Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM"

Transkrypt

1 Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

2 Spis treści 1. Wstęp Kreatory w enova CRM Uruchomienie kreatora Formularz kreatora Kampania z korespondencją Formularz kreatora Nowy kontrahent Formularz kreatora Nowa osoba kontaktowa Wstęp Kreator można interpretowad jako Instrukcję wykonania krok po kroku zbioru operacji przez jednego operatora. Przy czym realizacja operacji może się udad albo w całości albo w ogóle nie może się udad tylko częściowo. Przykładem kreatora jest instalacja oprogramowania enova na stanowisku. Użytkownik przechodzi przez kolejne kroki prowadzony prze kreator, dopiero zatwierdzenie ostatniego powoduje finalizowanie instalacji. Przerwanie pracy kreatora na którymkolwiek kroku, spowoduje odrzucenie wprowadzonych zmian w całości. 2. Kreatory w enova CRM Moduł enova CRM został wyposażony w trzy kreatory standardowe: 1. Dodaj kontrahenta 2. Dodaj wizytówkę 3. Kampania z korespondencją Pierwszy i drugi pozwalają w wygodny sposób dodad dane słownikowe do programu, dzięki zebraniu podstawowych zakładek w ramach jednego kreatora. Trzeci to przykład realizacji złożonej operacji za pomocą kreatora wygenerowanie kampanii wraz z projektami i korespondencją masową. Dokument opisuje funkcjonalnośd kreatorów na przykładzie kreatora Kampania z korespondencją enova CRM str. 2

3 3. Uruchomienie kreatora Opisywane standardowe kreatory dostępne są na licencji złotej enova CRM. Program zezwala na ich modyfikację w ograniczonym zakresie. Kreatory dostępne są w programie jako pozycje w menu czynności, grupa Kreatory nad listami Kontrahentów, Wizytówek oraz Kampanii: Jeśli w trakcie wybierania kreatora zostanie przytrzymany klawisz SHIFT, skrót do akcji zostanie dodany do menu Ulubione: 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją W wyniku działania kreatora powstanie następująca struktura: enova CRM str. 3

4 Po uruchomieniu kreatora pojawia się formularz zawierający dane określone w definicji kreatora w konfiguracji: Po lewej stronie formularza oznaczona na brązowo znajduje się lista kroków przez które będzie musiał przejśd operator w trakcie pracy z kreatorem. Podświetlony jest aktualnie widoczny krok. Przemieszczanie między kolejnymi krokami, następuje przez wybranie oznaczonego na czerwono przycisku Dalej, powrót do kroku poprzedzającego nastąpi po wybraniu oznaczonego na zielono przycisku Wstecz. Operator nie ma możliwości zmiany kolejności przemieszczania między zakładkami, lista kroków jest w trybie tylko do odczytu. Górna częśd formularza oznaczona na niebiesko zawiera informacje opisowe dotyczące aktualnego kroku. Główna częśd okna to panel danych zawiera informacje z którymi pracuje operator. Pierwsza zakładka kreatora Kampania z korespondencją stanowi przykład użycia standardowej zakładki obiektu (w tym wypadku kampanii) w kreatorze. Wybranie Dalej powoduje przejście na drugą zakładkę Projekt. enova CRM str. 4

5 Zakładka zawiera dane wzorca projektu które zostaną powielone na każdym projekcie tworzonym dla każdego adresata (lista kontrahentów zostanie ustalona w ostatnim kroku kreatora). Zakładka stanowi przykład zastosowania definiowalnej zakładki w kreatorze. Następna zakładka Korespondencja masowa pozwala operatorowi przygotowującemu kampanię, na wprowadzenie treści wiadomości która zostanie wysłana do adresatów w ramach korespondencji masowej. enova CRM str. 5

6 Ostatnia zakładka pozwala na wybranie grupy docelowej. Przytrzymując ctrl można zaznaczyd wielu kontrahentów : Potwierdzenie przez Zapisz i zakoocz spowoduje utworzenie kampanii, projektów, zdarzeo i korespondencji. 5. Formularz kreatora Nowy kontrahent Kreator dostępny jest na liście kontrahentów. Pozwala na wprowadzenie nowego kontrahenta do programu za pomocą sekwencji prostych kroków. Uruchomienie odbywa się przez wybranie z menu Czynności pozycji Kreatory -> Nowy Kontrahent. Pierwsza zakładka pozwala na wprowadzenie podstawowych danych teleadresowych dotyczących kontrahenta. Zawartośd każdej zakładki może zostad dostosowana do potrzeb firmy. enova CRM str. 6

7 Na drugiej zakładce operator może wprowadzid dane kontaktowe firmy. Lista danych kontaktowych jest w trybie edycji. Należy wprowadzid Rodzaj kontaktu oraz Kontakt. enova CRM str. 7

8 Zakładka Osoby zawiera listę pracowników firmy z którymi się kontaktujemy. Po wybraniu Nowa osoba pojawi się formularz nowej osoby kontaktowej. Operator ma także możliwośd wprowadzenia aktywności np. takiej która była powodem utworzenia kartoteki kontrahenta czyli rozmowa telefoniczna bądź . enova CRM str. 8

9 Ostatnia zakładka Uwagi pozwala na wprowadzenie informacji opisowej dotyczącej kontrahenta. 6. Formularz kreatora Nowa osoba kontaktowa Kreator dostępny jest na liście Wizytówki. Pozwala w łatwy sposób dodad nowy kontakt osobowy. Składa się z dwóch zakładek, których zawartośd może zostad dostosowana w konfiguracji do potrzeb firmy. Pierwsza zakładka pozwala wprowadzid dane podstawowe wizytówki. enova CRM str. 9

10 Krok Aktywności zawiera listę zadao oraz zdarzeo jakie miały miejsce w związku z pracą z kontaktem. Istnieje możliwośd dodania aktywności dowolnego rodzaju w ramach uprawnieo operatora. 7. Konfiguracja definicji kreatorów Opisywane standardowe kreatory dostępne są na licencji złotej enova CRM. Program zezwala na ich modyfikację poza polami: Zmianą nazwy kreatora, zmianą tabeli kreatora, zmianą liczby kroków kreatora, zmiana guid kreatora. Licencja modułu enova CRM nie pozwala na dodawanie własnych definicji kreatorów Konfiguracja definicji kreatorów dostępna jest w menu Narzędzia -> Opcje -> Ogólne-> Definicje kreatorów enova CRM str. 10

11 Formularz definicji kreatora zawiera zakładki: Ogólne, Kroki kreatora, Informacje oraz jeśli na pierwszej zakładce wybrano w polu Algorytm wartośd Tak pojawi się folder Algorytmy sterujące. Pole Typ danych pozwala na wskazanie klasy obiektów z którą związany będzie kreator. Pole jest obowiązkowe. Należy wypełnid także pole Nazwa. W razie konieczności ukrycia kreatora przed użytkownikiem, można ustawid pole Zablokowana wartością Tak W ramach zakładek foldera Algorytmy sterujące, można oprogramowad następujące metody: (WizardStepDefinition[]) CreateSteps(): Metoda umożliwia określenie algorytmu zwracającego kroki definicji kreatora (domyślnie zwracane wszystkie nie zablokowane kroki). (Row) GetRow(): Metoda zwraca wiersz, w kontekście którego kreator pracuje (należy określid algorytm zwracający wiersz, można także utworzyd nowy, metoda wywoływana w konstruktorze). (bool) IsEnable(): Metoda umożliwia określenie algorytmu określającego czy kreator ma byd przetwarzany. (void) BeforeSaveAndFinish(): Metoda umożliwia określenie algorytmu wywoływanego przed zapisaniem i zakooczeniem kreatora. (void) AfterSaveAndFinish(): Metoda umożliwia określenie algorytmu wywoływanego po zapisaniu i zakooczeniu kreatora. enova CRM str. 11

12 Zakładka Kroki kreatora zawiera listę kroków przez które będzie przechodził operator podczas pracy z kreatorem: Formularz kroku kreatora pozwala na dostosowanie wyglądu i sposobu działania pojedynczej zakładki kreatora enova CRM str. 12

13 Lp. Numer w sekwencji kroków kreatora. Pozwala określid kolejnośd kroków. Definicja pole tylko do odczytu zawiera nazwę definicji kreatora Typ danych klasa obiektów z jaką związany jest kreator. Domyślnie inicjowane wartością z analogicznego pola na definicji kreatora. Możliwa jest także zmiana typu, jednak obiekt oczekiwanego typu musi znajdowad się w kontekście lub zostad wskazany w algorytmie wyboru wiersza kroku. Nazwa Pole obowiązkowe, zawierające nazwę kroku Opis Pole jednowierszowe może zawierad opis techniczny widoczny tylko z poziomu definicji kroku, Opis wielolinijkowy zawiera treśd która zostanie wyświetlona w nagłówku kroku może zawierad instrukcje dla operatora wypełniającego krok Typ kroku Pozwala określid wygląd i zachowanie formularza kroku. W zależności od wartości wybranej, pojawia się dodatkowa zakładka w definicji kroku pozwalająca określid zawartośd formularza kroku Dostępne są: a. Standardowa zakładka Pozwala wskazad jedną ze standardowych zakładek obiektu klasy z pola typ danych.. Pojawia się zakładka Standardowa zakładka oraz pole wyboru jednej ze standardowych zakładek enova CRM str. 13

14 Zakładka użytkownika pozwala przygotowad zakładkę zawierającą określone przez siebie pola na zakładce o nazwie Zakładka użytkownika. b. Zakładka wydruku pozwala wskazad wydruk jaki będzie dostępny dla operatora w postaci przycisku na zakładce. Zakładka wydruku zawiera listę zarejestrowanych dostępnych wydruków. c. Zakładka z listą obiektów Pozwala wyświetlid listę zapisów, spośród kolekcji powiązanych z obiektem, lub wskazanej w kodzie przez konfigurującego definicję kreatora. Przykład wybranej kolekcji pokazano na zrzucie poniżej. Zaznaczono kolekcję Attachments. Automatycznie w kodzie poniżej zostało wprowadzone poprawne wyrażenie zwracające View kolekcje obiektów. Programistycznie kolekcja może zostad ograniczona za pomocą Condition. Może także zostad wskazana dowolna inna kolekcja view. enova CRM str. 14

15 Zapis sesji po kroku Wykonuje zapis sesji przy przejściu między krokami. Zalecane ustawienie: Nie Sekcja Operator Dostępna w wersji 8.2 do przyszłych zastosowao W folderze Algorytmy sterujące znajdują się możliwe do oprogramowania metody oraz zmienne: Definicja kroku kreatora (Exception) Accepted(): Metoda umożliwia określenie algorytmu akceptacji kroku (wywoływana po naciśnięciu przycisku Dalej na formularzu). Musi zwrócid wyjątek jeżeli krok nie może byd zaakceptowany i null jeżeli krok może byd zaakceptowany. (bool) IsVisible(): Metoda umożliwia określenie algorytmu widoczności kroku. (View) GetViewForListStep(): Metoda umożliwia określenie algorytmu zwracającego listę rekordów (rekordy te po przejściu do kolejnego kroku są umieszczane w kontekście okna). (Row) GetRow(): Metoda zwraca wiersz, w kontekście którego krok kreatora pracuje (należy określid algorytm zwracający wiersz, można także utworzyd nowy, metoda wywoływana w konstruktorze). enova CRM str. 15

16 Dostępne są następujące właściwości i metody: (T) GetRow<T>(): Metoda zwraca wiersz, w kontekście którego pracuje krok kreatora zrzutowany do typu T. (WizardStepDefinition) StepDefinition: Właściwośd zwraca definicję kroku kreatora. (Context) Context: Właściwośd zwraca kontekst. (Login) Login: Aktualny login użytkownika. (Row) RowInternal: Właściwośd zwraca wiersz, w kontekście którego krok kreatora pracuje. (Kampania) Row: Właściwośd zwraca wiersz, w kontekście którego krok kreatora pracuje zrzutowany na odpowiedni typ danych. (ZadaniaModule) Module: Właściwośd zwraca moduł. (Kampanie) Table: Właściwośd zwraca tabelę. enova CRM str. 16

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 Wersja 1.8.7 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 2.1. Logowanie do aplikacji... 13 2.2. Kooczenie pracy... 14 2.3. Menu programu... 14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 4 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 4 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 5 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 6 2.1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA KLIENT SERWER.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG czerwiec 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Instalacja programu... 5 Klucze licencyjne... 5 Interfejs programu... 6 Panel nawigacji... 6 Menu główne... 7 Funkcje grupy Plik...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl Studio SN2Enova Instrukcja użytkownika Wstęp 2 Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie SPIS TREŚCI 1. Podstawowe obiekty w systemie... 3 1.1. Menu i pulpit... 3 1.2. Menu administratora... 4 1.3. Menu użytkownika... 4 1.4. Pulpit użytkownika...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo