PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga Skalec Piotr Bańka Michał Trojakowski oraz: Agnieszka Żmudzka Sekretarz Powiatu Dorota Sędzielewska Skarbnik Powiatu Mariusz Sikora Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Wojciech Picheta Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Alicja Radosz Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Zdzisław Ucieklak Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Adam Zaczkowski Inspektor w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2011 z posiedzenia Zarządu w dniu 2 lutego 2011 roku. 4. Omówienie: a/ pisma dot. wyrażenia zgody na nabycie w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu dostawczego. Referuje Dyrektor PZD w Myszkowie Pan Mariusz Sikora g b/ pisma dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie na rok 2011 z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Referuje Dyrektor PZD w Myszkowie Pan Mariusz Sikora i Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędzielewska. 5. Materiały sesyjne: omówieni projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie: a/ zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Myszkowie, b/ zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Myszkowie Referuje Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie. c/ przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejsko Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata Referuje Pan Adam Zaczkowski. 1

2 d/ zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci. Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędzielewska. 6. Rozpatrzenie pisma ZS w Żarkach dot. wyrażenia zgody na: - wynajem stołówki szkolnej wraz z zapleczem i pomieszczeniami magazynowymi, - wynajem ok. 20 m² powierzchni dolnego korytarza z przeznaczeniem na kawiarenkę dla uczniów; zajęcie stanowiska w przedmiotowych sprawach. Referuje Naczelnik Wydziału GM Pani Alicja Radosz. 7. Omówienie ogłoszenia o konkursie ofert na wyznaczenie jednostki dla usuwania i przemieszczania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwania pojazdów. Referuje Naczelnik Wydziału KT Pan Zdzisław Ucieklak. 8. Omówienie wniosku Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie dot. objęcia patronatem Starosty Myszkowskiego i ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu pn. Przedsiębiorcza Europa. Referuje Pan Adam Zaczkowski. 9. Przedstawienie pisma dot. projektu pn. Budowa obiektu szkoleniowego Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Elementarz w Łutowcu. Referuje Pan Adam Zaczkowski. 10. Przystąpienie do projektu unijnego: mam zawód mam pracę w regionie. Referuje Pan Adam Zaczkowski. 11. Sprawy bieżące: Przebieg posiedzenia Zarządu Powiatu Ad.1.Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. Pan Jan Kieras - Wicestarosta na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu stwierdził prawomocność posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 lutego 2011 roku. W posiedzeniu uczestniczyło 4 Członków Zarządu (Przewodniczący Zarządu w dniu dzisiejszym nie był obecny na posiedzeniu) Ad.2.Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. Pan Piotr Bańka poprosił o to by w pierwszej kolejności omówić pkt. 5 a i b a później pkt. 4. Członkowie Zarządu Powiatu do przedstawionego przez Przewodniczącego Zarządu porządku posiedzenia nie wnieśli uwag. Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 9 lutego 2011 roku br. otrzymali kserokopie wszystkich dokumentów będących przedmiotem posiedzenia Zarządu. Ad.3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2011 Protokół Nr 8/11 został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 2

3 Ad.4. Omówienie: a/ pisma dot. wyrażenia zgody na nabycie w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu dostawczego. Pan Mariusz Sikora Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie omówił pismo (załącznik nr 2 do protokołu) dot. wyrażenia zgody na nabycie w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu dostawczego. Forma leasingu pozwoli na sfinansowanie miesięcznych rat ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich, koszt nabycia samochodu to ok złotych i koszt leasingu, wpłata własna 20%, raty po 2500 złotych lub 3500 złotych. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg posiada dwa samochody dostawcze, które są mocno wyeksploatowane, ulęgają częstym i dość kosztowym awariom. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag, wyraził zgodę na zakup nowego samochodu dostawczego na warunkach zaproponowanych przez Dyrektora PZD w Myszkowie. b/ pisma dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie na rok 2011 z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Pan Mariusz Sikora Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie omówił pismo (załącznik nr 3 do protokołu) dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie na rok 2011 z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wniosek dotyczy zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2011 z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia pracowników (ok złotych). Dyrektor poinformował, że pracownicy PZD w Myszkowie nie mieli podwyżek od 2008 roku. Rocznie z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnionych jest ok. 6 osób w ramach robót publicznych koszt ok złotych na pół roku. W dyskusji głos zabrał: 1/ Pan Piotr Bańka który zapytał, skąd wziąśc środki na rok następny? 2/ Pani Dorota Sędzielewska stwierdziła, że zaplanowana kwota złotych jest wydatkowana, jeśli będą kwoty ponadplanowe to wówczas będzie można podjąć uchwałę, Skarbnik Powiatu przypomniała, że podwyżka dla pracowników jest to skutek lat następnych. Po sprawozdaniu kwartalnym będzie można ocenić czy te środki są. 3/ Pan Jan Kieras omawianą kwestie uzgodnił z Przewodniczącym Zarządu i jeśli będą środki to wówczas sprawa ponownie zostanie omówiona na posiedzeniu Zarządu (brana jest pod uwagę forma nagród 1 lub 2 razy w ciągu roku dla pracowników) Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację, w wyniku głosowania nad wnioskiem, aby przełożyć podjęcie w/w decyzji do kwietnia br 3 osoby były za a 1 przeciwna. Ad.5. Materiały sesyjne: omówieni projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie: a/ zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Myszkowie. b/ zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Myszkowie Pan Wojciech Picheta Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Myszkowie oraz w sprawie zatwierdzenia statutu. W/w projekty stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do protokołu. W załączniku nr 1 do statutu w części lecznictwo stacjonarne w pkt 1 Szpital Powiatowy wydzielono na oddziałach łącznie 10 łóżek intensywnej opieki medycznej, wprowadzenie przedmiotowych zmian w statucie pozwoli na uzyskanie wpisu do Rejestru 3

4 ZOZ. Dyrektor W. Picheta poinformował także, że należy wykreślić ze Statutu oddział dla przewlekle chorych, który z mocy prawa nie istnieje od roku 2009, należy wysłać zapytanie do Gmin i Wojewody (gdyż jest to oddział ponadpowiatowy), po otrzymaniu odpowiedzi, uchwała o likwidacji oddziału zostanie podjęta na Sesji Rady Powiatu ( w maju 2010 roku została podjęta uchwała Rady Powiatu o wykreśleniu oddziału dla przewlekle chorych ze struktur SP ZOZ). Dyrektor SP ZOZ poprosił o przekazanie w/w uchwały na sesje Rady Powiatu i rozpocząć procedurę zapytania do Gmin. Zarząd przychylił się do tej propozycji, uchwała zostanie przekazana do biura Rady celem ujęcia jej w porządku najbliższej Sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Dyrektor SP ZO w Myszkowie przedstawił także informacje dot. kontraktów- większość poradni, która nie otrzymała kontraktów przyjmuje pacjentów, w najbliższym czasie ukaże się ogłoszenie w prasie, które poradnie będą przyjmowały pacjentów a które na pewno nie będą. c/ przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejsko Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata Pan Adam Zaczkowski Inspektor w Wydziale RI omówił projekt uchwały Rady Powiatu (załącznik nr 6 ) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejsko Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata Referujący poinformował, że wartość całego projektu wynosi 10 mln złotych, wszystkie działki zostały wycenione, niektóre przeznaczone do sprzedaży. Lokalny Program, Rewitalizacji przedstawiony przez Wydział RI stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag, w/w projekt zostanie przekazany do Biura Rady celem ujęcia go w porządku najbliższej Sesji Rady Powiatu. d/ zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci. Pani Dorota Sędzielewska Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały załącznik nr 7 Zarządu Powiatu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci. W miesiącu styczniu 2011 roku pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Fundacją rozwoju Systemu edukacji narodową Agencją programu uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci został podpisana umowa w ramach, której Powiat otrzymał środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w kwocie złotych. Środki te zostały przyznane na wyjazd na wizytę przygotowawczą do Niemiec dwóch nauczycieli z ZS Nr 2 w Myszkowie. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag, w/w projekt zostanie przekazany do Biura Rady celem ujęci go w porządku najbliższej sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Ad. 6. Rozpatrzenie pisma ZS w Żarkach dot. wyrażenia zgody na: - wynajem stołówki szkolnej wraz z zapleczem i pomieszczeniami magazynowymi, - wynajem ok. 20 m² powierzchni dolnego korytarza z przeznaczeniem na kawiarenkę dla uczniów; zajęcie stanowiska w przedmiotowych sprawach. Pani Alicja Radosz Naczelnik Wydziału GM omówiła pisma dot. wynajmu stołówki szkolnej wraz z zapleczem i pomieszczeniami magazynowymi oraz wynajmu ok. 20 m² 4

5 powierzchni dolnego korytarza z przeznaczeniem na kawiarenkę dla uczniów. W/w pisma stanowią odpowiednio załącznik nr 8,9 do mniejszego protokołu. W dyskusji głos zabrał: 1/ Pan Piotr Bańka, który zapytał czy są na stołówce zatrudnione osoby? Jaki jest efekt finansowy dla jednostki zamknięcia stołówki, czy przynosiła ona straty czy zyski? 2/ Pani Jadwiga Skalec stwierdziła, że nie wiedziała, że dzieci nie korzystają ze stołówki, też chciałaby wiedzieć, ile osób jest tam zatrudnionych, na jakim etacie, koszty lub zyski po zamknięciu, utrzymanie stołówki. Członkowie Zarządu wnioskowali o to, by na posiedzeniu Zarządu Powiatu był obecny Dyrektor szkoły, jeśli pismo dot. szkoły. W związku z powyższym w/w pisma zostaną rozpatrzone na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu po wcześniejszym zaproszeniu Dyrektora ZS w Żarkach. Ad. 7. Omówienie ogłoszenia o konkursie ofert na wyznaczenie jednostki dla usuwania i przemieszczania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwania pojazdów. Pan Zdzisław Ucieklak Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu omówił ogłoszenie ofert na wyznaczenie jednostki dla usuwania i przemieszczania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwania pojazdów. W/w ogłoszenie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. W związku z tym, że zmienia się ustawa Prawo o Ruchu Drogowym należy wyznaczyć jednostki do usuwania i przemieszczania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwania pojazdów, najpierw jednak należy przystąpić do procedur w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, BIP, tablicy ogłoszeń. Starosta Myszkowski może także wyznaczyć więcej niż jedną jednostkę. Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację, wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu. Ad. 8. Omówienie wniosku Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie dot. objęcia patronatem Starosty Myszkowskiego i ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu pn. Przedsiębiorcza Europa. Pan Adam Zaczkowski Inspektor w Wydziale RI omówił wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie dot. objęcia patronatem Starosty Myszkowskiego i ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu pn. Przedsiębiorcza Europa. W/w wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag, postanowił przeznaczyć kwotę do 400 złotych na zakup nagród dla zwycięzców konkursu. Ad. 9. Przedstawienie pisma dot. projektu pn. Budowa obiektu szkoleniowego Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Elementarz w Łutowcu. Pan Adam Zaczkowski Inspektor w Wydziale RI omówił pismo (załącznik nr 12) dot. projektu pn. Budowa obiektu szkoleniowego Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Elementarz w Łutowcu. Wniosek fundacji został oceniony pozytywnie zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, ale z powodu niewystarczających środków znalazł się na 3 miejscu listy rezerwowej. Fundacja jednak nie ma zamiaru porzucić zamiaru 5

6 budowy ośrodka szkoleniowego i stara się przekonać Zarząd Województwa, żeby przeznaczył środki na budowę ośrodka. W staraniach o środki unijne poprali fundacje burmistrzowie i wójtowie z Powiatu Myszkowskiego. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag, pozytywnie odniósł się do w/w pisma. Ad. 10. Przystąpienie do projektu unijnego: mam zawód mam pracę w regionie. Pan Adam Zaczkowski Inspektor w Wydziale RI omówił projekt unijny mam zawód mam pracę w regionie oraz możliwości przystąpienia do niego. Jest to partnerski projekt przygotowany przez Urząd Marszałkowski, 35 samorządów w województwie będzie w nim uczestniczyć, wartość projektu ok złotych w tym 15 % wkładu własnego. W dniu 9 lutego br odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkól Powiatu Myszkowskiego, po którym okazało się, że jest spore zainteresowanie ze strony Dyrektorów szkół. Za tydzień ma się odbyć kolejne spotkanie w w/w sprawie. W dyskusji głos zabrał: 1/ Pan Piotr Bańka, który zapytał skąd wziąśc na ten cel środki? 2/ odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Sędzielewska Skarbnik Powiatu z dochodów własnych, będzie trzeba go wpisać do WPF. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag, w wyniku głosowania nad w/w projektem 4 osoby były za. Ad. 11. Sprawy bieżące: Kolejne posiedzenie Zarządu zostało wyznaczone na dzień 16 lutego br. na godz

7 NA TYM POSIEDZENIE ZARZĄDU ZAKOŃCZONO Przewodniczący Zarządu: Leon Okraska Członkowie: Jan Kieras Jadwiga Skalec Piotr Bańka Michał Trojakowski Protokołowała: Aneta Świątek 7

PROTOKÓŁ NR 15/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 15/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 15/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 23 MARCA 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: LEON OKRASKA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Członkowie: Jan Kieras Jadwiga Skalec Piotr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 85/2012 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 85/2012 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 85/2012 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 16 SIERPNIA 2012 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: WOJCIECH PICHETA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Członkowie: Jan Kieras Piotr Bańka Mariusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 17/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 17/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 17/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 6 KWIETNIA 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: LEON OKRASKA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Członkowie: Jan Kieras Jadwiga Skalec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2011. W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: WOJCIECH PICHETA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Członkowie: Mariusz Trepka Piotr Bańka Michał Trojakowski

PROTOKÓŁ NR 35/2011. W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: WOJCIECH PICHETA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Członkowie: Mariusz Trepka Piotr Bańka Michał Trojakowski PROTOKÓŁ NR 35/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 14 WRZEŚNIA 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: WOJCIECH PICHETA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Członkowie: Mariusz Trepka Piotr Bańka Michał

Bardziej szczegółowo

10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej. Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędzielewska.

10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej. Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędzielewska. PROTOKÓŁ Nr 32/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 28 września 2007 roku W posiedzeniu udział wzięli : Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras Wicestarosta Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 63/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 19 czerwca 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr 63/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 19 czerwca 2008 roku PROTOKÓŁ Nr 63/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 19 czerwca 2008 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras - Wicestarosta Jadwiga

Bardziej szczegółowo

W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Mariusz Trepka Piotr Bańka Michał Trojakowski Jarosław Kumor

W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Mariusz Trepka Piotr Bańka Michał Trojakowski Jarosław Kumor WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 150/2013 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: WOJCIECH PICHETA Członkowie: Mariusz Trepka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 130/2013

PROTOKÓŁ NR 130/2013 PROTOKÓŁ NR 130/2013 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: WOJCIECH PICHETA Członkowie: Mariusz Trepka Piotr Bańka Michał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 184/2014 W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Piotr Bańka Mariusz Trepka Michał Trojakowski Jarosław Kumor

PROTOKÓŁ NR 184/2014 W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Piotr Bańka Mariusz Trepka Michał Trojakowski Jarosław Kumor PROTOKÓŁ NR 184/2014 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 12 MAJA 2014 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU PAN WOJCIECH PICHETA Członkowie: Piotr Bańka Mariusz Trepka Michał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 10/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 23 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 10/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 23 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 10/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 23 lutego 2007 roku W posiedzeniu udział wzięli : Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras - Wicestarosta Andrzej

Bardziej szczegółowo

b) Przedstawienie i omówienie wniosku Pana Jerzego Brysia Prezesa Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Będusz w Myszkowie w sprawie objęcia

b) Przedstawienie i omówienie wniosku Pana Jerzego Brysia Prezesa Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Będusz w Myszkowie w sprawie objęcia PROTOKÓŁ Nr 31/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 20 września 2007 roku W posiedzeniu udział wzięli : Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras Wicestarosta Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

b/ zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 z dnia r Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji O

b/ zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 z dnia r Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji O PROTOKÓŁ Nr 62/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 17 czerwca 2008 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras Wicestarosta Jadwiga Skalec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 129/2013

PROTOKÓŁ NR 129/2013 PROTOKÓŁ NR 129/2013 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 15 MAJA 2013 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: WOJCIECH PICHETA Członkowie: Mariusz Trepka Piotr Bańka Michał

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Powiatu w Myszkowie w/w Porozumienie podpisał Starosta Myszkowski i Członek Zarządu.

W imieniu Zarządu Powiatu w Myszkowie w/w Porozumienie podpisał Starosta Myszkowski i Członek Zarządu. PROTOKÓŁ Nr 75/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 8 października 2008 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jadwiga Skalec Andrzej Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 49/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 22 lutego 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr 49/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 22 lutego 2008 roku PROTOKÓŁ Nr 49/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 22 lutego 2008 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras - Wicestarosta Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r.

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. OR.II.0022.1.11.2012 PROTOKÓŁ NR 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 46/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 46/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 46/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 23 LISTOPADA 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: WOJCIECH PICHETA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Członkowie: Jan Kieras Mariusz Trepka Michał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 85/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 29 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr 85/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 29 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr 85/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 29 grudnia 2008 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: 0 Jan Kieras 1 Jadwiga Skalec 2 Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI/2009

Protokół Nr XVI/2009 Protokół Nr XVI/2009 z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna odbytego w dniu 18.08.2009r. Obrady trwały w godz. 13.00 14.00 Ustawowy skład Zgromadzenia wynosi 20 osób, w

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 64/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 27 czerwca 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr 64/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 27 czerwca 2008 roku PROTOKÓŁ Nr 64/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 27 czerwca 2008 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras - Wicestarosta Jadwiga

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku Protokół Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r.

Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. V kadencja 2014-2018 XXIV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. 3. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. 3. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta 2. Artur Berus - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 93/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 18 marca 2009 roku

PROTOKÓŁ Nr 93/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 18 marca 2009 roku PROTOKÓŁ Nr 93/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 18 marca 2009 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: 0 Jan Kieras 1 Jadwiga Skalec 2 Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Bogusława

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 63/2012 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 14 MARCA 2012 ROKU

PROTOKÓŁ NR 63/2012 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 14 MARCA 2012 ROKU PROTOKÓŁ NR 63/2012 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 14 MARCA 2012 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: WOJCIECH PICHETA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Członkowie: Jan Kieras Mariusz Trepka Michał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 2 lipca 2015 r.

Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 2 lipca 2015 r. Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 2 lipca 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta 2. Artur Berus - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 57/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 25 kwietnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr 57/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 25 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr 57/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 25 kwietnia 2008 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras Wicestarosta Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 17 marca 2005 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława BASTY Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku

Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku W posiedzeniach udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 40/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 106/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 106/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.1.2017 PROTOKÓŁ NR 106/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 5 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie proponowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r.

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r. Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11.03.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo