UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie w planie finansowym rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa w kwocie tys. zł. Zwiększenia Przeznaczenie dodatkowych środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie tys. zł (wzrost o 0,9%), z czego: tys. zł na pokrycie skutków finansowych ustaleń zawartych w dniu 1 stycznia 2006 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministrem Zdrowia i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, zgodnie z którymi nakłady na podstawową opiekę zdrowotną w roku bieżącym wzrosną o tys. zł, tys. zł na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych poza podstawową opieką zdrowotną. ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2006 ROK 1

2 ROZWIĄZANIE REZERWY NA SPŁATĘ POŻYCZKI UDZIELONEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNOSZĄCEJ TYS. ZŁ Pozycja F1 utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę tys. zł Na Narodowym Funduszu Zdrowia ciążą zobowiązania wobec skarbu państwa zaciągnięte przez byłe Regionalne Kasy Chorych z tytułu pożyczek udzielonych im w 2000 r. Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2004 r. o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa (Dz.U. Nr 149, poz. 1453), udzielone pożyczki podlegają wraz z oprocentowaniem w całości zwrotowi nie później niż do dnia 31 marca 2007 r. W związku z trudną sytuacją finansową NFZ w latach oraz dodatkowo koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej główny ciężar spłaty zobowiązań został przesunięty na lata Harmonogram spłaty pożyczki na lata przedstawia się następująco: 2006 r tys. zł, 31 marca 2007 r tys. zł. Spłata przedmiotowej pożyczki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) nie stanowi kosztu jednostki. Tym samym nie obciąża wyniku finansowego NFZ. Stąd spłata pożyczki następuje ze środków pieniężnych NFZ będących w obrocie i wpływa na płynność finansową NFZ. Jednakże dla bezpieczeństwa spłaty pożyczki w planie finansowym, określającym prognozowane przychody i koszty NFZ, uwzględniono środki finansowe na uregulowanie niniejszego zobowiązania. Zastosowanie takiej metodologii uzasadnia fakt, iż plan finansowy NFZ zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz z późn. zm.) musi być zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów, a spłata pożyczki w myśl ustawy o rachunkowości nie jest kosztem. Na etapie sporządzania planu finansowego nie jest możliwe stwierdzenie, że sytuacja finansowa założona w planie finansowym NFZ zmieni się w trakcie jego realizacji na tyle, aby było możliwe uregulowanie ww. zobowiązania bez tworzenia rezerwy w planie gwarantującej dostępność środków z przeznaczeniem na spłatę niniejszego zobowiązania. ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2006 ROK 2

3 W związku z powyższym w przypadku sytuacji finansowej NFZ umożliwiającej spłatę pożyczki ze środków pieniężnych będących w obrocie, rozwiązanie rzeczonej rezerwy w planie finansowym umożliwia przesunięcie środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Sytuacja finansowa NFZ pozwoliła na uregulowanie raty pożyczki przewidzianej do spłaty na 2006 rok w wysokości tys. zł na początku bieżącego roku, w dniu 3 stycznia 2006 r. Spłata pożyczki nie wpłynie negatywnie na płynność finansową NFZ. Według wstępnych danych wynik finansowy NFZ za 2005 rok wyniósł tys. zł i zgodnie z art. 129 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony na pokrycie nierozliczonej straty z lat ubiegłych wynoszącej tys. zł. Należy podkreślić, iż mimo osiągniętej w latach ubiegłych zagregowanej straty NFZ nie posiada wymagalnych zobowiązań zewnętrznych, wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo. Ponadto w ubiegłym roku w stosunku do roku 2004 nastąpił ponad 50 procentowy spadek wartości świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, z kwoty tys. zł do kwoty tys. zł. Należy oczekiwać, iż pozytywna tendencja w tym względzie zostanie utrzymana w 2006 roku, co wpłynie na dalszy spadek stanu rezerw na zobowiązania wynikające z toczących się postępowań sądowych na koniec 2005 roku rezerwy wyniosły tys. zł wobec tys. zł w 2004 roku. WZROST KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ O KWOTĘ TYS. ZŁ Pozycja B2 koszty świadczeń zdrowotnych zwiększenie o kwotę tys. zł Środki w wysokości tys. zł pochodzące z rozwiązanej rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa przeznacza się na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez oddziały wojewódzkie. Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz.U. Nr 148 poz. 1232). ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2006 ROK 3

4 Wysokość środków przypadającą poszczególnym oddziałom wojewódzkim prezentuje poniższa tabela. dane w tys. zł Jednostka organizacyjna NFZ Kwota dodatkowych środków Udział procentowy Dolnośląski OW ,51% Kujawsko Pomorski OW ,45% Lubelski OW ,65% Lubuski OW ,37% Łódzki OW ,76% Małopolski OW ,57% Mazowiecki OW ,53% Opolski OW ,41% Podkarpacki OW ,77% Podlaski OW ,11% Pomorski OW ,37% Śląski OW ,75% Świętokrzyski OW ,18% Warmińsko Mazurski OW ,35% Wielkopolski OW ,82% Zachodniopomorski OW ,40% Suma ,00% Dodatkowe środki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na pokrycie skutków finansowych ustaleń zawartych w dniu 1 stycznia 2006 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministrem Zdrowia i Porozumieniem Zielonogórskim. W toku negocjacji Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązał się do wyasygnowania w roku bieżącym dodatkowych środków finansowych na podstawową opiekę zdrowotną w wysokości tys. zł. Sfinansowanie powyższych ustaleń nastąpi częściowo ze środków będących w dyspozycji oddziałów wojewódzkich w dotychczasowym planie finansowym NFZ (dyrektorzy niektórych oddziałów wojewódzkich na podstawie art. 124 ust. 6,7 dokonali przesunięć środków z refundacji cen ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2006 ROK 4

5 leków) kwota tys. zł, oraz ze środków będących przedmiotem zmiany planu finansowego kwota tys. zł. Łączny skutek finansowy wyniesie tys. zł. Wzrost nakładów na podstawową opiekę zdrowotną w poszczególnych oddziałach wojewódzkich zaprezentowano w poniższej tabeli. Przyrost waha się w granicach od 3,83% do 8,13% i wynika z dążenia do minimalizacji odchyleń stawek za świadczenia w skali kraju oraz ujednolicenia sposobu zawierania umów na poszczególne świadczenia przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu finansowania w każdym z oddziałów wojewódzkich. dane w tys. zł Jednostka organizacyjna NFZ Wzrost nakładów na podstawową opiekę zdrowotną w tym ze środków w dotychczasowym planie finansowym w tym ze środków zgodnie ze zmianą planu finansowego Dolnośląski OW Kujawsko Pomorski OW Lubelski OW Lubuski OW Łódzki OW Małopolski OW Mazowiecki OW Opolski OW Podkarpacki OW Podlaski OW Pomorski OW Śląski OW Świętokrzyski OW Warmińsko Mazurski OW Wielkopolski OW Zachodniopomorski OW Suma Pozostałe środki w łącznej wysokości tys. zł oddziały wojewódzkie rozdysponowały pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb zgodnie z wyszczególnieniem: ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2006 ROK 5

6 1,5% Względny przyrost nakładów na poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej wynikający z rozdysponowania dodatkowych środków w wysokości tys. zł dane w tys. zł 1,07% 1,0% 0,87% 0,60% 0,5% 0,36% 0,35% 0,32% 0,14% 0,12% 0,11% 0,11% 0,09% 0,0% profilaktyka ambulatoryjna opieka specjalistyczna sprzęt ortopedyczny opieka długoterminowa lecznictwo szpitalne leczenie stomatologiczne świadczenia kontraktowane odrębnie refundacja cen leków opieka psychiatryczna rehabilitacja lecznicza pomoc doraźna Dodatkowe środki zostaną przeznaczone w szczególności: w zakresie profilaktyki na program profilaktyki raka piersi, co podyktowane jest dużym zapotrzebowaniem na ten rodzaj świadczeń występującym na terenie województwa świętokrzyskiego oraz w oddziale śląskim na zwiększenie nakładów na ten rodzaj ze względu na niewystarczające środki w planie obowiązującym, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na finansowanie m.in. następujących procedur: diagnostyka CT, badania urodynamiczne, histeroskopia diagnostyczna, badania echokardiograficzne serca płodu, badania endoskopowe układu oddechowego, badania elektrokardiograficzne, badania elektrofizjologiczne, kolonoskopia, ph-metria, tomografia komputerowa, poradnie: schorzeń tarczycy, gastroenterologiczna, reumatologiczna, neurochirurgiczna, foniatrii, hepatologii, kardiologii, neurologii, chirurgii naczyniowej, proktologii, w zakresie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny na skrócenie kolejek oczekujących w oddziałach łódzkim i zachodniopomorskim, ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2006 ROK 6

7 w zakresie opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności do medycyny paliatywnej, konieczność zakontraktowania dodatkowych świadczeń w zakładach opieki leczniczej, w tym dla pacjentów apalicznych potrzeby sygnalizowane z oddziałów anestezjologii, intensywnej terapii, neurologicznych, w zakresie lecznictwa szpitalnego na finansowanie m.in. chemioterapii w oddziałach onkologicznych i hematologicznych, kardiologii, kardiochirurgii, onkohematologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, programy terapeutyczne (lekowe), szpitalnych oddziałów ratunkowych, leczenie sepsy, leczenia wirusowego zapalenia wątroby, leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, leczenia stwardnienia rozsianego, brachyterapii, teleradioterapii, w zakresie leczenia stomatologicznego na finansowanie programu ortodontycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, zwiększenie limitów leczenia dzieci, w zakresie świadczeń odrębnie kontraktowanych na finansowanie hemodializ, dializ otrzewnowych, endowaskularnego zaopatrzenia tętniaków, tlenoterapii w warunkach domowych refundację cen leków ze względu na wcześniejsze zmniejszenia tej pozycji planu finansowego w niektórych oddziałach wojewódzkich związane z ustaleniami z Porozumieniem Zielonogórskim w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2006 ROK 7

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo