje badań statystycznych, definicja jednostki i zbiorowości statystycznej, operaty 1 losowania, przedmiot badań statystycznych; rodzaje cech, skale pomiarowe, sposoby prezentacji materiału statystycznego, problemy prezentacji zbiorowości według cech zmierzonych na różnych skalach. 2. Charakterystyka zbiorowości opisanej jednowymiarowo; momenty i kwantyle dla skal 1 metrycznych, miary tendencji centralnej, miary dyspersji, miary asymetrii. 3. Definicja i własności prawdopodobieństwa, zmienna losowa jednowymiarowa; rozkład zmiennej 1 losowej skokowej i ciągłej, dystrybuanta i jej własności; nadzieja matematyczna i wariancja zmiennej losowej, rozkład normalny. 4. Próba prosta, estymacja statystyczna w analizie struktury na podstawie próby prostej; 1 estymatory i ich własności, rozkłady estymatorów. 5. Weryfikacja hipotez statystycznych, pojęcie i rodzaje hipotez statystycznych, błąd I i II rodzaju w 1 weryfikacji hipotez, obszar krytyczny testu, weryfikacja hipotez. 6. Charakterystyka zbiorowości opisanej dwuwymiarowo; tablice i szeregi dla zbiorowości 2 opisanych dwuwymiarowo w zależności od skali pomiarowej; rodzaje związków między cechami w zjawiskach społecznych; współczynniki korelacji. 7. Charakterystyka zmian w czasie zjawisk ekonomicznych i społecznych. Analiza zmian 2 krótkookresowych; indeksy indywidualne oraz agregatowe indeksy wartości. Badanie i standaryzacja koszyka dóbr, badanie cen. Forma zajęć - ćwiczenia 9 1. Miary tendencji centralnej, miary dyspersji, miary asymetrii Rozkład zmiennej losowej skokowej i ciągłej, dystrybuanta i jej własności; nadzieja 1 matematyczna i wariancja zmiennej losowej, rozkład normalny. 3. Rozkłady estymatorów średniej i frakcji dla dużych prób, estymacja przedziałowa, błąd i precyzja 1 szacunku. 4. Weryfikacja hipotez dotyczących średniej i frakcji dla dużych prób Badanie związków między cechami w zjawiskach ekonomicznych i społecznych 2 6. Analiza zmian w czasie zjawisk ekonomicznych i społecznych Zaliczenia w formie pisemnej (rozwiązywanie zadań) 1 Forma zajęć laboratoria 9 1. Miary tendencji centralnej, miary dyspersji, miary asymetrii Rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej, dystrybuanta rozkładu normalnego rozkładu 1 normalnego. 3. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona Analiza regresji Analiza zmian krótkookresowych; indeksy indywidualne Analiza zmian długookresowych. Wyznaczanie trendów Zaliczenie rozwiązywanie zadań przy komputerze 1 Przedmiot obejmuje wykłady z wykorzystaniem (w miarę potrzeb) foliogramów/prezentacji badań zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz ćwiczenia praca indywidualna i w grupach. Metody kształcenia W czasie zajęć laboratoryjnych studenci nabędą umiejętności wyznaczania prawdopodobieństwa wynikającego z rozkładu normalnego oraz wybranych parametrów przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Nr efektu kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia 2 kolokwia egzamin pisemny praca pisemna w zakresie planowania badania pełnego praca pisemna w zakresie analizy wskaźników cen GUS 04, 05, 06 01, 02, 03 07, 05 07, 04 z sylabusa Forma i warunki zaliczenia Forma i warunki zaliczenia: studenci oceniani są na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów z zakresu rozwiązywania zadań służących sprawdzeniu umiejętności doboru odpowiednich charakterystyk opisowych, ich wyznaczania i interpretowania z szeregów szczegółowych i danych zagregowanych do szeregów przedziałowych i tablic

23 korelacyjnych (studenci podczas zaliczenia mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów statystycznych). Każde z kolokwiów musi być zaliczone na minimum 60%. Średnia z ocen z kolokwiów stanowi 80% oceny z zaliczenia. Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia z wagą 0,20 są 2 samodzielnie przygotowane prace pisemne, przedstawiane w dwu etapach prowadzącym ćwiczenia na konsultacjach. Forma i warunki egzaminu: egzamin pisemny testujący wiedzę i umiejętności studentów w zakresie wykorzystywania parametrów opisu struktury jedno- i dwuwymiarowej oraz charakterystyki dynamiki. Egzamin obejmuje pytania otwarte, odnoszące się do przykładów analitycznych, w których student musi wykazać się znajomością założeń koniecznych w prowadzeniu analiz oraz znajomością własności stosowanych miar statystycznych. Studenci podczas egzaminu mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów statystycznych. Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy potrafi opisać zbiorowość przy pomocy charakterystyk liczbowych z zakresu analizy tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii i korelacji dla cech ilościowych, potrafi dokonać uogólnienia wartości średniej z próby na populację oraz sformułować i zweryfikować hipotezy statystyczne dotyczące poziomów średnich i frakcji, zna metodykę prowadzenia badań zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz charakteryzowania zmian w czasie przy pomocy indeksów indywidualnych oraz podstawowe założenia pomiaru wzrostu cen. Student otrzymuje ocenę dobrą gdy potrafi ponadto dokonać estymacji przedziałowej poziomu średniego i frakcji, oceniając błąd i precyzję szacunku, potrafi samodzielnie ocenić koncentrację, potrafi scharakteryzować pojęcia związane z podstawami teoretycznymi rozkładów zmiennych losowych, potrafi prawidłowo oszacować tendencję zmian przy pomocy średniego tempa i umie scharakteryzować wzrost wartości w koszykach niejednorodnych z uwzględnieniem wzrostu cen i spożycia. Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy potrafi ponadto wyjaśnić teoretyczne podstawy estymacji i weryfikacji hipotez statystycznych, zna własności estymatorów i statystyk sprawdzających, potrafi definiować pojęcia związane z teorią badania współzależności zjawisk oraz zna metodykę szacowania inflacji w Polsce. Literatura podstawowa Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka w zadaniach. Cz. I. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka w zadaniach. Cz. II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Wzory i tablice statystyczne. Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin Literatura uzupełniająca Gersternkorn T., Śródka T.: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa Hozer J., Kolanko E., Korol M., Lasota B., Witek M.: Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Krysicki W., Bartos J. i in.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1993 Publikacje GUS: roczniki statystyczne, miesięczne informacje o sytuacji gospodarczej kraju, miesięczne informacje o zmianach cen w gospodarce narodowej, inne publikacje o charakterze metodologicznym. NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 27 Przygotowanie się do zajęć 33 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 2

24 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 16 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 Inne (egzamin) 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 Liczba punktów ECTS 6

25 Nazwa przedmiotu: EKONOMETRIA Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Forma studiów: Niestacjonarne I st. Profil kształcenia: PRAKTYCZNY Specjalność: wszystkie Rok / semestr: III/5 Status przedmiotu /modułu: podstawowy Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia laboratoryjne Wymiar zajęć 9 9 Język przedmiotu / modułu: polski inne konwersatorium seminarium (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu dr A. Majewska, Prowadzący zajęcia dr A. Majewska, mgr K. Wierzchowska, Cel przedmiotu / modułu Uzyskanie podstawowej wiedzy o metodach ekonometrycznych oraz ich zastosowaniu do badania ilościowych prawidłowości w procesach gospodarczych Student w zakresie: wiedzy: wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu algebry, analizy matematycznej, statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz podstaw makroekonomii, mikroekonomii i Wymagania wstępne finansów umiejętności: potrafi wykonywać działania na macierzach, operacje w zakresie rachunku różniczkowego, obliczać miary tendencji centralnej, zróżnicowania i współzależności, weryfikować hipotezy, posługiwać się podstawowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel kompetencji (postaw): potrafi samodzielnie korzystać z literatury i samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat EFEKTY KSZTAŁCENIA programu obszaru Wiedza 01 - zna specyfikę i budowę modelu ekonometrycznego oraz etapy modelowania z wykorzystaniem modeli dynamiki oraz współzależności 02 - rozumie podstawy teoretyczne estymacji i weryfikacji liniowego modelu ekonometrycznego oraz podstawowe K_FIR1P_W06-1 S1P_W06 Umiejętności zagadnienia z prognozowania ekonometrycznego 03 potrafi zbudować model ekonometryczny dynamiki i współzależności oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników 04 potrafi wyznaczyć prognozy zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem modeli dynamiki i związku w czasie oraz ocenić ich jakość K_FIR1P_U02-1 K_FIR1P_U08-1 S1P_U02 S1P_U08 05 potrafi pracować w grupie przygotowującej projekt Kompetencje K_FIR1P_K05-1 S1P_K05 pokazujący zastosowanie metod ekonometrycznych do społeczne K_FIR1P_K06 S1P_K06 badania zjawisk ekonomicznych TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 9 1. Definicja i przedmiot badań ekonometrii. Rodzaje prawidłowości statystycznych. Model ekonometryczny 1 2. Etapy modelowania ekonometrycznego 1 3. Estymacja parametrów strukturalnych modeli ekonometrycznych KMNK 1 4. Weryfikacja modeli ekonometrycznych. Wybrane problemy budowy modeli ekonometrycznych 2 5. Modele nieliniowe budowa i zastosowania 1 6. Predykcja ekonometryczna 1 7. Wielowymiarowa analiza porównawcza 2 Forma zajęć - ćwiczenia 9

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Lista przedmiotów realizowanych na I roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla studentów KIERUNEK STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia

BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia Przedmioty kształcenia ogólnego Karta przedmiotu Technologia informacyjna Forma zajęć: ćwiczenia Wymiar godzinowy semestr zimowy semestr letni 15 ECTS semestr

Bardziej szczegółowo

Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów:

Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów: Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów: A Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniane, do wyboru przez studenta 1. Język obcy 2. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail: Wydział Zarządzania i Marketingu PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo