CONTROLLING W ADMINISTRACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTROLLING W ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przedmiot Język wykładowy: 2. WYMIAR GODZIN I FORMA ZAJĘĆ 1 Fakultatywny ALB-117 III VI dr inż. Jan Maciejewski polski Wykład Ćwiczenia Laboratorium Razem Konwersatorium Seminarium Projekt komputerowe godzin CELE PRZEDMIOTU C1 C2 Przekazanie studentom podstaw wiedzy z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz jej wykorzystania w procesach zarządczo - decyzyjnych w strukturach administracji publicznej jak i korporacyjnej. Wskazanie na uwarunkowania stosowanych metod i technik, jakie są niezbędne przy wdrożeniu systemu controllingu kosztów i całości aspektów rachunkowości zarządczej w zakresie analizy finansowej i kontroli osiągniętych rezultatów. Wskazanie studentom powiązania controllingu z rachunkowością zarządczą i wykorzystanie w kreowaniu strategii funkcjonowania organów administracyjnych. Studenci zdobywają umiejętności identyfikacji, interpretacji i rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej w dla potrzeb standingu finansowego i kreowaniu strategii rozwoju struktur administracyjnych. Studenci nabywają umiejętności analizy uwarunkowań problemów decyzyjnych oraz czynników wyznaczających optymalność decyzji nie tylko administracyjnych ale także w sferze ogólnego ich funkcjonowania. Nabywają umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów kierowniczych z zakresu finansowego w strukturach administracyjnych i potrafią wykorzystywać takie narzędzia jak matematyka finansowa, prognozowanie oraz metody optymalizacji działań w zakresie rachunku kosztów - controlling kosztów i kształtowania wyniku finansowego w zakresie finansów publicznych do podejmowania decyzji z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagających controlling. Studenci zdobywają odpowiednie kompetencje w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów operacyjnego zarządzania kosztami i wiedzę ekonomiczną dającą przygotowanie do podejmowania decyzji kierowniczych z uwzględnieniem zasad rachunku ekonomicznego i uwarunkowań zewnętrznych, w tym do podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. 4. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wiedza i umiejętności z zakresu następujących przedmiotów: mikroekonomia 5. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK_W01 EK_W02 Efekty kształcenia - wiedza Student zdobywa pogłębioną wiedzę o typach systemów gospodarczych i ich elementach w zakresie zarządzania finansami także o roli i funkcjonowaniu struktur administracyjnych w warunkach konkurencyjności oraz mechanizmach i uwarunkowaniach podejmowania decyzji kierowniczych z wykorzystaniem praktyki controllingu. Student ma rozszerzoną wiedzę o rachunku ekonomicznym i zasadach gospodarowania

2 EK_W03 EK_W04 EK_U01 EK_U02 EK_U03 EK_U04 EK_K01 EK_K02 w warunkach ograniczonych zasobów oraz pogłębioną wiedzę dotyczącą podejmowania optymalnych decyzji w zakresie alokacji zasobów, zarządzania finansami oraz mechanizmami funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach konkurencyjności i dynamicznych zmian. Student zna metody matematyczne, statystyczne i optymalizacyjne wspomagające analizę finansową do oceny kondycji finansowej jak i potrafi wykorzystać w kreowaniu strategii rozwoju poprzez procesy decyzyjne. Student posiada wiedzę dotyczącą stosowanych metod badań w zakresie zarządzania finansami w obszarach działalności funkcjonalnej struktur administracyjnych w tym badań marketingowych, analizy finansowej, analizy procesów biznesowych, analizy strategicznej struktury i jej otoczenia itp. Efekty kształcenia - umiejętności Student nabywa umiejętność wyznaczania oceny wartości finansowej struktury organizacyjnej poprzez pryzmat dokumentów finansowych a także potrafi dokonać analizy zmian decyzji pod wpływem dynamiki czynników otoczenia i konkurencyjności ryku. Student nabywa umiejętność wyznaczania optymalnych rozwiązań w zakresie controllingu kosztów i tworzonej strategii biznesowej. Student nabywa umiejętność właściwego doboru i zastosowania odpowiednich metod ilościowych i analitycznych do modelowania, analizy oraz prognozowania procesów gospodarczych i zjawisk w zakresie finansów publicznych danej struktury administracyjnej oraz ocenie otoczenia jego funkcjonowania. Student posiada umiejętność formułowania, analizy i rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnych, w szczególności umiejętność samodzielnej oceny wariantów decyzji, analizowania skutków i dokonywania oceny proponowanych rozwiązań, a także opracowania procedury wyboru najlepszego rozwiązania (również na poziomie strategicznym) z wykorzystaniem odpowiednich metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych. Student potrafi skutecznie posługiwać się przepisami prawa finansowego w tym ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz systemami normatywnymi w procesach zarządzania (z uwzględnieniem norm prawnych, norm jakości, norm finansowych, norm etycznych itp.) Efekty kształcenia kompetencje społeczne Student rozumie potrzebę zdobywania nowych kompetencji stosownie do zmieniających się zasad funkcjonowania administracji i zarządzania finansami, jest przygotowany do uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Student potrafi określić priorytety realizowanych przedsięwzięć w zakresie nowoczesnych metod i technik controllingu finansowego w strukturach administracyjnych. Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i jest przygotowany do pracy w organizacjach szczebla administracyjnego funkcjonujących w oparciu o stabilny rachunek ekonomiczny jak konkurencyjność oraz w działalności na własny rachunek. Student zdobywa odpowiednie kompetencje społeczno - zawodowe, przygotowujące do uczestniczenia w budowaniu projektów finansowych i inwestycyjnych, przewidując konsekwencje podjętych w ramach tych przedsięwzięć działań. 6. TREŚCI PROGRAMOWE Lp. TP1 TP2 TP3 Tematyka Controlling w administracji jako nowa forma zarządzania finansami publicznymi w administracji. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym organizacji. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza. Controlling a rachunkowość zarządcza. Obiekty kosztów. Pomiar i prezentacja informacji o kosztach. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Systemy rachunku kosztów a wynik finansowy i wycena zapasów. Zastosowanie systemów rachunku kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów. Kalkulacja z uwzględnieniem kosztów działań. Decyzje cenowe przy wykorzystaniu metod opartych na kosztach. Liczba godzin w c k 2

3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 Analiza zależności Koszt - Rozmiary produkcji - Zysk. Próg rentowności. Marża bezpieczeństwa. Dźwignia operacyjna stopień dźwigni operacyjnej. Przychody i koszty w decyzjach kierowniczych. Kontrola w zarządzaniu operacyjnym, ośrodki kosztów, ośrodki przychodów i rentowności, ośrodki inwestycji, analiza wskaźników ROI, RI. Budżety jako instrument zarządzania. Proces budżetowania, jego zadania i zasady funkcjonowania. Rodzaje budżetów. Analiza funkcjonalna budżetu partycypacyjnego. Metody i techniki sporządzania budżetu. Budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań (Activity- Based Budgeting) - zastosowanie metody ABC. Controlling jako współczesna metoda zarządzania funkcjonalnego struktur administracyjnych. Balanced Scorecard - Zrównoważona Karta Wyników jako narządzie procesu zarządzania strategicznego. Controlling finansowy i jego organizacja, instrumenty funkcjonalne controllingu finansowego. Teleinformatyka jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu analizatory menedżerskie. Analiza finansowa i jej wykorzystanie w procesach decyzyjnych. Wybrane elementy analizy wskaźnikowej i graficznej analizy porównawczej w zarządzaniu finansami administracji. Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu inwestycjami, ocena efektywności projektów inwestycyjnych dla potrzeb struktur administracji. 7. METODY, FORMY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE N1 N2 N3 N4 N5 N Wykład z wykorzystaniem prezentacji komputerowej i rzutnika, komputerowego Aktywizacja studentów do dyskusji merytorycznej omawianych problemów i do pracy zespołowej przy tworzeniu strategii biznesowej przedsiębiorstwa Wykonywanie przez studentów w trakcie laboratorium komputerowego zadań obliczeniowych z wykorzystaniem tablicy i/lub komputera pod kierunkiem prowadzącego i w ramach prac domowych (np. wyznaczanie optymalnych decyzji kosztowych, analiza rentowności, kształtowanie cen w oparciu o koszty, ocena projektów inwestycyjnych, praca z analizatorami menedżerskimi) Samodzielna realizacja projektu przez studentów (praca w zespołach 2-3 osobowych), udzielanie konsultacji przez nauczyciela akademickiego Komputer wraz z oprogramowaniem (finansowy analizator menedżerski InterLan, arkusz kalkulacyjny Excel, Internet) Podręczniki, materiały dydaktyczne zamieszczane w systemie informatycznym UBI, dokumenty finansowe 8. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Aktywność Obciążenie godzinowe studenta Udział w zajęciach z nauczycielem akademickim (w tym wykładach, laboratoriach komputerowych i konsultacjach dotyczących projektu) 32 godz. Przygotowanie projektu* 28 godz. Przygotowanie do egzaminu 40 godz. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. Liczba punktów ECTS (1 punkt 25 godz.) 4 * Studenci przygotowują w zespołach projekty z zakresu jednego z trzech zagadnień do wyboru: 1. Standing finansowy firmy poprzez pryzmat wskaźników płynności finansowej, rentowności i sprzedaży. 2. Ocena wartości rynkowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunku zysków i strat za wybrany determinant czasu. 3. Wykorzystanie piramidy Duponta do oceny rentowności sprzedaży. 9. STATUS ZALICZENIA PRZEDMIOTU Zaliczenie x Egzamin 10. KRYTERIA I SPOSOBY OCENY 3

4 Ocena formująca: F1 Ocena obecności i aktywności studenta w trakcie ćwiczeń (m. in. zadań wykonywanych przez studenta indywidualnie lub w zespołach) *1 F2 Ocena kolokwiów *1 Ocena podsumowująca: P1 Średnia ocen formujących F1 *1 P2 Średnia ocen formujących F2 *1 P3 Ocena z projektu *1 P4 Ocena z egzaminu *1 *1- łączna ocena w/w. efektów kształcenia Składowe oceny końcowej: Forma sprawdzenia Wybrana forma dla przedmiotu Punktacja w ramach przedmiotu Pisemna praca zaliczeniowa x max 50 punktów Projekt x max 10 punktów Kolokwium/kolokwia x max 30 punktów Referat pisemny Referat ustny Praca domowa Obecność i aktywność na zajęciach x max 10 punktów Suma max 100 punktów 11. MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU Efekt Cel Narzędzia Sposoby Treści programowe kształcenia przedmiotu dydaktyczne oceny EK_W01 C1 TP01 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2, P3 EK_W02 C1 TP01, TP04, TP06, TP08 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2, P3 EK_W03 C1 TP02, TP03, TP04, TP07, TP08 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2, P3 EK_W04 C1 TP02, TP05, TP06 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2, P3 EK_U01 C2 TP01 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2, P3 EK_U02 C2 TP02, TP03 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2, P3 EK_U03 C2 TP04 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2, P3 EK_U04 C2 TP06 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2, P3 EK_K01 TP01 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2 EK_K02 TP01, TP06, TP08 N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2 TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TP06, N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2 TP07, TP08 TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TP06, N1, N2, N3, N4, N5, N6 F1, P1, P2 TP ODNIESIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU DO EFEKTÓW DLA PROGRAMU STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA Efekty kształcenia dla przedmiotu EK_W01 EK_W02 EK_W03 EK_W04 EK_U01 EK_U02 EK_U03 EK_U04 EK_K01 EK_K02 Efekty kształcenia dla programu studiów I stopnia na kierunku administracja K1A_W03, K1A_W08, K1A_W09 K1A_W09 K1A_W07 K1A_W07 K1A_U01 K1A_U09 K1A_U01, K1A_U04 K1A_U02 K1A_K01 K1A_K04 4

5 K1A_K02 K1A_K LITERATURA PODSTAWOWA [1] Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, MAC Konsulting Difin, Warszawa 2010 [2] Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza ABC rachunkowości dla menedżera, Poltex, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJACA [1] Chmielowiec-Lewczuk M., Controlling finansowy, Praca zbiorowa pod redakcją E. Nowaka: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004 [2] Duda - Piechaczek E., Controlling - wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, One Press, Warszawa 2007 [3] Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, CH Beck, Warszawa 2006 [4] Wierzbiński M., Controlling kosztów, Praca zbiorowa pod redakcją E. Nowaka, Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa INFORMACJA O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH dr inż. Jan Maciejewski (kontakt: 5

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Specjalność. Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna

SYLLABUS. Specjalność. Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Nauka o finansach przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING kwiecień/czerwiec 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo