ANKIETA BADAWCZA W ZAKRESIE CONTROLLINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA BADAWCZA W ZAKRESIE CONTROLLINGU"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Dr inż. Agnieszka Bieńkowska Dr hab. Zygmunt Kral, prof. PWr. Dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka ANKIETA BADAWCZA W ZAKRESIE CONTROLLINGU Szanowni Państwo! Przyjmuje się, że controlling stanowi skuteczną metodę wspomagania zarządzania, służy zapewnieniu jego racjonalności. Do dzisiaj nie stwierdzono jednak dokładnie, w ilu organizacjach został on wprowadzony i jakie konkretnie przyjęto w nim rozwiązania. Na Zachodzie i w USA, gdzie istnieje duże zainteresowanie controllingiem, tego rodzaju badania są prowadzone już od kilkudziesięciu lat. Przeto niniejszym podejmujemy badania ankietowe w zakresie controllingu. Ich zasadniczym celem jest określenie postaci rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych controllingu w organizacjach działających w Polsce (o różnym poziomie umiędzynarodowienia ich działalności), wskazanie korzyści i mankamentów controllingu oraz przedstawienie kierunków ewentualnego ich doskonalenia. Wiemy, że każda ankietyzacja jest dodatkowym obciążeniem dla wypełniającego. Jednocześnie Państwo jako praktycy i my jako teoretycy wiemy, że nauka może dostarczyć użytecznych wyników, jeśli dysponuje rzetelnym materiałem empirycznym. Prosimy o udzielenie odpowiedzi przez osobę odpowiedzialną w Państwa organizacji za wdrożenie i funkcjonowanie controllingu, a jeżeli nie został on wdrożony, to przez kierownika działu finansowego/rachunkowości zarządczej lub przedstawiciela kierownictwa naczelnego. Naszą intencją jest również podzielenie się z Państwem uzyskanymi wynikami całościowymi. Jednocześnie gwarantujemy, że wyniki badań dotyczące konkretnej organizacji nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby, a za uzyskane informacje z góry dziękujemy. Z poważaniem Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety na adres: Politechnika Wrocławska Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Smoluchowskiego Wrocław Agnieszka Bieńkowska lub Zygmunt Kral lub Anna Zabłocka-Kluczka

2 CZĘŚĆ I. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE CONTROLLINGU 1. Czy w Państwa organizacji funkcjonuje controlling? tak, od lat Proszę przejść do pytania 3. nie Proszę przejść do pytania W jakim stopniu następujące czynniki są przyczynami niewdrożenia controllingu w Państwa organizacji? - wysoki poziom jakości zarządzania bez controllingu - mała wielkość organizacji, nie rodząca trudności koordynacyjnych - stabilne otoczenie, implikujące niski stopień zmienności zadań i małą trudność ich planowania, kontroli realizacji, sterowania i zasilania w informacje - niskie kwalifikacje kadry kierowniczej - autokratyczny styl kierowania - niski poziom kultury organizacyjnej - niechęć kierownictwa - niechęć załogi - dobre wyniki finansowe - inne, jakie? Proszę przejść do pytania 22. Nie miały W znikomym W decydującym wpływu stopniu stopniu 3. W jakim stopniu następujące czynniki były przesłankami wdrożenia controllingu w Państwa organizacji? Nie miały W znikomym W decydującym wpływu stopniu stopniu - chęć usprawnienia zarządzania - chęć poprawy koordynacji realizacji zadań planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje - niedostatki systemu informacyjno-decyzyjnego - niedostateczna komunikacja wewnątrz organizacji - niedostateczna komunikacja z otoczeniem - zmienne otoczenie, implikujące wysoki stopień zmienności zadań i trudności w związku z tym ich planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje - duża wielkość organizacji - brak właściwych instrumentów na użytek podejmowania decyzji (z zakresu rachunkowości zarządczej) - złe wyniki finansowe - dobre wyniki finansowe, ale chęć ich poprawy - inne, jakie? W Państwa organizacji przyjęto koncepcję controllingu jako: Proszę wskazać jedną odpowiedź z zaznaczeniem w trzeciej lub czwartej odpowiedzi (w razie wskazania) jednego szczegółowego rozwiązania organizacyjnego. poszerzonej rachunkowości finansowej (o zagadnienia wykraczające poza ustawę o rachunkowości) informacyjnego wspomagania zarządzania (podejmowania decyzji), z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji decydentom przez wyodrębnioną rachunkowość zarządczą koordynacji zarządzania, z odniesieniem zadań koordynacyjnych controllingu głównie do planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje, bez możliwości podejmowania decyzji przez specjalistów ds. controllingu w tych obszarach i z uwzględnieniem w strukturze organizacyjnej: jedynie controllingu oddzielnie controllingu i poszerzonej rachunkowości finansowej oddzielnie controllingu i rachunkowości zarządczej szczególnej formy zarządzania, z odpowiedzialnością za realizację zadań w zakresie planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje, z możliwością podejmowania decyzji w tych obszarach i z uwzględnieniem w strukturze organizacyjnej: jedynie controllingu oddzielnie controllingu i poszerzonej rachunkowości finansowej oddzielnie controllingu i rachunkowości zarządczej inną, jaką?

3 5. W Państwa organizacji koordynacja głównie planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje jest realizowana: przez kierowników różnych szczebli kierownictwa w ramach nadzoru zwierzchniego przez powołany w tym celu i nie związany z controllingiem organ (stanowisko służbowe, komisję, komitet, zespół zadaniowy, wydział), proszę podać jaki? przez specjalistów ds. controllingu za pośrednictwem przyjętych wytycznych postępowania (wcześniej przyjętych reguł i procedur postępowania ujętych w programach i planach działań) na podstawie samouzgadaniania między zainteresowanymi wykonawcami zadań w inny sposób, jaki?. 6. Realizowana przez controllerów w Państwa organizacji funkcja koordynacyjna controllingu odnosi się do: planowania, kontroli i analizy strategicznej planowania (budżetowania) i kontroli kosztów planowania i kontroli finansowej analizy ekonomiczno-finansowej przygotowania sprawozdań i raportów z realizacji zadań dostarczania informacji (również z zewnątrz organizacji) na zasadzie controllingu wewnętrznego innych zadań, jakich?. żadnego z wymienionych zakresów zadań, ponieważ nie jest w ogóle realizowana 7. Realizowana przez controllerów w Państwa organizacji funkcja koordynacyjna controllingu dotyczy: tworzenia i doskonalenia systemów głównie planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje oraz powiązań między tymi systemami realizacji bieżących czynności głównie planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje innego aspektu realizacji czynności głównie planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje, jakiego? żadnego z wymienionych aspektów realizacji czynności głównie planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje, ponieważ nie jest w ogóle realizowana 8. W Państwa organizacji funkcjonuje controlling: przedsiębiorstwa (centralny, hierarchiczny, ogólny), z odniesieniem zadań controllingu do organizacji jako całości funkcjonalny, z odniesieniem zadań controllingu do wybranych obszarów funkcjonalnych zintegrowany (partnerski, komunikacyjny), z uwzględnieniem relacji organizacji z otoczeniem 9. W Państwa organizacji akcentuje się controlling: strategiczny operacyjny 10. W Państwa organizacji wyróżniono controlling w obszarze: zaopatrzenia sprzedaży finansów produkcji badań i rozwoju marketingu inwestycji nie wyróżniono w żadnym obszarze funkcjonalnym 11. W Państwa organizacji controlling zakłada uwzględnianie relacji z: nabywcami jakości przedsięwzięć (projektów) personalny logistyki innym, jakim? organizacjami opiniotwórczymi organizacjami wpływowymi konkurentami innymi organizacjami, jakimi? dostawcami pracownikami potencjalnymi pracownikami (rynkiem pracy) żadnymi spośród wymienionych podmiotów i organizacji 12. W Państwa organizacji przyjęto koncepcję kształtowania wynagrodzeń z uwzględnieniem wymagań controllingu opartą na: znacznie zróżnicowanych stawkach wynagrodzenia zasadniczego jednocześnie stawkach wynagrodzenia zasadniczego (gwarantujących pewne minimum socjalne) i powiązaniu ruchomej części wynagrodzenia (premii) z wynikami ośrodków odpowiedzialności kontraktach menedżerskich inną, jaką? nie przyjęto żadnej takiej koncepcji

4 CZĘŚĆ II. ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE CONTROLLINGU 13. Kto realizuje zadania controllingu w Państwa organizacji? w strukturze organizacji brak jest jakiegokolwiek wyrazu controllingu proszę przejść do pytania 17 controller z zewnątrz organizacji istniejący już w organizacji organ (stanowisko służbowe lub komórka organizacyjna, np. istniejące stanowisko w dziale księgowości) wyodrębniony specjalnie dla potrzeb controllingu organ (stanowisko służbowe lub komórka organizacyjna, np. stanowisko controllera, dział, sekcja controllingu) podległy wyłącznie kierownictwu naczelnemu (pozycja sztabowa) wyodrębniony specjalnie dla potrzeb controllingu organ (stanowisko służbowe lub komórka organizacyjna, np. stanowisko controllera, dział, sekcja controllingu) włączony w strukturę organizacyjną w pozycji równorzędnej z kierownictwem komórek liniowych (np. kierownikiem ds. produkcji, kierownikiem ds. sprzedaży) (pozycja liniowa) controllerzy usytuowani w różnych miejscach struktury organizacyjnej: część z nich w pozycji sztabowej, część w pozycji liniowej, a część łącząca zadania controllingu z zadaniami innego istniejącego w organizacji organu; także dowolna kombinacja wymienionych form 14. Jak liczny jest skład zespołu realizującego zadania controllingu w Państwa organizacji? w organizacji nie ma żadnej osoby realizującej zadania controllingu jedna osoba, proszę podać nazwę tego stanowiska:... grupa osób (proszę podać, ile osób ), proszę podać nazwę tych stanowisk: Jaki jest zakres uprawnień i odpowiedzialności osób zajmujących się w Państwa organizacji controllingiem? controller nie ma żadnych uprawnień decyzyjnych (pełni jedynie funkcję doradcy) controller ma ograniczone uprawnienia decyzyjne controller ma szerokie uprawnienia decyzyjne 16. Które z czynników miały znaczący wpływ na sposób włączania controllerów w strukturę organizacyjną i zakres przypisanych im zadań? wielkość organizacji typ otoczenia organizacji profil (przedmiot) działalności organizacji stopień rozbudowania struktury organizacyjnej typ struktury organizacyjnej możliwości kadrowe (kwalifikacje pracowników) styl kierowania poziom kultury organizacyjnej inne, jakie? Jakiego rodzaju ośrodki odpowiedzialności (centra gospodarowania)wyodrębniono w Państwa organizacji? nie wyodrębniono żadnych ośrodków odpowiedzialności proszę przejść do pytania 21 produkcyjne, odpowiedzialne za terminowo-ilościowo-jakościowe wyniki działalności i dotyczące dowolnych komórek organizacyjnych kosztowe, odpowiedzialne za poziom generowanych kosztów przychodowe, odpowiedzialne za poziom uzyskiwanych przychodów wynikowe (zysku), odpowiedzialne zarówno za poziom generowanych kosztów, jak i przychodów inwestycyjne odpowiedzialne za wyniki finansowe i stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału 18. Jakimi kryteriami posługiwano się przy wyodrębnianiu w Państwa organizacji ośrodków odpowiedzialności? kryterium organizacyjnym ośrodki odpowiedzialności pokrywają się w zasadzie z jednostkami organizacyjnymi występującymi w strukturze organizacyjnej bądź ich częściami (i odpowiadają w zasadzie różnym elementom tej struktury) kryterium przestrzennym ośrodki odpowiedzialności przyporządkowane są jednostkom przestrzennym, np. rejonom geograficznym kryterium funkcjonalnym - ośrodki odpowiedzialności wyodrębniono dla określonych jednorodnych funkcji sprawowanych w organizacji kryterium procesowym - ośrodki odpowiedzialności wprowadzone zostały w powiązaniu ze strukturą procesów gospodarczych realizowanych w organizacji, które obejmują określone działania kryterium produktowym - ośrodki odpowiedzialności są przyporządkowane różnym rodzajom produktów lub usług kryterium zadaniowym - ośrodkami odpowiedzialności są określone rodzaje zadań realizowane przez organizację kryterium dystrybucyjnym - ośrodki odpowiedzialności przyporządkowane są różnym kanałom dystrybucji produktów lub usług 19. Jaki jest stopień pokrycia struktury organizacyjnej przez wyodrębnione w Państwa organizacji ośrodki odpowiedzialności (centra gospodarowania)? w organizacji wyodrębniono kilka ośrodków odpowiedzialności, nie pokrywających całej struktury organizacyjnej, ośrodki te odpowiadają w pełni wyodrębnionym w strukturze komórkom organizacyjnym (np. w organizacji utworzono dwa centra kosztowe pokrywające się w pełni z istniejącymi w organizacji dwoma wydziałami produkcyjnymi)

5 w organizacji wyodrębniono kilka ośrodków odpowiedzialności, nie pokrywających całej struktury organizacyjnej, ośrodki te nie nakładają się jednak na istniejące w strukturze komórki organizacyjne (np. utworzone w organizacji jedno centrum kosztowe obejmuje połączone działy głównego technologa i głównego mechanika) w organizacji wyodrębniono ośrodki odpowiedzialności pokrywające całą strukturę organizacyjną, ośrodki te odpowiadają w zasadzie w pełni wyodrębnionym w strukturze komórkom organizacyjnym w organizacji wyodrębniono ośrodki odpowiedzialności pokrywające całą strukturę organizacyjną, ośrodki te nie nakładają się na istniejące w strukturze komórki organizacyjne 20. Które z czynników miały znaczący wpływ na sposób wyodrębnienia w organizacji ośrodków odpowiedzialności? wielkość organizacji typ otoczenia organizacji profil (przedmiot) działalności organizacji stopień rozbudowania struktury organizacyjnej typ struktury organizacyjnej możliwości kadrowe (kwalifikacje pracowników) organizacji styl kierowania w organizacji poziom kultury organizacyjnej inne, jakie? Które z poniższych zmian były konieczne w Państwa organizacji do wdrożenia controllingu? nie były konieczne żadne zmiany dostosowanie stylu zarządzania do wymagań controllingu (przyjęcie zespołowego, demokratycznego stylu kierowania, zwiększenie stopnia delegowania uprawnień decyzyjnych) wprowadzenie odpowiednich technik kierowania (zarządzanie przez cele, delegowanie uprawnień, uwzględnienie odchyleń, motywowanie itp.) dostosowanie struktury organizacyjnej do wymagań controllingu (w tym np. zmiany zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników) przekształcenie rachunkowości na użyteczną z punktu widzenia controllingu przekonanie kierownictwa naczelnego organizacji co do zasadności wdrożenia controllingu przeszkolenie personelu w zakresie controllingu usprawnienie systemu informacyjno-sprawozdawczego (w tym dostosowanie istniejących w organizacji dokumentów bądź stworzenie nowych (np. regulamin organizacyjny, procedury, instrukcje) na użytek controllingu CZĘŚĆ III. ROZWIĄZANIA INSTRUMENTALNE CONTROLLINGU 22. Jakie rachunki kosztów stosuje się w Państwa organizacji? rachunki kosztów wymagane przepisami prawnymi (układ rodzajowy kosztów, układ kalkulacyjny) proste / tradycyjne rachunki kosztów (np. rachunek kosztów pełnych) rachunek kosztów działań (ABC, Time Driven ABC) rachunek kosztów docelowych itp. rachunek kosztów bezpośrednich (z podziałem kosztów na stałe i zmienne) rachunek kosztów według miejsc ich powstawania rachunek według nośników kosztów rachunek kosztów według cyklu życia produktu inne, jakie? Czy oprócz standardowego, przewidzianego przepisami prawnymi rachunku wyników prowadzi się w Państwa organizacji także: nie prowadzi się innych rachunków wyników jednostopniowy rachunek marż pokrycia kosztów dwustopniowy rachunek marż pokrycia kosztów wielostopniowy rachunek marż pokrycia kosztów inne, jakie? W jaki sposób prowadzi się budżetowanie w Państwa organizacji? nie prowadzi się w ogóle proszę przejść do pytania 26 w układzie funkcjonalnym w przekroju ośrodków odpowiedzialności z uwzględnieniem realizowanych procesów inaczej, jak? Z wykorzystaniem jakich przekrojów kosztów prowadzi się w Państwa organizacji budżetowanie? rachunku kosztów wymaganego przepisami prawnymi (układ rodzajowy kosztów, układ kalkulacyjny) prostych / tradycyjnych rachunków kosztów (np. rachunku kosztów pełnych) rachunku kosztów działań (ABC, Time Driven ABC) rachunku kosztów docelowych itp. rachunku kosztów bezpośrednich (z podziałem kosztów na stałe i zmienne)

6 rachunku kosztów według miejsc ich powstawania rachunku według nośników kosztów rachunku kosztów według cyklu życia produktu innych, jakich? Proszę określić regularność stosowania w Państwa organizacji poniższych instrumentów? system wskaźników / mierników oceny ośrodków odpowiedzialności system raportowania analiza odchyleń: wyniku finansowego kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich kosztów zmiennych kosztów stałych wyników budżetowania inna, jaka...? ceny transferowe analiza progu rentowności rachunek efektywności inwestycji analiza VBM (rynkowej wartości dodanej), analiza ryzyka analiza ABC/XYZ metody analizy strategicznej i formułowania strategii inne, jakie...? 27. Które z poniższych narzędzi informatycznych są wykorzystywane w Państwa organizacji? arkusze kalkulacyjne typu Excel, Lotus itd. hurtownie danych wspierające podejmowanie decyzji controllingowych (systemy klasy OLAP, Data Mining itd.) niezintegrowane systemy wspomagające zarządzanie zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP/MRP bez specjalizowanego modułu controllingu zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP/MRP ze specjalizowanym modułem controllingu oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych, służące do estymacji stanu obecnego i prognozowania przyszłości (Business Intelligence) nie wykorzystuje się żadnego ze wskazanych narzędzi informatycznych inne narzędzia, jakie? W realizacji jakich zadań Państwa organizacja wykorzystuje posiadane oprogramowanie? kalkulacji kosztów jednostkowych nośników kosztów sporządzaniu krótkookresowego rachunku marż pokrycia kosztów zastosowaniu różnych systemów rachunku kosztów (umożliwiających kalkulację kosztów jednostkowych i sporządzanie controllingowego rachunku wyników także w innych przekrojach w układzie grup produktów, według obszarów sprzedaży, grup klientów, realizowanych działań itd.) budżetowania i analizy odchyleń raportowania planowania operacyjnego, kontroli operacyjnej i elastycznego sterowania w tym zakresie (ciągłe porównywanie planu z realizacją i bieżąca analiza odchyleń, umożliwiające podejmowanie decyzji naprawczych jeszcze przed końcem okresu planistycznego) przeprowadzaniu symulacji planistycznych w żądanych przekrojach (prognozowanie przyszłości i podejmowanie decyzji korygujących i/lub zapobiegawczych) nie wykorzystuje się ich w realizacji żadnego z wymienionych zadań innych, jakich?... Jeśli w Państwa organizacji nie funkcjonuje controlling proszę przejść do pytania W jakim zakresie rozwiązania instrumentalne oferowane przez controlling spełniają oczekiwania decydentów w Państwa organizacji? są zbyt ogólnikowe, nie dostarczają wielu istotnych informacji, koniecznych do podejmowania decyzji są adekwatne do potrzeb decydentów są zbyt rozwinięte i zanadto drobiazgowe, oferują nadmiar informacji, który utrudnia podejmowanie właściwych decyzji Nigdy Sporadycznie Dosyć często Często Bardzo często

7 CZĘŚĆ IV. OCENA I DOSKONALENIE ROZWIĄZAŃ CONTROLLINGU 30. Jakie korzyści uzyskała Państwa organizacja w wyniku wdrożenia controllingu? nie uzyskała żadnych korzyści usprawnienie procesów planowania, kontroli, sterowania i zasilania w informacje większą motywację pracowników do realizacji zadań zgodnych z celami organizacji skuteczniejsze osiąganie celów organizacji lepszy system informacyjno-decyzyjny 31. Jakie można wskazać w Państwa organizacji mankamenty wdrożenia controllingu? brak jakichkolwiek mankamentów łatwiejszą komunikację wewnątrz organizacji łatwiejszą komunikację z otoczeniem trafniejsze decyzje w procesie zarządzania inne, jakie?... wzrost kosztów zarządzania nie znajdujący pokrycia w dodatkowo uzyskanych wynikach konflikty kompetencyjne inne, jakie? Czy obecnie są planowane w Państwa organizacji zmiany w zakresie controllingu? nie tak, proszę określić jakie?... METRYCZKA 33. Branża...? (Podaj numer PKD...) 34. Przeważający rodzaj działalności: produkcyjna produkcyjno-usługowa usługowa handlowa 35. Poziom umiędzynarodowienia działalności organizacji: przedsiębiorstwo krajowe (wytwarzające i sprzedające produkty na rynku krajowym) przedsiębiorstwo międzynarodowe (wytwarzające produkty w kraju, a sprzedające na rynku krajowym i rynkach zagranicznych) przedsiębiorstwo wielonarodowe (wytwarzające i sprzedające produkty na rynku krajowym i rynkach zagranicznych) przedsiębiorstwo globalne (którego różne ogniwa łańcucha wartości dodanej badania i rozwój, zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż, dystrybucja są rozmieszczone w różnych krajach) 36. Forma organizacyjno-prawna organizacji: działalność spółka jawna przedsiębiorstwo gospodarcza osoby spółka komandytowa państwowe fizycznej spółka partnerska spółka cywilna spółka z o.o. spółka komandytowoakcyjna jednostka samorządu spółka akcyjna terytorialnego 37. Forma własności organizacji: polska z przewagą kapitału zagranicznego z przewagą kapitału polskiego zagraniczna 38. Wiek organizacji (w latach): 39. Wielkość zatrudnienia: do 50 osób osób powyżej 1000 osób, ok osób osób 40. Otoczenie, w którym działa organizacja: stabilne zmienne względnie stabilne burzliwe 41. Styl kierowania: demokratyczny pośredni autokratyczny inna, jaka? Dane osoby wypełniającej ankietę: Stanowisko:... Komórka/dział... Dziękujemy za udział w badaniu i wypełnienie ankiety!

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA 1. (Z CONTROLLINGIEM) O ORGANIZACJI

ANKIETA 1. (Z CONTROLLINGIEM) O ORGANIZACJI ANKIETA 1. (Z CONTROLLINGIEM) Kwestionariusz ankietowy dostępny jest na stronie: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/bienkowska/index.html O ORGANIZACJI 1. Wielkość zatrudnienia: do 10 osób 11 50 osób

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza

Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do wniosku o powołanie studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Opis Od dawna wiadomo, że o zabezpieczeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu decyduje jego zdolność dopasowania się do zmian w otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Finanse dla menedżerów

Szkolenie Finanse dla menedżerów Szkolenie Finanse dla menedżerów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA KOGO DEDYKOWANE

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury.

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury. Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury Paweł Wnuczak Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie jako instrument zarządzania kosztami logistyki. Plan prezentacji

Budżetowanie jako instrument zarządzania kosztami logistyki. Plan prezentacji Budżetowanie jako instrument zarządzania kosztami logistyki dr Robert Piechota Plan prezentacji 1. Istota i cele budżetowania 2. Decentralizacja centra odpowiedzialności 3. Budżetowanie kapitałów 4. Budżetowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie w praktyce

Budżetowanie w praktyce Bartłomiej Nita Budżetowanie w praktyce Adresaci szkolenia: (połączone z warsztatami w MS Excel) Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 894814 Temat: Analityk finansowy - praktyczne aspekty 14 Marzec - 14 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 894814 Koszt szkolenia: 3750.00 + 23%

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Moja 9-cio letnia przygoda z Eureką w Start People Sp. z o.o.

Moja 9-cio letnia przygoda z Eureką w Start People Sp. z o.o. Moja 9-cio letnia przygoda z Eureką w Start People Sp. z o.o. Start People w Polsce - fakty i liczby Kilkanaście lat doświadczenia na polskim rynku (od1997 roku) Kilkadziesiąt oddziałów w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny c.kochalski@ue.poznan.pl

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny c.kochalski@ue.poznan.pl Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny c.kochalski@ue.poznan.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska. Wrocław, 29 czerwca 2006r.

Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska. Wrocław, 29 czerwca 2006r. Instytut Organizacji i Zarządzania Aktywność innowacyjna organizacji dolnośląskich - metodyka badań Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska Innowacyjność a przewaga konkurencyjna INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

5. Analiza odchyleń plan - wykonano

5. Analiza odchyleń plan - wykonano Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 38 5. Analiza odchyleń plan - wykonano Zgodność pomiędzy danymi rzeczywistymi a zaplanowanymi występuje rzadko (także przy konsekwentnym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Warto pamiętać, że to, jak bardzo dane

Warto pamiętać, że to, jak bardzo dane Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI 10fe8796-2308-426a-840f-595f20370970 Edyta Szarska partner w firmie Controlling Partner, delegat krajowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Ankiety poprzez e-mail były kierowane do specjalistów

Ankiety poprzez e-mail były kierowane do specjalistów Raport z badania Narzędziowa sfera controllingu w Polsce Na zlecenie miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza zostały przeprowadzone badania rynku narzędzi wspomagających prowadzenie controllingu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE

CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE arszawa dna 51 CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE 5-6 października Warsaw Trade Tower, Chłodna 51 Analiza wyników finansowych na przykładzie wskaźników: płynności, rentowności, zadłużenia, obrotowości Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 6 Segmentacja strategiczna Plan wykładu Idea segmentacji strategicznej Metody segmentacji Cechy segmentacji Ograniczenia segmentacji Przykłady

Bardziej szczegółowo

Projekt 2: CONTROLING W FIRMIE KURS BEZPŁATNY. 128 h dla jednego uczestnika kursu- szkolenia weekendowe

Projekt 2: CONTROLING W FIRMIE KURS BEZPŁATNY. 128 h dla jednego uczestnika kursu- szkolenia weekendowe Projekt 2: CONTROLING W FIRMIE KURS BEZPŁATNY 128 h dla jednego uczestnika kursu- szkolenia weekendowe Controlling to system, którego celem jest dostarczenie informacji o prawdziwych źródłach budowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 19 1.1. Zarządzanie z kosztami w tle... 19 1.1.1. Początki szczupłego przedsiębiorstwa... 21 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE BUDŻETOWANIA

RAPORT Z BADANIA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE BUDŻETOWANIA RAPORT Z BADANIA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE BUDŻETOWANIA 01/ STRESZCZENIE Przedstawiamy Państwu raport, który powstał na podstawie kilkudziesięciu projektów wdrażania systemów budżetowania oraz

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem W ramach dwóch projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizujemy : praktyczną pomoc doradczą wspomagającą zbudowanie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS 1 Nazwa przedmiotu Controlling operacyjny i strategiczny 2 Kod przedmiotu (wypełnia koordynator ECTS) 5 Liczba punktów ECTS (wypełnia koordynator ECTS)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ DO CEN TRANSFEROWYCH POMIĘDZY POMIOTAMI POWIĄZANYMI

ANKIETA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ DO CEN TRANSFEROWYCH POMIĘDZY POMIOTAMI POWIĄZANYMI ANKIETA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ DO CEN TRANSFEROWYCH POMIĘDZY POMIOTAMI POWIĄZANYMI Szanowni Państwo, przedmiotowa ankieta ma na celu określenie zakresu przedmiotowego i kształtu

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości

OPISY PRZEDMIOTÓW. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości Rachunkowość Zarządcza i Controlling OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZARZĄDCZA wykład I dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 POJĘCIE RACHUNKOWOŚCI system informacyjny księgowość i podatki system ewidencyjny język biznesu 1 SYSTEM RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie Controlling finansowy w przedsiębiorstwie Informacje ogólne Miejscowość: Sopot Termin: 2016-07-26 2016-07-30 Cena: 2690 PLN + 23% VAT Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Controlling - Sopot. Informacje ogólne. Prowadzący

Controlling - Sopot. Informacje ogólne. Prowadzący Controlling - Sopot Informacje ogólne Miejscowość: Sopot Termin: 2016-07-26 2016-07-30 Cena: 2690 PLN + 23% VAT Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert Instytutu ds.

Bardziej szczegółowo

Controlling strategiczny i operacyjny. Zajęcia nr 3. Narzędzia controllingu wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Część I.

Controlling strategiczny i operacyjny. Zajęcia nr 3. Narzędzia controllingu wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Część I. Controlling strategiczny i operacyjny Zajęcia nr 3. Narzędzia controllingu wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Część I. Budżetowanie Narzędzia controllingu wykorzystywane w przedsiębiorstwach 1. Formułowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla przedsiębiorstw

Ankieta dla przedsiębiorstw Ankieta dla przedsiębiorstw Złota Setka najlepsze firmy województwa opolskiego Redaktorzy Prof. Dr hab. inż. Joachim Foltys, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska Dr inż. Grażyna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA Zarządzanie w przedsiębiorstwie Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego Proces kierowania (zarządzania)

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo