- o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy"

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA (5)/13 DSPA (5)/13 Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskich projektów ustaw - o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212), - o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1213). Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. Z wyrazami szacunku (-)Donald Tusk

2 Stanowisko Rządu RP wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212) i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1213) I. Informacje o projektach 1. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212) dodano art. 8a w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) oraz art. 8 w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1232). Proponowany przepis art. 8a ustawy o usługach płatniczych ma stanowić, że postanowienia umów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych (tj. umów o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych), nie mogą określać wyższych opłat pobieranych od przedsiębiorców przyjmujących zapłatę przy użyciu kart płatniczych, niż odpowiednio: 0,82% wartości transakcji dokonanej przy użyciu karty debetowej lub 0,99% wartości transakcji dokonanej przy użyciu karty kredytowej (ust. 3). Zgodnie z ust. 6 proponowanego przepisu opłata interchange, wchodząca w skład ww. opłat, nie może stanowić więcej niż 85% części tych opłat. Postanowienia umów mniej korzystne dla przedsiębiorców przyjmujących zapłatę przy użyciu karty płatniczej niż określone ustawą miałyby być nieważne, a w zamian takich postanowień zastosowanie znajdą przepisy ustawowe. Proponowany przepis art. 8 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych w ust. 1 wprowadzić miałby zakaz pobierania przez akceptantów od posiadaczy karty płatniczej opłaty za dokonanie płatności przy ich użyciu (tzw. opłaty surcharge) oraz stosowania wyższej ceny w przypadku płatności kartą płatniczą w porównaniu do ceny, mającej zastosowanie przy płatności gotówką bądź przelewem. W ust. 2 proponowanego art. 8 unormowano zakaz uzależniania przez akceptanta decyzji o przyjęciu płatności za pomocą karty płatniczej od wartości transakcji lub rodzaju karty płatniczej. 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1213) przewiduje dodanie art. 32a w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). Proponowany przepis stanowi w art. 1 m.in., że wysokość całkowitych opłat, które ponoszone są przez akceptantów kart płatniczych na rzecz agentów rozliczeniowych (bądź podmioty inne niż agent rozliczeniowy) z tytułu akceptowania przez nich płatności z wykorzystaniem kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych, nie może być ukształtowana na poziomie wyższym niż 0,5% wartości dokonanej transakcji z użyciem karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego (ust. 1). W przedmiotowej propozycji zawarto także regulację, zgodnie z którą jeśli całkowita wysokość opłat pobieranych od akceptantów przekroczy wskazany wyżej próg, to moc wiążącą należy przypisać jedynie wysokości określonej na poziomie 0,5% (ust. 2). W treści przepisu wskazano również, iż opłaty, które pobierane są przez agentów rozliczeniowych od akceptantów, nie obejmują opłat ponoszonych z tytułu dzierżawy terminali płatniczych oraz zobowiązań ponoszonych za świadczenie usług dostępu do systemu obsługi terminali (ust. 3). W przedłożonej propozycji określono także rolę ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, który winien po zasięgnięciu stosownej opinii Komisji Nadzoru Finansowego

3 określić (w drodze rozporządzenia) dopuszczalną wysokość opłat, pobieranych za dzierżawę terminali płatniczych oraz dostęp do systemu ich obsługi (ust. 4). Ponadto postanowiono, że przepisy przedmiotowej ustawy należało będzie stosować do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie, a w miejsce ich postanowień, wypełniających znamiona nieważności, zastosowanie znajdą również przepisy tejże ustawy (art. 2). Projektodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. II. Uwagi ogólne Analizując możliwe kierunki podejścia regulacyjnego do rynku płatności kartowych, należy zwrócić uwagę, iż możliwe jest zastosowanie kilku rozwiązań oraz zaproponowanie przepisów: regulujących relacje pomiędzy uczestnikami rynku płatności kartowych przez ustalenie szczegółowych zasad rozliczeń w drodze aktu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji podmiotów, które formalnie nie są obecnie poddane regulacjom prawnym na terenie RP, mających na celu stworzenie mechanizmów zatwierdzania zasad (tzw. rules), które organizacje kartowe narzucają wszystkim uczestnikom płatności kartowych, same nie będąc jednocześnie uczestnikami 4-stronnego modelu, stosowanego powszechnie na rynku płatności kartowych. To rozwiązanie wymaga wskazania podmiotu, który będzie odpowiadał za wdrożenie takiego mechanizmu zatwierdzania dla organizacji kartowych, ustalających podstawowe stawki opłat w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku płatności kartowych, przy założeniu minimalnej ingerencji w kwestię cen, regulujących wprost funkcjonowanie organizacji kartowych (mogących, przykładowo, obejmować obowiązek posiadania zarejestrowanego na terenie RP podmiotu, czy też dotyczyć obowiązku przetwarzania transakcji kartowych na terenie RP). W zakresie potrzeby regulacji tej sfery rynku finansowego należy pozytywnie ocenić te inicjatywy ustawodawcze. Koszty obsługi płatności bezgotówkowych w Polsce należą do bardzo wysokich w stosunku do wielu innych krajów Unii Europejskiej, a jednocześnie należy wskazać, że w naszym kraju liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS) wynosiła, biorąc pod uwagę stan na rok 2011, ok na 1 mln mieszkańców. W państwach członkowskich Unii Europejskiej analogiczny wskaźnik kształtował się w tym samym okresie na poziomie ok , co pokazuje m.in., że pobudzanie wydawnictwa kart płatniczych wysokimi opłatami nie wystarcza do upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce. Aby karta płatnicza miała praktyczną wartość dla jej posiadacza, musi być zapewnione odpowiednie nasycenie urządzeniami akceptującymi karty. W ocenie Rządu RP najpoważniejszą barierą dynamicznego rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce są wysokie prowizje na rynku płatności bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej. Także wyniki badania polskiego eksperta 1 (wykonane pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) dowodzą, że koszty akceptacji kart płatniczych są znacznie wyższe niż koszty gotówki. Obecnie obowiązujące w Polsce wysokie opłaty interchange ograniczają rozwój obrotu bezgotówkowego. W opinii autora raportu dopiero niskie 1 Jakub Górka: Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców Raport, grudzień

4 poziomy opłaty interchange mogłyby faktycznie zdynamizować rozwój sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polski na koniec IV kwartału 2012 r. znajdowało się na rynku polskim 33,3 mln kart płatniczych, to jest o 124 tys. kart więcej niż we wrześniu 2012 r. (wzrost o 0,4%). Biorąc pod uwagę statystyki dot. wartości transakcji kartowych należy zauważyć, że w 2012 roku dokonano w Polsce transakcji kartowych na kwotę przekraczającą 400 mld złotych. Ponad 80% opłaty akceptanta (punkt usługowo-handlowy po zakończeniu cyklu rozliczenia otrzymuje kwotę zakupu pomniejszoną o opłatę akceptanta) stanowi opłata interchange na rzecz wydawcy karty płatniczej. Opłaty potrącane są w systemie rozliczeniowym VISA i MasterCard. Należy wskazać, że finalna decyzja co do ustalenia jednej (wspólnej), czy też kilku różnych stawek ustawowych opłat interchange na różne typy kart, determinuje podejście do innych mechanizmów prawnych związanych z rynkiem kartowym, w tym choćby kwestii wprowadzenia tzw. dozwolenia mocnego na opłaty surcharge. Również decyzja co do zakresu regulacji ustawowej (tylko opłaty interchange bądź przyjęcie założenia o regulacji szerszej dotyczącej całości opłaty akceptanta), determinuje podejście do potencjalnego wprowadzania ustawowego mechanizmu blokującego podnoszenie innych niż IF opłat. Przykładowo, w przypadku regulacji całości opłaty akceptanta, dyskusja o mechanizmie blokującym podnoszenie innych niż interchange opłat staje się bezprzedmiotowa. O danym rozwiązaniu legislacyjnym należy więc mówić w kontekście współzależności z innymi proponowanymi rozwiązaniami. III. Uwagi szczegółowe a) dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212) 1. Analizując przepisy projektowanego art. 8a ustawy o usługach płatniczych, należy wskazać na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i pewne niejasności w projektowanej regulacji. Proponowane zapisy art. 8a ust. 1 i 2 wydają się być powtórzeniem obowiązującego art. 8 ustawy o usługach płatniczych, dlatego też w opinii Rządu RP są to propozycje zbędne. Analiza treści przedmiotowych przepisów nie pozwala stwierdzić, o jakie inne opłaty pobierane od przedsiębiorców przyjmujących zapłatę przy użyciu karty płatniczej chodzi w ust. 4, skoro ust. 3 posługuje się analogicznym sformułowaniem, które należy odnieść do wszystkich opłat wynikających z umowy, unormowanej w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych. Proponowany ustęp 5 w opinii Rządu RP wydaje się również przepisem zbędnym. Skoro ust. 3 określa maksymalną wysokość opłaty, nie ma potrzeby wskazywania, że opłaty mogą być określone na niższym poziomie. W treści przepisów przedłożonego projektu nie zdecydowano się zdefiniować pojęcia opłata interchange, co może pociągnąć za sobą wątpliwości co do zakresu proponowanej regulacji, a tym samym próby dokonywania wykładni zawężającej treści zaprezentowanych norm. Należy uznać, że tego rodzaju propozycja cechuje się zbyt wysokim poziomem 3

5 abstrakcyjności oraz nieostrości, a brak precyzji co do jej zakresu może skutkować wywołaniem stanu niepewności prawnej podczas stosowania tak skonstruowanych przepisów. Należy też wskazać, iż pojawiające się w projekcie pojęcie centrum rozliczeniowe (art. 8a ust. 7) nie występuje w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. Odwoływanie się do pojęcia nie występującego w systemie prawnym wiąże się z ryzykiem występowania dodatkowych wątpliwości interpretacyjnych. 2. Niniejszy projekt zakłada objęcie swoim zakresem całej opłaty akceptanta. W opinii Rządu RP zasadnym jest administracyjne regulowanie na drodze ustawowej jedynie opłaty interchange, będącej kluczowym elementem opłaty akceptanta. Projektowane zapisy uznać należy w tym kontekście za zbyt szeroko określające zakres przedmiotowy regulacji. Ważnym argumentem, wspierającym administracyjną regulację opłaty interchange, jest przegląd ustawodawstwa krajów, które ustawowo uregulowały opłaty na rynku kartowym. Zarówno rozwiązanie amerykańskie (tzw. Poprawka Durbina do ustawy Restoring American Financial Stability Act of 2010 w skrócie zwanej: Dodd Frank Act), jak również australijskie (Ustawa o systemach płatności z 1998 r. Payment Systems (Regulation Act) stanowią regulacje ustawowe, które odnosiły się do kwestii opłaty interchange, pozostawiając swobodę ustalania ostatecznej ceny akceptacji kart mechanizmom rynkowym. Analizując również interwencje organów antymonopolowych (Hiszpania, Węgry, czy ciągle nierozstrzygnięte ostatecznie postępowanie polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także inne postępowania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), należy stwierdzić, iż dotyczyły/dotyczą one wyłącznie sposobu ustalania opłaty interchange. Merytorycznie uzasadnione wydaje się uregulowanie wyłącznie stawek opłaty interchange i pozostawienie pozostałej części opłaty akceptanta (w skład której wchodzą również opłaty za przetwarzanie transakcji, tzw. processing i assessment fees oraz marża agenta rozliczeniowego) ukształtowaniu przez mechanizmy rynkowe, gdyż odmiennie niż w przypadku opłat interchange np. opłaty za przetwarzanie transakcji są w dużej mierze ustalane jednolicie na poziomie europejskim. Pewnym wyłomem od tej zasady są decyzje jednej z organizacji kartowych, która wprowadza tzw. specyficzne dla Polski opłaty dodatkowe np. opłata zwana Innowacją dla Polski oraz ustala opłaty dodatkowe niejednolicie na poziomie europejskim. 3. Przedłożony projekt nie stanowi wprost o objęciu swoim zakresem systemów trójstronnych na rynku kart płatniczych, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż proponowane przepisy obejmują wszystkie możliwe opłaty, należy wskazać, iż możliwa jest interpretacja, zgodnie z którą systemy trójstronne zostaną objęte proponowaną regulacją (analogiczne uwagi odnieść należy także do treści propozycji zaprezentowanych w druku nr 1213, mimo, iż wyłączono w nim marżę akceptantów). Wymaga podkreślenia, iż w systemach trójstronnych również pobierane są opłaty na rzecz wydawców kart, jednak nie są one nazywane w praktyce rynkowej opłatą interchange. Różnica polega na tym, że mają one charakter opłat negocjowalnych. W przypadku tych opłat organizacja płatnicza pełni rolę centrum autoryzacyjnego oraz nie są tu blokowane mechanizmy typu surcharge (umożliwiające wpływanie akceptantów na bilansowanie swoich zysków i strat z tytułu akceptacji różnego rodzaju instrumentów płatniczych). 4

6 W opinii Rządu RP obejmowanie ustawową regulacją modeli trójstronnych dla kart płatniczych nie będzie właściwym rozwiązaniem m.in. z następujących względów: w modelach trójstronnych nie występuje opłata interchange, która co do zasady nie podlega negocjacjom z akceptantem, w systemach trójstronnych opłata akceptanta jest ustalana w ramach negocjacji dwustronnych pomiędzy akceptantami a organizacjami płatniczymi, będącymi jednocześnie jednostkami autoryzacyjno-rozliczeniowymi, znikomy udział w rynku kartowym systemów trójstronnych (zarówno w Polsce, jak i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) siła rynkowa oraz powszechność systemów czterostronnych rażąco kontrastują z systemami trójstronnymi, gdyż te ostatnie nie mają dominującego charakteru, a zatem ingerencja ustawodawcza w tym zakresie mogłaby okazać się nadmierna, w stosunku do systemów trójstronnych nie toczą się postępowania o praktyki niezgodne z prawem konkurencji, zarówno na poziomie poszczególnych państw członkowskich, jak również przed Komisją Europejską, będącą organem antymonopolowym Unii Europejskiej w przeciwieństwie do systemów czterostronnych, przeciw którym toczy się w państwach członkowskich EOG kilkanaście takich postępowań. 4. Projekt przewiduje przyjęcie maksymalnego poziomu opłaty akceptanta na poziomie 0,82% wartości pojedynczej transakcji dla kart debetowych i 0,99% wartości pojedynczej transakcji dla kart kredytowych (art. 8a ust. 3) bez rozłożonego w czasie, kaskadowego obniżania opłat. Projektowane stawki opłat, postulowane w przedmiotowym projekcie ustawy, będą wiązały od momentu ogłoszenia ustawy, ponieważ nie przewidziano okresu przejściowego na dostosowanie się podmiotów do stawek ustawowych. Oznacza to zmianę wysokości opłaty interchange ze średniego poziomu 1,3% w chwili obecnej do ok. 0,9% od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów. Pewien poziom referencyjny w kaskadowym obniżaniu opłat wskazał Narodowy Bank Polski w Programie Redukcji Opłat Kartowych (efekt pracy Grupy Roboczej ds. Opłaty Interchange), który był pozycją wyjściową w debatach o potrzebie wprowadzenia ustawowego harmonogramu obniżek opłat na rynku kartowym (proponowane przez NBP stawki docelowe to 0,7% dla kart debetowych oraz 0,84% dla kart kredytowych, wiążące od 1 stycznia 2017 r.). Należy wskazać, iż stawkom w nim proponowanym towarzyszyć miały dodatkowe działania po stronie uczestników rynku. W opinii Rządu RP wartym rozważenia rozwiązaniem w stosunku do propozycji zawartej w Programie Redukcji Opłat Kartowych w kwestii harmonogramu obniżek opłaty interchange jest propozycja zawarta w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1214), zakładająca ewolucyjne osiąganie docelowego poziomu maksymalnego opłaty interchange w dniu 1 stycznia 2016 r. na poziomie 0,5% wartości pojedynczej transakcji. Celem redukcji stawek jest bowiem efektywny wzrost sieci akceptacji oraz poprawa efektywności kosztowej instrumentów płatniczych w stopniu, który pozwoli na dyskontowanie pozytywnych skutków rozwoju obrotu bezgotówkowego wszystkim uczestnikom rynku, w tym nie tylko akceptantom, ale też konsumentom (docelowo takie działanie powinno pozwolić na zrekompensowanie utraconych dochodów, a nawet ich zwiększenie także wydawcom kart). W opinii Rządu RP należałoby ponadto rozważyć ustanowienie przedmiotowych stawek na niższym poziomie, niż postuluje się to w omawianym projekcie ustawy, gdyż Polska należy do krajów europejskich o najwyższym poziomie opłaty interchange. Warto zauważyć, że 5

7 kraje, które odnotowują podobne do Polski poziomy tej opłaty, posiadają też inne, alternatywne wobec VISA i MasterCard, systemy płatności, co powoduje, że rzeczywiste krajowe średnie opłaty interchange ulegają znacznemu obniżeniu (np. Niemcy). Ponadto należy wskazać, iż Komisja Europejska uznaje za wartość odpowiednią dla płatności transgranicznych poziom 0,2 % dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych. W tym kontekście, w opinii Rządu RP, wysokość proponowanych w projekcie stawek jako wartość docelowa może okazać się nadal zbyt wysoka. 5. Oceniając propozycję projektowanego art. 8 ust. 1 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, dotyczącą zakazu pobierania od konsumentów przez akceptantów opłat za płatności kartami płatniczymi bez względu na rodzaj karty płatniczej (opłaty typu surcharge), można przytoczyć argumenty za ustanowieniem takiego zakazu (stosowanie takich opłat może budzić zamieszanie wśród konsumentów i niechęć do korzystania z kart płatniczych), jak i przeciw (mechanizm zapewniający możliwość rekompensowania kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców przyjmujących zapłatę za pomocą kart płatniczych poprzez transfer tych opłat na konsumentów, który to mechanizm stanowi realizację prawa akceptanta do uwzględniania w cenie towaru czy usługi kosztów, z jakimi wiąże się dane świadczenie na rzecz użytkownika karty). W opinii Rządu RP ewentualne stosowanie przez akceptantów opłaty surcharge może mieć uzasadnienie w zakresie kart kredytowych, z którymi wiąże się wysoka opłata interchange oraz przynoszącymi użytkownikom co do zasady większe korzyści, niż tylko substytut gotówki. Wymienić tu można różnego rodzaju usługi dodatkowe towarzyszące kartom kredytowym, takie jak możliwość zbierania punktów lojalnościowych, ubezpieczenia, programy rabatowe. Wprowadzenie takiego zakazu w stosunku do kart debetowych (z którymi co do zasady powinna wiązać się niższa opłata interchange, i które stanowią podstawowy, najpopularniejszy i najprostszy instrument płatniczy stanowiący dostęp do gotówki), pozwoli promować te najbardziej efektywne kosztowo instrumenty płatnicze, a jednocześnie przyjęcie takiej koncepcji nie odbierze akceptantom absolutnego prawa do rekompensowania ponoszonych przez nich kosztów związanych z przyjmowaniem płatności bezgotówkowych droższymi instrumentami płatniczymi. Nawet przy obniżeniu ustawowym wysokości opłaty interchange, nadal będzie istniała dominacja strony wydawniczej kart płatniczych nad akceptantami i agentami rozliczeniowymi. Absolutne zablokowanie możliwości wykorzystywania przez akceptantów narzędzi mogących dalej, w oparciu o mechanizmy rynkowe, wpływać na obniżenie opłat interchange (w tym proponowany w art. 8 ust. 1 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych absolutny zakaz przerzucania na posiadaczy kart płatniczych opłat związanych z ich wykorzystaniem, czy proponowany w art. 8 ust. 2 ww. ustawy zakaz uzależniania przez akceptanta decyzji o przyjęciu płatności za pomocą karty płatniczej od wartości transakcji lub rodzaju karty płatniczej), mogłoby spowodować utrzymywanie się maksymalnego poziomu opłaty interchange ustanowionego ustawą. W takiej sytuacji poziom ten, w relacji do obowiązującego w innych krajach europejskich czy sugerowanego przez Komisję Europejską jako odpowiedni, nie powinien być satysfakcjonujący. Wprowadzenie zakazu pobierania opłat przy płatnościach kartami debetowymi pozwoli ponadto interpretować, iż zakaz ten nie wiąże w stosunku do pozostałych rodzajów kart płatniczych. 6

8 Należy wskazać, iż finalna decyzja co do ustalenia jednej (wspólnej), czy też kilku różnych stawek ustawowych opłat interchange na różne typy kart, determinuje podejście do innych mechanizmów prawnych związanych z rynkiem kartowym, w tym choćby kwestii wprowadzenia tzw. dozwolenia mocnego na opłaty surcharge. b) dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1213) 1. Analizując przepisy projektowanego art. 32a ust. 1, również wskazać należy na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne oraz funkcjonalne. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, iż całość opłaty pobieranej od akceptanta (ang. Merchant Service Charge) składa się z trzech elementów: części należnej agentowi rozliczeniowemu (marży agenta rozliczeniowego), tzw. dodatkowych opłat lokalnych (specyficznych dla Polski), wnoszonych na rzecz organizacji płatniczych, np. opłaty marketingowe, oraz opłaty interchange (stanowiącej ponad 80% łącznych opłat akceptanta), czyli kwoty pobieranej od agenta rozliczeniowego, obsługującego akceptanta, który przyjmuje płatność kartą, i transferowanej przez organizacje płatnicze do banku wydawcy danej karty płatniczej. Projektodawcy, w ust. 1 przedmiotowej ustawy, w sposób bardzo szeroki zdecydowali się unormować zakres administracyjnej regulacji wysokości opłaty akceptantów. Zdaniem Rządu RP takie stanowisko nie znajduje uzasadnienia z uwagi na kilka czynników. Mimo istotnej doniosłości materii opłat akceptantów dla rozwoju obrotu bezgotówkowego, wskazać należy, iż intencją regulacji ustawowej tej kwestii nie powinno być całościowe i arbitralne jej unormowanie. Zasadniczym celem, który w ocenie Rządu RP jest kluczowy dla podejmowanych inicjatyw ustawodawczych w tej części rynku usług płatniczych, winna być stricte opłata interchange, której obecna średnia wysokość wyznacza podstawową barierę dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Biorąc pod uwagę, iż stawki interchange są stawkami wewnątrzsystemowymi, a sposób ich ustalania nie jest transparentny i osiągnął w Polsce jeden z najwyższych poziomów w Europie (obecnie około 1,3%), regulowanie poziomu tej opłaty znajduje większe uzasadnienie niż regulowanie całości opłaty akceptanta, podobnie jak uzasadnienie znalazło uregulowanie w telekomunikacji stawki połączeń roamingowych, czy w energetyce stawki za przesył prądu oraz gazu. Wyłączenie spod regulacji opłat za dzierżawę terminalu płatniczego oraz za dostęp do systemu obsługi terminalu ocenić należy w tym kontekście jako zabieg prawidłowy, ale niewystarczający i niekompletny. Swoje zastosowanie znajdą w omawianej materii także krytyczne uwagi poczynione na gruncie analizy przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1212). 2. Wątpliwości nasuwają się także w przypadku siatki pojęciowej, stosowanej przez projektodawców w ust. 1. Z jednej strony wskazuje się, iż Wysokość wszystkich opłat pobieranych od akceptanta ( ) z tytułu akceptacji płatności przy użyciu karty płatniczej nie może przekroczyć 0,5%, z drugiej zaś wartość transakcji odnosi się do dokonania jej za pomocą karty kredytowej. W efekcie powstaje swego rodzaju chaos pojęciowy, który rozmywa intencje projektodawców i wzmaga wątpliwości interpretacyjne. 3. Przedłożony projekt zakłada objęcie swoim zakresem systemy trójstronne na rynku kart płatniczych (gdzie nie funkcjonuje typowa opłata interchange), w związku z tym znajdą tutaj swe zastosowanie także krytyczne uwagi poczynione na gruncie analizy przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1212), gdzie przedstawiono argumenty polemiczne w stosunku do takiego rozwiązania. 7

9 4. Projekt przewiduje przyjęcie maksymalnego poziomu opłaty akceptanta, z wyłączeniem marży agenta rozliczeniowego, na poziomie 0,5% wartości pojedynczej transakcji (art. 32a ust. 1), podobnie jak w przypadku wyżej analizowanego projektu ustawy (druk nr 1212) bez rozłożonego w czasie, kaskadowego obniżania opłat, ustalonego jako poziom maksymalny łącznie dla wszystkich opłat akceptanta (oznacza to zaproponowaną zmianę poziomu opłaty interchange ze średniego poziomu 1,3% w chwili obecnej do 0,5%). Z uwagi na analogie w przedmiotowej kwestii między przedstawionymi projektami, znajdą tu swe zastosowanie także uwagi poczynione na gruncie analizy zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie o usługach płatniczych (druk nr 1212). W opinii Rządu RP, proponowana przez projektodawców stawka 0,5% winna dotyczyć wyłącznie opłaty interchange, zaś okresy przejściowe powinny zapewnić stopniowe oraz rozłożone w czasie obniżanie tej opłaty. Odnośnie do propozycji projektodawców ustalenia jednolitej stawki opłaty akceptantów dla wszystkich typów kart płatniczych (debetowe, kredytowe, obciążeniowe), należy wskazać, iż możliwe jest również rozwiązanie, które pojawiło się w niedoszłym do skutku Programie Redukcji Opłat Kartowych, który był przygotowywany w ramach podejścia samoregulacyjnego. Zakładało ono odmienne stawki maksymalne opłaty interchange dla kart debetowych oraz dla kart kredytowych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że karty debetowe nie są obarczone ryzykiem charakterystycznym dla kart kredytowych, zaś samo rozliczenie transakcji kartą debetową można potraktować za czynność stricte techniczną. Wynika to z faktu, że środki na dokonanie płatności za pomocą kart debetowych znajdują pokrycie we wkładach na ROR, stąd też wyłączone jest tutaj typowe dla kart kredytowych ryzyko kredytowe. Biorąc powyższe pod uwagę zupełnie nieuzasadnione jest ustalanie stawek opłat interchange dla kart debetowych na poziomach obecnie wiążących polski rynek płatności kartowych. 5. Projektodawcy, dążąc do objęcia zakresem regulacji niemal wszystkich aspektów finansowo prawnych, powiązanych z relacjami akceptantów oraz agentów rozliczeniowych/wydawców kart, zdecydowali się w przedmiotowym projekcie zobowiązać ministra właściwego do spraw instytucji finansowych (w porozumieniu z wydawcami kart oraz po zasięgnięciu opinii KNF) do wydania rozporządzenia, w którym określona zostanie dopuszczalna wysokość opłat za dzierżawę terminalu płatniczego i dostęp do systemu obsługi terminalu. W ocenie Rządu RP zastosowanie tego rodzaju rozwiązania nie zasługuje na aprobatę. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje ponad 20 agentów rozliczeniowych, a konkurencja między nimi jest bardzo intensywna, przy bardzo niskich i konkurencyjnych marżach. Ponadto działalność agentów rozliczeniowych charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem skomplikowania relacja agent-handlowiec jest w tym modelu biznesowym z reguły transparentna. Handlowcy mają możliwość porównywania cen i ich negocjacji, dotyczy to również kosztów dzierżawy terminali płatniczych. Zatem rynek agentów rozliczeniowych działa w warunkach wysoce konkurencyjnych. Handlowcy zawsze mogą wypowiedzieć umowę o akceptację kart płatniczych z agentem rozliczeniowym, który nie wykazuje elastyczności jeśli chodzi o proponowane opłaty za dzierżawę terminali płatniczych i podpisać nową umowę z agentem, który taką elastyczność wykazuje. Należy wskazać, że termin na ww. wypowiedzenie umowy jest przy tym bardzo krótki i wynosi na mocy ustawy o usługach płatniczych implementującej prawo europejskie 30 dni. Efektywność negocjacji z agentami rozliczeniowymi zależy więc od świadomości akceptantów, która wzrasta. Ponadto należy zwrócić uwagę, że nawet obecnie mniej świadomi akceptanci, są to profesjonalne podmioty i nie ma uzasadnienia 8

10 uprzywilejowywanie ich wzmożoną ochroną przed podmiotami działającymi na konkurencyjnym rynku ustalaniem cen finalnych usług świadczonych przez te podmioty. Narzucanie więc arbitralnych, maksymalnych stawek opłat za dzierżawę terminali do akceptacji kart, nie znajduje funkcjonalnego i systemowego uzasadnienia. 6. Należy również zwrócić uwagę na treść przepisów artykułu 2 przedmiotowej ustawy. Zdaniem Rządu RP, poważne wątpliwości natury konstytucyjnej budzą sformułowania wskazujące na faktyczną ich retroaktywność. Zabieg ten godzić może w podstawową zasadę prawa, zgodnie z którą prawo nie może działać wstecz. W uzasadnieniu projektu nie wskazano na jakiekolwiek wartości konstytucyjne, które uzasadniałyby zastosowanie mocy wstecznej omawianych przepisów. IV. Podsumowanie Rząd RP pozytywnie ocenia intencje poselskich inicjatyw ustawodawczych, mających za cel regulację rynku kart płatniczych w Polsce. Uzasadnienia zasadniczo trafnie wskazują przyczyny ustawowej ingerencji w kwestii opłat i modeli prowizyjnych na rynku kart płatniczych. Jednak zaproponowane przez projektodawców sposoby realizacji zakładanego celu budzą wątpliwości natury prawnej i funkcjonalnej. W związku z powyższym Rząd RP wyraża negatywne stanowisko wobec propozycji zawartych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212) oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1213). Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w ocenie Rządu RP najbardziej optymalne rozwiązania kwestii wysokości zawyżonych stawek opłaty interchange zostały zaprezentowane w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1214), w stosunku do którego rekomenduje się przedstawienie przez Rząd RP pozytywnej opinii. 9

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1214).

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1214). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-70(5)/13 Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1013).

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1013). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-3(4)/13 Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej Warszawa, 31.10.2012 Do Komisji Ustawodawczej First Data Polska, właściciel marki POLCARD i największy polski agent rozliczeniowy, w załączeniu przekazuje swoje uwagi do projektu Ustawy w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

Obraz całego systemu płatniczego:

Obraz całego systemu płatniczego: Agenci rozliczeniowi działający w Polsce i obsługujący płatności kartami płatniczymi z niepokojem obserwują systematycznie pojawiające się żądania ustawowego uregulowania cen za usługi świadczone przez

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437) Warszawa, 10 września 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 437) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa dodaje do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bardziej szczegółowo

Art. 32a 1. Art. 32a 2

Art. 32a 1. Art. 32a 2 Po art. 32a dodaje się art. 32a 1 w następującym brzmieniu: Art. 32a 1 1. Wszelkie opłaty pobierane przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, bądź też za jego pośrednictwem, w związku z akceptacją transakcji

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 1212. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu. ustawy o elektronicznyc/z instrumentach płatniczych, przekazanego do zaopiniowania

Do druku nr 1212. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu. ustawy o elektronicznyc/z instrumentach płatniczych, przekazanego do zaopiniowania , Do druku nr 1212 - RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia ~ 07. 2013 r. PG VII G 025/93/13 Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu W naw1ązanm do pisma z dnia 7 marca 2013 r., nr GMS-WP-173-73/13,

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

w sieci transakcji płatniczej

w sieci transakcji płatniczej Konsument w sieci transakcji płatniczej Jako konsumenci coraz chętniej płacimy kartą płatniczą. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, że gdy płacimy kartą, gotówka znika z naszego konta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa

Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa zarejestrowany pod numerem KRS 384136 przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384).

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-116/(4)/13 Warszawa, 11 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Warszawa, dnia 09.06.2013 r. Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Doświadczenia międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH

ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH Magdalena Duluk Anna Ziółkowska PLAN PREZENTACJI 1) Opłata interchange 2) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce 3) Polityka UE odnośnie

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Agnieszka Wachnicka Ministerstwo Finansów Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Forum

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777)

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3479).

- o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3479). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 143(5)/10 Warszawa, 23 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta Ekonomiczna strona biznesu kartowego Sesja XVIII w cyklu Polskie Karty i Systemy 20 czerwca 2012 roku Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta KRS: 397249, REGON: 145822971 NIP: 522-299-00-98

Bardziej szczegółowo

Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Wojciech Krawczyk Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Warszawa / 15 października 2015 2 Agenda 1. Przesłanki przeprowadzenia analizy obniżki opłat interchange przez NBP 2.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816).

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140-186(4)/08 DSPA-140-187(4)/08 Warszawa, 26 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego Program redukcji opłat kartowych w Polsce

Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego Program redukcji opłat kartowych w Polsce Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego Program redukcji opłat kartowych w Polsce Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 3 I. Wstęp... 4 II.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 10 marca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM 140 3(5)/14 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1213 Warszawa, 10 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. Warszawa, 29 września 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM 140 112 (8)/14 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097).

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24(4)/13 Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk nr 509).

- o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk nr 509). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140-111(6)/08 Warszawa, 21 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Szczecin, 25 maja 2014 r. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji do projektu ustawy Prawo konsularne, przesłanego przy piśmie BDG.0210.3.2014/3 Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy Prawo konsularne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-65(9)/15 Warszawa, 11 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 162 ( 3 )/09 Warszawa, 28 października 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe Warszawa Listopad 2010 r. 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie objętej nowelizacją

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-17 (5)/10 Warszawa, 5 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Klub Parlamentarny Solidarna Polska Warszawa, dnia 10.02.2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 990).

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 990). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-223(5)/12 Warszawa, 27 marca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

- o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat (druk nr 3398).

- o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat (druk nr 3398). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-120(4)/10 Warszawa, 17 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/0265(COD) 8.11.2013. Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/0265(COD) 8.11.2013. Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 8.11.2013 2013/0265(COD) PROJEKT OPINII Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

Bardziej szczegółowo

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange?

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Polskie Karty i Systemy 12 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT

DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT Postępowanie w sprawie, wszczęte na wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, prowadzone było na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej

Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Jakub Górka Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych organizatorzy: FROB i WZ UW Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tsunami paneuropejskich regulacji prawnych

Tsunami paneuropejskich regulacji prawnych Tsunami paneuropejskich regulacji prawnych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Warszawa, dnia 22 marca 2016 roku Paneuropejskie regulacje prawne rynku bezgotówkowego 2 Rozporządzenie IF (IF Reg) 3 Co nowego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa

Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA KRAJOBRAZ PRZED I PO BITWIE KARTOWE MODELE BIZNESOWE: BANKÓW,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa 15 maja 2013

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 29-318. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/0265(COD) 24.01.2014. Projekt sprawozdania Pablo Zalba Bidegain (PE522.

POPRAWKI 29-318. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/0265(COD) 24.01.2014. Projekt sprawozdania Pablo Zalba Bidegain (PE522. PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 24.01.2014 2013/0265(COD) POPRAWKI 29-318 Projekt sprawozdania Pablo Zalba Bidegain (PE522.956v01-00) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1938).

- o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1938). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-97(5)/09 Warszawa, 17 lipca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292).

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-100(5)/10 Warszawa, 29 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA KONSUMENTÓW

FEDERACJA KONSUMENTÓW FEDERACJA KONSUMENTÓW Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 roku, dotyczącego postaw oraz świadomości konsumentów, związanych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880).

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA - 140-19 (2) /07 Warszawa, 1 lutego 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY C 193/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2014 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 2

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743).

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DSP - 140-106(6)/06 Warszawa, 12 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustawy Przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu Niniejszy regulamin określa tryb i zasady działania Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2010 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2010 r. Warszawa, dnia 1 marca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 785) I. Cel

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian zasad dotyczących rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (CON/2010/32)

Bardziej szczegółowo