Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia Inicjacja wyceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny"

Transkrypt

1 Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego z pozytywną średnioterminową prognozą oraz rekomendacją Kupuj dla ING BSK i BRE Bank oraz Trzymaj dla PKO BP i Pekao. Po osiągnięciu szczytu cyklu tworzenia rezerw w IIkw. 09, uwaŝamy, iŝ nieustannie poprawiająca się sytuacja gospodarcza w Polsce będzie miała znaczący, pozytywny wpływ na jakość kredytów oraz poziom rezerw z tytułu zagroŝonych kredytów począwszy juŝ od IVkw. 09. Prognozujemy, iŝ BRE będzie głównym beneficjentem tego trendu ze względu na duŝą wraŝliwość zysku netto na koszt ryzyka. JednakŜe, naszym faworytem jest ING przy 32% potencjalnym zwrocie z inwestycji ze względu na to, iŝ naszym zdaniem oferuje on połączenie atrakcyjnej wyceny z solidnym zyskiem netto generowanym przez wyŝszy od rynku wzrost sprzedaŝy kredytów oraz wysoką jakość kredytów. Ostatni rok był trudny dla krajowych banków ze względu na globalny spadek sprzedaŝy kredytów oraz negatywny sentyment wobec rynków wschodzących, co lokalnie przełoŝyło się na straty z tytułu opcji walutowych, problemy z dostępnością swapów CHF na obsługę kredytów hipotecznych zaciągniętych w obcych walutach oraz wyŝsze koszty depozytów wymaganych do finansowania mocno zawyŝonych aktywów walutowych ze względu na silne osłabienie się złotego. JednakŜe, uwaŝamy, iŝ ze względu na to, Ŝe większość tych problemów juŝ znikła, nowy rok oferuje szansę na duŝo lepsze wyniki krajowych banków, a takŝe - biorąc pod uwagę niską bazę - szansę na pozytywne, kwartalne zaskoczenia ze strony zysku netto. Prognozy zysku netto dla wszystkich czterech banków objętych niniejszym inicjującym raportem przewyŝszają konsensus Bloomberga, łącznie z najwyŝszymi szacunkami na rok 2010 dla BRE Banku. Głównymi filarami naszych prognoz są potencjalny wzrost marŝ netto oprocentowania z tytułu rosnących spreadów depozytowych, zwłaszcza jeśli stopy procentowe wzrosną w drugiej połowie 2010r., oraz duŝe redukcje kosztu ryzyka. Prognozujemy zmniejszenie rezerw BRE do 135 punktów bazowych w roku 2010 z 187 punktów bazowych w 2009, co zwiększyłoby zysk netto o 233mln zł. Z drugiej strony, uwaŝamy, iŝ PKO i Pekao skorzystają na odbiciu w mniejszym stopniu. Rezerwy PKO mogą pozostać na niezmienionym, relatywnie wysokim poziomie ze względu na duŝą wagę kredytów konsumenckich w portfelu, który nadal moŝe słabnąć w 2010r. Z jednej strony, mało prawdopodobne jest to by sprzedaŝ kredytów przez Pekao wzrosła agresywnie w początkowym etapie odbicia, a z drugiej strony, Bank odnotowuje relatywnie stabilny poziom rezerw w ciągu całego cyklu, a więc szansa na duŝą redukcję jest ograniczona. Wyznaczamy ceny docelowe dla polskich banków stosując metodologie zysku rezydualnego, w której czynnik dyskonta stanowi koszt kapitału określony dla kaŝdego banku i uksztaltowany przez ich współczynnik beta. Nasze załoŝenia dotyczące kosztu kapitału (CoE) sięgają od 10,8% w przypadku ING do 13,1% w przypadku BRE. W oparciu o 2010 P/B, zarówno ING jak i BRE notowane są ze wskaźnikiem 1,7x, czyli o ok. 10% powyŝej sredniego wskaźnika 1,6x dla wybranej grupy banków CEMEA, lecz ze znacznie lepszym wynikiem niŝ 2,3x w przypadku Pekao i 2,1x w przypadku PKO. Polskie banki: zestawienie rekomendacji BZ WBK W zł, o ile nie podano inaczej Cena Potencjał 2010P Spółka Ticker Cena docelowa wzrostu (%) Rekomendacja P/E P/BV ROE ING BSK BSK PW ,6 Kupuj 12,5 1,7 14,5 BRE BRE PW ,7 Kupuj 11,7 1,7 15,4 PKO PKO PW 38,55 42,5 10,2 Trzymaj 15,3 2,1 14,4 Pekao PEO PW 171, ,1 Trzymaj 15,3 2,3 15,5 Źródło: szacunki DM BZWBK Dział Analiz Maciej Barański Niniejsza nota jest skrótem raportu opublikowanego 7 stycznia 2010 pt. Polish Banks: The new decade offers a turnaround for Polish banks. Dokument ten publikowany jest w celach marketingowych.

2 Bank Pekao Reuters: BAPE.WA Bloomberg: PEO PW 7 stycznia 2010 Banki MoŜe nie skorzystać na odbiciu w pełnej mierze Inicjujemy wycenę z rekomendacją Trzymaj. Cena Docelowa 180zł Po osiągnięciu dobrych wyników w pierwszej połowie 2009r., dynamika wzrostów ceny akcji Pekao zmalała w drugim półroczu. UwaŜamy, iŝ Spółka nie osiągnie większego zwrotu w bieŝącym roku, ze względu na to, Ŝe jej defensywna pozycja prawdopodobnie powstrzyma ją przed udziałem w początkowych etapach odbicia gospodarczego w Polsce. Ponadto, rezerwy utrzymane na tym samym poziomie w ciągu cyklu prawdopodobnie nie zmniejszą się gwałtownie i nie przyniosą pozytywnych niespodzianek ze strony zysku netto w bieŝącym roku. Jednocześnie, notowanie ze wskaźnikiem 2,3x w oparciu o nasze prognozy 2010 P/B jest raczej wysokie. Rekomendacja Zalecenie taktyczne Trzymaj Neutralnie Cena (zł, 5 stycznia 2010) 171,2 Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) 180,0 Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 40,7 Liczba akcji (mln) 262,3 Średni dzienny obrót (3 miesiące, akcje) 571 tys. EURPLN 4,10 USDPLN 2, Cena WIG20 (zrebazowany ) Kupuj Sprzedaj Trzy maj Główną cechą charakterystyczną Pekao jest ogólnie konserwatywny stosunek do prowadzenia biznesu. Podczas, gdy w latach poprzednich, zwłaszcza w czasach wyjątkowego wzrostu sprzedaŝy kredytów w latach , Bank krytykowany był przez wielu komentatorów rynku za swoją nadmierną ostroŝność, w trudnym 2009r. zyskał dzięki swojej konserwatywnej polityce kredytowej. Stało się tak głównie dzięki ograniczonemu wpływowi wzrostu kosztu ryzyka, który po dziewięciu miesiącach wyniósł zaledwie 75 punktów bazowych w porównaniu do 137 punktow bazowych PKO. Sądzimy, iŝ mimo bardzo dobrej kapitalizacji Banku, 15,3% CAR po dziewięciu miesiącach i prognozie 14% na koniec roku oraz 90% wskaźniku kredytów do depozytów, nie jest prawdopodobne by Bank zmienił swój konserwatywny stosunek. W 2010r. moŝe to nie mieć znaczenia, ale istnieje ryzyko, Ŝe Bank ponownie straci szanse na wzrost przy okazji większego odbicia rynku w 2011r. Jest to tym bardziej prawdopodobne, Ŝe biorąc pod uwagę fakt, iŝ kredyty hipoteczne zaciągnięte w CHF, odpowiedzialne za poprzedni boom kredytowy, mogą zostać zastąpione w kolejnym cyklu kredytami denominowanymi w EURO, a Pekao nie będzie chciał rozszerzyć swojej oferty (wyłącznie kredyty złotówkowe) o kredyty denominowane w EUR. Niedawną zmianą w Banku była rezygnacja Prezesa, Jana Krzysztofa Bieleckiego tuŝ po publikacji wyników za trzeci kwartał w listopadzie, które w gruncie rzeczy były wyŝsze od konsensusu o 15%. Nowy Prezes Zarządu nie został jeszcze nominowany, ale uwaŝamy, iŝ poza skupieniem dodatkowej uwagi mediów na Banku, powołanie nowego Prezesa nie będzie miało znaczącego wpływu na przyszłe wyniki Pekao. Jego strategia oraz główna polityka są dość ściśle kontrolowane przez macierzystą spółkę, Unicredit. Podoba nam się Pekao ze względu na dobrą jakość kredytów oraz swój defensywny charakter wynikający z ogólnie konserwatywnej postawy wobec bankowości. JednakŜe, istnieje mała szansa na jakąkolwiek poprawę poziomu rezerw oraz wynikający z tego pozytywny wpływ na rentowność. Szacujemy zaledwie 26mln zł redukcję rezerw z tytułu strat kredytowych do 685mln zł w 2010r. wraz ze spadkiem kosztu ryzyka z prognozowanych przez nas na koniec 2009r. 82 punktow bazowych do 76 punktow bazowych w bieŝącym roku. Pekao: Podsumowanie prognoz finansowych P 2010P 2011P 2012P Zysk netto EPS (zł) 8,3 13,5 9,3 11,2 14,3 15,7 NAVPS (zł) 56,2 61,0 70,3 74,0 79,9 84,9 ROE (%) 14,7 23,0 14,2 15,5 18,6 16,8 P/E (x) 20,7 12,7 18,3 15,3 12,0 10,9 P/BV (x) 3,0 2,8 2,4 2,3 2,1 2,0 Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG /01/2010 indeks WIG20 zamknął się na poziomie Główni akcjonariusze lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 % głosów UniCredit 59,3 Opis spółki Pekao zajmuje wiodącą pozycję na rynku usług bankowych. Jest bankiem uniwersalnym. Grupa kapitałowa oferuje m.in. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, usługi zarządzania aktywami, usługi maklerskie, leasingu i faktoringu. Dział Analiz Maciej Barański Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks 2

3 Pekao 7 stycznia 2010 Ze względu na nie wypłacenie dywidendy z zysku za rok 2008 oraz utrzymanie dobrej rentowności w 2009r., CAR Pekao wzrósł do poziomu, który pozwala na szczodrą wypłatę dywidendy w bieŝącym roku. Prognozujemy przynajmniej 80% wskaźnik wypłaty z zysku netto za rok 2009 oraz 75% w późniejszych latach. Przy bieŝącej cenie akcji 171,2 zł w dniu 5 stycznia, wskaźnik dywidendy wynosi 5%. Dzięki swojej niechęci do udzielania kredytów w obcych walutach oraz wzrostowi sprzedaŝy kredytów niŝszego od rynku w poprzednich latach a takŝe duŝej bazie depozytowej, Bank jest jednym z najbardziej płynnych banków, posiadając wskaźnik kredytów do depozytów na poziomie ok. 90%. Ponadto, zgodnie z ostatnimi informacjami, Bank otrzymał linię kredytową w wysokości 500mln EUR od swojej spółki macierzystej. Wraz z silną pozycją kapitałową, dobra płynność sprawia, iŝ Pekao moŝe wziąć udział w odbiciu gospodarczym Polski. UwaŜamy, iŝ Bank zajmuje dobrą pozycje do tego by zaangaŝować się w duŝe projekty infrastrukturalne oraz energetyczne. Prognozy Prognozujemy, iŝ zysk netto za rok 2009 będzie na poziomie konsensusu 2.441mln zł, ale jesteśmy bardziej optymistyczni względem lat 2010 i 2011 szacunki odpowiednio 14% i 18% powyŝej konsensusu. JednakŜe, dane te nadal wskazują na słabszą poprawę rentowności niŝ w przypadku PKO czy BRE. Nasza prognoza zysku netto w 2010r. w wysokości 2.929mln zł wskazuje na 20% wzrost wobec 2009r. w porównaniu do 24% w przypadku PKO oraz 134% w przypadku BRE. Fig. 21. Pekao: Prognoza zysku netto oraz konsensus rynkowy 2009P 2010P 2011P DM BZ WBK Konsensus Bloomberga % róŝnica 3,4 14,7 19,3 Pozytywna Neutralna Negatywna Struktura rekomendacji Źródło: Bloomberg, szacunki DM BZ WBK Wzrost zysku netto o 20% moŝliwy będzie dzięki 15% wzrostowi NII wynikającemu ze stopniowego wzrostu sprzedaŝy kredytów o 6%, głównie kredytów konsumenckich, oraz wzrostowi NIM o 40 punktow bazowych w wyniku wsparcia ze strony ogromnej bazy depozytowej i 6% wzrostu przychodów z tytułu opłat i prowizji. Nie widzimy moŝliwości dalszego cięcia kosztów w przyszłym roku i nie prognozujemy niemal Ŝadnych zmian w 2009r. przy zaledwie jednoprocentowym wzroście. Jak juŝ wspomnieliśmy, poprawa w tworzeniu rezerw nie będzie w stanie zwiększyć rentowności, a zatem istnieje ryzyko, iŝ wynik moŝe być niŝszy od naszej prognozy. Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks 3

4 PKO BP Reuters: PKOB.WA Bloomberg: PKO PW 7 stycznia 2010 Banki Nowy kapitał moŝe być balastem Inicjujemy wycenę z rekomendacją Trzymaj. Cena Docelowa 42,5zł Rekomendacja Zalecenie taktyczne Trzymaj Neutralnie Pod względem ceny akcji, rok 2009 nie był dobry dla PKO, pozostając w tyle za rynkiem o 29 punktow procentowych. Naszym zdaniem, mimo nowej silnej pozycji, równieŝ rok 2010 nie będzie dobrym rokiem dla PKO. Ogromna ekspozycja Banku na kredyty konsumpcyjne moŝe doprowadzić do wolnej poprawy poziomu rezerw, gdyŝ spodziewamy się, Ŝe jakość kredytów w tym segmencie będzie nadal słabnąć w bieŝącym roku. Ponadto, przewidujemy, iŝ Bank będzie miał trudności by wypuścić na rynek tyle nowego kapitału ile wcześniej planował, co moŝe spowodować zmniejszenie zwrotu z inwestycji dla inwestorów. W takiej sytuacji jeszcze trudniej jest uzasadnić relatywnie wysokie szacunki 2,1x 2010 P/B. Po sukcesie emisji z prawem poboru o wartości 5,1mld zł w październiku zeszłego roku, PKO znajduje się na dobrej drodze by odzyskać swoją dominującą pozycję w sektorze polskich banków. Prognozujemy, iŝ aktywa Banku na koniec 2009r. wyniosą ok. 160mld zł, co stanowi blisko 25% więcej niŝ w przypadku Pekao, ktory do niedawna był kandydatem do objęcia pozycji lidera po fuzji z BPH pod koniec 2007r. Zastrzyk kapitału przyniesie 14,8% CAR na koniec 2009r. Pod warunkiem, Ŝe popyt ze strony klientów będzie wystarczający, silna pozycja kapitałowa pozwoli Bankowi na zwiększenie sprzedaŝy kredytów powyŝej wskaźników rynkowych oraz uzyskanie atrakcyjnych marŝ, biorąc pod uwagę niechęć bądź brak moŝliwości utrzymania konkurencyjności ze strony innych banków. Pozytywnym skutkiem ubocznym emisji z prawem poboru jest zmniejszenie bezpośredniego udziału Skarbu Państwa w tytule własności Banku do poziomu poniŝej 50%, co automatycznie znosi statutowe ograniczenie wynagrodzeń kadry zarządzającej, środek słuŝący do kontroli kosztów przynoszący efekt przeciwny do zamierzonego. Naszym zdaniem jest to korzystny krok dla Banku, mimo iŝ moŝe spowodować wzrost kosztów operacyjnych w dłuŝszej perspektywie. PomoŜe to zmotywować obecny zarząd, łącznie z niedawno mianowanym Prezesem wcześniej pracującym dla jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, bądź przyciągnąć nowych członków zarządu by pomóc Bankowi osiągnąć swój pełny potencjał związany z jego dominującą pozycją na szybko rozwijającym się krajowym rynku bankowym. Wśród ogólnych trendów w sektorze, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na wyniki PKO, za główne uwaŝamy umacnianie się złotego oraz naszą prognozę wzrostu stóp procentowych w Polsce. Ten drugi czynnik spowoduje zmniejszenie wagi kredytów walutowych wśród aktywów Banku oraz konieczności utrzymania dodatkowych depozytów przy wciąŝ wysokim koszcie. Potencjalnie wyŝsze stopy procentowe mogłyby pomóc polskiej walucie w umocnieniu się oraz, co waŝniejsze, zwiększyć wzrost marŝ depozytów bieŝących. PKO BP: Podsumowanie prognoz finansowych P 2010P 2011P 2012P Zysk netto EPS (zł) 2,9 3,1 2,0 2,5 3,2 4,2 NAVPS (zł) 12,0 14,1 16,6 18,3 20,3 22,4 ROE (%) 26,3 23,9 14,5 14,4 16,7 19,8 P/E (x) 13,3 12,4 19,1 15,3 11,9 9,1 P/BV (x) 3,2 2,7 2,3 2,1 1,9 1,7 Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK Cena (zł, 5 stycznia 2010) 38,55 Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) 42,50 Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 48,7 Liczba akcji (mln) Średni dzienny obrót (3 miesiące, akcje) 2,5 mln EURPLN 4,10 USDPLN 2, sty 09 lut 09 Cena WIG20 (zrebazowany ) Kupuj Trzy maj Sprzedaj mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG /01/2010 indeks WIG20 zamknął się na poziomie Główni akcjonariusze sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 % głosów Skarb Państwa 41,0 BGK 10,3 Opis spółki PKO BP jest największym detalicznym bankiem w Polsce, pod względem wolumenu depozytów, kredytów, liczby placówek własnych i bankomatów, liczby kont osobistych i obsługiwanych kart bankowych. Działalność Grupy PKO BP, poza usługami bankowymi, obejmuje takŝe świadczenie innych specjalistycznych usług finansowych. Dział Analiz Maciej Barański Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks 4

5 PKO BP 7 stycznia 2010 Po silnym spadku NIM w pierwszym półroczu 2009r. do 3,57% z 5,41% w 2008r., spodziewamy się stopniowego wzrostu do 3,73% w całym 2009r. oraz do 3,9% w 2010r. Jeśli tempo wzrostu, zgodnie z naszymi prognozami, będzie stopniowe, negatywny wpływ na jakość kredytów będzie ograniczony. Mimo, iŝ uwaŝamy spadek rezerw na zagroŝone kredyty za główny czynnik poprawy rentowności krajowego sektora bankowego w 2010r., w przypadku PKO spodziewamy się niewielkiego wzrostu odpisów. JednakŜe, naszym zdaniem, widoczny będzie takŝe pozytywny trend w przypadku tego banku, w postaci redukcji kosztów ryzyka do 1,2% z 1,33% prognozowanych w 2009r. Niestety, widzimy takŝe tylko stopniowy spadek absolutnych poziomów rezerw obciąŝających zysk netto PKO w nadchodzących latach przy mało prawdopodobnym zwrocie uwolnionych rezerw netto rocznie. Mimo, iŝ zakładamy, Ŝe PKO będzie w stanie zwiększyć swoją aktywność kredytową powyŝej wskaźników rynku, nie spodziewamy się by róŝnica ta była bardzo duŝa, 15% wobec 9% w 2010r. oraz 18% wobec 15% w 2011r., co naszym zdaniem nie wystarczy by wprowadzić nowy kapitał na rynek i moŝe spowodować, Ŝe struktura kapitałowa Banku będzie nieatrakcyjna w średniej perspektywie, o ile Bank nie przyjmie bardziej ryzykownych zachowań w zakresie kredytowania oraz nie rozszerzy działalności kredytowej znacząco poza zakres, jaki zakładamy dla całego rynku, co równieŝ byłoby niepoŝądanym rezultatem. Prognozujemy CAR na poziomie 14,7% i 14,1% odpowiednio na koniec 2010r. i 2011r. Najbardziej prawdopodobnym alternatywnym wykorzystaniem nadwyŝki kapitału jest inwestycja w obligacje skarbu państwa - szczególnie atrakcyjna propozycja dla właściciela Banku, Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę jego zapotrzebowanie na zaciągniecie poŝyczki o wartości ok. 100mld zł w 2010r. JednakŜe, zwiększyłoby to chwiejność wyników PKO, jeśli jak szacujemy rentowność polskich obligacji skarbowych wzrośnie w bieŝącym roku w wyniku potencjalnie wyŝszych stop procentowych oraz ogromnej podaŝy obligacji państwowych na całym świecie. Prognozy Nasza prognoza zysku netto dla PKO na lata jest nieco powyŝej konsensusu Bloomberga, przy największej rozbieŝności pojawiającej się w 2010r., gdzie nasza prognoza 3.152mln zł jest o 16% większa od 2.723mln sugerowanych przez konsensus. Fig. 24. PKO: Prognoza zysku netto oraz konsensus rynkowy 2009P 2010P 2011P DM BZ WBK Konsensus Bloomberga % róŝnica 11,7 15,8 6,1 Pozytywna Neutralna Negatywna Struktura rekomendacji Źródło: Bloomberg, szacunki DM BZ WBK Głównymi czynnikami wzrostu naszej prognozy zysku netto są 19% wzrost przychodów z tytułu odsetek w wyniku większego od rynku wzrostu sprzedaŝy kredytów oraz wzrost NIM o 17 punktow bazowych oraz zaledwie 2% wzrost kosztów operacyjnych dzięki trwającemu programowi redukcji zatrudnienia. Oba czynniki odpowiadają za 17% wzrost zysku operacyjnego w 2010r. w porównaniu do 8% spadku oczekiwanego w 2009r. Prawie niezmieniona prognoza odpisów na rezerwy pozwala osiągnąć 3.152mln zysku netto, czyli o 25% więcej od 2.528mln zl prognozowanych na 2009r. Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks 5

6 BRE Bank Reuters: BREP.WA Bloomberg: BRE PW 7 stycznia 2010 Banki Gra na odbicie Inicjujemy wycenę z rekomendacją Kupuj. Cena Docelowa 330 zł Rekomendacja Zalecenie taktyczne Kupuj Neutralnie BRE Bank był prawdziwie ryzykownym aktywem w ciągu 2009r. Po spadku ceny akcji o 55% w pierwszych dwóch miesiącach ostatniego roku, na koniec roku wzrost wyniósł 190%, osiągając poziom indeksu WIG Banki oraz zaledwie o 13 punktów procentowych poniŝej rynku. Nie jesteśmy zniechęceni tymi dokonaniami i wierzymy, Ŝe historia odbicia się BRE ma wiele odsłon. Głównym powodem jest to Ŝe rynek ma trudność w ocenieniu zakresu pozytywnych skutków prawdopodobnej poprawy jakości kredytów Banku. Dostrzegamy w tym szansę, zwłaszcza, Ŝe przy wskaźniku ryzyka na poziomie 72% po dziewieciu miesiacach 2009r., wpływ na zysk netto będzie wysoko zlewarowany i mógłby przynieść znaczące, pozytywne niespodzianki, począwszy juŝ od IVkw. 2009r. Rok 2009 był prawdopodobnie niezwykle rozczarowujący dla BRE i jednocześnie przełomowym okresem dla Banku. ZauwaŜyliśmy juŝ, iŝ wprowadzenie specjalnego programu BRE Nova na początku 2009r. będzie miało duŝo trwalsze efekty. Po okresie bardzo szybkiego wzrostu sprzedaŝy kredytów w ciągu trzech lat między 2006r. a 2008r., kiedy to liczba kredytów wzrosła ponad trzykrotnie, obecnie dostrzegamy większy nacisk na generowanie dochodów z opłat i bankowości transakcyjnej oraz bardziej rentownego udzielania poŝyczek, co wskazuje na to, iŝ wzrost sprzedaŝy kredytów na poziomie z przeszłości jest raczej niemoŝliwy do osiągnięcia. Namacalne efekty skupienia się na nowym celu są poniŝej poziomu całkowitego wzrostu sprzedaŝy kredytów prognozowanego na rok 2009, łącznie z wpływem kursu walut oraz stałym kwartalnym wzrostem F&C w ciągu całego roku, co według nas przyniesie 10% roczny wzrost. Według naszych szacunków, NIM spadnie do 2,29% w 2009r. z 2,35% w 2008r., lecz prognozujemy jego wzrost od roku 2010 do poziomu 2,83% przed 2013r. WaŜną cechą charakterystyczną BRE Banku jest jego względnie niski CAR, prawdopodobnie dzięki szybkiemu wzrostowi RWA przy niskich marŝach w przeszłości oraz ekstensywnemu wykorzystaniu zadłuŝenia podporządkowanego jako części bazy kapitałowej. Całkowity CAR utrzymał się nadal na dobrym poziomie 11,4% przy współczynniku pierwszej kategorii 6,5% na koniec września. Ta relatywnie słaba pozycja odpowiadała za zmianę strategicznego celu opisanego powyŝej i zmusiła zarząd do przyjęcia bardziej selektywnego podejścia do wyboru nowych moŝliwości kredytowych. JednakŜe, ostatni krok regulatora finansowego, co prawda wbrew globalnemu trendowi zaostrzenia zasad kapitałowych, stwarza moŝliwość uznania pewnych rodzajów długoterminowego zadłuŝenia jako kapitał pierwszej kategorii. BRE Bank pracuje nad rozwiązaniem pozwalającym na klasyfikację swoich wyemitowanych obligacji wieczystych, naleŝących do jego spółki macierzystej, obecnie sklasyfikowanych jako kapitał kategorii drugiej, jako kapitał kategorii pierwszej. Pomogłoby to Bankowi w rozwoju akcji kredytowej bez natychmiastowej konieczności podniesienia kapitału. BRE Bank: Podsumowanie prognoz finansowych P 2010P 2011P 2012P Zysk netto EPS (zł) 23,9 28,9 11,1 23,7 37,3 44,7 NAVPS (zł) 112,0 131,2 142,3 166,0 203,3 248,1 ROE (%) 24,3 23,8 8,1 15,4 20,2 19,8 P/E (x) 11,6 9,6 25,1 11,7 7,5 6,2 P/BV (x) 2,5 2,1 2,0 1,7 1,4 1,1 Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK Cena (zł, 5 stycznia 2010) 278,0 Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) 330,0 Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 30,2 Liczba akcji (mln) 29,7 Średni dzienny obrót (3 miesiące, akcje) 52 tys. EURPLN 4,10 USDPLN 2, sty 09 lut 09 Cena WIG20 (zrebazowany ) Kupuj Trzy maj Sprzedaj mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG /01/2010 indeks WIG20 zamknął się na poziomie Główni akcjonariusze sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 % głosów Commerzbank 69,8 Opis spółki BRE Bank zaliczany jest do grona czołowych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, róŝnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. NaleŜy do ścisłej czołówki banków inwestycyjnych oraz specjalizujących się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Poprzez MultiBank i mbank obecny jest równieŝ na rynku detalicznym. Dział Analiz Maciej Barański Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks 6

7 BRE Bank 7 stycznia 2010 Niemniej jednak, w prezentacji wyników za IIIkw. 09 Zarząd sugeruje, iŝ obecna pozycja kapitałowa pozwala na 50% wzrost RWA. Prognozujemy 53% wzrost RWA do roku 2013, lecz przy stopniowej poprawie CAR do 14,2% oraz 9,5% w przypadku kapitału pierwszej kategorii dzięki generacji zysku oraz braku dywidendy do 2012r. Zgadzamy się z zarządem, Ŝe kapitał nie będzie stanowić problemu dla Banku w średniej perspektywie. Słabe wyniki w 2009r. postrzegamy jako bardzo dobry punkt wyjścia do poprawy w kształcie litery V w 2010r., zakładając, iŝ pozytywne trendy, które prognozujemy dla krajowej gospodarki oraz sektora bankowego zmaterializują się. Odbicie jest bardziej prawdopodobne biorąc pod uwagę doświadczenie Banku w zamianie straty 294mln zł w 2004r. na zysk 317mln zł juŝ w kolejnym roku, osiągając wzrost o 611mln zł. Głównym czynnikiem potencjalnego wzrostu rentowności byłaby redukcja rezerw na straty z tytułu kredytów. Rentowność BRE jest wysoce wraŝliwa na koszt ryzyka, ktory jak zakładamy osiągnął juŝ swoją najwyŝszą wartość. Prezes BRE przedstawił w ostatnim czasie prognozę znacznie niŝszych odpisów na rezerwy w IVkw. w porównaniu do IIIkw. 09. Prognozy Jesteśmy duŝo bardziej optymistyczni względem BRE Banku niŝ rynkowy konsensus Bloomberga. Nasze dane szacunkowe zysku netto w 2009 r. w wysokości 329mln zł są o 59% wyŝsze niŝ konsensus 211mln zł, mimo iŝ dane mogą nie uwzględniać 96mln dywidendy z PZU, która zostanie zaksięgowana przez BRE w IVkw. oraz jednoznacznej prognozy zarządu znacznie niŝszych rezerw w IVkw. W latach 2010 i 2011, przy odpowiednio 66% i 53% róŝnicach, wyprzedzamy znacznie rynek. Fig. 27. BRE Bank: Prognoza zysku netto oraz konsensus rynkowy 2009P 2010P 2011P DM BZ WBK Konsensus Bloomberga % róŝnica 59,1 66,5 53,1 Pozytywna Neutralna Negatywna Struktura rekomendacji Źródło: Bloomberg, szacunki DM BZ WBK Głównymi czynnikami 114% wzrostu oraz prognozy powyŝej konsensusu na rok 2010 są 19% wzrost NII, 10% wzrost F&C, niemal niezmieniony poziom kosztów oraz blisko 300mln zł redukcja rezerw. Nasza prognoza wyŝszego NII opiera się na wzroście sprzedaŝy kredytów na poziomie rynkowym, głównie poŝyczek gotówkowych oferowanych istniejącym klientom, oraz niewielkim wzroście NIM o 27 punktow bazowych dzięki wyŝszym stopom procentowym, które wpłynęły korzystnie na marŝe depozytowe oraz spadkowi kosztu finansowania przez Commerzbank. Spodziewamy się gwałtownego spadku kosztu ryzyka w 2010r. na skutek eliminacji opcji walutowych związanych ze stratami z tytułu kredytów oraz wysokich rezerw na poŝyczki gotówkowe. Opcje walutowe stanowiły ok. 250mln zł całkowitych rezerw na straty z tytułu kredytów w 2009r., a ok. 25% nieszczęsnego portfela kredytów gotówkowych osób trzecich zostało juŝ odpisane, co zapewnia poziom ochrony przed dalszymi stratami z tytułu tego produktu w 2010r. Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks 7

8 ING BSK Reuters: SLAS.WA Bloomberg: BSK PW 7 stycznia 2010 Banki Nie powinien stracić blasku Inicjujemy wycenę z rekomendacją Kupuj. Cena Docelowa zł Rekomendacja Zalecenie taktyczne Kupuj Przy 75% rocznym zwrocie z inwestycji, ING BSK był niekwestionowaną gwiazdą krajowego sektora bankowego w 2009r. Naszym zdaniem Bank zdobył takie uznanie dzięki dobrym wynikom, a nie tylko dzięki powrotowi apetytu na ryzykowne aktywa, gdyŝ jest to jedyny polski bank, ktory ma szanse zanotować roczny wzrost zysku netto. UwaŜamy, Ŝe jego dostateczna płynność, dobra pozycja kapitałowa i strategia ekspansji portfela kredytowego wraz z dobrą jakością kredytów pomogą Bankowi nadal zaskakiwać rynek pozytywnie w 2010r. W chwili pojawienia się kryzysu ING BSK posiadał bardzo silną pozycję pod względem płynności, jakości kredytów oraz kapitału, mimo, iŝ był to jedyny polski bank, który poniósł stratę w IVkw. 08 ze względu na znaczny spadek wartości Euroobligacji polskiego rządu po upadku Lehman Brothers. Posiadał takŝe duŝą ekspozycję na toksyczne opcje walutowe, co wpłynęło na jego wyniki w IV.kw oraz pierwszym półroczu 2009r. Niemniej jednak, jego silna pozycja w połączeniu z wdroŝeniem strategii zwiększenia wagi kredytów wśród swoich aktywów pozwoliła mu na szybkie zwiększenie sprzedaŝy kredytów w czasie, kiedy większość graczy w Polsce musiała ograniczyć swoją działalność kredytową. W duŝej mierze z tego powodu, ING jest jedynym bankiem w Polsce, jeśli nie w Europie, który naszym zdaniem zanotuje wyŝszy zysk netto w 2009r. niŝ w roku poprzednim. ING jest kolejnym bankiem wśród czterech objętych niniejszym raportem, w którym zaszła zmiana w składzie zarządu w ostatnim czasie. Pan Brunon Bartkiewicz ktory był członkiem wyŝszej kadry kierowniczej Grupy ING został zastąpiony przez panią Małgorzatę Kołakowską na stanowisku Prezesa ING BSK na początku grudnia. Pani Kołakowska była członkiem zarządu ING odpowiedzialnym za segment korporacyjny przez wiele lat, dlatego nominacja ta jest dla nas naturalnym biegiem wydarzeń w Banku. Zakładamy, Ŝe strategia zastąpienia papierów wartościowych oraz lokat międzybankowych przez bardziej ryzykowne produkty kredytowe w aktywach banku będzie kontynuowana w średnim terminie. W rezultacie, prognozujemy wzrost we wszystkich segmentach produktów ING przekraczający wskaźniki rynkowe w całym okresie prognozy do 2013r. Jednocześnie, Bank posiada juŝ silną franszyzę produktów oszczędnościowych i nadal promuje swoje usługi internetowe, co naszym zdaniem pozwoli na zwiększenie bazy depozytowej przynajmniej na poziomie rynku. W rezultacie, mimo naszych agresywnych prognoz wzrostu sprzedaŝy kredytów, spodziewamy się, iŝ wskaźnik kredytów do depozytów będzie rósł stopniowo do 73% w 2013r. z 62% po dziewięciu miesiacach 2009r. Spadkiem po wcześniejszej bardziej konserwatywnej strategii jest bardzo dobra jakość kredytów ING, mimo podknięcia się na opcjach walutowych na początku 2009r. Wskaźnik NPL wyniósł 3,8% w IIIkw. 09 wobec 7% dla całego sektora. Spodziewamy się jego dalszego wzrostu, ale nie więcej niŝ do 4,5% na koniec 2010r. W odniesieniu do rezerw w 2010r., ING jest w takiej samej sytuacji jak BRE, gdyŝ naszym zdaniem jest szansa na ich duŝe obniŝenie ze względu na eliminację opcji walutowych związanych ze stratami bazy porównawczej. Wobec tego, spodziewamy się, iŝ koszt ryzyka wyniesie 78 punktow bazowych w bieŝącym roku wobec 106 punktow bazowych na koniec 2009r., co przekłada się na 51mln zł spadek wartości nominalnej. ING BSK: Podsumowanie prognoz finansowych P 2010P 2011P 2012P Zysk netto EPS (zł) 48,5 34,2 53,5 63,2 78,8 98,2 NAVPS (zł) 295,1 324,5 418,0 454,5 495,4 534,4 ROE (%) 16,6 11,1 14,4 14,5 16,6 19,1 P/E (x) 16,3 23,1 14,8 12,5 10,0 8,0 P/BV (x) 2,7 2,4 1,9 1,7 1,6 1,5 Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK Cena (zł, 5 stycznia 2010) 790 Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 25,0 Liczba akcji (mln) 13,0 Średni dzienny obrót (3 miesiące, akcje) 7 tys. EURPLN 4,10 USDPLN 2, sty 09 lut 09 Cena WIG (zrebazowany ) Kupuj Trzy maj Sprzedaj mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG.. 05/01/2010 indeks WIG zamknął się na poziomie Główni akcjonariusze sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 % głosów ING Bank 75,0 Aviva OFE 6,5 Opis spółki ING Bank Śląski obsługuje klientów korporacyjnych i detalicznych. Pod względem wysokości funduszy własnych ING BSK znajduje się w czołówce największych banków w Polsce. Dział Analiz Maciej Barański Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks 8

9 ING BSK 7 stycznia 2010 ING posiada nadal znaczną ilość swoich aktywów zablokowanych w obligacjach państwowych, co eksponuje dochody Banku na potencjalną niestabilną rentowności obligacji prognozowaną przez nas w bieŝącym roku. Prognozy Jesteśmy bardziej optymistyczni względem rentowności ING niŝ konsensus, począwszy od prognozy blisko 700mln zysku netto w 2009r., czyli o 10% powyŝej prognozy Bloomberga 634mln zł. Wobec 823mln zł i 1.025mln zł w latach 2010 i 2011, nasze prognozy są o 20% wyŝsze od rynku. Fig. 30. ING BSK: Prognoza zysku netto oraz konsensus rynkowy 2009P 2010P 2011P DM BZ WBK Konsensus: Bloomberg % róŝnica 9,8 22,5 22,2 Pozytywna Neutralna Negatywna Struktura rekomendacji Źródło: Bloomberg, szacunki DM BZ WBK Spodziewamy się, Ŝe po szybkim tempie wzrostu sprzedaŝy kredytów w 2009r., portfel kredytów ING będzie nadal osiągał wzrost większy od rynku w średniej perspektywie. Prognozujemy 10% roczny wzrost sprzedaŝy kredytów wobec 9% wzrostu rynku w 2010r. oraz 18% wobec15% w 2011r. Większy udział kredytów wśród aktywów pomoŝe zwiększyć NIM do 2,46% w 2010r. wobec naszej prognozy 2,25% w ubiegłym roku, co zagwarantuje wzrost NII o 7% do 1.568mln zł w bieŝącym roku. JednakŜe, mimo zwiększenia przychodów o kolejne 8% z tytułu opłat i prowizji, dostrzegamy zaledwie 6% wzrost całkowitego dochodu do 2.765mln zł, gdyŝ spodziewamy się 17% spadku dochodu w wyniku moŝliwych negatywnych skutków większej niestabilności rentowności obligacji państwowych. Kolejnym waŝnym czynnikiem wzrostu rentowności w 2010r. oraz kolejnych latach będzie obniŝenie kosztu ryzyka do 78 punktow bazowych w bieŝącym roku z prognozowanych przez nas 106 punktow bazowych w 2009r. W 2010r., przełoŝy się to na 50mln wzrost zysku brutto. Będzie to moŝliwe dzięki wyŝszemu efektowi bazy w związku z rezerwami na straty z tytułu opcji walutowych w pierwszym półroczu 2009r. oraz stopniowej poprawie jakości kredytów w ciągu bieŝącego roku. Z uwagi na to, Ŝe ING ma szanse zanotować 56% wzrost zysku netto w 2009r., spodziewamy się lepszego wzrostu zysku netto niŝ w przypadku spółek porównywalnych w 2010r. Według naszych danych, zysk netto wzrośnie o 18% w bieŝącym roku i o 25% w przyszłym. Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks 9

10 Polskie banki 7 stycznia 2010 Dom Maklerski BZ WBK S.A. Pl. Wolności Poznań fax Departament SprzedaŜy Indywidualnej Zespół Wsparcia Analitycznego Tomasz Kaczmarek, Dyrektor Wykonawczy, Doradca Inwestycyjny Adam Nowakowski, Analityk tel Grzegorz Pułkotycki, Analityk tel Michał Witkowski, Młodszy Analityk tel Tomasz Jerzyk, Analityk techniczny tel Paweł Danielewicz, Analityk techniczny tel Zespół Maklerów Transakcyjnych Tomasz Leśniewski, Kierownik tel Grzegorz Skrzyczyński, Zastępca Kierownika tel Artur Kołsut, Makler tel Paweł Bartczak, Makler tel Paweł Kubiak, Makler tel Sławomir Koźlarek, Makler tel Artur Pisarzowski, Makler tel Jacek Siera, Makler tel Paweł Łabęcki, Makler tel Marcin Skupień, Makler tel Karol Koszarski, Makler tel Maciej Ciesielski, Makler tel ZASTRZEśENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., podmiot podlegający przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U , z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U , z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U , z późn. zm.). Materiał ten jest adresowany do inwestorów kwalifikowanych oraz klientów profesjonalnych w rozumieniu przepisów wyŝej wskazanych ustaw oraz do Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. uprawnionych do otrzymywania rekomendacji na podstawie umów o świadczenie usług maklerskich. Wszelkie znaki towarowe, oznaczenia usług i loga uŝyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi, oznaczeniami usług lub zarejestrowanymi znakami towarowymi lub oznaczeniami usług Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Niniejszy dokument nie stanowi oferty, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Jego autorem jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Niniejszy dokument nie będzie stanowić podstawy do uznania jego adresatów klientami Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., ze względu na fakt jego otrzymania. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację u niezaleŝnego doradcy inwestycyjnego. śaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora, Podmioty powiązane z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. w zakresie dopuszczonym prawem, mogą uczestniczyć lub inwestować w transakcje związane z finansowaniem spółek: BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ( Emitenci ) mogą świadczyć usługi na rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitentów i/lub mieć moŝliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitentów ( instrumenty finansowe ). Dom Maklerski BZ WBK S.A. moŝe, w zakresie dopuszczalnym prawem Wielkiej Brytanii oraz pozostałymi prawami oraz przepisami, przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi zanim niniejszy materiał zostanie przedstawiony odbiorcom. O ile stosowne prawo w zakresie właściwej jurysdykcji nie przewiduje inaczej, jedynie autoryzowane spółki powiązane Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. będą uprawnione do realizowania zleceń na Instrumenty finansowe od klientów w obrębie tych jurysdykcji. Niniejszy materiał moŝe dotyczyć inwestycji lub usług świadczonych przez osobę spoza Wielkiej Brytanii lub innych zagadnień nie leŝących w zakresie Financial Services Authority. Szczegółowe informacje dostępne są na Ŝyczenie. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. ze źródeł uznawanych za wiarygodne, pomimo to, Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie przyjmuje odpowiedzialności za straty spowodowanej jego wykorzystaniem i nie gwarantuje jego dokładności lub kompletności. Nie naleŝy opierać się na niniejszym dokumencie jako takim i nie naleŝy go wykorzystywać zamiast niezaleŝnego osądu. Dom Maklerski BZ WBK S.A. informuje, iŝ niniejszy dokument będzie aktualizowany nie rzadziej niŝ raz w roku. Niniejsza rekomendacja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania, nie dłuŝej jednak niŝ do czasu wydania następnej rekomendacji. Dom Maklerski BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów dokumentu niniejszego. Bank Zachodni WBK is a member of Allied Irish Banks Group 10

11 Polskie banki 7 stycznia 2010 Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia w niniejszym dokumencie przygotowanym przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. lub wysłanym przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. do dowolnej osoby w związku z oferowanymi instrumentami finansowymi i kaŝda taka osoba będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie na własną rękę badań oraz analiz informacji zawartych w niniejszym dokumencie i będzie odpowiedzialna za ocenę zalet oraz ryzyka związanego z instrumentami finansowymi będącymi tematem niniejszego lub dowolnego innego dokumentu. Niniejsze oświadczenie będzie częścią oraz warunkiem kaŝdej umowy zawartej przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. lub jego spółki powiązane z kaŝdą taką osobą odnośnie dowolnej transakcji instrumentami finansowymi. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek złoŝenia zlecenia na podstawie niniejszego dokumentu. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY LUB ZAPROSZENIA DO SUBSKRYPCJI LUB ZAKUPU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHI. NINIEJSZY DOKUMENT ANI śaden Z JEGO ZAPISÓW NIE BĘDZIE STANOWIĆ PODSTAWY DO ZAWARCIA UMOWY LUB POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA. NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEDSTAWIONY PAŃSTWU WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NIE MOśE BYĆ KOPIOWANY LUB PRZEKAZYWANY OSOBOM TRZECIM. W SZCZEGÓLNOŚCI ANI NINIEJSZY DOKUMENT, ANI JEGO KOPIA NIE MOGĄ ZOSTAĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEKAZANE LUB WYDANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII. ROZPOWSZECHNIANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W TYCH PAŃSTWACH LUB WŚRÓD OBYWATELI TYCH PAŃSTW LUB OSÓB W NICH PRZEBYWAJĄCYCH MOśE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBOWIĄZUJĄCEGO W TYCH KRAJACH. ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTĘPNIANIE TEGO DOKUMENTU NA TERYTORIUM INNYCH PAŃSTW MOśE BYĆ OGRANICZONE PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA. OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCE LUB ROZPOWSZECHNIAJĄCE TEN DOKUMENT SĄ OBOWIĄZANE ZNAĆ TE OGRANICZENIA I ICH PRZESTRZEGAĆ. W USA LUB WIELKIEJ BRYTANII NINIEJSZY DOKUMENT MOśE BYĆ JEDYNIE ROZPOWSZECHNIANY WŚRÓD OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ PROFESJONALNĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE INWESTOWANIA ZGODNIE Z (A) ARTYKUŁEM 19(5), 38, 47 I 49 USTAWY Z 2000 ROKU O RYNKACH I USŁUGACH FINANSOWYCH I ROZPORZĄDZENIEM Z NINIEJSZY DOKUMENT ANI JEGO KOPIE NIE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE NA TERENIE JURYSDYKCJI POZA TERYTORIUM WIELKIEJ BRYTANII, W KTÓRYCH JEGO UDOSTĘPNIANIE MOśE BYĆ ZAKAZANE PRAWEM. OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ NINIEJSZY DOKUMENT POWINNY SIĘ ZAZNAJOMIĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH TAKICH OGRANICZEŃ. NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY Z EMITENTAMI. INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE NALEśY TRAKTOWAĆ JAKO AUTORYZOWANYCH LUB ZATWIERDZONYCH PRZEZ EMITENTÓW OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNIE OPINIAMI DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. INFORMUJE, Iś INWESTOWANIE ŚRODKÓW W INSTRUMENTY FNIANSOWE WIĄśE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. ZWRACA UWAGĘ, Iś NA CENĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MA WPŁYW WIELE RÓśNYCH CZYNNIKÓW, KTÓRE SĄ LUB MOGĄ BYĆ NIEZALEśNE OD EMITENTA I WYNIKÓW JEGO DZIAŁALNOŚCI. MOśNA DO NICH ZALICZYĆ M. IN. ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI EKONOMICZNE, PRAWNE, POLITYCZNE I PODATKOWE. DECYZJA O ZAKUPIE WSZELKICH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH POWINNA BYĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU, OFERTY LUB INNYCH POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA. Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Dom Maklerski BZ WBK S.A. korzystał z następujących metod wyceny : 1) zdyskontowanych przepływów pienięŝnych oraz 2) porównawczej. Metoda DCF bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pienięŝnych. Do jej mocnych stron zaliczyć moŝna uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają do spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami wyceny DCF są: duŝa ilość parametrów i załoŝeń, które naleŝy oszacować i wraŝliwość wyceny na zmiany tych parametrów. Metoda porównawcza opiera się na ekonomicznym prawie jednej ceny. Mocnymi stronami metody porównawczej są: mała ilość parametrów, jakie analityk musi oszacować, oparcie wyceny na aktualnych warunkach rynkowych, stosunkowo duŝa dostępność wskaźników dla porównywanych spółek oraz szeroka znajomość metody porównawczej wśród inwestorów. Do wad wyceny metodą porównawczą zaliczyć moŝna znaczną wraŝliwość wyników wyceny na wybór spółek do grupy porównawczej, uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia pewnych istotnych czynników (np.: dynamika wzrostu, aktywa pozaoperacyjne, ład korporacyjny, powtarzalność wyników, róŝnice w stosowanych standardach rachunkowości) oraz niepewność efektywności rynkowej wyceny porównywanych spółek. Wyjaśnienia terminologii fachowej uŝytej w rekomendacji: EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja P/E - wskaźnik ceny do zysku na akcję EV - kapitalizacja spółki powiększona o dług netto PEG - wskaźnik P/E do wzrostu zysków EPS - zysk na akcję CPI - wskaźnik cen i usług towarów konsumpcyjnych WACC - średni waŝony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję NOPAT - teoretyczny zysk operacyjny po opodatkowaniu FCF - wolne przepływy pienięŝne BV wartość księgowa ROE zwrot na kapitale własnym P/BV wskaźnik ceny do wartości księgowej. Definicje rekomendacji: Kupuj całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje przekroczy 15% w ciągu dwunastu miesięcy. Trzymaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie od 0% do 15% w ciągu dwunastu miesięcy. Sprzedaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie mniej niŝ 0% w ciągu dwunastu miesięcy. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy Dom Maklerski BZ WBK S.A. wydał: 6 rekomendacji Kupuj, 4 rekomendacje Trzymaj oraz 3 rekomendacje Sprzedaj. Emitenci nie posiadają akcji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Członkowie władz Emitentów, ani osoby im bliskie nie są członkami władz Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. śadna z osób zaangaŝowanych w przygotowanie raportu nie pełni funkcji w organach Emitentów, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, ani nie jest osobą bliską dla członków władz Emitentów oraz Ŝadna z tych osób, jak równieŝ ich bliscy nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Emitentami, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niŝ inne umowy, których stroną jest któryś z Emitentów i konsumenci. Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu rekomendacji, jak równieŝ tych, które nie uczestniczyły w jej przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niej dostęp, mogą istnieć osoby, które posiadają akcje Emitentów w liczbie stanowiącej mniej niŝ 5% kapitału zakładowego lub instrumenty finansowe, których wartość jest w sposób istotny związana z wartością instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie był stroną umowy mającej za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych przez Emitentów. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie nabywał lub nie zbywał instrumentów finansowych emitowanych przez Emitentów na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe. Dom Maklerski BZ WBK S.A. pełni rolę animatora rynku, na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dla instrumentów finansowych następujących Emitentów: BRE Bank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. pełni rolę animatora emitenta, na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dla instrumentów finansowych następujących Emitentów: BRE Bank S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług na rzecz następujących Emitentów: BRE Bank S.A. (usługi te obejmowały: pełnienie roli animatora emitenta). W ciągu ostatnich 12 miesięcy Bank Zachodni WBK S.A., który jest powiązany z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług z zakresu bankowości inwestycyjnej na rzecz następujących spółek: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Bank Zachodni WBK is a member of Allied Irish Banks Group 11

12 Polskie banki 7 stycznia 2010 Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie posiada akcji Emitentów instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszej rekomendacji, w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. Bank Zachodni WBK S.A., który jest podmiotem powiązanym z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., nie jest pośrednio powiązany ze Emitentami. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie wyklucza moŝliwości nabycia przez któryś z podmiotów z nim powiązanych, w okresie sporządzania niniejszej rekomendacji, akcji Emitentów instrumentów finansowych, powodującego osiągniecie łącznej liczby stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. Poza wspomnianymi powyŝej, Emitentów nie łączą Ŝadne inne stosunki umowne z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie posiada tak bezpośrednio jak i pośrednio instrumentów finansowych emitowanych przez Emitentów lub których wartość zaleŝna jest w istotny sposób od wartości instrumentów finansowych emitowanych przez Emitentów (za wyjątkiem pełnienia roli animatora rynku i animatora emitenta). Nie jest jednak wykluczone, Ŝe w okresie następnych dwunastu miesięcy, włącznie z okresem obowiązywania niniejszej rekomendacji Dom Maklerski BZ WBK S.A. składać będzie ofertę świadczenia usług na rzecz Emitentów jak równieŝ będzie nabywać lub zbywać instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitentów lub których wartość zaleŝna jest od wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitentów. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie jest stroną Ŝadnej umowy z wyjątkiem umów brokerskich z klientami, w wykonaniu których Dom Maklerski BZ WBK S.A. sprzedaje i kupuje akcje Emitentów na zlecenie swoich klientów, której świadczenie byłoby zaleŝne od wyceny instrumentów finansowych omawianych w niniejszym dokumencie. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające niniejszy dokument moŝe być w sposób pośredni zaleŝne od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitowanych przez Emitentów, dokonywanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. lub podmioty z nim powiązane. W opinii Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem naleŝytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, Ŝe instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i niniejszy dokument został sporządzony w ramach prowadzonej przez Dom Maklerski działalności. Data na pierwszej stronie niniejszego raportu jest datą sporządzenia i opublikowania raportu. UWAśA SIĘ, śe KAśDY KTO PRZYJMUJE LUB WYRAśA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MU TEGO DOKUMENTU WYRAśA ZGODĘ NA TREŚĆ POWYśSZYCH ZASTRZEśEŃ. Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony. Bank Zachodni WBK is a member of Allied Irish Banks Group 12

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Bogdanka Kupuj Kupuj 154 157-2% JSW Sprzedaj Sprzedaj 26.2 33.0-21% KGHM Sprzedaj Sprzedaj 109 105 4%

Bogdanka Kupuj Kupuj 154 157-2% JSW Sprzedaj Sprzedaj 26.2 33.0-21% KGHM Sprzedaj Sprzedaj 109 105 4% 17 października 2014 r. Spółka Rekomendacja 12-miesięczna Cena Docelowa obecna poprzednia zmiana obecna poprzednia zmiana % Bogdanka Kupuj Kupuj 154 157-2% JSW Sprzedaj Sprzedaj 26.2 33.0-21% KGHM Sprzedaj

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MCI Management. Zarządzający pieniędzmi. Rekomendacja. Trzy maj. Rekomendacja TRZYMAJ. Cena Docelowa 9,10 zł. Zalecenie taktyczne

MCI Management. Zarządzający pieniędzmi. Rekomendacja. Trzy maj. Rekomendacja TRZYMAJ. Cena Docelowa 9,10 zł. Zalecenie taktyczne Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks MCI Management Sektor finansowy Reuters: MCIM.WA Bloomberg: MCI PW 17 grudnia 2010 Zarządzający pieniędzmi Rekomendacja TRZYMAJ. Cena Docelowa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Szwajcarska ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Szwajcarska ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Szwajcarska ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych Cena nabycia

Bardziej szczegółowo

Millennium. Gorące i drogie akcje Rekomendacja KUPUJ podtrzymana, cena docelowa wzrasta z 6,22 PLN do 7,03 PLN SPRZEDAJ.

Millennium. Gorące i drogie akcje Rekomendacja KUPUJ podtrzymana, cena docelowa wzrasta z 6,22 PLN do 7,03 PLN SPRZEDAJ. Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). Millennium Polska, banki Reuters: MILP.WA Bloomberg: MIL PW 11 lutego 2014 r. Gorące i drogie akcje Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

(%) 2004 2005P 2006P 2004 2005P 2006P

(%) 2004 2005P 2006P 2004 2005P 2006P Raport Sektorowy Producenci Ceramiki 6 października 2005 Wojny płytkowe W oparciu o wycenę metodą DCF ustaliliśmy wartość godziwą akcji Cersanitu na 123,0 zł oraz 47,6 zł na akcję spółki Opoczno, co jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Emperia. Przejęcie oferuje potencjał wzrostowy. Z Trzymaj do Kupuj, cena docelowa 79 zł. 11 marca 2013. Polska, handel detaliczny FMCG

Emperia. Przejęcie oferuje potencjał wzrostowy. Z Trzymaj do Kupuj, cena docelowa 79 zł. 11 marca 2013. Polska, handel detaliczny FMCG Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Emperia Polska, handel detaliczny FMCG 11 marca 2013 Przejęcie oferuje potencjał wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych Spotkanie KNF ze środowiskiem banków spółdzielczych Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. Dariusz Twardowski Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB Zmiany udziału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 9 listopada 2016 r. Prezentacja wyników za okres I-III kw. 2016 r. 50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2013-2016 YTD Obroty na

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje PS721, WZ12 i WZ126 za 5-8 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Najgorsze za nami. 31 marca 2014. Kupuj. Polska, inżynieria budowlana. Tomasz Sokołowski. Rekomendacja. Waga w portfelu. Przeważaj

Najgorsze za nami. 31 marca 2014. Kupuj. Polska, inżynieria budowlana. Tomasz Sokołowski. Rekomendacja. Waga w portfelu. Przeważaj Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). Tesgas Najgorsze za nami Kupuj podtrzymane, cena docelowa podniesiona do 7,8 zł Do IV kw. 2013 r. niepokoił

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego spółki Libet S.A. zatwierdzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r. AKTUALIZACJA NR 1 STR. 73 PKT 9 PROSPEKTU Było: 9. PROGNOZY WYNIKÓW LUB DANE SZACUNKOWE Spółka nie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo