Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII"

Transkrypt

1 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII 2 kwiecień 2009 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 okres za jaki składany jest wniosek musi być zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności. data od w pierwszym wniosku o płatność MUSI być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wskazaną we wniosku o dofinansowanie. data do we wniosku o płatność końcową musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. okresy kolejnych wniosków o płatność NIE MOGĄ się zazębiać, np. pierwszy wniosek o płatność za okres 01/01/2009 do 31/03/ kolejny wniosek za okres 01/04/2009 do 30/06/2009

3 3

4 Punkt 2_ (6) - nr umowy: należy posługiwać się numeracją z umowy, a jeżeli jest podpisany aneks to numerem aneksu. WAŻNE: proszę zwrócić uwagę czy podpisany aneks dotyczy okresu za jaki składany jest wniosek. (7) okres realizacji projektu zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 z wniosku o dofinansowanie). (9) wartość wydatków rozliczanych niniejszym wnioskiem. Kwota zgodna z wartością w tabeli z punktu 4_ wniosku o płatność kolumna 3 wiersz 3. (10) planowana kwota wnioskowana zgodna z harmonogramem płatności, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu. 4

5 Nie wolno uzupełniać szarych pól - uzupełnia je pracownik WUP. 5

6 6

7 7

8 Punkt 4_ Kolumna 1 nazwa zadania realizowanego w ramach projektu zgodnego z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kolumna 2 należy przedstawić dane o wydatkach, jakie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań oraz wkładu niepieniężnego, wydatków pośrednich, cross-financingu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kolumna 3 kwoty wydatków objętych danym wnioskiem o płatność. W przypadku wydatków bezpośrednich wydatki powinny być zawsze zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność. Natomiast w przypadku wydatków pośrednich: rozliczanych ryczałtem - powinna być to odpowiednia wartość wynikająca z przeliczenia procentu (zgodnego z 4 punkt 2 umowy o dofinansowanie) wydatków pośrednich w stosunku do rozliczanych wydatków bezpośrednich; dokumentowanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność. 8

9 Rozliczanie kosztów pośrednich wg rzeczywiście poniesionych wydatków: w GWP należy zaznaczyć w załączniku nr 1 opcję: wydatki uzupełniamy analogicznie jak w przypadku kosztów bezpośrednich. 9

10 Rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem: w GWP należy odznaczyć w załączniku nr 1 opcję: Kwotę wydatków pośrednich obliczamy w następujący sposób: 10 tak obliczoną kwotę uzupełniamy w tabeli w punkcie 2 w kolumnie 3. 4_postępu finansowego UWAGA: % ryczałtu musi być zgodny z zapisami z umowy o dofinansowanie. Nie jest to % wykazany w budżecie wniosku o dofinansowanie w pozycjach kolejne lata.

11 Punkt 4_ Kolumna 4 należy wykazać kumulatywnie wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie określone w kolumnie 1, uznane za kwalifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność bez wydatków rozliczanych w danym wniosku. Kolumna 5 procentowa relacja zsumowanych wartości z kolumny 3 i 4 w stosunku do wartości z kolumny 2. Aby uniknąć błędów w tej części wniosku należy zwrócić uwagę na: 11 aktualizowanie wydatków w kolumnie nr 2 zgodnie z wprowadzanymi zmianami w budżecie, w kolumnie nr 4 należy uwzględnić kwoty rozliczone w poprzednich wnioskach,

12 12 Wyczerpująco i dokładnie opisujemy stan realizacji i przebieg w poszczególnych zadaniach określonych w budżecie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, w odniesieniu do których zostały wykazane wydatki w pkt. 4 wniosku o płatność. Należy zwrócić uwagę na to, aby informacje zawarte w opisie stanu realizacji projektu były zgodne z harmonogramem oraz by odzwierciedlały wydatki ujęte we wniosku o płatność.

13 Opisując poszczególne zadania i wykazując kwotę wydatków poniesionych na zadanie proszę zwrócić uwagę, aby nie było rozbieżności z kwotą wykazaną w załączniku nr 1. Należy również ujmować działania, do których Beneficjent został zobowiązany umową oraz aneksami. W opisie ujmujemy ponadto rzeczową realizację projektu pod kątem wykonania poszczególnych działań, nawet wtedy, gdy wydatki nie zostały ujęte w załączniku nr 1, ponieważ nie zostały zapłacone w całości. 13

14 14 W punkcie 6_ wykazywany jest każdy przychód zarówno ten uwzględniony jak i niezaplanowany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem (przychodem będą np.: opłaty wpisowe, opłaty za udostępnianie kserokopiarki, sprzedaż określonych usług/towarów wytworzonych w ramach realizowanego projektu, itp.). Przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku wyodrębnionym na potrzeby projektu.

15 15 Tabela uzupełniana w przypadku, gdy Beneficjent dostrzegł niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych wnioskach o płatność. Wówczas w punkcie 7_należy wykazać nr wniosku o płatność w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku gdy jest to możliwe należy podać również liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta lub w ramach kontroli za niekwalifikowalne.

16 W punkcie 8_ wskazuje się źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu, przy czym wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. 16 W ostatniej kolumnie od początku realizacji projektu, należy uwzględnić tylko i wyłącznie wydatki rozliczone w poprzednich wnioskach o płatność (bez bieżącego wniosku).

17 W przypadku gdy wartość projektu stanowi 100% dofinansowania wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu budżet państwa. W przypadku gdy wartość projektu stanowi dofinansowanie oraz wkład własny należy w wierszu budżet państwa kwotę wydatków finansowaną z dotacji, natomiast w wierszu prywatne wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych ze środków własnych. 17

18 18

19 Punkt 9_ Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego Tabelę wypełnia się w podziale na kwotę dofinansowania oraz jeśli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie ogółem zsumowane są wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach. (1) Całkowita wartość projektu należy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu; w przypadku gdy w ramach projektu przewidziany jest wkład własny należy wskazać wartości tego wkładu w kolumnie wkład prywatny zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. (2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dotacji rozwojowej od początku realizacji projektu do ostatniego dnia zamykającego okres za jaki złożony jest wniosek (punkt 1_ wniosek za okres do ). W przypadku wkładu własnego pola nie są wypełniane. 19

20 (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w złożonych i zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach projektu (w pozycji tej nie uwzględnia się kwoty, która rozliczana jest danym wnioskiem). (4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem należy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt. (8_) wniosku w podziale na kwotę dofinansowania i wkład prywatny. (5) Procent rozliczenia pole wyliczane automatycznie przez GWP. (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku - pole wyliczane automatycznie przez GWP. Należy podać wysokość odsetek bankowych, które narosły w okresie rozliczeniowym. Co do zasady zwrot tych odsetek powinien być dokonywany na koniec okresu rozliczeniowego. Jeżeli Beneficjent posiada konto bezodsetkowe, należy wpisać 0,00. 20

21 Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. W kolumnie Planowane wydatki przedstawia się informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu. 21 Kolumnę Planowana kwota wnioskowana beneficjent wypełnia zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe, przy czym instytucja dokonująca weryfikacji wniosku może zmiany te odrzucić.

22 UWAGA: Uzupełniając harmonogram płatności proszę zwrócić uwagę, aby: Suma planowanych wydatków oraz kwot do tej pory rozliczonych informacją o weryfikacji wniosku była równa kwocie dofinansowania. Suma planowanych kwot do wypłaty wraz z kwotą wnioskowaną z punktu 2_(10) oraz otrzymanymi do tej pory transzami była równa kwocie dofinansowania. Uzupełniając planowane wydatki należy mieć na uwadze, że powinny być one zgodne z założonym harmonogramem realizacji projektu oraz zaplanowanym budżetem na lata. Przeliczając planowane wydatki proszę zwrócić uwagę na to, że otrzymanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania co najmniej 70% kwoty dotychczas otrzymanej. 22

23 23

24 W punkcie tym opisuje się planowany przebieg realizacji projektu pod kątem planowanych do poniesienia wydatków do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Ważnym jest, aby ująć informację, czy zrealizowano plan działań założony w poprzednim wniosku o płatność. 24

25 25 Punkt ten wypełnia się w przypadku problemów w realizacji projektu. Należy tu opisać istotę problemów i podjęte środki naprawcze. W punkcie tym beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. Należy również pamiętać, że Beneficjent zgodnie z 16 punkt 1 Umowy o dofinansowanie projektu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania w formie pisemnej IP o problemach w realizacji projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji. Najczęściej pojawiającym się błędem w w/w punktach wniosku o płatność, to brak ich uzupełnienia.

26 26 W punkcie 13_ wskazuje się, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to zatem zagadnień: rozwoju lokalnego, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zrównoważonego rozwoju, innowacyjności, partnerstwa i współpracy ponadnarodowej, równości szans. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola Nie) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli wskazujących na naruszenie zasad polityk UE.

27 Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu pracodawcy. Co do zasady jest to ta sama osobą, która podpisała umowę o dofinansowanie. W przeciwnym wypadku należy do IP złożyć stosowne pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania wniosku o płatność. 27

28 28 W GWP Beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki dotyczące składanego wniosku o płatność.

29 Sporządzając wniosek o płatność należy pamiętać, aby: Wniosek o płatność był trwale spięty (np. wpięty w skoroszyt lub zszyty). Kopie wyciągów bankowych powinny być czytelne, ułożone chronologicznie (po kolei). Zaznaczenie na wyciągach bankowych przy kwotach przelewów pozycji tożsamej z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność znacznie przyspieszy proces weryfikacji wniosku o płatność. Pozostałe załączniki do wniosku o płatność powinny być ułożone w kolejności oraz czytelne. 29

30 Art. 21 Ustawy o Rachunkowości określa wymagania w zakresie dowodu księgowego. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 30

31 Poniżej wymienione zostały dokumenty księgowe, które możemy ująć w zestawieniu będącym załącznikiem do wniosku o płatność. Faktury VAT Faktury VAT korygujące Faktura wewnętrzna VAT gdy musimy naliczyć podatek np. zakup książek za granicą Rachunki wystawiane przez podmioty gospodarcze Rachunki wystawiane przez osoby fizyczne Listy płac Paragon, ale pod warunkiem, że spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości 31

32 32 Nota księgowa zawiera wyłącznie operacje wewnętrzne podmiotu np. wynagrodzenie osoby, która jednocześnie jest właścicielem firmy, prowadzącym działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i równocześnie pełni funkcję personelu zaangażowanego w realizację projektu. Delegacje personelu zatrudnionego u beneficjenta: Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) osoba zatrudniona na umowę o pracę, Rachunki osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną, Faktury VAT współwłaściciele, przejazd samochodem służbowym (należy pamiętać o kwocie VAT w kolumnie 10 zestawienia wydatków). Amortyzacja dokumentem potwierdzającym wysokość odpisów jest tabela amortyzacyjna środków trwałych lub nota księgowa/obciążeniowa wraz z poleceniem księgowania. Inne (polisy, zestawienia dojazdu BO, WB...), ale pod warunkiem, że spełniają warunki określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

33 UWAGA: wyciąg bankowy umieszczamy w zestawieniu nr 1 jako dokument tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaksięgowany jest jako koszt i wydatek (opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy). Faktura pro forma wystawiana jest jako podstawa do wpłaty zaliczki przez kontrahenta czyli wystawiana nie jako dowód wykonania transakcji, lecz przed jej zawarciem, więc nie oddaje istoty rzeczywistych operacji gospodarczych. 33

34 Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków z kasy lub rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od Beneficjenta (lub partnera) do innego podmiotu. Wyjątki od powyższej reguły stanowią: wkład w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecia na rzecz uczestników danego projektu (pomoc publiczna), koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, koszty amortyzacji, odpisy na ZFŚS, rozliczenia dokonywane na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej. 34

35 Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Będą to: 1.Wyciągi bankowe (dodatkowo przelewy, gdy na WB brakuje opisu operacji). Należy zachować ciągłość numeracji oraz okresów, które obejmują wyciągi. Jeżeli wyciągi z konta nie są wydawane przez bank, należy elektroniczne wyciągi z rachunku projektu opatrzyć pieczątką firmową. Wydruk musi być podpisany przez osobę upoważnioną. 35

36 W przypadku wyciągów bankowych z rachunku podstawowego Beneficjenta (np. zapłata ZUS, podatek dochodowy, koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków), można załączyć tylko część potwierdzonych za zgodność z oryginałem stron zawierających: datę i numer wyciągu bankowego, saldo początkowe, operacje dotyczące rozliczanego projektu, saldo końcowe. Pozostałe elementy na WB można zasłonić. Wówczas na WB powinno znaleźć się oświadczenie głównego księgowego lub kierownika jednostki, iż pozostałe operacje zawarte na wyciągu nie dotyczą rozliczanego projektu. 2.Raporty kasowe (tylko w przypadku pełnej księgowości) lub zestawienia operacji gotówkowych zawierające m.in. okres za jaki jest sporządzone, podpis osoby sporządzającej, datę, podsumowanie, a także wyszczególnienie operacji tzn. data, numer dokumentu, kwota. 36

37 WAŻNE: WSZYSTKIE WYDATKI WYKAZYWANE WE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ MUSZĄ BYĆ OPŁACONE W CAŁOŚCI. Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego. Wyjątek stanowią np. składki ZUS, podatek dochodowy, koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, które mogą być opłacane z rachunku podstawowego Beneficjenta, a następnie refundowane z konta projektu. W przypadku braku środków na rachunku projektu Beneficjent powinien uzupełnić ww. rachunek środkami własnymi, a następnie po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej uzupełnić swój rachunek bieżący o kwotę wcześniej przelaną na rachunek projektu. 37

38 Data zapłaty, którą należy umieścić w zestawieniu nr 1 do wniosku o płatność w kolumnie 4, to data faktycznej zapłaty dokumentu, a nie moment refundacji wydatku. Jeżeli na WB znajdują się dwie daty : "data księgowania" i "data operacji" to jako datę zapłaty wpisujemy datę operacji. Realizując przelew lub ujmując wydatek w RK należy pamiętać, aby podać pełny i prawidłowy numer dokumentu. W przypadku wynagrodzeń oprócz numeru listy płac należy wpisać również stanowisko oraz miesiąc lub okres, którego wynagrodzenie dotyczy. Ważnym jest, aby opis wydatku był zgodny z nazwą podkategorii szczegółowego budżetu projektu. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków opis przelewu powinien być tożsamy z nazwami wykazanymi w metodologii wyliczenia kosztów pośrednich. 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Wkład prywatny wniesiony jako wkład pieniężny (gotówkowy) Na rachunek bankowy projektu Beneficjent pomocy (odbiorca pomocy publicznej) powinien wnieść wkład prywatny w wysokości odpowiadającej wydatkom, które będą zrealizowane zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu. Sytuacja 1 wszystkie wydatki we wniosku o dofinansowanie są objęte regułami pomocy publicznej. w przypadku gdy Beneficjent jest równocześnie odbiorcą pomocy. w przypadku gdy Beneficjent realizuje projekt dla jednego wskazanego przedsiębiorcy. Sytuacja 2 niektóre wydatki we wniosku o dofinansowanie są objęte regułami pomocy publicznej. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy Beneficjent realizuje projekt dla wielu przedsiębiorców nie powiązanych ze sobą kapitałowo. 44

45 45 Wkład prywatny wniesiony jako wkład pieniężny (gotówkowy) Sytuacja 1: Beneficjent sam decyduje, które wydatki są finansowane ze źródeł własnych, a które z dotacji. We wniosku o płatność musi być zachowany podział na źródła własne i dotację, zgodnie z % przewidzianym w 2 Umowy o dofinansowanie projektu. Przykład : Jeżeli w umowie określono, że kwota dotacji stanowi nie więcej niż 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, a suma wydatków we wniosku o płatność wynosi PLN oznacza to, że Beneficjent powinien wykazać wydatki sfinansowane z wkładu prywatnego na kwotę PLN. W załączniku nr 1 do wniosku o płatność wydatki na kwotę PLN umieszczone są z podaniem w kolumnie 11 jako źródło finansowania wkład prywatny.

46 Wkład prywatny wniesiony jako wkład pieniężny (gotówkowy) Sytuacja 1: 46

47 Wkład prywatny wniesiony jako wkład pieniężny (gotówkowy) Sytuacja 2: Beneficjent sam decyduje, które wydatki objęte pomocą publiczną we wniosku o dofinansowanie są finansowane ze źródeł własnych, a które z dotacji. We wniosku o płatność musi być zachowany podział wydatków objętych pomocą publiczną na źródła własne i dotację, zgodnie z % wynikającym z metodologii wyliczenia wkładu własnego we wniosku o dofinansowanie. Najprostszą metodą wyliczenia % jest podzielenie wartości wkładu własnego z punktu 4.3 wniosku o dofinansowanie przez sumę wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną wykazanych w szczegółowym budżecie wniosku o dofinansowanie. 47

48 Wkład prywatny wniesiony jako wkład pieniężny (gotówkowy) Sytuacja 2: Przykład: Jeżeli wyliczony % wkładu własnego stanowi np. 23% całkowitych wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną, a suma wydatków objętych pomocą publiczną we wniosku o płatność wynosi PLN oznacza to, że Beneficjent powinien wykazać wydatki sfinansowane z wkładu prywatnego na kwotę PLN. W załączniku nr 1 do wniosku o płatność wydatki na kwotę PLN umieszczone są z podaniem w kolumnie 11 jako źródło finansowania wkład prywatny. 48

49 Wkład prywatny wniesiony jako wkład pieniężny (gotówkowy) Sytuacja 2: 49

50 Wkład prywatny wniesiony jako wkład w postaci wynagrodzeń Beneficjent umieszcza wkład prywatny w postaci wynagrodzeń we wniosku o płatność w momencie jego wystąpienia (udziału uczestników w projekcie) Przypadek 1 w przypadku, gdy uczestnicy projektu są równocześnie pracownikami Beneficjenta (wynagrodzenie wypłacane jest przez Beneficjenta) Przypadek 2 w przypadku, gdy uczestnicy projektu są pracownikami strony trzeciej, której udzielane jest wsparcie (wynagrodzenie wypłacane jest przez stronę trzecią - przedsiębiorcę) Ważne: kwalifikowalna jest tylko kwota składek na ubezpieczenie społeczne, tzn. składaka emerytalne, rentowa, wypadkowa i chorobowa (FP i FGŚP niekwalifikowalny)

51 Wkład prywatny wniesiony jako wkład w postaci wynagrodzeń Przypadek 1 Wynagrodzenia uczestników w załączniku nr 1 do wniosku o płatność dokumentujemy Listą płac oraz deklaracją DRA. Kwotę kwalifikowalną, umieszczaną w kolumnie 9 wyliczamy za pomocą załącznika nr 2 do LP.

52 Wkład prywatny wniesiony jako wkład w postaci wynagrodzeń Przypadek 1

53 53 Wkład prywatny wniesiony jako wkład w postaci wynagrodzeń Przypadek 1

54 Wkład prywatny wniesiony jako wkład w postaci wynagrodzeń Przypadek 2 Wynagrodzenia uczestników w załączniku nr 1 do wniosku o płatność dokumentujemy oświadczeniem składanym przez stronę trzecią (przedsiębiorców) do Beneficjenta. Oświadczenia powinny być składane w każdym miesiącu, w którym uczestnicy zostaną objęci wsparciem.

55 Wkład prywatny wniesiony jako wkład w postaci wynagrodzeń Przypadek 2 55

56 56 Wkład prywatny wniesiony jako wkład w postaci wynagrodzeń Przypadek 2

57 Wkład prywatny wniesiony jako wkład w postaci tzw. mieszanej W przypadku wkładu mieszanego, składającego się z wkładu w postaci wynagrodzeń oraz wkładu gotówkowego (pieniężnego), należy zastosować jednocześnie obie metody rozliczenia: Należy wykazać wkład w postaci wynagrodzeń w momencie jego wystąpienia oraz zachować podział wydatków na źródła finansowania zgodnie z danym %. W przypadku, gdy w danym wniosku o płatność wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń będzie większy od kwoty wkładu prywatnego wyliczonej wg procentu, należy wykazać w pełnej kwocie wkład w postaci wynagrodzeń (bez wkładu gotówkowego). W kolejnych wnioskach wykazywane kwoty powinny być zgodne z wyliczonym %.

58 WAŻNE: Przedstawiając ostatnie z wydatków, które są objęte pomocą publiczną we wniosku o płatność należy tak podzielić źródła finansowania na prywatne i BP, aby suma wkładu własnego rozliczonego wnioskami o płatność była zgodna z kwotą wkładu własnego z punktu 4.3 Wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać przy podziale na źródła finansowania, aby dofinansowanie stanowiło nie więcej niż założony %. Przykład: 326,59 X 81% = 264,5379 PLN czyli kwota dotacji to 264,53 PLN 58

59 59

60 60

61 Podpisana Umowa o dofinansowanie projektu Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zasady finansowania PO KL Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL Inne dokumenty regulujące przepisy krajowe i unijne 61

62 Dziękujemy za uwagę! Beata Przepióra Sabina Solarska-Przywara Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego okres za jaki składany

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII. o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII. o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 1 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII Prawidłowe przygotowanie 20 grudzień 2012 wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 21 grudnia 2012 r. Spotkanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX. maj 2010 r.

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX. maj 2010 r. Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 2010-01-01 do 2012-03-31 okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL 2009 Wniosek Beneficjenta o płatność: dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność grantobiorcy realizującego projekt w ramach zadania 3. projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność Kluczem do utrzymania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony   WNIOSEK O PŁATNOŚĆ LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony www.mazovia.pl WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres do... Instytucja przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM FINANSOWANIE PROJEKTU Patron zapewnia wykonanie Projektu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 1 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU TYTUŁ Łódź, 30.09.2016r. PREZENTACJ REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ŹRÓDŁA INFORMACJI www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl (zakładka System sprawozdawczości PO KL) 2 Projekt przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę o dofinansowanie Projektu.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO W RAMACH PROGRAMU PL-15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r.

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r. REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 24 lutego 2017 r. REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę o dofinansowanie Projektu.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo