FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS"

Transkrypt

1 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS PROSPEKT INFORMACYJNY SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAREJESTROWANE W LUKSEMBURGU lipiec 2008 r.

2 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à capital variable Oficjalna siedziba Towarzystwa: 26, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga R.C.S. Luksemburg B OFERTA osobnych klas ( klasy ) tytułów uczestnictwa ( tytuły ) bez wartości nominalnej Franklin Templeton Investment Funds ( Towarzystwo ), z których każda połączona jest z jednym z następujących subfunduszy ( fundusze ) Towarzystwa, po ogłoszonej cenie ofertowej tytułów danego funduszu: - Franklin Asian Flex Cap Fund - Franklin Biotechnology Discovery Fund - Franklin European Growth Fund - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund - Franklin Global Growth Fund - Franklin Global Real Estate (Euro) Fund - Franklin Global Real Estate (USD) Fund - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund - Franklin High Yield Fund - Franklin High Yield (Euro) Fund - Franklin Income Fund - Franklin India Fund - Franklin MENA Fund - Franklin Natural Resources Fund - Franklin Strategic Income Fund - Franklin Technology Fund - Franklin U.S. Equity Fund - Franklin U.S. Focus Fund - Franklin U.S. Government Fund - Franklin U.S. Growth Fund - Franklin U.S. Opportunities Fund - Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund - Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - Franklin U.S. Total Return Fund - Franklin Mutual Beacon Fund - Franklin Mutual European Fund - Franklin Mutual Global Discovery Fund - Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund - Franklin Templeton Global Growth and Value Fund - Franklin Templeton Japan Fund 2

3 - Templeton Asian Bond Fund - Templeton Asian Growth Fund - Templeton BRIC Fund - Templeton China Fund - Templeton Eastern Europe Fund - Templeton Emerging Markets Fund - Templeton Emerging Markets Bond Fund - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - Templeton Euro Liquid Reserve Fund - Templeton Euroland Fund - Templeton Euroland Bond Fund - Templeton European Fund - Templeton European Total Return Fund - Templeton Global Fund - Templeton Global (Euro) Fund - Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund - Templeton Global Absolute Return (Euro) Vol 2% Fund - Templeton Global Absolute Return (USD) Fund - Templeton Global Balanced Fund - Templeton Global Bond Fund - Templeton Global Bond (Euro) Fund - Templeton Global Equity Income Fund - Templeton Global High Yield Fund - Templeton Global Income Fund - Templeton Global Smaller Companies Fund - Templeton Global Total Return Fund - Templeton Growth (Euro) Fund - Templeton Japan Fund - Templeton Korea Fund - Templeton Latin America Fund - Templeton Thailand Fund - Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund - Templeton U.S. Value Fund 3

4 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS WAŻNE: W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści tego prospektu informacyjnego należy skonsultować się ze swoim bankiem, maklerem, adwokatem, księgowym lub innym doradcą finansowym. Nikt nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek innych informacji niż te, które zawarte są w niniejszym prospekcie informacyjnym lub w dokumentach do których odwołuje się ten prospekt. - Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa, których nazwiska umieszczone są w rozdziale Rada Nadzorcza, członkowie zarządu i agenci odpowiedzialni są za informacje zawarte w tym prospekcie informacyjnym. Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem członków Rady Nadzorczej (którzy podjęli wszystkie niezbędne kroki dla sprawdzenia, iż jest to stan faktyczny), informacje zawarte w niniejszym prospekcie informacyjnym są prawdziwe i nie pomijają żadnych informacji, które mogłyby mieć wpływ na znaczenie takich informacji. Rada Nadzorcza przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powyższe. - Towarzystwo nie ma żadnych obligacji, kredytów, pożyczek lub zadłużeń o charakterze zobowiązań wynikających z akceptów lub akredytyw akceptacyjnych, zobowiązań nabycia gwarantowanych zastawem, gwarancji ani innych istotnych zobowiązań warunkowych. - Oświadczenia złożone w niniejszym prospekcie informacyjnym oparte są na przepisach prawa i praktyce obowiązujących obecnie w Wielkim Księstwie Luksemburga i mogą ulec zmianie w przypadku zmian w tych przepisach prawa oraz praktyce. - Niniejszy prospekt informacyjny nie jest ofertą ani nakłanianiem żadnych osób w jurysdykcjach, w których taka oferta czy nakłanianie byłyby niezgodne z prawem, czy też w których osoba składająca taką ofertę lub podejmująca zabiegi nie posiada kwalifikacji do takich czynności. - Towarzystwo nie jest zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki w myśl Ustawy o Towarzystwach Inwestycyjnych z roku Tytuły uczestnictwa Towarzystwa nie zostały zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki w myśl Ustawy o Papierach Wartościowych z roku Tytuły uczestnictwa udostępnione w tej ofercie nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane lub zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na żadnym z terytoriów, posiadłości lub obszarów podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, ani obywatelom i rezydentom tego kraju, bądź na ich rzecz, chyba że w myśl wyjątku od wymogów rejestracji dostępnym w przepisach prawa USA, stosownych kodeksach, zasadach lub interpretacjach. Na zlecającego nabycie tytułów uczestnictwa może zostać nałożony obowiązek zadeklarowania, iż nie jest obywatelem lub mieszkańcem USA, oraz że nie zleca nabycia tytułów uczestnictwa na rzecz obywatela lub rezydenta USA. Termin obywatel lub rezydent USA oznacza dowolną osobę, która spełnia definicję obywatela lub rezydenta USA w znaczeniu Przepisu S amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933, przy czym definicja tego pojęcia może zostać zmieniona ustawami, przepisami, regułami i interpretacjami sądów oraz władz administracyjnych. - Towarzystwo jest uznane za instytucję wspólnego inwestowania w myśl paragrafu 264 brytyjskiej Ustawy o Rynkach Usług Finansowych z roku Towarzystwo może wystąpić o rejestrację tytułów uczestnictwa Towarzystwa w innych jurysdykcjach na całym świecie. - Dystrybucja niniejszego prospektu informacyjnego i oferty tytułów uczestnictwa może być ograniczona w niektórych innych jurysdykcjach. Osoby pragnące złożyć zlecenie nabycia tytułów uczestnictwa w myśl niniejszego prospektu informacyjnego mają obowiązek uzyskać informacje o wszelkich stosownych przepisach i ustawach we wszelkich odpowiednich jurysdykcjach i przestrzegać tychże. Inwestorzy powinni także zwrócić uwagę na ustaloną kwotę, która może być nałożona na transakcje przez lokalnego agentów płatności i odpowiednie banki, ustanowioną w niektórych jurysdykcjach, takich jak Włochy. Potencjalni nabywcy tytułów uczestnictwa powinni uzyskać informacje o wymogach prawnych odnośnie takich zleceń nabycia oraz o wszelkich obowiązujących podatkach w krajach, których są obywatelami, rezydentami lub mieszkańcami. - Towarzystwo jest zarejestrowane na oficjalnej liście instytucji wspólnego inwestowania zgodnie z Częścią I luksemburskiej Ustawy z 20 grudnia 2002 r. o instytucjach wspólnego inwestowania z późniejszymi poprawkami ( Ustawa o instytucjach wspólnego inwestowania ). Towarzystwo kwalifikuje się jako instytucja wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ( UCITS ) zgodnie z Dyrektywą Rady Europejskiej 85/611/EEC z 20 grudnia 1985r., z późniejszymi poprawkami. - Towarzystwo uzyskało zezwolenie na marketing swoich tytułów uczestnictwa w różnych krajach europejskich (obok Wielkiego Księstwa Luksemburga): Austrii, Belgii, Republice Cypru, Republice Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Gibraltarze, Grecji, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Rejestracja tytułów uczestnictwa Towarzystwa w jakiejkolwiek jurysdykcji nie wymaga zatwierdzenia (lub odrzucenia) przez jej władze adekwatności lub dokładności niniejszego prospektu informacyjnego, czy też portfela papierów wartościowych Towarzystwa. Wszelkie stwierdzenia niezgodne z powyższym są nieuprawnione i niezgodne z prawem. - Najbardziej aktualne sprawozdanie roczne potwierdzone przez biegłego rewidenta oraz niepotwierdzone sprawozdanie półroczne Towarzystwa, które są dostępne w oficjalnej siedzibie Towarzystwa, stanowią nieodłączną część niniejszego prospektu informacyjnego. - Dystrybucja niniejszego prospektu informacyjnego w niektórych jurysdykcjach może wymagać tłumaczenia prospektu na języki określone przez władze nadzorujące tych jurysdykcji. W wypadku niezgodności pomiędzy wersją tłumaczoną oraz wersją angielską niniejszego prospektu informacyjnego, rozstrzygać będzie wersja angielska. - Prospekt będzie regularnie aktualizowany i udostępniany na stronie internetowej: na stronie internetowej dystrybutorów tytułów uczestnictwa Franklin Templeton bądź na stosowny wniosek udostępniany w siedzibie Towarzystwa. PODSTAWOWE DANE TOWARZYSTWA W tym rozdziale podane są podstawowe dane Towarzystwa. Należy się z nimi zapoznać wraz z pełnym tekstem niniejszego prospektu informacyjnego. 4

5 Struktura Towarzystwo jest zarejestrowane w Luksemburgu, zgodnie z ustawodawstwem Wielkiego Księstwa Luksemburga jako société anonyme i kwalifikuje się jako à société d'investissement à capital variable ( SICAV ). Fundusze Tytuły uczestnictwa są oferowane lub emitowane w różnych funduszach, klasach i walutach, które są dokładniej opisane w rozdziale Klasy tytułów uczestnictwa opłaty manipulacyjne i wymienione w Dodatku G. Rada Nadzorcza może zezwolić na utworzenie w przyszłości dodatkowych funduszy mających inne cele inwestycyjne, pod warunkiem wprowadzenia poprawek do niniejszego prospektu informacyjnego. Aktywa każdego funduszu są dostępne wyłącznie w celu wykonania praw akcjonariuszy oraz kredytodawców, które powstały w odniesieniu do utworzenia, obsługi oraz likwidacji takiego funduszu. Na potrzeby stosunków pomiędzy akcjonariuszami każdy fundusz uznaje się za odrębny podmiot. Cel inwestycyjny Towarzystwo dąży do zapewnienia inwestorom wyboru funduszy lokujących swoje aktywa w szeroki zakres zbywalnych papierów wartościowych i innych dozwolonych aktywów emitowanych na całym świecie, o rozmaitych strategiach inwestycyjnych, w tym przyrostu kapitału i dochodu. Ogólną strategią Towarzystwa jest zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację oraz zapewnienie posiadaczom tytułów uczestnictwa korzyści wynikających z portfela zarządzanego przez Franklin Templeton Investments według przynoszących sukcesy, potwierdzonych wieloletnimi doświadczeniami metod doboru lokat. Rodzaje tytułów uczestnictwa Rada Zarządu Towarzystwa postanowiła, iż nie będą wydawane żadne dodatkowe tytuły uczestnictwa na okaziciela. Zasady podane w niniejszym prospekcie informacyjnym dotyczące tytułów uczestnictwa na okaziciela mają zastosowanie tak długo, jak długo tytuły uczestnictwa na okaziciela pozostają w obiegu. Wszystkie tytuły uczestnictwa są wydawane w postaci imiennej. Tytuły uczestnictwa imienne są wydane bez certyfikatu, chyba że uczestnik zażąda wydania certyfikatu. Tytuły uczestnictwa mogą być typu dystrybucyjnego albo akumulacyjnego: Poniższa tabela podaje dostępne rodzaje tytułów uczestnictwa: Rodzaje tytułów uczestnictwa Nazwy tytułów uczestnictwa Częstotliwość wypłacania dywidend Tytuły uczestnictwa typu akumulacyjnego A (acc) Nie dokonuje się dystrybucji dywidend, lecz AX (acc) przypisany dochód netto jest B (acc) BT (acc) odzwierciedlony w podwyższonej wartości tytułów C (acc) I (acc) N (acc) Tytuły uczestnictwa typu dystrybucyjnego A (Mdis), AX (Mdis), B (Mdis), BT (Mdis), C (Mdis), I (Mdis) and N (Mdis) A (Qdis), AX (Qdis), B (Qdis), BT (Qdis), C (Qdis), I (Qdis) and N (Qdis) A (Ydis), AX (Ydis), B (Ydis), BT (Ydis), C (Ydis), I (Ydis) and N (Ydis) Zakłada się, że dystrybucja będzie przebiegała przeważnie co miesiąc (po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego) Zakłada się, że dystrybucja będzie przebiegała przeważnie kwartalnie (po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego Zakłada się, że dystrybucja będzie przebiegała przeważnie dorocznie (w grudniu każdego roku grudniu każdego roku, po uchwale Akcjonariuszy na Dorocznym Zebraniu Walnym) Tytuły uczestnictwa klasy A, klasy AX, klasy I i klasy N mogą być dostępne poprzez systemy rozliczeniowe połączone poprzez Clearstream Banking S.A. ( Clearstream ) lub Euroclear Belgium SA/NV jako operator systemu Euroclear system ( Euroclear ). Klasy tytułów uczestnictwa różnią się głównie typami opłat, którymi są obciążane oraz zasadami wypłacania dywidend. Bliższe szczegóły na temat tych klas tytułów uczestnictwa i związanych z nimi opłat podane są w rozdziale Klasy tytułów uczestnictwa Opłaty manipulacyjne. W pewnych szczególnych okolicznościach mogą być oferowane inne klasy tytułów uczestnictwa niektórych funduszy, co opisuje wspomniany powyżej rozdział. Rada nadzorcza Towarzystwa może podjąć decyzję o zaoferowaniu lub wyemitowaniu w ramach dowolnego Funduszu dowolnej z istniejących klas tytułów uczestnictwa, których warunki obrotu opisano dokładniej w rozdziale Klasy Tytułów Uczestnictwa Opłaty Manipulacyjne. Dotyczy to także klas tytułów uczestnictwa w walucie alternatywnej (czyli innej niż podstawowa waluta Funduszu), klas zabezpieczenia tytułów uczestnictwa oraz klas tytułów o różnej częstotliwości wypłaty dywidend. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyemitowaniu takich tytułów uczestnictwa w chwili ogłoszenia wartości netto aktywów w odniesieniu do tytułu uczestnictwa w ramach danej klasy, zgodnie z opisem w rozdziale Ogłaszanie cen tytułów uczestnictwa. W przypadku tytułów uczestnictwa w walucie alternatywnej wartość netto aktywów danej klasy zostanie obliczona i ogłoszona w takiej walucie alternatywnej; płatność za zapisy na takie klasy zostanie uiszczona przez inwestorów, a kwoty za odkupienie będą wypłacane wykupującym uczestnikom w odpowiedniej walucie alternatywnej. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa klas waluty alternatywnej oferowanych w wonach południowokoreańskich (KRW), płatność za zapisy i odkupienie zostanie dokonana w KRW, ponieważ ani Towarzystwo ani agent rejestracyjny, transferowy, korporacyjny i adresowy nie przeprowadzi wymiany walutowej. 5

6 Przed ulokowaniem aktywów w konkretną klasę tytułów uczestnictwa danego funduszu inwestorom zaleca się upewnienie, iż dana klasa najlepiej odpowiada ich potrzebom i rozważenie skutków podatkowych w ich konkretnej sytuacji i wobec miejscowych przepisów podatkowych. Inwestorom zaleca się kontakt z doradcą podatkowym lub finansowym w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Nabycie tytułów uczestnictwa Towarzystwo wyznaczyło Templeton Global Advisors Limited na głównego dystrybutora do zorganizowania i nadzoru marketingu i dystrybucji tytułów uczestnictwa. Główny dystrybutor może zatrudnić dystrybutorów dodatkowych, pośredników, maklerów i/lub inwestorów profesjonalnych (którzy mogą być powiązani z Franklin Templeton Investments, i którzy mogą otrzymać część opłat administracyjnych, serwisowych lub innych). Główny dystrybutor niniejszym wyznaczył Franklin Templeton International Services S.A. na kontrolera dystrybucji Towarzystwa z zadaniem nadzorowania powoływania i działalności dystrybutorów dodatkowych. Ponadto, Rada Zarządu Towarzystwa postanowiła, że w przypadku stosownych wymagań prawnych, ustawowych i/lub podatkowych obowiązujących w niektórych krajach, w których tytuły uczestnictwa Towarzystwa są lub będą oferowane, obowiązek organizacji i nadzoru nad marketingiem oraz dystrybucją tytułów uczestnictwa, lub nad samą dystrybucją tytułów uczestnictwa, który obecnie spoczywa na głównym dystrybutorze Towarzystwa, może zostać przydzielony innym podmiotom (które mogą być powiązane z Franklin Templeton Investments) wyznaczonym od czasu do czasu bezpośrednio przez Towarzystwo. Podlegając postanowieniom umowy w miejsce Towarzystwa, inne strony mogą z kolei zatrudnić swoich dystrybutorów dodatkowych, pośredników, maklerów i/lub inwestorów profesjonalnych (którzy mogą być powiązani z Franklin Templeton Investments). Niemniej jednak, Franklin Templeton International Services S.A. nadal będzie działać jako Kontroler Dystrybucji Towarzystwa aby nadzorować wyznaczanie i działalność wyżej wspomnianych dystrybutorów dodatkowych, pośredników, maklerów i/lub inwestorów profesjonalnych. Aby uniknąć wątpliwości, informujemy, że inwestorzy nabywający tytuły uczestnictwa poprzez inne strony (lub przez dystrybutorów dodatkowych, pośredników, maklerów i/lub inwestorów profesjonalnych wyznaczonych przez te inne strony) nie będą obciążeni przez Towarzystwo dodatkowymi opłatami i kosztami. W stosownych przypadkach wszelkie fragmenty tego prospektu informacyjnego dotyczące głównego dystrybutora dotyczą także innych stron wyznaczonych przez Towarzystwo. Minimalna lokata początkowa w tytuły uczestnictwa każdego z funduszy wynosi USD (lub USD w wypadku zamian zob. par. Wymiana tytułów uczestnictwa, oraz USD dla tytułów uczestnictwa klasy I lub odpowiednik w dowolnej innej walucie wymienialnej, z wyjątkiem lokat przez nominowanych przedstawicieli profesjonalnych. Rada Nadzorcza, główny dystrybutor lub kontroler dystrybucji może znieść wymogi co do minimalnej kwoty lokaty, w całości lub w części. Aktualni posiadacze tytułów uczestnictwa dowolnego funduszu mogą nabywać kolejne tytuły uczestnictwa danego funduszu pod warunkiem, iż minimalna kwota, za którą nabywają jednostki, wyniesie USD lub odpowiednik w dowolnej innej walucie wymienialnej. Niższe minimalne kwoty lokat mogą stosować się do planu systematycznych oszczędności oraz planu systematycznych wypłat. Obliczanie ceny tytułu uczestnictwa i dzień wyceny Ceny, po których może odbywać się nabywanie, odkupywanie i zamiana tytułów uczestnictwa w odpowiednich klasach obliczone są na każdy dzień wyceny na podstawie wartości netto aktywów danej klasy, a dostępne są w następnym dniu wyceny. Dzień wyceny dla wszystkich funduszy to dowolny dzień, podczas którego odbywa sesję giełda nowojorska ( NYSE ) lub dowolny pełny dzień, w którym banki w Luksemburgu prowadzą normalną działalność (z wyjątkiem zawieszenia zwykłych transakcji). Notowania Wszystkie uprawnione klasy tytułów uczestnictwa są lub będą notowane na Giełdzie Luksemburga. Rada Nadzorcza Towarzystwa może wystąpić z wnioskiem o notowanie tytułów uczestnictwa każdej klasy na dowolnej innej uznanej giełdzie. Tytuły uczestnictwa klasy A, klasy AX, klasy I oraz klasy N (jeżeli są dostępne) zostały zaakceptowane do rozliczeń poprzez Clearstream lub Euroclear. Clearstream i Euroclear deponują papiery wartościowe swoich klientów i ułatwiają rozliczenia obrotu papierami wartościowymi poprzez elektroniczne księgowanie transferów pomiędzy swoimi klientami. Clearstream i Euroclear ustanowiły elektroniczny pomost pomiędzy swoimi systemami, umożliwiający klientom obydwu firm wzajemne rozliczanie swoich transakcji. Tytuły uczestnictwa klasy A, klasy AX, klasy I i klasy N (ewentualnie) deponowane przez Clearstream i Euroclear są, lub będą, emitowane w formie zbiorczej i rejestrowane w imieniu oraz deponowane przez wspólnego depozytariusza Clearstream i Euroclear. Konwersje imiennych tytułów uczestnictwa do postaci certyfikatu zbiorczego mogą być zaokrąglane w dół do najbliższej pełnego tytułu uczestnictwa. Jeżeli związane z tym koszty przekroczą wartość płatności, w normalnych okolicznościach nie będą realizowane żadne płatności na wartość pozostałego ułamka tytułu uczestnictwa. Sposób nabywania Inwestorzy pragnący nabyć tytuły uczestnictwa wysyłają odpowiednio wypełniony formularz zlecenia do agenta transferowego lub dowolnego dystrybutora tytułów uczestnictwa z podaniem informacji wymienionych w rozdziale Procedura zleceń nabycia. Kolejne nabycia tytułów uczestnictwa mogą być ponadto realizowane przy wykorzystaniu formularza w formacie opisanym w rozdziale Procedura zleceń nabycia. Wypełnione formularze zleceń na tytuły uczestnictwa przyjęte i zatwierdzone przez agenta transferowego lub odpowiednio upoważnionego dystrybutora tytułów uczestnictwa w dniu wyceny przed odpowiednimi terminami księgowania transakcji w sposób 6

7 szczegółowy wskazanymi w Załączniku A będą realizowane tego dnia w oparciu o wartość netto aktywów na tytuł uczestnictwa odpowiedniej klasy obliczoną w danym dniu powiększoną o wszelkie obowiązujące opłaty z tytułu sprzedaży. Wypełnione formularze zleceń na tytuły uczestnictwa przyjęte i zatwierdzone przez agenta transferowego lub odpowiednio upoważnionego dystrybutora tytułów uczestnictwa w dniu wyceny po odpowiednich terminach księgowania transakcji w sposób szczegółowy wskazanymi w Załączniku A będą w kolejnym dniu wyceny realizowane w oparciu o wartość netto aktywów na tytuł uczestnictwa odpowiedniej klasy obliczoną w kolejnym dniu wyceny powiększoną o wszelkie obowiązujące opłaty z tytułu sprzedaży. Rada Nadzorcza Towarzystwa może zezwolić, jeśli uzna to za stosowne, na zastosowanie innych godzin końca dnia transakcji w uzgodnieniu z lokalnymi dystrybutorami, czy też do dystrybucji w jurysdykcjach, w których jest to uzasadnione faktem, iż znajdują się w innej strefie czasowej. W takich okolicznościach odpowiednie godziny końca dnia transakcji muszą być zawsze wcześniejsze niż godzina obliczenia i ogłoszenia odpowiedniej wartości netto aktywów. Taka inna godzina końca dnia transakcji będzie podana w lokalnym dodatku do tego prospektu informacyjnego, w istniejących porozumieniach z lokalnymi dystrybutorami lub innych materiałach marketingowych stosowanych w odpowiednich jurysdykcjach. Inwestorzy otrzymają przynajmniej jeden osobisty numer konta. Taki osobisty numer konta będzie używany we wszelkiej korespondencji z Towarzystwem lub z agentem transferowym. Jeżeli inwestorowi zostanie przydzielony więcej niż jeden osobisty numer konta, wszystkie takie numery będą podawane w przypadku wszelkich zleceń związanych z wszystkimi kontami będącymi w posiadaniu inwestora. Waluta płatności Płatność może być dokonywana w walucie podstawowej lub (w stosownych przypadkach) walucie alternatywnej wybranego funduszu(ów). Inwestor może jednak, w pewnych przypadkach, za zgodą agenta rejestracyjnego, transferowego, korporacyjnego, adresowego i administracyjnego wnieść opłatę w dowolnej innej walucie w pełni wymienialnej na walutę podstawową wybranych funduszy i wówczas niezbędna transakcja wymiany walutowej zostanie przeprowadzona na rzecz i na koszt inwestora. Przy płatnościach w walucie alternatywnej klas tytułów uczestnictwa wszelkie niezbędne transakcje wymiany walutowej zostaną przeprowadzone na rzecz i na koszt funduszu. Tytuły uczestnictwa zdeponowane w Clearstream lub Euroclear muszą być rozliczone w walucie nominału odpowiedniego funduszu lub (w stosownych wypadkach) w walucie odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa w ciągu trzech (3) dni bankowych Luksemburga po dniu wyceny. Uczestnicy zostają niniejszym poinformowani, że zlecenia inwestycyjne muszą być składane w walucie Funduszu. Inwestorzy rozliczający się w walutach innych niż waluta podstawowa wybranego Funduszu lub (w stosownych przypadkach) waluta alternatywna klasy tytułów uczestnictwa, na które wpłacają środki, muszą zdawać sobie sprawę z tego, iż może nastąpić opóźnienie w wykonaniu zlecenia do następnego dnia wyceny w celu dokonania wymiany walutowej. Wymiana tytułów uczestnictwa Uczestnicy pragnący wymienić tytuły uczestnictwa pomiędzy daną klasą tytułów uczestnictwa a tą samą lub inną klasą tytułów uczestnictwa innego funduszu, albo tytułami uczestnictwa innej klasy tego samego funduszu (jeśli są oferowane), będą mogli dokonać takiej transakcji w dowolnym dniu wyceny pod warunkiem uiszczenia opłaty za zamianę, zatwierdzonej w wyjątkowych okolicznościach przez Radę Nadzorczą na jej wyłączne uznanie, która to opłata nie będzie przekraczać 1 % wartości wymienianych tytułów uczestnictwa, z następującymi wyjątkami: tytuły uczestnictwa klasy B mogą być wymienione jedynie na tytuły uczestnictwa klasy B innego funduszu, który emituje tytuły uczestnictwa klasy B w tej samej walucie; tytuły uczestnictwa klasy BT mogą być wymienione jedynie na tytuły uczestnictwa klasy BT innego funduszu, który emituje tytuły uczestnictwa klasy BT w tej samej walucie; tytuły uczestnictwa klasy C danego funduszu mogą być wymienione jedynie na tytuły uczestnictwa klasy C funduszu, który wydaje tytuły uczestnictwa klasy C w tej samej walucie; jedynie inwestorzy instytucjonalni zgodnie z definicją z rozdziału Klasy tytułów uczestnictwa - Opłaty manipulacyjne mogą wymienić swoje tytuły uczestnictwa na tytuły uczestnictwa klasy I lub pomiędzy nimi. Rozdział Wymiana tytułów uczestnictwa podaje również inne ewentualne opłaty za zamianę i ograniczenia. Zlecenia zamiany można składać na piśmie lub - za wyraźnym zezwoleniem agenta transferowego - przez telefon, faks lub drogą elektroniczną; muszą one zawierać informacje podane w rozdziale Wymiana tytułów uczestnictwa. Ograniczenia związane z zamianą tytułów uczestnictwa danej klasy na tytuły uczestnictwa innej klasy są wyjaśnione dokładniej w rozdziale Wymiana tytułów uczestnictwa. Żadne zlecenie zamiany tytułów uczestnictwa nie może być wykonane do czasu zakończenia poprzedniej transakcji związanej z tytułami uczestnictwa, które mają być wymienione i do pełnego rozliczenia otrzymanych tytułów uczestnictwa. Pełne zlecenia zamiany tytułów uczestnictwa w danym dniu wyceny z funduszu w jednej walucie na fundusz w innej walucie będą wymagały jednego (1) dodatkowego dnia bankowego banków luksemburskich w celu przeprowadzenia transakcji wymiany walutowej związanej z taką zamianą. Odkupienie tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa mogą być odkupione po cenie równej wartości aktywów netto odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa obliczonej w stosownym dniu wyceny, poprzez powiadomienie na piśmie agenta transferowego lub - za wyraźną zgodą agenta transferowego - przez telefon, faks lub drogą elektroniczną z podaniem informacji wymienionych w rozdziale Odkupienie tytułów uczestnictwa. Jeżeli żądanie odkupienia zostało przedstawione telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, agent transferowy może na swoje wyłączne uznanie zażądać potwierdzenia go na piśmie z podpisem zleceniodawcy, a w takim przypadku może to opóźnić rozpatrywanie wniosku do czasu otrzymania takiego pisemnego potwierdzenia. Jeżeli był wydany certyfikat udziałowy na nazwisko uczestnika(ów), Rada Nadzorcza może wymagać, aby taki certyfikat udziału, odpowiednio podpisany, został zwrócony agentowi transferowemu zanim zostanie wykonana transakcja przy określonej wartości netto aktywów i tym samym przed wydaniem płatności. W przypadku certyfikatu udziałowego na okaziciela, świadectwo musi być zwrócone wraz z nieprzeterminowanymi kuponami głównemu agentowi płatności. Żadne żądanie odkupienia tytułów uczestnictwa nie może być wykonane do czasu zakończenia poprzedniej transakcji związanej z tytułami uczestnictwa, które mają być odkupione i do pełnego rozliczenia otrzymanych tytułów uczestnictwa. Żądania pełnego odkupienia tytułów uczestnictwa, które wpłyną do agenta transferowego lub odpowiednio upoważnionego dystrybutora tytułów uczestnictwa w dniu wyceny przed odpowiednimi terminami księgowania transakcji będą realizowane tego dnia w oparciu o wartość netto aktywów na tytuł uczestnictwa odpowiedniej klasy obliczoną tego dnia. 7

8 Żądania pełnego odkupienia tytułów uczestnictwa, które wpłyną do agenta transferowego lub odpowiednio upoważnionego dystrybutora tytułów uczestnictwa po odpowiednich terminach księgowania transakcji w sposób szczegółowy wskazanymi w Załączniku A będą realizowane w oparciu o wartość netto aktywów na tytuł uczestnictwa odpowiedniej klasy obliczoną w następnym dniu wyceny. Rada Nadzorcza Towarzystwa może zezwolić, jeśli uzna to za stosowne, na zastosowanie innych godzin końca dnia transakcji w uzgodnieniu z lokalnymi dystrybutorami, czy też do dystrybucji w jurysdykcjach, w których jest to uzasadnione faktem, iż znajdują się w innej strefie czasowej. W takich okolicznościach odpowiednie godziny końca dnia transakcji muszą być zawsze wcześniejsze niż godzina obliczenia i ogłoszenia odpowiedniej wartości netto aktywów. Taka inna godzina końca dnia transakcji będzie podana w lokalnym dodatku do tego prospektu informacyjnego, w istniejących porozumieniach z lokalnymi dystrybutorami lub innych materiałach marketingowych stosowanych w odpowiednich jurysdykcjach. Wpływy z odkupienia tytułów uczestnictwa klasy B oraz tytułów uczestnictwa klasy BT mogą podlegać CDSC, jeżeli takie tytuły uczestnictwa są odkupywane w ciągu pewnej liczby lat od daty emisji, co jest dokładniej przedstawione w rozdziale Klasy tytułów uczestnictwa opłaty manipulacyjne. Niektóre transakcje tytułami uczestnictwa klasy A i klasy AX mogą również CDSC, jeżeli są odkupywane w ciągu pierwszych 18 miesięcy od daty nabycia. Kwota z odkupienia tytułów uczestnictwa klasy C może podlegać CDSC, jeżeli takie tytuły uczestnictwa są odkupywane w ciągu 12 miesięcy od daty emisji. Dodatkowe szczegóły na temat tych kosztów podane są w rozdziale Klasy tytułów uczestnictwa - struktura kosztów. Rozliczenie Rozliczenie musi być dokonane w ciągu pięciu (5) dni bankowych Luksemburga po dniu wyceny, po dacie, w której zlecenie lub jego funkcjonalny odpowiednik dokładniej opisany w par. Procedura zapisów wpłynie w odpowiednim porządku, chyba że Rada Nadzorcza wymaga środków potwierdzonych przez bank nie później niż w dniu przyjęcia zlecenia. Zleceniodawcy będą mieli obowiązek pokrycia strat poniesionych przez Towarzystwo, zgodnie z uznaniem Rady Nadzorczej, wynikających ze spóźnionego rozliczenia. Zleceniodawcy są niniejszym informowani, że zgodnie z zasadami Firmy nie są przyjmowane ani składane jakiekolwiek niezwiązane opłaty dla stron trzecich. Tytuły uczestnictwa zdeponowane w Clearstream lub Euroclear muszą być rozliczone w walucie nominału odpowiedniego funduszu lub (w stosownych wypadkach) w walucie odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa w ciągu trzech (3) dni bankowych Luksemburga po dniu wyceny. Płatność za odkupienie tytułów uczestnictwa powinna zostać złożona nie później w ciągu pięciu (5) dni bankowych Luksemburga po złożeniu zlecenia odkupienia tytułów, chyba że zostanie to inaczej określone w części Odkupywanie tytułów uczestnictwa. Wynik historyczny Inwestorzy powinni dokonać przeglądu skrótu prospektu informacyjnego Towarzystwa w celu zapoznania się z wykresami wyniku historycznego odpowiednich funduszy na dzień 30 czerwca (lub 31 grudnia, w zależności od przypadku) z trzech (3) ostatnich lat. Plany systematycznych oszczędności i systematycznych wypłat Uczestnicy w wielu krajach mogą korzystać z planu systematycznych oszczędności oraz planu systematycznych wypłat. Dodatkowe informacje można uzyskać od agenta transferowego lub w lokalnym biurze Franklin Templeton Investments. Ustawodawstwo zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu W myśl luksemburskich Ustaw z 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym (z poprawkami) i z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie prania pieniędzy oraz okólników instytucji nadzorczych Luksemburga (w szczególności okólnika CSSF 05/211) na osoby pracujące w sektorze finansowym nałożono obowiązek podejmowania działań zapobiegających posługiwaniu się UCITS w celu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W związku z tym, wprowadzono procedurę identyfikacji inwestorów. Dokładnie rzecz biorąc, do formularza wniosku inwestora musi być dołączona w przypadku osób fizycznych kopia paszportu lub dowodu osobistego, a w przypadku osób prawnych kopia dokumentów założycielskich lub rejestracyjnych spółki, wyciąg z rejestru sądowego i lista upoważnionych sygnatariuszy. Ponadto w przypadku osób prawnych, których papiery wartościowe nie są notowane na uznanej giełdzie, może być wymagana identyfikacja udziałowców będących posiadaczami ponad 25 % emitowanych akcji lub głosów, jak również nazwiska i adresy osób mających istotny wpływ na zarząd takiej jednostki. W przypadku usług powierniczych formularzowi wniosku musi co najmniej towarzyszyć kopia instrumentu powierniczego, kopie paszportów i/lub statutów lub innych odpowiednich dokumentów założycielskich powierników wraz z listą autoryzowanych sygnatariuszy. Ponadto może być wymagana identyfikacja powiernika, likwidatora, ostatecznego beneficjenta i protektora. Wszelkie kopie muszą być zaopatrzone w zaświadczenie, iż jest to wierna kopia, wydane przez jedną z następujących instytucji: ambasadora, konsulat, notariusza, policjanta lub ich odpowiedników w określonej jurysdykcji. Taka procedura identyfikacji musi być zastosowana w następujących okolicznościach: a) w przypadku bezpośredniego objęcia tytułów uczestnictwa Towarzystwa; i b) w przypadku objęcia tytułów Towarzystwa poprzez pośredników mieszkających w kraju, który nie narzuca na takiego pośrednika obowiązku ustalania tożsamości inwestorów stanowiącego odpowiednik zobowiązań wynikających z ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Luksemburga zmierzającego do wyeliminowania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ogólnie przyjmuje się, iż pracownicy sektora finansowego mieszkający w krajach, które ratyfikowały wnioski Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, uznawani są za pośredników, których obowiązki ustalania tożsamości klientów stanowi odpowiednik tego obowiązku w myśl przepisów Wielkiego Księstwa Luksemburga. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe informacje i dokumenty niezbędne w celu dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Niedostarczenie dokumentów może skutkować opóźnieniem inwestycji oraz wstrzymaniem wypłaty wpływów z odkupienia tytułów. Informacje takie dostarczone do agenta transferowego są zbierane i przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z przepisami zapobiegającymi praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 8

9 Ochrona danych Wszelkie dane o lokatach zawarte w formularzu wniosku i wszystkie pozostałe dane osobowe zgromadzone w wyniku stosunków handlowych z Towarzystwem i/lub agentem transferowym mogą być zbierane, zapisywane, przechowywane, adoptowane, przenoszone i w inny sposób przetwarzane i stosowane ( przetworzone ) przez Towarzystwo, agenta transferowego i inne spółki Franklin Templeton Investments, w tym Franklin Resources, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, Kalifornia i/lub jej każdoczesne jednostki zależne i powiązane, opiekuna i pośredników finansowych takich inwestorów. Dane takie będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestrów, identyfikacji do celów zapobiegania prania pieniędzy, do celów identyfikacji podatkowej zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej Oszczędności Podatkowych 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w postaci płatności odsetkowych oraz w celu rozwijania stosunków handlowych, w tym sprzedaży i marketingu produktów i usług Franklin Templeton Investments. Z tego powodu dane mogą być przenoszone do firm wyznaczonych przez Towarzystwo lub przez agenta transferowego w celach zgodnych z działaniami Towarzystwa (np. do przedstawicieli ds. komunikacji z klientem lub agentów płatności). lipiec 2008 r. 9

10 SPIS TREŚCI Strona RADA NADZORCZA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU I AGENCI...11 STRATEGIA I POLITYKA INWESTYCYJNA...20 CZYNNIKI RYZYKA...34 ZASADY WYPŁACANIA DYWIDEND...40 ZARZĄD I ADMINISTRACJA...41 MENADŻEROWIE INWESTYCYJNI...41 DEPOZYTARIUSZ...41 AGENT REJESTRACYJNY, TRANSFEROWY, KORPORACYJNY, ADRESOWY I ADMINISTRACYJNY...42 FORMY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA...42 KLASY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA - OPŁATY MANIPULACYJNE...42 ZBYWANIE TYTUŁÓW UCZESTNICTWA...50 ZLECENIE NABYCIA...50 ODKUPYWANIE TYTUŁÓW UCZESTNICTWA...52 ZAMIANA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA...53 TRANSFER TYTUŁÓW UCZESTNICTWA...55 ZASADY OBROTU TYTUŁAMI UCZESTNICTWA...55 OGŁASZANIE CEN TYTUŁÓW UCZESTNICTWA...56 TYMCZASOWE ZAWIESZENIE ZBYWANIA, ODKUPYWANIA I ZAMIANY...56 OPŁATY TOWARZYSTWA I ZA ZARZĄDZANIE...56 OPODATKOWANIE TOWARZYSTWA...58 OPODATKOWANIE UCZESTNIKÓW...58 ZEBRANIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ...59 DOKUMENTY DOSTĘPNE DO WGLĄDU...59 CERTYFIKATY I REJESTRACJA...59 DODATEK A STANDARDOWE TERMINY KSIĘGOWANIA TRANSAKCJI...61 DODATEK B OGRANICZENIA INWESTYCYJNE...63 DODATEK C INFORMACJE OGÓLNE...72 DODATEK D USTALENIE WARTOŚCI NETTO AKTYWÓW NA TYTUŁY UCZESTNICTWA...74 DODATEK E PROFILE INWESTORÓW...77 DODATEK F TYTUŁY UCZESTNICTWA KLASY I (DIS) ORAZ TYTUŁY UCZESTNICTWA KLASY I (ACC) - OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE...81 DODATEK G WYKAZ FUNDUSZY, KLAS TYTUŁÓW UCZESTNICTWA I KODÓW ISIN FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH FRANKLIN TEMPLETON

11 RADA NADZORCZA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU I AGENCI PREZES: The Honorable Nicholas F. Brady Prezes i Dyrektor Naczelny CHOPTANK PARTNERS, INC. 16 North Washington Street, Easton MD 21601, USA CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ: Gregory E. Johnson Prezes i Dyrektor Wykonawczy FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo CA USA Dr J. B. Mark Mobius Członek Rady Nadzorczej w stanie spoczynku TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard # Suntec Tower One Singapur Mark G. Holowesko Prezes HOLOWESKO PARTNERS LTD Shipston House Box N-7776 West Bay Street Lyford Cay Nassau, Bahamy Gregory E. McGowan Wiceprezes Zarządzający i Główny Radca Prawny TEMPLETON WORLDWIDE, INC. 500 East Broward Boulevard, Suite 2100 Fort Lauderdale, FL U.S.A. Książę Abercorn KG Prezes CALOR TEORANTA Barons Court Omagh BT78 4EZ Irlandia Północna Wielka Brytania Vijay C. Advani Wiceprezes Zarządzający Global Advisor Services FRANKLIN RESOURCES, INC One Franklin Parkway San Mateo CA USA Richard H. Frank Dyrektor Wykonawczy DARBY OVERSEAS INVESTMENTS LTD 1133 Connecticut Avenue NW Suite 400 Washington DC 20036, USA David E. Smart Członek Rady Nadzorczej i Dyrektor Wykonawczy FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED The Adelphi Building 1-11 John Adam Street Londyn WC2N 6HT, Anglia, Wielka Brytania The Honourable Trevor G. Trefgarne Prezes GARRO SECURITIES LIMITED 11

12 30 Kimbell Gardens London SW6 6QQ Wielka Brytania James J.K. Hung Prezes i Dyrektor Wykonawczy ASIA SECURITIES GLOBAL LTD Room 63, 21 st floor, New World Tower 1 18 Queen s Road, Central Hong Kong Geoffrey Ainsworth Langlands Partner Zarządzający LANGLANDS CONSULTORIA Ltda Avenida das Américas 500 Bloco 6, Sala 227 (Downtown) Rio de Janeiro - RJ CEP Brazylia PROWADZĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU: William Lockwood 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga Denise Voss 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga MENADŻEROWIE INWESTYCJI: Zarządzający funduszami: Franklin High Yield (Euro) Fund*; Franklin Mutual Beacon Fund**; Franklin Mutual Global Discovery Fund**; Templeton Euroland Bond Fund; Templeton Euroland Fund; Templeton Euro Liquid Reserve Fund; Templeton European Fund; Templeton European Total Return Fund*; Templeton Global (Euro) Fund; Templeton Global Balanced Fund*; Templeton Global Equity Income Fund; Templeton Global Fund; oraz Templeton U.S. Value Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5 Morrison Street Edinburgh EH3 8 BH, Szkocja, Wielka Brytania * Franklin Templeton Investment Management Limited zostało wyznaczone jako Współmenadżer inwestycyjny tych Funduszy, wraz z Franklin Advisers, Inc. ** Franklin Templeton Investment Management Limited zostało wyznaczone jako Współmenadżer inwestycyjny tych Funduszy, wraz z Franklin Mutual Advisers, LLC. Zarządzający funduszami: Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund*; Templeton Asian Growth Fund; Templeton BRIC Fund; Templeton China Fund; Templeton Eastern Europe Fund; Templeton Emerging Markets Fund; Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund; Templeton Global Income Fund**; Templeton Japan Fund; Templeton Korea Fund; Templeton Latin America Fund; Templeton Thailand Fund. 12

13 TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard # Suntec Tower One Singapur * Templeton Asset Management Limited zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny tego Funduszu, wraz z (i) Franklin Advisers, Inc, (ii) Franklin Mutual Advisers, LLC oraz (iii) Templeton Global Advisors Limited. ** Templeton Asset Management Ltd zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny tego Funduszu, wraz z Franklin Advisers, Inc. Zarządzający funduszami: Franklin Asian Flex Cap Fund; Franklin Biotechnology Discovery Fund; Franklin High Yield Fund:; Franklin High Yield (Euro) Fund*; Franklin Income Fund; Franklin India Fund; Franklin MENA Fund; Franklin Natural Resources Fund; Franklin Strategic Income Fund; Franklin Technology Fund; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**; Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund***; Franklin U.S. Equity Fund; Franklin U.S. Focus Fund; Franklin U.S. Government Fund; Franklin U.S. Growth Fund; Franklin U.S. Opportunities Fund; Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund; Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund; Franklin U.S. Total Return Fund; Franklin Templeton Global Growth and Value Fund; Templeton Asian Bond Fund; Templeton Emerging Markets Bond Fund; Templeton European Total Return Fund*; Templeton Global Balanced Fund*; Templeton Global Bond (Euro) Fund; Templeton Global Bond Fund; Templeton Global High Yield Fund; Templeton Global Income Fund****; Templeton Global Total Return Fund; oraz Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund. FRANKLIN ADVISERS, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , U.S.A. * Franklin Advisers, Inc. zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny Funduszu, wraz z Franklin Templeton Investment Management Limited. ** Franklin Advisers, Inc. zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny tych Funduszy, wraz z (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Templeton Asset Management Limited oraz (iii) Templeton Global Advisors Limited. *** Franklin Advisers, Inc. zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny tych Funduszy, wraz z (i) Franklin Mutual Advisers, LLC oraz (ii) Templeton Global Advisors Limited. **** Franklin Advisers Inc. zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny tego Funduszu, wraz z wraz z Templeton Asset Management Limited. Zarządzający funduszami: Franklin European Growth Fund; Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund; Franklin Global Growth Fund; Franklin Global Real Estate (Euro) Fund; Franklin Global Real Estate (USD) Fund; Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund; Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund; Templeton Global Absolute Return (Euro) Vol 2% Fund; oraz Templeton Global Absolute Return (USD) Fund. 13

14 FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 600 Fifth Avenue, New York, NY U.S.A. Zarządzający funduszami: Templeton Growth (Euro) Fund; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund*; oraz Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund**;. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759 Lyford Cay Nassau Bahamy * Templeton Global Advisors Limited zostało wyznaczony jako Współmenadżer Inwestycyjny Funduszu, wraz z (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Templeton Asset Management Limited oraz (iii) Franklin Advisers, Inc. ** Templeton Global Advisors Limited zostało wyznaczony jako Współmenadżer Inwestycyjny, wraz z (i) Franklin Mutual Advisers, LLC oraz (ii) Franklin Advisers, Inc. Zarządzający funduszami: Templeton Global Smaller Companies Fund. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 1, Adelaide Street East, Suite 2101, Toronto Ontario M5C 3B8, Kanada Zarządzający funduszami: Franklin Mutual Beacon Fund*; Franklin Mutual European Fund; Franklin Mutual Global Discovery Fund*; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**; oraz Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund***. FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 101 John F. Kennedy Parkway Short Hills, NJ , U.S.A. * Franklin Mutual Advisers, LLC. zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny tych Funduszy, wraz z Franklin Templeton Investment Management Limited. ** Franklin Mutual Advisers, LLC zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny tego Funduszu, wraz z (i) Franklin Advisers, Inc, (ii) Templeton Asset Management Limited oraz (iii) Templeton Global Advisors Limited. *** Franklin Mutual Advisers, LLC zostało wyznaczone jako Współmenadżer Inwestycyjny tego Funduszu, wraz z (i) Franklin Advisers, Inc oraz (ii) Templeton Global Advisors Limited. Zarządzający funduszami: Franklin Templeton Japan Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS JAPAN LIMITED Kanematsu Building, 6 th Floor 14-1, Kyobashi 2 chome Chuo-Ku, Tokio Japonia GŁÓWNY DYSTRYBUTOR: TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759 Lyford Cay Nassau, Bahamy KONTROLER DYSTRYBUCJI: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 14

15 26, boulevard Royal L-2449 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga DYSTRYBUTORZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA, PRZEDSTAWICIELE I KONSULTANCI: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO., LTD. 3rd Floor, CCMM Building 12 Youido-Dong, Youngdungpo-Gu Seoul Korea FRANKLIN/TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT CONSULTING (SINOAM) INC. (KONSULTANT) 9F, #87, Sec. 4 Chung Hsiao E. Road Taipei Tajwan, R.O.C. FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A avenue Georges V F Paris Francja FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED 17/F, Chater House 8 Connaught Road Central Hongkong FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GmbH Mainzer Landstraße 16 D Frankfurt am Main Niemcy FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED The Adelphi Building 1-11 John Adam Street Londyn WC2N 6HT, Anglia, Wielka Brytania FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Bahnhofstrasse 22 CH-8022 Zürich Szwajcaria TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard #38-03 Suntec Tower One Singapur DEPOZYTARIUSZ: J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga AGENT REJESTRACYJNY, TRANSFEROWY, KORPORACYJNY, ADRESOWY I ADMINISTRACYJNY: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga REWIDENCI: PRICEWATERHOUSECOOPERS Sàrl 400, route d'esch B.P L-1014 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga RADCY PRAWNI: 15

16 ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 2, Place Winston Churchill B. P 425 L-2014 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga AGENT NOTOWAŃ: J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga 16

17 GŁÓWNY AGENT PŁATNOŚCI: J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga LOKALNI AGENCI PŁATNOŚCI: w Austrii: Bank Austria Creditanstalt AG Am Hof 2 A-1010 Wien w Belgii: JPMorgan Chase Bank, N.A. 1, Boulevard du Roi Albert II B-1120 Brussels W Republice Czeskiej: Citibank a.s. Evropska 178 CZ Prague 6 we Francji: CACEIS Bank 1-3, place Valhubert F Paris w Niemczech: J.P. Morgan AG Juhghofstraße 14 D Frankfurt am Main i MARCARD, STEIN & CO AG Ballindam 36 D Hamburg w Grecji: Marfin Bank S.A. 24 Kifissias Avenue, GR Maroussi, Athens Laiki Bank (Hellas) S.A. 16 Panepistimiou Street, GR Athens i Egnatia Bank S.A. 4 Danaidon Street GR Thessaloniki we Włoszech: Banca Generali Via Machiavelli, 4 I Trieste Intesa Sanpaolo Spa Piazza San Carlo, 156 I Torino Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Piazza Salimbeni n.3 I Siena BNP Paribas Securities Services S.A. Milan Branch Via Ansperto, 5 17

18 I Milano Societe Generale Securities ServicesS.p.A. Via Benigno Crespi 19/A, MAC2 I Milano Sella Holding Banca S.p.A. Via Italia, 2 I Biella Iccrea Banca S.p.A. Via Lucrezia Romana, 41/47 I-00178, Rome Allfunds Bank S.p.A. Via Santa Margherita, 7 I Milano State Street Bank GmbH Sede Secondaria di Milano Via F. Turati 16/18, I Milano i Citibank International plc Foro Buonaparte, 16 I Milano W Polsce: Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna ul. Senatorska 16 PL Warszawa w Hiszpanii: Bankinter SA Paseo de la Castellana 29 Sp Madrid w Szwajcarii: JPMorgan Chase Bank Zürich Branch Dreikönigstrasse 21 CH-8022 Zürich LOKALNI AGENCI OBSŁUGI: w Irlandii: The Governor and Company of the Bank of Ireland C/O BoISS Limited New Century House Mayor Street Lower International Financial Services Centre Dublin 1 w Holandii: ING (Nederland) Trust P.O. Box 2838 Prinses Irenestraat CV Amsterdam Zuid w Szwecji: SE Banken Sergels Torg Stockholm 18

19 OFICJALNA SIEDZIBA: 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga 19

20 STRATEGIA I POLITYKA INWESTYCYJNA Towarzystwo dąży do zapewnienia inwestorom wyboru funduszy lokujących swoje aktywa w szeroki zakres zbywalnych papierów wartościowych i innych środków emitowanych na całym świecie, o rozmaitych strategiach inwestycyjnych, w tym przyrostu kapitału i dochodu. Ogólną strategią Towarzystwa jest zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację oraz zapewnienie inwestorom korzyści wynikających z portfela zarządzanego przez Franklin Templeton Investments według przynoszących sukcesy, potwierdzonych wieloletnimi doświadczeniami metod doboru lokat. Fundusz jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje aktywa i pasywa, co zostało dokładniej przedstawione w Dodatku D. Profil typowego inwestora, z myślą o którym został opracowany każdy fundusz, jest opisany dokładniej w Dodatku E do tego prospektu informacyjnego. Każdy z funduszy może lokować swoje aktywa w papiery wartościowe które dopiero zostaną wyemitowane, udzielać pożyczek w postaci papierów wartościowych ze swojego portfela i zaciągać pożyczki środków pieniężnych, w ramach ograniczeń inwestycyjnych Towarzystwa (patrz Załącznik B). Ponadto, z uwzględnieniem limitów inwestycyjnych Towarzystwa, każdy fundusz Towarzystwa może lokować swoje aktywa w opcje na zbywalne papiery wartościowe oraz zawierać finansowe kontrakty terminowe w celu skutecznego zarządzania portfelem. Ponadto Towarzystwo może starać się chronić i powiększać wartość aktywów swoich rozmaitych funduszy poprzez strategie zabezpieczania zgodne ze strategią inwestycyjną funduszu, posługując się na przykład opcjami walut i kontraktami terminowymi typu forward i futures. Każdy fundusz może dodatkowo obejmować w posiadanie aktywa płynne. Takie aktywa muszą mieć postać depozytów pieniężnych lub instrumentów rynku pieniężnego. Konkretne strategie inwestycyjne i polityka poszczególnych funduszy podlegają następującej interpretacji: - Fundusz, w którego nazwie znajduje się nawiązanie do konkretnego typu aktywów, konkretnego kraju, regionu lub branży, będzie lokować co najmniej dwie trzecie swoich aktywów ogółem (bez uwzględnienia dodatkowych aktywów płynnych) w instrumenty związane z takim typem papieru wartościowego, z takim krajem, regionem lub branżą. - Jeżeli w opisie polityki inwestycyjnej danego funduszu znajduje się stwierdzenie, iż będzie on lokować głównie, przede wszystkim lub zasadniczo w dany typ papierów wartościowych lub określony kraj, region lub branżę, taki fundusz będzie lokował co najmniej dwie trzecie swoich aktywów ogółem (bez uwzględnienia dodatkowych aktywów płynnych w instrumenty związane z takim typem papierów wartościowych, z takim krajem, regionem lub branżą. Jeżeli w opisie polityki inwestycyjnej danego funduszu znajduje się stwierdzenie, iż menadżer inwestycji zachowuje elastyczność co do lokat w papiery wartościowe kategorii, krajów, regionów czy branży innych niż te, w które będzie lokować głównie, przede wszystkim lub zasadniczo, takie inne lokaty nie będą przekraczały jednej trzeciej lokat aktywów ogółem (bez uwzględnienia dodatkowych aktywów płynnych odpowiedniego funduszu. Pozostała jedna trzecia ulokowanych aktywów ogółem może być lokowana w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego różnej wielkości spółek lub emitentów z całego świata i z dowolnych sektorów gospodarczych oraz denominowana w jakiejkolwiek dowolnie wymienialnej walucie, chyba, że strategia i polityka inwestycyjna funduszu przewiduje inaczej. Jeżeli, np. opis polityki inwestycyjnej funduszu obligacyjnego określa, że taki fundusz będzie większość lub przynajmniej dwie trzecie swoich aktywów ogółem (bez uwzględniania dodatkowych aktywów płynnych) lokował w określone rodzaje obligacji, taki fundusz obligacyjny może, w zakresie pozostałej jednej trzeciej swoich ulokowanych aktywów ogółem, lokować do jednej trzeciej swoich ulokowanych aktywów ogółem w instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe, do 25% swoich ulokowanych aktywów ogółem w obligacje zamienne lub obligacje z warrantami i do 10% swoich aktywów ogółem w instrumenty udziałowe. Jeżeli opis polityki inwestycyjnej danego funduszu mówi o lokatach w spółki akcyjne określonego kraju lub regionu, oznacza to (jeżeli nie jest to dokładnie określone w prospekcie informacyjnym) lokaty w spółki zarejestrowane bądź prowadzące swoją główną działalność handlową w takim kraju lub regionie. Strategia i polityka inwestycyjna opisane poniżej są wiążące dla poszczególnych menadżerów inwestycji funduszy. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości kapitału. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, w tym akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i zamienne papiery wartościowe, jak i warranty, jednostki uczestnictwa i kwity depozytowe (i) spółek z siedzibą w Azji (bez Japonii), (ii) spółek realizujących większą część swej działalności gospodarczej w Azji (bez Japonii) oraz (iii) spółek holdingowych posiadających większą część swych udziałów w spółkach, o których mowa w (i), bez względu na kapitalizację rynkową. Ponadto Fundusz może inwestować we wszelkie inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie emitentów z całego świata. Podstawową walutą jest dolar amerykański. Inwestycje na rynkach wschodzących są obarczone wyższym ryzykiem, co wskazano w rozdziale Czynniki ryzyka. FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND Strategią inwestycyjną funduszu jest dążenie do wzrostu wartości kapitału. Fundusz lokuje głównie w instrumenty udziałowe spółek biotechnologicznych i firm naukowo-badawczych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a w mniejszym stopniu w papiery dłużne dowolnego typu emitentów zagranicznych lub amerykańskich. Fundusz przede wszystkim zamierza inwestować znaczną część swoich aktywów w spółki o stosunkowo niskiej kapitalizacji, to jest ogólnie rzecz biorąc spółki o kapitalizacji rynkowej poniżej 2 miliardów USD w chwili lokaty aktywów Funduszu. 20

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne BANCO SANTANDER, S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA 1 PODSUMOWANIE Podsumowania składają się z wymogów informacyjnych, określanych jako Elementy (Elements). Elementy (Elements) te są podzielone na działy A E (A.1 E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo