Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX. maj 2010 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX. maj 2010 r."

Transkrypt

1 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX

2 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od do okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności. data od w pierwszym wniosku o płatność MUSI być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wskazaną we wniosku o dofinansowanie. data do w końcowym wniosku o płatność musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. okresy kolejnych wniosków o płatność NIE MOGĄ się zazębiać.

3 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach (3) Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (4) Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (5) Nazwa projektu: Nasza przyszłość (6) Nr umowy/decyzji: POKL /09-00 (7) Okres realizacji projektu od do (8) Płatność: zaliczkowa (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): ,35 (10) Wnioskowana (PLN): ,00

4 Punkt 2 (6) nr umowy: należy posługiwać się numeracją z umowy, a jeżeli jest podpisany aneks to numerem aneksu. (7) okres realizacji projektu musi być zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 z wniosku o dofinansowanie). (9) wartość wydatków rozliczanych niniejszym wnioskiem. Kwota zgodna z wartością w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym w wierszu wydatki ogółem. (10) planowana wnioskowana zgodna z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy. Należy wpisać odpowiednią kwotę zgodną z pkt (10) wniosku (pierwszy wiersz kolumny Planowana wnioskowana )

5 (9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji).. (9b) w części objętej pomocą publiczną (PLN).. (10a) Dofinansowanie (PLN). (10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) (10c) Wydatki kwalifikowalne podstawa do certyfikacji (PLN) (10d) Płatność zaliczkowa (PLN): Nie należy uzupełniać szarych pól uzupełnia je pracownik WUP

6 3_NAZWA BENEFICJENTA: Adres siedziby: Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność A) W części dot. postępu finansowego Imię i nazwisko:.. Telefon:. Fax: B) W części dot. postępu rzeczowego Imię i nazwisko:.. Telefon:. Fax:.. ..

7 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie 1.1. Zadanie 1 (nazwa) w tym wydatki personelu 1.2 Zadanie 2 (nazwa) w tym wydatki personelu 2 wydatki pośrednie 3. wydatki ogółem: 3,1. w tym VAT 3.2. w tym cross-financing 3.3. w tym wkład niepieniężny 3.4 w tym objęte pomocą publiczną Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji =(3+4)/2

8 Punkt 4 Kolumna 1 należy podać nazwy zadań realizowanych w ramach projektu zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kolumna 2 - należy przedstawić dane o wydatkach, jakie zgodnie z umową, o dofinansowanie projektu, powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań oraz wkładu niepieniężnego, wydatków pośrednich, crossfinancingu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Należy również wyszczególnić wydatki personelu w ramach każdego zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kolumna 3 należy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem o płatność. W przypadku wydatków bezpośrednich wydatki powinny być zawsze zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność. W przypadku wydatków pośrednich: rozliczanych ryczałtem powinna być to odpowiednia wartość wynikająca z przeliczenia procentu wydatków pośrednich (wynikającego z umowy i wniosku o dofinansowanie) w stosunku do rozliczanych wydatków bezpośrednich pomniejszonych o koszty w ramach cross-financingu; dokumentowanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność.

9 Rozliczanie kosztów pośrednich wg rzeczywiście poniesionych wydatków: w GWP należy zaznaczyć w załączniku nr 1 opcję: Wydatki należy uzupełnić analogicznie jak w przypadku kosztów bezpośrednich.

10 Rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem: w GWP należy odznaczyć w załączniku nr 1 opcję: Kwotę wydatków pośrednich obliczamy w następujący sposób: Kwota wydatków bezpośrednich crossfinancing (wykazanych we wniosku o płatność) X % ryczałtu wynikający z umowy o dofinansowanie Tak obliczoną kwotę uzupełniamy w tabeli 4 w wierszu 2 w kolumnie 3 postępu finansowego UWAGA: % ryczałtu musi być zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie. Nie jest to % wykazany w budżecie wniosku o dofinansowanie w pozycjach kolejne lata.

11 Punkt 4 c.d. Kolumna 4 należy wykazać kumulatywnie wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie określone w kolumnie 1, uznane za kwalifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność bez wydatków rozliczanych w danym wniosku Kolumna 5 procentowa relacja zsumowanych wartości z kolumny 3 i 4 w stosunku do wartości z kolumny 2 (pole wyliczane automatycznie przez GWP). Aby uniknąć błędów w tej części wniosku należy zwrócić uwagę na: Aktualizowanie wydatków w kolumnie nr 2 zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie, W kolumnie 4 należy uwzględnić kwoty rozliczone w poprzednich wnioskach.

12 5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU Zadania założone we wniosku o dofinansowanie zadanie 1 (nazwa)... zadanie 2 (nazwa)... Stan realizacji 1 2

13 Należy wyczerpująco opisać stan realizacji i przebieg działań w poszczególnych zadaniach projektu, w odniesieniu do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 wniosku o płatność. Konieczne jest podawanie dokładnych danych (np. liczba przeprowadzonych godzin zajęć w poszczególnych modułach/zajęciach, w jaki sposób projekt jest zarządzany, jaki program był realizowany na zajęciach itp.). Należy zwrócić uwagę na to, aby informacje zawarte w opisie stanu realizacji projektu były zgodne z harmonogramem oraz aby odzwierciedlały wydatki ujęte we wniosku o płatność. Opis zadań nie może być jednakowy w każdym kolejnym wniosku. Należy również ujmować działania, do których Beneficjent został zobowiązany umową oraz aneksami. W opisie należy ująć rzeczową realizację projektu pod kątem wykonania poszczególnych działań, nawet wtedy, gdy wydatki nie zostały ujęte w załączniku nr 1, ponieważ nie zostały zapłacone w całości.

14 6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem Lp. Rodzaj przychodu Kwota (PLN) 1 2 suma: Należy wskazać przychód zarówno ten uwzględniony jak i niezaplanowany uzyskany w ramach projektu w okresie objętym wnioskiem. Przychodem będą w szczególności opłaty za udostępnienie kserokopiarki, sprzedaż określonych usług/towarów wytworzonych w ramach realizowanego projektu, opłaty wpisowe itp. Przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku wyodrębnionym na potrzeby projektu.

15 7_ KOREKTY FINANSOWE Lp. nr wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony nr, którego dotyczy korekta rodzaj wydatku niekwalifikowalnego data wykrycia korekty wyjaśnienie korekty wysokość korekty (PLN) źródło finansowania suma: Tabelę wypełniają Beneficjenci w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych wnioskach o płatność. W kolejnych kolumnach tabeli należy wykazać: nr wniosku o płatność, w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, nr księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku, gdy jest to możliwe należy podać również liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta lub w ramach kontroli za niekwalifikowalne.

16 8_ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA WYDATKÓW Lp. Źródło 1 Krajowe środki publiczne: 2 - budżet państwa 3 - budżet jednostek samorządu terytorialnego 4 - inne krajowe środki publiczne Fundusz Pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 Pozostałe źródła: prywatne suma: w okresie rozliczeniowym (PLN) od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym (PLN) Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu, przy czym wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez Beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność (bez wartości bieżącego wniosku). W kolumnie od początku realizacji projektu uwzględnione tylko i wyłącznie wydatki zatwierdzone w poprzednich wnioskach o płatność (bez bieżącego wniosku).

17 W przypadku gdy Beneficjent otrzymuje dotację rozwojową w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu budżet państwa. W przypadku, gdy dotacja rozwojowa nie stanowi 100% wartości projektu, należy w wierszu budżet państwa wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dotacji rozwojowej, natomiast pozostałą część (wkład własny) należy wpisać w odpowiedniej rubryce źródła sfinansowania wydatków (w Priorytecie IX wkład własny pochodzi z budżetu JST).

18 9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO** wkład własny (PLN) Kwota dofinansowania (PLN) Budżet państwa Budżet jednostki samorządu terytorialnego Inne krajowe środki publiczne Wkład prywatny Ogółem (PLN) 1. Całkowita wartość projektu Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* Kwota dotychczas rozliczonych środków Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem 5. Procent rozliczenia (3+4)/2 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 6. Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku 2-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) * w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki

19 Tabelę należy wypełnić w podziale na kwotę dofinansowania oraz jeśli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie ogółem są zsumowane wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach. (1) Całkowita wartość projektu należy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie; w przypadku, gdy w ramach projektu przewidziany jest wkład własny, należy wskazać wartości tego wkładu w odpowiednich kolumnach zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. (2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki łączna otrzymanych przez beneficjenta transz dotacji rozwojowej na dzień sporządzenia wniosku wraz z ostatnią transzą. W przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień sporządzenia pierwotnej wersji wniosku. W przypadku wkładu własnego pola te nie są wypełniane.

20 (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków- łączna rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z przekazanymi przez IP Informacjami o zatwierdzeniu wniosku o płatność). W pozycji tej nie uwzględnia się kwoty rozliczanej danym wnioskiem. W przypadku projektu z wkładem własnym, należy dokonać rozbicia na wydatki finansowane z dotacji oraz poszczególnych źródeł wkładu własnego. (4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem należy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt (8) wniosku w podziale na kwotę dofinansowania i wkład własny. (5) Procent rozliczenia pole wyliczane automatycznie przez GWP. (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku - pole wyliczane automatycznie przez GWP.

21 10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE Okres rozliczeniowy od do... od do... od do... Planowane wydatki (PLN) Planowana wnioskowana (PLN) Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie. W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informacje o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu. Kolumnę Planowana wnioskowana wypełnia Beneficjent zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy. Beneficjent może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe kwoty, przy czym instytucja weryfikująca wniosek może te zmiany odrzucić.

22 Uzupełniając harmonogram płatności należy zwrócić uwagę aby: Suma planowanych wydatków oraz kwot dotychczas rozliczonych była równa całkowitej wartości projektu. Suma planowanych kwot do wypłaty wraz z kwotą wnioskowaną z pkt 2(10) oraz otrzymanymi do tej pory transzami dotacji była równa kwocie dofinansowania. Uzupełniając planowane wydatki trzeba pamiętać, że powinny być one zgodne z założonym harmonogramem realizacji projektu i zaplanowanym budżetem na poszczególne lata. Przeliczając planowane wydatki, należy zwrócić uwagę na to, że otrzymanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania co najmniej 70% kwoty dotychczas wydatkowanej

23 Przykład poprawnego konstruowania harmonogramu okres rozliczeniowy planowana wnioskowana planowane wydatki (dofinansowanie + wkład własny) % rozliczenia Płatność zaliczkowa wniosek o płatność nr 1 wniosek o płatność nr 2 wniosek o płatność nr 3 wniosek o płatność nr 4 wniosek końcowy ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 53,00% ,00 zł ,00 zł 97,40% ,00 zł ,00 zł 95,70% 0,00 zł ,00 zł 77,15% ,00 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł

24 W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu. Należy opisać istotę problemów oraz podjęte środki naprawcze. Beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Należy również pamiętać, że umowa o dofinansowanie nakłada na Beneficjenta obowiązek informowania w formie pisemnej IP o problemach w realizacji projektu. Najczęściej pojawiającym się błędem w w/w punktach wniosku o płatność, to brak ich wypełnienia.

25 Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty (dot. zagadnień np.: rozwoju lokalnego, równości szans), do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola NIE) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte zadania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli wskazujących na naruszenie zasad polityk UE.

26 Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. Co do zasady jest to ta sama osoba, która podpisywała umowę o dofinansowanie. W przeciwnym wypadku należy złożyć do IP stosowne pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania wniosku o płatność.

27 W GWP Beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki dotyczące składanego wniosku o płatność.

28 Uwagi techniczne dotyczące sporządzenia wniosku o płatność: Wniosek powinien być trwale spięty (np.: zszyty lub wpięty w skoroszyt). Kopie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz pozostałych załączników powinny być czytelne i ułożone chronologicznie. Zaznaczenie na wyciągach bankowych przy ch operacji (przelewów) pozycji tożsamej z numerem pozycji w załączniku nr 1 do wniosku o płatność znacznie ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.

29 Do wniosku o płatność należy dołączyć: 1. Wyciągi bankowe (gdy na WB brakuje podstawowych informacji nt. dokonanych operacji, należy dołączyć również polecenia przelewów). Należy zachować ciągłość numeracji i okresów, które obejmują wyciągi. Jeśli bank nie wystawia wyciągów bankowych, można dołączyć wygenerowane elektronicznie zestawienie operacji z rachunku bankowego (opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę upoważnioną).

30 w przypadku WB z rachunku podstawowego Beneficjenta (jących np. zapłatę składek zus, zaliczki na podatek dochodowy, kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków) można dołączyć tylko część stron zawierających ww. operacje dotyczące projektu, saldo początkowe i końcowe. Wówczas na WB powinno się znaleźć oświadczenie gł. księgowego lub kierownika jednostki, iż pozostałe operacje nie dotyczą rozliczanego projektu. Raporty kasowe (tylko w przypadku pełnej księgowości) lub zestawienia operacji gotówkowych zawierające m.in.. okres za jaki jest sporządzone, podpis osoby sporządzającej, datę, podsumowanie, a także wyszczególnienie operacji tzn. data, numer,.

31 Wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność muszą być rozliczone w całości. Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowego. Wyjątek stanowią np. składki ZUS, podatek dochodowy, koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, które mogą być opłacone z rachunku podstawowego Beneficjenta, a następnie refundowane z konta projektowego. W przypadku braku środków na rachunku projektu, należy uzupełnić rachunek środkami własnymi, następnie po otrzymaniu środków z IP zwrócić wcześniej przelaną kwotę z rachunku projektowego na rachunek podstawowy.

32 Datą zapłaty, która należy umieścić w Zestawieniu nr 1 do wniosku o płatność powinna być data faktycznej zapłaty, a nie data refundacji. Jeżeli na WB widnieją daty księgowania i daty operacji, to należy wpisać datę operacji. Opis przelewu lub zapis w RK powinien zawierać pełny i prawidłowy numer. W przypadku wynagrodzeń oprócz numeru listy płac należy wpisać również stanowisko oraz miesiąc lub okres, którego wynagrodzenie dotyczy. Opis wydatku powinien być zgodny z nazwą podkategorii szczegółowego budżetu projektu. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, opis przelewu powinien być tożsamy z nazwami wykazanymi w metodologii wyliczenia kosztów pośrednich.

33 Dokumenty księgowe, które można ująć w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność: Faktury VAT, Faktury VAT korygujące, Faktury wewnętrzne VAT, Rachunki wystawione przez podmioty gospodarcze, Rachunki wystawione przez osoby fizyczne, Listy płac, Paragon - pod warunkiem, że spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,

34 Noty księgowe zawierają wyłącznie operacje wewnętrzne podmiotu, np.: wynagrodzenie osoby, która jednocześnie jest właścicielem firmy prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jednocześnie pełni funkcję personelu zaangażowanego w realizacje projektu. Delegacje personelu zatrudnionego u Beneficjenta: Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) osoba zatrudniona na umowę o pracę, Rachunki osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną. Amortyzacja dokumentem potwierdzającym wysokość odpisów jest tabela amortyzacyjna środków trwałych lub nota księgowa/obciążeniowa wraz z poleceniem księgowania.

35 Inne (zestawienia, potwierdzenia dojazdu BO, WB itp.) jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Faktura pro forma wystawiona jest jako podstawa do wpłaty zaliczki przez kontrahenta, czyli wystawiana nie jako dowód wykonania transakcji, lecz przed jej zawarciem, więc nie oddaje istoty rzeczywistych operacji gospodarczych. UWAGA: wyciąg bankowy umieszczamy w załączniku nr 1 jako dokument, tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaksięgowany jest jako koszt i wydatek (opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy).

36 Kwalifkowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Wydatki muszą być ujęte w budżecie projektu, muszą być zgodne z zadaniem oraz muszą spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami.

37 Lp. nr numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) brutto netto wydatków kwalifikowalny ch w tym VAT źródło finansowania ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem zadanie 1: (nazwa) Lista płac Wynagrodzenie nr P/01/ ; brutto koordynatora ; LP/01/20 30 projektu za m-c styczeń 2010 N , , ,00 0,00 BP DRA 01/01/20 10 n/d należy wpisać min. 3 daty - zapłaty wynagrodzenia (netto), składek zus oraz podatku Pochodne pracodawcy od wynagrodzenia koordynatora projektu za m-c styczeń 2010 należy wpisać wartość brutto całej listy płac (podsumowanie). Kol 7 = 8 N , ,50 630,00 0,00 BP należy wpisać kwotę z pkt IX DRA "Łączna suma kwot do zapłaty"; kol. 7 = 8 całkowite wynagrodzenie koordynatora 4 130,00

38 Lp. nr numer księgowy lub ewidencyjn y data wystawieni a data zapłaty nazwa towaru lub usługi crossfinancing brutto netto wydatków kwalifikowa lnych w tym VAT źródło finansowani a ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Umowa cywilno-prawna z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP 3 Rachunek P/02/2010 1/1/ DRA 01/01/20 10 n/d ; ; należy wpisać min. 3 daty - zapłaty wynagrodzenia (netto), składek zus oraz podatku; zadanie 1: (nazwa) Wynagrodzenie brutto specjalisty ds.. monitoringu za m-c styczeń 2010 Pochodne pracodawcy od wynagrodzenia specjalisty ds.. monitoringu za m-c styczeń 2010 N 525,12 525,12 525,12 0,00 BP należy wpisać kwotę brutto rachunku. Kol 7 = 8 = 9 N , ,50 74,88 0,00 BP należy wpisać kwotę z pkt IX DRA "Łączna suma kwot do zapłaty"; kol. 7 = 8 całkowite wynagrodz enie 600,00

39 Lp. nr numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia data zapłaty nazwa towaru lub usługi crossfinancing brutto netto wydatków kwalifikowal nych w tym VAT źródło finansowani a ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Umowa cywilno-prawna bez obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne 5 Rachunek 2/1/201 0 P/03/ ; ; należy wpisać min. 3 daty (zapłaty wynagrodzenia (netto), składek na ZUS, podatku); 2 daty w przypadku umowy o dzieło (wynagrodzenie netto + podatek) zadanie 1: (nazwa) Wynagrodzenie brutto asystenta koordynatora za m-c styczeń 2010 N 1 000, , ,00 0,00 BP należy wpisać kwotę brutto rachunku. Kol 7 = 8 = 9 całkowite wynagrod zenie 1 000,00

40 Lp. nr numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia data zapłaty nazwa towaru lub usługi crossfinancing (T/N) brutto netto wydatków kwalifikowal nych w tym VAT źródło finansowania ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Faktura kwalifikowalna w całości zadanie 1: (nazwa) 6 faktura VAT nr 20/10 P/15/ zakup kserokopiarki T 1 830, , ,00 330,00 JST brutto netto całego całego kwalifiko walna VAT od kwoty kwalifik owalnej

41 Lp. nr dokument u numer księgowy lub ewidencyj ny data wystawie nia dokument u data zapłaty nazwa towaru lub usługi crossfinancing (T/N) dokument u brutto dokument u netto wydatków kwalifiko walnych w tym VAT źródło finansowa nia ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem zakup dwóch urządzeń wykazanych na jednej fakturze zadanie 1: (nazwa) 7 faktura VAT nr 3678 P/25/ zakup rzutnika T 5 000, , ,00 270,49 JST zadanie 2: (nazwa) brutto całego netto całego kwalifikow alna VAT od kwoty kwalifiko walnej 10 faktura VAT nr 3678 P/25/ zakup komputera T 5 000, , ,00 631,15 BP brutto Kol. 1,2,3,4,7,8 w obu pozycjach są takie same całego gdy kwalifikowalna jest tylko część zadanie 3: (nazwa) netto całego kwalifikow alna VAT od kwoty kwalifiko walnej 20 faktura VAT nr 567/10 P/18/ rozmowy telefoniczne N 1 274, ,67 356,00 64,19 BP brutto całego netto całego kwalifikow alna VAT od kwoty kwalifiko walnej

42 Lp. nr numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) brutto netto wydatków kwalifikowalnyc h w tym VAT źródło finansowania ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem zadanie 1: (nazwa) 11 Wyciąg bankowy nr 1 P/13/ opłata za prowadzenie rachunku bankowego za styczeń 2010 N 30,00 30,00 30,00 0,00 BP 12 Zestawienie wyciągów bankowych za m-c styczeń 2010 P/14/ prowizje za przelewy w m cu styczniu N 15,50 15,50 15,50 0,00 BP Jeżeli w ciągu jednego dnia dokonano zapłaty za kilka dokumentów, należy wówczas wykazać tylko jedną datę zapłaty.

43 Wkład własny wniesiony jako wynagrodzenia uczestników projektu (Działanie 9.4). Beneficjent umieszcza wkład własny w postaci wynagrodzeń we wniosku o płatność w momencie jego wystąpienia (udziału uczestników w projekcie). Przypadek 1 uczestnicy projektu są równocześnie pracownikami Beneficjenta (wynagrodzenie wypłacone jest przez Beneficjenta). Przypadek 2 uczestnicy projektu są pracownikami strony trzeciej, której udzielane jest wsparcie (wynagrodzenie wypłacone jest przez stronę trzecią placówkę oświatową).

44 W załączniku nr 1 do wniosku o płatność, wynagrodzenia uczestników projektu należy dokumentować na podstawie oświadczenia składanego przez podmioty wypłacające wynagrodzenie, przy czym oświadczenie to powinno pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wkładu w odniesieniu do każdego z nich. Oświadczenia powinny być składane w każdym miesiącu, w którym uczestnicy zostaną objęci wsparciem. We wniosku o płatność, Beneficjent umieszcza wyliczony wkład własny w jednej pozycji (wierszu). Nie należy rozbijać wkładu własnego na poszczególnych uczestników projektu.

45 Nie można kwalifikować jako wkład własny wynagrodzeń uczestników projektu w przypadku, gdy wsparcie w ramach projektu udzielane jest w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy (poza wynagrodzeniem za płatny urlop szkoleniowy odpowiadający wsparciu). Wynagrodzenie uczestników projektu (nauczycieli) jest kwalifikowalne pod warunkiem uczestnictwa w projekcie w ramach przepisowego czasu pracy nauczyciela. Wymagane jest oświadczenie nauczyciela o uczestnictwie w projekcie w ramach przepisowego czasu pracy.

46 Lp. nr numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) brutto netto wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania załącznik nr 3 wynagrodzenia wypłacane uczestnikom projektu przez stronę trzecią - załacznik nr 1 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Oświadczenie nr 1 DW Wynagrodzenia uczestników projektu N 792,56 792,56 792,56 0,00 JST data sporządzenia oświadczenia daty wypłaty wynagrodzeń uczestnikom oraz odprowadzenia składek nazwa zgodna z budżetem szczegółowym 7=8=9 wyliczonego wkłady własnego z oświadczenia

47 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE NR. Oświadczam, że w miesiącu.. (podać miesiąc). (podać rok) roku, zostało wypłacone wynagrodzenie dla następujących osób, biorących udział w projekcie. (podać numer projektu), realizowanym przez. (podać nazwę Beneficjenta) wypłacone wynagrodzenie Lp. Imię i nazwisko składki finansowane wynagrodzenie brutto (A) przez pracodawcę(b) liczba przepracowanych godzin w miesiącu( C) stawka za godzinę (3+4)/5 liczba godzin szkolenia w miesiącu (D) wkład własny 6* #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! RAZEM #DZIEL/0! Jednocześnie oświadczam, że od w/w uczestników: wynagrodzenie wypłacono w dniu., składki na uzbezpieczenie społeczne odprowadzono w dniu., podatek dochodowy odprowadzono w dniu.. Sporządził.. Zatwierdzł:.. data i podpis podpis, pieczątka nazwa i pieczęć firmy (A) nie należy uwzględniać kwot wypłaconych zasiłków chorobowych oraz opieki, ponieważ finansowane są one z funduszu ubezpieczeń społecznych. (B) wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna+rentowa+wypadkowa). (C) należy podać faktycznie przepracowaną liczbę godzin, w skład której wchodzą również dni, kiedy pracownik przebywał na urlopie zgodnie z KP, na chorobowym finansowanym przez pracodawcę (do 33 dni), na delegacji oraz szkoleniach w ramach projektu. Nie należy uwzględniać dni, gdy pracownik przebywał na zasiłku chorobowym, opiece, urlopie bezpłatnym. (D) należy przeliczać godzinę szkoleniową na godzinę zegarową

48

49

50

51

52 1) Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. 2) Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz wzory opisów dokumentów księgowych. 3) Rozliczanie wkładu własnego w postaci wynagrodzeń. 4) Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność.

53 Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji ul. Poniatowskiego Rzeszów Tel

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII 2 kwiecień 2009 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego okres za jaki składany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego okres za jaki składany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII. o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII. o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 1 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII Prawidłowe przygotowanie 20 grudzień 2012 wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 21 grudnia 2012 r. Spotkanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL 2009 Wniosek Beneficjenta o płatność: dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2008-0-0 do 2008-2-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres  A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-01-01 do 2009-03-31 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII.

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1183/198/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2017 roku Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność Kluczem do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres Projekt Wniosek za okres od Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta do Załącznik nr 6 Nr umowy/decyzji/aneksu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS.

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS. Załącznik nr 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera:

1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera: Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. UWAGI OGÓLNE: Beneficjent obowiązany jest sporządzić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony   WNIOSEK O PŁATNOŚĆ LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony www.mazovia.pl WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres do... Instytucja przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Wzór oświadczenia Oświadczenie przedstawia podział wydatków rozliczonych przez beneficjenta w danym wniosku o ze względu na źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Wniosek o płatność powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę Formularz wniosku o płatność Załącznik nr 4 Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność grantobiorcy realizującego projekt w ramach zadania 3. projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Poddziałanie 9.1.2 projekty systemowe realizowane w ramach indywidualizacji nauczania Kraków, październik-listopad 2012 r. Plan prezentacji 1. Podstawowa dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Dokumenty programowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM FINANSOWANIE PROJEKTU Patron zapewnia wykonanie Projektu zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność ze środków EFRR

Wniosek o płatność ze środków EFRR Wniosek o płatność ze środków EFRR Załącznik 16.1 2 Wzór Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty konkursowe w Priorytecie IX Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Data wp ywu wniosku: Podpis i piecz : Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O P ATNO 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapita Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie.

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU Automatycznie z umowy

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnop atność w ramach PO KL Białystok, kwiecień 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo