REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH"

Transkrypt

1 Załacznik do Uchwały nr 24/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Pienińskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 12, Krościenko nad Dunajcem, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP Regulamin określa zasady: 1) otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w walucie polskiej 2) otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych w złotych i w walutach wymienialnych z wkładami płatnymi na każde żądanie, 3) zakładania rachunków lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych 4) korzystania z kanałów bankowości elektronicznej; 5) wydawania i używania kart debetowych wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu tych kart; 6) realizacji Przekazów w obrocie dewizowym. 7) Zasady przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 2 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) akceptant - placówka handlowo-usługowa przyjmująca płatności kartami Visa lub MasterCard; 2) antena zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej; 3) autoryzacja - wyrażenie przez Użytkownika karty/posiadacza rachunku zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 4) Bank Pieniński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Rynek 12; 5) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 6) Bank korespondent bank krajowy lub zagraniczny, który prowadzi rachunek nostro Banku lub bank krajowy lub zagraniczny, dla którego Bank prowadzi rachunek loro; 7) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 8) Bank Zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 9) bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty; 10) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 11) blokada karty (zastrzeżenie karty) - unieważnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem; 12) CVV2/CVC2 trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do dokonywania transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę telefon; 13) czasowa blokada karty czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek Użytkownika karty, polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych; 14) czytnik zbliżeniowy elektroniczne narzędzie stanowiące integralną część terminala POS służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, odczytujące dane z anteny zbliżeniowej; 15) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek; 16) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 17) dostępne środki saldo rachunku (do którego zostały wydane karty) powiększone o ewentualne środki z tytułu przyznanych kredytów, do wysokości których Użytkownik karty w ramach dostępnych limitów może dokonywać transakcji; 18) dopuszczalne saldo debetowe ujemne saldo rachunku w wysokości nie przekraczającej miesięcznego limitu ustalonego przez Bank 19) duplikat karty kolejny egzemplarz karty debetowej z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej; 20) dzień roboczy - dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 21) Hasło 3D Secure przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 22) Infolinia Banku serwis telefoniczny dla Użytkownika karty w Banku, obsługa kart: , zastrzeżenia kart: , czynny 7 dni w tygodniu, całą dobę; 23) godzina graniczna - godzina w dniu roboczym,ustalona dla poszczególnych typów zleceń zgodnie z tabelą w 52 służąca do oznaczenia momentu otrzymania zlecenia 24) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN. Składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku będący unikatowym identyfikatorem; 25) karta debetowa/ karta międzynarodowa karta płatnicza (VISA lub MasterCard), spersonalizowana lub niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 26) karta dodatkowa karta wydawana osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji określonych w Umowie; 27) karta spersonalizowana karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty lub Użytkownika karty; 28) karta niespersonalizowana karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Posiadacza karty lub Użytkownika karty; 29) karta zbliżeniowa karta wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiającą transakcje zbliżeniowe; 30) Kod identyfikacyjny : kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty lub pięciocyfrowy kod wygenerowany dla wskazanego numeru telefonu komórkowego Posiadacza rachunku w systemie SMS Kontakt; 31) kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 32) kraj - Rzeczpospolita Polska; 33) kraj trzeci - państwo nie będące państwem członkowskim Unii Europejskiej 34) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 35) koszty OUR - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca. 36) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca; 37) kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 38) kontrola dewizowa - ogół czynności podejmowanych przez upoważnionego pracownika banku na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zmierzających do stwierdzenia, czy wykonywana czynność obrotu dewizowego jest zgodna z prawem. Kontrola dewizowa polega w szczególności na ustaleniu tytułu polecenia wypłaty oraz uzyskaniu od Zleceniodawcy lub Beneficjenta polecenia wypłaty ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz otrzymaniu do wglądu posiadanych przez nich dokumentów. Wiadomości uzyskane w trakcie sprawowania kontroli dewizowej objęte są tajemnica bankową. Strona 1 z 17

2 39) limity transakcyjne kwota, do wysokość której Użytkownik karty może dokonywać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest osobno dla każdej z wymienionych transakcji; 40) lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych przez określony w Umowie czas i na określonych w niej warunkach; 41) mobanknet wersja systemu bankowości elektronicznej ebanknet przeznaczona dla urządzeń mobilnych. 42) nierezydent - osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 43) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 44) odwołanie polecenia zapłaty: dyspozycja Posiadacza rachunku wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 45) osoby zajmujące eksponowane stanowiska politycznerozumie się przez to osoby fizyczne : a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, w-ce ministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sadowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowychktórzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanej określonych w tych przepisach, b) małżonków osób, o których mowa w literze a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. A, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c) które pozostają lub pozostawały z osobami o których mowa w literze a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 46) pełnomocnik osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem; 47) Placówka Banku - jednostka organizacyjna Banku prowadząca obsługę operacyjną 48) polecenie przelewu - Polecenie przelewu stanowi udzielone Bankowi przez Zleceniodawcę zlecenie wykonania rozliczenia pieniężnego w obrocie krajowym (w PLN), polegające na obciążeniu jego rachunku bankowego określoną kwotą oraz uznania tą kwotą rachunku Beneficjenta w przypadku, gdy rachunek Beneficjenta prowadzony jest w Banku lub uznaniu rachunku innego banku, w którym prowadzony jest rachunek 49) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 50) polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; 51) portal kartowy system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 52) Posiadacz karty osoba fizyczna, będąca Posiadaczem rachunku bankowego, która na podstawie Umowy uprawniona jest do korzystania z karty, a w przypadku kart spersonalizowanych osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i która złożyła podpis na rewersie karty; 53) Posiadacz rachunku/ Płatnik osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy; 54) przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 55) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 56) przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 57) przepisy dewizowe - ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 58) rachunek bankowy/ rachunek płatniczy rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 59) rachunek nostro rachunek bieżący Banku otwarty i prowadzony w walucie wymienialnej 60) rachunek walutowy - rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej. Wykaz walut określony jest w Tabeli oprocentowania i podawany 61) Regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych ; 62) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 63) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 64) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 65) strona internetowa Banku 66) strony bankowości elektronicznej: a) ebanknet b) mobanknet 67) szybkie płatności BlueCash system realizujący szybkie płatności za pośrednictwem firmy BlueMedia; 68) szybkie płatności SORBNET2 moduł, który zapewnia transakcje wysokokwotowe w PLN w tym wysyłanie i odbieranie zleceń płatniczych w formacie Sorbnet2 (SWIFT) pomiędzy Bankiem BPS będącym bezpośrednim uczestnikiem rozliczeń a systemem Sorbnet2 (NBP); 69) System bankowości elektronicznej system o nazwie ebanknet, umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Klienta oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 70) środki dostępu do systemu bankowości elektronicznejidentyfikator Użytkownika i hasła dostarczane w postaci wydruku lub w formie SMS, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzacje zleceń płatniczych i innych dyspozycji w Systemie bankowości elektronicznej; 71) Tabela kursowa - tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaży waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w życie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 72) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych; 73) Taryfa prowizji i opłat - obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego ; 74) terminal POS (z ang. Point of Sale), terminal urządzenie elektroniczne instalowane w placówkach handlowo-usługowych, wykorzystywane do kontaktu z Bankiem - za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego - w przypadku, gdy Posiadacz rachunku/użytkownik karty za nabywany towar lub usługę płaci kartą; 75) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 76) transakcja kartą zainicjowana przez Użytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym: a. transakcja bezgotówkowa (stykowa) - płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówce handlowo-usługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu lub poczty; b. transakcja gotówkowa wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie; c. transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonywana przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy; polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez Użytkownika karty za pomocą kodu PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala; d. transakcja internetowa transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość bez fizycznego użycia karty w Internecie; 77) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego; 78) unikatowy identyfikator - kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana Posiadaczowi rachunku w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku lub jego rachunku bankowego; 79) urządzenie mobilne (przenośne) urządzenie elektroniczne (np. telefon, smartfon, tablet i palmtop) pozwalające na dostęp do bankowości elektronicznej bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią. Strona 2 z 17

3 80) usługa cash back usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski; 81) Użytkownik Posiadacz rachunku i wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą Systemu bankowości elektronicznej; 82) Użytkownik karty osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji kartą w zakresie określonym w Umowie; 83) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa; MasterCard pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; 84) waluta obca waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 85) waluta wymienialna waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 86) VISA/MasterCard międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart; 87) zadłużenie wymagalne(przeterminowane)- wierzytelności Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w Regulaminie; 88) zgoda zgoda Posiadacza rachunku na obciążenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 89) Zleceniodawca/ Płatnik osoba fizyczna, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 90) zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie; 91) zwrot polecenia zapłaty zwrot na rachunek Posiadacza rachunku środków, z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku w Banku. 3 Bank prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) terminowe lokat oszczędnościowych przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie; 3) oszczędnościowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 4) oszczędzające przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych 5) Książeczki oszczędnościowe- przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych i niewykorzystywane do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Rachunki, o których mowa w 3 pkt 1 i 4 prowadzone są w złotych polskich. 2. Rachunki, o których mowa w 3. ust. 2 i 3 mogą być prowadzone w złotych i walutach obcych. Wykaz walut określa Tabela oprocentowania Bank otwiera rachunki, które mogą być prowadzone, jako rachunki indywidualne lub wspólne dla osób fizycznych,- rezydentów i nierezydentów oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP), i szkolnych kas oszczędności (SKO). 2. Bank otwiera i prowadzi rachunki także dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Aktualna oferta rachunków dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat oraz podawana jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Rozdział 2. Rachunki Bankowe Oddział 1. Otwarcie rachunku bankowego 6 1. Otwarcie rachunku bankowego następuje po zawarciu Umowy przez strony. 2. Bank otwiera i prowadzi rachunek bankowy dla osoby występującej o zawarcie Umowy, o której mowa w 4 ust. 3 z chwilą podpisania jej przez obie strony. 3. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania: 1) dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu; Strona 3 z 17 2) paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nierezydentów; 3) tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej. 4. Podpis złożony na Umowie przez Posiadacza rachunku stanowi wzór podpisu, z zastrzeżeniem ust W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz SKO i PKZP podpisy składane są przez uprawnione osoby na Karcie wzorów podpisów. 6. Podpisy, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być złożone w obecności pracownika Banku. Oddział 2. Pełnomocnictwa 7 1. Posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego może być osoba fizyczna będąca rezydentem bądź nierezydentem. Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta może zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich. 3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 4. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w placówce Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku. 3. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku. 4. Pełnomocnictwo może być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności) Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa; 2) pełnomocnictwo rodzajowe w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo nie może obejmować: 1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) składania wniosków o kredyt odnawialny w rachunku; 4) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego; 5) składania wniosków o wydawanie kart debetowych do rachunku chyba, że w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej. 10 Do dysponowania rachunkami nie może być jednocześnie ustanowionych więcej niż dwóch pełnomocników Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Placówce Banku prowadzącej rachunek, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa. 12 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika; 2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku; 4) likwidacji rachunku. Oddział 3. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Rachunek lokaty przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie, Potwierdzeniu otwarcia lokaty lub książeczki oszczędnościowej. 2. Bank może ustalić minimalną kwotę lokaty, której wysokość określona jest w komunikacie Banku. 3. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie wpływu środków na ten rachunek, chyba że w Umowie/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strony ustalą inaczej. 4. Potwierdzenie otwarcia lokaty, dla lokat zawieranych w placówce Banku, podpisywane jest przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. Potwierdzenie otwarcia lokaty dla lokat zawieranych

4 w systemie bankowości elektronicznej podpisywane jest zgodnie ze sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w systemie bankowości elektronicznej. 5. Lokata może mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny; 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 6. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 7. W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuży jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacza rachunku co najmniej na 2 miesiące przed upływem okresu umownego w formie uzgodnionej w Umowie. 8. Środki pieniężne znajdujące się na lokatach oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj i wysokość stopy procentowej w dniu otwarcia określona jest w potwierdzeniu otwarcia lokaty Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym. Wypłata środków następuje na rachunek wskazany w Umowie lokaty, po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile postanowienia Umowy lokaty nie stanowią inaczej. 2. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu nie będącym dniem roboczym dla Banku to dzień dostępności środków przesuwa się na następny dzień roboczy dla Banku, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z możliwością odnawiania na kolejny taki sam okres umowny W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank: 1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających; 2) nie dokonuje częściowych wypłat. 2. Wpłaty na lokaty w walucie obcej oraz wypłaty z tych lokat mogą być dokonywane tylko w walutach określonych w Tabeli oprocentowania. 3. W przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków w walucie innej niż w złotych Bank może na wniosek Klienta dokonać przeliczenia według kursów kupna/sprzedaży pieniędzy (dla operacji gotówkowych) lub kursów kupna/sprzedaży dewiz (dla operacji bezgotówkowych) Banku obowiązujących w momencie dokonania wpłaty lub wypłaty środków. 16 Przeniesienie lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu, kwoty i waluty lokaty na rzecz innej osoby, jak również na lokatę wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty. 17 W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany. Oddział 4. Rachunek oszczędnościowy Bank ustala minimalne wysokości pierwszej wpłaty na rachunki oszczędnościowe, o którym mowa w 3, pkt 3 i 4 w komunikacie Banku. 2. Posiadacz rachunku może po dokonaniu pierwszej wpłaty środków dokonywać wpłat uzupełniających na rachunek oszczędnościowy w czasie trwania Umowy rachunku oszczędnościowego. 3. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową mają charakter rachunku oszczędnościowego i służą Posiadaczowi rachunku do przechowywania środków pieniężnych. Zapis w książeczce potwierdza aktualny stan posiadanych środków na rachunku, stanowiących wkład oszczędnościowy. Bank nie wysyła Posiadaczowi rachunku odrębnych wyciągów z rachunku. 4. Rachunki oszczędnościowe potwierdzone książeczką oszczędnościową nie podlegają ustawie o usługach płatniczych. Oddział 5. Rachunek wspólny Rachunek wspólny może być prowadzony dla maksymalnie czterech osób fizycznych. 2. Rachunek wspólny może być prowadzony dla osób fizycznych o jednakowym statusie dewizowym. 3. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych Przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych na rachunek przez Współposiadaczy są równe, niezależnie od faktycznego wkładu każdego ze Współposiadaczy. 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego ze Współposiadaczy w ramach Umowy. Strona 4 z W ramach rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy może: 1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach; 2) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej. 2. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze Współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji/zleceń Współposiadacza chyba, że Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. Oddział 6.Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ror) Bank oferuje: a) ROR Standard - dla osób fizycznych b) ROR VIP dla osób fizycznych c) ROR Bankomatowy- dla osób fizycznych d) ROR Senior -dla osób fizycznych, które przedstawią dokumenty świadczące o nabyciu praw emerytalnych lub rentowych e) ROR Student - dla osób fizycznych studentów lub uczniów o pełnej zdolności do czynności prawnych f) ROR Junior - dla osób małoletnich - uczniów w wieku od lat ROR służy ich posiadaczom do: 1) przechowywania środków pieniężnych, 2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej. 3) Posiadacza rachunku korzystania z kart bankowych, 4) korzystania z dopuszczalnego limitu w ROR, 5) zaciągania kredytu odnawialnego. 3. ROR może być otwarty i prowadzony dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach. 4. Rachunki prowadzone są w PLN. 5. Rachunki prowadzone są na czas nieokreślony 6. Środki pieniężne zgromadzone na ROR nie podlegają cesji. 7. Wybrane usługi dodatkowe dostępne dla Posiadaczy ROR: 1) ebanknet - bankowość elektroniczna 2) mobanknet - mobilna wersja ebanknet 3) Usługa SMS Banking, 4) Karty płatnicze, 5) Kredyt odnawialny w ROR. Warunki prowadzenia ROR VIP ROR VIP prowadzony jest dla klientów którzy: 1) zadeklarują miesięczne wpływy na rachunek powyżej 5 000zł,lub 2) posiadają depozyt w kwocie powyżej zł Warunki prowadzenia ROR JUNIOR Otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego Junior następuje za zgodą przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej. 2. Posiadacz ROR Junior może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. 3. Bank na życzenie Posiadacza, który uzyskał pełnoletniość może w miejsce ROR Junior otworzyć dla niego inny rodzaj ROR. Zamknięcie ROR Junior następuje z chwilą rozwiązania Umowy. Warunki prowadzenia ROR STUDENT ROR Student otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które pobierają naukę w: 1) szkołach wyższych, 2) szkołach posiadających status wyższej uczelni, 3) szkołach policealnych. 4) szkołach średnich po ukończeniu 18 lat 2. ROR Student otwierane jest na czas trwania nauki jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 26 roku życia przez właściciela rachunku. 3. Student lub uczeń może być Posiadaczem tylko jednego ROR Student własnego oraz współposiadaczem tylko jednego ROR Student wspólnego. 4. Student lub uczeń występujący o otwarcie ROR Student zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego że jest studentem/uczniem lub legitymacji studenckiej/uczniowskiej. 5. Posiadacz ROR Student, w przypadku utraty statusu studenta zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Banku. 6. W dniu powiadomienia, Bank: 1) na życzenie Posiadacza rachunku otwiera rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy na warunkach określonych dla ROR Standard przy czym okres posiadania ROR Student zalicza

5 się do okresu posiadania rachunku. 2) Wypowiada Umowę ROR Student. 7. W przypadku gdy Posiadacz ROR Student nie skorzysta z otwarcia rachunku na warunkach ogólnych, Bank zwraca się do Posiadacza o podanie sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku jak też o zwrot kart bankowych wydanych do rachunku. 26 Oddział 7. Rachunki oszczędzające 1. W ramach prowadzenia rachunków oszczędzających Bank oferuje: a) rachunek oszczędzający, b) rachunek oszczędzający,,dziecięca Skarbonka prowadzony dla osób małoletnich. 2. Rachunki oszczędzające służą do gromadzenia środków pieniężnych w złotych. Rachunki nie mogą być wykorzystane do przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 3. Bank może ustalić minimalną wysokość pierwszej wpłaty na rachunek w wysokości określonej w komunikacie Banku. 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku w wysokości przekraczających ,00zł należy zgłaszać, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5. Wpłaty i wypłaty z rachunków oszczędzających mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub przelewem. 6. Dla jednego Przedstawiciela Ustawowego może być otwartych kilka rachunków,,dziecięca Skarbonka ale dla jednego Posiadacza prowadzony jest tylko jeden rachunek oszczędzający,,dziecięca Skarbonka. 7. Umowa rachunku oszczędzającego,,dziecięca Skarbonka,może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia dokonanego przez: a) przedstawiciela, b) posiadacza po uzyskaniu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, Oddział 8. Dopuszczalne saldo debetowe w rachunku ROR rachunku ROR posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może składać dyspozycje powodujące powstanie dopuszczalnego salda debetowego, o ile umowa tak stanowi począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpił pierwszy stały wpływ. 2. Wysokość dopuszczalnego sald debetowego wynosi 90% miesięcznych stałych wpływów wyliczonych jako średnia z trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc wyliczenia tego salda nie wyższej niż 1.500zł. 3. Dopuszczalne saldo debetowe niezależnie od wykorzystanej kwoty powinno być spłacone w terminie 30 dni od dnia jego powstania. 4. Za spłatę dopuszczalnego salda debetowego uznaje się saldo na rachunku w kwocie równej albo większej od zera, wykazana na koniec dnia. 5. Warunkiem ponownego wykorzystania kwoty dopuszczalnego salda debetowego jest jego spłata, w rozumieniu ust Zawarcie przez Posiadacza rachunku umowy o kredyt odnawialny w ROR wyklucza możliwość korzystania przez niego z dopuszczalnego salda debetowego Bank pobiera odsetki od powstałego na rachunku dopuszczalnego salda debetowego według zmiennej stopy procentowej określanej Uchwałami Zarządu, w okresie utrzymywania się dopuszczalnego salda debetowego, za okres od daty powstania dopuszczalnego salda debetowego do dnia poprzedzającego datę spłaty dopuszczalnego salda debetowego. 2. Odsetki od dopuszczalnego salda debetowego są pobierane w okresach miesięcznych ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Oprocentowanie dopuszczalnego salda debetowego może ulec zmianie w czasie trwania Umowy w przypadku wystąpienia zmiany wysokości stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. 2. W przypadku wzrostu wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, Bank może podjąć decyzję o podwyższeniu oprocentowanie dopuszczalnego salda debetowego o wartość identyczną ze wzrostem wskaźnika, wyrażoną w punktach procentowych. Dopuszczalne saldo debetowe oprocentowane jest według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika. 3. Spadek wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, skutkuje obniżeniem oprocentowania dopuszczalnego salda debetowego, nie Strona 5 z 17 więcej niż o wartość identyczną ze spadkiem wskaźnika, wyrażoną w punktach procentowych, przy czym: 4. Dopuszczalne saldo debetowe oprocentowane jest według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika. 5. Bank zobowiązany jest nie później niż na 2 m-ce przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany stopy procentowej, o której mowa w ust.1, poinformować Posiadacza rachunku o tej zmianie na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną, wraz z podaniem informacji o przyczynie zmiany, możliwości i terminie złożenie na piśmie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany. 6. Jeżeli posiadacz rachunku przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust.1: 1) nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, o którym mowa w ust.5 uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Posiadacza rachunku i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany; 2) złoży wypowiedzenie umowy rozwiązanie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat; 3) zgłosi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 7. Bank może dokonać zmian oprocentowania dopuszczalnego salda debetowego na korzyść Posiadacza rachunku bez uprzedzenia nie stosując trybu określonego w ust.5 i 6. W takim przypadku Bank niezwłocznie informuje o zmienionej wysokości stopy procentowej na tablicach w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronie internetowej Banku ( 8. Posiadacz rachunku wypowiadając umowę bądź zgłaszając sprzeciw wobec proponowanych zmian powinien podać sposób zadysponowania saldem rachunku Od kwoty zadłużenia z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego Bank pobiera odsetki według ustalonej przez Bank, zmiennej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego spowodowanego powstaniem tego salda równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 2. Warunki zmiany stopy procentowej dla niedopuszczalnego salda debetowego określa umowa. Oddział 9. Kredyt odnawialny w rachunku ROR 31 Posiadacz rachunku posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może korzystać z kredytu odnawialnego w ROR na podstawie odrębnej umowy 32 Umowa kredytu odnawialnego, w przypadku rachunku wspólnego, zawierana jest ze Współposiadaczami, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za spłatę kredytu odnawialnego w ROR. Wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego w przypadku, o którym powyżej składają wszyscy Współposiadacze. Oddział 10. Rachunek dla PKZP, SKO Rachunek przeznaczony dla PKZP oraz SKO prowadzony jest jako rachunek oszczędnościowy. 2. Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz szkolnych kas oszczędnościowych. Oddział 11. Wypłata po śmierci posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Placówce Banku prowadzącej rachunek. 3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 4. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit

6 określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 35 Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku; 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat; 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 4) wypłat na rzecz spadkobierców ustalonych w trybie wskazanym w 30 ust. 2, kwoty o których mowa w pkt 1 i 3, które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku. 36 Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej realizacji spadkobrania dokonywana z lokat powoduje: 1) rozwiązanie Umowy; 2) naliczenie odsetek dla likwidowanych lokat przed terminem na zasadach ustalonych w dyspozycji otwarcia lokaty lub określone w komunikacie banku; 3) przeksięgowanie na rachunek środków pozostałych po realizacji wyżej wymienionych tytułów wraz z naliczonymi odsetkami, a w przypadku braku rachunku na rachunek nieoprocentowany Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub, w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Pienińskim Banku Spółdzielczym lub innym banku. 2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym. 3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, obowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy). 39 W przypadku: 1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłożenia w Banku prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy; 2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pieniężne zgromadzone na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców każdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących stwierdzenia nabycia i działu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w 32 ust. 2. Oddział 12. Rachunek osoby małoletniej Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych lub czynności faktycznych związanych z posiadanym rachunkiem. 2. Czynności powyższe w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje przedstawiciel ustawowy. 3. Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku życia, podpisać może wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy. 4. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są: 1) rodzice (każdy samodzielnie), którym przysługuje władza rodzicielska; Strona 6 z 17 2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, jeżeli rodzice nie są znani lub jeżeli nie żyją; 3) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli żaden z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska nie może reprezentować dziecka Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony, jako rachunek indywidualny. 2. Umowę rachunku bankowego zawiera małoletni Posiadacz rachunku. Przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy przez małoletniego Posiadacza rachunku. 3. Wypowiedzenie Umowy przez małoletniego Posiadacza rachunku wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. 4. Wprowadzenie zmian do Umowy lub Regulaminu wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. 5. Posiadacz rachunku, który ukończył 13 lat a nie ukończył 18 lat, może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie przedstawiciel ustawowy. 6. Dysponowanie środkami pieniężnymi w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, wymaga zgody sądu opiekuńczego. 42. Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku; 2) dyspozycje w sprawie zmiany waluty rachunku lub przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek małoletniego, nie powodujące naruszenia warunków Umowy; 3) dyspozycje wpłat na rachunek; 4) dyspozycje wypłat z rachunku w celu zaspokojenia potrzeb małoletniego zgodnych z jego wiekiem nieprzekraczających w okresach miesięcznych kwoty równej połowie wysokości środków zgromadzonych na rachunku dla jednorazowej wypłaty Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym: 1) rachunki osób całkowicie ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia; 2) rachunki osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. 2. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. 3. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę małoletnią, rachunek przekształcony zostanie na dostępny w ofercie Banku rachunek prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku. 2. Bank powiadomi Posiadacza rachunku w trybie 100 ust.2 oraz ust.4-7 o proponowanej zmianie. 3. Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletności powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument tożsamości. Oddział 13. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym i prowizje Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym, za wyjątkiem blokad na egzekucję wierzytelności pieniężnych, które nie podlegają oprocentowaniu. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 3. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 5. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 6. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędzającym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 7. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. okresy te odsetki podlegają kapitalizacji. 8. Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje naliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty, zgodnie z dyspozycją potwierdzenia otwarcia lokaty lub z komunikatem banku chyba że indywidualne postanowienia stanowią inaczej. 9. Okresy kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach

7 oszczędnościowych określają umowy lub komunikat banku. 10. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w Placówkach Banku Bank może zmienić wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej w czasie trwania Umowy, na zasadach określonych w ust. 2 i 3, w przypadku wystąpienia zmiany wysokości: 1) stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej dla rachunków w PLN; 2) stopy referencyjnej ustalanej odpowiednio przez Europejski Bank Centralny, Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, Bank Anglii, Szwajcarski Bank Narodowy dla rachunków w walucie (EUR, USD, GBP, CHF). 2. Wzrost wysokości stóp, o których mowa w ust. 1, skutkuje podwyższeniem stawki oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, o wartość identyczną, ze wzrostem wskaźnika wyrażonego w punktach procentowych. Środki oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie stóp. 3. W przypadku spadku wysokości stóp, o którym mowa w ust. 1, Bank może podjąć decyzję o obniżeniu stawki oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, o wartość identyczną, ze wzrostem wskaźnika wyrażonego w punktach procentowych, przy czym: 1) decyzja Banku może być podjęta nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika; 2) środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika. 4. Nowa stawka oprocentowania, o której mowa w ust. 2 i 3 wyliczana jest z dokładnością do jednej setnej części procenta. 5. Bank informuje Posiadacza rachunku, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną o zakresie wprowadzanych zmian. 6. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania oraz podawana do wiadomości w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 47 W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i oszczędnościowym do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. Oddział 14. Dysponowanie środkami na rachunku Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 3. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych w trybie i na zasadach określonych w Godzinach granicznych realizacji przelewów w Banku. 2. Godziny graniczne realizacji przelewów dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 3. Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa; b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe; Strona 7 z 17 4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 6) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 7) instrument płatniczy, przy użyciu którego zlecenie płatnicze jest składane, został zablokowany lub zastrzeżony. 4. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 5. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 50 Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy; 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych; 6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank ponosi odpowiedzialność za prawidłowe realizowanie dyspozycji Posiadacza rachunku/ pełnomocnika, zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku rachunków dla małoletniego Posiadacza rachunku w wieku lat, Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie transakcji płatniczej przekraczającej zwykły zarząd, pod warunkiem wykonania transakcji zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. 2. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne również w odniesieniu do rachunku wspólnego. 3. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Współposiadaczowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego Współposiadacza. Czynności egzekucyjne prowadzone są w stosunku do przypadającego Współposiadaczowi udziału w rachunku wspólnym, stosownie do treści Umowy zawartej z Bankiem, którą Współposiadacz obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli Umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo, gdy Współposiadacz nie przedłoży Umowy rachunku, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału Współposiadacza zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. 4. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych dla kilku osób (rachunkach wspólnych) są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby Współposiadaczy takiego rachunku Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i Pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu prowadzonych rachunków. 2. Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Oddział 15. Wyciągi bankowe Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku informacje: 1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej;

8 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze; 3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku; 4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty; 5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w ust. 3, 4 i Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie rachunku, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane mogą być: 1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji; 2) po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, iż dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg. 4. Wyciągi bankowe mogą być: 1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na adres wskazany przez Posiadacza rachunku; 2) odbierane w Banku przez Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, bądź przez wskazaną osobę; 3) udostępniane za pomocą Systemu bankowości elektronicznej. 5. Częstotliwość sporządzania oraz sposób doręczania wyciągów Posiadacz rachunku wskazuje w Umowie. 6. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Posiadacz rachunku zawiadamia niezwłocznie Bank prowadzący rachunek w celu dokonania korekty. 7. Termin wygaśnięcia roszczeń Posiadacza rachunku z tytułu operacji dokonanych na rachunku upływa po okresie 13 miesięcy. Oddział 16. Zadłużenie przeterminowane Odsetki od zadłużenia przeterminowanego są naliczane od aktualnej kwoty tego zadłużenia za okres od dnia wystąpienia zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę tego zadłużenia i pobierane są po wpływie środków na rachunek lub na koniec miesiąca kalendarzowego którego dotyczą. 2. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i jest równe czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku polskiego, w stosunku rocznym. 3. Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. 4. Nowa wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego obowiązuje od następnego dnia po wejściu w życie zmiany wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Oddział 17. Karty debetowe Właścicielem karty debetowej jest Bank. 2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie z aktualną ofertą Banku, dostępną w Taryfie opłat i prowizji, w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 3. Karta debetowa umożliwia dostęp do środków na rachunkach bankowych poprzez dokonywanie transakcji. 4. Karta debetowa wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych. 5. Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart, przy czym każdemu Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie karty dla siebie i innych osób, które upoważni do swojego rachunku bankowego. 2. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza rachunku złożony w placówce Banku prowadzącej rachunek bankowy. 3. Wniosek o wydanie karty dla Posiadacza karty/użytkownika karty podpisywany jest przez Posiadacza rachunku podpisem zgodnym z wzorem podpisu złożonym w Banku z zastrzeżeniem ust.4. Obecność Użytkownika karty nie jest wymagana przy składania wniosku o wydanie karty. 4. Użytkownik karty składa podpis na wniosku złożonym przez Posiadacza rachunku stanowiący wzór podpisu. 5. Wniosek o wydanie karty dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia podpisywany jest przez małoletniego Posiadacza rachunku. 6. W przypadku braku przeciwskazań do wydania karty i po podpisaniu Umowy przez strony, Bank wydaje kartę Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny jest Strona 8 z 17 dostarczany Posiadaczowi rachunku kod PIN. Otrzymanie kodu PIN upoważnia Posiadacza karty/użytkownika karty do jej odbioru w placówce Banku, która przyjęła wniosek. 2. W przypadku nie otrzymania kopert zawierającej kod PIN w terminie, o którym mowa w ust.1 lub stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny Posiadacz karty/ Użytkownik karty zawiadamia niezwłocznie placówkę Banku, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty, 3. Posiadacz karty/użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku podpisem zgodnym z wzorem podpisu obowiązującym w Banku. 4. W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu złożonego w Banku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a kosztami związanym z wydaniem duplikatu karty zostanie obciążony Posiadacz rachunku zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 5. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Kartę można aktywować wybierając jedną z poniższych metod: 1) dokonanie transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN; 2) za pośrednictwem telefonu, dzwoniąc pod numer Infolinii Banku BPS ; 3) za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 6. Okres ważności karty spersonalizowanej wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. 7. Wznowiona karta jest dostępna do odbioru przez Posiadacza/Użytkownika w Banku, a w przypadku złożenia dyspozycji wysłania przesyła jest pod ostatni adres wskazany jako adres do korespondencji. 8. Po wznowieniu karty numer karty i kod PIN nie ulega zmianie. 9. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz/Użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podpisania karty zgodnie z wzorem podpisu złożonym w Banku; 2) zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 10. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w ust Karta niespersonalizowana wraz z kodem PIN wydawana jest w placówce Banku z chwilą podpisania wniosku o wydanie karty. 2. W przypadku, gdy Posiadacz karty/użytkownik karty stwierdzi uszkodzenie otrzymanego kodu PIN, w bezpiecznej kopercie z kodem PIN nie będzie kodu PIN lub będzie on niepełny oraz gdy kod PIN będzie niemożliwy do odczytu, wówczas Bank wydaje nową kartę. 3. Karta niespersonalizowana jest wydawana, jako nieaktywna. W celu aktywowania karty należy wybrać jedną z metod opisanych w 55 ust Okres ważności karty niespersonalizowanej podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. 5. Karty wydane, jako niespersonalizowane wznawiane są jako karty spersonalizowane. 6. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam kod PIN jak do karty wydanej poprzednio. 7. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w 55 ust W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz rachunku może zwrócić się do placówki Banku prowadzącej rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. 2. Duplikat karty odbierany jest w placówce Banku prowadzącej rachunek w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty. 3. Zmiana danych Posiadacza karty/ Użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie. 4. Poinformowanie Banku o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane Rezygnacja z użytkowania karty w okresie jej ważności możliwa jest w sytuacji, gdy Posiadacza rachunku: 1) wypowie Umowę zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi lub 2) w przypadku, gdy na podstawie Umowy została wydana większa liczba kart, a rezygnacja nie dotyczy wszystkich kart, zgłosi ten fakt w placówce Banku prowadzącej rachunek i zwróci kartę do placówki Banku lub zniszczy kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie. W przypadku nie zgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat. 2. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty nie będący posiadaczem rachunku powinien poinformować o tym fakcie Posiadacza rachunku oraz zwrócić ją do placówki Banku prowadzącej rachunek lub zniszczyć kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie. 3. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o

9 ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest również pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego. 4. Bank poinformuje pisemnie Posiadacza rachunku na ostatni podany adres do korespondencji o zamiarze nieprzedłużenia Umowy, na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności karty, podanego na awersie karty Karty może używać: 1) Posiadacz karty; 2) Użytkownik karty - uprawniony do korzystania ze środków na rachunku Posiadacza rachunku jedynie przy użyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko. 2. Wniosek o wydanie karty, wznowienie i odblokowanie karty, składany jest przez Posiadacza rachunku o ile Umowa nie stanowi inaczej. Składanie reklamacji związanych u użytkowaniem karty oraz informacji o zmianie danych osobowych Posiadacza karty i Użytkownika karty zastrzeżone jest dla Posiadacz rachunku. 3. Posiadacz karty/użytkownik karty są zobowiązani do: 1) przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym; 2) nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim; 3) używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione; 4) korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem Do każdej nowej karty generowany jest kod PIN. 2. Kod PIN jest znany wyłącznie Posiadaczowi kart/użytkownikowi karty. 3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę transakcji i czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego samego dnia kontaktując się z Infolinią Banku lub następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN Karty debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji: 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard), w tym dokonywania transakcji zbliżeniowych; 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard); 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonym logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard); 4) płatności dokonywanych na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, pocztę, telefon; 5) awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą, w trybie określonym w 71 ust Karta umożliwia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wypłatę gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę. 3. Karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, w ramach limitu, jeżeli taki został przez strony lub przez Posiadacza rachunku wskazany, w ramach maksymalnych limitów : 1) wypłaty gotówki dla rachunku bankowego wynoszącej maksymalnie karta Visa PLN; karta MasterCard PLN; 2) całkowitego dziennego limitu transakcji bezgotówkowych wynoszącego PLN; 3) wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN (karta Visa) lub 50 PLN (karta MasterCard); 4) jednorazowej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back do 200 PLN (karta Visa) lub do 300 PLN (karta MasterCard); warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski nie jest możliwa sama wypłata gotówki. 2. Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w ust 1 pkt 1 i 2 i może je w każdej chwili zmieniać poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństw. 3. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą debetową wydaną: 1) Posiadaczowi rachunku odpowiada on sam; 2) do rachunku osoby małoletniej odpowiada jej przedstawiciel ustawowy; 3) osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku. Strona 9 z Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem, w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w antenę zbliżeniową, która znajduję się w prawym, górnym rogu karty debetowej. 2. Informacje o zmianie wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych można uzyskać w placówkach Banku, dzwoniąc pod numer Infolinii Banku BPS oraz na stronie internetowej Banku www:bankbps.pl. 3. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe dla karty, która posiada określoną funkcjonalność. 4. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca limit kwotowy może wymagać podania kodu PIN lub zostanie zrealizowana, jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS, z zastrzeżeniem ust Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji, jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS mimo, iż zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej. 6. W przypadku przekroczenia limitu transakcji zbliżeniowych, kolejna transakcja zbliżeniowa w danym dniu nie będzie zrealizowana. W tym przypadku płatność będzie mogła być zrealizowana jako zwykła transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS. 7. Posiadacz rachunku/użytkownik karty może w każdym czasie wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych za pośrednictwem Infolinii Banku lub w placówce Banku Wszystkie transakcje wypłaty gotówki (w bankomacie lub poprzez usługę cash back) są autoryzowane w sposób określony w ust. 2 pkt Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty będą autoryzowane przez Posiadacza karty/ Użytkownika karty poprzez: 1) złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych oddziałach lub placówkach banków; 2) wprowadzenie kodu PIN u akceptantów, w bankomatach oraz oddziałach banków; 3) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 w przypadku transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo hasło 3DSecure w sytuacji udostępnienia przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 4) zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego, dla transakcji zbliżeniowych, jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez wprowadzenie kodu PIN lub złożenie na dowodzie dokonania transakcji podopisu, zgodnego z podpisem na karcie; 3. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia. 4. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty. 5. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Posiadacza karty/użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji. 6. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia. 7. Jednorazowa transakcja w usłudze cash back nie może przekroczyć określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł w przypadku kart VISA i kart MasterCard). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej nie jest możliwa sama wypłata gotówki Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu terminu ważności karty; 2) zniszczenia lub uszkodzenia karty; 3) śmierci Posiadacza karty/ Użytkownika karty; 4) blokady karty; 5) czasowej blokady karty; 6) wymiany karty na nową; 7) rozwiązania Umowy przez jedną ze stron. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karta musi zostać zwrócone do Banku lub zniszczone w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w ust. 1 pkt 3 i Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu również przez Użytkownika karty oraz należnych Bankowi opłat i prowizji związanych z używaniem karty Karta zablokowana, nie może być ponownie użyta. 2. Bank ma prawo do blokady karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, wymienionych w ust. 3-5; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 3. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie.

10 4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza karty/użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 5. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 7. Bank informuje telefonicznie Posiadacza karty/użytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 8. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek Posiadacza karty/użytkownika karty. 9. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku poprzez podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o wydanie karty lub w innych dokumentach związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego 10. W przypadku gdy, wniosek o czasową blokadę karty składany jest przez Posiadacza karty/użytkownika karty, powinien on pamiętać o odblokowaniu karty w wyznaczonym w ust. 11 terminie poprzez złożenie wniosku o odblokowanie karty osobiście w placówce Banku. 11. Jeżeli w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku przez Posiadacza karty/ Użytkownika karty o czasowe zablokowanie karty, Posiadacz karty/ Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w stan blokady stałej, czyli zastrzeżenia karty Transakcje dokonywane przy użyciu karty w Polsce przeliczane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą w walucie danego kraju. 2. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej MasterCard poza granicami Polski, przeliczane są na euro według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej, w której wydana jest karta w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na walutę rachunku bankowego po kursie sprzedaży pieniądza obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu rozliczenia transakcji. Obciążenie rachunku jest dokonywane w walucie rachunku bankowego. Aktualne podstawowe kursy walut obowiązujące w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, są dostępne w placówkach sprzedażowych Banku oraz na stronie internetowej 3. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe. 4. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji o rozliczeniu danej transakcji. 5. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy prowizji i opłat. 6. W przypadku dokonania transakcji powodujących przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w umowie rachunku. 7. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji: 1) której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub wartość limitu transakcyjnego; 2) przy użyciu karty zastrzeżonej lub czasowo zablokowanej; 3) kartą, której kod PIN jest zablokowany; 1) kartą, do której utracono prawo użytkowania Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów: 2. telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem ; 3. osobiście w placówce sprzedażowej Banku; 4. za pośrednictwem portalu kartowego; 5. za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem W celu zarejestrowania powyższego zawiadomienia, Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty. 7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. 8. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty. 9. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN. 10. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta (VISA lub MasterCard), Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy prowizji i opłat. 2. W przypadku dokonania transakcji powodujących niedozwolone saldo debetowe na rachunku bankowym, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w Umowie rachunku. 3. Transakcje dokonywane kartą księgowane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z systemu płatniczego informacji o rozliczeniu danej transakcji. Rozdział 3. Rozwiązanie umowy Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę rachunku w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przez złożenie pisemnego oświadczenia. 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu zobowiązuje posiadacza rachunku do spłaty należności wobec Banku z tytułu: 1) Umowy; 2) spłaty kredytu odnawialnego; 3) niedopuszczalnego salda debetowego; oraz zwrotu wydanych do rachunku kart debetowych i czeków z upływem okresu wypowiedzenia. 3. Bank może wypowiedzieć umowę rachunku z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów: 1) Naruszenia przez posiadacza rachunku postanowień wynikających z umowy ramowej,umowy rachunku oraz Regulaminu lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunków bankowych, 2) Braku obrotów na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (bez uwzględniania operacji dopisywania odsetek i pobierania należnych opłat, prowizji)przez okres : a) Jednego roku gdy środki na rachunku pozwalają na pokrycie prowizji, b) Sześć miesięcy gdy brak środków na pokrycie prowizji, 3) Przekroczenia przez Posiadacza rachunku kwoty udzielonego mu limitu kredytowego i nie dokonania spłaty kwoty przekroczenia tego limitu wraz z należnymi odsetkami w terminie 30 dni od dnia jego przekroczenia, 4) Braku spłaty przez Posiadacza rachunku udzielonego mu limitu kredytowego, odsetek lub innych należności w wymaganych terminach, 5) Próby wyłudzenia lub wyłudzenie kredytu na szkodę Banku, 6) Podejrzenia wykorzystania rachunku do celów przestępczych,braku możliwości wykonywania przez Bank obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 4. Wypowiedzenie umowy rachunku przez Bank następuje na piśmie ze wskazaniem przyczyny. Bank wysyła wypowiedzenie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Umowa wygasa ze skutkiem na koniec miesiąca 5. Zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących poszczególnych rodzajów rachunków,rozwiązanie umowy rachunku powoduje zamknięcie rachunku, zaniechanie wykonania dyspozycji oraz zaprzestanie naliczania oprocentowania.bank wzywa Posiadacza rachunku do podania sposobu zadysponowania saldem. Z chwilą zamknięcia rachunku, zgromadzone na nim środki pozostają nieoprocentowane. 6. Rozwiązanie umowy rachunku wspólnego następuje także w przypadku zmiany statusu dewizowego lub śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku z momentem otrzymania przez Bank zawiadomienia o tym fakcie. 7. Rozwiązanie umowy rachunku następuje z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci Posiadacza/Współposiadacza rachunku przy czym za chwilę tę uznaje się otrzymania przez Bank dokumentu potwierdzającego śmierć Posiadacza/Współposiadacza rachunku. 75 Za dokumenty wiarygodne,które potwierdzają zgon Posiadacza rachunku uznaje się : - Pełny lub skrócony odpis aktu zgonu; - Świadectwo zgonu ; - Pismo organu rentowego ; - Pismo z Policji, z Sądu od komornika, oraz - Inny wiarygodny dokument potwierdzający fakt śmierci Posiadacza rachunku W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Posiadacz rachunku najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien złożyć w Banku dyspozycje odnośnie środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach. Strona 10 z 17

11 2. Brak dyspozycji Posiadacza rachunku, o której mowa w ust. 1 powoduje, iż środki pozostałe na rachunkach po upływie okresu wypowiedzenia zostają przeniesione na rachunek nieoprocentowany. Oddział 2. Terminy realizacji zleceń płatniczych 79 Rozdział 4. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych Oddział 1. Ogólne zasady realizacji zleceń płatniczych Zlecenia płatnicze w ciężar Rachunku realizowane są do wysokości Salda Dostępnego, o ile umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem nie stanowi inaczej. 2. Warunkiem realizacji Zlecenia płatniczego w ciężar Rachunku jest uprzednie zapewnienie przez Zleceniodawcę na Rachunku środków pieniężnych w wysokości wskazanej w Zleceniu płatniczym, powiększonych o kwotę należnych Bankowi prowizji i opłat. W przypadku Zlecenia płatniczego z terminem wykonania późniejszym niż dzień jej złożenia w Banku Zleceniodawca powinien zapewnić na Rachunku środki pieniężne w wysokości wskazanej powyżej na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji Zlecenia płatniczego aż do momentu jego realizacji. 3. W przypadku, kiedy waluta wskazana w Zleceniu płatniczym jest inna niż waluta Rachunku, stosuje się kursy kupna lub sprzedaży (odpowiednio w przypadku zleceń w ciężar Rachunku- kurs kupna, w przypadku zleceń uznających Rachunek- sprzedaży) walut zgodnie z Regulaminem Zasady stosowania kursów walutowych w Banku. 4. Powyższe zasady dotyczące przewalutowań mają również zastosowanie w przypadku, kiedy waluta wpłaty lub wypłaty gotówkowej jest inna niż waluta rachunku. 5. Bank nie przyjmuje do realizacji Zleceń płatniczych, jeżeli numery rachunków Klienta i/lub Beneficjenta są podane niezgodnie ze standardem NRB/IBAN określonym w Zarządzeniu Nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach (Dz. Urz. NBP Nr 8, póz. 26 z późn. zm.l. 6. W przypadku zleceń, których wartość przekracza EUR lub równowartość tej sumy w walucie krajowej lub w walutach obcych, również w przypadku, gdy zlecenia te są przeprowadzane za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, Bank dokonuje identyfikacji tożsamości Klienta oraz osób działających w jego imieniu i dokonuje rejestracji transakcji zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przy ustalaniu równowartości w euro stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązujący w dniu dokonywania rozliczenia lub w dniu złożenia zlecenia. 7. W przypadku, gdy Zlecenie płatnicze spełnia kryteria obowiązku rejestracji zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o Klient nie przekazał Bankowi danych wymaganych do zarejestrowania transakcji, Bank ma prawo odrzucić zlecenie, nawet jeśli zostało ono wcześniej przez Bank przyjęte do realizacji. 8. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia rozliczenia pieniężnego związanego z transakcjami z krajami lub podmiotami objętymi międzynarodowymi sankcjami lub embargami, w szczególności ustanowionymi przez UE, USA lub ONZ. Bank dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego poinformowania Klienta o takiej odmowie. 9. Zasady autoryzacji przez Klienta gotówkowych (wpłaty i wypłaty gotówkowe w Placówkach Banku) oraz bezgotówkowych Zleceń płatniczych określają Umowa i Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych oraz Umowa i Regulamin karty płatniczej Visa Classic debetowa oraz umowa i Regulamin kart kredytowych Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w przypadku rozliczeń walutowych będące unikatowym identyfikatorem. 2. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeżeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez Posiadacza rachunku inne informacje dodatkowe. 3. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zleceń płatniczych jest opis transakcji na wydruku wyciągu bankowego. Strona 11 z Bank uznaje zlecenie za przyjęte do realizacji w tym samym dniu roboczym,jeżeli złożone zostało w Banku przed godziną graniczną,zgodnie z poniższą tabelą: Zlecenia w obrocie krajowym Polecenia przelewu do innego banku formie papierowej do godź: Dyspozycje przekazane w : W formie elektronicznej do godź: 14:00 15:30 Polecenie przelewu SORBNET 14:00 15:30 Polecenie przelewu na rachunki bankowe prowadzone w BS Przelewy otrzymane z rozrachunku międzybankowego Zlecenia w obrocie dewizowympolecenia wypłaty wysłane 15:30 15:30 Otrzymane przed godziną 16:30 zostaną zaksięgowane na rachunki Klienta w tym samym dniu roboczym W formie papierowej do godź.: Dyspozycje przekazane w: W formie elektronicznej do godź.: Zlecenia w trybie zwykłym 15:00 15:30 Zlecenia w trybie pilnym 12:00 12:00 Polecenia wypłaty otrzymane Zlecenia otrzymane przed godziną 16:00 zostaną zaksięgowane na rachunku Klienta w tym samym dniu roboczym 2. Dla Poleceń przelewu i Poleceń przelewu SORBNET Bank doprowadza do uznania rachunku Banku, w którym prowadzony jest rachunek Beneficjenta w Dniu Roboczym, w którym zlecenie zostało otrzymane przez Bank. 3. Dla Poleceń przelewu na rachunki prowadzone w Banku,Bank uznaje rachunek Beneficjenta w Dniu roboczym, w którym dyspozycja przyjęta została do realizacji. 4. Dla Poleceń przelewu na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Poleceń przelewu na rachunki organów podatkowych Bank doprowadzać do uznania rachunku Banku, w którym prowadzony jest rachunek Beneficjenta (odbiorcy) w następnym Dniu Roboczym, po dniu, w którym dyspozycjo przyjęta została do realizacji w Banku. 5. Terminy określone w ust. 4 mogą zostać przedłużone o jeden Dzień roboczy w przypadku, gdy zlecenie rozliczenia pieniężnego złożone zostanie w formie papierowej. 6. Polecenia Przelewu w złotych otrzymane przez Bank z rozrachunku międzybankowego przed godziną 16:30 będą księgowane na Rachunkach Klienta w dacie ich wpływu do Banku. Oddział 3. Rozliczenia gotówkowe 80 1.Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne gotówkowe w formie wpłaty i wypłaty gotówkowej w następujących walutach: PLN, EUR, USD. 2. Bank nie prowadzi skupu ani sprzedaży, nie przyjmuje wpłat ani nie dokonuje wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. ZASADY REALIZACJI WPŁAT GOTÓWKOWYCH Bank przyjmuje do realizacji wpłaty gotówkowe dokonywane bezpośrednio w Placówce Banku. 2. Wpłaty gotówkowe do kasy Banku realizowane są na podstawie: a) Formularza Polecenia Przelewu/Wpłaty Gotówkowej lub b) Dyspozycji ustnej ze wskazaniem informacji wymienionych w ust. 4 poniżej. c) Blankietów spłat produktów kredytowych Banku. 3. Zlecenia wpłaty gotówkowej według dyspozycji ustnej powinny być autoryzowane poprzez podpis wpłacającego (Zleceniodawcy), na potwierdzeniu wpłaty wydrukowanym przez pracownika Banku. 4. Wpłacający zobowiązany jest wypełnić Formularz Polecenia Przelewu/Wpłaty Gotówkowej, lub, w przypadku dyspozycji ustnej, o której mowa w ust. 2. pkt. b podać następujące informacje: a) nazwę Beneficjenta, b) numer rachunku Beneficjenta, c) kwotę wpłaty, d) nazwę Zleceniodawcy,

12 e) tytuł wpłaty. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt a), kwota wpłaty zapisana cyframi musi być zgodna z kwotą napisaną słownie. 6. Bank może odmówić przyjęcia do realizacji zlecenia wpłaty, w którym nie podano lub błędnie podano którąkolwiek informację wymienioną w ust. 4 i 5 powyżej. 7. Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w Banku, dokonana w Placówce Banku w walucie tego rachunku, jest udostępniana na tym rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym Dniu Roboczym. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT GOTÓWKOWYCH Wypłaty gotówkowe realizowane są na podstawie dyspozycji ustnej lub pisemnej składanej w Placówce Banku osobiście ze wskazaniem: waluty i kwoty wypłaty, nazwy i numeru rachunku, w którego ciężar ma być wykonana. 2. Wypłaty mogą być dokonane na podstawie: ustnego zlecenia potwierdzonego wydrukiem z systemu informatycznego Banku, czeków gotówkowych, kart bankowych zgodnie z odrębnymi przepisami Banku, innych formularzy zgodnie z odrębnymi przepisami Banku. 3. Wysokości dziennych wypłat gotówkowych określa umowa rachunku bankowego. 4. Bank zastrzega sobie możliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej nieawizowanej a wymagającej awizowania a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty z powodu braku wcześniejszego awizowania. Oddział 4. Rozliczenia bezgotówkowe Bank realizuje Zlecenia płatnicze bezgotówkowe w następującej formie: a) Polecenia Przelewu, b) Polecenia Przelewu na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organów podatkowych, c) Polecenia Przelewu SORBNET, d) Zlecenia Stałego, e) Poleceń Wypłaty w obrocie dewizowym. 2. Bank realizuje Zlecenia płatnicze za pośrednictwem: a) Placówek Banku, b) Systemu Bankowości elektronicznej. 3. Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycje szybkich płatności BlueCash oraz SORBNET2 z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych prowadzonych w PLN w trybie natychmiastowym. 4. Maksymalna ilość zleceń płatniczych oraz limity związane z szybkimi płatnościami BlueCash określone są w komunikacie Banku, który jest dostępny w jednostce Banku lub na stronie 5. Dyspozycje szybkich płatności BlueCash realizowane są w czasie rzeczywistym a system dostępny jest przez 24h 7 dni w tygodniu. 6. Dyspozycje złożone przez klienta na szybkie przelewy SORBNET2 do godz realizowane są w bieżącym dniu roboczym, po godzinie realizowane są w następnym dniu roboczym. 7. Dyspozycja szybkich przelewów BlueCash złożona w systemie bankowości elektronicznej może zostać zrealizowana jeżeli rachunek odbiorcy prowadzony jest w banku, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym. Wykaz banków uczestników systemu dostępny jest w Jednostce Banku lub na stronie 8. Bank obowiązuje dobowy limit na szybkie płatności BlueCash. Jeżeli limit zostanie przekroczony transakcja może zostać niezrealizowana. 9. Dyspozycje szybkich płatności SORBNET2 są realizowane do wszystkich banków z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. 10. Klient składając zlecenie polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej za pomocą szybkich płatności SORBNET2 zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej zgodnie z jego treścią oraz do wyraźnego zaznaczenia na formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wyboru realizacji tego rodzaju zlecenia. 11. Bank nie realizuje dyspozycji w trybie natychmiastowym w formie polecenia zapłaty oraz gdy odbiorcą jest Urząd Skarbowy lub ZUS. Oddział 5. Realizacja Przekazów wychodzących za zagranicę Bank realizuje Przekazy według zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie: 1) Przelewu SEPA; 2) Przelew natychmiastowy 3) Przelewu regulowanego; 4) Polecenie zapłaty 5) Polecenia wypłaty. 3. Za realizację Przekazów, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą Strona 12 z 17 w Banku Taryfą prowizji i opłat. 4. Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych określonych w Tabeli kursowej lub w walucie polskiej. 5. W przypadku przekazów od równowartości ,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Posiadacza rachunku stosownego pełnomocnictwa. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Banku. 6. Jeżeli Przekaz realizowany jest w innej walucie niż waluta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia. 85 W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku Przekazu w formie Przelewu SEPA, który nie spełnia wymogów dla tej formy, Bank odmawia jego realizacji. Przekaz taki może być zrealizowany poprzez przelew regulowany lub polecenie wypłaty zależnie od spełnienia kryteriów dla tych form płatności Bank, na podstawie pisemnego lub elektronicznego Zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku zobowiązuje się do przekazania zagranicznych lub krajowych środków płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego Beneficjenta. 2. Bank przed przyjęciem Zlecenia płatniczego do realizacji informuje Posiadacza rachunku o wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją Przekazu. Posiadacz rachunku wyraża zgodę na obciążenie wskazanego w Zleceniu płatniczym rachunku kwotą zlecenia oraz należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, w sposób określony w ust Posiadacz rachunku może odwołać Zlecenie płatnicze do chwili jego otrzymania przez Bank. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego Przekazu w obrocie dewizowym Bank uznaje moment wyrażenia zgody na realizację Przekazu 4. Posiadacz rachunku dokonuje autoryzacji (udziela zgody na wykonanie Przekazu wychodzącego, w tym jego przewalutowanie) poprzez złożenie podpisu na dokumencie papierowym zgodnego ze wzorem podpisu. 5. W przypadku braku zgody określonej w ust. 4 transakcję płatniczą uważa się za nieautoryzowaną. 6. Zleceniodawca ma możliwość złożenia prośby o zwrot autoryzowanego zlecenia płatniczego (anulowania) z zastrzeżeniem ust.7 i Bank na podstawie pisemnej prośby o odwołanie zlecenia (anulowania) złożonej przez Posiadacz rachunku podejmie działania zmierzające do anulowania Przekazu i za te czynności pobierze opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. Bank dokona zwrotu środków na rachunek Zleceniodawcy w momencie ich odzyskania, w kwocie, którą otrzyma. 8. Bank nie może zagwarantować, że Bank beneficjenta lub Bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o anulowanie. 9. Bank realizuje transakcje płatnicze w określonym przez Zleceniodawcę trybie standardowym, przyspieszonym lub pilnym, z którego wynika data waluty. 10. Dla Przekazów w walucie EUR Zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem Dla Przekazów w pozostałych walutach Zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem Dla Zleceń w walutach USD, EUR, GBP, istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie pilnym. Dla zleceń w PLN, USD, GBP istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie przyspieszonym. Realizacja Przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym wymaga wyraźnego wskazania w Zleceniu płatniczym Posiadacza rachunku w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 13. Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu przyspieszonego, oznacza jego realizację z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem Przelew SEPA może być realizowany tylko w trybie standardowym. 16. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie EUR kierowanego do banku beneficjenta zlokalizowanego na terenie kraju członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu otrzymania Zlecenia płatniczego. 17. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie innego państwa członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niż 4 dni od momentu otrzymania Zlecenia płatniczego. 18. Uznanie rachunku banku beneficjenta z tytułu realizacji Przekazu innego niż określone w ust. 16 i 17, następuje w terminie zależnym od Banku pośredniczącego, z zastrzeżeniem ust Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do banku beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków.

13 88 W momencie składania w Banku dyspozycji Zlecenia płatniczego, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania Przekazu oraz opłacenia prowizji Banku i innych opłat, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat Bank realizuje przekazy w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania Zlecenia płatniczego do godziny granicznej oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania Zlecenia płatniczego do godziny granicznej określonej w 56 Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni wolne, są realizowane w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym. 2. Rozliczenie zlecenia poprzez obciążenie wskazanego w zleceniu rachunku Posiadacza rachunku kwotą transakcji oraz należnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje w momencie przyjęcia przez Bank dyspozycji realizacji przekazu w obrocie dewizowym. 90 W przypadku wystąpienia przy realizacji Przekazu kosztów dotyczących korekt, anulacji, korespondencji i wyjaśnień wynikających z podania przez Posiadacza rachunku niepełnych lub błędnych danych dotyczących Beneficjenta lub Banku beneficjenta, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do ich pokrycia, niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej. 91 W związku z dokonywaniem przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych Bank, na prośbę Posiadacza rachunku, może wydać potwierdzenie zrealizowania Przekazu. 2. Bank pobiera opłatę za wydanie potwierdzenia zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Bank ma prawo odmówić wykonania Zlecenia płatniczego, jeżeli: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania Zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w Zleceniu płatniczym niezbędnych danych do realizacji przelewu zagranicznego lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa, b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe. 4) wykonanie Zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania Zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania Zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego Zlecenia płatniczego. Oddział 6. Reklamacje i zwroty Przekazów wychodzących za granicę Posiadacz rachunku ma prawo do składania reklamacji, jeżeli stwierdzi, że Przekaz nie został wykonany zgodnie z jego dyspozycją. Reklamacja związana z brakiem wpływu na rachunek beneficjenta nie może być złożona przed upływem terminu określonego w 63 ust dla walut tam wymienionych, bądź przed datą waluty ustaloną dla Przekazów w walutach innych niż wymienione w 65 ust W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przekazu w walucie EUR: 1) wysłanego - Bank wypłaca odsetki ustawowe od kwoty objętej Zleceniem płatniczym za okres liczony od końca terminu określonego w 65 ust. 10, do dnia uznania rachunku banku beneficjenta, 2) otrzymanego - jeżeli Bank nie uzna rachunku Beneficjenta w terminie określonym w 74 ust. 4, wypłaca Beneficjentowi odsetki ustawowe od kwoty objętej Zleceniem płatniczym za okres od dnia określonego w 74 ust 4, do dnia, w którym został uznany rachunek Beneficjenta. 3. Odsetek, o których mowa powyżej, nie wypłaca się, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub Beneficjenta. 4. Odsetki, o których mowa powyżej wypłaca się jedynie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku składającego reklamację. 5. W przypadku niewykonania transakcji płatniczej Bank obowiązany jest niezwłocznie uznać rachunek Zleceniodawcy lub postawić do jego dyspozycji, na jego wniosek, bez zbędnej zwłoki, po dniu złożenia Strona 13 z 17 pisemnego wniosku, kwotę Zlecenia płatniczego, powiększoną o odsetki ustawowe za okres od dnia przyjęcia Zlecenia płatniczego do dnia uznania jego rachunku kwotą transakcji płatniczej lub postawienia do jego dyspozycji tej kwoty oraz powiększoną o opłacone przez zleceniodawcę koszty związane z wykonaniem Zlecenia płatniczego oraz odsetki zapłacone przez zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej, jeżeli po przyjęciu Zlecenia płatniczego przez bank zleceniodawcy odpowiednia kwota nie wpłynęła na rachunek banku beneficjenta. Bank zleceniodawcy zwolniony jest z powyższego obowiązku, jeżeli kwotą objętą Zleceniem płatniczym został wcześniej uznany rachunek Banku beneficjenta. 6. Odpowiedzialność Banku w wykonaniu przelewów za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Zlecenia płatniczego, określona w ust. 2 i 5 jest wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 7. Posiadacz rachunku ma prawo, w każdym czasie, do złożenia w formie pisemnej prośby o korektę błędnie podanych w zleceniu danych wynikających: z własnego błędu lub z dodatkowych informacji otrzymanych z banku zagranicznego bądź od beneficjenta. 8. W przypadku powzięcia informacji, iż zlecona kwota Przekazu nie wpłynęła na rachunek beneficjenta Posiadacz rachunku może złożyć w Banku pisemną reklamację dotyczącą braku terminowego wykonania Przekazu lub pisemny wniosek o zwrot kwoty Przekazu. 9. Bank przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ostatecznego ustalenia przebiegu wykonania Zlecenia płatniczego oraz przyczyn ewentualnych opóźnień. 10. Bank nie może zagwarantować, że bank beneficjenta lub bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o korektę Zlecenia. 11. Bank w przypadku ustalenia w procesie reklamacyjnym braku opóźnienia, informuje zwrotnie Posiadacza rachunku o niezasadności reklamacji z podaniem daty uznania rachunku banku beneficjenta. 12. W przypadku ustalenia, iż Zlecenie płatnicze nie zostało zrealizowane z powodu błędów lub przeoczeń w zleceniu płatniczym wystawionym przez Posiadacza rachunku lub z przyczyn leżących po stronie banku pośredniczącego wskazanego przez Posiadacza rachunku Bank kontaktuje się ze Posiadaczem rachunku ustalając dalsze postępowanie. 13. W przypadku, kiedy opóźnienie w realizacji Zlecenia płatniczego nastąpiło z powodu przeoczeń, podania błędnych lub niepełnych danych przez Posiadacza rachunku ponosi on wszelkie koszty reklamacji zarówno Banku jak i banków uczestniczących w transakcji płatniczej. 14. W przypadku, kiedy kwota przelewu wpłynęła na rachunek banku beneficjenta Bank zwolniony jest z obowiązku odszkodowawczego. 15. Bank nie przyjmuje dyspozycji zmian i korekt do zleconych przelewów SEPA. 16. W przypadku zwrotu niewykonanego Przekazu Bank, w celu zwrotu środków do Posiadacza rachunku, stosuje procedury jak przy przekazach przychodzących. Oddział 7. Realizacja Przekazów przychodzących z zagranicy Otrzymane przez Bank Przekazy są księgowane zgodnie ze wskazanym w niej numerem rachunku beneficjenta, bez względu na inne określenia beneficjenta zawarte w Przekazie i bez względu na informacje o beneficjencie pozostające w dyspozycji Banku. 2. Za czynności związane z odzyskaniem środków od osoby, która otrzymała kwotę płatności zgodnie ze wskazanym w zleceniu numerem rachunku bankowego nie będąc zamierzonym beneficjentem płatności, Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 3. W przypadku wpływu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy środków w innej walucie, niż waluta rachunku, Bank dokona przewalutowania tych środków na walutę, w której prowadzony jest rachunek z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaży dla dewiz obowiązujących w Banku w momencie rozliczania Przekazu. Istnieje możliwość negocjacji kursów zgodnie z 63pkt Bank uznaje rachunek beneficjenta kwotą Przekazu w dniu określonym w przelewie jako data waluty za wyjątkiem następujących przypadków gdy: 1) wpływ nastąpił po godzinie granicznej - za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień roboczy; 2) Przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej- za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych. 5. Odbiorca przelewu zagranicznego przychodzącego z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych, zobowiązany jest poinformować Bank o tym fakcie przed otrzymaniem pierwszej płatności z tego tytułu, wypełniając dostępny w Banku Formularz Posiadacz rachunku otrzymującego rentę/emeryturę zagraniczną. 6. Na Banku ciąży obowiązek naliczania i odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne od zleceń z tytułu rent i emerytur, które Bank odprowadzi z kwoty otrzymanego przelewu. Oddział 8. Poszukiwanie środków i zwrot zrealizowanego Przekazu przychodzącego Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi poszukiwanie środków, które nie dotarły na jego rachunek. Bank rozpoczyna procedurę poszukiwania środków pod warunkiem otrzymania od Posiadacza rachunku na piśmie następujących danych: 1) nazwy banku, do którego należy wysłać zapytanie; 2) kwoty i waluty Przekazu; 3) nazwy zleceniodawcy;

14 4) daty realizacji Przekazu. 2. Za czynności związane z poszukiwaniem środków Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą opłat i prowizji. 3. Bank dokonuje zwrotu Przelewu SEPA na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku, pod warunkiem jej złożenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku Posiadacza. Zwroty dokonywane w terminie późniejszym wymagają złożenia przez Posiadacza rachunku odrębnego zlecenia realizacji nowego przekazu w obrocie dewizowym. 4. Bank dokonuje zwrotu zrealizowanego Przekazu innego niż Przelew SEPA do banku zlecającego na podstawie pisemnej dyspozycji zgodnie z zapisami Oddziału 5. Oddział 9. Zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, płatnych w podanych terminach i w określonej wysokości, np. z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych. 2. Warunkiem realizacji stałego zlecenia z odroczoną datą płatności jest zapewnienie na rachunku w dniu roboczym poprzedzającym datę płatności tego zlecenia środków pieniężnych niezbędnych do jego realizacji. 3. Posiadacz rachunku lub Bank zleca właściwym jednostkom (zakładowi energetycznemu, gazowni, urzędowi telekomunikacyjnemu itp.) przesyłanie aż do odwołania rachunków do Banku prowadzącego rachunek. 4. Jeżeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym, zlecenie wykonywane jest w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania zlecenia. 5. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzymuje płatność do czasu wpływu środków na rachunek, jednak nie dłużej niż 30 dni od terminu płatności, wskazanego przez Posiadacza rachunku. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń zapłaty wobec swojego Odbiorcy, który zawarł z bankiem umowę o realizację tej formy rozliczeń. W tym przypadku Posiadacz rachunku we własnym zakresie udziela swojemu wierzycielowi zgody do obciążania swojego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań. Formularz zgody dostępny jest w Banku. 2. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do: 1) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 8 tygodni, tzn. 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, żądanie zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty po tym terminie nie jest możliwe; 2) odwołania polecenia zapłaty z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji płatniczej nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego. 3. Bank po wpływie żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty uznaje rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Posiadacza kwotą zwracanego polecenia zapłaty. 4. Bank wykonuje transakcję płatniczą niezwłocznie po otrzymaniu od banku wierzyciela Posiadacza rachunku obciążenia kwotą transakcji. Rozdział 5. Kanały bankowości elektronicznej Oddział 1. Postanowienia ogólne 99 W ramach kanałów bankowości elektronicznej Bank udostępnia Klientowi: 1) System ebanknet (w tym wersja dla urządzeń mobilych - mobanknet) 2) SMS Banking. 3) Telefoniczna usługa na hasło (BIT) Bank ma prawo zablokować lub zastrzec dostęp do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku: 1) naruszenia przez Klienta zasad określonych w Regulaminie; 2) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Klienta w związku z używaniem kanałów bankowości elektronicznych. 2. Bank informuje telefonicznie Klienta o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. Oddział 2. System ebanknet System ebanknet przeznaczony jest dla Klientów, posiadających w Banku rachunek bankowy 2. Opis i zakres usług świadczonych w ramach Systemu ebanknet opublikowany jest na stronie internetowej Banku. 3. System ebanknet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny Strona 14 z 17 na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust W celu poprawnej współpracy z: systemem ebanknet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu firewall. aplikacją mobanknet Użytkownicy powinni korzystać z urządzenia o rozdzielczości ekranu min. 320x240px z dostępem do sieci Internet, posiadającego przeglądarkę internetową spełniającą następujące wymogi: HTML5, obsługa JavaScript. 5. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za powiadomieniem Użytkowników, przerw w funkcjonowaniu Systemu ebanknet niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem Warunkiem korzystania przez Klienta z usługi Systemu Bankowości Internetowej jest złożenie w Banku pisemnego wniosku i podpisaniu umowy. 2. We wniosku Klient podaje numery rachunków bankowych, które będą obsługiwane przez Klienta i Użytkowników za pomocą ebanknet wraz z produktami powiązanymi. 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do rachunków Klienta w takim zakresie jak Klient W celu umożliwienia korzystania z systemu ebanknet Bank: - dokona aktywacji użytkownika i przekaże identyfikator oraz hasło dostępu do pierwszego logowania, - przekaże pierwszą listę haseł lub udostępni autoryzację przelewów za pomocą SMS. 2. Kolejne logowania odbywają się przez podanie własnego hasła ustalanego w trakcie pierwszego logowania. 3. Klient odpowiada za utrzymanie poufności hasła oraz haseł jednorazowych. 4. Identyfikatorem, hasłem, hasłami jednorazowymi może posługiwać się tylko Użytkownik. 5. W przypadku wejścia w posiadanie środków dostępu do rachunku bankowego w ramach systemu ebanknet przez osobę nieuprawnioną Klient lub Użytkownik składa dyspozycję zablokowania dostępu do systemu ebanknet telefonicznie lub pisemnie w Placówce Banku prowadzącym rachunek. 6. Dyspozycja zablokowania dostępu do systemu ebanknet zgłoszona telefonicznie musi zostać potwierdzona pisemnie przez osobę zgłaszającą w Placówce Banku. 7. Dyspozycja zablokowania dostępu do systemu ebanknet dokonywana jest przez pracownika Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od Klienta lub Użytkownika. 8. Klient dyspozycję zablokowania dostępu do systemu ebanknet może złożyć dla wszystkich lub wybranych Użytkowników. 9. Dyspozycja zablokowania dostępu do systemu ebanknet złożona przez Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu wszystkich Użytkowników oraz Klienta. 10. Klient lub Użytkownik powinien dbać o nie udostępnianie nieupoważnionym osobom trzecim środków dostępu do systemu ebanknet. 11. W przypadku zablokowania dostępu do systemu ebanknet Klient może telefonicznie lub bezpośrednio w Placówce Banku zgłosić prośbę o odblokowanie usługi. 12. Odblokowanie dostępu do systemu ebanknet nastąpi w ciągu 24 h od zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy Banku. 13. Odblokowanie następuje po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości Klienta W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników systemu ebanknet lub zmiana rachunków dostępnych w Systemie systemu ebanknet lub zmiana uprawnień Użytkowników, Klient składa w Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do systemu ebanknet. 2. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników systemu ebanknet są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą stanowić potwierdzenie dla Klienta Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem kanałów bankowości elektronicznej, Klient zgłasza niezwłocznie w formie pisemnej. 2. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia reklamacji poinformować Klienta o wyniku jej rozpatrzenia. Oddział 3. Usługa SMS Banking.

15 106 W celu uruchomienia usługi SMS Banking klient musi posiadać otwarty rachunek w Banku oraz aktywny telefon umożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS Usługa SMS Banking polega na przesyłaniu na telefon komórkowy Użytkownika wiadomości tekstowej (SMS): 1) automatycznie z informacją wskazaną we wniosku przez Użytkownika: 2) w odpowiedzi na właściwie sformułowane zapytanie, wysłane SMS na numer usługi SMS Banking. 2. Informacje przekazywane są w sposób zapewniający zachowanie poufności. 3. Usługa SMS Banking dostępna jest wyłącznie w Banku prowadzącym rachunek Użytkownika dla wcześniej zarejestrowanego numeru telefonu. 4. Wysyłanie informacji przez SMS Banking jest możliwe tylko do krajowych numerów telefonów (prefiks +48). 5. Bankowy numer wykorzystywany przez SMS Banking to: Usługa SMS Banking umożliwia zmianę hasła (PIN) przez użytkownika przez wysłanie SMS następującej treści: modulo#obecny pin#p#nowy pin 2. Zadeklarowany przez klienta nowy kod PIN powinien składać się z czterech cyfr. 3. Jako Potwierdzenie udanej zmiany nadawca otrzyma wiadomość zwrotną treści: PIN zostal pomyslnie zmieniony Klient może samodzielnie zablokować sobie dostęp do usługi SMS Banking, wysyłając SMS o treści: modulo#pin#b 2. Po pomyślnej realizacji zlecenia, klient otrzyma SMS zwrotny o treści: Usluga SMS zostala zawieszona. Aby ja odblokowac, proszę zglosic się do Banku 3. Z oczywistych względów, zdjęcie blokady jest możliwe tylko przez pracownika Banku Warunkiem korzystania przez posiadacza rachunku z SMS Banking jest złożenie w placówce Banku wniosku o uaktywnienie usługi SMS Banking, według wzoru obowiązującego w Banku Złożenie przez Posiadacza rachunku wniosku o uaktywnienie SMS Banking i podpisanie Umowy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 2. Wniosek złożony do rachunków prowadzonych dla klientów instytucjonalnych podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Jeżeli rachunek jest rachunkiem wspólnym, dyspozycję może złożyć każdy ze współposiadaczy. 4. Przekazywanie informacji określonych w 3 następuje na numer telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza rachunku we wniosku Bank rozpocznie wysyłanie SMS nie później niż od drugiego dnia roboczego, licząc od daty podpisania umowy o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością SMS. 2. W przypadku braku uaktywnienia usługi w podanym w ust. 1 terminie Użytkownik powinien zwrócić się do Banku celem sprawdzenia danych zawartych we wniosku. 3. Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazywanie informacji o saldzie lub o wolnych środkach na rachunku, z zastrzeżeniem postanowień SMS Banking umożliwia komunikację w obu kierunkach: na żądanie klienta w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami automatycznie wysyłane są wiadomości informujące klienta o jego saldzie na początek dnia, zmianie salda i o wystąpieniu niedozwolonego debetu zgodnie z dyspozycją Użytkownika W celu uzyskania informacji z systemu SMS Banking wymagane jest aby SMS- żądanie klienta miało następujący format: modulo#pin#pytanie Gdzie: modulo numer klienta identyfikujący go w Banku pin nadane klientowi czterocyfrowe hasło pytanie rodzaj oczekiwanej odpowiedzi: Dostępne pytania: Symbol Znaczenie S Salda wszystkich rachunków SB Salda rachunków mieszanych SK Salda rachunków aktywnych (kredyty) SL Salda rachunków pasywnych (lokaty) O Oprocentowanie wszystkich rachunków OB Oprocentowanie rachunków mieszanych OK Oprocentowanie aktywnych (kredyty) OL Oprocentowanie pasywnych (lokaty) W Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków WB Trzy ostatnie operacje rachunków mieszanych WK Trzy ostatnie operacje rachunków aktywnych (kredyty) WL Trzy ostatnie operacje rachunków pasywnych (lokaty) 2. System SMS Banking po potwierdzeniu zgodności numeru klienta, numeru telefonu i kodu PIN wysyła odpowiedź. Strona 15 z Wysyłanie automatycznych wiadomości zgodnie z wnioskiem Użytkownika realizowane jest osobno dla każdego rachunku klienta korzystającego z usługi SMS Banking. 2. Dostępne są następujące komunikaty: 1) Zmiana salda- Po każdej zmianie salda rachunków wysyłana jest informacja z numerem rachunku i aktualnym saldem. Podana kwota może wyrażać saldo lub dostępne środki. Użytkownik można określić minimalną kwotę progową, poniżej której informacja o zmianie nie będzie wysyłana. 2) Saldo na początek dnia- SMS jest wysyłany jeden raz dziennie i tylko w przypadku, gdy saldo uległo zmianie. Podana kwota może wyrażać saldo lub dostępne środki. 3) Otrzymanie wpłaty- Funkcja działa podobnie do zmiany salda, ale wysłane są tylko informacje o uznaniu rachunku. 4) Informacja o debecie- W przypadku pojawienia się debetu (czyli ujemnych wolnych środków) na rachunku, wysyłany jest SMS do Użytkownika. 5) Saldo codziennie o wybranej godzinie- Funkcja przypomina powiadomienie Saldo na początek dnia z następującymi różnicami: wiadomość wysyłana jest codziennie, niezależnie od tego, czy były obroty, czy nie dla każdego rachunku, dla którego wybrano tą opcję, można określić godzinę o której ma się wysłać SMS. Serwer SMS wyśle wiadomość nie wcześniej niż o zadanej godzinie. 6) Saldo początkowe + historia- Informacja wysyłana tak samo jak Saldo na początek dnia, przy czym do wiadomości dołączony jest krótki wyciąg trzech ostatnich operacji, w takim samym formacie jak odpowiedź na zapytanie klienta o symbolu W. 7) Przypomnienie o spłacie raty- W przypadku pojawienia się zaległości w spłacie raty kredytu powyżej 1 dnia Użytkownik otrzymuje powiadomienie SMS. 8) Komunikaty Banku- Wiadomości nie marketingowe dotyczące relacji Użytkownika z Bankiem. 9) Wiadomości reklamowe- SMS z ofertą produktową Banku Posiadacz rachunku może modyfikować usługę SMS Banking w następującym zakresie: 1) rodzaju informacji SMS, 2) zmiany numeru telefonu komórkowego (podstawowego, dodatkowego) przypisanego do rachunku, 3) zmiany numerów rachunków objętych usługą SMS Banking. 2. Modyfikacje, o których mowa w ust.1 wymagają złożenia w placówce Banku wniosku. 3. Bank wysyła wiadomości SMS w zmienionym zakresie, od chwili wprowadzenia zgłoszonych zmian do systemu SMS Banking Posiadacz rachunku może zrezygnować z SMS Banking składając w placówce Banku pisemną rezygnację. 2. Bank zaprzestaje wysyłanie wiadomości SMS z chwilą anulowania usługi SMS Banking w systemie bankowym Wypowiedzenie umowy rachunku wskazanego w dyspozycji jest równoznaczne z rezygnacją z usługi SMS Banking w dniu zamknięcia rachunku. 2. Bank może zrezygnować ze świadczenia usługi SMS Banking w terminie i na zasadach obowiązujących w związku z wypowiedzeniem rachunku, dla którego uaktywniony jest usługa SMS Banking Bank nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tajemnicy bankowej (ujawnienie informacji o stanie środków na rachunku) osobie trzeciej w wyniku udostępnienia przez Użytkownika telefonu komórkowego lub jego niedostatecznej ochrony. 2. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Banku, Bank ma prawo czasowo zawiesić dostęp do usługi SMS Banking. Okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

16 Oddział 4. Telefoniczna usługa na hasło (BIT) Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku 2. Klient składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania z Telefonicznej informacji na hasło. 3. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Klient składa pisemną dyspozycję w Banku. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim. 5. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. Oddział 5. Opłaty i prowizje Za czynności związane z realizacją Umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfa prowizji i opłat. 2. Obowiązująca Posiadacza Rachunku Taryfa prowizji i opłat może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyższeniu opłat lub prowizji. 3. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 2 może nastąpić w przypadku: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiana ta wpływa na wykonanie Umowy, 2) wzrostu, o co najmniej 5%, cen towarów i usług konsumpcyjnych wyrażanych wskaźnikiem średniorocznym ogłaszanym przez Prezesa GUS, 3) wzrostu cen usług świadczonych przez podmioty współpracujące z Bankiem przy wykonywaniu czynności bankowych i na zasadach określonych w ust W przypadku wzrostu cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Bank może podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji maksymalnie o skumulowaną wartość wzrostu cen towarów i usług. 5. W przypadku wzrostu cen, o których mowa w ust. 3 pkt 3, Bank może podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji proporcjonalnie do wzrostu cen. 6. Bank podejmuje decyzje, o której mowa w ust. 4 w terminie 30 dni po ogłoszeniu wskaźnika, ze skutkiem obowiązywania od pierwszego dnia piątego miesiąca kalendarzowego. 7. Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust Jeżeli wprowadzane zmiany opłat i prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową, Bank informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Posiadacza rachunku o zakresie wprowadzanych zmian w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie. 9. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian: 1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym; 2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 10. Brak sprzeciwu, o których mowa w ust. 9 pkt. 2, wobec proponowanych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Aktualna Taryfa dostępna jest również w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www bsbank.com.pl). Banku lub na wyciągu bankowym, gdy zmiany te nie wpływają na zakres Umowy. 4. Bank może powiadomić o zmianach, o których mowa w ust. 1: 1) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku doręczanym Posiadaczowi rachunku w sposób ustalony w Umowie, lub 2) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres Posiadacza rachunku w przypadku uprzedniej zgody Posiadacza rachunku na przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Posiadacza rachunku adresu do komunikacji z Bankiem, lub 3) poprzez dostarczenie wiadomości Posiadaczowi rachunku w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w przypadku aktywowania przez Posiadacza rachunku dostępu do tego systemu, lub 4) listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji, lub 5) na adres Posiadacza rachunku znajdujący się w dokumentacji rachunku w przypadku, gdy Posiadacz rachunku złożył dyspozycję o niewysyłaniu mu korespondencji. 4. Przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych opłat lub zgłosić sprzeciw. 5. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian Regulaminu, a nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 6. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany Regulaminu zostały przyjęte i obowiązują strony począwszy od pierwszego dnia następującego po proponowanym dniu wejścia w życie tych zmian. 7. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w Ustawie Prawo bankowe. 8. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 9. Oddział 2 Środki komunikowania się Bank i Klient mogą komunikować się w sprawach związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu w języku polskim osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 2. Klient może kontaktować się z Bankiem w jeden ze sposobów określonych w Regulaminie dla składania przez Posiadacza reklamacji. 3. Bank może kontaktować się z Klientem w jeden ze sposobów określonych powyżej lub telefonicznie na numer telefonu podany przez Klienta do kontaktu z Bankiem. 124 W okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień niniejszego Regulaminu w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Klienta informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Banku. Rozdział 6. Oddział 1 Zmiana Regulaminu Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, 2) konieczność wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego bądź świadczenie przez Bank usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów UE, 3) zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i rekomendacje KNF, decyzje UOKiK lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów UE, 4) zmiany w produktach Banku, lub 5) podwyższenie poziomu świadczenia przez Bank usług, bądź czynności bankowych, 2. O zakresie wprowadzanych zmian, Bank zawiadamia Posiadacza rachunku w sposób określony w Umowie, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5, Posiadacz rachunku jest informowany o zmianach, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 2, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Strona 16 z 17 REKLAMACJE. 1.Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane : - Pocztą tradycyjną na adres : Krościenko n/d ul.rynek 12, - Telefonicznie,faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej : - w placówkach Banku w formie pisemnej. 2. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym Klienta, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 3. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 4. Bank poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej (pocztą tradycyjna, lub elektroniczną) albo telefonicznej. 5. Bank podlega Nadzowowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Klient może skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, a także skierować spłać do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy KNF. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych odpowiednio: oraz

17 Oddział 3 Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe 1. Sprawy sporne wynikające z Regulaminu rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Posiadacza. 2. Posiadacz może żądać poddania sporu wynikającego z Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF]. Przed Sądem Polubownym przy KNF istnieją dwie drogi polubownego rozwiązania sporów: postępowanie mediacyjne oraz postępowanie sądowe. Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego, czy sądowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu. Niniejsze postanowienie posiada wyłącznie charakter informacyjny i, nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz sprawy o prawa niemajątkowe. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF i obowiązujących procedur wnoszenia i rozpoznawania spraw, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF, dostępne są na stronie internetowej: zakładka: Sąd Polubowny. 3. Do Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o usługach płatniczych. Rozdział 7. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 - wzór druku: Zlecenie polecenia wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik Nr 2 - wzór druku: Zobowiązanie w ramach kontroli dewizowej Załącznik Nr 3 - wzór druku: Anulowanie / Zmiana zlecenia polecenia wypłaty w obrocie dewizowym Regulamin obowiązuje od r. Strona 17 z 17

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały Zarządu nr 157/2016 z dnia 09.11.2016 r REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Warszawa, Grudzień 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 73 /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 13.11.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13. Rozdział 1. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie Bank Spółdzielczy w Lubawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01luty 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie Zał nr. 3 douchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie nr. 86/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 17.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych Lubań, 2014 r. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU-ZDROJU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały z dnia 31-05-2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie BANK SPÓŁDZIELCZY w Żaganiu Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju Załącznik do Uchwały Nr 96/2012 Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju z dnia 13 września 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23.10.2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 12.8/2016 z dnia 21.03.2016 r. Bank Spółdzielczy w Andrespolu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 82/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30.12.2014r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 Załącznik do Uchwały nr 96/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 13 września 2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 REGULAMIN OTWIERANIA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie z dnia 27 stycznia 2015 roku. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str. 3 Rozdział 2. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łochowie Bank Spółdzielczy w Łochowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu Zgierz, dnia 28 listopada 2014 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

1) otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych

1) otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Chrzanów, dnia 31 grudnia 2014

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Chrzanów, dnia 31 grudnia 2014 Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych, jednocześnie wypełniając zalecania rekomendacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Zarząd Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/10/2013 Zarządu BS w Limanowej z dnia 31.10.2013r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie W załączeniu przesyłamy "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych" dostosowujący zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo