Interpelacja nr 25516

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interpelacja nr 25516"

Transkrypt

1 Interpelacja nr do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia Szanowny Panie Ministrze! Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 20 lutego br. powołany został Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Otyłości. W jego skład wchodzi obecnie 28 parlamentarzystów. Otyłość jest nie tylko problemem zdrowotnym, ale ze względu na to, że w ostatnich latach liczba osób otyłych we wszystkich krajach UE i rozwiniętych krajach świata systematycznie i coraz szybciej rośnie, stała się problemem społecznym i ekonomicznym. To problem tak ważny, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła epidemię otyłości. Skutki zdrowotne otyłości to przewlekłe choroby układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca, udary oraz choroby nowotworowe. Otyłość powoduje również negatywne skutki w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie osób dotkniętych tym problemem poprzez obniżoną samoocenę, stany lękowe, depresję, małą wydajność w pracy, często brak tolerancji ze strony otoczenia. Główną przyczyną otyłości są zmiany w stylu życia. Mała aktywność fizyczna i sposób odżywiania, nadmierne spożycie - a więc zaburzenia równowagi między spożyciem a wydatkowaniem energii. Problem ten, coraz bardziej narastający w krajach rozwiniętych, został dostrzeżony zarówno przez WHO, jak i Komisję Europejską. WHO w 2004 r. ogłosiła strategię dotyczącą diety, aktywności fizycznej i zdrowia. W 2006 r. Polska podpisała Europejską Kartę Przeciwdziałania Otyłości, w której sformułowane są zalecenia dla władz publicznych w zakresie podjęcia działań w walce z epidemią otyłości w następujących zakresach: polityki edukacyjnej, polityki zdrowotnej, polityki transportowej i urbanistycznej, polityki audiowizualnej i medialnej, polityki fiskalnej, polityki społecznej. Badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że u 62% mężczyzn i 50% kobiet w wieku lat stwierdzono nadwagę lub otyłość (45% mężczyzn i 30% kobiet ma nadwagę, a 17% mężczyzn i 15% kobiet jest otyłych). W tym aspekcie dokonano także oceny aktywności fizycznej Polaków. Tylko 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia formy aktywności fizycznej niezbędne dla potrzeb fizjologicznych organizmu (wg danych Instytutu Żywności i Żywienia). W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy i jakie obecnie obowiązujące dokumenty ukierunkowują prace ministerstwa w zakresie walki z epidemią otyłości? 2. Czy ministerstwo podpisało jakiekolwiek porozumienia z innymi podmiotami (w szczególności z innymi ministerstwami), których celem byłoby wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania otyłości? 3. Jakie programy dożywiania czy promocji zdrowego stylu żywienia są prowadzone przez ministerstwo? Na czym polegają te programy i kto jest ich beneficjentem? Ile środków finansowych ministerstwo przeznacza na te programy? 4. W jaki sposób są monitorowane przedmiotowe projekty? Czy w ramach kontroli tych programów monitorowana jest wartość odżywcza oferowanych produktów? Z wyrazami szacunku Poseł Rajmund Miller oraz grupa posłów Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.

2 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra - na interpelację nr w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Rajmunda Millera oraz grupy posłów z Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości, przekazaną przy piśmie, nr SPS /14, z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia, uprzejmie przekazuję Pani Marszałek informacje w przedmiotowej sprawie leżące w obszarze kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie w ramach unijnej wspólnej polityki rolnej funkcjonują niezależnie dwa programy, których celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży spożycia określonych produktów rolnych: - od 1977 r. realizowane są dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ( Mleko w szkole / Szklanka mleka ), w których uczestniczy w UE ok. 20 mln dzieci, w tym 2,4 mln z Polski, - od 2009 r. realizowany jest program Owoce w szkole (od 1 stycznia 2014 r. - Owoce i warzywa w szkole ), w którym uczestniczy w UE ok. 8,6 mln dzieci, w tym 1 mln z Polski. Zasady administrowania programem Mleko w szkole reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych. Roczny budżet programu dla UE-27 kształtuje się na poziomie ok mln euro. Dopłaty wypłacane są podmiotom dostarczającym mleko i przetwory mleczne do przedszkoli i szkół (z wyłączeniem szkół wyższych). Beneficjentami programu mogą być placówki oświatowe, dostawcy, urzędy gmin oraz organizacje. Wysokości unijnych dopłat są zróżnicowane w zależności od rodzaju mleka (białe, smakowe, z dodatkami) i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, np. dopłata krajowa dla mleka (kategoria I) wynosi 18,15 euro/100 kg. Dopłaty nie są zróżnicowane ze względu na kraj członkowski ani na ceny mleka i przetworów mlecznych na krajowym rynku. W ramach programu nie są ustalane koperty krajowe. Środki finansowe przekazywane państwom członkowskim wynikają z liczby uczniów uprawnionych do udziału w mechanizmie będących w rejestrach placówek oświatowych, z dni nauki szkolnej oraz maksymalnej porcji mleka/przetworów mlecznych na ucznia na dzień nauki szkolnej, która wynosi 0,25 l. Uzupełnieniem budżetu unijnego mogą być alokacje państw członkowskich. W przypadku Polski są to środki polskiego sektora mleczarskiego administrowane w ramach Funduszu Promocji Mleka (od 2006 r.) oraz dopłaty krajowej pochodzącej z budżetu państwa (od 2007 r.). W latach szkolnych 2010/ /2013 środki finansowe przeznaczone na realizację dopłaty krajowej wynosiły 118 mln zł. Jednorazowo w ustawie budżetowej na 2014 r. wysokość tych środków została ustalona na poziomie 110 mln zł. Dzięki programowi promowany jest wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia oraz odżywiania się. W efekcie Mleko w szkole stanowi jeden ze sposobów przeciwdziałania szerzeniu się choroby cywilizacyjnej, za jaką uznaje się nadwagę. Ponadto dzięki kształtowaniu wśród młodego pokolenia nawyków konsumpcji mleka i produktów z niego otrzymywanych jednym z długookresowych celów programu jest doprowadzenie w Polsce do trwałego zwiększenia spożycia artykułów mleczarskich, które wciąż jest znacząco niższe niż w wielu rozwiniętych państwach UE. Pierwsze pozytywne efekty są już widoczne. Po wejściu Polski do UE obserwowany jest systematyczny wzrost krajowego spożycia mleka. Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego bilansowa konsumpcja mleka łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory (bez mleka przerobionego na masło) ukształtuje się w 2013 r. na poziomie 193 l w przeliczeniu na jednego mieszkańca, tj. o 11,6% powyżej poziomu odnotowanego w 2005 r. (173 l). Dopłata krajowa realizuje także zadania społeczne. Jak wynika z informacji podanych w raporcie opracowanym w 2011 r. przez Instytut Żywności i Żywienia ok. 30% polskich dzieci, zwłaszcza na terenach ubogich, wychodzi do szkoły bez zjedzenia jakiegokolwiek posiłku. Oferowane bezpłatnie lub po obniżonej cenie mleko i przetwory mleczne stają się w ciągu dnia ważnym posiłkiem spożywanym przez dzieci, zwłaszcza te z uboższych rodzin. Jest to szczególnie istotne,

3 zważywszy, że utrzymanie odpowiedniego udziału mleka w diecie dzieci i młodzieży zapewnia pokrycie zapotrzebowania rozwijających się organizmów na łatwo przyswajalne białka, wapń oraz ryboflawinę. Ponadto mleko bardzo dobrze bilansuje i uzupełnia niedobory składników odżywczych występujących m.in. w produktach zbożowych. W pierwszym roku szkolnym realizacji programu (2004/2005) skorzystało z niego 4,4 tys. placówek oświatowych oraz 630 tys. uczniów. Po dziewięciu latach funkcjonowania Mleka w szkole liczba placówek oświatowych w nim uczestniczących zwiększyła się ponad trzykrotnie (do ok. 14,2 tys., w tym 12 tys. szkół podstawowych), a liczba uczniów wzrosła blisko czterokrotnie (do ok. 2,43 mln, w tym 2,14 mln uczniów szkół podstawowych). Według szacunków Agencji Rynku Rolnego, która administruje wdrażanie programu, na podstawie danych pozyskanych z systemu informacji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w programie Mleko w szkole bierze udział ok. 29% ogółu placówek i korzysta z programu ok. 41% ogółu uczniów, co kilkukrotnie uplasowało Polskę na pierwszym miejscu wśród beneficjentów tego programu w Unii Europejskiej. W rezultacie od akcesji Polski do Unii Europejskiej do końca roku szkolnego 2012/2013, wg danych Agencji Rynku Rolnego, dzięki programowi dzieci w przedszkolach oraz uczniowie w szkołach spożyli ponad 1,45 mld szklanek mleka, tj. ok. 362 tys. t mleka i jego przetworów. Wskazuje to na duże zapotrzebowanie społeczne na tanie, łatwo dostępne mleko i przetwory mleczne, a jednocześnie na sprawne wykorzystywanie dostępnych źródeł finansowych w ramach unijnego budżetu. Mając na względzie, że program Mleko w szkole jest instrumentem wspólnej polityki rolnej UE, jego kontrole odbywają się zgodnie z przepisami unijnymi i są realizowane zarówno przez Agencję Rynku Rolnego, jak i przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska edycja programu Owoce w szkole została uruchomiona w pierwszym roku szkolnym, w którym przepisy UE przewidywały możliwość jego wdrażania przez państwa członkowskie, tj. 2009/2010. Realizacja programu musiała być poprzedzona przygotowaniem strategii krajowej - dokumentu, który opisuje podstawowe założenia i elementy sposobu wdrożenia programu. W obecnie obowiązującym brzmieniu tego dokumentu jako cele programu Owoce w szkole wskazano: - trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe, oraz - propagowanie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie. Osiągnięcie powyższych celów ma skutecznie przeciwdziałać problemom związanym z: - wzrastającym udziałem osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, - wzrostem zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku zdrowych nawyków żywieniowych, - spadkiem konsumpcji owoców i warzyw w Polsce. Ponadto w dokumencie Strategia krajowa wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu 'Owoce w szkole' w roku szkolnym 2013/2014 zamieszczono katalog produktów, które mogą być udostępniane dzieciom w ramach programu. Produkty objęte katalogiem określonym w obecnie obowiązujących przepisach regulujących zasady wdrażania programu w roku szkolnym 2013/2014, tj. jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka, papryka słodka oraz soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zostały wytypowane na podstawie szerszej listy produktów dopuszczonych do udostępniania w ramach programu przez Ministerstwo Zdrowia. Beneficjentem programu są dzieci, którym bezpłatnie udostępniane są porcje owoców i warzyw. Grupą docelową objęto dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych, w wieku od 6 do 9 lat. W bieżącym roku szkolnym tak zdefiniowana grupa docelowa obejmuje dzieci. Według szacunków Agencji Rynku Rolnego w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego w programie uczestniczyło 968 tys. dzieci, a w drugim weźmie udział 977 tys. dzieci, co stanowi odpowiednio 83% i 84% grupy docelowej. Każda porcja otrzymywana jest przez dzieci innego dnia i obejmuje owoc (albo sok owocowy) oraz warzywo (albo sok warzywny lub owocowo-warzywny). Udostępniane dzieciom produkty nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. W poprzednich latach szkolnych budżet programu wynosił ogółem euro dla roku szkolnego. Zwiększenie w bieżącym roku szkolnym budżetu do euro pozwoliło znacznie zwiększyć liczbę udostępnianych porcji w przeliczeniu na jedno dziecko.

4 W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego dzieciom udostępniano 31 porcji. W tym semestrze dzieciom powinno zostać udostępnionych 30 porcji owoców i warzyw. Stawka pomocy za porcję została określona na poziomie 1,2 zł. Pomoc wypłacana jest przez Agencję Rynku Rolnego wnioskodawcom, którymi mogą być zarówno podmioty realizujące dostawy owoców i warzyw na podstawie umów zawartych ze szkołami biorącymi udział w programie, jak i szkoły samodzielnie zaopatrujące się w udostępniane produkty. W bieżącym roku szkolnym 110 dostawców podpisało w pierwszym i drugim semestrze umowy ze szkołami podstawowymi. Kolejnymi istotnymi elementami programu przewidzianymi w strategii krajowej są jego monitoring oraz ocena. Ocena programu ma wykazać, jak wpływa on na nawyki żywieniowe dzieci, w tym na ilości spożywanych owoców i warzyw, a także wiedzę dzieci na temat zdrowej diety oraz inne zachowania żywieniowe. Aktualnie prowadzone badania, które wykorzystane zostaną do oceny, obejmują okres 5 lat szkolnych, tj. lata 2011/ /2016. Wyniki tej oceny zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Badanie skuteczności programu przeprowadza na zlecenie Agencji Rynku Rolnego Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Ponadto podobnie jak program Mleko w szkole program Owoce w szkole jest instrumentem wspólnej polityki rolnej UE, co oznacza, że kontrole poprawności jego wdrożenia odbywają się zgodnie z przepisami unijnymi i są realizowane zarówno przez Agencję Rynku Rolnego, jak przedstawicieli organów UE (tj. Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego). Należy podkreślić, że aktualnie na forum UE trwa analiza techniczna projektów aktów legislacyjnych mających na celu ujednolicenie i skonsolidowane odrębnych ram prawnych i finansowych programów Mleko w szkole i Owoce i warzywa w szkole oraz zapewnienie ogólnej spójności podejścia WPR do dystrybucji produktów spożywczych w placówkach oświatowych i zmaksymalizowania efektywności zarządzania - COM (2014) 31 oraz COM (2014) 32. Ważnym celem projektowanych przepisów jest także zapewnienie w ramach realizacji obu ww. programów działań o charakterze edukacyjnym skierowanych do dzieci i młodzieży oraz wdrożenie harmonijnego podejścia do kwestii monitoringu i oceny efektywności obu programów. Kolejnym działaniem mającym na celu propagowanie zdrowego stylu żywienia są kampanie informacyjno-promocyjne realizowane w ramach administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego mechanizmu wspólnej polityki rolnej: Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych, tj.: a) 5 porcji warzyw, owoców i soku Program pt. 5 porcji warzyw, owoców lub soku, 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna realizowana w latach , skierowana na rynek polski i rumuński. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat łatwej i zdrowej diety oraz zachęcenie do wdrożenia jej w życie. Program ten jest kontynuacją kampanii pt. 5 dziennie warzywa i owoce prowadzonej w latach Program realizowany jest poprzez działania o charakterze edukacyjnym, m.in. kampania reklamowa w mediach, strona internetowa programu na rynku polskim (www.5porcji.pl) oraz na rynku rumuńskim (www.5pentrusanatate.ro), działania dla rodziców i dzieci, spotkania z dziennikarzami, konkursy, działania PR obejmujące organizację konferencji prasowych, briefingi prasowe, spotkania z dziennikarzami, wysyłki typu flash, działania BTL. Całkowity budżet kampanii wynosi ponad 3,8 mln euro, z czego blisko 6,9 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. b) Mam kota na punkcie mleka Program pt. Mam kota na punkcie mleka, 3-letni program promocyjno-informacyjny skierowany na rynek polski, dotyczący mleka pitnego, jogurtów i serów podpuszczkowych, realizowany w latach Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), a także zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

5 Do udziału w projekcie zaproszono ponad 2300 szkół podstawowych i gimnazjów, zaangażowano ekspertów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. W ramach kampanii przewidziano szereg akcji, aktywności i wydarzeń, m.in. reklama w mediach, konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami, eventy, broszury edukacyjne dla rodziców, broszury informacyjne wraz z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli, broszury informacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, strona internetowa (www.mamkotanapunkciemleka.pl), a także współpraca z trzema ekspertami, tj. panią Małgorzatą Ohme (psycholog), panią Agatą Ziemnicką (dietetyk) oraz prof. Janiną Piotrowską-Jastrzębską (pediatra). Eksperci programu opracowali treści merytoryczne materiałów wykorzystywanych do działań informacyjnych w szkołach. Ponadto fabularne gry dla uczniów ( Mleczna farma, Mleczna kraina ), konkursy klasowe i międzyszkolne ( SuperMistrz mleka, Moja mleczna farma, Pozytywna energia z mleka, Mleczny komiks, Nasz dzień mleka ), a także imprezy plenerowe (pikniki rodzinne) w wybranych miastach. Całkowity budżet kampanii wynosi ponad 2,4 mln euro, z czego ponad 4,6 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Mleka. Następnym rozwiązaniem systemowym mającym na celu wspieranie wzrostu spożycia i promocji produktów rolnospożywczych poprzez m.in. propagowanie zdrowego stylu życia jest ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. zm.). Jednym z wielu przykładów programów mających na celu zwiększenie świadomości na temat prawidłowego sposobu odżywiania jest obecnie realizowana ogólnopolska kampania pt. Lubię kaszę - kasza na stół, na zdrowie, na co dzień. Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do spożywania kaszy i wprowadzenia jej na stałe do codziennej diety dla całej rodziny. W ramach kampanii prowadzone są działania o charakterze promocyjno-informacyjnym, tj. broszury informacyjno-promocyjne, kulinarne spotkania prasowe, promocja w mediach, strona internetowa (www.lubiekasze.pl), informowanie o walorach zdrowotnych, smakowych, a także kulinarnych kaszy, organizowane są m.in. kulinarne spotkania prasowe Pod znakiem kaszy oraz konkursy dla internautów, wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów kampanii (Katarzynę Foszner i Andrzeja Polana) Pod znakiem kaszy skierowane do pracowników stołecznych przedszkoli i szkół podstawowych na temat zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, jak również uczestnictwo w pikniku Poznaj dobrą żywność. Całkowity budżet kampanii sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wynosi 400 tys. zł. Z poważaniem Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców w Polsce

Rynek owoców w Polsce 2014 Rynek owoców w Polsce Polska znaczącym producentem owoców na świecie i w UE Polska jest ważnym w skali globalnej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie

Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Opracowali uczestnicy/uczestniczki koła dziennikarskiego Numer poświęcony programowi Owoce i warzywa w szkole 1 Program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r.

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r. Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r. Spis treści: Wstęp... 3 Część I - Informacja o realizacji celu głównego i celów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo