ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach w związku z realizacją projektu systemowego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. I. Opis przedmiotu zamówienia PROFESJONALNY SPRZEDAWCA dla 5 osób 1. Czas trwania szkolenia 140 godzin tj. zajęcia praktyczne powinny stanowić 70 godzin szkoleniowych, teoretyczne 70 godzin szkoleniowych. Szkolenie winno obejmować zakres materiału zgodny z programem dla osób ubiegających się o ukończenie ww. szkolenia. Między innymi: Kultura obsługi klienta Standardy obsługi klienta, formy pomocy klientowi, zasady tworzenia dobrych relacji miedzy obsługującym a klienta, obsługa klienta w sytuacjach konfliktowych - zwroty, skargi, reklamacje.

2 Handel detaliczny, organizacja i technika handlu Sztuka sprzedawania - zachowania konsumenckie, charakterystyka grup konsumenckich, przebieg i warunki sprzedaży, towar jako przedmiot handlu asortyment, źródła zakupu, wybór dostawcy, zamawianie towarów, reklamacje ilościowe, jakościowe, terminowe, transportowe, elementy właściwej organizacji pracy, formy płatności: gotówka, czek, przelew, karta kredytowa, funkcje i formy handlu detalicznego i hurtowego, lokalizacja i wyposażenie placówki handlowej, dokumentacja handlowa i magazynowa. Podstawowe zasady rachunkowości i kontroli placówek handlowych Istota, funkcje i zasady rachunkowości, aktywa trwałe i obrotowe, źródła finansowania zasobów, klasyfikacja zasobów majątkowych, kapitałów i zobowiązań jednostek gospodarczych, zestawienia obrotów i sald, dokumentacja księgowa dokumenty księgowe i ich zadania, klasyfikacja dokumentów księgowych, obieg i archiwizowanie dokumentów, wybrane zagadnienia z ewidencji księgowej rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, ewidencja zakupu materiałów i towarów z uwzględnieniem VAT, ewidencja rozchodu materiałów, ewidencja sprzedaży wyrobów i towarów, podatki i ich charakterystyka. Podstawy towaroznawstwa Oznakowanie towarów, klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, normy, właściwości towarów i czynniki wpływające na ich jakość, przechowywanie towarów, zasady konserwacji i przechowywania produktów spożywczych i nieżywnościowych, opakowania, funkcje opakowań, znaki na opakowaniach, ochrona jakości w transporcie. Elementy marketingu Czynniki tworzące wizerunek firmy na rynku, identyfikacja wizualna, pracownicy wizytówką firmy, promocja. Znaki pieniężne Funkcje i cechy pieniądza, rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych, zabezpieczenia.

3 Elementy prawa Podstawowe pojęcia prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, umowy w działalności gospodarczej, odpowiedzialność materialna pracowników. Obsługa urządzeń fiskalnych Przepisy regulujące zastosowanie kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych w placówkach handlowych, obowiązki podatników stosujących kasy fiskalne i terminale płatnicze, panele dotykowe, programowanie kas fiskalnych, transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych, uzyskiwanie raportów kasowych, ćwiczenia praktyczne z zastosowania kas fiskalnych, obsługą metkownicy, terminali płatniczych, paneli dotykowych. Techniki komputerowe w handlu Obsługa programu magazynowo zaopatrzeniowo sprzedażowego, obsługa programu Faktury Ogólne przepisy BHP w jednostce handlowej Przepisy regulujące podstawowe zasady BHP w handlu. 2. Szczegółowy harmonogram zajęć szkoleniowych zostanie określony przez Zleceniodawcę w porozumieniu ze Zleceniobiorcą w dniu zawarcia umowy. 3. Wykonawca zapewnia uczestnikom pomieszczenia, w których będą odbywać się szkolenia. Pomieszczenia powinny być przystosowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkoleń, oznaczone zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego 4. Jeżeli do udziału w szkoleniu są wymagane badania lekarskie Wykonawca pokrywa ich koszt. 5. Każdy uczestnik zajęć musi mieć indywidualny dostęp do sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas zajęć.

4 6. Szkolenia będą odbywać się w Ostrołęce lub na terenie powiatu ostrołęckiego w okresie czerwiec październik 2014r., w dni robocze. Minimalna liczba godzin szkoleniowych nie może być niższa niż 6 godzin szkoleniowych dziennie. Jeżeli miejsce szkolenia będzie inne niż Ostrołęka Wykonawca ma obowiązek zapewnić transport uczestnikom na zajęcia i z powrotem. 7. Wszyscy uczestnicy szkoleń mają otrzymać od Wykonawcy materiały szkoleniowe dotyczące danego szkolenia zawierające omawiane zagadnienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po jednej kopii materiałów szkoleniowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis kawowy podczas trwania zajęć oraz catering jedno danie gorące dla każdego uczestnika. 9. Wykonawca umożliwi eksponowanie logo realizowanego projektu w miejscu i w czasie prowadzenia zajęć. 10. Wszelka dokumentacja zostanie oznaczona odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej oraz będzie zawierała informację o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu szkolenia/kursu (dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, rejestr wydanych zaświadczeń, lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, ankiety ewaluacyjne),potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, cateringu, serwisu kawowego. Ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o nieobecności uczestników na szkoleniu. 12. Po zakończeniu szkolenia/kursu Wykonawca wystawi zaświadczenia lub certyfikaty o ukończonym szkoleniu/kursie. Zaświadczenia będą zawierały logotypy zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego. 13. Przekazanie ww. dokumentacji w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu. 14. Załączenie harmonogramu zajęć. II. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

5 III. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach procentowych lub punktowych Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena: 100% Kryterium cena oferty brutto będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór: x 100 pkt x 100% IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. V. Procedura odwoławcza Zamawiający nie przewiduje. VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Sposób przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 2. Załączniki dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

6 VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy Wypełniony formularz ofertowy załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego, Oświadczenie o braku powiązań załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego IX. Osoba uprawniona do kontaktów: Pani Grażyna Agnieszka Krukowska, Pani Katarzyna Iwona Grzymała tel. (29) X. Termin i miejsce złożenia formularza ofertowego: Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 19 maja 2014r. do godziny Ofertę można: dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach przesłać pocztą (lub kurierem) na adres z dopiskiem: oferta szkolenia/kursu do projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach Telefon : (29) , przesłać em na adres:

7 XI. Miejsce i termin otwarcia oferty Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach w dniu r. o godz Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania każdego Wykonawcę, który złożył ofertę. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej gops.olszewo-borki.pl Zamawiający Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Agnieszka Krukowska

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Sztabin, dn. 13.04.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją projektu Twój czas Twoje miejsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo