REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH"

Transkrypt

1 POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia wstępne Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla osób fizycznych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu z siedzibą w Zamościu, ul. Partyzantów 3a, Zamość, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP Regulamin określa zasady: 1) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych; 2) korzystania z kanałów bankowości elektronicznej; 3) wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 4) realizacji przekazów w obrocie dewizowym Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) akceptant podmiot, który przyjmuje płatności kartą, czyli zgadza się, aby za sprzedawane przez niego towary lub usługi opłacać z wykorzystaniem karty płatniczej; 2) antena zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej; 3) autoryzacja - wyrażenie przez Posiadacza rachunku, lub osobę upoważnioną przez Posiadacza zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 4) Bank Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu; 5) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 6) BPS S.A. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; 7) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 8) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 9) bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty; 10) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej/wierzyciel który składa zlecenie polecenia zapłaty na podstawie zgody udzielonej przez posiadacza rachunku lub odbiera środki pieniężne stanowiące przedmiot transakcji płatniczej; 11) blokada karty (zastrzeżenie karty) - unieważnienie karty przez Bank lub Użytkownika karty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem; 12) czasowa blokada karty czynność dokonywana na wniosek Banku/ Użytkownika karty, polegająca odpowiednio na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych; 13) czytnik zbliżeniowy elektroniczne narzędzie stanowiące integralną część terminala POS służące do przeprowadzenia transakcji zbliżeniowych, odczytujące dane z anteny zbliżeniowej; 14) CVV2/CVC2 trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji karty podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do zamówień realizowanych listownie, telefonicznie lub transakcji dokonywanych przez internet; 15) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek; 16) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń (tj. godzinami granicznymi realizacji transakcji); 17) dopuszczalne saldo debetowe ujemne saldo rachunku w wysokości nie przekraczającej miesięcznego limitu ustalonego przez Bank i określonego w zawartej umowie rachunku; 18) duplikat karty kolejny egzemplarz karty debetowej z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej; 19) dzień roboczy - dzień, w którym Bank odbiorcy lub Bank płatnika prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 20) Hasło 3D Secure przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 21) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku; 22) jednostka organizacyjna Banku Oddziały Banku i Punkty Obsługi Bankowej; 23) karta debetowa/karta międzynarodowa karta płatnicza (VISA ), spersonalizowana albo niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 24) karta spersonalizowana karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty lub Użytkownika karty; 25) karta niespersonalizowana karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Posiadacza karty lub Użytkownika karty; 26) Kod identyfikacyjny - kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie płatniczej stanowią unikatowy identyfikator służący do elektronicznej identyfikacji Posiadacza/Użytkownika karty, przypisany do danej Karty i znany tylko Posiadaczowi/ Użytkownikowi karty lub pięciocyfrowy kod wygenerowany dla konkretnego numeru telefonu komórkowego Posiadacza rachunku w Systemie SMS Kontakt; 27) kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 28) kraj Rzeczpospolita Polska; 29) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Beneficjent; 30) koszty OUR -opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Zleceniodawca. 31) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty Banku pośredniczącego i Banku beneficjenta pokrywa Beneficjent, a Banku zleceniodawcy- Zleceniodawca; 32) kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. W rozliczeniach z Klientami Bank stosuje kursy Banku BPS S.A. Ogłaszane w Tabeli kursów Banku BPS S.A. Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 33) limit transakcji - kwota, do wysokość której Użytkownik karty może dokonywać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest osobno dla każdej z wymienionych transakcji; 34) lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych przez określony w Umowie lokaty czas i na określonych w niej warunkach; 35) lokata progresywna rachunek lokaty oszczędnościowej progresywnej w złotych. 36) nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe(tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 826); 37) niedopuszczalne saldo debetowe saldo ujemne rachunku spowodowane wypłatą kwoty/realizacją transakcji przewyższającej stan wolnych środków na rachunku lub niedotrzymaniem terminu spłaty dopuszczalnego salda debetowego; 38) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 39) odwołanie polecenia zapłaty - dyspozycja Posiadacza rachunku wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 40) okres umowny okres kalendarzowy wyrażony w dniach lub miesiącach, na który został otwarty rachunek lokaty terminowej; 1

2 41) osoba uprawniona - właściciel książeczki oszczędnościowej, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy; 42) pełnomocnik osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem; 43) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Odbiorcy (Beneficjenta); 44) Polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; 45) portal kartowy system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 46) Posiadacz karty osoba fizyczna, będąca Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku bankowego, która na podstawie stosownej umowy uprawniona jest do korzystania z karty, a w przypadku kart spersonalizowanych osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i która złożyła podpis na rewersie karty; 47) Posiadacz rachunku/ Płatnik osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy; 48) przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 49) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 50) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 51) przepisy dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 826) wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 52) rachunek bankowy/ rachunek płatniczy rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 53) rachunek walutowy - rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie w walucie obcej. Wykaz walut określony jest w Tabeli oprocentowania i podawany do wiadomości w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 54) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 55) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 56) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 57) System Centrum Usług Internetowych (CUI) system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 58) System Dokumenty Zastrzeżone ( System DZ ) - narzędzie informatyczne zapewniające Bankom dostęp do informacji o dokumentach bądź przedmiotach zastrzeżonych, wspomagające podejmowanie decyzji przy obsłudze klientów; 59) systematyczne wpływy stałe miesięczne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, renty i tzw. wolnych zawodów; 60) środki dostępu do Systemu CUI: a) identyfikator oraz token wydawany dla Klienta/ Użytkownika lub, b) identyfikator wraz z hasłem oraz usługa SMS Kontakt umożliwiające korzystanie z systemu CUI oraz stanowiące zabezpieczenie dostępu do systemu CUI, wydawane dla użytkownika mającego uprawnienia do logowania i akceptowania dyspozycji ; 61) strona internetowa Banku -strona na której dostępne są min. aktualne wersje Tabeli oprocentowania, Taryfy opłat i prowizji oraz link do Tabeli kursowej; 62) Tabela kursowa- tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaży waluty krajowej (zł/pln) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. W rozliczeniach z Klientami Bank stosuje kursy Banku BPS S.A. Ogłaszane w Tabeli kursów Banku BPS S.A. Zmiany Tabeli wchodzą w życie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 63) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu. Część A. Klienci Indywidualni, dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku; 64) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu, Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci, dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku; 65) terminal POS (Point of Sale) elektroniczny terminal (urządzenie) służący do przeprowadzania transakcji przy użyciu karty wydanej przez Bank i wydrukowania rachunku transakcji w tym do uzyskania przez Użytkownika karty akceptacji transakcji; 66) transakcja gotówkowa - wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie; 67) transakcja bezgotówkowa - (stykowa) - płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówce handlowousługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu lub poczty; 68) transakcja internetowa transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość w Internecie; 69) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 70) transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu karty z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym. Polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez Posiadacza karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala; 71) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego ; 72) Umowa lokaty umowa o prowadzenie rachunku lokaty terminowej; 73) Unikatowy identyfikator- kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana Posiadaczowi rachunku w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku; 74) usługa cashback usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy punktu handlowo-usługowego przy okazji płatności kartą za towary i usługi - usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski; 75) Użytkownik Posiadacz rachunku i wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą Systemu CUI; 76) Użytkownik karty osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji kartą w zakresie określonym w Umowie; 77) waluta obca waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 78) waluta wymienialna waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 79) wolne środki saldo rachunku powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu przyznanego dopuszczalnego salda debetowego albo kredytu odnawialnego; 80) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart; 81) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; 82) zadłużenie wymagalne - wierzytelności Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w niniejszym Regulaminie, Umowie lub Umowie kredytu odnawialnego; 83) zgoda zgoda Posiadacza rachunku na obciążenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 84) Zleceniodawca/ Płatnik osoba fizyczna, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 85) Zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie; 86) zwrot polecenia zapłaty zwrot na rachunek Posiadacza rachunku środków, z tytułu zrealizowanego Polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku w Banku Bank prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania 2

3 rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) terminowych lokat oszczędnościowych przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych przez określony czas na warunkach określonych w umowie lokaty; 3) oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 4) oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych będących członkami pracowniczych kas zapomogowopożyczkowych (PKZP) i szkolnych kas oszczędności (SKO). przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń wynikających z działalności gospodarczej. 2. Rachunek PKZP i SKO może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz szkolnych kas oszczędnościowych Rachunki, o których mowa w 3 ust. 1 pkt. 3 prowadzone są w złotych polskich i w walutach wymienialnych EUR, USD, GBP, CHF. 2. Pozostałe rachunki wymienione w 3 z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 prowadzone są w złotych polskich. 3. Rachunki, o których mowa w 3 prowadzone są w oparciu o: 1) Umowę rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub 2) Umowę rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie lub 3) Umowę terminowej lokaty oszczędnościowej. 4. W sytuacji, gdy Posiadacz rachunku zawarł z Bankiem Umowę ramową, otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może nastąpić w oparciu o Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, które jest dokumentem potwierdzającym otwarcie rachunku lokaty i stanowi integralną część Umowy ramowej Bank otwiera rachunki - które mogą być prowadzone jako rachunki indywidualne lub wspólne dla osób fizycznych rezydentów i nierezydentów oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP), szkolnych kas oszczędności (SKO),. 2. Bank otwiera i prowadzi rachunki także dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Rozdział 2. Otwarcie rachunku bankowego Bank otwiera i prowadzi rachunek bankowy dla osoby występującej o zawarcie Umowy, o której mowa w 4 ust. 3 z chwilą podpisania tej Umowy przez obie strony. 2. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania: 1) dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu; 2) paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nierezydentów; 3) tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub ważnej legitymacji szkolnej (z fotografią, pieczęcią szkoły, danymi osobowymi oraz podpisem właściciela) w przypadku osoby małoletniej. 3. Wraz z zawarciem Umowy osoba występująca o zawarcie Umowy składa podpis, który stanowi wzór podpisu Posiadacza rachunku (wskazane jest aby wzór podpisu był zgodny z podpisem złożonym na dokumencie tożsamości). 4. W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz SKO, PKZP wzory podpisów składane są przez uprawnione osoby na Karcie wzorów podpisów. 5. Podpisy, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być złożone w obecności pracownika Banku. Rozdział 3. Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego może być osoba fizyczna będąca rezydentem bądź nierezydentem. Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta może zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 3. W przypadku rachunku wspólnego, o którym mowa w Rozdziale 5 pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 4. Pełnomocnikiem do rachunku bankowego osoby małoletniej może być ustanowiony wyłącznie przedstawiciel ustawowy, który wyraził zgodę na zawarcie Umowy rachunku bankowego. 5. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej. 2. Pełnomocnictwo może być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności). 3. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku. 4. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa; 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo nie może obejmować: 1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) składania wniosków o debet oraz kredyt odnawialny w rachunku; 4) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego; 5) składania wniosków o wydawanie kart debetowych do rachunku chyba, że w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej. 10. Do dysponowania rachunkami nie może być jednocześnie ustanowionych więcej niż dwóch pełnomocników Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Jednostce organizacyjne Banku prowadzącej rachunek, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa. 12. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika; 2) wykonania czynności w przypadku pełnomocnictwa jednorazowego udzielonego do wykonywania jednorazowej czynności; 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku; 4) likwidacji rachunku. Rozdział 4. Przenoszenie rachunków bankowych w ramach Jednostek organizacyjnych Banku Na pisemny wniosek Posiadacza rachunek bankowy można przenosić pomiędzy Jednostkami organizacyjnymi Banku. 2. Dyspozycję dotyczącą przeniesienia rachunku Posiadacz składa w Jednostce organizacyjnej Banku, w której dotychczas posiadał rachunek, lub w Jednostce organizacyjnej Banku do której ma być przeniesiony rachunek. Rozdział 5. Rachunek wspólny Rachunek wspólny może być prowadzone dla maksymalnie czterech osób fizycznych. 2. Rachunek wspólny może być prowadzony dla osób fizycznych o jednakowym statusie dewizowym. 3. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych Przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych na rachunek przez Współposiadaczy są równe, niezależnie od faktycznego wkładu każdego ze Współposiadaczy. 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego ze Współposiadaczy w ramach Umowy W ramach rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy może: 1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach; 2) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla pozostałych Współposiadaczy chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej. 2. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze Współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji/zleceń Współposiadacza chyba, że Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku. 3

4 Rozdział 6. Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona wyłącznie do rachunku indywidualnego. 3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek. 4. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 5. W przypadku przeniesienia rachunku, dyspozycja na wypadek śmierci dotycząca środków na przenoszonym rachunku obowiązuje w Jednostce organizacyjnej Banku przejmującej jego prowadzenie. 6. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku; 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat; 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2. wypłat kwot o których mowa w pkt 1 i 3, które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku nie dotyczą rachunków wspólnych. 19. Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej realizacji spadkobrania dokonywana z lokat powoduje: 1) rozwiązanie Umowy lokaty; 2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej dla likwidowanych lokat zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie oraz Umowy; 3) przeksięgowanie na rachunek wskazany w potwierdzeniu otwarcia lokaty środków pozostałych po realizacji wyżej wymienionych tytułów wraz z naliczonymi odsetkami, a w przypadku braku rachunku na rachunek nieoprocentowany Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub, w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, złożonej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu lub innym banku. 2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym. 3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, obowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy). 22. W przypadku: 1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłożenia w Banku prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy; 2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pieniężne zgromadzone na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców każdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących stwierdzenia nabycia i działu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w 21 ust. 2. Rozdział 7. Rachunek osoby małoletniej Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku życia, podpisać może wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy. 2. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są: 1) rodzice (każdy samodzielnie), którym przysługuje władza rodzicielska; 2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, jeżeli rodzice nie są znani lub jeżeli nie żyją; 3) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli żaden z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska nie może reprezentować dziecka Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. 2. Czynności powyższe w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy. 25. Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku; 2) dyspozycje w sprawie zmiany waluty rachunku lub przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek małoletniego, nie powodujące naruszenia warunków Umowy; 3) dyspozycje wpłat na rachunek; 4) dyspozycje wypłat z rachunku w celu zaspokojenia potrzeb małoletniego zgodnych z jego wiekiem nieprzekraczających w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw - publikowanym w komunikacie Banku dostępnym w Placówkach Banku i na stronie internetowej Dysponowanie rachunkiem małoletniego z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zgody sądu opiekuńczego. 2. Rozwiązanie Umowy lub likwidacja rachunku osoby małoletniej są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu osoby małoletniej i wymaga zgody sądu opiekuńczego Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym: 1) rachunki osób całkowicie ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia; 2) rachunki osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. 2. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. 3. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny. 2. Małoletni wskazany w ust. 1 może korzystać z karty debetowej oraz bankowości internetowej w ramach maksymalnych limitów transakcyjnych o ile takie ustalił Przedstawiciel ustawowy w oświadczeniu wskazanym w ust Umowę rachunku bankowego zawiera małoletni Posiadacz rachunku. Jednocześnie Przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy przez małoletniego Posiadacza rachunku - z zastrzeżeniem ust W przypadku zawierania Umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej STANDARD (odnawialnej) dla osoby o której mowa w ust.1, w/w Umowę podpisuje Posiadacz rachunku wraz z Przedstawicielem ustawowym. 5. Wprowadzenie zmian do Umowy lub Regulaminu wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. 6. Posiadacz rachunku, który ukończył 13 lat a nie ukończył 18 lat, może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie przedstawiciel ustawowy Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę małoletnią, rachunek przekształcony zostanie na dostępny w ofercie Banku rachunek prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych w Banku. 2. Bank powiadomi Posiadacza w trybie 119 ust. 2 oraz ust. 4-7 o proponowanej zmianie 3. Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletności powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument tożsamości. 4

5 Rozdział 8. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 3. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 5. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w dniu upływu okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego koniec okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 6. Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje naliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty w wysokości oprocentowania ustalonego dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w złotych, potwierdzonych książeczką oszczędnościową, chyba że indywidualne postanowienia stanowią inaczej. 7. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz oszczędnościowym płatnym na każde żądanie dopisywane są do kapitału w w walucie w jakiej prowadzony jest rachunek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 8. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Bank może zmienić wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia zmiany wysokości przynajmniej jednego spośród podanych niżej czynników: 1) stopy referencyjnej lub redyskonta weksli lub oprocentowania kredytu lombardowego lub stopy depozytowej ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,25 punktu procentowego; 2) stopy rezerwy obowiązkowej, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,25 punktu procentowego; 3) stawek dla depozytów rynku międzybankowego WIBOR 1M o więcej niż 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej wartości tej stawki; 4) rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa o co najmniej 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej rentowności. 2. Bank, uwzględniając kierunek zmian stóp lub stawek, o których mowa w ust. 1, uprawniony jest do podjęcia decyzji o zmianie oprocentowania (podwyższenia lub obniżenia wysokości oprocentowania) w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia zmiany wysokości co najmniej jednego z tych czynników w zakresie nie większym niż największa zmiana któregokolwiek czynnika wyrażona w punktach procentowych. 3. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i oszczędnościowym płatnym na każde żądanie do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 4. Bank informuje Posiadacza rachunku o zamiarze zmiany stopy procentowej w zakresie odnoszącym się do zawartej z Bankiem Umowy poprzez dostarczenie informacji w postaci papierowej w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie na ostatni podany przez Posiadacza rachunku adres lub poprzez osobisty odbiór przez Posiadacza rachunku w Banku. Rozdział 9. Dysponowanie środkami na rachunku Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów Prawa bankowego, Prawa dewizowego, ustawy o usługach płatniczych, ustawy Kodeks cywilny oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 lub Umowy. 3. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości dostępnych wolnych środków. 4. W przypadku przekroczenia dostępnych środków (powstania niedozwolonego salda debetowego), Posiadacz rachunku zobowiązuje się spłacić niezwłocznie kwotę zadłużenia wraz z należnymi Bankowi odsetkami, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zadłużenia dokonując wpłaty na rachunek. 5. Od kwoty zadłużenia, o której mowa w ust. 4 Bank nalicza odsetki w wysokości 4 - krotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego dzień spłaty. 6. Brak spłaty zadłużenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 upoważnia Bank do dokonania czasowej blokady karty oraz potrącenia zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ze środków na rachunkach Posiadacza rachunku prowadzonych w Banku. 7. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego oraz oszczędnościowo-rozliczeniowego w wysokości przekraczającej zł należy zgłaszać, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty Bank odmawia realizacji Zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania Zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w Zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa; b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe; 4) wykonanie Zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, umowami międzynarodowymi, lub porozumieniem międzybankowym; 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 6) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 7) instrument płatniczy, przy użyciu którego Zlecenie płatnicze jest składane, został zablokowany lub zastrzeżony. 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania Zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Jednostki organizacyjnej Banku, w której było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Jednostce organizacyjnej Banku swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania Zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 34. Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy; 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych; 6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za prawidłowe wykonanie dyspozycji składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego. Rozdział 10. Saldo debetowe Pełnoletni Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ror) u którego występują systematyczne wpływy na rachunek, może po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia ror wystąpić do Banku z wnioskiem o wyrażenie zgody na wystawianie dyspozycji obciążeniowych nie znajdujących pokrycia w saldzie rachunku (debet w ror). 2. Przyznanie dopuszczalnego salda debetowego uzależnione jest od pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej Posiadacza rachunku, polegającej na ocenie dotychczasowej współpracy z Bankiem. 3. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego jest ustalana jako średnia miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc wyliczenia tego salda i nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ustalonej w sposób określony w umowie. 4. Przyznane dopuszczalne saldo debetowe obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Posiadacz rachunku w trakcie trwania umowy może złożyć wniosek o rezygnację z przyznanego debetu w ror. 5

6 Dopuszczalne saldo debetowe niezależnie od wykorzystanej kwoty dopuszczalnego salda debetowego, powinno być spłacone w terminie 30 dni od dnia jego powstania. 2. Za spłatę dopuszczalnego salda debetowego uznaje się saldo na rachunku w kwocie równej albo większej od zera, wykazane na koniec dnia operacyjnego. 3. Warunkiem ponownego wykorzystania kwoty dopuszczalnego salda debetowego jest jego spłata, w rozumieniu ust. 1 i Zawarcie przez Posiadacza rachunku umowy o kredyt odnawialny w ror wyklucza możliwość korzystania przez niego z dopuszczalnego salda debetowego Bank pobiera odsetki od powstałego na rachunku dopuszczalnego salda debetowego według zmiennej stopy procentowej określonej dla tego typu salda, obowiązującej w Banku w okresie utrzymywania się dopuszczalnego salda debetowego, za okres od daty operacji powodującej powstanie dopuszczalnego salda debetowego do dnia poprzedzającego datę wpływu środków pieniężnych na rachunek likwidującego to saldo włącznie. 2. Odsetki od dopuszczalnego salda debetowego są pobierane w okresach miesięcznych z wpływów na ror lub do wysokości dopuszczalnego zadłużenia Od kwoty zadłużenia z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego Bank pobiera odsetki według ustalonej przez Bank, zmiennej stopy procentowej ustalonej dla zadłużenia przeterminowanego - tj. w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. 2. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w ust.1, ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy lombardowej NBP. Nowa wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego obowiązuje od następnego dnia roboczego po zmianie wysokości stopy lombardowej NBP przez Radę Polityki Pieniężnej. 3. Warunki zmiany stopy procentowej dla dopuszczalnego salda debetowego określa również Umowa. 4. Aktualna wysokość stopy lombardowej dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. Rozdział 11. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych Bank realizuje Zlecenia płatnicze z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego oraz rachunku oszczędnościowego na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku. 2. Każde Zlecenie płatnicze składane w Banku wymaga potwierdzenia podpisem zgodnym z wzorem podpisu osoby uprawnionej do dysponowania środkami na rachunku bankowym złożonym w obecności pracownika Banku oraz wpisanie daty złożenia w Banku Zlecenia płatniczego. 3. Możliwe jest przyjmowanie przez Bank od Użytkownika dyspozycji za pomocą Systemu CUI Bank realizując Zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji odpowiednio: 1) w przypadku zleceń w formie papierowej własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku lub Użytkownika, złożonym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Umowie; 2) w przypadku zleceń w formie elektronicznej elektronicznym podpisem złożonym w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie rachunku. 2. W odniesieniu do Poleceń zapłaty, autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na obciążanie jego rachunku w tym trybie. 3. W odniesieniu do Poleceń Przelewu składanych w formie Zleceń stałych autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na realizację dyspozycji objętych Zleceniem stałym. 42. Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w złotych (PLN) i w walutach wymienialnych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 43. Rozliczenia gotówkowe dokonywane są: 1) poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek; 2) w drodze realizacji czeku gotówkowego; 3) przy użyciu karty debetowej; 4) na podstawie innego dokumentu bankowego na zasadach obowiązujących w Banku. 44. Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są: 1) w obrocie krajowym w złotych (PLN): a) na podstawie Polecenia przelewu, b) na podstawie Polecenia zapłaty, c) w drodze realizacji czeku rozrachunkowego, d) poprzez obciążenie rachunku przez Bank wewnętrzną notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat, e) przy użyciu karty debetowej, f) w innej formie, na zasadach obowiązujących w Banku; 2) w obrocie dewizowym - w krajowych i zagranicznych środkach płatniczych oraz obrocie krajowym w walutach wymienialnych: a) w drodze realizacji Przekazu w obrocie dewizowym, b) w drodze realizacji czeku w obrocie dewizowym, c) przy użyciu karty debetowej, d) w innej formie na zasadach obowiązujących w Banku Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w przypadku rozliczeń walutowych będące unikatowym identyfikatorem. 2. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego Odbiorcy jeżeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez Posiadacza rachunku inne informacje dodatkowe. 3. Potwierdzeniem realizacji przez Bank Zleceń płatniczych jest opis transakcji na wydruku wyciągu bankowego. Rozdział 12. Karty debetowe Właścicielem karty debetowej jest Bank. 2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie z aktualną ofertą Banku, dostępną w Taryfie opłat i prowizji, placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 3. Karta debetowa wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osoby małoletniej poniżej 13 roku życia. 4. Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart, przy czym każdemu Posiadaczowi karty/ Użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty. 5. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza rachunku złożony w placówce Banku prowadzącej rachunek bankowy. 6. Wniosek o wydanie karty dla Posiadacza karty/ Użytkownika karty podpisywany jest przez Posiadacza rachunku podpisem zgodnym z wzorem podpisu złożonym w Banku z zastrzeżeniem ust.8. Obecność Użytkownika karty nie jest wymagana przy składania wniosku o wydanie karty. 7. Użytkownik karty składa podpis na wniosku złożonym przez Posiadacza rachunku stanowiący wzór podpisu. 8. Wniosek o wydanie karty dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia podpisywany jest przez małoletniego Posiadacza rachunku Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, Bank przesyła pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny kod PIN. Otrzymanie kodu PIN upoważnia Posiadacza karty/ Użytkownika karty do jej odbioru w placówce Banku, która przyjęła wniosek. 2. W przypadku nie otrzymania koperty zawierającej kod PIN w terminie, o którym mowa w ust.1 lub stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny Posiadacz karty/ Użytkownik karty zawiadamia niezwłocznie placówkę Banku, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty, 3. Posiadacz karty/ Użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku podpisem zgodnym z wzorem podpisu obowiązującym w Banku. 4. W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu złożonego w Banku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a kosztami związanym z wydaniem duplikatu karty zostanie obciążony Posiadacz rachunku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 5. Bank wydaje kartę, jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Kartę można aktywować wybierając jedną z poniższych metod: 1) dokonanie transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN; 2) za pośrednictwem telefonu, dzwoniąc pod numer Infolinii ; 6. Okres ważności karty spersonalizowanej wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. 7. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni adres wskazany, jako adres do korespondencji lub Posiadacz karty/ Użytkownik karty odbiera ją osobiście w placówce Banku prowadzącej rachunek. 8. Po wznowieniu karty numer karty i kod PIN nie ulega zmianie. 9. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz/ Użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podpisania karty zgodnie z wzorem podpisu złożonym w Banku; 2) zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 10. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w ust Karta niespersonalizowana wraz z kodem PIN wydawana jest w placówce Banku z chwilą podpisania wniosku o wydanie karty. 2. W przypadku, gdy Posiadacz karty/ Użytkownik karty stwierdzi uszkodzenie otrzymanego kodu PIN, w bezpiecznej kopercie z kodem PIN nie będzie kodu PIN lub będzie on niepełny oraz gdy kod PIN będzie niemożliwy do odczytu, wówczas Bank wydaje nową kartę. 6

7 3. Karta niespersonalizowana jest wydawana, jako nieaktywna. W celu aktywowania karty należy wybrać jedną z metod opisanych w 47 ust Okres ważności karty niespersonalizowanej podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. 5. Karty wydane, jako niespersonalizowane wznawiane są, jako karty spersonalizowane. 6. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam kod PIN jak do karty wydanej poprzednio. 7. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w 47 ust W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz rachunku może zwrócić się do placówki Banku prowadzącej rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. 2. Duplikat karty odbierany jest w placówce Banku prowadzącej rachunek w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty. 3. Zmiana danych Posiadacza karty/ Użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie. 4. Poinformowanie Banku o zmianach określonych w ust. 3 na, co najmniej 45 dni kalendarzowych przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane Rezygnacja z użytkowania karty w okresie jej ważności możliwa jest w sytuacji, gdy Posiadacz rachunku: 1) wypowie Umowę zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi lub 2) w przypadku, gdy na podstawie Umowy została wydana większa liczba kart, a rezygnacja nie dotyczy wszystkich kart, zgłosi ten fakt w placówce Banku prowadzącej rachunek i zwróci kartę do placówki Banku lub zniszczy kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie. W przypadku nie zgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 2. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty powinien poinformować o tym fakcie Posiadacza rachunku oraz zwrócić ją do placówki Banku prowadzącej rachunek lub zniszczyć kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie Karty może używać: 1) Posiadacz karty; 2) Użytkownik karty - uprawniony do korzystania ze środków na rachunku Posiadacza rachunku jedynie przy użyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko. 2. Wniosek o wydanie karty, wznowienie i odblokowanie karty, składany jest przez Posiadacza rachunku o ile Umowa nie stanowi inaczej. Składanie reklamacji związanych z użytkowaniem karty oraz informacji o zmianie danych osobowych Posiadacza karty i Użytkownika karty zastrzeżone jest dla Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz karty/ Użytkownik karty są zobowiązani do: 1) przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym; 2) nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim; 3) używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione; 4) korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem Do każdej nowej karty generowany jest kod PIN. 2. Kod PIN jest znany wyłącznie Posiadaczowi kart/ Użytkownikowi karty. 3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę transakcji i czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego samego dnia kontaktując się z Infolinią lub następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe. 2. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji o rozliczeniu danej transakcji Posiadacz karty/ Użytkownik karty może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, w ramach limitu, jeżeli taki został przez strony lub przez Posiadacza rachunku wskazany, w ramach maksymalnych limitów: 1) wypłaty gotówki dla rachunku bankowego wynoszącej maksymalnie PLN; 2) całkowitego dziennego limitu transakcji bezgotówkowych wynoszącego PLN, w tym również dla transakcji internetowych; 3) wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN (karta Visa); 4) jednorazowej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back do kwoty określonej w komunikacie dostępnym w placówkach Banku i na stronie internetowej warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski nie jest możliwa sama wypłata gotówki. 2. Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w ust 1 pkt 1 i 2 i może je w każdej chwili zmieniać poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa. 3. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji: 1) której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub wartość limitu transakcyjnego; 2) przy użyciu karty zastrzeżonej; 3) kartą, której numer PIN jest zablokowany; 4) kartą, do której utracono prawo użytkowania. 4. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą debetową wydaną: 1) Posiadaczowi rachunku odpowiada on sam; 2) do rachunku osoby małoletniej odpowiada jej przedstawiciel ustawowy; 3) osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku. 5. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem, w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w antenę zbliżeniową, która znajduję się w prawym, górnym rogu karty debetowej. 2. Wysokość dziennego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN (karta Visa). 3. Informacje o zmianie wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych można uzyskać w placówkach Banku, dzwoniąc pod numer Infolinii oraz na stronie internetowej Banku 4. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe dla karty, która posiada określoną funkcjonalność. 5. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku kart VISA nie może zostać zrealizowana. Transakcja zostanie zrealizowana, jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS, z zastrzeżeniem ust Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji, jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS mimo, iż zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej. 7. W przypadku przekroczenia limitu transakcji zbliżeniowych, kolejna transakcja zbliżeniowa w danym dniu nie będzie zrealizowana. W tym przypadku płatność będzie mogła być zrealizowana, jako zwykła transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS. 8. Posiadacz rachunku/użytkownik karty może w każdym czasie wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych za pośrednictwem Infolinii lub w placówce Banku Wszystkie transakcje wypłaty gotówki (w bankomacie lub poprzez usługę cash back) są autoryzowane w sposób określony w ust. 2 pkt Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty będą autoryzowane przez Posiadacza karty/ Użytkownika karty poprzez: 1) złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych oddziałach lub placówkach banków; 2) wprowadzenie kodu PIN u akceptantów, w bankomatach oraz oddziałach banków; 3) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 w przypadku transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 4) zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego, dla transakcji zbliżeniowych, jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez wprowadzenie kodu PIN lub złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu, zgodnego z podpisem na karcie; 3. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia. 4. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty. 7

8 5. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Posiadacza karty/ Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji. 6. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia. 7. Jednorazowa transakcja w usłudze cash back nie może przekroczyć określonego przez organizacje płatnicze limitu (określonego w komunikacie dostępnym w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze i może ulec zmianie. 8. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciążających rachunek Posiadacza rachunku przy użyciu karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Posiadacz rachunku zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni kalendarzowych przed datą rezygnacji z karty Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu terminu ważności karty; 2) zniszczenia lub uszkodzenia karty; 3) śmierci Posiadacza karty/ Użytkownika karty; 4) blokady karty; 5) czasowej blokady karty; 6) wymiany karty na nową; 7) rozwiązania Umowy przez jedną ze stron. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karta musi zostać zwrócona do Banku lub zniszczona w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w ust. 1 pkt 3 i Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu również przez Użytkownika karty oraz należnych Bankowi opłat i prowizji związanych z używaniem karty Karta zablokowana, nie może być ponownie użyta. 2. Bank ma prawo do blokady karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, wymienionych w ust. 3-5; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 3. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie. 4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza karty/ Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 5. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 7. Bank informuje telefonicznie Posiadacza karty/ Użytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 8. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek Posiadacza karty/ Użytkownika karty. 9. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku poprzez podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o wydanie karty lub w innych dokumentach związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego 10. W przypadku gdy, wniosek o czasową blokadę karty składany jest przez Posiadacza karty/ Użytkownika karty, powinien on pamiętać o odblokowaniu karty w wyznaczonym w ust. 11 terminie poprzez złożenie wniosku o odblokowanie karty osobiście w placówce Banku. 11. Jeżeli w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku przez Posiadacza karty/ Użytkownika karty o czasowe zablokowanie karty, Posiadacz karty/ Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w stan blokady stałej, czyli zastrzeżenia karty Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Posiadacz rachunku/użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów: 1) telefonicznie poprzez Infolinię pod numerem ; 2) osobiście w placówce Banku; 3) za pośrednictwem portalu kartowego; 4) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. 3. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty. 4. W celu zarejestrowania zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku/użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty. 5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN. 6. Karta, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta. 7. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta (VISA). 8. Fakt utraty karty w wyniku wykroczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną Posiadacz rachunku lub Użytkownik karty powinien zgłosić na Policję Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy opłat i prowizji. 2. Transakcje dokonywane kartą księgowane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z systemu płatniczego informacji o rozliczeniu danej transakcji. Rozdział 13. Kanały bankowości elektronicznej Oddział 1. Postanowienia ogólne 61. W ramach kanałów bankowości elektronicznej Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku: 1) System Centrum Usług Internetowych (CUI), 2) Usługę SMS Kontakt Bank może zablokować dostęp do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku: 1) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem; 2) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika lub osobę trzecią w związku z używaniem kanałów bankowości elektronicznych. 2. Bank informuje telefonicznie Użytkownika o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. Oddział 2. System Centrum Usług Internetowych ( CUI ) System CUI przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunków prowadzonych przez Bank zgodnie z ofertą i postanowieniami Regulaminu z zastrzeżeniem ust Warunkiem korzystania z bankowości internetowej jest posiadanie przez Klienta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w ramach Umowy rachunku oraz złożenie odrębnego wniosku w sprawie korzystania z systemu Centrum Usług Internetowych. 3. Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego składając wniosek o którym mowa w ust. 2 uzyskuje dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz pozostałych rachunków których jest Posiadaczem z wyłączeniem rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w złotych potwierdzonych książeczką oszczędnościową. 4. Bank udostępnia Użytkownikom za pomocą Systemu CUI: 1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; 2) zlecenia stałe; 3) obsługę lokat terminowych; 4) polecenia przelewu w obrocie krajowym w złotych; 5) szablony płatności i bazę kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje; 6) usługę doładowań kont telefonów komórkowych działających w systemie pre paid. 5. Opis i zakres usług świadczonych w ramach Systemu CUI opublikowany jest na stronie internetowej Banku System CUI jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust W celu poprawnej współpracy z Systemem CUI, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu firewall. 3. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za powiadomieniem Użytkowników, przerw w funkcjonowaniu Systemu CUI niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. 4. Powiadomienia o których mowa w ust. 3 Bank umieszcza na stronie logowania do systemu CUI co najmniej dzień przed planowaną 8

9 przerwą Użytkownicy uzyskują dostęp do Systemu CUI po podpisaniu Umowy rachunku i złożeniu wniosku o dostęp do Systemu CUI. 2. Wniosek o dostęp do Systemu CUI określający zakres uprawnień Użytkowników i opcjonalnie limity zleceń płatniczych oraz umowę rachunku wraz załącznikami podpisuje Posiadacz rachunku. 3. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić wysokość limitów określonych we wniosku, jak również wyzerować limity ze względów bezpieczeństwa. 4. W przypadku Posiadaczy będących osobami małoletnimi w wieku na dostęp do systemu CUI - wyraża zgodę Przedstawiciel ustawowy w złożonym w Banku oświadczeniu. 5. Dostępu do CUI nie posiadają Posiadacze rachunków będący osobami małoletnimi do 13 roku życia. 6. W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników lub zmiana rachunków dostępnych w Systemie CUI lub zmiana uprawnień Użytkowników, Posiadacz rachunku składa w Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do Systemu CUI. 7. Po podpisaniu wniosku o dostęp do Systemu CUI i Umowy Bank wydaje Użytkownikom środki dostępu do Systemu CUI. 8. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku. 9. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą stanowić potwierdzenie dla Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku oraz wskazani przez niego pełnomocnicy korzystający z Systemu CUI zwani są dalej Użytkownikami otrzymuje dostęp do CUI po dokonaniu przez Bank aktywacji Użytkownika i przekazaniu : 1) identyfikatora oraz tokena do logowania i akceptacji dyspozycji Klienta lub użytkownika w przypadku logowania do systemu oraz akceptowania dyspozycji; 2) identyfikatora oraz hasło do systemu w przypadku logowana do systemu oraz akceptowania dyspozycji za pomocą usługi SMS Kontakt. 2. Użytkownicy zobowiązani są do skutecznego chronienia udostępnionych im środków dostępu do Systemu CUI oraz nieujawniania ich osobom trzecim. Identyfikator Użytkownika może być podany pracownikowi Banku w przypadku, kiedy Użytkownik składa w Banku dyspozycję, reklamację lub inne zgłoszenie. 3. W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do Systemu CUI przez osobę nieuprawnioną Użytkownik składa dyspozycję zablokowania dostępu do Systemu CUI telefonicznie lub pisemnie w Banku. 4. Każdy Użytkownik składa dyspozycję zablokowania we własnym imieniu. 5. W przypadku Użytkowników będących osobami małoletnimi w wieku lat dyspozycję zablokowania systemu składa Posiadacz rachunku. 6. Jeżeli dyspozycja zablokowania dostępu do Systemu CUI składana jest telefonicznie, warunkiem przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja Użytkownika. Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. Pracownik Jednostki organizacyjnej Banku może oddzwonić do Użytkownika pod znany Bankowi numer telefonu w celu potwierdzenia dyspozycji. 7. Dyspozycja zablokowania dostępu do Systemu CUI wykonywana jest przez pracownika Jednostki organizacyjnej Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od Użytkownika z zastrzeżeniem ust Dyspozycję zablokowania, o której mowa w ust.3 każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu Dyspozycję odblokowania dostępu do Systemu CUI, każdy Użytkownik składa we własnym imieniu w formie pisemnej w godzinach pracy Banku, uzyskując potwierdzenie przyjęcie dyspozycji, jej kopię z odnotowaną datą i godziną przyjęcia lub telefonicznie w Banku otrzymując identyfikator zgłoszenia. 2. W przypadku Użytkowników będących osobami małoletnimi w wieku lat dyspozycję odblokowania systemu składa małoletni Posiadacz rachunku. 68. Użytkownicy autoryzują dyspozycje za pomocą wydanych im środków dostępu do Systemu CUI zgodnie z warunkami Umowy. Autoryzacja odbywa się poprzez: 1) podanie hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji, które wymagają autoryzowania; 2) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych w formie zleceń stałych; 3) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych z użyciem szablonu lub na rzecz kontrahentów(odbiorców), którzy oznaczeni zostali, jako niewymagający każdorazowych autoryzacji. 69. Użytkownicy zobowiązani są na bieżąco sprawdzać prawidłowość składanych dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów uznawanych i obciążanych rachunków bankowych, a także statusy dyspozycji, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości powinni skontaktować się z Jednostką organizacyjną Banku prowadzącą rachunek Bank realizuje usługi w ramach Systemu CUI za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14 zwanym CUI. 2. Certyfikat SSL na stronie ebank.4.cui.pl/zamosc wskazujący jako organizację ASSECO POLAND S.A. I jednostkę organizacyjną: CUI jest właściwy. Oddział 3. Telefoniczna usługa na hasło Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku. 2. Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycje dotyczącą korzystania z Telefonicznej informacji na hasło. 3. W przypadku Posiadacza rachunku będącego osobą małoletnią dyspozycje składa w przypadku małoletniego Posiadacza Przedstawiciel ustawowy a w przypadku małoletniego Posiadacza powyżej 13 roku życia sam Posiadacz rachunku. 4. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz rachunku składa pisemną dyspozycję w Jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek. 5. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim. 6. Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami dyspozycji. 7. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. Oddział 4. Usługa SMS Kontakt System SMS Kontakt zapewnia komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku. 2. Usługa SMS Kontakt dotycząca powiadomień o stanie bądź zmianie środków na rachunkach Posiadaczy jest dostępna w godzinach 7:30-17:30 w dni robocze. 3. Usługa SMS Kontakt dotycząca autoryzacji transakcji płatniczych w systemie CUI jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 4. Usługa SMS Kontakt działa w oparciu o datę i czas bieżący systemu operacyjnego, na którym działa SMS Kontakt. 5. Za pośrednictwem usługi SMS Kontakt, Posiadacz rachunku może otrzymywać: 1) komunikaty płatnicze - umożliwiające realizację przelewów z określonych rachunków (służące do autoryzacji transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem CUI), 2) uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych; 3) automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku); 4) automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. raz w tygodniu informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku) 6. Posiadacze rachunków korzystający z bankowości elektronicznej (CUI) za pośrednictwem systemu SMS Kontakt mogą realizować przelewy krajowe na zdefiniowanego beneficjenta. Podanie kodu identyfikacyjnego otrzymanego SMS-em jest równoznaczne z autoryzacją transakcji płatniczej. 7. Opis i zakres usług świadczonych w ramach SMS Kontakt opublikowany jest na stronie internetowej Banku. 8. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z SMS Kontakt jest podpisanie Aneksu do wcześniej zawartej Umowy oraz posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego. Dla nowych Klientów warunkiem jest podpisanie Umowy oraz posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego (szczegółowe warunki korzystania z Usługi SMS Kontakt zawarte są w Umowie o prowadzenie rachunku). 9. W przypadku rachunków wspólnych z usługi SMS Kontakt w celu autoryzacji transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem CUI może korzystać każdy ze Współposiadaczy. 10. W przypadku rachunków wspólnych z usługi SMS Kontakt w celu otrzymywania powiadomień o stanie rachunku lub o zmianach salda na rachunku może korzystać tylko jeden ze Współposiadaczy. 11. Aktywacja SMS Kontakt następuje w Banku. 12. Usługa SMS przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy lub złożenia rezygnacji Posiadacza rachunku z korzystania z Usługi SMS Kontakt. Rozdział 14. Warunki realizacji Przekazów w obrocie dewizowym Oddział 1. Postanowienia ogólne Bank realizuje Przekazy według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie: 1) Przelewu SEPA; 2) Przelewu regulowanego; 3) Polecenia wypłaty. 3. Za realizację Przekazów, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 9

10 4. Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych określonych w Tabeli kursowej lub w walucie polskiej. 5. W przypadku przekazów od równowartości ,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Posiadacza rachunku stosownego pełnomocnictwa. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Banku. 6. Jeżeli Przekaz realizowany jest w innej walucie niż waluta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia. 74. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku Przekazu w formie Przelewu SEPA, który nie spełnia wymogów dla tej formy, Bank odmawia jego realizacji. Przekaz taki może być zrealizowany poprzez przelew regulowany lub polecenie wypłaty zależnie od spełnienia kryteriów dla tych form płatności. Oddział 2. Realizacja Przekazów wychodzących za zagranicę Bank, na podstawie pisemnego lub elektronicznego Zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku zobowiązuje się do przekazania zagranicznych lub krajowych środków płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego Beneficjenta. 2. Bank przed przyjęciem Zlecenia płatniczego do realizacji informuje Posiadacza rachunku o wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją Przekazu. Posiadacz rachunku wyraża zgodę na obciążenie wskazanego w Zleceniu płatniczym rachunku kwotą zlecenia oraz należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, w sposób określony w ust Posiadacz rachunku może odwołać Zlecenie płatnicze do chwili jego otrzymania przez Bank. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego Przekazu w obrocie dewizowym Bank uznaje moment wyrażenia zgody na realizację Przekazu 4. Posiadacz rachunku dokonuje autoryzacji (udziela zgody na wykonanie Przekazu wychodzącego, w tym jego przewalutowanie) poprzez złożenie podpisu na dokumencie papierowym zgodnego ze wzorem podpisu. Posiadacz rachunku dokonuje autoryzacji w sposób określony w 41 ust W przypadku braku zgody określonej w ust. 4 transakcję płatniczą uważa się za nieautoryzowaną. 6. Zleceniodawca ma możliwość złożenia prośby o zwrot autoryzowanego zlecenia płatniczego (anulowania) z zastrzeżeniem ust.7 i Bank na podstawie pisemnej prośby o odwołanie zlecenia (anulowania) złożonej przez Posiadacza rachunku podejmie działania zmierzające do anulowania Przekazu i za te czynności pobierze opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. Bank dokona zwrotu środków na rachunek Zleceniodawcy w momencie ich odzyskania, w kwocie, którą otrzyma. 8. Bank nie może zagwarantować, że Bank beneficjenta lub Bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o anulowanie. 9. Bank realizuje transakcje płatnicze w określonym przez Zleceniodawcę trybie standardowym, przyspieszonym lub pilnym, z którego wynika data waluty. 10. Dla Przekazów w walucie EUR Zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem 78 ust Dla Przekazów w pozostałych walutach Zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem 78 ust Dla Zleceń w walutach USD, EUR, GBP, istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie pilnym. Dla zleceń w PLN, USD, GBP istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie przyspieszonym. Realizacja Przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym wymaga wyraźnego wskazania w Zleceniu płatniczym Posiadacza rachunku w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 13. Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem 78 ust Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu przyspieszonego, oznacza jego realizację z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem 78 ust Przelew SEPA może być realizowany tylko w trybie standardowym. 16. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie EUR kierowanego do Banku beneficjenta zlokalizowanego na terenie kraju członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu otrzymania Zlecenia płatniczego. 17. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie innego państwa członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niż 4 dni od momentu otrzymania Zlecenia płatniczego. 18. Uznanie rachunku Banku beneficjenta z tytułu realizacji Przekazu innego niż określone w ust. 16 i 17, następuje w terminie zależnym od Banku pośredniczącego, z zastrzeżeniem ust Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do Banku beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków. 77. W momencie składania w Banku dyspozycji Zlecenia płatniczego, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania Przekazu oraz opłacenia prowizji Banku i innych opłat, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym. 2. Szczegółowy terminarz realizacji przekazów określa Umowa. 3. Rozliczenie zlecenia poprzez obciążenie wskazanego w zleceniu rachunku Posiadacza rachunku kwotą transakcji oraz należnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje w momencie przyjęcia przez Bank dyspozycji realizacji przekazu w obrocie dewizowym. 79. W przypadku wystąpienia przy realizacji Przekazu kosztów dotyczących korekt, anulacji, korespondencji i wyjaśnień wynikających z podania przez Posiadacza rachunku niepełnych lub błędnych danych dotyczących Beneficjenta lub Banku beneficjenta, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do ich pokrycia, niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej. 80. W związku z dokonywaniem przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych Bank, na prośbę Posiadacza rachunku, może wydać potwierdzenie zrealizowania Przekazu. 2. Bank pobiera opłatę za wydanie potwierdzenia zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Bank ma prawo odmówić wykonania Zlecenia płatniczego, jeżeli: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania Zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w Zleceniu płatniczym niezbędnych danych do realizacji przelewu zagranicznego lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa, b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe. 4) wykonanie Zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, umowami międzynarodowymi, lub porozumieniem międzybankowym; 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania Zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Jednostki organizacyjnej Banku, w której było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania Zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego Zlecenia płatniczego. Oddział 3. Reklamacje i zwroty przekazów Posiadacz rachunku ma prawo do składania reklamacji, jeżeli stwierdzi, że Przekaz nie został wykonany zgodnie z jego dyspozycją. Reklamacja związana z brakiem wpływu na rachunek Beneficjenta nie może być złożona przed upływem terminu określonego w 75 ust dla walut tam wymienionych, bądź przed datą waluty ustaloną dla Przekazów w walutach innych niż wymienione w 75 ust W przypadku niewykonania transakcji płatniczej Bank obowiązany jest niezwłocznie uznać rachunek Zleceniodawcy lub postawić do jego dyspozycji, na jego wniosek, bez zbędnej zwłoki, po dniu złożenia pisemnego wniosku, kwotę Zlecenia płatniczego, powiększoną o odsetki za okres od dnia przyjęcia Zlecenia płatniczego do dnia uznania jego rachunku kwotą transakcji płatniczej lub postawienia do jego dyspozycji tej kwoty oraz powiększoną o opłacone przez Zleceniodawcę koszty związane z wykonaniem Zlecenia płatniczego oraz odsetki zapłacone przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej, jeżeli po przyjęciu Zlecenia płatniczego przez Bank zleceniodawcy odpowiednia kwota nie wpłynęła na rachunek Banku beneficjenta. Bank zleceniodawcy zwolniony jest z powyższego obowiązku, jeżeli kwotą objętą Zleceniem 10

11 płatniczym został wcześniej uznany rachunek Banku beneficjenta. 3. Odpowiedzialność Banku za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Zlecenia płatniczego, określona w ust. 2 jest wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 4. Posiadacz rachunku ma prawo, w każdym czasie, do złożenia w formie pisemnej prośby o korektę błędnie podanych w zleceniu danych wynikających: z własnego błędu lub z dodatkowych informacji otrzymanych z banku zagranicznego bądź od Beneficjenta. 5. W przypadku powzięcia informacji, iż zlecona kwota Przekazu nie wpłynęła na rachunek Beneficjenta Posiadacz rachunku może złożyć w Banku pisemną reklamację dotyczącą braku terminowego wykonania Przekazu lub pisemny wniosek o zwrot kwoty Przekazu. 6. Bank przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ostatecznego ustalenia przebiegu wykonania Zlecenia płatniczego oraz przyczyn ewentualnych opóźnień. 7. Bank nie może zagwarantować, że Bank beneficjenta lub Bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o korektę Zlecenia. 8. Bank w przypadku ustalenia w procesie reklamacyjnym braku opóźnienia, informuje zwrotnie Posiadacza rachunku o niezasadności reklamacji z podaniem daty uznania rachunku Banku beneficjenta. 9. W przypadku ustalenia, iż Zlecenie płatnicze nie zostało zrealizowane z powodu błędów lub przeoczeń w Zleceniu płatniczym wystawionym przez Posiadacza rachunku lub z przyczyn leżących po stronie Banku pośredniczącego wskazanego przez Posiadacza rachunku Bank kontaktuje się z Posiadaczem rachunku ustalając dalsze postępowanie. 10. W przypadku, kiedy opóźnienie w realizacji Zlecenia płatniczego nastąpiło z powodu przeoczeń, podania błędnych lub niepełnych danych przez Posiadacza rachunku ponosi on wszelkie koszty reklamacji zarówno Banku jak i banków uczestniczących w transakcji płatniczej. 11. W przypadku, kiedy kwota przelewu wpłynęła na rachunek Banku beneficjenta Bank zwolniony jest z obowiązku odszkodowawczego. Wykonanie przelewu zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku. 12. Bank nie przyjmuje dyspozycji zmian i korekt do zleconych przelewów SEPA. 13. W przypadku zwrotu niewykonanego Przekazu Bank, w celu zwrotu środków do Posiadacza rachunku, stosuje procedury jak przy przekazach przychodzących. Oddział 4. Realizacja Przekazów przychodzących z zagranicy Otrzymane przez Bank Przekazy są księgowane zgodnie ze wskazanym w nich numerem rachunku Beneficjenta, bez względu na inne określenia Beneficjenta zawarte w Przekazie i bez względu na informacje o Beneficjencie pozostające w dyspozycji Banku. 2. Za czynności związane z odzyskaniem środków od osoby, która otrzymała kwotę płatności zgodnie ze wskazanym w zleceniu numerem rachunku bankowego nie będąc zamierzonym Beneficjentem płatności, Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 3. W przypadku wpływu na rachunek bankowy przekazu w innej walucie, niż waluta rachunku, Bank dokona przewalutowania tego przekazu na walutę, w której prowadzony jest rachunek z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaży dla dewiz obowiązujących w Banku w momencie rozliczania Przekazu. Istnieje możliwość negocjacji kursów zgodnie z 73 pkt Bank uznaje rachunek Beneficjenta kwotą Przekazu w dniu określonym w przelewie jako data waluty za wyjątkiem następujących przypadków gdy: 1) wpływ nastąpił po godzinie za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień roboczy; 2) Przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej -z a dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych. 5. Odbiorca przelewu zagranicznego przychodzącego z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych, zobowiązany jest poinformować Bank o tym fakcie przed otrzymaniem pierwszej płatności z tego tytułu, wypełniając dostępny w Banku Formularz Posiadacza rachunku otrzymującego rentę/emeryturę zagraniczną. 6. Na Banku ciąży obowiązek naliczania i odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne od zleceń z tytułu rent i emerytur, które Bank odprowadzi z kwoty otrzymanego przelewu. Oddział 5. Poszukiwanie środków i zwrot zrealizowanego Przekazu przychodzącego Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi poszukiwanie środków, które nie dotarły na jego rachunek. Bank rozpoczyna procedurę poszukiwania środków pod warunkiem otrzymania od Posiadacza rachunku na piśmie następujących danych: 1) nazwy banku, do którego należy wysłać zapytanie; 2) kwoty i waluty Przekazu; 3) nazwy Zleceniodawcy; 4) daty realizacji Przekazu. 2. Za czynności związane z poszukiwaniem środków Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą opłat i prowizji. 3. Bank dokonuje zwrotu Przelewu SEPA na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku, pod warunkiem jej złożenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku Posiadacza. Zwroty dokonywane w terminie późniejszym wymagają złożenia przez Posiadacza rachunku odrębnego zlecenia realizacji nowego przekazu w obrocie dewizowym. 4. Bank dokonuje zwrotu zrealizowanego Przekazu innego niż Przelew SEPA do banku zlecającego na podstawie pisemnej dyspozycji zgodnie z zapisami Oddziału 2. Rozdział 15. Zlecenia stałe oraz Polecenia zapłaty Posiadacz rachunku może zlecić Jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, płatnych w podanych terminach i w określonej wysokości, np. z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych. 2. Posiadacz rachunku lub Bank zleca właściwym jednostkom (zakładowi energetycznemu, gazowni, urzędowi telekomunikacyjnemu itp.) przesyłanie aż do odwołania rachunków do Jednostki organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek. 3. Warunkiem realizacji stałego zlecenia z odroczoną datą płatności jest zapewnienie na rachunku w dniu roboczym poprzedzającym datę płatności tego zlecenia środków pieniężnych niezbędnych do jego realizacji. 4. Jeżeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym, zlecenie wykonywane jest w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. 5. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzymuje płatność do czasu wpływu środków na rachunek, jednak nie dłużej niż 30 dni od terminu płatności, wskazanego przez Posiadacza rachunku. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie Poleceń zapłaty. 2. Warunkiem udostępnienia usługi Polecenia zapłaty jest złożenie przez Posiadacza rachunku zgody na obciążenie jego rachunku kwotami określonymi przez Odbiorcę, która zawiera co najmniej następujące dane: 1) nazwa Posiadacza rachunku; 2) numer rachunku Posiadacza w formacie IBAN lub NRB; 3) identyfikator Odbiorcy określony przez Odbiorcę (NIP/NIW); 4) identyfikator płatności uzgodniony z Odbiorcą (IDP); 5) podpis Posiadacza rachunku zgodny ze wzorem złożonym w Banku. 3. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony którykolwiek z warunków określonych w ust. 2, Zlecenie płatnicze dotyczące Polecenia zapłaty uznaje się za nieautoryzowane. 4. Zgoda na obciążenie rachunku musi być: 1) złożona przez Posiadacza rachunku w Banku i u Odbiorcy, albo; 2) dostarczona do Banku przez Odbiorcę lub Bank odbiorcy. 5. Złożenie zgody na obciążenie rachunku i spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczna z autoryzacją wszystkich kolejnych transakcji płatniczych wykonywanych w ramach Polecenia zapłaty aż do cofnięcia tej zgody albo do upływu terminu obowiązywania zgody, o ile została udzielona na czas określony. 6. Bank obciąża rachunek Posiadacza kwotą Polecenia zapłaty w momencie jego realizacji. 7. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do: 1) zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty w terminie 56 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku. Zwrot kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty po tym terminie nie jest możliwy; 2) odwołania Polecenia zapłaty wstrzymującego obciążenie rachunku przyszłym Poleceniem zapłaty. 8. Dyspozycja odwołania Polecenia zapłaty przez Posiadacza rachunku powinna być złożona w Banku przed terminem realizacji Polecenia zapłaty, jednak nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku. 9. Bank po wpływie zlecenia zwrotu zrealizowanego Polecenia zapłaty uznaje rachunek bankowy Posiadacza kwotą zwracanego Polecenia zapłaty powiększoną o odsetki należne płatnikowi z tytułu oprocentowania jego rachunku, o ile rachunek ten jest oprocentowany. 10. Bank odmawia autoryzowanej transakcji płatniczej w formie Polecenia zapłaty w przypadku, gdy: 1) nie odnotowano w Banku zgody Posiadacza na obciążenie jego rachunku kwotami określonymi przez Odbiorcę; 2) występuje niezgodność danych podanych w zgodzie na obciążenie rachunku z danymi zamieszczonymi w zleceniu płatniczym złożonym przez Odbiorcę; 3) Płatnik nie posiada w Banku rachunku, dla którego udostępniono tą usługę; 4) w chwili wykonywania tej transakcji przez Bank nie zapewniono na rachunku Posiadacza środków wystarczających na wykonanie transakcji płatniczej w ramach Polecenia zapłaty na I sesję Elixir w dniu w którym nastąpił moment otrzymania zlecenia; 5) upłynął termin obowiązywania zgody określony przez Posiadacza rachunku, o ile zgoda została złożona na czas określony; 6) wystąpiły przypadki uzasadniające odmowę Polecenia zapłaty; 7) złożono dyspozycję odwołania transakcji płatniczej w ramach Polecenia zapłaty. 11

12 11. O odmowie wykonania autoryzowanej transakcji płatniczej w ramach Polecenia zapłaty Bank powiadamia Posiadacza rachunku w sposób z nim uzgodniony. 12. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę na obciążenie rachunku, co jest równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania przez Bank usługi Polecenia zapłaty składając w Banku formularz cofnięcia zgody na obciążenie rachunku. Rozdział 16. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Bank pobiera opłaty i prowizje za czynności związane z realizacją Umowy zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. 2. Posiadacz rachunku upoważnia Bank do pobierania z jego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego opłat i prowizji należnych Bankowi, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 3. Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa opłat i prowizji może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust Istniejące opłaty i prowizje mogą ulec podwyższeniu: 1) o którykolwiek wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (roczny lub kwartalny lub miesięczny), ogłaszany przez Prezesa GUS; 2) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia o co najmniej 1%, w stosunku do poprzedniego kwartału, cen energii lub taryf telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank w związku z wykonywaniem Umowy zawartej z Posiadaczem rachunku; 3) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia kosztów Banku, wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych, dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług. 5. Proponowane zmiany Umowy, o których mowa w ust. 4, przekazywane są Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie* lub Posiadacz rachunku w terminie nie później niż dwa miesiące przed data ich wejścia w życie odbierze w Banku za potwierdzeniem odbioru*. 6. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy opłat i prowizji: 1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym; 2) zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian. Rozdział 17. Wyciągi bankowe Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku informacje: 1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej; 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze; 3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku; 4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty; 5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w ust. 3, 4 i Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie rachunku, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane mogą być: 1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji; 2) po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, iż dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg. 4. Wyciągi bankowe mogą być: 1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na adres wskazany przez Posiadacza rachunku; 2) odbierane w Banku przez Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, bądź przez wskazaną osobę; 3) udostępniane za pomocą Systemu CUI. 5. Częstotliwość sporządzania oraz sposób doręczania wyciągów Posiadacz rachunku wskazuje w Umowie. 6. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowościstwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych - Posiadacz rachunku zawiadamia niezwłocznie Jednostkę organizacyjną Banku prowadzącą rachunek w celu dokonania korekty. 7. Termin wygaśnięcia roszczeń Posiadacza rachunku z tytułu operacji dokonanych na rachunku upływa po okresie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana. 8. Posiadacz rachunku może zgłosić reklamację zgodnie z zapisami 115. Rozdział 18. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi. 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu zobowiązuje Posiadacza rachunku do spłaty należności wobec Banku z tytułu: 1) Umowy; 2) dopuszczalnego salda debetowego; 3) kredytu odnawialnego; 4) niedopuszczalnego salda debetowego / zadłużenia wymagalnego; oraz zwrotu wydanych do rachunku kart debetowych i czeków z upływem okresu wypowiedzenia. 3. Wygaśnięcie Umowy realizowane jest zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi. 91. Rozwiązanie Umowy następuje: 1) z upływem okresu wypowiedzenia, bądź z upływem dnia uzgodnionego przez strony; 2) z chwilą powiadomienia Banku o utracie przez jednego z Posiadaczy rachunku zdolności do czynności prawnych; 3) z dniem zmiany statusu dewizowego jednego ze Współposiadaczy w przypadku rachunków wspólnych W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Posiadacz rachunku najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien złożyć w Banku dyspozycje odnośnie środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach. 2. Brak dyspozycji Posiadacza rachunku, o której mowa w ust. 1 powoduje, iż środki pozostałe na rachunkach po upływie okresu wypowiedzenia zostają przeniesione na rachunek nieoprocentowany. DZIAŁ II. UREGULOWANIA SZCZEGÓŁOWE ROZDZIAŁ 19. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Standard Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Standard służy do gromadzenia środków oraz do przeprowadzania bieżących rozliczeń, za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Rachunek ROR Standard może być prowadzony zarówno dla osób pełnoletnich, jak i osób małoletnich do 13 roku życia z uwzględnieniem zapisów ust Małoletni Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR Standard, po ukończenia 13 roku życia ma możliwość zmiany rodzaju rachunku na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Młodzieżowy z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust Bank w terminie nie później niż na 2 miesiące przed ukończeniem przez niego 13 roku życia - poinformuje Posiadacza rachunku o nowych warunkach prowadzenia rachunku. 5. Jeżeli Posiadacz rachunku najpóźniej w terminie 2 miesięcy od ukończenia 13 roku życia (daty wejścia w życie zmian): 1) nie dokona wypowiedzenia dotychczasowej Umowy lub nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Posiadacza rachunku i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany z uwzględnieniem zapisów ust. 6; 2) złoży wypowiedzenie Umowy rozwiązanie Umowy następuje w trybie natychmiastowym; 3) zgłosi w formie pisemnej sprzeciw wobec proponowanych zmian, a nie dokona wypowiedzenia dotychczasowej Umowy Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 niezbędne jest zawarcie aneksu do Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego ROR Standard, tak aby uwzględniała zapisy Umowy ROR Młodzieżowy. 7. Posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR Standard przysługuje możliwość zmiany rodzaju rachunku na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eror po uprzednim złożeniu dyspozycji przejścia oraz uiszczeniu opłaty przewidzianej w Taryfie. 8. Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR Standard, który osiągnie 60 rok życia oraz nabędzie prawa emerytalne/ rentowe ma możliwość zmiany rodzaju rachunku na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Senior po uprzednim złożeniu dyspozycji przejścia. ROZDZIAŁ 20. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Senior Bank prowadzi rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe ROR Senior przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Senior może być prowadzony dla osoby, która osiągnęła 60 rok życia oraz przedstawi 12

13 dokument/zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych/ rentowych. 3. W przypadku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR Senior wspólnego wymagane jest, aby jeden ze współposiadaczy spełniał wymogi, o których mowa w ust Posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR Senior przysługuje możliwość zmiany rachunku na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eror po uprzednim złożeniu dyspozycji przejścia oraz uiszczeniu opłaty przewidzianej w Taryfie. ROZDZIAŁ 21. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Młodzieżowy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest otwierany i prowadzony wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 18 roku życia. 2. Po ukończeniu przez Posiadacza rachunku 18 roku życia, w przypadku braku innej dyspozycji, rachunek będzie prowadzony na warunkach obowiązujących w dniu ukończenia przez Posiadacza rachunku 18 roku życia dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dostępnego w ofercie Banku dla osób, które ukończyły 18 rok życia. 3. Jeżeli Posiadacz rachunku najpóźniej w terminie 2 miesięcy od ukończenia 18 roku życia (daty wejścia w życie zmian): 1) nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Posiadacz rachunku i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany; 2) złoży wypowiedzenie Umowy rozwiązanie Umowy następuje w trybie natychmiastowym; 3) zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian, a nie dokona wypowiedzenia Umowy Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 Posiadacz rachunku w ciągu dwóch miesięcy od ukończenia 18 roku życia ma możliwość zmiany rodzaju rachunku na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eror bez ponoszenia opłaty przewidzianej w Taryfie. ROZDZIAŁ 22. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eror Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy eror jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym otwieranym i prowadzonym wyłącznie dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, w tym studentów do 26 roku życia. 2. Osoba będąca studentem występująca o otwarcie rachunku eror zobowiązana jest do okazania legitymacji studenta. 3. Posiadacz Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eror w przypadku utraty statusu studenta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Bank. 4. Po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, bądź ukończeniu przez Posiadacza rachunku 26 roku życia i nie posiadaniu miesięcznych wpływów w kwocie 1000 zł Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku zgodnie z Taryfa opłat i prowizji. 5. W ramach umowy o prowadzenie eror Bank otwiera i prowadzi rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, obowiązkowo wydaje kartę debetową oraz udostępnia system bankowości internetowej. 6. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eror - otwierany jest dla Klientów, którzy w ciągu 6 m-cy na dzień złożenia wniosku nie posiadali w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z zastrzeżeniem ust Bank dopuszcza otwarcie rachunku eror dla Klientów, którzy w ciągu 6 m-cy na dzień złożenia wniosku posiadali w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego pod warunkiem uiszczenia opłaty przewidzianej w Taryfie opłat I prowizji z zastrzeżeniem zapisów 94 ust 4. ROZDZIAŁ 23. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń. Rachunek nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2. Bank może wydać Posiadaczowi rachunku oszczędnościowego indywidualnego imienną książeczkę oszczędnościową zgodnie z postanowieniami Rozdziału 27 niniejszego Regulaminu o nazwie Imienne książeczki oszczędnościowe. 3. Posiadacz (Współposiadacze) rachunku może ustanowić Pełnomocnika do dysponowania środkami na rachunku oszczędnościowym. 4. Wpłata środków na rachunek oszczędnościowy może być dokonana w formie gotówkowej bądź w formie bezgotówkowej. Rozdział 24. Rachunek dla PKZP, SKO Rachunek może być prowadzony dla jednej osoby lub więcej osób fizycznych jako rachunek wspólny. 2. Rachunek nie może być prowadzony dla osób małoletnich. 3. Rachunek dla PKZP oraz SKO może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz SKO,. 4. Z rachunku nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku. 5. Bank nie przyjmuje od Posiadacza rachunku dyspozycji na wypadek śmierci. 6. Środki zgromadzone na rachunku nie podlegają cesji. 7. Z chwilą zawarcia Umowy Współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku wynikające z Umowy. 8. Posiadacze rachunku nie mogą korzystać z dopuszczalnego salda debetowego. ROZDZIAŁ 25. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych są otwierane i prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego w walutach wymienialnych. 2. Bank otwiera i prowadzi rachunki w walutach wymienialnych: EUR, USD, GBP, CHF. 3. Rachunki mają charakter umiejscowiony, co oznacza, że ich obsługa wykonywana jest wyłącznie przez Bank prowadzący rachunek. 4. Rachunki służą Posiadaczom do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej. 5. Wpłaty oraz wypłaty na rachunek powinny być dokonywane w walucie rachunku. 6. W przypadku dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych i bezgotówkowych z rachunku w walucie innej niż waluta rachunku Bank dokonuje przeliczenia walut według kursu obowiązującego w Banku w momencie dokonywania operacji wpłaty lub wypłaty środków: 1) kupna/sprzedaży dla dewiz do rozliczeń operacji bezgotówkowych, 2) kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych 7. Rozliczenia bezgotówkowe z rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych są przeprowadzane za pośrednictwem systemu przekazy zagraniczne. 8. Bank dopuszcza możliwość przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych za pośrednictwem kanałów bankowości internetowej. 9. Posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. ROZDZIAŁ 26. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Rachunek lokaty terminowej przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie lokaty lub Potwierdzeniu otwarcia lokaty. 2. Otwarcie rachunku lokaty terminowej następuje, zgodnie z aktualną ofertą, określoną w Tabeli oprocentowania oraz na stronie internetowej Banku www. pbs.zamosc.pl. 3. W sytuacji, gdy Posiadacz rachunku zawarł z Bankiem Umowę ramową dowodem otwarcia rachunku lokaty jest Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty. 4. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie zdeponowania środków na tym rachunku chyba, że w Potwierdzeniu otwarcia lokaty strony ustalą inaczej. 5. Lokata może mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny; 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego, z zastrzeżeniem ust. 17, lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 6. Bank dla osób małoletnich otwiera - wyłącznie rachunki terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD (odnawianych) - z zastrzeżeniem ust. 7 i Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych dla osób małoletnich mogą być otwierane pod warunkiem posiadania w Banku przez osobę małoletnią: 1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ( ROR Standard lub ROR Młodzieżowy), lub 2) rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie. 8. Na dowód zawarcia umowy lokaty małoletni Posiadacz/Przedstawiciel ustawowy otrzymuje: 1) w przypadku, gdy osoba małoletnia ma w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Potwierdzenie zawarcia rachunku lokaty; 2) w przypadku, gdy osoba małoletnia ma w Banku rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie Umowę terminowej lokaty oszczędnościowej -STANDARD wraz z Potwierdzeniem zawarcia rachunku lokaty - z uwzględnieniem ust Umowę terminowej lokaty oszczędnościowej o której mowa w ust. 8 pkt. 2 - w przypadku osób małoletnich od 13 roku życia - podpisuje małoletni natomiast Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na jej zawarcie przez małoletniego na druku umowy. 13

14 10. Odsetki z tytułu otwieranych w Banku przez małoletniego Posiadacza rachunków terminowych lokat oszczędnościowych - zgodnie z dyspozycją Posiadacza/Przedstawiciela ustawowego: 1) mogą podlegać kapitalizacji; lub 2) mogą zostać przelane na prowadzony w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych a następnie wypłacone z zastrzeżeniem zapisów ust Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. 12. Czynności o których mowa w ust. 11 w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy. 13. Dysponowanie rachunkiem małoletniego z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zgody sądu opiekuńczego. 14. Posiadacz rachunku, który ukończył 13 lat a nie ukończył 18 lat, może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie przedstawiciel ustawowy. 15. Dyspozycja likwidacji rachunków terminowych lokat oszczędnościowych stanowi dyspozycje przekraczającą zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody sądu opiekuńczego. 16. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od daty wpływu/ wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty terminowej i upływa z ostatnim dniem okresu umownego. 17. Dla lokat oznaczonych w miesiącach oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia wpływu na rachunek lokaty terminowej a kończy z dniem poprzedzającym datę zakończenia okresu umownego włącznie. Data zakończenia okresu umownego jest dniem dostępności środków z lokaty. 18. Posiadacz rachunku może najpóźniej w dniu zakończenia okresu umownego złożyć w Banku dyspozycję zamknięcia rachunku lokaty, co jest jednoznaczne z brakiem jej odnowienia na kolejny okres umowny. 19. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się dzień zakończenia danego okresu umownego. 20. W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuży jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacza rachunku co najmniej na 2 miesiące przed upływem okresu umownego w formie uzgodnionej w Umowie. 21. Potwierdzenie otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, dla lokat zawieranych w placówce Banku, podpisywane jest przez Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika w obecności pracownika Banku. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, dla lokat zawieranych w systemie bankowości elektronicznej (System CUI), podpisywane jest zgodnie ze sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w Systemie CUI Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym. Wypłata środków następuje na rachunek wskazany w Umowie lokaty, po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile postanowienia Umowy lokaty nie stanowią inaczej. 2. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu nie będącym dniem roboczym dla Banku to dzień dostępności środków przesuwa się na następny dzień roboczy dla Banku, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z możliwością odnawiania na kolejny taki sam okres umowny W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank: 1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających; 2) nie dokonuje częściowych wypłat. 103 Przeniesienie lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu i kwoty lokaty na rzecz innej osoby, jak również na lokatę wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany. ROZDZIAŁ 27. Rachunek progresywnej lokaty oszczędnościowej Posiadaczami lokaty progresywnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami bądź nierezydentami. 2. Bank nie otwiera lokaty progresywnej osobom małoletnim Bank otwiera i prowadzi lokatę progresywną - z zastrzeżeniem zapisów ust w ramach Umowy progresywnej lokaty oszczędnościowej w złotych dla osób fizycznych zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem, zwanej dalej w tym rozdziale Umową 2. W sytuacji, gdy Posiadacz rachunku zawarł z Bankiem Umowę ramową, otwarcie rachunku lokaty może nastąpić w oparciu o Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, które jest dokumentem potwierdzającym otwarcie rachunku lokaty i stanowią integralną część Umowy ramowej. 3. Kwota poszczególnych rodzajów lokat terminowych oraz wysokość ich oprocentowania, określana jest każdorazowo w "Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty" które jest dokumentem potwierdzającym otwarcie właściwego rachunku lokaty terminowej i stanowi integralną część Umowy terminowej lokaty oszczędnościowej-progresywnej. 4. Bank dopuszcza otwarcie rachunku progresywnej lokaty oszczędnościowej za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. 5. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty każdorazowo musi być podpisane przez Posiadacza rachunku. 6. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, dla lokat zawieranych w systemie bankowości elektronicznej (System CUI) - podpisywane jest zgodnie ze sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w Systemie CUI Lokata progresywna oprocentowana jest według stałej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym, ustalanej w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu, publikowanej na stronie internetowej Banku lub/i wywieszanej na tablicy informacyjnej w lokalu Banku. 2. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek lokaty progresywnej do dnia poprzedzającego datę zakończenia umowy włącznie, z zastrzeżeniem 107 ust. 4 i 5. Data zakończenia umowy jest dniem dostępności środków z lokaty, 3. Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach, wzrastają z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. 4. Lokata progresywna zawierana jest na okres 12 miesięcy i składa się z dwunastu jednomiesięcznych okresów. 5. Lokata progresywna jest nieodnawialna. 6. Minimalna kwota lokaty progresywnej wynosi PLN (jeden tysiąc złotych).do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty progresywnej przyjmuje się, że rok liczy 365 dni Przyjmując środki na lokatę progresywną Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych przez zadeklarowany okres i wypłacania mu odsetek na zasadach określonych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie. 2. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku lokaty progresywnej Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 3. Każda wypłata środków z lokaty progresywnej w trakcie trwania okresu umownego stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty progresywnej i jej zerwanie. 4. Z chwilą wycofania lokaty progresywnej przed upływem zadeklarowanego terminu - odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu (oprocentowanie z dnia zawarcia Umowy), przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata. 5. Bank nie nalicza odsetek w przypadku lokaty wycofanej przed upływem pierwszego miesiąca umownego. 6. Kapitał wraz z odsetkami jest wypłacany po upływie okresu umownego lub w momencie wcześniejszej likwidacji lokaty progresywnej przed upływem okresu umownego. 7. Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego lub w przypadku wcześniejszej likwidacji lokaty progresywnej zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku - może być przelany na wskazany rachunek bankowy lub wypłacony Posiadaczowi rachunku w gotówce. 8. Gdy koniec okresu umownego przypada w dniu wolnym od pracy, to koniec okresu umownego przesuwa się na pierwszy dzień roboczy Banku. 9. W przypadku nie podjęcia przez Posiadacza rachunku, po okresie umownym, środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie progresywnej, Bank przeksięgowuje je na rachunek nieoprocentowany. Bank nie dopuszcza możliwości dokonania przeniesienia praw Posiadacza rachunku do lokaty progresywnej na rzecz innej osoby(cesja). Rozdział 28. Imienne książeczki oszczędnościowe Książeczka oszczędnościowa stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy i posiadania wkładu oszczędnościowego/ terminowej lokaty oszczędnościowej w Banku. Wydanie imiennej książeczki oszczędnościowej zwalnia Bank od obowiązku przesyłania Posiadaczowi rachunku bankowego wyciągu z tego rachunku. 2. Wystawienie książeczki następuje na życzenie Klienta Wypłaty z imiennej książeczki oszczędnościowej dokonywane są gotówkowo do rąk osoby uprawnionej. Osoba uprawniona podejmująca wkład obowiązana jest przedłożyć książeczkę oraz okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość i złożyć w obecności pracownika Banku podpis na dokumencie wypłaty. W przypadku, gdy osobą podejmującą wkład jest opiekun lub kurator wymagane jest również postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli. 2. Maksymalna kwota wypłat dziennych z książeczki oszczędnościowej do rąk osoby małoletniej w wieku od 13 do 18 roku życia wynosi 500 zł. 14

15 3. Minimalne saldo na książeczce oszczędnościowej płatnej na każde żądanie wynosi 5 zł. 4. Likwidacja książeczki następuje w Jednostce organizacyjnej Banku, która ją wystawiła. Wypłata likwidacyjna obejmuje wypłatę całego wkładu wraz z należnymi odsetkami obliczonymi do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie Posiadacz rachunku jest obowiązany do przechowywania książeczki oszczędnościowej z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym. 2. Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie zgłosić informację o stwierdzeniu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia książeczki oszczędnościowej czy nieuprawnionego dostępu do tej książeczki. 3. Posiadacz rachunku zgłasza okoliczności, o których mowa w ust.2, w jeden z niżej podanych sposobów: 1) telefonicznie pod numerami telefonów: , , 2) osobiście w placówce Banku. 4. Telefoniczne zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej, Posiadacz rachunku ma obowiązek potwierdzić pisemnie w Banku, który wydał książeczkę oszczędnościową, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. 5. Potwierdzenie przyjęcia przez Bank zgłoszenia na wniosku następuje poprzez wydanie zgłaszającemu potwierdzonej pieczęcią Banku kserokopii zgłoszenia. 6. Oświadczenie o utracie książeczki oszczędnościowej stanowi podstawę do wszczęcia umorzenia książeczki i zastrzeżenia wypłat w Banku, a ponadto w innych bankach, prowadzonego według przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 roku w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. 7. Bank przyjmuje odpowiedzialność za wypłaty z zastrzeżonej książeczki: 1) w Banku od chwili otrzymania dyspozycji zastrzeżenia od osoby Uprawnionej; 2) w Zrzeszonych Bankach Spółdzielczych oraz innych bankach krajowych, z którymi Bank zawarł porozumienie o zastępczym obrocie oszczędnościowym z chwilą zaistnienia zastrzeżenia w Systemie DZ. 8. W innych przypadkach niż określone w ust. 7 odpowiedzialność za wypłaty zgodne z postanowieniami umowy z utraconej książeczki ponosi właściciel książeczki. 9. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 EUR, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeżeli nieautoryzowana transakcja płatnicza jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą przez Posiadacza rachunku albo skradzioną Posiadaczowi rachunku książeczką oszczędnościową, lub 2) przywłaszczenia książeczki oszczędnościowej lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza rachunku obowiązku, o którym mowa w ust Posiadacz rachunku potwierdzonego książeczką oszczędnościowa odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków o których mowa w ust Nową książeczkę w miejsce utraconej, Bank wydaje osobie uprawnionej po upływie 30 dni od daty wszczęcia przez Bank postępowania umorzeniowego. 12. W okresie przewidzianym na umorzenie nie dokonuje się wypłat z książeczki oszczędnościowej do czasu jej odnalezienia względnie wystawienia nowej w miejsce umorzonej. 13. W razie odzyskania utraconej książeczki zarówno przed, jak i po umorzeniu należy niezwłocznie dostarczyć książeczkę do Jednostki organizacyjnej Banku, która książeczkę wystawiła Na wniosek osoby uprawnionej Jednostka organizacyjna Banku, która książeczkę wystawiła dokonuje zmiany książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej. 2. W sprawach zmian, sprostowań zapisów w książeczce (również zmiany adresu), właściciel zobowiązany jest zwrócić się do Jednostki organizacyjnej Banku będącej wystawcą książeczki, przedkładając jednocześnie książeczkę i dokumenty uzasadniające dokonanie zmiany lub sprostowania Właściciel książeczki może dokonać cesji książeczki, tj. przeniesienia swoich praw do wkładu oszczędnościowego na rzecz innej osoby. 2. Cesja obejmuje również odsetki należne do dnia cesji, a nie dopisane w książeczce. 3. Przepisanie książeczki w drodze cesji następuje w Jednostce organizacyjnej Banku będącej wystawcą książeczki, po przedłożeniu książeczki. 4. Właściciel książeczki i osoba, na rzecz której dokonywana jest cesja podpisują dokument cesji prawa do wkładu w obecności pracownika Banku Wkład na książeczce oszczędnościowej może stanowić zabezpieczenie udzielonego w Banku kredytu lub pożyczki. Właściciel książeczki składa wówczas do depozytu bankowego książeczkę wraz z pełnomocnictwem dla Banku do pokrycia wkładem oszczędnościowym niespłaconego w terminie kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami. 2. Wkład na książeczce może stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu również w innym banku oraz innych zobowiązań na pisemny wniosek właściciela. Rozdział 29. Postanowienia końcowe Każdy Posiadacz rachunku ma prawo zgłoszenia opinii i wątpliwości dotyczących jakości i standardów obsługi oraz sposobu realizacji usług przez Bank. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się zgodnie z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Możliwe formy złożenia reklamacji: 1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Zamość, ul. Partyzantów 3a; 2) telefonicznie pod numerami telefonów: , , pod warunkiem potwierdzenia pisemnego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni; 3) faksem, pod numerami: ; 4) pocztą elektroniczną na adres: 5) osobiście lub za pośrednictwem posłańca we wszystkich placówkach Banku w formie pisemnej adresy placówek wskazane są na stronie internetowej: 6) przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem Posiadacza rachunku posiadającym zwykłą formę pisemną. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Posiadacza rachunku. 3. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy zachowanie tego terminu nie będzie możliwe z uwagi na złożoność sprawy, Bank przekaże Posiadaczowi rachunku stosowną informację. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może poprosić Posiadacza rachunku o dostarczenie dodatkowych informacji oraz dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 4. Bank poinformuje Posiadacza rachunku o rozpatrzeniu reklamacji w formie telefonicznej lub pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nienależytego lub nieprawidłowego wykonania transakcji internetowych, do których doszło na skutek nie zapewnienia przez akceptantów zabezpieczenia 3D Secure. 6. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF). Posiadacz rachunku może skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, a także skierować sprawę do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy KNF. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych odpowiednio:www.zbp.pl oraz Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Do transakcji na rachunkach, gdy ich przedmiotem jest kupno lub sprzedaż środków pieniężnych w walucie innej niż waluta rachunku, stosuje się kursy walut wymienialnych obowiązujące w Banku w momencie dokonywania operacji wpłaty lub wypłaty środków Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. 2. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne również w odniesieniu do rachunku wspólnego. 3. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Współposiadaczowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego Współposiadacza. Czynności egzekucyjne prowadzone są w stosunku do przypadającego Współposiadaczowi udziału w rachunku wspólnym, stosownie do treści Umowy zawartej z Bankiem, którą Współposiadacz obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli Umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo, gdy Współposiadacz nie przedłoży Umowy rachunku, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału Współposiadacza zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. 4. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych dla kilku osób (rachunkach wspólnych) są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby Współposiadaczy takiego rachunku Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: 1. zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązujących mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. 2. konieczność wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego bądź świadczenie 15

16 przez Bank usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów UE, 3. zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i rekomendacje KNF, decyzje UOKiK lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów UE, 4. zmiany w produktach Banku, lub 5. podwyższenie poziomu świadczenia przez Bank usług, bądź czynności bankowych, 2. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5, Posiadacz rachunku jest informowany o zmianach, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 2, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub na wyciągu bankowym, gdy zmiany te nie wpływają na zakres Umowy. 4. Bank może powiadomić o zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3: 1) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku doręczanym Posiadaczowi rachunku w sposób ustalony w Umowie lub 2) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres Posiadacza rachunku w przypadku uprzedniej zgody Posiadacza rachunku na przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Posiadacza rachunku adresu do komunikacji z Bankiem, lub 3) poprzez dostarczenie wiadomości Posiadaczowi rachunku w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej w przypadku aktywowania przez Posiadacza rachunku dostępu do tego systemu, lub 4) listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji, lub 5) na adres Posiadacza rachunku znajdujący się w dokumentacji rachunku w przypadku gdy Posiadacz rachunku złożył dyspozycję o niewysyłaniu mu korespondencji. 5. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem ust Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 7. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 8. Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy lokaty prowadzone są do końca okresu na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i Pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu prowadzonych rachunków. 2. Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz Prawa dewizowego. Regulamin obowiązuje od 01 lutego 2015 r. 16

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu Zgierz, dnia 28 listopada 2014 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 73 /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 13.11.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie Bank Spółdzielczy w Lubawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13. Rozdział 1. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie Zał nr. 3 douchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie nr. 86/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały z dnia 31-05-2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 17.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie BANK SPÓŁDZIELCZY w Żaganiu Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały Zarządu nr 157/2016 z dnia 09.11.2016 r REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Warszawa, Grudzień 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01luty 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju Załącznik do Uchwały Nr 96/2012 Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju z dnia 13 września 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 82/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30.12.2014r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 Załącznik do Uchwały nr 96/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 13 września 2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 REGULAMIN OTWIERANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie z dnia 27 stycznia 2015 roku. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23.10.2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie W załączeniu przesyłamy "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych" dostosowujący zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU-ZDROJU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych Lubań, 2014 r. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str. 3 Rozdział 2. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27 / 2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 7 października 2016 roku. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/10/2013 Zarządu BS w Limanowej z dnia 31.10.2013r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łochowie Bank Spółdzielczy w Łochowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

I. w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych przez Bank Spółdzielczy w Łochowie dla osób fizycznych

I. w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych przez Bank Spółdzielczy w Łochowie dla osób fizycznych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2015 r. zostanie zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łochowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie z dnia REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo