LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013"

Transkrypt

1 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków w 2013 roku będzie skutkował wzrostem finansowania o 107,5 mln zł w stosunku do roku 2004, co stanowi 241% nakładów 2004 r Wykres nr 1. Nakłady na STM w latach (mln zł) 2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 Kontraktowanie świadczeń na rok 2013 w rodzaju leczenie stomatologiczne prowadzone było w trybie aneksowania umów. Aneksowaniu podlegało 451 umów zawartych z placówkami niemundurowymi oraz 2 umowy zawarte z placówkami , mundurowymi. Rozpoczęcie procesu aneksowania umów nastąpiło 15 października 2012 roku. Okres obowiązywania umów wynosi od r. do r., natomiast warunki finansowe dotyczą okresu od r. do r. W ramach procesu aneksowania umów rozmowy ze świadczeniodawcami były prowadzone przez zespoły negocjacyjne powołane Zarządzeniem Nr 420/12 Dyrektora MOW NFZ w Krakowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powołania zespołów przekazujących Świadczeniodawcom propozycje warunków rzeczowo-finansowych do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok W toku procesu aneksowania zostały przeprowadzone następujące czynności, mające na celu ustalenie ze świadczeniodawcami warunków finansowych na rok 2013, w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności do świadczeń dla mieszkańców Małopolski: przedstawienie świadczeniodawcom propozycji finansowania świadczeń w poszczególnych zakresach w roku 2013 wraz z opisem zasad ustalenia poziomu finansowania świadczeń, rozmowy ze świadczeniodawcami w celu ustalenia warunków finansowych na rok 2013 w poszczególnych zakresach świadczeń, spotkanie ze świadczeniodawcami w celu podpisania wersji papierowej aneksów, przygotowanie w systemie informatycznym MOW NFZ aneksów na rok 2013 poprzez wykorzystanie narzędzia automatyczne tworzenie szablonu umów. Reasumując, w wyniku aneksowania 452 umów wieloletnich podpisano aneksy na cały rok Z 1 świadczeniodawcą nie zostały ustalone warunki finansowe na rok 2013 z powodu str. 118

2 znaczących niewykonań, w wyniku czego otrzymał aneks tylko na 2 miesiące (w związku z tym, umowa uległa rozwiązaniu z dniem 29 lutego 2012 r. zgodnie z 32 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.). Na dzień 1 lutego 2013 r. w rodzaju leczenie stomatologiczne realizowane są 452 umowy, świadczenia są realizowane w 713 miejscach gabinetach/ poradniach. 3. Stan zabezpieczenia świadczeń w rodzaju - ogółem Na aneksowanie umów wieloletnich niewygasających z dniem 31 grudnia 2012 r. zaplanowano łączną kwotę ,00 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 100,00% 102,47% , ,50 wartości pierwotne 2012 wartości pierwotne 2013 Łączna kwota aneksowanych umów, umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań oraz umów, dla których nie zostały ustalone warunki finansowe na 2012 lecz konieczne jest dokonanie płatności za świadczenia udzielone w okresie styczeń luty 2012, wyniosła ,50 zł, co oznacza w ujęciu rocznym 102,47% w stosunku do pierwotnego planu umów w roku 2012 (wykres 2). Wykres nr 2. STM wysokość nakładów (zł) ,00% 102% Zakontraktowana liczba świadczeń w rodzaju STM wynosi w ujęciu rocznym punktów co oznacza 1,02% wzrost w stosunku do pierwotnego planu umów w roku wartości pierwotne 2012 wartości pierwotne 2013 Wykres nr 3. STM poziom dostępności (liczba jednostek rozl.) str. 119

3 4. Metodyka planowania zakupu świadczeń na 2013 W rodzaju leczenie stomatologiczne jako podstawę do ustalenia liczby jednostek rozliczeniowych planowanych na 2013 r., przyjęto porównanie planu z roku 2012 i poziom realizacji umów za 6 miesięcy (symulowane na 12 miesięcy). Do ustalenia proponowanej liczby jednostek rozliczeniowych w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r. ż., świadczenia ortodoncji, świadczenia chirurgii stomatologicznej z periodontologią, świadczenia protetyki stomatologicznej, na rok 2013 przyjęto następujące zasady: w przypadku wykonania planu umowy w 80% i powyżej, liczba planowana na 2013 r. stanowi 100% planu z roku 2012; w przypadku wykonania planu umowy poniżej 80% przyjęto założenia skutkujące zmniejszeniem liczby jednostek rozliczeniowych wg poniższych założeń: wykonanie pomiędzy 79-40% - plan na 2013 r. stanowi liczbę wynikającą z rzeczywistego wykonania, powiększoną o 10%; wykonanie poniżej 40% - ze względu na realizację kontraktu w stopniu niezabezpieczającym dostępności dla pacjentów - skutkuje brakiem propozycji kontynuacji umowy w roku 2013, dla tego wyróżnika (komórka organizacyjna/zakres); Wskutek opisanego założenia 1 umowa uległa całkowitemu zamknięciu (NZOZ w Nowym Sączu) ponieważ 1 pozycja, którą obejmował plan umowy realizowana była na poziomie poniżej 40%. Aby zapewnić prawidłową dostępność do świadczeń stomatologicznych, przeprowadzono analizę poziomu wykonania w poszczególnych powiatach (22). Założono, w oparciu o czynnik demograficzny, zwiększenie w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. w obszarach, gdzie udział populacji w wieku do 18 r. ż. liczony jako % w ogólnej liczbie populacji jest największy, z jednoczesnym uwzględnieniem wskaźnika dostępności do w/w zakresu świadczeń. Powyższe zasady skutkują zwiększeniem środków na przedmiotowy zakres w 5 powiatach. Liczba świadczeń w planie na 2013 r. zostaje zwiększona poprzez dodanie 10% liczby punktów u tych świadczeniodawców z wytypowanych powiatów, gdzie poziom wykonania umowy w analizowanym okresie (I-VI 2012) osiągnął poziom co najmniej 100%. 5 powiatów zakwalifikowanych do zwiększeń to: tatrzański, nowotarski, wadowicki, gorlicki, nowosądecki, bocheński. Zakłada się zwiększenie świadczeń realizowanych dla całej populacji w zakresie: leczenie ogólnostomatologiczne w obszarach o najniższym wskaźniku dostępności do w/w zakresu. Wskaźnik powiatowy porównano do średniej wojewódzkiej i w 5 powiatach o najniższym wskaźniku dostępności (nowotarski, krakowski, tatrzański, wielicki, proszowicki) zastosowano zasadę naliczenia planu na 2013 r. poprzez dodanie 10% liczby punktów u tych świadczeniodawców, którzy mieli w 2012 roku wykonanie na poziomie co najmniej 100%. Dla zakresów tzw. wysokospecjalistycznych, do ustalenia proponowanej liczby jednostek rozliczeniowych, z uwagi na ich specyfikę i dostępność, przyjęto następujące zasady: - świadczenia ortodoncji w przypadku nadwykonań wynoszących 105% i powyżej, podstawowy plan umowy, wynikający z planu 2012 r. zostanie powiększony o 10%; str. 120

4 - świadczenia w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów twarzoczaszki, w przypadku niewykonania planu 2012 r.- propozycja na 2013 r. na poziomie planu 2012 r., w przypadku wykonania na poziomie 100% lub powyżej - propozycja planu 2013 r. na poziomie wykonania; - 3 zakresy wysokospecjalistyczne świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym (6 umów), świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych (2 umowy), program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki (2 umowy) - propozycja planu 2013 r. na poziomie wykonania 2012 r.; - świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (1 umowa) utrzymanie ceny ryczałtu (dyżur 12 godzinny) na poziomie, jak w roku 2012 tj. 600 zł. Liczba ryczałtów wynika z warunku zapewnienia dostępności w soboty, niedziele, święta całodobowo oraz dyżury nocne w godzinach w dni powszednie. 5. Polityka cenowa w rodzaju STM w 2013 r. Założono utrzymanie cen na poziomie roku 2012 we wszystkich zakresach świadczeń (tabela nr 1) Tabela nr 1. Porównanie cen w latach Nazwa produktu Średnia Cena MOW NFZ 2012 Średnia Cena MOW NFZ 2013 świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 1,34 zł 1,34 zł świadczenia protetyki stomatologicznej 1,34 zł 1,34 zł świadczenia w dz. protetyki stomatologicznej dla osób po chir. leczeniu nowotworów twarzoczaszki 2,00 zł 2,00 zł świadczenia ogólnostomatologiczne 1,03 zł 1,03 zł świadczenia ogólnostomatologiczne ze znieczuleniem ogólnym świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt /12 godz.) program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 4,50 zł 4,50 zł 1,34 zł 1,34 zł 1,07 zł 1,07 zł 4,00 zł 4,00 zł 600 zł 600 zł 313,00 zł 313,00 zł 6. Ocena realizacji priorytetów przyjętych w Planie zakupu Określone w Planie zakupu priorytety na rok 2012 stanowiły: utrzymanie dostępności na poziomie co najmniej, jak w roku Jednocześnie identyfikowanie obszarów wymagających poprawy dostępności i w miarę możliwości zwiększanie liczby świadczeń w obszarach tego wymagających. Przedstawione cele związane z poziomem dostępności zostały zrealizowane częściowo, ze względu na obniżoną realizację umów przez część świadczeniodawców w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci do 18. r. ż. Ich poziom został str. 121

5 dostosowany do poziomu wykonania, natomiast, w celu zapewnienia właściwej dostępności do świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży, zwiększono nakłady na świadczenia ortodontyczne. 7. Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń w podziale terytorialno-zakresowym. W wyniku przeprowadzonego procesu aneksowania umów uzyskano najbardziej optymalne zabezpieczenie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, jakie możliwe było przy zastosowaniu powyższych założeń. 10. Planowane dalsze działania: priorytetowo w oparciu o czynnik demograficzny - zwiększenie w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r. ż. w obszarach, gdzie udział populacji w wieku do 18. r. ż. liczony jako % w ogólnej liczbie populacji jest największy, z jednoczesnym uwzględnieniem wskaźnika dostępności do w/w zakresu świadczeń; zwiększenie poziomu zabezpieczenia świadczeń w stomatologii wysokospecjalistycznej. 8. Obszary wymagające uzupełnienia lub korekty brak świadczeń - ortodoncja w powiecie proszowickim zostaną podjęte działania w postaci ogłoszenia konkursów uzupełniających, postępowanie uzupełniające dotyczące stomatologicznej pomocy doraźnej w Nowym Sączu i Tarnowie białe plamy 9. Ryzyka i zagrożenia Podstawowe ryzyka w zakresie realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne: 1. braki zabezpieczenia świadczeń - dotyczą świadczeń specjalistycznych, w ramach których mimo ogłoszenia konkursów brak jest oferentów spełniających wymagania Funduszu dot. kwalifikacji personelu, a w związku z tym brak jest podmiotów gotowych złożyć oferty. str. 122

6 Powiat/Miasto na prawach powiatu Zakres świadczeń/specjalność 2012 rok 2013 rok l. św-ców 2012 wartość 2012 l. św-ców 2013 wartość 2013 bocheński leczenie stomatologiczne ,14 zł ,88 zł brzeski leczenie stomatologiczne ,59 zł ,64 zł chrzanowski leczenie stomatologiczne ,63 zł ,65 zł dąbrowski leczenie stomatologiczne ,10 zł ,10 zł Uwagi/przyczyny ew. obniżenia nakładów Różnica ,98 zł wynika z wyliczenia propozycji na 2013 r. zgodnie z wykonaniem gorlicki leczenie stomatologiczne ,01 zł ,24 zł Rozwiązana 1 umowa w Rożnowicach krakowski leczenie stomatologiczne ,96 zł ,75 zł limanowski leczenie stomatologiczne ,97 zł ,86 zł miechowski leczenie stomatologiczne ,46 zł ,44 zł myślenicki leczenie stomatologiczne ,44 zł ,00 zł nowosądecki leczenie stomatologiczne ,03 zł ,57 zł nowotarski leczenie stomatologiczne ,25 zł ,95 zł olkuski leczenie stomatologiczne ,14 zł ,31 zł oświęcimski leczenie stomatologiczne ,75 zł ,93 zł proszowicki leczenie stomatologiczne ,99 zł ,59 zł suski leczenie stomatologiczne ,22 zł ,62 zł tarnowski leczenie stomatologiczne ,86 zł ,70 zł tatrzański leczenie stomatologiczne ,03 zł ,07 zł wadowicki leczenie stomatologiczne ,27 zł ,21 zł wielicki leczenie stomatologiczne ,05 zł ,20 zł m. Kraków leczenie stomatologiczne ,37 zł ,89 zł m. Nowy Sącz leczenie stomatologiczne ,94 zł ,46 zł m. Tarnów leczenie stomatologiczne ,09 zł ,44 zł ,29 zł ,50 zł Różnica ,02 zł wynika z wyliczenia propozycji na 2013 r. zgodnie z wykonaniem Różnica ,82 zł wynika z wyliczenia propozycji na 2013 r. zgodnie z wykonaniem Różnica ,16 zł wynika z wyliczenia propozycji na 2013 r. zgodnie z wykonaniem str. 123

7 str. 124

8 str. 125

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT do konsultacji

PROJEKT do konsultacji PROJEKT do konsultacji Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Kraków, lipiec 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Tytuł:

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Podstawowe informacje o Spółce Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska SPRAWOZDANIE dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja skrócona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu za lata 2010-2013,

Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu za lata 2010-2013, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Minister Pracy i Polityki Społecznej DPS-II-0700-18-7769/PM/2014 Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/2015/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwała nr II/2015/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwała nr II/215/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 215 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo