METODYKI BUDOWY HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW WIELOAGENTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODYKI BUDOWY HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW WIELOAGENTOWYCH"

Transkrypt

1 METODYKI BUDOWY HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW WIELOAGENTOWYCH Mariusz śytniewski Wprowadzenie Systemy wieloagentowe, a w szczególności hybrydowe systemy wieloagentowe ze względu na swoją zróŝnicowaną i złoŝoną architekturę wymagają kompleksowego podejścia do procesu projektowania systemu. W literaturze przedmiotu odnaleźć moŝna wiele metodyk budowy systemów wieloagentowych, pozwalających w róŝnym stopniu określać architekturę samego agenta oprogramowania oraz systemu wieloagentowego, których rozwój ukazuje rysunek 1. Pierwotnym nurtem rozwoju metodyk systemów wieloagentowych jest projektowanie zorientowane obiektowo (ang. Object Orientation) [HeGo02]. Oprócz tego autorzy [SBPL04] wskazują na metodyki powstałe na podstawie inŝynierii wiedzy (ang. Knowledge Engineering - KE) oraz inŝynierii wymagań (ang. Requirements Engineering RE).

2 Rys. 1. Diagram rozwoju metodyk systemów wieloagentowych Źródło: Opracowane na podstawie [SBPL04] Metodyki te w róŝnym stopniu definiują załoŝenia dotyczące modelowania struktury systemu, architektury poszczególnych agentów oraz interakcji między nimi. Podstawowym problemem, na który jednak napotykają badacze tej dziedziny jest duŝa liczba dostępnych metodyk oraz problem z doborem odpowiedniej metodyki do rozwiązania danego problemu [XiDaLi06]. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych metodyk wspomagających proces tworzenia systemów wieloagentowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka AML (ang. Agent Modeling Language) w projektowaniu hybrydowych systemów wieloagentowych.

3 Nazwametodyki / WyróŜnione fazy cyklu Ŝycia Specyfikacja wymagań Analiza wymagań Porównanie metodyk budowy systemów wieloagentowych W pracy [CCZ05] badacze dokonują analizy dostępnych metodyk budowy systemów wieloagentowych pod kątem ich dopasowania do znanych modeli cyklu Ŝycia systemów informatycznych oraz podejmują próbę odpowiedzenia na pytania: czy wybór danego modelu procesu tworzenia oprogramowania wpłynie na tworzenie oprogramowania zorientowanego agentowo, które metodyki budowy systemów agentowych mogą być zastosowane dla wspomagania określonego cyklu Ŝycia systemu informatycznego. Zestawienie zbiorcze tej analizy prezentuje tabela 1. Projektowanie Kodowanie i implementacja Weryfikacja i testowanie WdroŜenie Kaskadowe Gaja X X Roadmap X(częściowo) X X Prometheus X(częściowo) X X X X MaSE X(częściowo) X X X X(częściowo) AOR X(częściowo) X X X Ewolucyjne i inkrementacyjne OPM/ MAS X X X X MASSIVE X X X X Igenias X X X Tropos X X X X PASSI i Agile PASSI X X X X X Formalnych transformacji DESIRE X X X X X(częściowo) Spiralny MASS-CommonKADs X X X X X(częściowo) Tab. 1. Zestawienie faz cyklu Ŝycia systemu w ujęciu metodyk budowy systemów wieloagentowych Źródło: Opracowane na podstawie [CCZ05]

4 Prezentowane badania wykazują duŝą róŝnorodność metodyk budowy systemów wieloagentowych. Wybór określonej architektury spowodować moŝe brak wsparcia dla niektórych faz cyklu Ŝycia systemu, a tym samym trudność w pełnej specyfikacji modelu. Jednym z rozwiązań zapewniającym moŝliwość zastosowania najlepszych cech określonych metodyk jest ich łączenie. Przykładem takiego podejścia jest metodyka oparta o Gaja i MaSE prezentowana w pracy [XiDaLi06]. Twórcy wskazują, iŝ metodyka Gaja, dobrze odwzorowuje zaleŝności między agentami w danej organizacji lub społeczności agentów oraz pozwala na definiowanie ich ról w systemie. Jednak problemy z jej wykorzystaniem mogą pojawić się na etapie specyfikacji agentów oprogramowania oraz implementacji systemu. Jako rozwiązanie tego problemu proponują zastosowanie metodyki MaSE (rysunek 2). Rys. 2. Proponowany sposób połączenia metodyk MaSE oraz GAJA Źródło: Opracowane na podstawie [XiDaLi06]

5 Bardziej zaawansowanym podejściem, jest określenie zaleŝności miedzy metamodelami róŝnych metodyk [BCGTS04]. W podejściu tym twórcy przeanalizowali metamodel metodyk PASSI, GAJA, ADELFE, a następnie podjęli próbę określenia zalet kaŝdej z nich. Na tej podstawie zbudowali nowy metamodel metodyki, który mimo wysokiej funkcjonalności charakteryzuje się duŝą złoŝonością, mogącą utrudnić jej wykorzystanie w praktyce. Kolejnym problemem związanym z zastosowaniem danej metodyki dla wspomagania procesu budowy systemu wieloagentowego, a w szczególności hybrydowego systemu wieloagentowego, jest róŝnorodność architektur agentów oprogramowania oraz ukierunkowanie określonych metodyk na wspomaganie procesu budowy systemu, właśnie w oparciu na określoną budowę agenta. Przykładem jest metodyka Prometheus ukierunkowana na agentów o architekturze BDI (ang. believe, desire, intention). Rozwiązaniem tak postawionego problemu moŝe być zastosowanie języka AML, w procesie specyfikacji architektury systemu. Projektowanie hybrydowych systemów wieloagentowych z wykorzystaniem języka AML Realizacja hybrydowego systemu wieloagentowgo, w którym oprócz agentów reaktywnych lub proaktywnych definiowanych według słabego podejścia (ang. weak notion) [LAI04] istnieliby agenci racjonalni/rozwaŝni tworzeni według załoŝeń mocnego lub intencjonalnego podejścia (ang. strong lub intentional notion ), nastręcza wielu problemów dotyczących wyboru określonej metodyki do których zaliczyć moŝna:

6 wspomaganie jedynie wybranych etapów cyklu Ŝycia systemu przez wybraną metodykę, ukierunkowanie na określoną architekturę agenta, ukierunkowanie na określoną platformę wieloagentową, brak zdefiniowania metamodelu metodyki, skutkujący, niejednoznacznością interpretacji prezentowanych przez nią konceptów, brak odniesienia do niektórych aspektów budowy systemu (standardy komunikacji, ontologie), róŝnorodność notacji diagramów tworzonych przy zastosowaniu okresowej metodyki, brak narzędzi typu CASE do budowy i walidacji projektu systemu. Jednym z rozwiązań prezentowanych problemów jest zastosowanie języka AML (ang. Agent Modeling Language), dla specyfikacji architektury hybrydowego systemu wieloagentowego. Jak podają autorzy język ten zapewnia [CRC04],[CeRe07]: moŝliwość tworzenia modeli zorientowanych agentowo, gdzie autonomiczne jednostki działając w warunkach konkurencji oddziaływają na siebie asynchronicznie, definiowanie encji oddziałujących na otoczenie i potrafiących je obserwować, tworzenie modeli o skomplikowanych interakcjach między elementami modelu, definiowanie elementów mentalnych agentów. Prezentowany język zbudowany został w oparciu o wybrane (najlepsze według autorów) cechy prezentowych na rysunku 1 metodyk

7 [CRC04],[CeRe07] przez co zapewnia on moŝliwość modelowania takich elementów systemu jak: ontologie wykorzystywane w systemie, encje (agentów, otoczenia, zasobów), społeczności (społeczności agentów, zaleŝności, które w nich występują, role jakie mogą pełnić agenci), definiowanie interakcji w postaci komunikatów między agentami oraz usług, jakie zapewniają elementy systemu, definiowanie wewnętrznej architektury agentów oprogramowania według słabego oraz mocnego podejścia. Przykład budowy agenta reaktywnego w notacji AML prezentuje rysunek 3, ukazujący diagram budowy robota poruszającego się po pokoju, wyposaŝonego w detektor kolizji. Rys. 3. Przykład architektury robota w notacji AML Źródło: Opracowane na podstawie [CeRe07] Przykładem uŝycia diagramu w notacji UML, w procesie specyfikacji struktury systemu wieloagentowego jest rysunek 4.

8 Rys. 4. Fragment diagramu przypadków uŝycia systemu wieloagentowego dla celów wspomagania obsługi mieszkańca Źródło: Opracowanie własne Rysunek 4 reprezentujący fragment diagramu przypadków uŝycia, ukazuje ponadto moŝliwość zastosowania stereotypu agenta w procesie definiowania zakresu zadań poszczególnych jednostek wchodzących w skład systemu wieloagentowego. Podsumowanie Prezentowane w niniejszej pracy zagadnienia dotyczące metodyk budowy systemów wieloagentowych, a w szczególności hybrydowych systemów wieloagentowych, wskazują na duŝą heterogeniczność prezentowanych w literaturze rozwiązań. RóŜnorodność metodyk powoduje, iŝ nieprawidłowy wybór metodyki budowy systemu wieloagentowego, doprowadzić moŝe do niemoŝności specyfikacji kluczowych elementów systemu lub niejednoznaczności późniejszej interpretacji modelu. Roz-

9 wiązaniem prezentowych problemów jest zastosowanie załoŝonych metodyk powstających z połączenia róŝnych rozwiązań lub zastosowanie określonego języka specyfikacji modelu systemu wieloagentowego. Literatura [SBPL04] Sudeikat J., Braubach L., Pokahr A., Lamersdorf W.: Evaluation of Agent Oriented Software Methodologies Examination of the Gap Between Modeling and Platform Agent-Oriented Software Engineering V, Fifth International Workshop AOSE 2004: [XiDaLi06] Xiao X., Dan D., Lizhi X.: A Framework for blending agent oriented methodology. [w:] Li Y., Looi M., Zhong N., (red.) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications: Advances in Intelligent IT, Active Media Technology 2006: [HeGo02] Henderson-Sellers B., Gorton I.: Agent-based Software Development Methodologies. International Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications, OOPSLA Seattle USA 2002 [CCZ05] Cernuzzi L., Cossentino M., Zambonelli F.: Process models for agent-based development, International Journal on Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI). 2005: [BCGTZ04] Bernon C, Cossentino M, Gleizes M-P, Turci P, Zambonelli F. A study of some multi-agent metamodels

10 [LAI04] [CRC04] [CeRe07] Agent-Oriented Software Engineering Workshop (AOSE'04), New York (USA) 2004: Luck M., Ashri R., d'inverno M.: Agent-Based Software Deve-lopment (Agent-Oriented Systems), Artech House Publishers Cervenka R., Trencansky I., Calisti M., Greenwood D.: AML: Agent Modeling Language. Toward Industry-Grade Agent-Based Mode-ling, Agent-Oriented Software Engineering V: 5th International Workshop, AOSE 2004 Cervenka R., Trencansky I.: The Agent Modeling Language - AML. A Comprehensive Approach to Modeling Multi-Agent Systems, Birkhäuser Book Informacje o autorze: mgr Mariusz śytniewski Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

REALIZACJA AGENTÓW OPROGRAMOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA JAVA

REALIZACJA AGENTÓW OPROGRAMOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA JAVA REALIZACJA AGENTÓW OPROGRAMOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA JAVA Stanisław Stanek Małgorzata Pańkowska Mariusz śytniewski Technologia agentowa dla wspomagania procesów zarządzania Technologia agentów

Bardziej szczegółowo

Autor Jerzy Roszkowski. Management Systems Consulting. Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0

Autor Jerzy Roszkowski. Management Systems Consulting. Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0 Katalog szkoleń 2011 Akademia InŜynierii Oprogramowania MCS - Dr Jerzy Roszkowski Autor Jerzy Roszkowski Management Systems Consulting Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 JERZY MARCINKIEWICZ Uniwersytet Szczeciński PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ Streszczenie Metody specyfikacji wymagań

Bardziej szczegółowo

OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE SZACOWANIA KOSZTÓW WDROŻENIA SYSTEMÓW ERP

OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE SZACOWANIA KOSZTÓW WDROŻENIA SYSTEMÓW ERP PRZEMYSŁAW PLECKA przemek.plecka@gmail.com KRZYSZTOF BZDYRA krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania Politechnika Koszalińska OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży

Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży Maciej Gawinecki, Marcin Paprzycki, Maria Ganzha 9.1. Agentowy System Wspomagania Podróży Stworzenie systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE ZASTOSOWAŃ METADANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

KONCEPCJE ZASTOSOWAŃ METADANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH KONCEPCJE ZASTOSOWAŃ METADANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Streszczenie Mariusz śytniewski Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach zyto@sulu.ae.katowice.pl RóŜne koncepcje zastosowań

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH ZESZYTY NAUKOWE 55-68 Szymon SUPERNAK 1 WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH Streszczenie W treści omówiono koncepcję modelowania architektur korporacyjnych w celu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE TRENDY BUDOWY APLIKACJI INTERNETOWYCH. Mariusz Żytniewski

AKTUALNE TRENDY BUDOWY APLIKACJI INTERNETOWYCH. Mariusz Żytniewski AKTUALNE TRENDY BUDOWY APLIKACJI INTERNETOWYCH Mariusz Żytniewski Wprowadzenie Od kilkunastu miesięcy w różnego typu czasopismach branży informatycznej pojawia się określenie WEB 2.0 stosowane w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI

ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI Stanisław Stanek, Zbigniew Twardowski Wstęp Interdyscyplinarny obszar badań nad Systemami Wspomagania Decyzji dostarcza

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów.

Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów. Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów. Boiński Tomasz Orłowski Piotr Szpryngier Piotr 7 września 2012 Streszczenie. Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Włodzimierz Dąbrowski 2, Andrzej Stasiak 1, Krzysztof Wnuk 3 1. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Malinowska Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania

Bardziej szczegółowo

Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym

Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym Dr Jerzy Roszkowski 1 Marcin Cwajna 2 Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym 1. Streszczenie W chwili obecnej sektor publiczny w naszym kraju zaczyna

Bardziej szczegółowo

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych mgr inż. Krzysztof Kluza mgr inż. Weronika T. Adrian prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza dr inż. Grzegorz J. Nalepa dr hab. Marcin Szpyrka mgr inż. Krzysztof Kaczor mgr inż. Szymon Bobek Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1 2014, nr 2 (54) B. Marcinkowski, B. Gawin, BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne, e-mentor 2014, nr 2 (54), s. 57 67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1096. BPMN

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MODELI WYMAGAŃ DLA REGIONALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI MEDYCZNEJ OPARTYCH O HURTOWNIĘ DANYCH

BUDOWA MODELI WYMAGAŃ DLA REGIONALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI MEDYCZNEJ OPARTYCH O HURTOWNIĘ DANYCH Dr Jerzy ROSZKOWSKI 1 BUDOWA MODELI WYMAGAŃ DLA REGIONALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI MEDYCZNEJ OPARTYCH O HURTOWNIĘ DANYCH Wstęp Definiowanie wymagań biznesowych oraz wymagań na system jest fundamentalną rzeczą

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Inżynieria linii

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym

Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym Marian KOPCZEWSKI 1), Ewa CZAPIK-KOWALEWSKA, Joanna KRAWCZYK 2) 1) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2) Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Politechnika Koszalińska E-mail:marian.kopczewski@tu.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku

Bardziej szczegółowo