Raport NFZ. za 2007 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport NFZ. za 2007 rok"

Transkrypt

1 Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008

2

3 1 Wprowadzenie Od autorów Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r Podstawy prawne Nowelizacje ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ważniejsze zmiany w 2007 r Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (DzU Nr180, poz z późn. zm.) Organizacja Funduszu w 2007 r Uwarunkowania działalności NFZ w 2007 roku Wprowadzenie Podstawowe dane statystyczne w 2007 roku Wskaźniki społeczno ekonomiczne związane z ochroną zdrowia Ludność Bezrobocie Finanse Statystyka medyczna Szpitale Łóżka szpitalne Łóżka szpitalne na mieszkańców Łóżka szpitalne publiczne i niepubliczne Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Placówki POZ na mieszkańców Personel medyczny Lekarze Pielęgniarki i położne Ubezpieczeni Informacje ogólne Ubezpieczeni w NFZ

4 Komentarz Finanse NFZ w 2006 roku Plan finansowy NFZ Zmiany planu finansowego NFZ ustalonego na 2007 rok Główne przyczyny zmian planu finansowego NFZ na 2007 rok Zmiany planu finansowego oddziałów wojewódzkich na 2007 r. w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych Przychody Przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki Przychody ze składek z lat ubiegłych Wskaźniki realizacji przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne Przychody wynikające z przepisów o koordynacji Przychody z tytułu realizacji zadań zleconych Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego Środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Pozostałe przychody Przychody finansowe Koszty Planowany odpis aktualizujący składkę należną Planowany odpis aktualizujący składkę należną w stosunku do ZUS Planowany odpis aktualizujący składkę należną w stosunku do KRUS Koszty poboru i ewidencjonowania składek Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Funduszu łącznie Realizacja planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej Według rodzajów świadczeń Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Leczenie szpitalne Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Rehabilitacja lecznicza Opieka długoterminowa Leczenie stomatologiczne Lecznictwo uzdrowiskowe Pomoc doraźna i transport sanitarny Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne Refundacja cen leków Rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

5 Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków Rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych Koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych Koszty realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust 3 pkt 3 ustawy Koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach przepisów o koordynacji obywatelom Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na terenie Polski Koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy Wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz z późn. zm.) Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego Koszty administracyjne Pozostałe koszty Inne koszty Wynik finansowy Umowy na świadczenia zdrowotne w 2007 roku Informacje podstawowe Przebieg postępowań i zawieranie umów Zawieranie umów na 2008 rok Zawarte umowy Realizacja umów Miejsce realizacji świadczeń Podstawowa Opieka Zdrowotna - POZ Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ (NFZ ogółem) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna AOS Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS (NFZ ogółem) Lecznictwo Szpitalne SZP Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP (NFZ ogółem) Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień PSY Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY (NFZ ogółem) Rehabilitacja Lecznicza REH Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH (NFZ ogółem) Opieka Długoterminowa OPD Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD (NFZ ogółem) Leczenie Stomatologiczne STM Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM (NFZ ogółem) Leczenie Uzdrowiskowe UZD Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD (NFZ ogółem) Ratownictwo i Transport Medyczny RTM Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM (NFZ ogółem) Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia PRO Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO (NFZ ogółem) Świadczenia Odrębnie Kontraktowane SOK Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK (NFZ ogółem) Zaopatrzenie w Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze ZAO Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO (NFZ ogółem)

6 6 Refundacja leków w 2007 roku Wstęp Uwagi ogólne dotyczące danych zawartych w sprawozdaniu Listy leków i chorób przewlekłych oraz uprawnienia pacjentów Koszty refundacji leków w roku 2007 * Koszty całkowite Koszty całkowite w 2003 r Koszty całkowite w 2004r Koszty całkowite w 2005r Koszty całkowite w 2006 r Koszty całkowite w 2007 r Dynamika zmian Koszty refundacji wg list leków Rodzaje odpłatności Uprawnienia dodatkowe pacjentów Analiza recept* Grupy ATC Substancje czynne refundowanych leków Produkty handlowe Produkty lecznicze z uwzględnieniem dawki, postaci i opakowania Podmioty odpowiedzialne generujące największe koszty refundacji Oddziały Wojewódzkie NFZ Realizacja zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Charakterystyka ogólna Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji Zaświadczenia wydane przez Fundusz osobom ubezpieczonym Poświadczenia wydane na podstawie zarejestrowanych formularzy przedstawionych przez osoby uprawnione Świadczenia zrealizowane na podstawie przepisów o koordynacji Struktura roszczeń zgłoszonych przez państwa członkowskie UE i EFTA w związku z leczeniem osób ubezpieczonych w Funduszu oraz stan zobowiązań RP na dzień Struktura roszczeń przekazanych przez Fundusz państwom członkowskim UE i EFTA w związku z leczeniem osób uprawnionych na terenie Polski oraz stan wierzytelności RP na dzień Refundacja kosztów świadczeń osobom ubezpieczonym w Funduszu na podstawie art. 34 rozporządzenia 1408/ Kwoty autoryzowane na formularzach E 126 wystawionych przez inne państwa członkowskie UE i EFTA Działania kontrolne i Audyt Kontrola realizacji umów, w tym najczęściej stwierdzone nieprawidłowości Monitorowanie ordynacji lekarskiej Zażalenia na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ Kontrole aptek Kwoty nienależnej refundacji w poszczególnych oddziałach wynikające z protokołów kontroli Kontrola wewnętrzna

7 8.6 Audyt wewnętrzny Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Funduszu w 2007 r Sprawy sądowe Skargi i działalność Rzecznika Praw Pacjenta Skargi dotyczące świadczeniodawców rozpatrzone w 2007 r Skargi na obsługę ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia Interwencje podjęte przez Rzecznika Praw Pacjenta Działania edukacyjne i informacyjne Spis tabel Spis wykresów Zewnętrzne źródła danych statystycznych

8 1 Wprowadzenie 1.1 Od autorów Szanowni Państwo, prezentujemy kolejny, czwarty już coroczny Raport Narodowego Funduszu Zdrowia, ukazujący w sposób jednolity funkcjonowanie NFZ na przestrzeni ostatniego roku i lat poprzednich. Podstawą Raportu były Sprawozdanie z działalności NFZ za 2007 r., Sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ za 2007 r. oraz opracowania własne Centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ. W tym wydaniu autorzy zrezygnowali z części szczegółowej dotyczącej finansowania świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu. Prezentowane wskaźniki demograficzne, ekonomiczne i zdrowotne pochodzą z zasobów własnych NFZ, danych GUS oraz CSIOZ. W raporcie nie uwzględniono części danych za 2007 r. w zakresie statystyki medycznej. Zostaną one uzupełnione po ich ogłoszeniu przez GUS. 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie Cena jednostkowa Kwota określająca wartość jednego świadczenia wyrażona w określonych jednostkach rozliczeniowych. CPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Fundusz Narodowy Fundusz Zdrowia. Kapitacyjna stawka roczna Kwota przeznaczona na objęcie opieką jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego roku. Kontraktowanie Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert albo rokowań. Koszty zrealizowanych umów Całość kosztów poniesionych przez NFZ na realizację zawartych ze świadczeniodawcami umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju świadczeń. Materiały informacyjne Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ustalone przez Prezesa Funduszu, dla danego rodzaju lub zakresu świadczeń. Oddział Funduszu Oddział wojewódzki Funduszu, który prowadzi postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ogłoszenie o postępowaniu Ogłoszenie o konkursie ofert albo ogłoszenie o rokowaniach i zaproszenie do rokowań. Okres rozliczeniowy Okres roku kalendarzowego albo inny okres oznaczony w umowie, gdy umowa została zawarta na okres krótszy niż rok. 6

9 OW NFZ Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Placówki placówki ochrony zdrowia - jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej np. szpitale, przychodnie, stacje pogotowia ratunkowego itp. Potrzeby zdrowotne Liczba i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców. Procedura medyczna Postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej, przy zastosowaniu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych. Punkt rozliczeniowy Jednostka rozliczeniowa stosowana przez Oddział Funduszu do wyrażania wartości świadczeń będących przedmiotem umowy. Przedmiot postępowania Określone w ogłoszeniu o postępowaniu świadczenia opieki zdrowotnej należące do jednego rodzaju świadczeń, które są kontraktowane przez Oddział Funduszu w ramach danego postępowania. Rodzaj świadczeń Wyodrębnione świadczenia opieki zdrowotnej oznaczone wspólną nazwą, określone w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ryczałt Jednostka rozliczeniowa stosowana przez Oddział Funduszu do wyrażania wartości świadczeń, bez określenia ich liczby, będących przedmiotem umowy. SOR Szpitalny oddział ratunkowy Świadczenie zdrowotne Działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Świadczenie gwarantowane Świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości ze środków publicznych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Świadczenie specjalistyczne Świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenie zdrowotne rzeczowe Świadczenie związane z procesem leczenia: leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze. 7

10 Świadczenie towarzyszące Zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego. Świadczenie wysokospecjalistyczne Świadczenie opieki zdrowotnej lub procedura medyczna spełniające łącznie następujące kryteria: udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia; koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki. Świadczeniobiorca Ubezpieczony lub inna osoba, której prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika z innych przepisów. Świadczeniodawca Zakład opieki zdrowotnej, osoba fizyczna, jednostka budżetowa lub inny podmiot, realizujący czynności służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania i posiadająca umowę z NFZ. Ubezpieczony Osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu posiadająca dowód ubezpieczenia uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest każdy dokument potwierdzający fakt opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Umowa Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta przez Oddział Funduszu ze Świadczeniodawcą, w danym rodzaju lub zakresie świadczeń. Ustawa Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa 203 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (DzU ). Wartość zawartych umów Ostateczna wartość wszystkich umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Wartość zrealizowanych świadczeń Wartość wszystkich świadczeń zrealizowanych w danym rodzaju, zgłoszona przez świadczeniodawców mających podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zakres świadczeń Świadczenie lub grupa świadczeń opieki zdrowotnej wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń, dla których określa się kwotę finansowania. 8

11 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r. 2.1 Podstawy prawne W 2007 roku obowiązywała Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ciągu roku była ona wielokrotnie nowelizowana. Ustawa została szczegółowo przedstawiona w Raporcie NFZ za 2004 r. Poniżej przedstawiono jedynie ważniejsze nowelizacje do wyżej wymienionej ustawy Nowelizacje ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ważniejsze zmiany w 2007 r. W 2007 r. dokonano następujących nowelizacji w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 2006 nr 191, poz z późn. zm.) weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Uzupełniła zadania Funduszu o finansowanie medycznych czynności ratunkowych. Dodała do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego obowiązek przeprowadzania postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych umów Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2006 nr 227, poz. 1658) obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. Zmieniła brzmienie przepisu określającego zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (DzU 2006 nr 249, poz. 1824) obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. Wprowadziła przepis o bezpłatnym zaopatrzeniu w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających dla osób, które są cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU 2007 nr 64, poz. 427) uzupełniła definicje w ustawie o świadczeniach (art. 5) o przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 82 poz. 559) uzupełniła definicje w ustawie o świadczeniach (art. 5) o uprawnionych żołnierzy lub pracowników wojska (tych, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa) oraz zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla wymienionej grupy. 9

12 2.1.7 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 115, poz. 793) zmieniła brzmienie przepisu określającego podmiot zgłaszający do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacający składki za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU 2007 nr 133, poz. 922 z późn. zm.) określiła zasady finansowania przez Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach gdy, konieczność ich udzielenia jest następstwem zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, a posiadacz tego pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 166, poz. 1172). Była to duża nowelizacja ustawy wprowadzająca wiele zmian, wśród których znalazły się m.in.: włączenie do kręgu świadczeniobiorców osób mających obywatelstwo polskie oraz posiadających miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu; uzupełnienie definicji w słowniku (art. 5); określenie zasad wydawania zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA; przepisy wprowadzające Rejestr Korzyści; rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub państwach członkowskich EFTA kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (zadania realizowane wcześniej przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 171, poz. 1208) włączyła do katalogu świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, badania z zakresu medycyny sportowej obejmujące dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia uprawiające sport amatorski oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 176, poz. 1243) uzupełniła krąg osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego o osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy. 10

13 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (DzU Nr180, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (DzU 2007 nr 180, poz z późn. zm.) określiła zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób wymienionych w ustawie o Karcie Polaka. 2.2 Organizacja Funduszu w 2007 r. Organizację Narodowego Funduszu Zdrowia określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach oraz wydane na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (DzU 2007 nr 213, poz z późn. zm.). W 2007 r. statut Funduszu został zmieniany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (DzU 2007 nr 24, poz. 147). Na mocy rozporządzenia, od 1 marca 2007 r. w Funduszu zmieniona została struktura organizacyjna w Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu. Zmiana polegała między innymi na ponownym określeniu wykazu komórek organizacyjnych w Centrali i oddziałach wojewódzkich ( 5, 7 i 9). Potrzeba zmiany rozporządzenia wynikała, zdaniem ówczesnego Prezesa Funduszu, z dysfunkcji struktury organizacyjnej Funduszu i niedostosowania do prawidłowej realizacji zadań. Na podstawie nowelizacji statutu z dnia 8 lutego 2007 r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich przygotowali regulaminy organizacyjne oddziałów i po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu wprowadzili je w oddziałach na przełomie marca i kwietnia 2007 roku. 11

14 3 Uwarunkowania działalności NFZ w 2007 roku 3.1 Wprowadzenie Podobnie jak w roku ubiegłym, prezentujemy najważniejsze wskaźniki dotyczące sytuacji demograficznej, społeczno ekonomicznej i zdrowotnej oraz wybrane dane z zakresu statystyki medycznej, charakteryzujące dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i pozwalające na lepsze zrozumienie specyfiki i dokładniejszą ocenę efektów działania Funduszu. Przedstawienie wszystkich współczynników mających wpływ na działalność NFZ, jak również takich, które są efektem jego działania, przekracza niestety ramy Raportu. Wszystkich zainteresowanych nimi odsyłamy do publikacji MZ, CSIOZ i GUS. 3.2 Podstawowe dane statystyczne w 2007 roku Wskaźniki społeczno ekonomiczne związane z ochroną zdrowia Ludność Podstawą do wyliczenia współczynników ukazujących wydatki Funduszu na jednego mieszkańca jest stan ludności na koniec roku poprzedzającego rok omawiany w Raporcie. W 2006 roku po raz kolejny odnotowano w Polsce ubytek rzeczywisty ludności. W końcu 2006 roku liczba ludności Polski wynosiła osób i była mniejsza o ok. 32 tys. niż w końcu 2005 r. i ok. 50 tys. niż w 2004 r. Główną przyczyną ubytku liczby ludności w 2006 r. była emigracja Polaków za granicę. W 2006 roku na stałe wyjechało ok. 47 tys. osób (w poprzednich latach wyjeżdżało tys. osób rocznie). Nieznacznie wzrosła liczba osób powracających do kraju na stałe (z 7 9 do 11 tys.). W 2006 roku, po raz pierwszy od czterech lat, zanotowano dodatni przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń i zgonów wyniosła ponad 4 tys. (w 2005 r. ubytek naturalny wyniósł minus 3,9 tys., a największy odnotowano w 2003 r. i wynosił minus 14,1 tys.). Jednocześnie, podobnie jak w poprzednim roku, dał się zaobserwować w skali całego kraju wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. (25) Dodatni przyrost naturalny oraz obserwowane po raz kolejny starzenie się populacji, może doprowadzić do wzrostu zapotrzebowania na świadczenia w niektórych rodzajach. 12

15 Tabela 1 Ludność według województw, stan na 31 grudnia 2006 r. (25) W wieku Województwa Ogółem przedprodukcyjnym (0 17 lat) produkcyjnym (mężczyźni lata, kobiety lat) poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Kraj Tabela 2 Ludność w wieku poprodukcyjnym lata 2004 (13), 2005 (17) i 2006 (25) Województwo mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej Zmiana 2006/2005 Dolnośląskie ,31 Kujawsko Pomorskie ,22 Lubelskie ,86 Lubuskie ,87 Łódzkie ,68 Małopolskie ,40 Mazowieckie ,31 Opolskie ,49 Podkarpackie ,30 Podlaskie ,65 Pomorskie ,29 Śląskie ,98 Świętokrzyskie ,72 Warmińsko Mazurskie ,34 Wielkopolskie ,79 Zachodniopomorskie ,92 Kraj ,61 13

16 Bezrobocie W 2007 roku nastąpił znaczący spadek liczby bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2006 roku liczba bezrobotnych obniżyła się ona o 562,8 tys. (przed rokiem jej spadek wyniósł 463,6 tys.). Z ogólnej liczby bezrobotnych 45,0% mieszkało na wsi Mniej osób niż przed miesiącem i rokiem skreślono z ewidencji z powodu podjęcia pracy, jednak nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się. Nadal w trudniejszej sytuacji na rynku pracy są kobiety i osoby młode. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2007 r. stanowili 11,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2006 r. 14,8%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w województwach: warmińsko-mazurskim (19,0%), zachodniopomorskim (16,6%), kujawsko-pomorskim(15,2%) oraz świętokrzyskim (15,1%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,0%), małopolskie (8,8%) oraz mazowieckie (9,2%). (26) Tabela 3 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w tys. osób w podziale miasto / wieś Lokalizacja Bezrobotni ogółem 2004 r. (11) 2005 r. (14) 2006 r. (18) 2007 r. (26) Kraj 2 999, , , ,6 Miasto 57,9 57,4 56,5 55,0 Wieś 42,1 42,6 43,5 45,0 14

17 Finanse Tabela 4 PKB w kolejnych latach Rok Kwota [mln zł] 2007 (23) , (23) , (16) , (15) , (1) ,4 Tabela 5 Wzrost PKB w kolejnych latach Rok Wzrost 2007 (23) 6, (23) 6, (19) 3, (15) 5, (1) 3,8 Tabela 6 PKB na osobę Rok Kwota [zł] 2007 (27) (27) (19) (15) (1) Tabela 7 Wysokość inflacji średniorocznej Rok Inflacja 2007 (21) 2, (16) 1, (15) 2, (7) 3, (6) 0,8 Tabela 8 Wysokość inflacji XII/XII Rok Inflacja 2007 (22) 4, (22) 1, (15) 0, (7) 4, (6) 1,7 15

18 Tabela 9 Przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w gospodarce narodowej Rok Średnie wynagrodzenie [zł] 2007 (24) 2 691, (16) 2477, (15) 2380, (7) 2273, (6) 2185,02 Tabela 10 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Rok Średnie wynagrodzenie [zł] 2007 (24) 2 888, (16) 2643, (15) 2515, (7) 2438, (6) 2341,53 Tabela 11 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sferze budżetowej Rok Średnie wynagrodzenie [zł] 2007 (24) 2773, (16) 2621, (15) 2500, (7) 2384, (6) 2266,31 Tabela 12 Miesięczne wydatki z budżetu gospodarstw domowych przeznaczone na ochronę zdrowia Rok Kwota [zł] 2007 (27) 39, (20) 36, (16) 34, (9) 35, (8) 30,24 16

19 3.2.2 Statystyka medyczna Szpitale Ze względu na brak oficjalnych danych GUS, w Raporcie przedstawiamy orientacyjne dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tabela 13 Szpitale ogólne z podziałem na województwa (3)(4) Województwo Liczba szpitali * 2006 r. ** 2007 r. ** Zmiana 2007/2006 Dolnośląskie ,29 Kujawsko Pomorskie ,71 Lubelskie ,51 Lubuskie ,00 Łódzkie ,64 Małopolskie ,15 Mazowieckie ,11 Opolskie ,00 Podkarpackie ,33 Podlaskie ,70 Pomorskie ,70 Śląskie ,70 Świętokrzyskie ,00 Warmińsko Mazurskie ,71 Wielkopolskie ,69 Zachodniopomorskie ,35 Łącznie ,53 * Dane nie obejmują szpitali psychiatrycznych i resortowych. ** Dane nie obejmują filii szpitali Tabela 14 Szpitale publiczne i niepubliczne ogółem (3)(4) Rodzaj placówki Liczba szpitali * Zmiana 2005 r r r. 2007/2006 Szpitale publiczne ,34 Szpitale niepubliczne ,15 * Dane nie obejmują szpitali psychiatrycznych i resortowych. 17

20 Tabela 15 Szpitale w poszczególnych województwach w 2007 r. (3) Województwo Liczba szpitali w 2007 r. * Publiczne** Niepubliczne Szpitale publiczne Szpitale niepubliczne Dolnośląskie ,21 32,79 Kujawsko Pomorskie ,41 43,59 Lubelskie ,63 9,38 Lubuskie ,43 28,57 Łódzkie ,42 14,58 Małopolskie ,57 21,43 Mazowieckie ,53 22,47 Opolskie ,27 22,73 Podkarpackie ,92 23,08 Podlaskie ,62 15,38 Pomorskie ,56 19,44 Śląskie ,52 20,48 Świętokrzyskie ,00 20,00 Warmińsko Mazurskie ,79 28,21 Wielkopolskie ,64 28,36 Zachodniopomorskie ,56 24,44 Łącznie ,18 23,82 * Dane nie obejmują szpitali psychiatrycznych i resortowych. ** Bez filii szpitali. 18

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2008.164.1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce Wprowadzenie Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Nr ewid. 91/2012/P11091/KZD KPZ-4101-01/2011. Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO

Nr ewid. 91/2012/P11091/KZD KPZ-4101-01/2011. Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO Nr ewid. 91/2012/P11091/KZD KPZ-4101-01/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO Spis treści 1. WPROWADZENIE...5 1.1. Temat i numer kontroli...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska SPRAWOZDANIE dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo