Rozdziała 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdziała 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jacek Dziwulski Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu Rozdziała 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Organizacje inteligentne powinny opierać się na pięciu podstawowych elementach związanych z zarządzaniem nimi: 1. Jakość obsługi klienta powinny panować jasne, przejrzyste i proste zasady relacji pomiędzy klientem a firmą. Strategia organizacji musi być zorientowana na klienta (zaspokajanie jego coraz to nowszych potrzeb). Można to osiągnąć poprzez innowacyjność i przywództwo. 2. Praktyka zarządzania jest wiele sytuacji w przedsiębiorstwie, w których rzeczywistość nie odzwierciedla modeli teoretycznych (niekiedy bardzo upraszczających świat biznesu). Ważnym zatem jest wprowadzanie do realizacji nowych pomysłów, które usprawnią działanie firmy, przynosząc przy tym określone korzyści ekonomiczne. Ale także są one istotnym determinantem w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. 3. Upraszczanie skomplikowanych rzeczy problemy pojawiające się w organizacji powinny mieć proste rozwiązania. 4. Odpowiedzialność liderów w organizacji prezes firmy czy dyrektor generalny powinien równoważyć dwa wymiary: mierniki wewnętrzne z miernikami zewnętrznymi. 5. Zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie odnosi się do ludzi. 1 Praca ludzka nie odnosi się tylko do ekonomii, to przede 1 E. Edersheim Haas, Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa

2 wszystkim wartości osobowe. System ekonomiczny i proces produkcji zyskuje, gdy wartości osobowe są w pełni respektowane. W przeciwnym razie muszą powstać w całym procesie ekonomicznym nieobliczalne straty i to nie tylko straty w samym człowieku. 2 Wiedza w organizacji osiągnie cele zamierzone tylko wtedy, gdy będzie w pełni zintegrowana w sposób godny wartości człowieka. 3 Wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim to przede wszystkim wykorzystanie kompetencji w sieci technologicznych powiązań z partnerami i klientami, po to, aby umieć się poruszać w obszarze coraz to większej konkurencji na rynkach. Każda organizacja inteligentna powinna być ukierunkowana na ciągłą edukację: poszerzanie i gruntowanie wiedzy teoretycznej, poszerzanie profili specjalizacji, przygotowanie do pracy w nowoczesnych strukturach sieciowych, edukowanie zespołów ludzi w formie aktywnego treningu każdy trening czyni mistrza, pozyskiwanie intelektualnych elit organizacji. 4 W drodze do organizacji inteligentnej trzeba sięgać po następujące niekonwencjonalne metody: przekształcenie umysłu intelektualna mobilizacja, kreowanie koncepcji, konstruowanie systemu przekształceń, restrukturyzacja materii, czyli ciała budowanie systemu ekonomicznego, przebudowanie infrastruktury, zmiana systemu pracy, ruch, czyli ożywienie organizmu osiąganie celów rynkowych, odnowa ducha czyli wypracowanie systemu wynagrodzeń zorientowanego na działania rozwijające przedsiębiorczość. 5 Organizacje inteligentne powinny przebudować system edukacji, a decydenci tych podmiotów muszą podejmować trafniejsze decyzje 2 W. Harasim (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa W. Harasim (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. II, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa A. Sajkiewicz, Zarządzanie kapitałem ludzkim a przedsiębiorczość wyzwania XXI wieku (W:) Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004, s Ibidem, s

3 dotyczące doboru kadr na kluczowe stanowiska. Ma to bezpośrednie przełożenie na stopień rozwoju czy wręcz cofania się firmy. Organizacje przyszłości powinny być sprzężone na platformie biznesu z nauką. W Polsce od wielu lat obserwuję brak szeroko rozumianych powiązań na tym poziomie. Gospodarka idzie w swoim kierunku, a nauka w innym. Założenie, że menedżerem na miarę potrzeb przedsiębiorstwa globalnego powinien być lider posiadający kompetencje zarówno zawodowe, jak i menedżerskie, różni się od tradycyjnej definicji lidera. W gospodarce polskiej obserwuje się od kilku lat to, że przeważają w niej inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstwa i formalny jego wizerunek bez sprzężenia tych działań z inwestowaniem w kapitał ludzki. Kierownicy w firmach, a także właściciele tych organizacji, nie doceniają kultury zorientowanej na kapitał ludzki. Ze swojego praktycznego doświadczenia w zarządzaniu mogłem wielokrotnie się o tym przekonać. Takie praktyki uwsteczniają te organizacje. Można podać wiele czynników, które nie przyczyniają się do zmian w organizacji: zagrożenie menadżerów utratą stanowisk, zmniejszenie zakresu władzy tam, gdzie jest ona szeroka, konieczność uzupełnienia kompetencji i ciągłego treningu związanego z ich doskonaleniem, konieczność podjęcia nowych wyzwań, stawiania odpowiednio nowych zadań, wymagania dotyczące wysokiego poziomu jakości zarządzania, pogorszenie warunków pracy, w tym nieodpowiednie systemy motywowania pracowników, niski poziom kultury organizacyjnej. Zmiany organizacyjne powinny dotyczyć sfery strategii, zarządzania kapitałem ludzkim, struktury i kultury organizacyjnej Podejścia badaczy do definiowania kapitału ludzkiego Kapitał ludzki jest składową kapitału intelektualnego, to zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku oraz w społeczeństwie. Określa zdolność do pracy, do ada- 67

4 ptacji i do zmian w otoczeniu oraz możliwość kreacji nowych rozwiązań. Zasób ten nie jest związany z właściwościami genetycznymi danej populacji, można go powiększać za pomocą inwestycji w człowieka. Kapitał ludzki można powiększać poprzez ogół działań wpływających na przyszły pieniężny i fizyczny dochód przez powiększenie zasobów wiedzy oraz umiejętności ludzi. Zasoby ludzkie można powiększać poprzez usługi i udogodnienia związane z ochroną zdrowia, poprawą wyżywienia, lecz przede wszystkim poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe. Kształcenie w systemie edukacji, poszukiwanie i gromadzenie informacji o sytuacji firm i perspektywach zawodowych, badaniach naukowych oraz migracjach ludności jest ściśle związane z rozwojem ludzi, co przekłada się bezpośrednio na przyrost wartości kapitału ludzkiego. W wymiarze społecznym zasób kapitału ludzkiego nie jest uzależniony od potencjału demograficznego. Kraje o niedużej liczbie ludzi mogą posiadać duże zasoby kapitału ludzkiego, nie ma tu bezpośredniej zależności między liczba ludności a wartością kapitału ludzkiego. W wymiarze indywidualnym kapitał ludzki jest zasobem wpływającym na wielkość zarobków i przyszłej satysfakcji pracowników organizacji, wynikającej z poszerzenia zakresu postrzeganych rozwiązań dostępnych na rynku. 6 Kapitału ludzkiego nie można kupić, jak każdego dobra na rynku, ale można go w sobie wytworzyć dzięki poświęceniu czasu, pieniądza, dóbr materialnych i usług innych osób. Nabyta wiedza towarzyszy człowiekowi zawsze, niezależnie od wykonywanej w danej chwili czynności. Ważnym zasobem ekonomicznym jest praca związana z czynnikiem ludzkim, jego potencjałem fizycznym i zdolnościami umysłowymi, których potrzebuje pracodawca do procesu produkcji czy świadczenia usług. Zasoby wykonywanej pracy w gospodarce mogą być różnej postaci, ponieważ pracownicy posiadają różne kwalifikacje i reprezentują różne zawody. Jednak najważniejsze jest, by rozpatrywać je zarówno od strony ilościowej jako liczbę zatrudnionych i chcących pracować oraz od strony jakościowej jako kapitał ludzki. Na kapitał ludzki składa się liczba zatrudnionych, ich kwalifikacje, motywacja do pracy oraz mobilność, czyli zdolności i umiejętności do wykonywania 6 68

5 zawodu. 7 Czynnik ten ma obecnie coraz większe znaczenie. Dlatego też inwestowanie w ten kapitał przez rodziców, uczniów, przedsiębiorstwa i samych pracowników jest bardzo potrzebne. W człowieka można inwestować na wiele sposobów. Rozwój techniki sprawia, że człowiek chcąc utrzymać się na rynku musi ciągle się doskonalić, a aby awansować musi nieustannie w siebie inwestować. Inwestowanie w siebie oznacza zdobywanie nowych doświadczeń, doskonalenie się i dokształcanie poprzez proces uczenia się indywidualnie oraz zespołowo. Zdobywanie nowych kwalifikacji i podnoszenie już posiadanych można podejmować w sposób sformalizowany, czyli poprzez kursy, szkolenia, studia lub na drodze samokształcenia. Inwestowaniem w kapitał ludzki jest sponsorowanie przez pracodawców nauki języków dla pracowników, jak również organizowanie im szkoleń i kursów rozwijającym ich umiejętności w wykonywanym zawodzie. Kapitał ludzki składa się z relacji, czyli zdolności człowieka do dzielenia się wiedzą i zaufania, które tworzą wartość dla organizacji. Kompetencje, to wiedza, chęci i umiejętności oraz zdolności do wykorzystywania komunikacji z innymi, doświadczenia oraz poziomu wykształcenia. Wartości to kompetencje wyróżniające jednostkę lub grupę, mają one wpływ na wybór narzędzi oraz działań poprzez określenie, czy dane działanie jest właściwe czy też nie 8. Jest wiele różnych poglądów, które opisują kapitał ludzki. Kapitał ludzki to zasoby wiedzy, umiejętności, zdrowia, energii witalnej, zdolność do pracy, adaptacji do zamian i możliwość kreowania nowych rozwiązań. 9 W kontekście aktywności gospodarczej kapitał ludzki można przedstawić jako kombinację następujących czynników: cechy wnoszone przez pracownika: inteligencja, zaangażowanie, energia, pozytywne nastawienie do życia, rzetelność, uczciwość, wiarygodność; zdolność pracownika do uczenia się: chłonność umysłu, wyobraźnia, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność; 7 R. Sobiecki (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, Warszawa 2003, s Encyklopedia internetowa PWN, encyklopedia.pwn.pl 69

6 motywacja pracownika do dzielenia się informacją i wiedzą: umiejętność pracy w zespole, dążenie do realizacji celów. 10 Kapitał ludzki w nieodłączny sposób zintegrowany jest z człowiekiem (pracownikiem), jego wiedzą, doświadczeniem, obecnością i możliwościami działania w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki to także zdolności do rozwiązywania problemów, zdolności przywódcze i umiejętności kierownicze. Zasoby ludzkie odgrywają główną rolę w tworzeniu kapitału intelektualnego. Stanowią fundament, który decyduje o wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Rozwój wiedzy człowieka jest głównym czynnikiem postępu technicznego i organizacyjnego. Człowiek jest innowatorem, tzn. odkrywa i stosuje nowe narzędzia pracy, tworzy nowe systemy organizacji pracy Kapitał ludzki jako składowa kapitału intelektualnego Każdą działalność biznesową, publiczną czy nonprofit można podzielić na dwa rodzaje elementów 11 : fizyczne, takie jak: budynki, maszyny i ludzie oraz wirtualne, takie jak: informacje o klientach, wiedza pozwalająca lepiej realizować proces produkcyjny, usługowy czy też prawa do korzystania ze szczególnego wynalazku. Nowa technologia komunikowania się przyczyniła się do powstania nowej ekonomii, która stawia w centrum uwagi wartości niewymierne, takie jak: idee, informacje, wiedzę i powiązania. 12 Dynamicznie rozwijające się wszystkie dziedziny nauk powodują to, że kluczowym składnikiem strategicznego zarządzania organizacją jest informacja i wiedza oraz nowe techniki i metody zarządzania. Na całkowitą wartość organizacji składają się następujące cztery elementy: A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa M. Bratnicki, J. Strużyna (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s K. Kelly, New Rules for The New Economy.10 Radical Strategies for a Connected World, Viking, New York M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000, s

7 I. Kapitał materialny: 1. Kapitał rzeczowy 2. Kapitał finansowy II. Kapitał intelektualny, który tworzą: 1. Kapitał społeczny 2. Kapitał ludzki 3. Kapitał organizacyjny Struktura kapitału intelektualnego obejmuje następujący zakres: 1. Kapitał ludzki: a) Kompetentność: umiejętności praktyczne, wiedza fachowa, talenty b) Zręczność intelektualna: innowacyjność ludzi, zdolność do naśladowania, przedsiębiorczość, zdolność do zmian c) Motywacja: chęci działania, predyspozycje osobowościowe do określonych zachowań, zaangażowanie w procesy organizacyjne, skłonność do zachowań etycznych, władza organizacyjna, przywództwo menedżerskie 2. Kapitał społeczny: a) Kapitał strukturalny: 14 powiązania w sieci (np. relacje między klientem a pracownikami firmy), konfiguracja sieci, odpowiedniość organizacji b) Wymiar stosunków międzyludzkich: zaufanie, normy, zobowiązania, 14 J. Stachowicz i J. Machulik twierdzą, że organizacje uczące się powinny być antystrukturalnymi i w nich powinien obowiązywać sieciowy standard myślenia i wymagań: J. Stachowicz, J. Machulik, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Szumacher, Kielce 2001, s

8 identyfikacja c) Kapitał poznawczy: wspólna terminologia, wspólny język, wspólne podzielane opowieści. 3. Kapitał organizacyjny: a) Struktura wewnętrzna: struktura organizacyjna, systemy działania, własność intelektualna, procesy wewnętrzne, kultura organizacyjna b) Struktura zewnętrzna: zasoby rynkowe, powiązania z dostawcami, powiązania z udziałowcami, powiązania z partnerami aliansów strategicznych, powiązania z innymi zainteresowanymi w otoczeniu organizacji c) Kapitał rozwojowy: innowacyjność organizacji, organizacyjne uczenie się, zamierzenie strategiczne, cele i strategie organizacji, procesy tworzenia strategii, gotowość do zmian. 4.3 Zarządzanie kapitałem ludzkim Celem nauki w obrębie organizacji jest zwiększanie jej szans i możliwości, jest to ściśle powiązane z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, czyli koniecznością inwestowania w ludzi, aby rozwinąć kapitał ludzki potrzebny organizacji, a także zwiększyć jej zasoby wiedzy i umiejętności. Teoria kapitału ludzkiego zaznacza bowiem, iż dzięki wiedzy i umiejętności pracowników nabytych w trakcie nauki, szkoleń i lat doświadczeń powstaje zapas kapitału produkcyjnego M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s

9 Rysunek 1. Model kapitału intelektualnego rozpisany na czyste kategorie zasobów niematerialnych Źródło: E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001 Problematyka rozpatrywana w ramach zarządzania na poziomie kapitału ludzkiego obejmuje kształtowanie systemów pracy zespołowej, partycypacji, motywacji, struktury organizacyjnej, klimatu i kultury organizacyjnej oraz wszelkich relacji zachodzących między ludźmi. W tym obszarze szczególnie istotne są zagadnienia związane ze społecznymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa powinny tworzyć warunki umożliwiające i wspierające organizacyjne uczenie się, kreowanie wiedzy i tworzenie innowacji. S. Chowdhury uważa, że organizacje muszą nauczyć się przyciągać i zatrzymać utalentowanych ludzi. Jest to możliwe poprzez tworzenie właściwej atmosfery w miejscu pracy i właściwych relacji między pracownikami 16. Kapitałem ludzkim firmy możemy nazywać ludzi o kreatywnych postawach i kwalifikacjach na trwale związanych z firmą i jej misją, umiejących wspólnie współpracować 17. W kontekście tych wszystkich 16 S. Chowdhury (red.), Management 21 C., Financial Times, Prentice Hall, London 2000, s A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja kierowanie ekonomika, Poltex, Warszawa 2000, s

10 określeń kapitał ludzki stanowi najważniejszą siłę napędową rozwoju, posiada ogromne możliwości motywacyjne, które są ujawniane dopiero, gdy efektywnie zarządza się firmą, z uwzględnieniem jej misji i celów strategicznych. Kapitał ludzki kryje w sobie niezwykłe możliwości ujawniające się w efekcie skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanego na misję i strategiczne cele firmy. Profesjonalizacja działań personalnych jest jedną z głównych zasad zarządzania organizacją i kierowania ludźmi. Profesjonalne zarządzanie ludźmi wspiera cały łańcuch wartości poprzez procesy kadrowe. Zarządzanie kapitałem ludzkim zyskuje na znaczeniu, albowiem zasoby ludzkie stają się strategicznym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa w założonym i szybko zmieniającym się otoczeniu. O sile kapitału ludzkiego konkretnej firmy stanowi nie tylko zdobyta dotychczas wiedza ogólna i zawodowa oraz umiejętności wykształcone w toku dotychczasowej pracy, ale także możliwości wykazania się w zawodzie, zdolności dotychczas nieujawnione, aspiracje, własna głęboka motywacja do pracy i uczenia się, kreatywność, gotowość do podejmowania ryzyka oraz osobiste poczucie odpowiedzialności za jej sukces. Kapitałem ludzkim są więc ludzie umiejący ze sobą współpracować ludzie trwale związani z firmą. Zarządzanie kapitałem ludzkimi wspiera cały łańcuch wartości poprzez procesy kadrowe doboru, szkolenia, oceny i motywowania pracowników. Tym samym wpływa na przewagę konkurencyjną dzięki roli, jaką odgrywa w określaniu kwalifikacji, kompetencji, motywacji czy zadowolenia pracowników oraz kosztów ich doboru, rozwoju i wynagradzania. Zarządzanie kapitałem ludzkim stoi wobec wyzwań wynikających ze zmian, jakie zachodzą w gospodarce światowej (globalizacja) i w sposobach prowadzenia zarządzania organizacją, a także ze zmian w hierarchii czynników konkurencyjności, wśród których wiedza odgrywa coraz większą rolę. W różnych wypowiedziach na temat zarządzania zasobami ludzkimi coraz częściej słyszy się takie określenia jak kapitał ludzki, zasoby ludzkie, lub zarządzanie talentami, co świadczy o próbach redefiniowania roli, jaką pełni funkcja personalna, i dostosowywania jej do wymagań organizacji XXI wieku. Za najważniejszą zmianę można uznać przekształcenie się funkcji personalnej z funkcji czysto administracyjnej o charakterze wspierającym 74

11 w funkcję o kluczowym znaczeniu, koncentrującą się na realizacji zadań strategicznych i doradczych. Proces transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce trwający od 1989 roku doprowadził do widocznych zmian w dziedzinie funkcji personalnej organizacji. Wyrażają się one w przechodzeniu od rutynowych działań o charakterze administracyjnym do tworzenia spójnych planów i programów na poziomie operacyjnym i strategicznym, ukierunkowanych na efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego. Choć obraz tej dziedziny zarządzania jest zróżnicowany, to jednak postęp w myśleniu o roli ludzi w organizacji oraz w stosowaniu nowych sposobów rozwiązywania kwestii personalnych jest zauważalny w coraz większej liczbie przedsiębiorstw działających na rynku. Można by zadać pytanie: jak zmierzyć kapitał ludzki w organizacji? M. Buckingham i C. Coffman 18 twierdzą, że odpowiedzią najprostszą i najdokładniejszą dotyczącą jakości miejsca pracy jest odpowiedź na dwanaście następujących pytań: 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy? 2. Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania pracy? 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej? 4. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem się choć raz doceniony lub czy byłem pochwalony za swoją pracę? 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę? 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał? 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie? 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna? 9. Czy moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, by wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie? 10. Czy mam w pracy swojego najlepszego przyjaciela? 11. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem? 18 M. Buckingham, C. Coffman, Po pierwsze złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, Klasyka biznesu, New Media s.r.l., Warszawa

12 12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? Teoria kapitału ludzkiego opiera się na prowadzonych równolegle i niezależnie dla różnych celów badawczych pracach naukowych T. W. Schulza, G. C.S. Beckera i J. Mincera. Twardym rdzeniem, czyli możliwymi do sprawdzenia teoriami, programu badawczego zajmującego się kapitałem ludzkim była idea, że ludzie na różne sposoby wydają na siebie pieniądze, mając na uwadze nie tylko swoje bieżące potrzeby, ale także przyszłe zyski o charakterze pieniężnym i pozapieniężnym. 19 Wszystkie zjawiska mają być traktowane jako inwestycje a nie konsumpcja, niezależnie czy dotyczą kierujących się własnym interesem jednostek, czy też działającego w ich imieniu społeczeństwa. Upodabnia je do siebie nie tożsamość podejmującego decyzje, lecz fakt, że podejmujący decyzję, niezależnie od tego, kim jest, myśli o przyszłości, podejmując obecne działania. T. W. Schulz uważał, że nabyte umiejętności i wiedza to forma kapitału, że ten kapitał jest w znacznej mierze efektem przemyślanych inwestycji i że rósł on w zachodnich społeczeństwach o wiele szybciej niż konwencjonalnie pojmowany kapitał, a wzrost ten może być traktowany jako jedna z najważniejszych cech systemu ekonomicznego. 20 Ta teza oznacza, że zasób kapitału ludzkiego nie zmienia się wprost proporcjonalnie do potencjału demograficznego społeczeństwa (aspekt ilościowy) i nie jest uzależniony od danych genetycznych cech populacji. I. Fisher definiował kapitał jako wartość zasobów posiadających właściwości świadczenia, jakie istnieją w danym momencie, a przepływ usług w danym czasie nazywał zyskiem. Podkreślał, że wszystkie zasoby mogą być traktowane jak kapitał, jeśli są wykorzystywane przez firmę. Zgodnie z jego myślą, do kategorii kapitału można zaliczyć istoty ludzkie, traktując umiejętności, wiedzę i siłę witalną w nich zawartą jako zasób, który jest źródłem usług w postaci przyszłej satysfakcji oraz zarobków. Kapitał ten jest ludzki, ponieważ jest nierozerwalnie złączony z właścicielem, stanowi wielkość jedynie do niego dodaną. Ta cecha pozwala odróżnić kapitał ludzki od rzeczowego, ponieważ tylko ten drugi może być przedmiotem obrotu na rynku i zmieniać właściciela. Uściślając pojęcie kapitału ludzkiego można go przedstawić jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, siły i energii witalnej

13 w człowieku. Zasób ten jest uwarunkowanym genetycznie, określonym potęcjałem, który można powiększać drogą inwestycji w człowieka. Inwestycje w człowieka określane są jako ogół działań, które mają wpływ na przyszły pieniężny i fizyczny dochód przez powiększanie zasobów w ludziach. Cechą charakterystyczną takich inwestycji jest to, że przynoszą zwroty poniesionych nakładów oraz korzyści wterminie długookresowym. W literaturze opisującej kapitał ludzki przedstawianych jest sześć obszarów, w których można prowadzić działania podnoszące jakość ludzkich zdolności, określane jako inwestycje w człowieka: 1. Szeroko rozumiane usługi oraz udogodnienia związane z ochroną zdrowia, wpływające na witalność i żywotność człowieka 2. Szkolenie w czasie pracy 3. Formalne kształcenie szkolne na wszystkich szczeblach 4. Programy studiów dla dorosłych 5. Migracje ludności w celu znalezienia lepszej pracy, dostosowania się do zmieniających się warunków 6. Poszukiwanie informacji ekonomicznej o firmach i perspektywach zawodowych 21. Dodatkowo do inwestycji zalicza się badania naukowe dzięki nim powstają udoskonalenia, patenty i wynalazki. Peter Drucker stwierdził, że Tym, co odróżnia organizacje od siebie, jest umiejętność sprawiania, by zwykli ludzie robili niezwykłe rzeczy, a to zależy przede wszystkim od tego, czy wykonują oni zadania pozwalające na pełne wykorzystanie ich mocnych stron 22. Na postawie tego stwierdzenia można zadać sobie pięć pytań i zastanowić się na odpowiedziami: 1. Jacy ludzie powinni pracować w twojej organizacji? 2. Czy zapewniasz swoim ludziom środki umożliwiające osiągnięcie maksymalnej efektywności i przyczynienie się do sukcesu organizacji? 3. Czy struktura organizacji i obowiązujące w niej procedury gwarantują szacunek dla pracowników i sprzyjają inwestowaniu w kapitał ludzki? 4. Czy wiedza i dostęp do niej jest wbudowana w twój model prowadzenia działalności? P. F. Drucker, The American CEO, Wall Street Journal 30 grudnia 2004 roku, s. A8. 77

14 5. Jaka jest twoja strategia inwestowania w ludzi i wiedzę? Nie można wymagać od pracowników szeregowych czy kierownictwa organizacji efektywnego i skutecznego działania bez wyposażenia ich w odpowiednie oprzyrządowanie związane z realizacją zadań bieżących czy przyszłych. Zdarza się w praktyce, że osoby kierujące organizacją nie mają odpowiednich pełnomocnictw decyzyjnych i informacyjnych z centrali organizacji, nie mogą zatem podejmować racjonalnych decyzji strategicznych. Podjęte decyzje czy ich niepodjęcie może prowadzić do porażki organizacji, a w ostateczności do bankructwa. Abstrakt W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki związanej z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej. Wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim to przede wszystkim wykorzystanie kompetencji w sieci technologicznych powiązań z partnerami klientami, po to aby umieć się poruszać w obszarze coraz to większej konkurencji na rynkach. We wstępie scharakteryzowano pięć elementów składowych organizacji inteligentnej: jakość obsługi klienta, praktyka zarządzania, upraszczanie skomplikowanych rzeczy, odpowiedzialność liderów w organizacji i zarządzanie kapitałem ludzkim. W pierwszej części artykułu zaprezentowano podejścia badaczy do kapitału ludzkiego. Kapitału ludzkiego nie można kupić, jak każdego dobra na rynku, ale można go w sobie wytworzyć dzięki poświęceniu czasu, pieniądza, dóbr materialnych i usług innych osób. Druga część zawiera usytuowanie kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego organizacji. Kapitał intelektualny tworzą kapitał ludzki, kapitał społeczny i kapitał organizacyjny. W części ostatniej przeprowadzono rozważania nad tym jak zarządzać kapitałem ludzkim w erze cyfrowej. Zarządzanie kapitałem ludzkim stoi wobec wyzwań wynikających ze zmian, jakie zachodzą w gospodarce globalnej i w sposobach prowadzenia zarządzania organizacją, a także ze zmian w hierarchii czynników konkurencyjności, wśród których wiedza odgrywa coraz większą rolę. Słowa kluczowe: kapitał ludzki, organizacja inteligentna, kapitał intelektualny 78

15 Abstract This article attempts to approximate the subjects related to human capital management in the intelligent organization. The challenges of human capital management is primarily the use of technological competence in the network links with partners, customers, in order to be able to move in the ever-increasing competition in the markets. In the introduction, characterized five components of the intelligent organization: the quality of customer service, management practice, simplifying complicated things, the responsibility of leaders in the organization and management of human capital. The paper first presents the research approach to human capital. Human capital can not buy, like any good in the market, but in itself it can produce, by dedicating time, money, material goods and services of other persons. The second part contains the location of human capital as part of the intellectual capital of organizations. Intellectual capital create human capital, social capital and organizational capital. In the last section were reflections on how to manage human resources in the digital age. Human capital management is faced with challenges arising from the changes taking place in the global economy and ways of managing the organization, as well as changes in the competitive hierarchy of factors, among which knowledge plays an increasingly important role. Keywords: human capital, organization of intelligent, intellectual capital Bibliografia 1. Amstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza Bratnicki M., Strużyna J. (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice Buckingham M., Coffman C., Po pierwsze złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, Klasyka biznesu, New Media s.r.l., Warszawa

16 5. Chowdhury S. (ed.), Management 21 C., Financial Times, Prentice Hall, London Drucker P.F., Management Challenges for 21st Century, Harper Business, New York Drucker P.F., The American CEO, Wall Street Journal 30 grudnia 2004 roku, s. A8. 8. Edersheim Haas E., Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa Encyklopedia internetowa PWN, encyklopedia.pwn.pl 10. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Wrocław Harasim W, Dziwulski J., Human Capital Management in organisation of the future. (W:) Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets internal organizational drivers, edited by W. Wereda & S. Starnawska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce Harasim W, Dziwulski J., Influence of human capital management in organization to create competitive advantage. (W:) Management under conditions of risk and uncertainty, edited by B. Domańska Szaruga & W. Wereda, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Wyd. Studio Emka, Warszawa Harasim W. (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. II, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa Harasim W. (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa Harasim W., Współczesne najnowsze trendy i wyzwania świata w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi. (W:) Совершенствоавние экономического механизма функсионирования инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов, Сборник научных трудов, Москва K. Kelly, New Rules for The New Economy.10 Radical Strategies for a Connected World, Viking, New York Mikuła B., Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, Problemy Jakości, 2002, nr 4. 80

17 18. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa Paluszkiewicz J. O., Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ALPHA pro Sp. z o. o., Ostrołęka Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Wyd. Menadżer, Łódź Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa Rindova V. P., Fombrum Ch. J., Constructing Competitive Advantage: The Role of Firm Constituent Interaction, Strategic Management Journal 1999, nr Sajkiewicz A, Zarządzanie kapitałem ludzkim a przedsiębiorczość wyzwania XXI wieku. (W:) Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja kierowanie ekonomika, Poltex, Warszawa Sobiecki R. (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, Warszawa Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa Stachowicz J., Machulik J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Szumacher, Kielce

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin. Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. Wstęp

Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin. Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. Wstęp Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw Wstęp Zamożność narodów tworzy się a nie dziedziczy M. Porter Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Zbigniew Ciekanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kapitał

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Barbara Bobińska Uniwersytet Szczeciński Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Streszczenie Transformacja systemu społeczno gospodarczego, procesy globalizacji oraz integracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Magdalena Rosińska Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Współczesna gospodarka powszechnie już zyskała miano gospodarki opartej na wiedzy, a zatem ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 MO N I K A BA R T K O W I A K Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji

Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji Mgr Anna Mazurkiewicz Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Rzeszowskiego Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji Istota wiedzy Definicja pojęcia wiedza Dokonujące się w ostatnich latach przemiany

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI

OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI mgr Katarzyna Znańska-Kozłowska Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI Streszczenie: Oceny pracowników polegają na porównaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI

INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 516 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 13 INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI SZCZECIN 2009 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 30 Jan M. Janiszewski Kamil Siemieniuk Stowarzyszenie Wrota Przedsiębiorczości LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo