PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok"

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych r. w mln zł. 1. Plan finansowy na 2014 rok Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2014 rok - obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2013 roku. Plan finansowy na 2014 rok sporządzony został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, nr 164, poz z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą o świadczeniach : Wartość poniesionych przez MOW NFZ nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w latach w mln zł plan grudzień plan grudzień plan grudzień plan obowiązujący plan W części dotyczącej kosztów świadczeń opieki zdrowotnej podział środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Centralę i poszczególne oddziały Funduszu dokonany został zgodnie z zasadami określonymi w art. 118 Ustawy o świadczeniach, według algorytmu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych - Dz. U. 193 nr 171, poz Zgodnie z powyższymi przepisami (zastosowanymi po raz pierwszy przy planie finansowym na 2010 rok), podział środków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę liczbę str. 2

2 2,68% 2,16% 2,10% 1,37% 1,35% 0,56% 0,13% -0,14% -0,22% -0,22% -0,54% -1,19% -1,73% -2,33% -3,31% -4,69% 1 713, , , , , , , , , , , , , , , , ,84 ubezpieczonych w poszczególnych województwach wydzielonych według wieku i płci z uwzględnieniem tzw. ryzyka zdrowotnego oraz wartości wykonywanych na rzecz tych ubezpieczonych świadczeń wysokospecjalistycznych tj.: terapeutyczne programy lekowe oraz świadczenia zdrowotne o wartości jednostkowej wynoszącej co najmniej zł Planowane nakłady na 1 ubezpieczonego 2014 roku (plan pierwotny) - wg oddziałów wojewódzkich NFZ - w zł. Z uwagi na szacowanie przychodów Funduszu (w tym przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne uzyskane z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) na poziomie porównywalnym z planem 2013 roku, dla podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej między oddziały wojewódzkie NFZ zastosowano zapisy art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach. Zgodnie z tym przepisem, kwota planowanych w ten sposób środków dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ nie może być niższa niż w pierwotnym planie finansowym na rok poprzedzający ustalonym w dniu 14 sierpnia 2012 r. Skutkiem powyższego, międzyoddziałowa struktura podziału środków na świadczenia zdrowotne oraz planowany koszt świadczeń na jednego ubezpieczonego nie zmieniły się w stosunku do roku Udział Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w łącznym planie finansowym oddziałów Funduszu wynosi 8,49%, a nakłady na jednego ubezpieczonego (liczba ubezpieczonych według stanu na dzień r.) wynoszą 1 648,99 zł ,00% 2,50% % -2,50% -5,00% Planowane nakłady na 1 ubezpieczonego 2014 roku do średniej - plan pierwotny - w % str. 3

3 Kwota zaplanowana dla Małopolskiego OW NFZ na jednego ubezpieczonego 1 648,99 zł jest mniejsza od średnich nakładów o 19,85 zł, tj.: o 1,19%, natomiast od najwyższych nakładów Łódzkiego OW NFZ jest mniejsza o 64,58 zł, tj.: o 3,77%. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów przeznaczoną na jednego ubezpieczonego, Małopolski OW NFZ zajmuje dwunaste miejsce w stosunku do pozostałych oddziałów. Główne zasady, którymi kierowano się przy konstruowaniu planu finansowego na 2014 rok to: konieczność utrzymania struktury rodzajowej planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych, zabezpieczenie środków w pozycji B 2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych na poziomie założonym przez Centralę NFZ, założenie, że środki przeznaczone na finansowanie na terenie Małopolski świadczeń zdrowotnych w 2014 roku będą odpowiednio zwiększone o wartość wynikającą z udzielonych przez Dyrektorów OW NFZ upoważnień do kontraktowania świadczeń wynikających z międzywojewódzkiej migracji ubezpieczonych, budżet na refundację, którego definicja została określona w art. 2 ust. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696) zwanej dalej ustawą refundacyjną: w rodzaju leczenie szpitalne koszty leków/substancji czynnych w terapeutycznych programach zdrowotnych oraz w chemioterapii, w rodzaju refundacja cen leków koszty refundacji, o której mowa w art. 36 ust. 4 i 5, art. 37 ust. 2 i art. 38 ust. 6 ustawy o świadczeniach, został ustalony przy uwzględnieniu zapisów art. 74 ustawy refundacyjnej, utrzymanie dotychczasowych zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z częściowym uwzględnieniem ewentualnych skutków projektowanych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ zmian warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń zdrowotnych. Kwota zaplanowana dla Małopolskiego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej ,00 tys. zł jest równa planowanym nakładom według pierwotnego planu finansowego na 2013 rok. Tabela nr 1. Struktura oraz dynamika planowanych wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej w 2014 r. w porównaniu do planu finansowego na 2013 r., obowiązującego w styczniu 2013 r. Poz. Wyszczególnienie Plan 2014 rok Plan 2013 rok Różnica Dynamika =(3-4) 6=(3/4) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych % B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,00% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,37% B2.3 lecznictwo szpitalne ,42% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,79% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,06% B2.6 B2.7 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opieka paliatywna i hospicyjna ,46% ,32% str. 4

4 -12,30-0,36-3,15 1,91 0,52 2,59 2,20 0,67 0,54 12,88 15,17 10,72 B2.8 leczenie stomatologiczne ,22% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe % B2.10 pomoc doraźna % B2.11 B2.12 B2.13 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny ,74% ,83% ,75% B2.14 refundacja cen leków ,63% B2.18 koszty świadczeń z lat ubiegłych ,31% Zmiany wartości planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (styczeń 2013 r.) w mln zł. 2 Kwota zaplanowana dla Małopolskiego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej na 2013 rok zwiększona została w ciągu roku obowiązywania ogółem o kwotę ,00 tys. zł, tj.: o 1,01%. Otrzymane w trakcie roku 2013 środki, zostały przeznaczone na: leczenie szpitalne w wysokości ,00 tys. zł, - w celu zabezpieczenia: finansowania świadczeń realizowanych ponad wartość zawartych umów - w wysokości tys. zł, finansowania świadczeń wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 3b ustawy o świadczeniach w wysokości 1 142,00 tys. zł, lecznictwo uzdrowiskowe w wysokości 27,00 tys. zł - w celu zabezpieczenia finansowania świadczeń dla pacjentów pracujących przy azbeście. Plan finansowy na 2014 rok Małopolskiego OW NFZ, w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej, został ostatecznie ukształtowany w grudniu 2013 roku. Dokonane przez Dyrektora MOW NFZ przesunięcia pomiędzy rodzajami świadczeń medycznych uwzględniały wysokość prognozowanej wartości umów na 2013 rok oraz przewidywaną realizację świadczeń ,39 Kwota zaplanowana na 2014 rok dla Małopolskiego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w wysokości ,00 tys. zł jest mniejsza od planowanych nakładów według planu finansowego 2013 roku obowiązującego w grudniu 2013 r. o 53,58 mln zł, tj.: o 1,00%. str. 5

5 -42,84-27,11-0,49-0,95-3,30 0,88 1,17 1,84 0,52 1,29 0,90 0,37 1,07 13,07 Tabela nr 2. Struktura oraz dynamika planowanych wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej 2014 roku w porównaniu do planu finansowego na 2013 r., obowiązującego w grudniu 2013 roku. Poz. Wyszczególnienie Plan 2014 rok Plan 2013 rok Różnica Dynamika =(3-4) 6=(3/4) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych ,00% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,13% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,25% B2.3 lecznictwo szpitalne ,34% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,12% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,73% B2.6 B2.7 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opieka paliatywna i hospicyjna ,46% ,97% B2.8 leczenie stomatologiczne ,49% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,76% B2.10 pomoc doraźna % B2.11 B2.12 B2.13 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny ,48% ,33% ,70% B2.14 refundacja cen leków ,20% B2.18 koszty świadczeń z lat ubiegłych Zmiany wartości planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (grudzień 2013 r.) w mln zł Środki na kontrakty w 2014 roku Wartość środków na kontrakty ,00 tys. zł jest większa od środków na kontrakty w 2013 r., obowiązujących w styczniu 2013 r., o 5,62 mln zł, tj.: o 0,11%. Tabela nr 3. Wartość środków na kontrakty w 2014 roku w stosunku do 2013 roku, obowiązujących w styczniu 2013 roku. Poz. Wyszczególnienie Środki na kontrakty Środki na kontrakty Różnica 2014 rok 2013 rok =(3-4) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych B2.1 podstawowa opieka zdrowotna B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna B2.3 lecznictwo szpitalne str. 6

6 -31,39-12,30-0,15-1,31-2,46 0,72 0,82 2,49 2,21 0,65 12,88 16,24 17,20 B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień B2.5 rehabilitacja lecznicza B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna B2.8 leczenie stomatologiczne B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe B2.10 pomoc doraźna B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych B2.12 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie B2.13 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny B2.14 refundacja cen leków B2.18 koszty świadczeń z lat ubiegłych Zmiany wartości środków przeznaczonych na kontrakty w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (styczeń 2013 r.) w mln zł. 25,00 Wartość środków na kontrakty ,00 tys. zł jest niższa od środków na kontrakty w 2013 roku, obowiązujących w grudniu 2013 roku, o 55,83 mln zł, tj. o 1,04 %. Ostateczna wartość środków na kontrakty na 2014 rok Małopolskiego OW NFZ została ukształtowana na podstawie: zmiany planu finansowego na 2013 rok w grudniu 2013 roku, w części dotyczącej kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, przesunięć dokonanych przez oddziały wojewódzkie w udzielonych upoważnieniach (wyjazdy, przyjazdy) wpływających na zmianę wartości środków przeznaczonych na kontrakty na 2013 rok. W trakcie 2013 roku sfinansowano kwotą 59,83 mln zł część nadwykonanych świadczeń: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej m. in. na zakresach dziecięcych, badań endoskopowych układu pokarmowego, badań medycyny nuklearnej, leczenia szpitalnego m. in. tzw. nielimity, neurologia (leczenie udarów), terapeutyczne programy lekowe, anestezjologia i intensywna terapia oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych - hemodializy. Wartość świadczeń wykonanych ponad umowy zawarte na 2013 rok, na koniec 2013 roku wyniosła 169,23 mln zł. Aneksami rozliczeniowymi i ugodami za rok 2013 sfinansowano nadwykonane świadczenia opieki zdrowotnej za kwotę 135,77 mln zł. -25,00-5 Świadczeniodawcy, przyjmując warunki aneksów rozliczeniowych i ugód, zrzekli się wszelkich dalszych roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z udzielaniem wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanych w ramach wszystkich rodzajów świadczeń, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku. str. 7

7 -27,11-1,62-1,94-3,30 0,88 1,32 1,57 0,52 1,63 1,09 0,37 0,98 13,34 Tabela nr 4. Wartość środków na kontrakty na 2014 rok w stosunku do 2013 roku, obowiązujących w grudniu 2013 roku. Poz. Wyszczególnienie Środki na kontrakty 2014 rok Środki na kontrakty 2013 rok Różnica =(3-4) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych B2.1 podstawowa opieka zdrowotna Zmiany wartości środków przeznaczonych na kontrakty w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (grudzień 2013 r.) w mln zł. 3 B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna B2.3 lecznictwo szpitalne B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień B2.5 rehabilitacja lecznicza B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna B2.8 leczenie stomatologiczne B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe B2.10 pomoc doraźna B2.11 B2.12 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie B2.13 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny B2.14 refundacja cen leków B2.18 koszty świadczeń z lat ubiegłych ,55 3. Migracja ubezpieczonych w 2014 roku Środki w pozycji rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych zabezpieczono w 2014 roku na poziomie określonym w założeniach otrzymanych z Centrali NFZ do projektu planu finansowego na 2014 rok. Saldo wymiany międzyoddziałowej środków (różnica upoważnień otrzymanych i udzielonych) na 2014 rok jest korzystne dla Małopolski zwiększa się planowana wartość świadczeń udzielonych ubezpieczonym przyjezdnym z innych oddziałów Funduszu ponad planowaną wartość świadczeń zrealizowanych z tytułu leczenia ubezpieczonych małopolskich poza województwem. str. 8

8 Małopolski OW NFZ, określając plany zabezpieczenia świadczeń oraz kontraktując na tej podstawie świadczenia na terenie województwa czyni starania mające wpłynąć na polepszenie ww. relacji w przepływach migracyjnych ubezpieczonych. Skutek podjętych decyzji w zakresie polepszenia dostępności, zarówno w odniesieniu do liczby, jak i do oferty wysokospecjalistycznych świadczeń, którym jest zatrzymanie ubezpieczonych na terenie Małopolski, jak również zwiększenie napływu świadczeniobiorców z innych województw widać m.in. w zakresie świadczeń pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), unikatowej w skali kraju terapii protonowej w leczeniu nowotworów oka oraz terapii hiperbarycznej. Tabela nr 5. Wartość upoważnień w latach Rok Upoważnienia Wyjazdy Przyjazdy Bilans pierwotne (z l. uzdrowiskowym) , , ,43 pierwotne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,00 ostateczna (z l. uzdrowiskowym) , , ,52 ostateczna (bez l. uzdrowiskowego) , , ,86 pierwotne (z l. uzdrowiskowym) , , ,13 pierwotne (bez l. uzdrowiskowego) , , , pierwotne , , ,70 ostateczne , ,02-462,47 pierwotne , , ,50 ostateczne , , ,03 pierwotne , , ,50 ostateczne , , ,07 pierwotne (z l. uzdrowiskowym) , , ,47 pierwotne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,00 ostateczne (z l. uzdrowiskowym) , , ,51 ostateczne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,49 pierwotne (z l. uzdrowiskowym) , , ,44 pierwotne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,00 ostateczne (z l. uzdrowiskowym) , , ,69 ostateczne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,21 str. 9

9 -0,28-2,63-0,77-13,95-5,44 3,01 2,11 0,60 2,95 2,51 4,43 0,75 7,50 2,18 11,13 5,57 2,97 4,55 3,23 8,00 69,76 55,83 40,37 11,88 20,24 30,98 69,76-0,28-2,63-0,77-0,83 3,01 2,11 0,60 2,95 11,88 20,24 38, Saldo migracji rok - bilans upoważnień wg oddziałów (bez lecznictwa uzdrowiskowego) - w mln zł. 38,8 4,8 1,4 2,1 0,7 4,9-24,1 3,6 58,1 0,5 2,7-63,0 41,3 1,8 3,0 0,8 4 2 Saldo migracji roku - upoważnienia wg rodzajów kosztów (bez lecznictwa uzdrowiskowego) - w mln zł. 2,51-2 Saldo migracji roku - upoważnienia wg oddziałów (łącznie z lecznictwem uzdrowiskowym) - w mln zł. 4 Saldo migracji roku - upoważnienia wg rodzajów kosztów (łącznie z lecznictwem uzdrowiskowym) - w mln zł ,35-0,83-2 str. 10

10 4. Ryzyka i zagrożenia Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zidentyfikował następujące zagrożenia związane z realizacją planu finansowego na rok 2014: możliwy brak zwiększeń w trakcie roku 2014 środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej chociażby w wysokości zbliżonej do roku 2013; brak wystarczających środków w obowiązującym planie finansowym 2014 roku na ew. zwiększoną - powyżej kwot planowanych na podstawie danych historycznych realizację świadczeń tzw. priorytetów m. in. anestezjologię i intensywną terapię, neurologię (leczenie udarów). Powyższa tabela przedstawia wartość otrzymanych, dodatkowych środków, w ramach planu finansowego, kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w latach , w trakcie obowiązywania tych planów. Tabela nr 6. Wartość otrzymanych środków w planach finansowych w trakcie ich obowiązywania w latach Plan finansowy Rok początek roku, w którym obowiązywał - styczeń koniec roku, w którym obowiązywał - grudzień różnica - plan obowiązujący w grudniu do obowiązującego w styczniu kwota kwota % , , ,75 105,51% , , ,00 104,51% , , ,00 108,70% , ,00 106,24% , , ,00 115,95% , , ,85% , ,00 104,79% , , ,00 101,30% , ,00 101,15% , , ,00 101,01% str. 11

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK SIERPIEŃ 2014 R. SPIS TREŚCI: 1. PLAN FINANSOWY NFZ NA 2013 ROK... 4 1.1. PIERWOTNY PLAN FINANSOWY NFZ NA 2013

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Plan finansowy WOW NFZ na 26 rok w wersji pierwotnej i ostatecznej oraz na 27 rok w wersji pierwotnej i aktualnej 3 8 3 6 91 538 3 4 395 34 tys. zł 3 2 3 2 8 87 279 44 763 Koszty ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 1. Nakłady MOW NFZ na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w latach 2004 2012 Poziom nakładów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w okresie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2014 Wzrost nakładów finansowych na lecznictwo uzdrowiskowe w 2014 roku w stosunku do 2006 roku, kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/2015/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwała nr II/2015/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwała nr II/215/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 215 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA REHABILITACJA LECZNICZA 1. Nakłady finansowe MOW NFZ na rehabilitację leczniczą w latach 2004 2013 Poziom nakładów na rehabilitację leczniczą o okresie od 2004 do 2013 r. odznacza się znaczącym wzrostem

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA Załącznik nr 4 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM Na podstawie danych pochodzących z: - Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Urzędu Statystycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. 1735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 Pojęcie opieki długoterminowej w tym rozdziale obejmuje świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r.

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r. Projekt, 07.03.2014 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (OPH) OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (OPH) OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (OPH) OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA 1. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 Kontraktowanie świadczeń na rok 2013 w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna prowadzone było

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH) 1. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH) 1. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH) 1. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 Kontraktowanie świadczeń na rok 2014 w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna prowadzone było w trybie aneksowania

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2013 Poziom nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe charakteryzuje się nierównomiernością. Po okresie wzrostu w latach 2006-2009,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji 1. Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach: Okres

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004-2014 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2008 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2008 roku N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-410-10/2009 Nr ewid. 164/2009/P/09/091/KPZ Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Narodowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych; pozytywny i negatywny, świadczenia gwarantowane. Karolina Skóra

Koszyk świadczeń gwarantowanych; pozytywny i negatywny, świadczenia gwarantowane. Karolina Skóra Koszyk świadczeń gwarantowanych; pozytywny i negatywny, świadczenia gwarantowane Karolina Skóra Czym jest koszyk świadczeń zdrowotnych Koszyk świadczeń jest zbiorem świadczeń zdrowotnych lub procedur medycznych:

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2008 r.

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2008 r. Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2008 r. INSTRUKCJA rozliczania migracji ubezpieczonych w 2008 r. W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

wykonanie w 2012 roku planu finansowego

wykonanie w 2012 roku planu finansowego KZD-4101-01-01/2013 Nr ewid. 165/2013/P/13/128/KZD Informacja o wynikach kontroli wykonanie w 2012 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia MarzEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 28.09.2015 r.. INFORMACJA PORÓWNAWCZA dot. zestawienia treści obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE PLANU FINANSOWEGO... 3 1.2. PODSTAWY PRAWNE I ZASADY SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO... 5 1.3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 REHABILITACJA LECZNICZA

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 REHABILITACJA LECZNICZA REHABILITACJA LECZNICZA 1. Nakłady finansowe MOW NFZ na rehabilitację leczniczą w latach 2004 2012 Poziom nakładów na rehabilitację leczniczą o okresie od 2004 do 2012 r odznacza się znaczącym wzrostem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK kwiecień 2006 r. SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE... 4 II. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI NFZ... 9 III. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ... 10

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe

Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe Obsługa informatyczna Usługi Architektoniczne Firma Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Początkowo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Departament Analiz i Strategii Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja. Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji 1. Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach: Okres

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2011 ROKU

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2011 ROKU KZD-4101-01/2012 Nr ewid. 164/2012/P/12/121/KZD Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2011 ROKU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ. 2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ. 2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2013 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Załącznik do testu regulacyjnego l. Metodologia oszacowania skutków finansowych projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-04-01/2012 P/12/121 Olsztyn, dnia 25 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Zakrzewski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/IV/2014. w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Protokół nr 10/IV/2014. w dniu 23 kwietnia 2014 r. Protokół nr 10/IV/2014 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 kwietnia 2014 r. I. Posiedzeniu Rady przewodniczył Pan Łukasz Falgier Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-03-01/2012 P/12/121 Wrocław, dnia 24 lipca 2012 r. Pani Wioletta Niemiec Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r. PROJEKT z dnia 21.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji 1. Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach: Okres

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia 29 grudnia 2009r. KPZ-4114-01-01/2009 I/09/2009 Pani Barbara Misińska Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl Analiza danych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH TERAPII ONKOLOGICZNYCH PROJEKT BADAWCZY ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 73/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 73/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁOŚĆ LECZENIA Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW LECZNICZYCH. Konferencja Leki, 20 kwietnia 2016 Centrum Prasowe PAP

CIĄGŁOŚĆ LECZENIA Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW LECZNICZYCH. Konferencja Leki, 20 kwietnia 2016 Centrum Prasowe PAP CIĄGŁOŚĆ LECZENIA Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW LECZNICZYCH Konferencja Leki, 20 kwietnia 2016 Centrum Prasowe PAP 1. Zagadnienia. Świadczenia gwarantowane. Lek jako świadczenie gwarantowane. Ciągłość udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1400 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1 1 z 6 2012-04-27 19:17 Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ (opublikowano 15.09.2010 r.) Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich Katarzyna Miszczyńska * Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich Wstęp Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia Projekt z dn. 23.07.2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem wyrobów medycznych (MD)

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem wyrobów medycznych (MD) Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem wyrobów medycznych (MD) więcej pytań czy odpowiedzi? Maciej Nowicki MD, MBA Plan miejsce MD w koszyku świadczeń bieżące finansowanie MD ze środków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. wyrobów medycznych (MD) więcej pytań czy odpowiedzi? Maciej Nowicki MD, MBA

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. wyrobów medycznych (MD) więcej pytań czy odpowiedzi? Maciej Nowicki MD, MBA Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem wyrobów medycznych (MD) więcej pytań czy odpowiedzi? Maciej Nowicki MD, MBA Plan miejsce MD w koszyku świadczeń bieżące finansowanie MD ze środków

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w rozdziale 4 działu II,

Bardziej szczegółowo

Pan. Pozwalam sobie przedstawić Panu Ministrowi obawy w zakresie dostępu. obywateli, po dniu 1 lipca 2012 r., do leków stosowanych w ramach programów

Pan. Pozwalam sobie przedstawić Panu Ministrowi obawy w zakresie dostępu. obywateli, po dniu 1 lipca 2012 r., do leków stosowanych w ramach programów RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-700858-V/12/AA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan BARTOSZ ARŁUKOWICZ Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie oddziałów szpitalnych

Wyposażenie oddziałów szpitalnych Wyposażenie oddziałów szpitalnych w jednolitym rozporządzeniu ministra zdrowia? W działalności placówek ochrony zdrowia związanej z wyposażaniem w sprzęt i aparaturę medyczną, trudno jest odnieść się do

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Białystok, dnia 27 września 2011 r. LBI-4101-04-03/2011 P/11/137 Pani dr n. med. Marzena Juczewska Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

Bardziej szczegółowo