REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH"

Transkrypt

1 Załacznik do Uchwały nr 24/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Pienińskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 12, Krościenko nad Dunajcem, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP Regulamin określa zasady: 1) otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w walucie polskiej 2) otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych w złotych i w walutach wymienialnych z wkładami płatnymi na każde żądanie, 3) zakładania rachunków lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych 4) korzystania z kanałów bankowości elektronicznej; 5) wydawania i używania kart debetowych wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu tych kart; 6) realizacji Przekazów w obrocie dewizowym. 7) Zasady przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 2 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) akceptant - placówka handlowo-usługowa przyjmująca płatności kartami Visa lub MasterCard; 2) antena zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej; 3) autoryzacja - wyrażenie przez Użytkownika karty/posiadacza rachunku zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 4) Bank Pieniński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Rynek 12; 5) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 6) Bank korespondent bank krajowy lub zagraniczny, który prowadzi rachunek nostro Banku lub bank krajowy lub zagraniczny, dla którego Bank prowadzi rachunek loro; 7) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 8) Bank Zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 9) bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty; 10) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 11) blokada karty (zastrzeżenie karty) - unieważnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem; 12) CVV2/CVC2 trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do dokonywania transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę telefon; 13) czasowa blokada karty czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek Użytkownika karty, polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych; 14) czytnik zbliżeniowy elektroniczne narzędzie stanowiące integralną część terminala POS służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, odczytujące dane z anteny zbliżeniowej; 15) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek; 16) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 17) dostępne środki saldo rachunku (do którego zostały wydane karty) powiększone o ewentualne środki z tytułu przyznanych kredytów, do wysokości których Użytkownik karty w ramach dostępnych limitów może dokonywać transakcji; 18) dopuszczalne saldo debetowe ujemne saldo rachunku w wysokości nie przekraczającej miesięcznego limitu ustalonego przez Bank 19) duplikat karty kolejny egzemplarz karty debetowej z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej; 20) dzień roboczy - dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 21) Hasło 3D Secure przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 22) Infolinia Banku serwis telefoniczny dla Użytkownika karty w Banku, obsługa kart: , zastrzeżenia kart: , czynny 7 dni w tygodniu, całą dobę; 23) godzina graniczna - godzina w dniu roboczym,ustalona dla poszczególnych typów zleceń zgodnie z tabelą w 52 służąca do oznaczenia momentu otrzymania zlecenia 24) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN. Składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku będący unikatowym identyfikatorem; 25) karta debetowa/ karta międzynarodowa karta płatnicza (VISA lub MasterCard), spersonalizowana lub niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 26) karta dodatkowa karta wydawana osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji określonych w Umowie; 27) karta spersonalizowana karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty lub Użytkownika karty; 28) karta niespersonalizowana karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Posiadacza karty lub Użytkownika karty; 29) karta zbliżeniowa karta wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiającą transakcje zbliżeniowe; 30) Kod identyfikacyjny : kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty lub pięciocyfrowy kod wygenerowany dla wskazanego numeru telefonu komórkowego Posiadacza rachunku w systemie SMS Kontakt; 31) kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 32) kraj - Rzeczpospolita Polska; 33) kraj trzeci - państwo nie będące państwem członkowskim Unii Europejskiej 34) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 35) koszty OUR - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca. 36) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca; 37) kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 38) kontrola dewizowa - ogół czynności podejmowanych przez upoważnionego pracownika banku na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zmierzających do stwierdzenia, czy wykonywana czynność obrotu dewizowego jest zgodna z prawem. Kontrola dewizowa polega w szczególności na ustaleniu tytułu polecenia wypłaty oraz uzyskaniu od Zleceniodawcy lub Beneficjenta polecenia wypłaty ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz otrzymaniu do wglądu posiadanych przez nich dokumentów. Wiadomości uzyskane w trakcie sprawowania kontroli dewizowej objęte są tajemnica bankową. Strona 1 z 17

2 39) limity transakcyjne kwota, do wysokość której Użytkownik karty może dokonywać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest osobno dla każdej z wymienionych transakcji; 40) lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych przez określony w Umowie czas i na określonych w niej warunkach; 41) mobanknet wersja systemu bankowości elektronicznej ebanknet przeznaczona dla urządzeń mobilnych. 42) nierezydent - osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 43) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 44) odwołanie polecenia zapłaty: dyspozycja Posiadacza rachunku wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 45) osoby zajmujące eksponowane stanowiska politycznerozumie się przez to osoby fizyczne : a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, w-ce ministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sadowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowychktórzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanej określonych w tych przepisach, b) małżonków osób, o których mowa w literze a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. A, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c) które pozostają lub pozostawały z osobami o których mowa w literze a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 46) pełnomocnik osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem; 47) Placówka Banku - jednostka organizacyjna Banku prowadząca obsługę operacyjną 48) polecenie przelewu - Polecenie przelewu stanowi udzielone Bankowi przez Zleceniodawcę zlecenie wykonania rozliczenia pieniężnego w obrocie krajowym (w PLN), polegające na obciążeniu jego rachunku bankowego określoną kwotą oraz uznania tą kwotą rachunku Beneficjenta w przypadku, gdy rachunek Beneficjenta prowadzony jest w Banku lub uznaniu rachunku innego banku, w którym prowadzony jest rachunek 49) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 50) polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; 51) portal kartowy system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 52) Posiadacz karty osoba fizyczna, będąca Posiadaczem rachunku bankowego, która na podstawie Umowy uprawniona jest do korzystania z karty, a w przypadku kart spersonalizowanych osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i która złożyła podpis na rewersie karty; 53) Posiadacz rachunku/ Płatnik osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy; 54) przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 55) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 56) przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 57) przepisy dewizowe - ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 58) rachunek bankowy/ rachunek płatniczy rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 59) rachunek nostro rachunek bieżący Banku otwarty i prowadzony w walucie wymienialnej 60) rachunek walutowy - rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej. Wykaz walut określony jest w Tabeli oprocentowania i podawany 61) Regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych ; 62) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 63) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 64) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 65) strona internetowa Banku 66) strony bankowości elektronicznej: a) ebanknet b) mobanknet 67) szybkie płatności BlueCash system realizujący szybkie płatności za pośrednictwem firmy BlueMedia; 68) szybkie płatności SORBNET2 moduł, który zapewnia transakcje wysokokwotowe w PLN w tym wysyłanie i odbieranie zleceń płatniczych w formacie Sorbnet2 (SWIFT) pomiędzy Bankiem BPS będącym bezpośrednim uczestnikiem rozliczeń a systemem Sorbnet2 (NBP); 69) System bankowości elektronicznej system o nazwie ebanknet, umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Klienta oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 70) środki dostępu do systemu bankowości elektronicznejidentyfikator Użytkownika i hasła dostarczane w postaci wydruku lub w formie SMS, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzacje zleceń płatniczych i innych dyspozycji w Systemie bankowości elektronicznej; 71) Tabela kursowa - tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaży waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w życie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 72) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych; 73) Taryfa prowizji i opłat - obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego ; 74) terminal POS (z ang. Point of Sale), terminal urządzenie elektroniczne instalowane w placówkach handlowo-usługowych, wykorzystywane do kontaktu z Bankiem - za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego - w przypadku, gdy Posiadacz rachunku/użytkownik karty za nabywany towar lub usługę płaci kartą; 75) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 76) transakcja kartą zainicjowana przez Użytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym: a. transakcja bezgotówkowa (stykowa) - płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówce handlowo-usługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu lub poczty; b. transakcja gotówkowa wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie; c. transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonywana przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy; polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez Użytkownika karty za pomocą kodu PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala; d. transakcja internetowa transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość bez fizycznego użycia karty w Internecie; 77) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego; 78) unikatowy identyfikator - kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana Posiadaczowi rachunku w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku lub jego rachunku bankowego; 79) urządzenie mobilne (przenośne) urządzenie elektroniczne (np. telefon, smartfon, tablet i palmtop) pozwalające na dostęp do bankowości elektronicznej bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią. Strona 2 z 17

3 80) usługa cash back usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski; 81) Użytkownik Posiadacz rachunku i wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą Systemu bankowości elektronicznej; 82) Użytkownik karty osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji kartą w zakresie określonym w Umowie; 83) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa; MasterCard pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; 84) waluta obca waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 85) waluta wymienialna waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 86) VISA/MasterCard międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart; 87) zadłużenie wymagalne(przeterminowane)- wierzytelności Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w Regulaminie; 88) zgoda zgoda Posiadacza rachunku na obciążenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 89) Zleceniodawca/ Płatnik osoba fizyczna, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 90) zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie; 91) zwrot polecenia zapłaty zwrot na rachunek Posiadacza rachunku środków, z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku w Banku. 3 Bank prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) terminowe lokat oszczędnościowych przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie; 3) oszczędnościowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 4) oszczędzające przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych 5) Książeczki oszczędnościowe- przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych i niewykorzystywane do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Rachunki, o których mowa w 3 pkt 1 i 4 prowadzone są w złotych polskich. 2. Rachunki, o których mowa w 3. ust. 2 i 3 mogą być prowadzone w złotych i walutach obcych. Wykaz walut określa Tabela oprocentowania Bank otwiera rachunki, które mogą być prowadzone, jako rachunki indywidualne lub wspólne dla osób fizycznych,- rezydentów i nierezydentów oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP), i szkolnych kas oszczędności (SKO). 2. Bank otwiera i prowadzi rachunki także dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Aktualna oferta rachunków dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat oraz podawana jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Rozdział 2. Rachunki Bankowe Oddział 1. Otwarcie rachunku bankowego 6 1. Otwarcie rachunku bankowego następuje po zawarciu Umowy przez strony. 2. Bank otwiera i prowadzi rachunek bankowy dla osoby występującej o zawarcie Umowy, o której mowa w 4 ust. 3 z chwilą podpisania jej przez obie strony. 3. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania: 1) dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu; Strona 3 z 17 2) paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nierezydentów; 3) tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej. 4. Podpis złożony na Umowie przez Posiadacza rachunku stanowi wzór podpisu, z zastrzeżeniem ust W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz SKO i PKZP podpisy składane są przez uprawnione osoby na Karcie wzorów podpisów. 6. Podpisy, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być złożone w obecności pracownika Banku. Oddział 2. Pełnomocnictwa 7 1. Posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego może być osoba fizyczna będąca rezydentem bądź nierezydentem. Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta może zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich. 3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 4. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w placówce Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku. 3. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku. 4. Pełnomocnictwo może być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności) Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa; 2) pełnomocnictwo rodzajowe w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo nie może obejmować: 1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) składania wniosków o kredyt odnawialny w rachunku; 4) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego; 5) składania wniosków o wydawanie kart debetowych do rachunku chyba, że w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej. 10 Do dysponowania rachunkami nie może być jednocześnie ustanowionych więcej niż dwóch pełnomocników Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Placówce Banku prowadzącej rachunek, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa. 12 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika; 2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku; 4) likwidacji rachunku. Oddział 3. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Rachunek lokaty przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie, Potwierdzeniu otwarcia lokaty lub książeczki oszczędnościowej. 2. Bank może ustalić minimalną kwotę lokaty, której wysokość określona jest w komunikacie Banku. 3. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie wpływu środków na ten rachunek, chyba że w Umowie/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strony ustalą inaczej. 4. Potwierdzenie otwarcia lokaty, dla lokat zawieranych w placówce Banku, podpisywane jest przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. Potwierdzenie otwarcia lokaty dla lokat zawieranych

4 w systemie bankowości elektronicznej podpisywane jest zgodnie ze sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w systemie bankowości elektronicznej. 5. Lokata może mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny; 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 6. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 7. W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuży jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacza rachunku co najmniej na 2 miesiące przed upływem okresu umownego w formie uzgodnionej w Umowie. 8. Środki pieniężne znajdujące się na lokatach oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj i wysokość stopy procentowej w dniu otwarcia określona jest w potwierdzeniu otwarcia lokaty Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym. Wypłata środków następuje na rachunek wskazany w Umowie lokaty, po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile postanowienia Umowy lokaty nie stanowią inaczej. 2. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu nie będącym dniem roboczym dla Banku to dzień dostępności środków przesuwa się na następny dzień roboczy dla Banku, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z możliwością odnawiania na kolejny taki sam okres umowny W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank: 1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających; 2) nie dokonuje częściowych wypłat. 2. Wpłaty na lokaty w walucie obcej oraz wypłaty z tych lokat mogą być dokonywane tylko w walutach określonych w Tabeli oprocentowania. 3. W przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków w walucie innej niż w złotych Bank może na wniosek Klienta dokonać przeliczenia według kursów kupna/sprzedaży pieniędzy (dla operacji gotówkowych) lub kursów kupna/sprzedaży dewiz (dla operacji bezgotówkowych) Banku obowiązujących w momencie dokonania wpłaty lub wypłaty środków. 16 Przeniesienie lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu, kwoty i waluty lokaty na rzecz innej osoby, jak również na lokatę wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty. 17 W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany. Oddział 4. Rachunek oszczędnościowy Bank ustala minimalne wysokości pierwszej wpłaty na rachunki oszczędnościowe, o którym mowa w 3, pkt 3 i 4 w komunikacie Banku. 2. Posiadacz rachunku może po dokonaniu pierwszej wpłaty środków dokonywać wpłat uzupełniających na rachunek oszczędnościowy w czasie trwania Umowy rachunku oszczędnościowego. 3. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową mają charakter rachunku oszczędnościowego i służą Posiadaczowi rachunku do przechowywania środków pieniężnych. Zapis w książeczce potwierdza aktualny stan posiadanych środków na rachunku, stanowiących wkład oszczędnościowy. Bank nie wysyła Posiadaczowi rachunku odrębnych wyciągów z rachunku. 4. Rachunki oszczędnościowe potwierdzone książeczką oszczędnościową nie podlegają ustawie o usługach płatniczych. Oddział 5. Rachunek wspólny Rachunek wspólny może być prowadzony dla maksymalnie czterech osób fizycznych. 2. Rachunek wspólny może być prowadzony dla osób fizycznych o jednakowym statusie dewizowym. 3. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych Przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych na rachunek przez Współposiadaczy są równe, niezależnie od faktycznego wkładu każdego ze Współposiadaczy. 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego ze Współposiadaczy w ramach Umowy. Strona 4 z W ramach rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy może: 1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach; 2) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej. 2. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze Współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji/zleceń Współposiadacza chyba, że Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. Oddział 6.Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ror) Bank oferuje: a) ROR Standard - dla osób fizycznych b) ROR VIP dla osób fizycznych c) ROR Bankomatowy- dla osób fizycznych d) ROR Senior -dla osób fizycznych, które przedstawią dokumenty świadczące o nabyciu praw emerytalnych lub rentowych e) ROR Student - dla osób fizycznych studentów lub uczniów o pełnej zdolności do czynności prawnych f) ROR Junior - dla osób małoletnich - uczniów w wieku od lat ROR służy ich posiadaczom do: 1) przechowywania środków pieniężnych, 2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej. 3) Posiadacza rachunku korzystania z kart bankowych, 4) korzystania z dopuszczalnego limitu w ROR, 5) zaciągania kredytu odnawialnego. 3. ROR może być otwarty i prowadzony dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach. 4. Rachunki prowadzone są w PLN. 5. Rachunki prowadzone są na czas nieokreślony 6. Środki pieniężne zgromadzone na ROR nie podlegają cesji. 7. Wybrane usługi dodatkowe dostępne dla Posiadaczy ROR: 1) ebanknet - bankowość elektroniczna 2) mobanknet - mobilna wersja ebanknet 3) Usługa SMS Banking, 4) Karty płatnicze, 5) Kredyt odnawialny w ROR. Warunki prowadzenia ROR VIP ROR VIP prowadzony jest dla klientów którzy: 1) zadeklarują miesięczne wpływy na rachunek powyżej 5 000zł,lub 2) posiadają depozyt w kwocie powyżej zł Warunki prowadzenia ROR JUNIOR Otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego Junior następuje za zgodą przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej. 2. Posiadacz ROR Junior może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. 3. Bank na życzenie Posiadacza, który uzyskał pełnoletniość może w miejsce ROR Junior otworzyć dla niego inny rodzaj ROR. Zamknięcie ROR Junior następuje z chwilą rozwiązania Umowy. Warunki prowadzenia ROR STUDENT ROR Student otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które pobierają naukę w: 1) szkołach wyższych, 2) szkołach posiadających status wyższej uczelni, 3) szkołach policealnych. 4) szkołach średnich po ukończeniu 18 lat 2. ROR Student otwierane jest na czas trwania nauki jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 26 roku życia przez właściciela rachunku. 3. Student lub uczeń może być Posiadaczem tylko jednego ROR Student własnego oraz współposiadaczem tylko jednego ROR Student wspólnego. 4. Student lub uczeń występujący o otwarcie ROR Student zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego że jest studentem/uczniem lub legitymacji studenckiej/uczniowskiej. 5. Posiadacz ROR Student, w przypadku utraty statusu studenta zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Banku. 6. W dniu powiadomienia, Bank: 1) na życzenie Posiadacza rachunku otwiera rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy na warunkach określonych dla ROR Standard przy czym okres posiadania ROR Student zalicza

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13. Rozdział 1. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Chrzanów, dnia 31 grudnia 2014

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Chrzanów, dnia 31 grudnia 2014 Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych, jednocześnie wypełniając zalecania rekomendacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Zarząd Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, luty 2015 rok Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo