ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI"

Transkrypt

1 ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI Stanisław Stanek, Zbigniew Twardowski Wstęp Interdyscyplinarny obszar badań nad Systemami Wspomagania Decyzji dostarcza dwa fundamentalne wyzwania: (1) formułowanie teorii i metodologii, które byłyby uŝyteczne dla projektantów systemów oraz (2) walidację badań oraz rozwój projektów w kierunku pomyślnej ich eksploatacji [Power03]. Analiza kierunków rozwojowych w obszarze Systemów Wspomagania Decyzji (SWD) prowadzi w kierunku dodania do tradycyjnego zestawu komponentów dane-dialog-modelowanie, określonych w paradygmacie Sprague'a- Carlsona komponentu kreatywności oraz komponentu komunikacji [Stan99, StanSrok01]. Architektura kreatywnego SWD w kontekście powyŝej przytoczonego wymagania Power'a jest ukierunkowana na następujące nowe moŝliwości : (1) dominujący komponent kreatywności realizowany zgodnie z intensywnie rozwijaną wiedzą o technicznych podstawach komputerowego wspomagania kreatywności, (2) pracowników wiedzy podejmujących wyzwanie odkrywania zagroŝeń, moŝliwości oraz rozwiązań powodujących istotne zmiany w warunkach funkcjonowania organizacji, (3) celem komponentu jest wspomaganie holistycznych, wizualnych, intuicyjnych procesów tradycyjnie przypisywanych "prawej półkuli mózgu", (4) technologia hybrydowego systemu wieloagentowego umoŝliwia integrację komponentu kreatywności oraz pozostałych komponentów. Celem referatu jest prezentacja rozwiązań jakie zostały przyjęte w trakcie realizacji systemu wspomagania zorientowanego na rozszerzony paradygmat wspomagania decyzji dane dialog modelowanie komunikacja kreatywność. Architektura kreatywnego SWD Sztuczna inteligencja to nauka o maszynach realizujących zadania, które wymagają inteligencji wtedy, gdy są wykonywane przez człowieka. Propozycje dotyczące architektury SWD przedstawili Sprague oraz Carlson [por. SpraCarl82, Stan94] formułując podstawowy obecnie dla koncepcji SWD paradygmat dane,

2 dialog, modelowanie. Rozwój metod i technologii informatycznych wskazuje na moŝliwość rozwinięcia tego paradygmatu o składowe komunikacji oraz kreatywności (por. rys. 1) Legenda: SK Składowa komunikacji, SM Składowa modelowania, SW Składowa wiedzy Rys. 1. Architektura kreatywnego systemu wspomagania decyzji. Źródło: [Stan99] W dalszej części zostanie przedstawiona rozwinięta architektura kreatywnego SWD jaka wyłoniła się w trakcie prac nad implementacją rozszerzonego paradygmatu. Składowa komunikacji PoniewaŜ nie sposób przewidzieć wszystkich przyszłych oczekiwań ze strony uŝytkownika oraz potrzebnych do ich realizacji technologii, hybrydowy system sztucznej inteligencji powinien być jak najbardziej otwarty i składać się z jak najbardziej niezaleŝnych części [por. Kost04, Kost05]. Do realizacji tego postulatu wykorzystano podejście agentowe - poszczególne składowe systemu hybrydowego są agentami realizującymi samodzielne zadania. KaŜdy z agentów

3 stanowi niezaleŝny system, choć działania poszczególnych agentów mogą być od siebie zaleŝne. Narzędzia zastosowane do budowy poszczególnych agentów mogą być całkowicie róŝne. Podobnie jak w przypadku platformy analitycznej, hybrydowe systemy sztucznej inteligencji wymagają osobnego narzędzia, umoŝliwiającego zarysowanie obszaru ich działania, wzajemną wymianę faktów oraz wiedzy jak i komunikację z dalszym otoczeniem. Na potrzeby tychŝe systemów zaprojektowano i zbudowano środowisko do tworzenia hybrydowych, multiagentowych systemów sztucznej inteligencji o rozproszonej architekturze. PoniewaŜ omawiane systemy hybrydowe projektowane są do rozwiązywania konkretnych problemów, moŝna powiedzieć, Ŝe mówimy o tworzeniu zespołów wyspecjalizowanych agentów (Team-agents) [Weiss, 1999]. W tak róŝnorodnym środowisku niezbędne staje się zorganizowanie pracy poszczególnych agentów, tak by w sposób skoordynowany realizowali oni swoje zadania ukierunkowane na osiągnięcie celu głównego. Istnieje wiele znanych protokołów opisujących oddziaływania agentów na siebie. Najbardziej zbliŝonym do idei zespołowego realizowania zadań są tak zwane blackboard systems, w których poszczególni agenci (członkowie zespołu) zapisują na tablicy kolejne kroki działań (na podstawie juŝ zapisanych na tablicy informacji), aŝ do momentu znalezienia rozwiązania końcowego. Jednak rozproszony charakter omawianego rozwiązania sprawia, Ŝe systemy tablicowe byłyby trudne do zrealizowania, z uwagi na fakt współdzielenia zasobów. Zdecydowano się na protokół Contract Net, który idealnie nadaje się do realizacji systemów rozproszonych, a zarazem dobrze oddaje zespołową pracę agentów, kooperujących ze sobą w celu realizacji zadań pośrednich, składających się na cel główny [Inverno, 1996]. W omawianym protokole za współpracę agentów między sobą odpowiada agent zarządzający (manager), który inicjuje proces, a następnie wyszukuje potencjalnych dostarczycieli rozwiązania (contracotrs) (rys.2.). Inicjator (agent zarządzający) Uczestnik (potencjalny dostawca rozwią- wezwa- nie odrzucenie propozycja przyjęcia odrzucenie propozycji akceptacja niepowodzenie dostarczenie rozwiązania

4 Rys.2. Schemat działania protokołu Contract Net, wzorowany na FIPA Contract Net Interaction Protocol Agentem zarządzającym moŝe być kaŝdy z agentów. Rola jaką spełnia agent zaleŝy od tego czy w danym momencie realizuje on zadania zlecone przez innego agenta, czy teŝ aby wykonać swoje zadania musi zlecić zadania innym agentom. Wadą stosowania protokółu Contract Net jest prawdopodobieństwo wybrania gorszego agenta do realizacji określonego zadania (brak procesu negocjacji, pierwszy agent, który odpowie pozytywnie na wezwanie realizuje zadanie). Istnieje równieŝ moŝliwość niezrealizowania celu głównego, w wyniku odrzucenia wezwania przez potencjalnego dostawcę rozwiązania, na przykład w związku z realizacją innych zadań. Aby przynajmniej częściowo zniwelować powyŝsze wady, zwiększyć efektywność systemu oraz zmniejszyć obciąŝenie zadaniami poszczególnych agentów, wprowadzono mechanizmy prostego uczenia się agentów [por. Kost05]. W miarę działania systemu, agenci coraz trafniej rozpoznają potencjalnych dostawców (unikając wysyłania zbędnych zapytań do wszystkich członków zespołu), uczą się którzy agenci lepiej w danych sytuacjach rozwiązują problemy (potrafią odrzucić propozycje rozwiązań od gorszych agentów). Składowa danych Architektura komponentu oparta jest na platformie analitycznej tworzącej zintegrowane środowisko budowy aplikacji wykorzystujących technologie OLAP oraz eksperckie bazy wiedzy (por. np [Stan04]; [Kost02]) rys.3.. Istotnym elementem architektury podsystemu jest system ekspertowy przetwarzający wiedzę w postaci reguł rozmytych. System ekspertowy realizuje w systemie trzy podstawowe funkcje: diagnostyczne, syntetyzujące oraz sterowania. Dane wejściowe, w zaleŝności od zadanego stopnia generalizacji obserwacji (poziom operacyjny bądź strategiczny) pochodzą z [Stan03]: - systemów transakcyjnych bezpośrednio z baz danych i/lub jako sygnały alarmowe generowane poprzez zaimplementowane procedury kontrolujące bieŝące zmiany w bazach danych (tzw. triggering subsystem [Bassil00]) - hurtowni danych, gdzie odpowiednio predefiniowane agregacje danych ilościowych przechowywane w kostkach OLAP oraz dane jakościowe, pozwalają na generowanie sygnałów ostrzegawczych dla potrzeb długookresowego monitorowania realizacji celów strategicznych.

5 Rys. 3. Platforma analityczna systemu Optima Controlling jako komponent architektury kreatywnego systemu wspomagania decyzji [Kost04]. Składowa modelowania. KaŜda z wiodących technologii sztucznej inteligencji (SI) wykazuje zarówno mocne jak i słabe strony w zaleŝności od kontekstu zastosowań [Medsker98]. Efektywne zastosowanie SI wymaga więc uŝycia odpowiedniej kombinacji technik wiodących w celu uzyskania efektu synergii dla rozwiązań typu Stand Alone, Tight Coupling oraz Full Integration : SE - LR AG OLAP RDBMS LR CBR AG OLAP RDBMS CBR LR SSN - OLAP Literatura przedmiotu dostarcza licznych przykładów udanych aplikacji, opartych na paradygmacie hybrydyzacji wiodących technik SI ([Jain97]; [Goon95]). Dodatkowo hybrydyzacja rozwiązań rozpatrywana moŝe być z punktu widzenia relacji pomiędzy uŝytą platformą bazodanową a technikami przetwarzania danych. W takim ujęciu przestrzeń poszukiwań kombinacji komponentów, uŝytych do rozwiązania problemu, staje się zdecydowanie większa, stwarzając tym samym potencjalną moŝliwość wyboru rozwiązania optymalnego. Takie podejście do konstrukcji strategicznych systemów wspierających działalność organizacji gospodarczej, np. w obszarze marketingową proponowane jest np. przez Duan Y., Burrell Ph [Duan95].

6 Dialog Na rysunku 4 zilustrowano uogólniony schemat funkcjonowania architektury wieloagentowej. Hurtownia danych jest najwaŝniejszym źródłem informacji dla wszystkich komponentów biorących udział w procesie. JednakŜe kaŝdy z agentów ma moŝliwość samodzielnego poszukiwania wymaganej informacji w dostępnych dla siebie alternatywnych źródłach (bazy danych systemu ERP, inne dedykowane aplikacje ewidencyjne, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, Internet). Pulpit analityczny, zrealizowany jako agent interfejsu działający w środowisku intranetu lub Internetu, jest preferowanym interfejsem umoŝliwiającym dostęp do wyników analiz oraz wygenerowanych raportów. Hurtownia Danych Monitoring KPI Agenci monitorujący Standardowa prezentacja KPI Pulpit analityczny Alert Rozpoznanie problemu Kontroler Rozszerzony raport o problemie Generator Aplikacji Raport o problemie Pulpit analityczny Ustalenie dalszego sposobu analizy problemu Kontroler Baza modeli Uruchomienie agentów tematycznych rozwiązujących problemy cząstkowe Agent Agent Agent Rozwiązania, optymalne warianty Generowanie aplikacji analitycznych w obszarach problemów cząstkowych Umozliwienie uŝytkownikowi samodzielnej analizy Pulpit analityczny Przygotowanie raportu końcowego Raport końcowy Rys. 4. Proces analityczny w ramach budowy SWO [Kost05] Pulpit analityczny

7 Składowa kreatywności. W proponowanym podejściu, poszukiwanie rozwiązania problemu diagnostycznego sprowadza się do wygenerowania a następnie weryfikacji określonego zbioru hipotez (scenariuszy) na podstawie obserwacji tzw. sygnalizatorów ryzyka. Takimi sygnalizatorami są KPI zidentyfikowane dla kaŝdego diagnozowanego obszaru [Kost04]. Generowanie hipotez w postaci moŝliwych scenariuszy decyzyjnych dokonywane jest przez system ekspertowy na podstawie interaktywnych zapytań analityka do wielowymiarowych baz danych oraz baz wiedzy systemu rys.5 (szerzej por. [Kost04, Stan05]) Rys. 5. Procedura twórczego rozwiązywania problemów w oparciu o wielowymiarową platformę analityczną. Inicjacja procedury analitycznej pozwala, w pierwszej kolejności na wygenerowanie raportu diagnostycznego, wskazującego na obszary ewentualnego ryzyka. Kolejnym krokiem diagnozy jest uszczegóławianie raportu w kierunku identyfikacji czynników kształtujących oceny zbiorcze. Efektem uŝycia procedur analitycznych wspieranych systemem ekspertowym, jest identyfikacja ewentualnych symptomów mogących świadczyć o zagroŝeniach w poszczególnych, diagnozowanych obszarach aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa. Dalszy kierunek analizy wyznaczać będą sygnalizatory, odchylenia których w sposób istotny

8 kształtują poziom ryzyka w diagnozowanych obszarach z punktu widzenia zagroŝeń w realizacji celów przedsiębiorstwa. Literatura [Power03] [Duan95] [StanSrok01] [SpraCarl82] [Bassil00] [Weiss99] [Inverno96] [Stan99] [Stan03] [Stan04] Power D. J. Defining Decision Support Constructs. Proceedings of the 7 th International Conference of the International Society for Decision Support Systems DSS in the Uncertainty of the Internet Age (Eds. Bui T., Sroka H., Stanek S., Głuchowski J.), Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics Duan Y., Burrell Ph.: A hybrid system for strategic marketing planning. Marketing Intelligence and Planning,Vol.13 no. 11, pp Stanek S., Sroka H. Building Creativity into OSS Design Framework. In Journal of Decision Systems, Vol.10 No. 3-4/ Sprague R. W., Carlson E. D. Building Effective Decision Support Systems. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc N. Bassiliades, I. Vlahavas: Active Knowledge-Base Systems, in C.T. Leondies (ed.) Knowledge-Base Systems, Techniques and Applications, Academic Press, NY, 2000, vol. I. Multiagent Systems: A modern approach to Distributed Artificial Intelligence edited by Gerhard Weiss, The Massachusetts Institute of Technology Press, Massachusetts d'inverno, M. and Luck, M., Formalising the Contract Net as a Goal Directed System. In Proceedings of Agents Breaking Away: Proceedings of the Seventh European Workshop on Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World 1038,. Van de Velde, W. and Perram, J., Eds Stanek S, Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania organizacji, Akademia Ekonomiczna, Katowice, Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: Decision Suport Systems and New Information Technologies at the Beginning of Internet Age, 7 th Int. conf. of Int. Society for Decision Support Systems DSS in The Uncertainty of the Internet Age, Akademia Ekonomiczna, Katowice Stanek S., Sroka H., Twardowski Z., Directions for an ERPbased DSS, The 2004 International Conferences on Decision Support Systems in Uncertain and Complex World, IFIP, Prato - Florence, Italy, 2004.

9 [Stan05] [Medsker98] [Goon95] [Jain97] [Kost02] [Kost04] [Kost05] Stanek, S., Twardowski, Z. Kierunki rozwoju systemów ERP jako platformy implementacji systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu, Krajowa konferencja naukowa Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Red. R. Knosala, WNT, Warszawa Medsker L.R., Hybryd Intelligent Systems, Kluwier Academic Press, Boston, Goonatilake S., Khebbal S., Intelligent Hybrid Systems, John Wiley, Chichester, Jain L.C., Jain R.K. (eds.), Hybrid Intelligent Engineering Systems, World Scientific Publishing, Singapore, Kostrubała S., Stolecki G., Twardowski Z., Integracja technologii OLAP oraz eksperckich baz wiedzy dla potrzeb budowy wielowymiarowych systemów wspomagania decyzji ekonomicznofinansowych, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Red. R. Knosala, WNT, Warszawa, Kostrubała S., Stolecki G., Twardowski Z., The Multidimentional Intelligent Analytical Platform in Hybrid Controlling Decision Support System Development, Proc. 7th International Conference on Business Information Systems Red. W. Abramowicz, Poznań, Poland, April, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, Kostrubała S., Stolecki G., Twardowski Z. Inteligentna linia analityczna jako platforma budowy systemów wczesnego ostrzegania w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą. Krajowa Konferencja Naukowa Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M., Dyczkowski. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2005.

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI)

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Jarosław Olejniczak * Bernard Kubiak * Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Wstęp Jednym z ciekawszych kierunków zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Piotr Ziuziański Członek honorowy Koła Naukowego Scientia Ingenium przy Katedrze Inżynierii Wiedzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Mariusz Borawski Kesra Nermend

Mariusz Borawski Kesra Nermend ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU WIELOLETNIM W SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH Mariusz Borawski Kesra Nermend Wprowadzenie Planowanie budŝetowe to kategoria finansowa

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Katarzyna Trynda* AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Streszczenie Kluczowymi problemami, od których zależy powodzenie działań organizacji, są efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Aleksander Billewicz Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki abillew@sulu.ae.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 282 (60), 103 116 Janusz Myszczyszyn ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1 2014, nr 2 (54) B. Marcinkowski, B. Gawin, BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne, e-mentor 2014, nr 2 (54), s. 57 67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1096. BPMN

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Karolina Kuligowska Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Praca magisterska na kierunku: Informatyka i Ekonometria Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo