Raport NFZ. za 2007 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport NFZ. za 2007 rok"

Transkrypt

1 Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008

2

3 1 Wprowadzenie Od autorów Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r Podstawy prawne Nowelizacje ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ważniejsze zmiany w 2007 r Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (DzU Nr180, poz z późn. zm.) Organizacja Funduszu w 2007 r Uwarunkowania działalności NFZ w 2007 roku Wprowadzenie Podstawowe dane statystyczne w 2007 roku Wskaźniki społeczno ekonomiczne związane z ochroną zdrowia Ludność Bezrobocie Finanse Statystyka medyczna Szpitale Łóżka szpitalne Łóżka szpitalne na mieszkańców Łóżka szpitalne publiczne i niepubliczne Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Placówki POZ na mieszkańców Personel medyczny Lekarze Pielęgniarki i położne Ubezpieczeni Informacje ogólne Ubezpieczeni w NFZ

4 Komentarz Finanse NFZ w 2006 roku Plan finansowy NFZ Zmiany planu finansowego NFZ ustalonego na 2007 rok Główne przyczyny zmian planu finansowego NFZ na 2007 rok Zmiany planu finansowego oddziałów wojewódzkich na 2007 r. w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych Przychody Przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki Przychody ze składek z lat ubiegłych Wskaźniki realizacji przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne Przychody wynikające z przepisów o koordynacji Przychody z tytułu realizacji zadań zleconych Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego Środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Pozostałe przychody Przychody finansowe Koszty Planowany odpis aktualizujący składkę należną Planowany odpis aktualizujący składkę należną w stosunku do ZUS Planowany odpis aktualizujący składkę należną w stosunku do KRUS Koszty poboru i ewidencjonowania składek Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Funduszu łącznie Realizacja planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej Według rodzajów świadczeń Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Leczenie szpitalne Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Rehabilitacja lecznicza Opieka długoterminowa Leczenie stomatologiczne Lecznictwo uzdrowiskowe Pomoc doraźna i transport sanitarny Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne Refundacja cen leków Rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

5 Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków Rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych Koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych Koszty realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust 3 pkt 3 ustawy Koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach przepisów o koordynacji obywatelom Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na terenie Polski Koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy Wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz z późn. zm.) Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego Koszty administracyjne Pozostałe koszty Inne koszty Wynik finansowy Umowy na świadczenia zdrowotne w 2007 roku Informacje podstawowe Przebieg postępowań i zawieranie umów Zawieranie umów na 2008 rok Zawarte umowy Realizacja umów Miejsce realizacji świadczeń Podstawowa Opieka Zdrowotna - POZ Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ (NFZ ogółem) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna AOS Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS (NFZ ogółem) Lecznictwo Szpitalne SZP Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP (NFZ ogółem) Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień PSY Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY (NFZ ogółem) Rehabilitacja Lecznicza REH Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH (NFZ ogółem) Opieka Długoterminowa OPD Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD (NFZ ogółem) Leczenie Stomatologiczne STM Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM (NFZ ogółem) Leczenie Uzdrowiskowe UZD Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD (NFZ ogółem) Ratownictwo i Transport Medyczny RTM Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM (NFZ ogółem) Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia PRO Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO (NFZ ogółem) Świadczenia Odrębnie Kontraktowane SOK Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK (NFZ ogółem) Zaopatrzenie w Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze ZAO Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO (NFZ ogółem)

6 6 Refundacja leków w 2007 roku Wstęp Uwagi ogólne dotyczące danych zawartych w sprawozdaniu Listy leków i chorób przewlekłych oraz uprawnienia pacjentów Koszty refundacji leków w roku 2007 * Koszty całkowite Koszty całkowite w 2003 r Koszty całkowite w 2004r Koszty całkowite w 2005r Koszty całkowite w 2006 r Koszty całkowite w 2007 r Dynamika zmian Koszty refundacji wg list leków Rodzaje odpłatności Uprawnienia dodatkowe pacjentów Analiza recept* Grupy ATC Substancje czynne refundowanych leków Produkty handlowe Produkty lecznicze z uwzględnieniem dawki, postaci i opakowania Podmioty odpowiedzialne generujące największe koszty refundacji Oddziały Wojewódzkie NFZ Realizacja zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Charakterystyka ogólna Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji Zaświadczenia wydane przez Fundusz osobom ubezpieczonym Poświadczenia wydane na podstawie zarejestrowanych formularzy przedstawionych przez osoby uprawnione Świadczenia zrealizowane na podstawie przepisów o koordynacji Struktura roszczeń zgłoszonych przez państwa członkowskie UE i EFTA w związku z leczeniem osób ubezpieczonych w Funduszu oraz stan zobowiązań RP na dzień Struktura roszczeń przekazanych przez Fundusz państwom członkowskim UE i EFTA w związku z leczeniem osób uprawnionych na terenie Polski oraz stan wierzytelności RP na dzień Refundacja kosztów świadczeń osobom ubezpieczonym w Funduszu na podstawie art. 34 rozporządzenia 1408/ Kwoty autoryzowane na formularzach E 126 wystawionych przez inne państwa członkowskie UE i EFTA Działania kontrolne i Audyt Kontrola realizacji umów, w tym najczęściej stwierdzone nieprawidłowości Monitorowanie ordynacji lekarskiej Zażalenia na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ Kontrole aptek Kwoty nienależnej refundacji w poszczególnych oddziałach wynikające z protokołów kontroli Kontrola wewnętrzna

7 8.6 Audyt wewnętrzny Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Funduszu w 2007 r Sprawy sądowe Skargi i działalność Rzecznika Praw Pacjenta Skargi dotyczące świadczeniodawców rozpatrzone w 2007 r Skargi na obsługę ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia Interwencje podjęte przez Rzecznika Praw Pacjenta Działania edukacyjne i informacyjne Spis tabel Spis wykresów Zewnętrzne źródła danych statystycznych

8 1 Wprowadzenie 1.1 Od autorów Szanowni Państwo, prezentujemy kolejny, czwarty już coroczny Raport Narodowego Funduszu Zdrowia, ukazujący w sposób jednolity funkcjonowanie NFZ na przestrzeni ostatniego roku i lat poprzednich. Podstawą Raportu były Sprawozdanie z działalności NFZ za 2007 r., Sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ za 2007 r. oraz opracowania własne Centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ. W tym wydaniu autorzy zrezygnowali z części szczegółowej dotyczącej finansowania świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu. Prezentowane wskaźniki demograficzne, ekonomiczne i zdrowotne pochodzą z zasobów własnych NFZ, danych GUS oraz CSIOZ. W raporcie nie uwzględniono części danych za 2007 r. w zakresie statystyki medycznej. Zostaną one uzupełnione po ich ogłoszeniu przez GUS. 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie Cena jednostkowa Kwota określająca wartość jednego świadczenia wyrażona w określonych jednostkach rozliczeniowych. CPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Fundusz Narodowy Fundusz Zdrowia. Kapitacyjna stawka roczna Kwota przeznaczona na objęcie opieką jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego roku. Kontraktowanie Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert albo rokowań. Koszty zrealizowanych umów Całość kosztów poniesionych przez NFZ na realizację zawartych ze świadczeniodawcami umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju świadczeń. Materiały informacyjne Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ustalone przez Prezesa Funduszu, dla danego rodzaju lub zakresu świadczeń. Oddział Funduszu Oddział wojewódzki Funduszu, który prowadzi postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ogłoszenie o postępowaniu Ogłoszenie o konkursie ofert albo ogłoszenie o rokowaniach i zaproszenie do rokowań. Okres rozliczeniowy Okres roku kalendarzowego albo inny okres oznaczony w umowie, gdy umowa została zawarta na okres krótszy niż rok. 6

9 OW NFZ Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Placówki placówki ochrony zdrowia - jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej np. szpitale, przychodnie, stacje pogotowia ratunkowego itp. Potrzeby zdrowotne Liczba i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców. Procedura medyczna Postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej, przy zastosowaniu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych. Punkt rozliczeniowy Jednostka rozliczeniowa stosowana przez Oddział Funduszu do wyrażania wartości świadczeń będących przedmiotem umowy. Przedmiot postępowania Określone w ogłoszeniu o postępowaniu świadczenia opieki zdrowotnej należące do jednego rodzaju świadczeń, które są kontraktowane przez Oddział Funduszu w ramach danego postępowania. Rodzaj świadczeń Wyodrębnione świadczenia opieki zdrowotnej oznaczone wspólną nazwą, określone w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ryczałt Jednostka rozliczeniowa stosowana przez Oddział Funduszu do wyrażania wartości świadczeń, bez określenia ich liczby, będących przedmiotem umowy. SOR Szpitalny oddział ratunkowy Świadczenie zdrowotne Działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Świadczenie gwarantowane Świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości ze środków publicznych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Świadczenie specjalistyczne Świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenie zdrowotne rzeczowe Świadczenie związane z procesem leczenia: leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze. 7

10 Świadczenie towarzyszące Zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego. Świadczenie wysokospecjalistyczne Świadczenie opieki zdrowotnej lub procedura medyczna spełniające łącznie następujące kryteria: udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia; koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki. Świadczeniobiorca Ubezpieczony lub inna osoba, której prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika z innych przepisów. Świadczeniodawca Zakład opieki zdrowotnej, osoba fizyczna, jednostka budżetowa lub inny podmiot, realizujący czynności służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania i posiadająca umowę z NFZ. Ubezpieczony Osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu posiadająca dowód ubezpieczenia uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest każdy dokument potwierdzający fakt opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Umowa Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta przez Oddział Funduszu ze Świadczeniodawcą, w danym rodzaju lub zakresie świadczeń. Ustawa Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa 203 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (DzU ). Wartość zawartych umów Ostateczna wartość wszystkich umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Wartość zrealizowanych świadczeń Wartość wszystkich świadczeń zrealizowanych w danym rodzaju, zgłoszona przez świadczeniodawców mających podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zakres świadczeń Świadczenie lub grupa świadczeń opieki zdrowotnej wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń, dla których określa się kwotę finansowania. 8

11 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r. 2.1 Podstawy prawne W 2007 roku obowiązywała Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ciągu roku była ona wielokrotnie nowelizowana. Ustawa została szczegółowo przedstawiona w Raporcie NFZ za 2004 r. Poniżej przedstawiono jedynie ważniejsze nowelizacje do wyżej wymienionej ustawy Nowelizacje ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ważniejsze zmiany w 2007 r. W 2007 r. dokonano następujących nowelizacji w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 2006 nr 191, poz z późn. zm.) weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Uzupełniła zadania Funduszu o finansowanie medycznych czynności ratunkowych. Dodała do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego obowiązek przeprowadzania postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych umów Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2006 nr 227, poz. 1658) obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. Zmieniła brzmienie przepisu określającego zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (DzU 2006 nr 249, poz. 1824) obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. Wprowadziła przepis o bezpłatnym zaopatrzeniu w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających dla osób, które są cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU 2007 nr 64, poz. 427) uzupełniła definicje w ustawie o świadczeniach (art. 5) o przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 82 poz. 559) uzupełniła definicje w ustawie o świadczeniach (art. 5) o uprawnionych żołnierzy lub pracowników wojska (tych, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa) oraz zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla wymienionej grupy. 9

12 2.1.7 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 115, poz. 793) zmieniła brzmienie przepisu określającego podmiot zgłaszający do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacający składki za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU 2007 nr 133, poz. 922 z późn. zm.) określiła zasady finansowania przez Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach gdy, konieczność ich udzielenia jest następstwem zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, a posiadacz tego pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 166, poz. 1172). Była to duża nowelizacja ustawy wprowadzająca wiele zmian, wśród których znalazły się m.in.: włączenie do kręgu świadczeniobiorców osób mających obywatelstwo polskie oraz posiadających miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu; uzupełnienie definicji w słowniku (art. 5); określenie zasad wydawania zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA; przepisy wprowadzające Rejestr Korzyści; rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub państwach członkowskich EFTA kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (zadania realizowane wcześniej przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 171, poz. 1208) włączyła do katalogu świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, badania z zakresu medycyny sportowej obejmujące dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia uprawiające sport amatorski oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 176, poz. 1243) uzupełniła krąg osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego o osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy. 10

13 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (DzU Nr180, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (DzU 2007 nr 180, poz z późn. zm.) określiła zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób wymienionych w ustawie o Karcie Polaka. 2.2 Organizacja Funduszu w 2007 r. Organizację Narodowego Funduszu Zdrowia określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach oraz wydane na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (DzU 2007 nr 213, poz z późn. zm.). W 2007 r. statut Funduszu został zmieniany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (DzU 2007 nr 24, poz. 147). Na mocy rozporządzenia, od 1 marca 2007 r. w Funduszu zmieniona została struktura organizacyjna w Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu. Zmiana polegała między innymi na ponownym określeniu wykazu komórek organizacyjnych w Centrali i oddziałach wojewódzkich ( 5, 7 i 9). Potrzeba zmiany rozporządzenia wynikała, zdaniem ówczesnego Prezesa Funduszu, z dysfunkcji struktury organizacyjnej Funduszu i niedostosowania do prawidłowej realizacji zadań. Na podstawie nowelizacji statutu z dnia 8 lutego 2007 r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich przygotowali regulaminy organizacyjne oddziałów i po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu wprowadzili je w oddziałach na przełomie marca i kwietnia 2007 roku. 11

14 3 Uwarunkowania działalności NFZ w 2007 roku 3.1 Wprowadzenie Podobnie jak w roku ubiegłym, prezentujemy najważniejsze wskaźniki dotyczące sytuacji demograficznej, społeczno ekonomicznej i zdrowotnej oraz wybrane dane z zakresu statystyki medycznej, charakteryzujące dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i pozwalające na lepsze zrozumienie specyfiki i dokładniejszą ocenę efektów działania Funduszu. Przedstawienie wszystkich współczynników mających wpływ na działalność NFZ, jak również takich, które są efektem jego działania, przekracza niestety ramy Raportu. Wszystkich zainteresowanych nimi odsyłamy do publikacji MZ, CSIOZ i GUS. 3.2 Podstawowe dane statystyczne w 2007 roku Wskaźniki społeczno ekonomiczne związane z ochroną zdrowia Ludność Podstawą do wyliczenia współczynników ukazujących wydatki Funduszu na jednego mieszkańca jest stan ludności na koniec roku poprzedzającego rok omawiany w Raporcie. W 2006 roku po raz kolejny odnotowano w Polsce ubytek rzeczywisty ludności. W końcu 2006 roku liczba ludności Polski wynosiła osób i była mniejsza o ok. 32 tys. niż w końcu 2005 r. i ok. 50 tys. niż w 2004 r. Główną przyczyną ubytku liczby ludności w 2006 r. była emigracja Polaków za granicę. W 2006 roku na stałe wyjechało ok. 47 tys. osób (w poprzednich latach wyjeżdżało tys. osób rocznie). Nieznacznie wzrosła liczba osób powracających do kraju na stałe (z 7 9 do 11 tys.). W 2006 roku, po raz pierwszy od czterech lat, zanotowano dodatni przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń i zgonów wyniosła ponad 4 tys. (w 2005 r. ubytek naturalny wyniósł minus 3,9 tys., a największy odnotowano w 2003 r. i wynosił minus 14,1 tys.). Jednocześnie, podobnie jak w poprzednim roku, dał się zaobserwować w skali całego kraju wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. (25) Dodatni przyrost naturalny oraz obserwowane po raz kolejny starzenie się populacji, może doprowadzić do wzrostu zapotrzebowania na świadczenia w niektórych rodzajach. 12

15 Tabela 1 Ludność według województw, stan na 31 grudnia 2006 r. (25) W wieku Województwa Ogółem przedprodukcyjnym (0 17 lat) produkcyjnym (mężczyźni lata, kobiety lat) poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Kraj Tabela 2 Ludność w wieku poprodukcyjnym lata 2004 (13), 2005 (17) i 2006 (25) Województwo mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej Zmiana 2006/2005 Dolnośląskie ,31 Kujawsko Pomorskie ,22 Lubelskie ,86 Lubuskie ,87 Łódzkie ,68 Małopolskie ,40 Mazowieckie ,31 Opolskie ,49 Podkarpackie ,30 Podlaskie ,65 Pomorskie ,29 Śląskie ,98 Świętokrzyskie ,72 Warmińsko Mazurskie ,34 Wielkopolskie ,79 Zachodniopomorskie ,92 Kraj ,61 13

16 Bezrobocie W 2007 roku nastąpił znaczący spadek liczby bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2006 roku liczba bezrobotnych obniżyła się ona o 562,8 tys. (przed rokiem jej spadek wyniósł 463,6 tys.). Z ogólnej liczby bezrobotnych 45,0% mieszkało na wsi Mniej osób niż przed miesiącem i rokiem skreślono z ewidencji z powodu podjęcia pracy, jednak nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się. Nadal w trudniejszej sytuacji na rynku pracy są kobiety i osoby młode. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2007 r. stanowili 11,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2006 r. 14,8%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w województwach: warmińsko-mazurskim (19,0%), zachodniopomorskim (16,6%), kujawsko-pomorskim(15,2%) oraz świętokrzyskim (15,1%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,0%), małopolskie (8,8%) oraz mazowieckie (9,2%). (26) Tabela 3 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w tys. osób w podziale miasto / wieś Lokalizacja Bezrobotni ogółem 2004 r. (11) 2005 r. (14) 2006 r. (18) 2007 r. (26) Kraj 2 999, , , ,6 Miasto 57,9 57,4 56,5 55,0 Wieś 42,1 42,6 43,5 45,0 14

17 Finanse Tabela 4 PKB w kolejnych latach Rok Kwota [mln zł] 2007 (23) , (23) , (16) , (15) , (1) ,4 Tabela 5 Wzrost PKB w kolejnych latach Rok Wzrost 2007 (23) 6, (23) 6, (19) 3, (15) 5, (1) 3,8 Tabela 6 PKB na osobę Rok Kwota [zł] 2007 (27) (27) (19) (15) (1) Tabela 7 Wysokość inflacji średniorocznej Rok Inflacja 2007 (21) 2, (16) 1, (15) 2, (7) 3, (6) 0,8 Tabela 8 Wysokość inflacji XII/XII Rok Inflacja 2007 (22) 4, (22) 1, (15) 0, (7) 4, (6) 1,7 15

18 Tabela 9 Przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w gospodarce narodowej Rok Średnie wynagrodzenie [zł] 2007 (24) 2 691, (16) 2477, (15) 2380, (7) 2273, (6) 2185,02 Tabela 10 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Rok Średnie wynagrodzenie [zł] 2007 (24) 2 888, (16) 2643, (15) 2515, (7) 2438, (6) 2341,53 Tabela 11 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sferze budżetowej Rok Średnie wynagrodzenie [zł] 2007 (24) 2773, (16) 2621, (15) 2500, (7) 2384, (6) 2266,31 Tabela 12 Miesięczne wydatki z budżetu gospodarstw domowych przeznaczone na ochronę zdrowia Rok Kwota [zł] 2007 (27) 39, (20) 36, (16) 34, (9) 35, (8) 30,24 16

19 3.2.2 Statystyka medyczna Szpitale Ze względu na brak oficjalnych danych GUS, w Raporcie przedstawiamy orientacyjne dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tabela 13 Szpitale ogólne z podziałem na województwa (3)(4) Województwo Liczba szpitali * 2006 r. ** 2007 r. ** Zmiana 2007/2006 Dolnośląskie ,29 Kujawsko Pomorskie ,71 Lubelskie ,51 Lubuskie ,00 Łódzkie ,64 Małopolskie ,15 Mazowieckie ,11 Opolskie ,00 Podkarpackie ,33 Podlaskie ,70 Pomorskie ,70 Śląskie ,70 Świętokrzyskie ,00 Warmińsko Mazurskie ,71 Wielkopolskie ,69 Zachodniopomorskie ,35 Łącznie ,53 * Dane nie obejmują szpitali psychiatrycznych i resortowych. ** Dane nie obejmują filii szpitali Tabela 14 Szpitale publiczne i niepubliczne ogółem (3)(4) Rodzaj placówki Liczba szpitali * Zmiana 2005 r r r. 2007/2006 Szpitale publiczne ,34 Szpitale niepubliczne ,15 * Dane nie obejmują szpitali psychiatrycznych i resortowych. 17

20 Tabela 15 Szpitale w poszczególnych województwach w 2007 r. (3) Województwo Liczba szpitali w 2007 r. * Publiczne** Niepubliczne Szpitale publiczne Szpitale niepubliczne Dolnośląskie ,21 32,79 Kujawsko Pomorskie ,41 43,59 Lubelskie ,63 9,38 Lubuskie ,43 28,57 Łódzkie ,42 14,58 Małopolskie ,57 21,43 Mazowieckie ,53 22,47 Opolskie ,27 22,73 Podkarpackie ,92 23,08 Podlaskie ,62 15,38 Pomorskie ,56 19,44 Śląskie ,52 20,48 Świętokrzyskie ,00 20,00 Warmińsko Mazurskie ,79 28,21 Wielkopolskie ,64 28,36 Zachodniopomorskie ,56 24,44 Łącznie ,18 23,82 * Dane nie obejmują szpitali psychiatrycznych i resortowych. ** Bez filii szpitali. 18

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007,

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007, Druk nr 942 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Minister Zdrowia MZ-UZ-OPK-743-13055-2/EM/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Stosownie

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Plan finansowy WOW NFZ na 26 rok w wersji pierwotnej i ostatecznej oraz na 27 rok w wersji pierwotnej i aktualnej 3 8 3 6 91 538 3 4 395 34 tys. zł 3 2 3 2 8 87 279 44 763 Koszty ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK SIERPIEŃ 2014 R. SPIS TREŚCI: 1. PLAN FINANSOWY NFZ NA 2013 ROK... 4 1.1. PIERWOTNY PLAN FINANSOWY NFZ NA 2013

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej LexPolonica nr 8316436. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.473 (R) Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej UWAGA: Deklarację należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami I. Dane Świadczeniobiorcy lub osoby, dla której dokonuje się wyboru: Kod Oddziału

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. 1735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich Katarzyna Miszczyńska * Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich Wstęp Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE PLANU FINANSOWEGO... 3 1.2. PODSTAWY PRAWNE I ZASADY SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO... 5 1.3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Załącznik do testu regulacyjnego l. Metodologia oszacowania skutków finansowych projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 24 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 24 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budŝetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budŝetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. z 2008r. Nr137, poz.858 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budŝetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 28 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 28 października 2009 r. Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny kombatantom

Szpital przyjazny kombatantom Szpital przyjazny kombatantom POROZUMIENIE z dnia 14 października 2010 roku i ANEKS nr 1 z dnia 16 listopada 2011r.o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2014 Wzrost nakładów finansowych na lecznictwo uzdrowiskowe w 2014 roku w stosunku do 2006 roku, kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo