Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Podegrodziu"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu, Podegrodzie 223, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP , REGON Regulamin określa zasady: 1) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych; 2) korzystania z kanałów bankowości elektronicznej; 3) wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) autoryzacja - wyrażenie przez Posiadacza rachunku zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 2) Bank - Bank Spółdzielczy w Podegrodziu; 3) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 4) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 5) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 6) bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty; 7) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 8) blokada karty (zastrzeżenie karty) unieważnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem; 9) Centrum Kart jednostka organizacyjna Kredyt Banku dokonująca w imieniu Banku autoryzacji, zastrzeżeń i rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu kart debetowych wydawanych przez Bank; 10) czasowa blokada karty czynność dokonywana na wniosek Banku/Użytkownika karty, polegająca odpowiednio na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych; 11) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek; 12) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 13) dłużnik - odbiorca usług, który udzielił wierzycielowi zgody na obciążenie swojego rachunku bankowego kwotami polecenia zapłaty wynikającymi z zobowiązań wobec wierzyciela, 14) dokument identyfikujący tożsamość - dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, polskie prawo jazdy wydane po dniu 1 lipca 1999 r., w przypadku osób małoletnich tymczasowy dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna, 15) dostawca usług płatniczych Odbiorcy (Bank Beneficjenta) - bank rozliczający z Odbiorcą otrzymane na jego rzecz przelewy, 16) dostawca usług płatniczych Płatnika (Bank Zleceniodawcy) - bank realizujący zlecenia płatnicze, złożone przez Płatnika, 17) duplikat karty kolejny egzemplarz karty debetowej z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej; 18) dzień roboczy - dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 19) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku; 20) karta debetowa/karta międzynarodowa karta płatnicza (VISA), spersonalizowana albo niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 21) karta spersonalizowana karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty lub Użytkownika karty; 22) karta niespersonalizowana karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Posiadacza karty lub Użytkownika karty; 23) Klient podmiot, który zawarł z Bankiem Umowę; 24) Kod identyfikacyjny - kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie stanowią unikatowy identyfikator służący do elektronicznej identyfikacji Posiadacza/Użytkownika karty, przypisany do danej Karty i znany tylko Posiadaczowi/ Użytkownikowi karty lub czterocyfrowy kod wygenerowany dla konkretnego numeru komórkowego Posiadacza rachunku w Systemie SMS 25) kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 26) kraj Rzeczpospolita Polska; 27) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 28) koszty OUR -opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca. 29) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca; 30) kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku. Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 31) Limit w ror przyznane przez Bank prawo do wydania dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym; 32) limity transakcyjne kwota, do wysokość której Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać w ciągu jednego dnia transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych, wysokość limitu jest osobno ustalona dla każdej z wymienionych transakcji; 33) lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych przez określony w Umowie czas i na określonych w niej warunkach; 34) maksymalny czas wykonania przelewu - wyrażony w dniach roboczych czas określony od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank do momentu uznania rachunku dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, 35) moment otrzymania zlecenia przez Bank - jest to moment, w którym zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank z uwzględnieniem godzin obowiązujących w Banku i określonych w niniejszym Regulaminie w odniesieniu do poszczególnych produktów; 36) nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 37) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 38) odwołanie polecenia zapłaty: dyspozycja Posiadacza rachunku wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 39) okres umowny lokaty - ustalony z Bankiem okres przechowywania środków pieniężnych Klienta; za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek lokaty, a za jego koniec ostatni dzień zadeklarowanego przez Klienta okresu umownego przechowywania środków; 40) Organizacja płatnicza - organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart; 41) Pakiet zestaw produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty; 42) pełnomocnik osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem; 43) płatnik osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zlecenie płatnicze; 44) polecenie przelewu/(podatki) - zlecenie płatnicze przeznaczone do regulowania płatności podatkowych na rzecz Urzędów Skarbowych, na dedykowanym dla tej formy płatności formularzu; 45) polecenie przelewu/(zus) - zlecenie płatnicze przeznaczone wyłącznie do regulowania płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), na dedykowanym dla tej formy płatności formularzu; 46) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 47) Polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; Strona 1 z 15

2 48) Posiadacz karty osoba fizyczna, będąca Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku bankowego, która na podstawie stosownej umowy uprawniona jest do korzystania z karty, a w przypadku kart spersonalizowanych osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i która złożyła podpis na rewersie karty; 49) Posiadacz rachunku/ Płatnik osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy; 50) potwierdzenie - dokument potwierdzający otwarcie lokaty. Potwierdzenie zawiera informacje na temat otwieranej lokaty, waluta lokaty, wysokość i rodzaj oprocentowania i okres umowny lokaty. Potwierdzenie może zawierać postanowienia szczególne dla otwieranego rachunku, które w takim przypadku mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu; 51) przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 52) przelew krajowy - polecenie przelewu - zlecenie płatnicze wystawione w PLN przez Płatnika, ze wskazanego (jednego) rachunku bankowego, polecające dostawcy usług płatniczych Płatnika uznanie wskazanego rachunku Odbiorcy w Polsce określoną kwotą; 53) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit stronie internetowej Banku 54) przelew wewnętrzny - przelew w złotych pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku, 55) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 56) przepisy dewizowe - ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 57) rachunek bankowy/ rachunek płatniczy rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 58) regulamin niniejszy Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu; 59) reklamacja - jest to dyspozycja Płatnika lub Odbiorcy składana w Banku i mające na celu wyjaśnienie niewykonania lub nienależytego wykonania przelewu krajowego lub zagranicznego oraz wpłaty i wypłaty gotówki; 60) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 61) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 62) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 63) siła wyższa zdarzenie zewnętrzne, któremu Bank nie mógł zapobiec lub którego Bank nie mógł przewidzieć, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Bank. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie spełniające przesłanki wskazane w zdaniu pierwszym takie jak: a) powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragan, trąby powietrzne, nawałnice lub inne podobne zjawiska atmosferyczne, b) wyłączenie dostaw prądu przez dostawcę energii elektrycznej z przyczyn pozostających poza wpływem Banku; Postanowienia o sile wyższej stosuje się także w przypadku działania będącego aktem władczym państwa (w szczególności umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie zarządzenie, uchwała uprawnionego organu władzy/ administracji) na mocy którego dana transakcja lub transakcje w określonym czasie nie mogą być przeprowadzone przez Bank. Bank poda do wiadomości publicznej fakt wystąpienia siły wyższej i o ile jest to możliwe przewidywany czas jej trwania. 64) System ebanknet system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 65) środki dostępu do Systemu ebanknet identyfikator Użytkownika i hasła dostarczane w postaci wydruku lub w formie elektronicznej, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika i Strona 2 z 15 autoryzację zleceń płatniczych i innych dyspozycji w Systemie ebanknet; 66) strona internetowa Banku wwwbspodegrodzie.pl, strona na której dostępne są min. aktualne wersje Regulaminu, Tabeli oprocentowania, Taryfy opłat i prowizji oraz Tabeli kursowej; 67) Tabela kursowa- tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaży waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w życie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 68) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu ; 69) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczym w Podegrodziu dla klientów indywidualnych ; 70) terminal POS (Point of Sale) elektroniczny terminal służący do przeprowadzania transakcji przy użyciu karty wydanej przez bank i wydrukowania rachunku transakcji w tym do uzyskania przez Użytkownika karty akceptacji transakcji wydanej przez bank i wydrukowania rachunku transakcji; 71) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 72) trwały nośnik - materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Posiadaczowi rachunku w związku z umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci; 73) Umowa ramowa - umowa o usługę płatniczą regulująca wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego; 74) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego lub Umowa o Pakiet; 75) Unikatowy identyfikator- kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana Posiadaczowi rachunku w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku lub jego rachunku bankowego; 76) Użytkownik Posiadacz rachunku i wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą Systemu ebanknet; 77) Użytkownik karty osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji kartą w zakresie określonym w Umowie; 78) waluta obca waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 79) waluta wymienialna waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 80) wierzyciel - firma/instytucja składająca zlecenie polecenia zapłaty na podstawie zgody otrzymanej od dłużnika/posiadacza rachunku; 81) Wpłata - zlecenie płatnicze powodujące uznanie rachunku, 82) Wpłata gotówki - zlecenie płatnicze polegające na przekazaniu do Banku gotówki (banknotów i monet), celem uznania rachunku, 83) Wypłata - zlecenie płatnicze powodujące obciążenie rachunku, 84) Wypłata gotówki - zlecenie płatnicze polegające na podjęciu gotówki (banknotów i monet), powodujące obciążenie rachunku, 85) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart ; 86) zadłużenie wymagalne- wierzytelności Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w Regulaminie; 87) zgoda zgoda Posiadacza rachunku na obciążenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 88) Zleceniodawca/ Płatnik osoba fizyczna, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 89) zlecenie stałe- zlecenie płatnicze wystawione w PLN przez Płatnika, ze wskazanego (jednego) rachunku bankowego, polecające dostawcy usług płatniczych Płatnika uznawanie wskazanego rachunku Odbiorcy stałą kwotą przez określony czas. Zlecenia stałe Bank realizuje tylko z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, Konta Efekt, 90) Zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie; 91) zwrot polecenia zapłaty zwrot na rachunek Posiadacza rachunku środków, z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku w Banku. 3. Bank prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych; 2) terminowych lokat oszczędnościowych (zwane dalej lokatami) przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie z zastrzeżeniem 13 ust. 2; 3) oszczędnościowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Rachunki, o których mowa w 3. prowadzone są w złotych polskich.

3 2. Rachunki, o których mowa w 3. prowadzone są w oparciu o: 1) Umowę rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub 2) Umowę rachunku oszczędnościowego lub 3) Umowę terminowej lokaty oszczędnościowej lub 4) Umowę o prowadzenie Pakietu Bank otwiera rachunki dla osób fizycznych - rezydentów lub nierezydentów oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP) i szkolnych kas oszczędności (SKO). 2. Bank otwiera i prowadzi rachunki także dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Warunkiem otwarcia rachunku jest podpisanie przez Klienta umowy ramowej/umowy rachunku. 2. Regulamin wydawany jest Klientowi jednorazowo przed zawarciem umowy. Ponadto Regulamin udostępniany jest na każde żądanie Posiadacza rachunku. 3. Umowa ramowa zawierana jest w języku polskim, strony w całym okresie jej obowiązywania porozumiewają się w tym języku Bank zapewnia zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo bankowe. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie danych osobowych. Wszelkie sprawy z zakresu ochrony danych osobowych rozpatruje Administrator Bezpieczeństwa Informacji Banku po złożeniu przez Klienta pisma na adres: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu lub 8. Bank zobowiązany jest zapewnić należytą ochronę powierzonym środkom pieniężnym Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), Bank uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Banku są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). 2. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe: 1) osób fizycznych, z wyłączeniem członków zarządu i rady nadzorczej Banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje kierownicze, 2) osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, 3) jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 4) szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. 3. W przypadku upadłości podmiotu objętego systemem gwarantowania, BFG wypłaca w całości środki pieniężne nie przekraczające równowartości w złotych euro. W przypadku rachunku wspólnego limit gwarancji euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. 4. Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach jednej osoby w danym banku. 5. Ta część depozytu, która nie jest gwarantowana przez BFG, może być odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego podmiotu w trakcie postępowania upadłościowego. 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu gwarantowania określa ustawa, o której mowa w ust.1. Rozdział 2. Otwarcie rachunku bankowego Bank otwiera i prowadzi rachunek bankowy dla osoby występującej o zawarcie Umowy, z chwilą podpisania jej przez obie strony. 2. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania: 1) dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu; 2) paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nie rezydentów; 3) tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej. 3. Wraz z zawarciem Umowy osoba składa podpis który, stanowi wzór podpisu Posiadacza rachunku. 4. W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz SKO i PKZP podpisy składane są przez uprawnione osoby na Karcie wzorów podpisów. 5. Podpisy, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być złożone w obecności pracownika Banku. Rozdział 3. Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego może być osoba fizyczna będąca rezydentem bądź nie rezydentem. Nie rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nie rezydenta może zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich. Strona 3 z W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 4. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej. 2. Pełnomocnictwo może być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności). 3. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku. 4. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa; 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo nie może obejmować: 1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) składania wniosków o kredyt odnawialny w rachunku; 4) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego; 5) składania wniosków o wydawanie kart debetowych do rachunku chyba, że w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej. 14. Do dysponowania rachunkami nie może być jednocześnie ustanowionych więcej niż dwóch pełnomocników Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w jednostce sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa. 16. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika; 2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku; 4) likwidacji rachunku. Rozdział 4. Rachunki oszczędnościowe Oddział 1. RACHUNEK TERMINOWY LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ Rachunki przeznaczone są do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 oraz Potwierdzeniu otwarcia lokaty. 2. W przypadku lokat zawieranych za pośrednictwem Systemu ebanknet potwierdzeniem otwarcia jest informacja umieszczona na wyciągu. Okres umowny liczy się wówczas od dnia zaczytania przez Bank do systemu bankowego złożonego przez Posiadacza zlecenia internetowego. 3. Bank może ustalić minimalną wysokość lokaty określoną w Tabeli oprocentowania. 4. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie zdeponowania środków na tym rachunku chyba, że w Potwierdzeniu otwarcia lokaty strony ustalą inaczej. 5. Lokata może mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny; 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 6. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 7. W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuży jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacza rachunku co najmniej na 2 miesiące przed upływem okresu umownego w formie uzgodnionej w Umowie. 8. Środki pieniężne znajdujące się na lokatach oprocentowane są wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj i wysokość stopy w dniu otwarcia określona jest w Potwierdzeniu zawarcia umowy. 9. Odsetki od lokat terminowych stawiane są do dyspozycji Posiadacza lokaty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego.

4 10. Odsetki mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone Jeżeli po upływie okresu umownego lokata odnawialna nie zostanie zlikwidowana, lokata zostaje odnowiona na kolejny taki sam okres przy czym : 1) kolejny okres lokaty rozpoczyna się od następnego dnia po upływie poprzedniego okresu umownego tj. w dniu, który datą odpowiada dniowi wniesienia lokaty, 2) lokata zostaje odnowiona na warunkach obowiązujących w dniu jej odnowienia, 3) odsetki należne za poprzedni okres są dopisywane do kapitału. 2. Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi: 1) zawarta jednorazowo Umowa ramowa, 2) Deklaracja wniesienia terminowej lokaty oszczędnościowej, składana każdorazowo w Banku, z wyłączeniem 17 ust.2 3. W ramach zawartej z Bankiem Umowy Ramowej Posiadacz lokaty może otworzyć i prowadzić dowolną liczbę lokat w złotych w zadeklarowanych przez Posiadacza lokaty okresach lokowania środków W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank: 1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających; 2) nie dokonuje częściowych wypłat. 20. Przeniesienie lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu, kwoty i waluty lokaty na rzecz innej osoby, jak również na lokatę wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty. 21. W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany. Oddział 2. Rachunek oszczędnościowy Konto Efekt Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, określanej przez Bank w stosunku rocznym. 3. Wysokość oprocentowania zależy od wysokości salda środków znajdujących się na rachunku oszczędnościowym. 4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym są dopisywane do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 5. Za czynności związane z obsługą rachunku oszczędnościowego, w tym za wypłatę środków z rachunku, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, z zastrzeżeniem ust Jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego. Oddział 3. Terminowa Lokata Oszczędnościowa DOPŁATA Bank otwiera lokaty terminowe DOPŁATA w złotych na okresy umowne 6,18 i 36 miesięczne. 2. Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi: 1) zawarta jednorazowo Umowa ramowa, 2) Deklaracja wniesienia terminowej lokaty oszczędnościowej, składana każdorazowo w Banku 3. Minimalna kwota pierwszej wpłaty/wpływu na lokatę terminową DOPŁATA w złotych wynosi 50 zł. 4. Lokata terminowa DOPŁATA w złotych charakteryzuje się możliwością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego. 5. Środki pieniężne znajdujące się na lokatach terminowych DOPŁATA w złotych oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. 6. Wpłaty uzupełniające oprocentowane są od dnia ich wpłaty/wpływu na lokatę DOPŁATA w złotych. 7. Odsetki od lokat terminowych DOPŁATA w złotych stawiane są do dyspozycji Posiadacza lokaty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego. 8. Odsetki mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. 9. Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 10. Wpłaty uzupełniające na lokaty terminowe DOPŁATA w złotych mogą być dokonywane w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej. 11. Uznanie lokaty terminowej DOPŁATA w złotych, wpłata uzupełniająca następuje z datą wpłaty/ wpływu środków pieniężnych na lokatę DOPŁATA w złotych. Strona 4 z Wypłata całości lub części środków z lokaty terminowej DOPŁATA w złotych, w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i powoduje jej zerwanie. 13. Zerwanie lokaty terminowej DOPŁATA w złotych skutkuje tym, że za ostatni niepełny okres umowny utrzymania lokaty, Bank nie naliczy odsetek. 14. Po upływie okresu umownego Bank automatycznie odnawia lokatę terminową DOPŁATA w złotych na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja. Oddział 4. Terminowa Lokata Oszczędnościowa Progres w złotych Bank otwiera lokaty terminowe Progres, na których zgromadzone środki pieniężne oprocentowane są progresywnie, tj. w wysokości uzależnionej od długości okresu utrzymania lokaty, przy czym Bank zastrzega sobie prawo zmiany oprocentowania w trakcie trwania lokaty. 2. Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi: 1) zawarta jednorazowo Umowa ramowa, 2) Deklaracja wniesienia terminowej lokaty oszczędnościowej, składana każdorazowo w Banku 3. Bank otwiera lokatę oszczędnościową Progres w złotych na okres umowny 12 miesięcy, jest to lokata nieodnawialna. 4. Minimalna wpłata na lokatę Progres wynosi 5.000,-zł. 5. Datą otwarcia lokaty jest dzień wpłaty/wpływu środków pieniężnych na lokatę. 6. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Progres Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających. 7. W trakcie trwania lokaty Progres, Posiadacz rachunku może wypłacić kapitał łącznie z należnymi odsetkami. Odsetki naliczane są według stawki procentowej właściwej dla poszczególnych okresów odsetkowych. 8. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem minimalnego okresu trwania lokaty (1 miesiąc) środki pieniężne na rachunku lokaty nie są oprocentowane. 9. Oprocentowanie lokaty Progres jest progresywne, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania wkładu. 10. Kolejny pełny miesiąc utrzymania wkładu kończy się z dniem poprzedzającym datę odpowiadającą dniowi wniesienia wkładu, po upływie tego miesiąca. 11. Lokata Progres oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku naliczanej w stosunku rocznym. 12. Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania lokaty z zastrzeżeniem 24 ust Odsetki nie są kapitalizowane. 14. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od dnia wpływu/wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty. 15. Koniec okresu umownego następuje po upływie dnia poprzedzającego datę wniesienia lokaty, z uwzględnieniem liczby zadeklarowanych miesięcy, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było to ostatnim dniem tego miesiąca. 16. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata Progres nie zostanie zlikwidowana, kapitał wraz z odsetkami zostaje pozostawiony do dyspozycji klienta. Oddział 5. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową ma charakter rachunku oszczędnościowego i służy Posiadaczowi rachunku do przechowywania środków pieniężnych, określonych w Tabeli oprocentowania. 2. Zapis w książeczce potwierdza aktualny stan posiadanych środków na rachunku, stanowiących wkład oszczędnościowy. Bank nie wysyła Posiadaczowi rachunku odrębnych wyciągów z rachunku. 3. Bank może ustalić minimalną wysokość pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowy w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania. 4. Posiadacz rachunku może po dokonaniu pierwszej wpłaty środków dokonywać wpłat uzupełniających na rachunek oszczędnościowy w czasie trwania Umowy rachunku oszczędnościowego. Rozdział 5. Rachunek wspólny Rachunek wspólny może być prowadzony dla maksymalnie dwóch osób fizycznych. 2. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych Przyjmuje się, że Współposiadacze rachunku mają równy udział w środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku, niezależnie od faktycznego wkładu każdego ze Współposiadaczy. 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego ze Współposiadaczy w ramach Umowy. 28.

5 1. W ramach rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy może: 1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach; 2) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze Współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji/zleceń Współposiadacza chyba, że Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. 2. Z rachunków wspólnych nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu współposiadacza rachunku. 3. Bank nie przyjmuje oświadczeń w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci od posiadaczy rachunków wspólnych. Rozdział 6 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe ROR Bank oferuje: a) ROR Standard dla osób fizycznych b) ROR Senior dla osób fizycznych, które przedstawią dokumenty świadczące o nabyciu praw emerytalnych lub rentowych c) ROR Student dla osób fizycznych studentów lub uczniów o pełnej zdolności do czynności prawnych d) ROR Junior dla osób małoletnich uczniów w wieku od lat e) Rachunki dla Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych i Szkolnych Kas Oszczędnościowych. 2. ROR służy ich posiadaczom do: 1) przechowywania środków pieniężnych, 2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, 3) korzystania z kart bankowych, 4) korzystania z dopuszczalnego limitu w ROR, 5) zaciągania kredytu odnawialnego. 3. Osoba fizyczna może być posiadaczem dowolnej liczby ROR -ów. 4. ROR może być otwarty i prowadzony dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach. 5. Rachunki prowadzone są w PLN. 6. Rachunki prowadzone są na czas nieokreślony 7. Środki pieniężne zgromadzone na ROR nie podlegają cesji. 8. Oprocentowanie rachunków jest zmienne, odsetki dopisywane są do rachunku kwartalnie na koniec każdego kwartału kalendarzowego 9. Wybrane usługi dodatkowe dostępne dla Posiadaczy ROR: 1) Bankowość elektroniczna - ebanknet 2) Usługa SMS, 3) SMS Kontakt 4) Karty płatnicze, 5) Limit w ROR 6) Kredyt odnawialny w ROR Oddział 1. Warunki prowadzenia ROR JUNIOR Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Junior następuje za zgodą przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej. 2. Posiadacz ROR Junior może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. 3. Bank na życzenie Posiadacza, który uzyskał pełnoletniość może w miejsce ROR Junior otworzyć dla niego inny rodzaj ROR. Zamknięcie ROR Junior następuje z chwilą rozwiązania Umowy. Oddział 2. Warunki prowadzenia ROR STUDENT ROR Student otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które pobierają naukę w : 1) szkołach wyższych, 2) szkołach posiadających status wyższej uczelni, 3) szkołach policealnych. 4) szkołach średnich po ukończeniu 18 lat 2. ROR Student otwierane jest na czas trwania nauki jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 26 roku życia przez właściciela rachunku. 3. Student lub uczeń może być Posiadaczem tylko jednego ROR Student własnego oraz współposiadaczem tylko jednego ROR Student wspólnego. 4. Student lub uczeń występujący o otwarcie ROR Student zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego że jest studentem/uczniem lub legitymacji studenckiej/uczniowskiej. 5. Posiadacz ROR Student, w przypadku utraty statusu studenta zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Banku. 6. W dniu powiadomienia, Bank: 1) na życzenie Posiadacza rachunku otwiera rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy na warunkach określonych dla ROR Standard przy czym okres posiadania ROR Student zalicza się do okresu posiadania rachunku. 2) wypowiada Umowę ROR Student. Strona 5 z W przypadku gdy Posiadacz ROR Student nie skorzysta z otwarcia rachunku na warunkach ogólnych, Bank zwraca się do Posiadacza o podanie sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku jak też o zwrot kart bankowych wydanych do rachunku. Oddział 3. Warunki prowadzenia PKZP I SKO Rachunek przeznaczony dla PKZP oraz SKO prowadzony jest jako rachunek oszczędnościowy. 2. Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz szkolnych kas oszczędnościowych. Rozdział 7. Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w jednostce sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek. 3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 4. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 35. Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku; 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat; 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 4) wypłat na rzecz spadkobierców ustalonych w trybie wskazanym w 38 ust. 2, kwoty o których mowa w pkt 1 i 3, które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku. 36. Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej realizacji spadkobrania dokonywana z lokat powoduje: 1) rozwiązanie Umowy; 2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej dla likwidowanych lokat zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie; 3) przeksięgowanie na rachunek środków pozostałych po realizacji wyżej wymienionych tytułów wraz z naliczonymi odsetkami, a w przypadku braku rachunku na rachunek nieoprocentowany Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub, w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu lub innym banku. 2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym. 3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, obowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy). 39.

6 W przypadku: 1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłożenia w Banku prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy; 2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pieniężne zgromadzone na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców każdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących stwierdzenia nabycia i działu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w 38 ust. 2. Rozdział 8. Rachunek osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej Do rachunków prowadzonych dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych stosuje się zasady określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczącego tych osób Podstawą otwarcia rachunku dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej jest umowa zawarta na rzecz osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej z przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej. Małoletni, który ukończył 13 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego, może zawrzeć umowę z Bankiem. 2. Osoba otwierająca rachunek dla osoby małoletniej może umieścić w umowie zastrzeżenie o treści: wypłata do rąk Posiadacza po uzyskaniu pełnoletniości Wkład na rachunku otwartym dla osoby małoletniej jest własnością małoletniego Posiadacza rachunku, który do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować, ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. 2. Do dysponowania wkładem zgromadzonym na rachunku małoletniego upoważnieni są: 1) w granicach zwykłego zarządu - jego przedstawiciel ustawowy, 2) małoletni Posiadacz rachunku po ukończeniu 13 lat, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie przedstawiciel ustawowy, 3) w czynnościach przekraczających granice zwykłego zarządu - przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są: 1) każdy z rodziców - o ile nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo 2) opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską, albo 3) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do zarządu majątkiem osoby małoletniej. 2. Na dokonywanie czynności prawnych związanych z dysponowaniem wkładem przekraczającym zakres zwykłego zarządu (w tym dyspozycja zmierzająca do likwidacji lub obniżenia oprocentowania rachunku) wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 pkt. 3, wypłata z rachunku małoletniego na podstawie dyspozycji opiekuna lub kuratora wymaga - niezależnie od kwoty wypłaty - zezwolenia sądu opiekuńczego. 4. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku, 2) dyspozycje wpłat na rachunek, 3) dyspozycje zmierzające do zaspokojenia uzasadnionych, stosownie do wieku, materialnych potrzeb małoletniego, przy czym kwota wypłat z rachunku w okresach miesięcznych nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym dokonywane są wypłaty, 4) dyspozycje przekazania środków na inny rachunek prowadzony dla tego samego małoletniego lub ubezwłasnowolnionego Jeżeli wpłata na rachunek bankowy małoletniego stanowi darowiznę albo spadek, w umowie darowizny albo w testamencie darczyńca albo spadkodawca mogą zastrzec, że zarząd nad kwotą darowizny albo spadku nie będzie sprawowany przez rodziców dziecka (lub jednego z nich) jako przedstawicieli ustawowych małoletniego Posiadacza rachunku, pozostającego pod ich władzą rodzicielską. W takim przypadku, o ile darczyńca albo spadkodawca nie ustanowi zarządcy, zarząd sprawuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wykonywane przez Bank pod warunkiem złożenia w Banku kopii umowy darowizny albo odpisów prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz testamentu Do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej lat 13, a do ubezwłasnowolnionych częściowo - obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli lat Postępowanie Banku jest uzależnione od przedłożenia prawomocnego orzeczenia właściwego sądu o ubezwłasnowolnieniu (określającego Strona 6 z 15 jego zakres) albo też orzeczenia o uchyleniu lub zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia. Rozdział 9. Oprocentowanie środków, opłaty, prowizje na rachunku bankowym Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej, w wysokości określonej przez Bank dla danego rodzaju rachunku w stosunku rocznym. Wysokość stopy procentowej rachunku w dniu jego otwarcia określa Umowa lub Potwierdzenie otwarcia lokaty. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 3. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 5. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w PLN w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 6. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 7. Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje nienaliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty, chyba, że indywidualne postanowienia stanowią inaczej. 8. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym dopisywane są do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. 9. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w Banku i na stronie internetowej Banku wwwbspodegrodzie.pl Bank może zmienić wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i oszczędnościowym do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia Za czynności i usługi świadczone na rzecz Posiadacza rachunku, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. 2. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany Taryfy, o której mowa w ust. 1, w trakcie prowadzenia rachunku na zasadach obowiązujących jak dla zmian w Regulaminie. Rozdział 10. Dysponowanie środkami na rachunku Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 3. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa; b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe; 4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało

7 w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 6) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 7) instrument płatniczy, przy użyciu którego zlecenie płatnicze jest składane, został zablokowany lub zastrzeżony. 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 51. Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy; 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych; 6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego. Rozdział 11. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku. 2. Każde zlecenie płatnicze składane w Banku wymaga potwierdzenia podpisem zgodnym z wzorem podpisu osoby uprawnionej do dysponowania środkami na rachunku bankowym złożonym w obecności pracownika Banku. 3. Możliwe jest przyjmowanie przez Bank od Użytkownika dyspozycji za pomocą systemu ebanknet Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji odpowiednio: 1) w przypadku zleceń w formie papierowej własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku lub innego Użytkownika Usług Płatniczych, złożonym zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie; 2) w przypadku zleceń w formie elektronicznej elektronicznym podpisem złożonym w trybie i na zasadach określonych w odrębnych, wiążących strony umowach. 2. W odniesieniu do poleceń zapłaty, autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na obciążanie jego rachunku w tym trybie. 3. W odniesieniu do Poleceń Przelewu składanych w formie Zleceń stałych autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na realizację dyspozycji objętych Zleceniem stałym Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w PLN, w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 56. Rozliczenia gotówkowe dokonywane są: 1) poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek; 2) w drodze realizacji czeku gotówkowego; 3) przy użyciu karty debetowej; 4) na podstawie innego dokumentu bankowego. 57. Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są: 1) w obrocie krajowym w PLN: a) na podstawie polecenia przelewu, b) na podstawie polecenia zapłaty, c) poprzez obciążenie rachunku przez Bank wewnętrzną notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat, d) przy użyciu karty debetowej, Strona 7 z 15 e) w innej formie, na zasadach obowiązujących w Banku; 2) w obrocie dewizowym - w krajowych i zagranicznych środkach płatniczych oraz krajowym w walutach wymienialnych: a) w drodze realizacji Przekazu w obrocie dewizowym, b) w drodze realizacji czeku w obrocie dewizowym, c) przy użyciu karty debetowej, d) w innej formie na zasadach obowiązujących w Banku Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w przypadku rozliczeń walutowych będące unikatowym identyfikatorem. 2. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeżeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez Posiadacza rachunku inne informacje dodatkowe. 3. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zleceń płatniczych jest opis transakcji na wydruku wyciągu bankowego. Rozdział 12. Karty debetowe 59. Karty debetowe, zwanej dalej kartami, umożliwiają dostęp do środków na rachunkach poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i zagranicą. Karty debetowe służą również do wypłaty gotówki w Banku i innych bankach akceptujących dany typ karty Właścicielem karty debetowej jest Bank. 2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w złotych. 3. Karty może używać: 1) Posiadacz karty; 2) Użytkownik karty - uprawniony jest do korzystania ze środków na rachunku Posiadacza jedynie przy użyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko. O ile Umowa nie zastrzega inaczej, dyspozycje dotyczące karty (poza korzystaniem z niej), tj. złożenie wniosku o wydanie, wznowienie i odblokowanie karty, składanie reklamacji i informacje o zmianie danych osobowych dokonuje Posiadacz rachunku. 4. Do jednego rachunku mogą być wydawane maksymalnie 3 karty. 5. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje Posiadacz karty/użytkownik karty jedną z poniższych metod: 1) dokonaniem transakcji w bankomacie z użyciem poprawnego PIN; 2) za pośrednictwem telefonu dzwoniąc pod numer: , 61. Karta umożliwia: 1) dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA, w tym dokonywania płatności w Internecie; 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA ; 3) wypłata gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA; 4) sprawdzanie wysokości dostępnych środków; 5) aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach świadczących powyższe usługi Najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Posiadacz karty/użytkownik karty, otrzymuje numer PIN, przesyłany za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie numeru PIN upoważnia Posiadacza karty/użytkownika karty do odbioru karty debetowej w Banku, który przyjął wniosek. 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej numer PIN umożliwiającego odczytanie tego numeru przez inne osoby Posiadacz karty/użytkownik karty występuje do Banku z wnioskiem o ponowne wygenerowanie numeru PIN Karta niespersonalizowana wraz z numerem PIN wydawana jest w Banku i może być używana przez osoby wymienione w 50 ust W przypadku, gdy Posiadacz karty/użytkownik karty stwierdzi uszkodzenie otrzymanego numeru PIN, w bezpiecznej kopercie z numerem PIN nie będzie numeru PIN lub będzie on niepełny oraz numer PIN będzie niemożliwy do odczytu to w przypadku kart niespersonalizowanych Bank wydaje Posiadaczowi karty/ Użytkownikowi karty nową kartę niespersonalizowaną z nowym numerem PIN. 3. Karty wydane jako niespersonalizowane wznawiane są jako karty spersonalizowane. 4. Karty niespersonalizowane aktywowane są w momencie wykonania pierwszej transakcji poprzez użycie dotychczasowego numeru PIN. 5. Okres ważności karty niespersonalizowanej wynosi 12 miesięcy i kończy się w ostatnim dniu miesiąca wskazanego na jej awersie Posiadacz karty/użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis ten powinien być stosowany we wszystkich transakcjach realizowanych przy użyciu karty debetowej potwierdzonych podpisem.

8 2. Wznowioną kartę Posiadacz/Użytkownik odbiera osobiście w Placówce Banku lub Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako adres do korespondencji. 3. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam numer PIN jak do karty wydanej poprzednio. 4. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do podpisania karty i zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego. 5. Wznowiona karta jest nieaktywna. Aktywacja karty (zgodnie z 50 ust.5) jest potwierdzeniem odbioru karty przez Posiadacza karty/użytkownika karty W przypadku uszkodzenia, zniszczenia karty lub złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku, Posiadacz karty/użytkownik karty może zwrócić się do Banku prowadzącego rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu karty przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. 2. Posiadacz karty/użytkownik karty może odebrać duplikat karty w Banku prowadzącym rachunek najwcześniej po 14 dniach od dnia, w którym złożony został przez Użytkownika karty stosowny wniosek. 3. Zmiana danych personalnych Posiadacza karty/użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty z zastrzeżeniem ust Poinformowanie Banku przez Posiadacza karty/użytkownika karty o zmianach określonych w ust.3, na co najmniej 45 dni przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Posiadacz karty/użytkownik karty powinien zwrócić ją do Banku lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie w sposób określony w 53 ust W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku rezygnacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy tylko karty objętej rezygnacją Karta debetowa jest wydawana Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji Kartą płatniczą w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osoby małoletniej poniżej 13 roku życia. 2. Postanowienia w zakresie karty debetowej są zawierane w formie pisemnej w momencie podpisywania Umowy rachunku, do którego wydawana jest karta debetowa. 3. Wniosek o kartę podpisuje: 1) Posiadacz rachunku, który występuje o wydanie karty debetowej dla siebie, innego Posiadacza rachunku wspólnego lub osoby fizycznej przez niego upoważnionej (Użytkownika karty); 2) Przedstawiciel ustawowy, który występuje o wydanie karty debetowej dla osoby małoletniej. 4. Do każdej karty generowany jest numer PIN. 5. Numer PIN jest znany wyłącznie Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty. Numeru PIN nie należy: 1) ujawniać osobom trzecim; 2) zapisywać na karcie; 3) przechowywać łącznie z kartą, ani żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z numeru PIN osobom nieupoważnionym. 6. Numer PIN wykorzystywany jest do dokonywania przez Posiadacza karty/użytkownika karty transakcji wypłaty gotówki z bankomatów oraz zakupu towarów i usług w punktach wyposażonych w terminale elektroniczne POS, posiadające możliwość wprowadzania numeru PIN. 7. Trzykrotne kolejne wprowadzenie błędnego numeru PIN przez Posiadacza karty/użytkownika karty w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS spowoduje zablokowanie karty niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego błędnego wprowadzania numeru PIN. 8. Bank ustala wysokość maksymalnych dziennych limitów transakcyjnych dla wypłat gotówki oraz płatności w punktach handlowo usługowych dokonywanych przy użyciu karty debetowej. Wysokość limitów transakcyjnych określona jest w Umowie. 9. Limity transakcji gotówkowych oraz limity transakcji bezgotówkowych mogą zostać ustanowione indywidualnie do karty i później być zmienione na wniosek Posiadacza rachunku. 10. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą płatniczą wydaną: 1) do rachunku osoby małoletniej odpowiada jej Przedstawiciel ustawowy; 2) osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku. 11. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem, w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi Wszystkie transakcje wypłaty gotówki (w bankomacie, kasie banku) są przed ich zrealizowaniem autoryzowane. System autoryzacji działa całą dobę. 2. Posiadacz/Użytkownik karty autoryzuje wykonanie transakcji poprzez: 1) wprowadzenie numeru PIN w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w terminalach elektronicznych POS w punktach handlowo - usługowych w bankach, które wymagają takiego rodzaju autoryzacji; Strona 8 z 15 2) złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z wzorem na karcie w przypadku transakcji dokonywanych w terminalach elektronicznych POS w punktach handlowo - usługowych i w terminalach elektronicznych POS w pozostałych bankach; 3) podanie numeru karty, daty ważności, kodu CVV2 i opcjonalnie nazwiska Posiadacza karty/użytkownika karty przy transakcji dokonywanej bez fizycznego przedstawienia karty, tj. telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez Internet. Przy dokonywaniu tego typu transakcji nie należy nigdy podawać numeru PIN; 4) udostępnienie numeru karty za pomocą środków komunikacji zdalnej przy transakcjach zbliżeniowych; 3. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji. 4. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlonymi na ekranie urządzenia. 5. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciążających rachunek Posiadacza rachunku przy użyciu karty np., co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni przed datą rezygnacji karty Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu okresu ważności karty; 2) uszkodzenia karty bądź całkowitego zniszczenia karty; 3) zgłoszenia zastrzeżenia karty przez Posiadacza karty/użytkownika karty; 4) zamknięcia rachunku; 5) śmierci Użytkownika karty lub Posiadacza rachunku, który upoważnił Użytkownika karty w trybie 49 ust.3 2. W przypadkach określonych powyżej, karty są zastrzegane i powinny zostać zwrócone do Banku, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 3 i Utrata prawa użytkowania którejkolwiek karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu przez Posiadacza karty/użytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z używaniem karty Bank ma prawo do zablokowania karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, w szczególności wymienionych w ust. 3 i 5; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 2. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Posiadacza/Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie. 3. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza/Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 5. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 6. Blokada karty dokonywana jest przez pracownika Banku z inicjatywy Banku bądź na wniosek Posiadacza /Użytkownika karty i ma charakter czasowy. 7. Bank informuje telefonicznie Posiadacza /Użytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej Bank, na wniosek Posiadacza karty/użytkownika karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN. 2. Karta odnaleziona, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta. 3. Bank jest uprawniony do zastrzeżenia karty w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Posiadacza karty/użytkownika karty w związku z używaniem karty. 4. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie rachunku i na rewersie karty, Posiadacz karty/użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie VISA. Rozdział 13. Limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Posiadacz rachunku może wydawać dyspozycje powodujące przekroczenie kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, tj. korzystać z dopuszczalnego limitu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym.

9 2. Dopuszczalny limit przyznany jest na wniosek Posiadacza rachunku. Wysokość przyznanego przez Bank dopuszczalnego limitu zależy od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę wpływy na rachunek muszą przekraczać minimalne wynagrodzenie. 3. Wysokość maksymalnej kwoty dopuszczalnego limitu nie może być wyższa niż 80% stałych wpływów na ROR. 4. Warunkiem przyznania dopuszczalnego limitu jest posiadanie stałego źródła dochodu w okresie, na który dopuszczalny limit zostaje przyznany. 5. Posiadacz Rachunku może uzyskać prawo do korzystania z dopuszczalnego limitu w momencie zawarcia Umowy ROR. 6. Postawienie przyznanego limitu, do dyspozycji Posiadacza rachunku następuje nie wcześniej niż po jednomiesięcznym korzystaniu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz gdy miesięczny wpływ środków na ten rachunek osiągnie minimalną kwotę przyjętą do przyznania limitu. 7. Dopuszczalny limit może być również przyznany na wniosek Posiadacza rachunku złożony w trakcie korzystania z rachunku, o ile wpływy na rachunek, w miesiącu poprzedzającym podjęcie decyzji o przyznaniu limitu, osiągnęły poziom pozwalający na przyznanie limitu. 8. Dopuszczalny limit powinien być spłacony w ciągu jednego miesiąca od daty jego powstania. Niespłacona w ciągu jednego miesiąca kwota dopuszczalnego limitu, w dniu następnym staje się zadłużeniem wymagalnym, oprocentowanym według stopy obowiązującej w Banku dla zadłużenia przeterminowanego 9. Dopuszczalny limit oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w Umowie rachunku. 10. Posiadacz rachunku ponosi dodatkowe koszty związanych z przyznaniem dopuszczalnego limitu zgodnie z Tabelą prowizji i opłat. 11. Jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dopuszczalnego limitu, Bank przyjmuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji 12. Szczegółowe warunki korzystania z dopuszczalnego limitu określa Umowa rachunku oraz zawiadomienie Banku o przyznaniu limitu w ror. Rozdział 14 Kredyt odnawialny 73. Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu. 1. Posiadacz ROR może ubiegać się o kredyt w Banku, jeżeli: 1) osiąga stałe dochody, 2) posiada zdolność kredytową, 3) ROR prowadzone jest co najmniej od 3-ch miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu), 4) stałe wpływy na ROR były systematyczne, co najmniej raz w miesiącu, 5) na ROR w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowe (lub zostało uregulowane w ciągu 14 dni od dnia jego wystąpienia). 2. Za stałe dochody uważa się dokonywanie w zbliżonym terminie, comiesięcznych przelewów z tytułów: 1) wynagrodzeń za pracę, rent, emerytur, 2) dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu, 3) innych świadczeń okresowych. 3. W uzasadnionych przypadkach o kredyt może ubiegać się Posiadacz rachunku dokonujący wpłat na rachunek co najmniej raz na kwartał. 4. Do okresu funkcjonowania ROR, uprawniającego Posiadacza rachunku do ubiegania się o kredyt, może być zaliczony okres posiadania rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w innych bankach. Okres ten oraz obroty na tym rachunku za okres ostatnich 3- ch miesięcy powinny być udokumentowane stosownym zaświadczeniem tego banku, wydanym na prośbę Posiadacza rachunku lub wyciągami z rachunku. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu nie wcześniej niż po pierwszym wpływie zadeklarowanej kwoty na ROR. 6. Współposiadacze rachunku występują wspólnie o kredyt. 7. Zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytu odnawialnego udzielanego na cele konsumpcyjne dla Posiadaczy rachunku zawarte są w postanowieniach Regulaminu udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. 8. Posiadacz ROR nie może jednocześnie korzystać z kredytu odnawialnego i przyznanego dopuszczalnego limitu w ROR. Na okres korzystania z kredytu odnawialnego zawiesza się przyznany dopuszczalny limit w ROR. Rozdział 15. Kanały bankowości elektronicznej Oddział 1. Postanowienia ogólne 74. W ramach kanałów bankowości elektronicznej Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku: 1) System ebanknet 2) Usługę SMS Bank może zablokować dostęp do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku: 1) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem; 2) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika w związku z używaniem kanałów bankowości elektronicznych. 2. Bank informuje telefonicznie Użytkownika o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. Oddział 2. System ebanknet System bankowości internetowej ebanknet udostępniany jest na podstawie umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Warunki korzystania z systemu ebanknet określa Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Podegrodziu. 2. Osobami uprawnionymi do złożenia dyspozycji udostępnienia oraz podpisania umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej są: a) posiadacz ror, c) Każdy ze współposiadaczy rachunku ror, prowadzonego jako rachunek wspólny, d) Pełnomocnik o ile zakres pełnomocnictwa uprawnia do złożenia takiej dyspozycji. 3. Opis i zakres usług świadczonych w ramach Systemu ebanknet opublikowany jest na stronie internetowej Banku System ebanknet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust W celu poprawnej współpracy z Systemem ebanknet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu firewall. 3. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za powiadomieniem Użytkowników, przerw w funkcjonowaniu Systemu ebanknet niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem Użytkownicy uzyskują dostęp do Systemu ebanknet po podpisaniu Umowy i złożeniu wniosku o dostęp do Systemu ebanknet. 2. Wniosek o dostęp do Systemu ebanknet oraz umowy wraz załącznikami podpisuje Posiadacz rachunku. 3. W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników lub zmiana rachunków dostępnych w Systemie ebanknet, lub zmiana uprawnień Użytkowników, Posiadacz rachunku składa w Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do Systemu ebanknet. 4. Po podpisaniu wniosku o dostęp do Systemu ebanknet i Umowy Bank wydaje Użytkownikom środki dostępu do Systemu ebanknet. 5. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku. 6. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą stanowić potwierdzenie dla Posiadacza rachunku Użytkownicy zobowiązani są do skutecznego chronienia udostępnionych im środków dostępu do Systemu ebanknet oraz nieujawniania ich osobom trzecim. Identyfikator Użytkownika może być podany pracownikowi Banku w przypadku, kiedy Użytkownik składa w Banku dyspozycję, reklamację lub inne zgłoszenie. 2. W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do Systemu ebanknet przez osobę nieuprawnioną Użytkownik składa dyspozycję zablokowania dostępu do Systemu ebanknet telefonicznie lub pisemnie w Banku. 3. Każdy Użytkownik składa dyspozycję zablokowania we własnym imieniu. 4. Jeżeli dyspozycja zablokowania dostępu do Systemu ebanknet składana jest telefonicznie, pracownik Banku może oddzwonić do Użytkownika w celu zweryfikowania dyspozycji oraz składającej ją osoby. W takim wypadku dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. 5. Dyspozycja zablokowania dostępu do Systemu ebanknet wykonywana jest przez pracownika Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od Użytkownika z zastrzeżeniem ust Dyspozycję odblokowania dostępu do Systemu ebanknet, każdy Użytkownik składa we własnym imieniu. 81. Użytkownicy autoryzują dyspozycje za pomocą wydanych im środków dostępu do Systemu ebanknet zgodnie z warunkami Umowy. Autoryzacja odbywa się poprzez: Strona 9 z 15

10 1) podanie hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji, które wymagają autoryzowania; 2) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych w formie zleceń stałych; 3) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych z użyciem szablonu lub na rzecz kontrahentów, którzy oznaczeni zostali, jako niewymagający każdorazowych autoryzacji. 82. Użytkownicy zobowiązani są na bieżąco sprawdzać prawidłowość składanych dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów uznawanych i obciążanych rachunków bankowych, a także statusy dyspozycji, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości powinni skontaktować się z Bankiem. Oddział 3. Usługa SMS Usługa SMS zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem oraz wsparcie procesów zapewniających dostęp Posiadaczem rachunku do kanału SMS. 2. Za pośrednictwem Usługi SMS Posiadacz rachunku może: 1) uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych; 2) otrzymywać automatyczne powiadomienia przed zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni); 3) otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku); 4) otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku) 3. Opis i zakres usług świadczonych w ramach Usługi SMS opublikowany jest na stronie internetowej Banku 4. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z Usługi SMS jest podpisanie Umowy oraz posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego. 5. Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie dwa numery telefonu do korzystania z Usługi SMS. 6. Aktywacja Usługi SMS, podczas której Posiadacz rachunku otrzyma, na wskazany numer telefonu komórkowego, kod identyfikacyjny, następuje w Banku. 7. Modyfikacji usług dostępnych przez SMS Posiadacz rachunku może dokonać za pośrednictwem Systemu ebanknet lub Banku. 8. Usługa SMS przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy lub złożonej rezygnacji Posiadacz rachunku ze świadczenia Usługi SMS. 9. SMS działa w godzinach pracy Banku Wykonanie usługi za pośrednictwem Systemu SMS wymaga sformatowania odpowiedniej treść wiadomości SMS (komendy SMS) wysyłanej przez Posiadacz rachunku na wskazany przez Bank numer telefonu Komenda SMS musi zawierać co najmniej kod identyfikacyjny oraz właściwy dla danej usługi symbol. 3. Szczegółowy wykaz Komend SMS dostępny jest po wysłaniu wiadomości sms z kodem identyfikacyjnym lub opublikowany na stronie internetowej Banku. 4. Każda komenda SMS wykonana za pośrednictwem Systemu SMS wymaga podania kodu identyfikacyjnego co jest równoznaczne z autoryzowaniem. Oddział 4. Telefoniczna usługa na hasło Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku. 2. Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycje dotyczącą korzystania z Telefonicznej informacji na hasło. 3. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz rachunku składa pisemną dyspozycję w Banku. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim. 5. Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami dyspozycji. 6. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdział 16. Warunki realizacji Przekazów w obrocie dewizowym Oddział 1. Postanowienia ogólne Bank realizuje Przekazy według zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie: 1) Przelewu SEPA; 2) Przelewu regulowanego; 3) Polecenia wypłaty. 3. Za realizację Przekazów, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą Strona 10 z 15 w Banku Taryfą opłat i prowizji. 4. Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych określonych w Tabeli kursowej lub w walucie polskiej. 5. W przypadku przekazów od równowartości ,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Posiadacza rachunku stosownego pełnomocnictwa. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Banku. 6. Jeżeli Przekaz realizowany jest w innej walucie niż waluta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia. 87. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku Przekazu w formie Przelewu SEPA, który nie spełnia wymogów dla tej formy, Bank odmawia jego realizacji. Przekaz taki może być zrealizowany poprzez przelew regulowany lub polecenie wypłaty zależnie od spełnienia kryteriów dla tych form płatności. Oddział 2. Realizacja Przekazów wychodzących za zagranicę Bank, na podstawie pisemnego lub elektronicznego Zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku zobowiązuje się do przekazania zagranicznych lub krajowych środków płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego Beneficjenta. 2. Bank przed przyjęciem Zlecenia płatniczego do realizacji informuje Posiadacza rachunku o wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją Przekazu. Posiadacz rachunku wyraża zgodę na obciążenie wskazanego w Zleceniu płatniczym rachunku kwotą zlecenia oraz należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, w sposób określony w ust Posiadacz rachunku może odwołać Zlecenie płatnicze do chwili jego otrzymania przez Bank. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego Przekazu w obrocie dewizowym Bank uznaje moment wyrażenia zgody na realizację Przekazu 4. Posiadacz rachunku dokonuje autoryzacji (udziela zgody na wykonanie Przekazu wychodzącego, w tym jego przewalutowanie) poprzez złożenie podpisu na dokumencie papierowym zgodnego ze wzorem podpisu. 5. W przypadku braku zgody określonej w ust. 4 transakcję płatniczą uważa się za nieautoryzowaną. 6. Zleceniodawca ma możliwość złożenia prośby o zwrot autoryzowanego zlecenia płatniczego (anulowania) z zastrzeżeniem ust.7 i Bank na podstawie pisemnej prośby o odwołanie zlecenia (anulowania) złożonej przez Posiadacza rachunku podejmie działania zmierzające do anulowania Przekazu i za te czynności pobierze opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. Bank dokona zwrotu środków na rachunek Zleceniodawcy w momencie ich odzyskania, w kwocie, którą otrzyma. 8. Bank nie może zagwarantować, że Bank beneficjenta lub Bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o anulowanie. 9. Bank realizuje transakcje płatnicze w określonym przez Zleceniodawcę trybie standardowym, przyspieszonym lub pilnym, z którego wynika data waluty. 10. Dla Przekazów w walucie EUR Zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem Dla Przekazów w pozostałych walutach Zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem Dla Zleceń w walutach USD, EUR, GBP, istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie pilnym. Dla zleceń w PLN, USD, GBP istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie przyspieszonym. Realizacja Przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym wymaga wyraźnego wskazania w Zleceniu płatniczym Posiadacza rachunku w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 13. Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu przyspieszonego, oznacza jego realizację z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem Przelew SEPA może być realizowany tylko w trybie standardowym. 16. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie EUR kierowanego do banku beneficjenta zlokalizowanego na terenie kraju członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu otrzymania Zlecenia płatniczego. 17. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie innego państwa członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niż 4 dni od momentu otrzymania Zlecenia płatniczego. 18. Uznanie rachunku banku beneficjenta z tytułu realizacji Przekazu innego niż określone w ust. 16 i 17, następuje w terminie zależnym od Banku pośredniczącego, z zastrzeżeniem ust Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do

11 banku beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków. 90. W momencie składania w Banku dyspozycji Zlecenia płatniczego, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania Przekazu oraz opłacenia prowizji Banku i innych opłat, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji Bank realizuje przekazy w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania Zlecenia płatniczego do godz oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania Zlecenia płatniczego do godz Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni wolne, są realizowane w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym. 2. Szczegółowy terminarz realizacji przekazów określa Umowa. 3. Rozliczenie zlecenia poprzez obciążenie wskazanego w zleceniu rachunku Posiadacza rachunku kwotą transakcji oraz należnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje w momencie przyjęcia przez Bank dyspozycji realizacji przekazu w obrocie dewizowym. 92. W przypadku wystąpienia przy realizacji Przekazu kosztów dotyczących korekt, anulacji, korespondencji i wyjaśnień wynikających z podania przez Posiadacza rachunku niepełnych lub błędnych danych dotyczących Beneficjenta lub Banku beneficjenta, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do ich pokrycia, niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej. 93. W związku z dokonywaniem przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych Bank, na prośbę Posiadacza rachunku, może wydać potwierdzenie zrealizowania Przekazu. 2. Bank pobiera opłatę za wydanie potwierdzenia zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Bank ma prawo odmówić wykonania Zlecenia płatniczego, jeżeli: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania Zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w Zleceniu płatniczym niezbędnych danych do realizacji przelewu zagranicznego lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa, b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe. 4) wykonanie Zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania Zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania Zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego Zlecenia płatniczego. Oddział 3. Reklamacje i zwroty Przekazów wychodzących za granicę Posiadacz rachunku ma prawo do składania reklamacji, jeżeli stwierdzi, że Przekaz nie został wykonany zgodnie z jego dyspozycją. Reklamacja związana z brakiem wpływu na rachunek beneficjenta nie może być złożona przed upływem terminu określonego w 88 ust dla walut tam wymienionych, bądź przed datą waluty ustaloną dla Przekazów w walutach innych niż wymienione w 88 ust W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przekazu w walucie EUR: 1) wysłanego - Bank wypłaca odsetki ustawowe od kwoty objętej Zleceniem płatniczym za okres liczony od końca terminu określonego w 88 ust. 10, do dnia uznania rachunku banku beneficjenta, 2) otrzymanego - jeżeli Bank nie uzna rachunku Beneficjenta w terminie określonym w 97 ust. 4, wypłaca Beneficjentowi odsetki ustawowe od kwoty objętej Zleceniem płatniczym za okres od dnia określonego w 84 ust 4, do dnia, w którym został uznany rachunek Beneficjenta. 3. Odsetek, o których mowa powyżej, nie wypłaca się, jeżeli opóźnienie Strona 11 z 15 powstało z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub Beneficjenta. 4. Odsetki, o których mowa powyżej wypłaca się jedynie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku składającego reklamację. 5. W przypadku niewykonania transakcji płatniczej Bank obowiązany jest niezwłocznie uznać rachunek Zleceniodawcy lub postawić do jego dyspozycji, na jego wniosek, bez zbędnej zwłoki, po dniu złożenia pisemnego wniosku, kwotę Zlecenia płatniczego, powiększoną o odsetki ustawowe za okres od dnia przyjęcia Zlecenia płatniczego do dnia uznania jego rachunku kwotą transakcji płatniczej lub postawienia do jego dyspozycji tej kwoty oraz powiększoną o opłacone przez zleceniodawcę koszty związane z wykonaniem Zlecenia płatniczego oraz odsetki zapłacone przez zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej, jeżeli po przyjęciu Zlecenia płatniczego przez bank zleceniodawcy odpowiednia kwota nie wpłynęła na rachunek banku beneficjenta. Bank zleceniodawcy zwolniony jest z powyższego obowiązku, jeżeli kwotą objętą Zleceniem płatniczym został wcześniej uznany rachunek Banku beneficjenta. 6. Odpowiedzialność Banku w wykonaniu przelewów za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Zlecenia płatniczego, określona w ust. 2 i 5 jest wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 7. Posiadacz rachunku ma prawo, w każdym czasie, do złożenia w formie pisemnej prośby o korektę błędnie podanych w zleceniu danych wynikających: z własnego błędu lub z dodatkowych informacji otrzymanych z banku zagranicznego bądź od beneficjenta. 8. W przypadku powzięcia informacji, iż zlecona kwota Przekazu nie wpłynęła na rachunek beneficjenta Posiadacz rachunku może złożyć w Banku pisemną reklamację dotyczącą braku terminowego wykonania Przekazu lub pisemny wniosek o zwrot kwoty Przekazu. 9. Bank przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ostatecznego ustalenia przebiegu wykonania Zlecenia płatniczego oraz przyczyn ewentualnych opóźnień. 10. Bank nie może zagwarantować, że bank beneficjenta lub bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o korektę Zlecenia. 11. Bank w przypadku ustalenia w procesie reklamacyjnym braku opóźnienia, informuje zwrotnie Posiadacza rachunku o niezasadności reklamacji z podaniem daty uznania rachunku banku beneficjenta. 12. W przypadku ustalenia, iż Zlecenie płatnicze nie zostało zrealizowane z powodu błędów lub przeoczeń w zleceniu płatniczym wystawionym przez Posiadacza rachunku lub z przyczyn leżących po stronie banku pośredniczącego wskazanego przez Posiadacza rachunku Bank kontaktuje się ze Posiadaczem rachunku ustalając dalsze postępowanie. 13. W przypadku, kiedy opóźnienie w realizacji Zlecenia płatniczego nastąpiło z powodu przeoczeń, podania błędnych lub niepełnych danych przez Posiadacza rachunku ponosi on wszelkie koszty reklamacji zarówno Banku jak i banków uczestniczących w transakcji płatniczej. 14. W przypadku, kiedy kwota przelewu wpłynęła na rachunek banku beneficjenta Bank zwolniony jest z obowiązku odszkodowawczego. 15. Bank nie przyjmuje dyspozycji zmian i korekt do zleconych przelewów SEPA. 16. W przypadku zwrotu niewykonanego Przekazu Bank, w celu zwrotu środków do Posiadacza rachunku, stosuje procedury jak przy przekazach przychodzących. Oddział 4. Realizacja Przekazów przychodzących z zagranicy Otrzymane przez Bank Przekazy są księgowane zgodnie ze wskazanym w niej numerem rachunku beneficjenta, bez względu na inne określenia beneficjenta zawarte w Przekazie i bez względu na informacje o beneficjencie pozostające w dyspozycji Banku. 2. Za czynności związane z odzyskaniem środków od osoby, która otrzymała kwotę płatności zgodnie ze wskazanym w zleceniu numerem rachunku bankowego nie będąc zamierzonym beneficjentem płatności, Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 3. W przypadku wpływu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy środków w innej walucie, niż waluta rachunku, Bank BPS S.A. dokona prze walutowania tych środków na walutę, w której prowadzony jest rachunek z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaży dla dewiz obowiązujących w Banku BPS S.A. w momencie rozliczania Przekazu. Istnieje możliwość negocjacji kursów zgodnie z 86 pkt Bank uznaje rachunek beneficjenta kwotą Przekazu w dniu określonym w przelewie jako data waluty za wyjątkiem następujących przypadków gdy: 1) wpływ nastąpił po godzinie za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień roboczy; 2) Przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej- za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych. 5. Odbiorca przelewu zagranicznego przychodzącego z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych, zobowiązany jest poinformować Bank o tym fakcie przed otrzymaniem pierwszej płatności z tego tytułu, wypełniając dostępny w Banku Formularz Posiadacz rachunku otrzymującego rentę/emeryturę zagraniczną. 6. Na Banku ciąży obowiązek naliczania i odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne od zleceń z tytułu rent i emerytur, które Bank odprowadzi z kwoty otrzymanego przelewu. Oddział 5. Poszukiwanie środków i zwrot zrealizowanego Przekazu przychodzącego.

12 Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi poszukiwanie środków, które nie dotarły na jego rachunek. Bank rozpoczyna procedurę poszukiwania środków pod warunkiem otrzymania od Posiadacza rachunku na piśmie następujących danych: 1) nazwy banku, do którego należy wysłać zapytanie; 2) kwoty i waluty Przekazu; 3) nazwy zleceniodawcy; 4) daty realizacji Przekazu. 2. Za czynności związane z poszukiwaniem środków Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą opłat i prowizji. 3. Bank dokonuje zwrotu Przelewu SEPA na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku, pod warunkiem jej złożenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku Posiadacza. Zwroty dokonywane w terminie późniejszym wymagają złożenia przez Posiadacza rachunku odrębnego zlecenia realizacji nowego przekazu w obrocie dewizowym. 4. Bank dokonuje zwrotu zrealizowanego Przekazu innego niż Przelew SEPA do banku zlecającego na podstawie pisemnej dyspozycji zgodnie z zapisami Oddziału 2. Rozdział 17 Postanowienia dotyczące dysponowania wkładem Oddział 1. Przelewy krajowe, przelewy wewnętrzne, operacje podstawowe zasady ogólne 99. Zlecenia płatnicze mogą być składane w formach: 1. ustnego zlecenia, 2. pisemnego zlecenia na: 1) formularzu standardowym polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa", 2) formularzu polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa" (ZUS) - w przypadku rozliczeń z tytułu składek ZUS, 3) formularzu polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa" (PODATKI) - rozliczenia płatności podatkowych na rzecz Urzędów Skarbowych, 4) na formularzu: Dyspozycja zlecenia stałego" lub Dyspozycja zlecenia jednorazowego", 5) na druku niestandardowym polecenie przelewu", 6) zlecenia złożonego poprzez bankowość elektroniczną Bank przy kwalifikacji zleceń płatniczych do realizacji stosuje następujące godziny graniczne: Zlecenia wychodzące Rodzaj zlecenia Wpłaty gotówkowe kierowane na rachunki prowadzone w Banku, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS.S.A. ) ( przelewy wewnętrzne/przelewy w ramach Zrzeszenia ) Polecenia przelewów/wpłat gotówkowych krajowych kierowanych do banków trzecich. Godzina graniczna 15.00* Przelewy z wyłączeniem ZUS (system Elixir) Przelewy na rzecz ZUS (system Elixir) 15.00* * Z uwzględnieniem godzin działania Banku dla zleceń składanych bezpośrednio w placówce 2. Zlecenia płatnicze złożone po godzinach określonych w ust. 1, uznaje się za otrzymane do realizacji następnego dnia roboczego w Banku. Zlecenia przelewów/wpłat gotówkowych krajowych kierowanych do banków krajowych w systemie Elixir ( z wyłączeniem ZUS) złożone po godzinie tej do 15-tej są księgowane na rachunku płatnika w tym samym dniu roboczym a ich realizacja następuje w następnym dniu roboczym. 3. Zlecenia płatnicze wpłat gotówkowych Bank wykona poprzez przekazanie środków na rachunek prowadzony w Banku w dniu otrzymania środków, bądź w terminie określonym w umowie dotyczącej wpłat zamkniętych. 4. Informacja o godzinach granicznych w dniach 24, 31 grudnia będzie podawana w formie Komunikatu we wszystkich placówkach Banku, na stronie internetowej oraz poprzez bankowość elektroniczną Bank realizuje zlecenia płatnicze (uznania/obciążenia rachunków), które mogą być składane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 2. Przy przelewach wewnętrznych dotyczących przekazywania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku oraz wpłaty/wypłaty gotówki dokonywanych w innej walucie wymienialnej niż waluta rachunku stosuje się odpowiednio kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w Banku w monecie złożenia zlecenia. 3. Zlecenia, o których mowa w ust. 1, realizowane są zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosownych Komunikatów oraz powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 4. O ile umowa nie stanowi inaczej, zlecenia obciążenia rachunku wykonywane są do wysokości salda lub przyznanego limitu kredytowego. 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków mogą ustalać dodatkowe warunki dokonywania zlecenia uznania/obciążenia Bank realizuje zlecenia płatnicze - obciążenia rachunków - po spełnieniu następujących warunków: 1) złożeniu prawidłowo i czytelnie wypełnionego zlecenia płatniczego na odpowiednim formularzu lub podaniu ustnie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do prawidłowego wykonania zlecenia i dokonania stosownych księgowań, 2) złożeniu na zleceniu przez Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika podpisu zgodnego z wzorem podpisu złożonym w Banku, 3) przedłożenia dokumentu identyfikującego tożsamość osoby składającej zlecenie płatnicze -obciążenia rachunku, 4) pozytywnej identyfikacji tożsamości składającego zlecenie płatnicze, zgodnej ze zleceniem, (w tym legitymowaniu się dokumentem identyfikującym tożsamość, nie zniszczonym w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym identyfikację Klienta), 5) zgodności danych Posiadacza rachunku zawartych w dokumencie identyfikującym tożsamość z danymi posiadanymi przez Bank, 6) zapewnienia środków na rachunku w wymaganej kwocie (przelewu wraz z należnymi opłatami i prowizjami), tak aby realizacja zlecenia obciążenia nie spowodowała powstania ujemnego salda (debet) na rachunku i/lub konieczności likwidacji ustanowionej blokady środków na inny cel, 7) przekazaniu przez osobę składającą zlecenie obciążenia wszystkich wymaganych danych do jego realizacji, w tym numeru rachunku w standardzie NRB, 8) możliwości sprawdzenia w systemie operacyjnym Banku dostępności środków niezbędnych do realizacji zlecenia (na podstawie informacji o saldzie rachunku), 9) w przypadku wypłaty gotówki - wcześniejszym zgłoszeniu przez wypłacającego, kwoty wypłaty wymaganej w danej jednostce Banku (zgodnie z Komunikatem Banku), 10) braku zakazu dokonywania obciążeń rachunku wydanego przez Sąd, Prokuratora lub organ egzekucyjny, 11) nie naruszenia przez wydane zlecenie płatnicze, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień umowy ramowej lub niniejszego Regulaminu. 2. W innych przypadkach Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia obciążenia Bank wykonuje zlecenie płatnicze zawierające wszystkie informacje potrzebne dla prawidłowego wykonania i zaksięgowania zlecenia płatniczego, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji odpowiednio: 1) w przypadku zleceń w formie papierowej własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku lub innego Użytkownika Usług Płatniczych, złożonym zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie; 2) w przypadku zleceń w formie elektronicznej autoryzacja następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych, wiążących strony umowach. 3. W odniesieniu do poleceń zapłaty, autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na obciążanie jego rachunku w tym trybie. 4. W odniesieniu do Poleceń Przelewu składanych w formie zleceń stałych autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na realizację dyspozycji objętych zleceniem stałym. Oddział 2. Przelewy krajowe - zasady realizacji Bank realizuje przelewy krajowe na podstawie zleceń płatniczych (uznania/obciążenia rachunków) składanych przez Posiadaczy rachunków lub inne osoby (zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Banku). 2. Zlecenia płatnicze (obciążenia rachunków) realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wymagają poprawnego wypełnienia wszystkich wskazanych w serwisach pól oraz autoryzacji zgodnie z regulaminem w sprawie bankowości elektronicznej Banku. 3. Bank nie pobiera opłaty za poinformowanie Płatnika o odrzuceniu zlecenia płatniczego. 4. Bank nie realizuje poleceń przelewu z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) oraz płatności podatkowych, na rzecz Urzędów Skarbowych lub innych organów podatkowych w systemie SORBNET. 5. Nie podlegają odwołaniu zlecenia płatnicze, które w momencie otrzymania przez Bank zostały zarejestrowane w systemie informatycznym Banku Strona 12 z 15

13 6. Polecenie przelewu, które wpłynie do Banku, zostanie zaksięgowane w systemie informatycznym Banku na rachunku Odbiorcy w dniu otrzymania. Oddział 3. Wpłaty gotówki na rachunek własny - zasady realizacji 105. Posiadacz rachunku może dokonać wpłaty gotówki poprzez złożenie zlecenia płatniczego w Banku Wpłat gotówki w PLN dokonuje się na podstawie: 1) ustnego zlecenia Posiadacza rachunku, potwierdzonego wydrukiem z systemu informatycznego Banku, autoryzowanego podpisem złożonym na tym wydruku, 2) formularza dokumentu standardowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa". 2. Wpłat gotówki w walutach obcych dokonuje się na podstawie: 1) ustnego zlecenia Posiadacza rachunku, potwierdzonego wydrukiem z systemu informatycznego Banku, autoryzowanego podpisem złożonym na tym wydruku, 2) formularza wewnętrznego Banku Warunkiem przyjęcia przez Bank zlecenia wpłaty gotówki jest: 1. podanie przez wpłacającego nazwy i prawidłowego numeru rachunku bankowego odbiorcy wpłaty w standardzie NRB (unikatowego identyfikatora i nazwy), 2. podanie przez wpłacającego kwoty wpłaty oraz rodzaju waluty (słownie), 3. wylegitymowanie się wpłacającego dokumentem identyfikującym tożsamość, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów, 4. dla zleceń składanych w formie papierowej - wypełnienie dowodu wpłaty czytelnie, w sposób umożliwiający odczytanie danych, koniecznych do realizacji zlecenia. Oddział 4. Wypłaty gotówki z rachunku własnego - zasady realizacji Posiadacz rachunku może dokonać wypłaty gotówki poprzez złożenie zleceń w jednostkach Banku, z uwzględnieniem postanowień dotyczących poszczególnych rodzajów rachunków. 2. Wypłat gotówki z rachunków dokonuje się: 1) na podstawie ustnego zlecenia, potwierdzonego wydrukiem z systemu informatycznego Banku, 2) na podstawie formularzy bankowych, 3) za pomocą kart bankowych, zgodnie z odrębnymi przepisami Banku, 4) na podstawie czeków gotówkowych ( PKZP,) 5) innych formularzy, zgodnie z odrębnymi przepisami Banku Wypłaty gotówki powyżej kwot wyższych niż określone przez Bank, wymagają wcześniejszego awizowania, bezpośrednio w danej jednostce Banku w formie pisemnej lub innej formie ustalonej przez Bank. 2. Informacje o kwotach wypłat wymagających wcześniejszego awizowania oraz o terminie awizowania określa Komunikat Banku dotyczący awizowania wypłat gotówkowych, dostępny w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej W przypadku braku wcześniejszego awizowania wypłaty gotówki, jak również w przypadku awizowania i niepodjęcia gotówki, Bank zastrzega sobie prawo pobrania prowizji w wysokości określonej w Taryfie. 2. Bank zastrzega sobie możliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nie awizowanej, a wymagającej awizowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty z powodu braku wcześniejszego awizowania. Oddział 5. Przelewy krajowe, przelewy wewnętrzne, operacje gotówkowe - postępowanie reklamacyjne i odszkodowawcze Płatnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej. 2. Reklamacja składana jest w Banku, który lub w jednostce Banku, która przyjęła transakcję płatniczą do realizacji, z zastrzeżeniem, że reklamacje dotyczące wpłat/wypłat gotówki w formie otwartej mogą być składane wyłącznie w jednostce, w której dana transakcja była realizowana. 3. Bank przyjmuje reklamacje złożone zgodnie z trybem określonym w Rozdziale niniejszego Regulaminu. 4. Reklamację do złożonego w Banku zlecenia wykonania polecenia przelewu może złożyć wyłącznie Płatnik. 5. Reklamację dotyczącą otrzymanego przez Bank przelewu, który został zaksięgowany na rachunku Odbiorcy, mogą złożyć osoby mające prawo do dysponowania tym rachunkiem. 6. Reklamację dotyczącą przelewu wewnętrznego z przewalutowaniem może złożyć zarówno Płatnik jak i Odbiorca. Strona 13 z Odbiorca ma prawo do reklamowania braku wpływu na rachunek, o ile Odbiorca udostępni dokument lub informacje, na podstawie których Bank jest w stanie rozpatrzeć reklamację. 8. W przypadku, gdy Bank ponosi odpowiedzialność za błędnie wykonane polecenie przelewu, bez zbędnej zwłoki zwraca na rachunek Płatnika kwotę przelewu i podejmuje działania w celu prawidłowego wykonania zlecenia. 9. Wysokość odszkodowania za nieterminowe wykonanie polecenia przelewu, Bank ustali każdorazowo, indywidualnie po rozpatrzeniu złożonej reklamacji. 10. Bank informuje, iż roszczenia Płatnika z tytułu niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej wygasają, jeżeli Płatnik nie powiadomi Banku o stwierdzonych niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach niezwłocznie jednak nie później niż 13 miesięcy od daty obciążenia jego rachunku lub braku wykonania takiego obciążenia. Oddział 6 Polecenie zapłaty - zasady realizacji Bank realizuje polecenie zapłaty działając jako Bank dłużnika na podstawie udzielonej przez Dłużnika, Wierzycielowi Zgody do obciążenia rachunku bankowego Klienta (Dłużnika). 2. Rozliczenia w formie polecenia zapłaty realizowane są w złotych polskich za pośrednictwem Banku Wierzyciela i Banku Dłużnika. 3. Dłużnik zobowiązany jest do zapewnienia środków wystarczających do zaspokojenia należności Wierzyciela w określonych przez niego terminach płatności najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin płatności 4. Dłużnik może w dowolnym czasie cofnąć zgodę na obciążanie rachunku poprzez złożenie wyłącznie w Banku (Dłużnika) wypełnionego formularza Cofnięcie zgody. 5. Dłużnik, który cofnął zgodę na obciążanie rachunku zobowiązany jest poinformować o tym Wierzyciela poprzez dostarczenie mu odwołania. 6. Przyjęcie cofnięcia zgody przez Bank skutkuje zaprzestaniem realizacji polecenia zapłaty, a przez Wierzyciela powinno skutkować zaprzestaniem wysyłania zleceń obciążenia rachunku bankowego Dłużnika. 7. Posiadaczowi rachunku/dłużnikowi przysługuje prawo pisemnego odwołania w Banku (Dłużnika) zrealizowanego Polecenia zapłaty w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia obciążenia rachunku bankowego (Dłużnika). 8. Od dnia 24 października 2012 r. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do: 1) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 8 tygodni, tzn. 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, żądanie zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty po tym terminie nie jest możliwe; 2) odwołania polecenia zapłaty z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji płatniczej nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego. 9. Począwszy od dnia 24 października 2012 r. ust. 7 nie stosuje się. 10. Począwszy od dnia 24 października 2012 r. Bank po wpływie żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty uznaje rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Posiadacza kwotą zwracanego polecenia zapłaty. 11. Bank wykonuje transakcję płatniczą niezwłocznie po otrzymaniu od banku wierzyciela Posiadacza rachunku obciążenia kwotą transakcji. 12. Bank (Dłużnika) może odmówić realizacji polecenia zapłaty w następujących przypadkach: 1) dłużnik nie udzielił Bankowi zgody na realizację poleceń zapłaty w ciężar jego rachunku bankowego lub też cofnął wcześniej udzieloną zgodę, 2) środki na rachunku bankowym dłużnika są niewystarczające na pokrycie pełnej kwoty otrzymanego polecenia zapłaty, 3) środki na rachunku dłużnika zostały zajęte przez organy do tego upoważnione, 4) rachunek bankowy dłużnika został zamknięty. Rozdział 18. Zlecenia stałe Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, płatnych w podanych terminach i w określonej wysokości, np. z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych. 2. Warunkiem realizacji stałego zlecenia z odroczoną datą płatności jest zapewnienie na rachunku w dniu roboczym poprzedzającym datę płatności tego zlecenia środków pieniężnych niezbędnych do jego realizacji. 3. Posiadacz rachunku lub Bank zleca właściwym jednostkom (zakładowi energetycznemu, gazowni, urzędowi telekomunikacyjnemu itp.) przesyłanie aż do odwołania rachunków do Banku prowadzącego rachunek. 4. Jeżeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku następującym po dniu wolnym od pracy. 5. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzymuje płatność do czasu wpływu środków na rachunek, jednak nie dłużej niż 30 dni od terminu płatności,

14 wskazanego przez Posiadacza rachunku. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku. Rozdział 19. Wyciągi bankowe Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku informacje: 1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej; 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze; 3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku; 4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty; 5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w ust. 3, 4 i Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie rachunku/pakiet, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane mogą być: 1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji; 2) po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, iż dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg. 4. Wyciągi bankowe mogą być: 2) przekazywane przez Bank drogą pocztową na adres wskazany przez Posiadacza rachunku; 3) odbierane w Banku przez Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, bądź przez wskazaną osobę; 4) udostępniane za pomocą Systemu ebanknet. 5. Częstotliwość sporządzania oraz sposób doręczania wyciągów Posiadacz rachunku wskazuje w Umowie. 6. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Posiadacz rachunku zawiadamia Bank w ciągu 14 dni od otrzymania wyciągu o niezgodności, ze wskazaniem różnicy. 7. Termin wygaśnięcia roszczeń Posiadacza rachunku z tytułu operacji dokonanych na rachunku upływa po okresie 13 miesięcy. Rozdział 20. Pakiety usług Posiadacz rachunku może skorzystać z pakietu usług dostępnego w ofercie Banku, po podpisaniu stosownej Umowy. 2. Rodzaje pakietów: 1) Pakiet Standardowy; 2) Pakiet Aktywny; 3. Pakiety, o których mowa w ust. 2, pkt 1-2 dedykowane są dla osób fizycznych - rezydentów i nie rezydentów. 4. Katalog usług dla poszczególnych pakietów określa Taryfa opłat i prowizji. Rozdział 21. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę rachunku w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, z zastrzeżeniem ust Posiadacz rachunku może rozwiązać umowę rachunku lokaty w każdym czasie poprzez złożenie dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z danego rachunku. 3. Bank może wypowiedzieć umowę rachunku z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów: 1) naruszenia przez Posiadacza rachunku postanowień wynikających z umowy ramowej, umowy rachunku oraz Regulaminu lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunków bankowych, 2) braku obrotów na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym (bez uwzględniania operacji dopisywania odsetek i pobierania należnych opłat / prowizji), przez okres: a) jednego roku gdy środki na rachunku pozwalają na pokrycie prowizji b) trzech miesięcy gdy brak środków na pokrycie prowizji 3) przekroczenia przez Posiadacza rachunku kwoty udzielonego mu limitu kredytowego i nie dokonania spłaty kwoty przekroczenia tego limitu wraz z należnymi odsetkami w terminie 30 dni licząc od dnia jego przekroczenia, 4) braku spłaty przez Posiadacza rachunku udzielonego mu limitu kredytowego, odsetek lub innych należności w wymaganych terminach, 5) próby wyłudzenia lub wyłudzenie kredytu na szkodę Banku, 6) podejrzenia wykorzystania rachunku do celów przestępczych, 7) braku możliwości wykonywania przez Bank obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o Strona 14 z 15 przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U tj.), 4. Wypowiedzenie umowy rachunku przez Bank następuje na piśmie ze wskazaniem przyczyny. Bank wysyła wypowiedzenie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 5. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących poszczególnych rodzajów rachunków, rozwiązanie umowy rachunku powoduje zamknięcie rachunku, zaniechanie wykonywania dyspozycji oraz zaprzestanie naliczania oprocentowania. Bank wzywa Posiadacza rachunku do podania sposobu zadysponowania saldem. Z chwilą zamknięcia rachunku, zgromadzone na nim środki pozostają nieoprocentowane. 6. Rozwiązanie umowy rachunku wspólnego następuje także w przypadku zmiany statusu dewizowego lub śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku z momentem otrzymania przez Bank zawiadomienia o tym fakcie. 7. Rozwiązanie umowy rachunku następuje z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci Posiadacza/Współposiadacza rachunku, przy czym za chwilę tę uznaje się otrzymanie przez Bank dokumentu potwierdzającego śmierć posiadacza/współposiadacza rachunku. W takim przypadku Bank postępuje według zasad opisanych w 26 do Za dokumenty wiarygodne, które potwierdzają zgon Posiadacza rachunku uznaje się: - pełny lub skrócony odpis aktu zgonu; - świadectwo zgonu; - pismo organu rentowego; - pismo z policji, z sądu, od komornika, oraz - inny wiarygodny dokument potwierdzający fakt śmierci posiadacza rachunku. Rozdział 22. Postanowienia końcowe 117. Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Adres zamieszkania podany w Umowie z Klientem stanowi dla Banku podstawę ustalenia stałego miejsca zamieszkania do celów podatkowych. 2. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku deklaruje inne miejsce zamieszkania (państwo/terytorium) do celów podatkowych niż adres zamieszkania ustalony na podstawie dokumentu identyfikującego tożsamość, to Posiadacz rachunku zobowiązany jest do przedłożenia w Banku zaświadczenia o miejscu zamieszkania do celów podatkowych (zwanego dalej certyfikatem rezydencji), wydanego przez właściwy organ podatkowy zadeklarowanego państwa/terytorium. 3. Bank stosuje przepisy wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, po złożeniu w Banku przez Posiadacza rachunku oryginału certyfikatu rezydencji Posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: 1/ nazwiska, 2/ dokumentu identyfikującego tożsamość, 3/ adresu zamieszkania, 4/ adresu do korespondencji, 5/ numeru telefonu (kontaktowego i/lub komórkowego), 6/ adresu , 7/ zgód marketingowych, 2. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1, może być dokonana: 1/ bezpośrednio w jednostce Banku, w zakresie określonym w ust.1 pkt 1-7, 2/ telefonicznie w zakresie określonym w ust. 1 pkt W przypadku zmian danych, o których mowa w ust. 1, zgłaszanych: 1/ bezpośrednio w placówce Banku - Klient zobowiązany jest podpisać informację o zmianie danych osobowych, 2/ telefonicznie, - Bank identyfikuje uprawnienia osoby dzwoniącej, do wydania dyspozycji zmiany danych oraz dokumentuje zgłaszaną zmianę. Klient jest zobowiązany podpisać informacyjną o zmianie danych osobowych Klienta podczas pierwszej, po zgłoszonej zmianie danych, wizyty w jednostce Banku. 4. Posiadacz rachunku ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia powyższego zobowiązania. 5. Oświadczenia woli związane z umową, w tym wymagające formy pisemnej, mogą być składane za pomocą elektronicznego systemu doręczania korespondencji w postaci elektronicznej o ile Posiadacz rachunku jest użytkownikiem tego systemu, a Bank udostępnia taką funkcjonalność. Oświadczenia woli stron związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu dostarczania korespondencji spełniają wymagania formy pisemnej. 6. Strony umowy porozumiewają się między sobą przy użyciu stałych nośników określonych w umowie, chyba że niniejszy Regulamin lub przepis prawa ogólnie obowiązujący wymaga innej formy, niż określona w umowie Klienci mają prawo złożenia reklamacji. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji przebiega zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami, z

15 zastrzeżeniem zapisów 7 ust. 2 i z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących danego produktu/usługi. a) Formy złożenia reklamacji Ustnie : Bank Spółdzielczy Podegrodzie 223 tel Pisemnie : Centrala Bank Spółdzielczy Podegrodzie b) terminy udzielenia odpowiedzi 14 dni - standardowy czas na udzielenie odpowiedzi 90 dni - jeśli z uwagi na złożoność sprawy reklamacja wymaga szczegółowych wyjaśnień Bank informuje Klienta o opóźnieniu w rozpatrywaniu reklamacji oraz jego przyczynach. c) Stosowana przez Bank forma udzielenia odpowiedzi Pisemnie na adres korespondencyjny Klienta d) Możliwości odwołania od stanowiska Banku Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Klient może złożyć odwołanie od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację poprzez: 1) skierowanie wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji bezpośrednio do Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, 2) skorzystanie z instytucji mediacji lub sądu polubownego lub innych mechanizmów polubownego rozwiązywania sporów: 1. Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu prowadzonych rachunków. 2. Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego oraz Ustawie o ochronie danych osobowych. 2. W przypadku gdy zmianie ulegają przepisy zewnętrzne o charakterze bezwzględnie obowiązującym pierwszeństwo w stosunku do Regulaminu, mają te przepisy i obowiązują od daty wejścia ich w życie. 3. Wszelkie spory wynikłe z umowy rachunku rozstrzyga właściwy sąd. 4. Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego oraz art. 109 Ustawy Prawo Bankowe ma charakter wiążący dla stron. Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu BS nr 33/Z/2012 z dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem: - dla rachunków otwartych do dnia r od r. - dla rachunków otwartych po dnia r od r. Komisja Nadzoru Finansowego Sądy Polubowne przy Komisji Nadzoru Finansowego Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich Rzecznik Konsumenta - najbliższych miejscu zamieszkania Klienta 3) wystąpienie z powództwem do Sądu Powszechnego Posiadacz rachunku upoważnia Bank do zaspokojenia w pierwszej kolejności swoich zobowiązań wobec Banku ze środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych w ramach zawartych umów Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. 2. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne również w odniesieniu do rachunku wspólnego. 3. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Współposiadaczowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego Współposiadacza. Czynności egzekucyjne prowadzone są w stosunku do przypadającego Współposiadaczowi udziału w rachunku wspólnym, stosownie do treści Umowy zawartej z Bankiem, którą Współposiadacz obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli Umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo, gdy Współposiadacz nie przedłoży Umowy rachunku, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału Współposiadacza zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. 4. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Współposiadaczowi rachunku pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego małżonków do pełnej wysokości zajęcia Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. 2. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 3. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem ust Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 5. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 6. Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i Pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Strona 15 z 15

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały Zarządu nr 157/2016 z dnia 09.11.2016 r REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Warszawa, Grudzień 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie BANK SPÓŁDZIELCZY w Żaganiu Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju Załącznik do Uchwały Nr 96/2012 Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju z dnia 13 września 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 17.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Instrukcji Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Hexa Bank Spółdzielczy Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 Załącznik do Uchwały nr 96/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 13 września 2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 REGULAMIN OTWIERANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str. 3 Rozdział 2. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie W załączeniu przesyłamy "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych" dostosowujący zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie Bank Spółdzielczy w Lubawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 73 /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 13.11.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/10/2013 Zarządu BS w Limanowej z dnia 31.10.2013r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo