Teoria i praktyka ochrony informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoria i praktyka ochrony informacji"

Transkrypt

1 Zarządzanie Jakością Teoria i praktyka ochrony informacji Dr Mariusz Maciejczak

2 Informacja Informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości W. Flakiewicz Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos E. Niedzielska Informacja to taki rodzaj zasobów, który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy o nas i otaczającym nas świecie J. Kisielnicki i H. Sroka

3 Piramida Mądrości

4 Przetworzone dane podstawą podejmowania decyzji

5 To właśnie konieczność dzielenia się fragmentaryczną wiedzą z innymi w grupie, niezbędna dla osiągnięcia założonych (ukrytych przed innymi członkami populacji) celów, wywołała potrzebę ochrony informacji, stworzyła formy i metody niezbędne do jej realizacji. Informacja a wiedza Człowiek od zarania dziejów wykorzystywał wiedzę dla siebie, ukrywał przed innymi i manipulował nią dla własnych (osobistych, plemiennych czy też narodowych) celów.

6 Ochrona informacji Rozwijała się różnymi drogami (od szyfru Cezara po steganografię), ale zawsze chodziło przede wszystkim o ogólnie rozumianą ochronę istotnych wartości dotyczących ludzi (pieniądza Fenicjanie, tajemnic wiary templariusze, tajemnic grupy loże masońskie itd.) na poziomie maksymalnego, możliwego do osiągnięcia bezpieczeństwa. Czy pojedynczy człowiek, sam z siebie, jest w stanie na tyle opanować swoje świadome i nieświadome (mowa ciała) reakcje, aby nie poddać się bezpośredniej ocenie i odczytowi własnych emocji (kod werbalny, werbalne zachowania maskujące wokalne i wizualne sygnały stanu) w odniesieniu do chronionych przezeń informacji?

7 Ochrona informacji jako dziedzina nauki SECURITOLOGIA Pierwsze publikacje podejmujące próbę wyodrębnienia nauki o zarządzaniu bezpieczeństwem życia człowieka securitologii jako dyscypliny naukowej pochodzą z lat 90. ubiegłego wieku. Samego określenia securitologia (Секюритология ) z propozycją jego definicji użył w 1989 roku w Rosji W.I. Jaroczkin, który w sposób nowatorski wskazał na wyodrębniającą się wśród innych dyscyplin naukowych nową naukę o bezpieczeństwie życia człowieka. Szerzej informują o samym problemie i sposobach jego badania, liczne prace polskich naukowców z tej dziedziny: Janusza Świniarskiego, Stanisława Piochy, Leszka Korzeniowskiego, Jana Maciejewskiego i innych.

8 Tekst jawny IP L 0 R 0 f K 1 L1 R 0 L2 R 1 f R R 1 L0 K f ( R0, 1) 2 L1 K f ( R1, 2 ) K 2 NP. Schemat szyfrowania algorytmem DES L15 R 14 R 15 L14 K f ( R14, 15) K 16 R 15 L14 K f ( R14, 15) IP Szyfrogram

9 Społeczeństwo informacyjne a bezpieczeństwo informacji W bezpiecznym społeczeństwie informacyjnym ( trzeciej fali wg A. H. Tofflerów*) wszelkie działania muszą i powinny opierać się na świadomym kontrolowaniu bezpieczeństwa ogólnego przez nadzorowanie bezpieczeństwa informacji tej, którą gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy otoczeniu. Inżynieria bezpieczeństwa informacji to przede wszystkim umiejętność analizowania otoczenia pod względem zbierania i wykorzystywania każdej z wielu dostępnych danych i jego analizy na potrzeby bieżące bezpieczeństwa instytucji/organizacji/grupy społecznej. * Alvin i Heidi Toffler: Trzecia fala (1980, wyd. polskie: 1989).

10 Bezpieczeństwo informacji obrona informacyjna, która polega na uniemożliwieniu i utrudnieniu zdobywania danych o fizycznej naturze aktualnego i planowanego stanu rzeczy i zjawisk we własnej przestrzeni funkcjonowania oraz utrudnianiu wnoszenia entropii informacyjnej do komunikatów i destrukcji fizycznej do nośników danych Borowiecki R., Kwieciński M., Monitorowanie otoczenia, przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę integralności przedsiębiorstwa, Zakamycze 2003.

11 Poczucie bezpieczeństwa W odniesieniu do postrzegania i poszukiwania poczucia bezpieczeństwa warto wziąć pod uwagę model zaprezentowany przez D. Frei a, który uwzględnia cztery elementy: stan braku bezpieczeństwa w którym występuje rzeczywiste i istotne zagrożenie zewnętrzne, którego postrzeganie jest adekwatne, stan obsesji w którym niewielkie zagrożenie postrzega się jako duże, stan fałszywego bezpieczeństwa w którym istotne zagrożenie postrzegane jest jako niewielkie, stan bezpieczeństwa w którym zagrożenie zewnętrzne jest niewielkie, a jego postrzeganie prawidłowe.

12 Podział zagrożeń informacyjnych

13 Składowe bezpieczeństwa informacji

14 Trzeba pamiętać, że przyczyną kryzysu jest zawsze najsłabiej chroniony element

15 Analiza funkcjonalna w kontekście metod biometrycznych

16 Podejście praktyczne do SZBI Istotnym, żeby nie powiedzieć głównym, elementem budowania warunków bezpieczeństwa i przeciwstawiania się zagrożeniom jest wiedza menedżera o charakterze samych zagrożeń oraz jego sposób komunikowania się z personelem zarządczym średniego szczebla i pracownikami otwarty, bezpośredni (o ile to możliwe), na poziomie ich percepcji, co w dobie rozwoju współczesnych środków przekazu zapewnia nieosiągalną w innym układzie pełnię porozumienia (werbalny i niewerbalny kontakt osobisty). Uzupełnieniem jest wnikliwa strategiczna analiza systemowa wdrożonej polityki bezpieczeństwa, znajomość jej zasad i umiejętność skutecznego odwołania się do jej ustaleń na każdym (polityki cząstkowe/procedury) poziomie działania

17

18 Sposoby budowy wysokiego poziomu systemu bezpieczeństwa informacji Polityka Standardy DLACZEGO CO Procedury Wytyczne i Plany JAK

19 Współzależności biznesu i systemu IT

20 Bezpieczeństwo informacji to nie tylko bezpieczeństwo IT System kontroli bezpieczeństwa informatycznego dużej firmy w USA

21 Klasyfikacja stopnia poufności danych Informacja publiczna Informacja do użytku wewnętrznego Informacja prywatna Własność zastrzeżona firmy Informacja poufna firmy Tajemnica Przedsiębiorstwa Tajemnica Państwowa

22 ol i vet t i oliv eti Ta sama osoba może mieć wtedy dostęp do jednych zasobów i brak dostępu do innych zasobów Dostęp Udzielony Program Sterujący Komputer PC Brak Dostępu Drzwi 1 Drzwi 2

23 Sposób automatycznej analizy odcisku palca

24 Identyfikacja typu coś co masz tokeny Sprawdzanie kart magnetycznych lub chipowych

25 Bezpieczeństwo systemu komputerowego stan systemu komputerowego, w którym ryzyko urzeczywistnienia się zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem jest ograniczone do akceptowalnego poziomu.

26 Słabe punkty sieci komputerowych

27 Klasyfikacja zagrożeń 1: ze względu na charakter przyczyny: świadoma i celowa działalność człowieka - chęć rewanżu, szpiegostwo, wandalizm, terroryzm, chęć zaspokojenia własnych ambicji wydarzenie losowe - błędy i zaniedbania ludzkie, awarie sprzętu i oprogramowania, temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie powietrza, zakłócenia w zasilaniu, klęski żywiołowe, wyładowania atmosferyczne, katastrofy

28 Klasyfikacja zagrożeń 2: ze względu na umiejscowienie źródła zagrożenia: wewnętrzne - mające swoje źródło wewnątrz organizacji użytkującej system informacyjny zewnętrzne - mające swoje źródło na zewnątrz organizacji (poprzez sieć komputerową, za pośrednictwem wirusów komputerowych)

29 Typy najczęściej spotykanych zagrożeń w sieci komputerowej fałszerstwo komputerowe, włamanie do systemu, czyli tzw. hacking, oszustwo, a w szczególności manipulacja danymi, manipulacja programami, oszustwa, jakim są manipulacje wynikami, sabotaż komputerowy, piractwo, podsłuch, niszczenie danych oraz programów komputerowych

30 Najwygodniejsze dla konstruktorów systemów informatycznych są metody oparte na hasłach lub PIN Wadą jest ryzyko, że użytkownik zapomni hasło lub że intruz wejdzie nielegalnie w posiadanie hasła

31 Opracowano z wykorzystaniem artykułów: Blim M.: Teoria ochrony informacji. Cz. 1, 2, 3. Magazyn Zabezpieczenia. Blim M.: Normalizacja w zarządzaniu bezpieczeństwem - nowe spojrzenie. Magazyn Zabezpieczenia. Jabłoński M., Mielus M.: 2009: Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Magazyn Zabezpieczenia

32 Zarządzanie Jakością System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - NORMALIZACJA Dr Mariusz Maciejczak

33 Bezpieczeństwo Informacji Norma PN-ISO/IEC 27001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania.

34 Historia normy

35 Norma PN-ISO/IEC 27001: 2007 Jest tłumaczeniem (bez zmian) angielskiej wersji normy międzynarodowej ISO/IEC Zastępuje normę PN-I :2005 Obejmuje: Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

36 Norma PN-ISO/IEC 27001: 2007

37 Norma ISO/IEC 27001:2007 Międzynarodowa norma ISO określa wymagania związane z: ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, Utrzymaniem, doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

38 Norma PN-ISO/IEC 27001: 2007 Norma ISO oparta jest na podejściu procesowym i wykorzystuje model Planuj Wykonuj Sprawdzaj Działaj (PDCA tj. Plan Do Check - Act ), który jest stosowany dla całej struktury procesów SZBI.

39 Zgodność z innymi systemami NORMY ZWIĄZANE: BS :2002 standard brytyjski na podstawie którego opracowana została norma ISO/IEC 27001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2007 polskie tłumaczenie normy ISO/IEC 27001:2005 ISO/IEC 17799:2005 norma zawierająca wytyczne, określające w jaki sposób spełnić poszczególne wymagania normy ISO/IEC 27001:2005 NORMY SPÓJNE: Wspieranie spójnego wdrażania z innymi normami dotyczącymi zarządzania, np. dostosowana do ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 Norma została tak zaprojektowana, aby umożliwić organizacji dopasowanie lub zintegrowanie swojego SZBI z innymi systemami

40 ISO a ISO 1779

41 Zawartość normy Norma składa się z części podstawowej oraz załączników. Część podstawowa normy definiuje wymagania związane z ustanowieniem i zarządzaniem SZBI, wymaganą dokumentacją, odpowiedzialnością kierownictwa, wewnętrznymi audytami SZBI, przeglądami SZBI oraz ciągłym doskonaleniem SZBI. Wszystkie wymagania zdefiniowane w części podstawowej powinny być spełnione. Podstawą ustanowienia oraz utrzymania SZBI jest określenie metody oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

42

43 Analiza ryzyka Mehari: metoda zarządzania i analizy ryzyka rozwijana przez CLUSIF - Club de la Sécurité de l'information Francis. CRAMM: "CCTA Risk Assessment and Management Methodology" metodyka pierwotnie opracowana na potrzeby rządu Wielkiej Brytani, w okresie późniejszym skomercjalizowana. W chwili obecnej jest własnością Insight Consulting, będącego częścią światowej grupy Siemens. OCTAVE: Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation metodologia analizy ryzyka, będąca własnością CERT i przez nią utrzymywana. CiticusOne: komercyjne oprogramowanie stworzone przez Citicus, bazujące na jednej z najbardziej znanych metodyk analizy ryzyka zwanej FIRM, opracowanej przez Information Security Forum. ISO TR 13335: ten wielostronicowy raport techniczny opracowany przez ISO określany jako wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, będzie podstawą opracowywanego standardu ISO związanego z procesem zarządzania ryzykiem. AS/NZS 4360:2004: uznany standard, dotyczący zarządzania ryzykiem, opublikowany wspólnie z Australia Standards oraz New Zealand Standards. HB 436:2004: wytyczne do zarządzania ryzykiem rozszerzające standard AS/NZS NIST SP : wytyczne do zarządzania ryzykiem w systemach IT stworzone przez NIST. Proteus Enterprise: narzędzie przeznaczone do zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa, opracowane przez Veridion, a dystrybuowane przez BSI. ISO 31000: jest to nowy standard ISO, obecnie na etapie projektu, zawierający wytyczne w zakresie ogólnego implementowania procesu zarządzania ryzykiem. Standard nie jest opracowywany z myślą o IT czy bezpieczeństwie informacji.

44 Część podstawowa 39 obszarów wymagających kontroli 133 punkty kontrolne bezwzględnie wymagane przez normę

45 Zawartość normy 0. wprowadzenie 1. Zakres normy 2. Powołania 3. Terminologia i definicje 4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji 5. Odpowiedzialność kierownictwa 6. Wewnętrzne audity SZBI 7. Przegląd dokonywany przez kierownictwo 8. Doskonalenie ISMS Zał. A. Cele sterowania i sterowanie (controls) Zał. B. Przewodnik do stosowania normy Zał. C. Korespondencja z ISO 9001 i ISO Zał. D. Różnice w numeracji

46 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 4.1. Wymagania podstawowe 4.2. Tworzenie i zarządzanie SZBI Tworzenie SZBI Wdrożenie i funkcjonowanie SZBI Monitorowanie i przeglądy SZBI Obsługa i doskonalenie SZBI 4.3 Wymagania dotyczące dokumentacji Założenia Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami

47 Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. Zaangażowanie kierownictwa 5.2. Zarządzanie zasobami Dostępność zasobów Szkolenie, uświadomienie i kompetencje

48 Przeglądy dokonywane przez kierownictwo 6.1. Założenia 6.2. Dane wejściowe 6.3. Dane wyjściowe 6.4. Audyty wewnętrzne

49 Doskonalenie 7.1. Ciągłe doskonalenie 7.2. Działania korygujące 7.3. Działania zapobiegawcze

50 Ciągłe doskonalenie

51 Ciągłe doskonalenie Planuj (ustanowienie ISMS) Opracuj politykę bezpieczeństwa, zadania, cele, procesy i procedury odpowiednie do określonego ryzyka i rosnącego bezpieczeństwa aby otrzymać wyniki zgodne zadaniami i polityką organizacji. Wykonaj (wdrożenie i stosowanie ISMS) Zastosuj i spowoduj rozpoczęcie funkcjonowania polityki bezpieczeństwa informacji, procesów i sterowania ISMS) Sprawdź (monitorowanie i przegląd ISMS) Sprawdzaj a gdzie to możliwe mierz wydajność procesów w stosunku do polityki bezpieczeństwa, zadań i doświadczeń praktycznych oraz raportuj wyniki zarządowi w celu dokonywania przeglądu Popraw (utrzymanie i doskonalenie ISMS) Wprowadzaj działania korygujące i zapobiegawcze w oparciu o wyniki przeglądów kierownictwa aby ciągle doskonalić ISMS.

52 Załącznik A Załącznik A - normatywny; Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia Lista celów i zabezpieczeń podana w tym załączniku nie wyczerpuje wszystkich możliwości i organizacja może/powinna rozważyć zastosowanie innych

53 Załącznik A zawiera wymagane zabezpieczenia podzielone na 11 obszarów: 1. A.5 Polityka bezpieczeństwa 2. A.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji 3. A.7 Zarządzanie aktywami 4. A.8 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich 5. A.9 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 6. A.10 Zarządzanie systemami i sieciami 7. A.11 Kontrola dostępu 8. A.12 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych 9. A.13 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji 10.A.14 Zarządzanie ciągłością działania 11.A.15 Zgodność

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Załączniki B i C Załącznik B - informacyjny Zasady OECD i Norma Międzynarodowa Wytyczne OECD dotyczące bezpieczeństwa systemów informacyjnych i sieci Załącznik C - informacyjny Opisuje powiązania z normami ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

70 Zalety normy PN-ISO/IEC 27001: 2007 Dużą zaletą normy jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji. Norma porusza obszary bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego. Jednocześnie norma nie określa szczegółowych technicznych wymagań, lecz wskazuje na obszary, które należy uregulować. Sposób zabezpieczenia tych obszarów zależy od nas samych i powinien być oparty na przeprowadzonej analizie ryzyka. Ze względu na kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa informacji oraz ogólny charakter wymagań, norma może być podstawą budowy SZBI w organizacjach małych jak i wielkich koncernach oraz może dotyczyć różnych sektorów branżowych.

71 Zalety normy PN-ISO/IEC 27001: 2007

72 Zasady kodeksowe normy ISO 17799

73 Przyszłość czy już konieczność dzisiaj? ISO/IEC Systemu zarządzania usługami informatycznymi BS Wytyczne do zarządzania ciągłością działania

74 ISO/IEC Fundamentem standardu jest pojęcie usługi informatycznej, z której korzysta organizacja a której dostarczeniem zajmuje się dział informatyki. Dostarczanie usług podlega zarządzaniu poprzez wymienione w normie procesy.

75 ISO/IEC Część pierwsza- określa wymagania zarządzania usługami IT i jest skierowana do osób odpowiedzialnych za zainicjowanie, wdrożenie i utrzymanie zarządzania usługami IT w organizacji. Część druga - najlepsze praktyki, prezentuje wytyczne dla audytorów oraz dostawców usług, którzy planują doskonalenie usług lub przeprowadzenie audytów.

76 ISO/IEC Wyróżniono 5 obszarów i 13 procesów: 1. Procesy dostarczania usług Zarządzanie poziomem usług Raportowanie poziomu usług Zarządzanie pojemnością Zarządzanie dostępnością i ciągłością działania Budżetowanie i rozliczanie usług Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 2. Procesy relacji Zarządzanie relacjami z biznesem Zarządzanie relacjami z dostawcą 3. Procesy kontroli Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie zmianą 4. Procesy naprawy Zarządzanie incydentem Zarządzanie problemem 5. Proces wersji Zarządzanie wersją

77 BS Seria BS dotyczy obszaru zarządzania ciągłością działania. BS został opracowany przez specjalistów pracujących w organizacjach z różnych krajów w oparciu o doświadczenie akademickie, techniczne i praktyczne w zarządzaniu ciągłością działania. Standard wprowadza systemowe podejście do zarządzania ciągłością działania w oparciu o dobre praktyki. Celem tego standardu jest zbudowanie pojedynczego źródła informacji pozwalającego zidentyfikować środki kontroli, które zgodnie z praktyką są niezbędne do zarządzania ciągłością działania. Standard może być wykorzystywany przez organizacje każdej wielkości w sektorach przemysłowym, handlowym, publicznym i non-profit.

78 Seria BS składa się z dwóch standardów Pierwszy BS :2006 jest zbiorem wytycznych, które wprowadzają procesy, zasady i terminologię. Drugi BS jest standardem, w oparciu o który może być przyznany certyfikat zgodności. Określa on wymagania do wdrożenia środków kontroli ciągłości działania.

79 BS Jest to brytyjski standard opracowany przez BSI i opublikowany 20 listopada 2007 roku. Definiuje on wymagania związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji. Wymagania zostały określone w stosunku do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, przeglądu, testowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System - BCMS). Standard pozwala utworzyć system zarządzania ciągłością działania, który może funkcjonować w ramach kompleksowego zarządzania ryzykiem działalności.

80 Inne standardy ISO/PAS 22399:2007, Societal security Guidelines for incident preparedness and operational continuity management (including the best of five documents), TR 19:2005: Technical reference for business continuity management (Singapore), CSA Z1600 Standard on emergency management and continuity programs (draft standard from Canadian Standards Association,) All Hazards Risk Management Systems Best Practices Standard: Requirements with Guidance for Use: A practical management systems approach to security, preparedness, response, business/operational continuity and recovery for disruptive incidents resulting in an emergency, crisis, or disaster (draft standard from ASIS International). inne

81 Certyfikat ISO/IEC 27001:2007

82 Certyfikat ISO/IEC w Polsce na tle innych krajów w 2006r.

83 Certyfikat ISO/IEC w Polsce w 2009r. ok. 100 certyfikatów Pełna lista podmiotów na stronie

84 Certyfikat ISO/IEC w Polsce w 2009r. podział wg. jednostek certyfikacyjnych

85 Rejestr certyfikatów BS oraz ISO/IEC przyznanych organizacjom w Polsce w 2009r. Data cert. Organizacja Jednost ka home.pl sp.j. BSI CWW sp. k. TUV Nord PKP Cargo S.A. ZSJZ Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA TUV Nord Elektrotim S.A. ZSJZ Źródło: r.

86 Przykład: Bank Zachodni WBK S.A. Branża: Usługi Data przyznania certyfikatu: Akredytacja: Tak Bank Zachodni WBK S.A. Wielkość organizacji: pracowników Numer certyfikatu: HU09/3782 Jednostka certyfikująca: SGS Group Standard: ISO/IEC 27001:2005 Zakres systemu: Certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje: - zarządzanie bezpieczeństwem informacji w banku, - obsługę systemów internetowej bankowości elektronicznej BZWBK24, - obsługę autoryzacji i rozliczeń kart kredytowych, - personalizację kart płatniczych.

87

88 Sposoby budowy wysokiego poziomu systemu bezpieczeństwa informacji Polityka Standardy DLACZEGO CO Procedury Wytyczne i Plany JAK

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD! Bezpieczeństwo IT 1 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo