SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Marszałek Senatu dnia 17 czerwca 2013 r. skierował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r. - komisja wnosi: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (-) Kazimierz Kleina

2 UCHWAŁ A projekt SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 1) w art. 1 skreśla się pkt 1; 2) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) agent osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działającą w imieniu i na rzecz instytucji płatniczej, biura usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego albo oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w zakresie świadczenia usług płatniczych, a w odniesieniu do pieniądza elektronicznego w zakresie jego wykupu; ; 3) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w pkt 1a wyrazy podmiot prowadzący zastępuje się wyrazami dostawcę prowadzącego ; 4) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w pkt 1b skreśla się wyrazy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ; 5) w art. 1 w pkt 3 w lit. h, pkt 15a otrzymuje brzmienie: 15a) karta płatnicza instrument płatniczy umożliwiający złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowany przez akceptanta w celu otrzymania

3 2 przez niego należnych mu środków; ; 6) w art. 1 w pkt 4 po lit. a dodaje się lit. w brzmieniu: ) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 lub art. 132j ust. 3;, ; 7) w art. 1 w pkt 4 w lit. b, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring); ; 8) w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 2b w pkt 3 skreśla się wyrazy w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają ją do wydawania pieniądza elektronicznego ; 9) w art. 1: a) w pkt 5 w lit. c, w ust. 3 skreśla się wyrazy krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego i innych, b) w pkt 56 skreśla się wyrazy krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego i innych ; 10) w art. 1 w pkt 7 w lit. a, w pkt 8 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy, pomiędzy co najmniej dwoma spośród następujących podmiotów: oraz skreśla się lit. a f;

4 3 11) w art. 1 skreśla się pkt 8; 12) w art. 1 w pkt 9 w zdaniu wstępnym wyrazy i 8 zastępuje się wyrazami i art. 8 ; 13) w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 9a) w art. 9 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: b) dostawcami wpisanymi do rejestru, nieposiadającymi zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 lub art. 132a ust. 1; ; ; 14) w art. 1 w pkt 18, w lit. a wyrazy w szczególności, w przypadku karty płatniczej, zastępuje się wyrazami w tym ; 15) w art. 1 w pkt 19, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 1a. Agent rozliczeniowy jest obowiązany przekazać akceptantowi, na jego żądanie, informację o opłatach pobieranych od akceptanta. Informacja zawiera dane o wysokości opłat oraz ich strukturze, a także wyszczególnienie wszystkich składników, w tym przypadających agentowi rozliczeniowemu oraz innym podmiotom, wraz ze wskazaniem ich wysokości. Przepis art. 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio. ; 16) w art. 1 w pkt 21, w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wysokość opłat, o których mowa w art. 50 ust. 3 i art. 51 ust. 6, określa umowa użytkownika z dostawcą. ; 17) w art. 1 w pkt 25, art. 55b otrzymuje brzmienie: Art. 55b. W zakresie transakcji płatniczych polegających na transferze środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie stosuje się art. 54 ust. 2. ; 18) w art. 1 w pkt 26, art. 59a otrzymuje brzmienie: Art. 59a. Umowa w zakresie, w jakim obejmuje wydanie karty płatniczej, określa czy karta jest wydawana na okaziciela czy też na rzecz oznaczonej

5 4 osoby. ; 19) w art. 1 w pkt 26, w art. 59b wyraz zapłaty zastępuje się wyrazem płatności ; 20) w art. 1 w pkt 26, w art. 59c w ust. 1 po wyrazie obejmuje dodaje się wyraz ona ; 21) w art. 1 w pkt 26: a) w art. 59d w ust. 1 skreśla się zdanie drugie, b) w art. 59i skreśla się zdanie drugie; 22) w art. 1 w pkt 27, w art. 59k w ust. 1 wyrazy powinna określać zastępuje się wyrazem określa ; 23) w art. 1 w pkt 29 w lit. c, w pkt 9: a) w lit. b skreśla się wyrazy, mogących mieć wpływ na ocenę wniosku w świetle kryteriów określonych w art. 65 ust. 2, b) w lit. c skreśla się wyrazy mogących mieć wpływ na ocenę wniosku w świetle kryteriów określonych w art. 65 ust. 2, a ; 24) w art. 1 w pkt 30, w art. 61a skreśla się wyrazy pkt 3, 4 i 6, dotyczącymi rozwiązań technicznych i procedur przyjętych przez wnioskodawcę w zakresie, o którym mowa w art. 27 pkt 2, 4 i 5 ; 25) w art. 1 w pkt 33: a) skreśla się lit. a i c, b) w lit. b skreśla się wyrazy w ust. 1: ; 26) w art. 1: a) w pkt 36, w art. 73a w ust. 4 wyrazy podstawie wartości zastępuje się wyrazami podstawie średniej wartości, b) w pkt 55, w art. 132m w ust. 6 wyrazy podstawie wartości zastępuje się wyrazami podstawie średniej wartości ;

6 5 27) w art. 1 w pkt 36, w art. 73b w ust. 2 wyrazy dotyczącego przekazania informacji o średniej wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu przekraczającej zastępuje się wyrazami jeżeli pozostająca w obiegu kwota pieniądza elektronicznego przekracza ; 28) w art. 1 w pkt 36, w art. 73c w ust. 1 po wyrazie przekroczenie dodaje się wyrazy, chyba że w tym terminie dostosowała rozmiar prowadzonej działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego do wymogu, o którym mowa w art. 73a ust. 4 ; 29) w art. 1 w pkt 37: a) w lit. a, wyraz Instytucja zastępuje się wyrazami Krajowa instytucja, b) w lit. b, w ust. 2 po wyrazie przez dodaje się wyraz krajową, c) w lit. c wyraz instytucja zastępuje się wyrazami krajowa instytucja ; 30) w art. 1 w pkt 41 w lit. b, w ust. 5 po wyrazie ubezpieczenia, dodaje się wyrazy obejmującej cały okres prowadzenia działalności, oraz skreśla się zdanie drugie. 31) w art. 1: a) w pkt 44, w ust. 1a skreśla się wyrazy lub prowadzić dystrybucję, b) w pkt 55, w art. 132t skreśla się wyrazy lub prowadzić dystrybucję ; 32) w art. 1 w pkt 45 w lit. b, w ust. 4 wyraz albo zastępuje się przecinkiem; 33) w art. 1 po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu: 47a) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu: Art. 98a. W przypadku świadczenia przez unijną instytucję płatniczą usługi przeliczenia waluty w ramach wykonania transakcji płatniczej lub wydania pieniądza elektronicznego przepis art. 74 ust. 2 stosuje się odpowiednio. ; ; 34) w art. 1 po pkt 52 dodaje się pkt 52a w brzmieniu: 52a) w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług

7 6 płatniczych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. ; ; 35) w art. 1 w pkt 55, w art. 132b w ust. 3 po wyrazie nieprowadzeniem dodaje się wyrazy albo nierozpoczęciem ; 36) w art. 1 w pkt 55: a) w art. 132b w ust. 3 skreśla się wyrazy, z tym że rękojmia, o której mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1, dotyczy również należytego zabezpieczenia interesów posiadaczy pieniądza elektronicznego, b) w art. 132c skreśla się ust. 4; 37) w art. 1 w pkt 55, w art. 132b w ust. 5 użyty po raz pierwszy wyraz środków zastępuje się wyrazem zasad ; 38) w art. 1 w pkt 55, w art. 132c: a) w ust. 3 w części wspólnej skreśla się wyrazy ; jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 3a. Jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie. ; 39) w art. 1 w pkt 55, w art. 132c w ust. 5 wyraz powiadomić zastępuje się wyrazem zawiadomić oraz wyraz powiadomienie zastępuje się wyrazem zawiadomienie ; 40) w art. 1 w pkt 55, w art. 132d w ust. 1 w pkt 4 użyty po raz drugi wyraz osób zastępuje się wyrazem osoby ; 41) w art. 1 w pkt 55, w art. 132d w ust. 1 w pkt 5 wyraz podmiotów, zastępuje się wyrazami podmiotów oraz ;

8 7 42) w art. 1 w pkt 55: a) w art. 132e skreśla się ust. 6, b) w art. 132f w ust. 3 wyrazy przepisy art. 132e ust. 4 i 6 zastępuje się wyrazem przepis art. 132e ust. 4 ; 43) w art. 1 w pkt 55, w art. 132f w ust. 1 wyrazy przepisy art. 132e ust. 2 i zastępuje się wyrazem przepis ; 44) w art. 1 w pkt 55, w art. 132f w ust. 4 po wyrazie udziałów dodaje się wyrazy krajowej instytucji pieniądza elektronicznego ; 45) w art. 1 w pkt 55, w art. 132g w ust. 1 wyrazy "elektronicznego i" zastępuje się wyrazami "elektronicznego lub"; 46) w art. 1 w pkt 55, w art. 132h skreśla się wyrazy, z zastrzeżeniem art. 132g ust. 4 ; 47) w art. 1 w pkt 55, w art. 132n w ust. 3 wyrazy, w którym pieniądz elektroniczny został wydany zastępuje się wyrazami postawienia środków pieniężnych do dyspozycji ; 48) w art. 1 w pkt 55, w art. 132p w ust. 3 wyrazy środków wpłaconych na wydanie zastępuje się wyrazami wpłat wniesionych przez stronę umowy o wydanie pieniądza elektronicznego na poczet wydania ; 49) w art. 1 w pkt 55, w art. 132r wyrazy art. 132j ust. 1 pkt 1 3 zastępuje się wyrazami art. 132j ust. 1 ; 50) w art. 1 w pkt 55, w art. 132u wyrazy oraz agenci zastępuje się wyrazami a także agenci oraz inni przedsiębiorcy ; 51) w art. 1 w pkt 55, w art. 132ze ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Krajowe instytucje pieniądza elektronicznego świadczące usługi płatnicze, niezależnie od wpłat na pokrycie kosztów nadzoru określonych

9 8 w ust. 1, są obowiązane do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru na zasadach określonych w art Przepisy wydane na podstawie art. 115 dotyczące wpłat stosuje się odpowiednio. ; 52) w art. 8 skreśla się pkt 1; 53) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: Art. 9a. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186) w art. 106j 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kto wbrew obowiązkowi dokonuje przekazu pieniężnego za granicę lub rozliczenia w kraju, związanego z obrotem dewizowym, bez pośrednictwa uprawnionego banku, instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego lub w przypadku dokonywania rozliczeń w kraju biura usług płatniczych, podlega karze grzywny do 480 stawek dziennych.. ; 54) w art. 10 skreśla się pkt 1; 55) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: Art. 10a. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.) w art. 6: 1) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego, ; 2) uchyla się ust. 3. ; 56) w art. 11 w pkt 4, pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) prawne powiązania pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system a uczestnikami, związane z uczestnictwem w systemie oraz jego funkcjonowaniem. ;

10 9 57) w art. 13 w pkt 1, w ust. 3 skreśla się wyrazy, sprawowanym na postawie odrębnych przepisów ; 58) w art. 13 w pkt 2 w lit. a, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego uprawnionych do świadczenia usług płatniczych, a w przypadku dokonywania rozliczeń w kraju również biur usług płatniczych ; 59) w art. 17 w pkt 4, w pkt 5 w lit. g skreśla się wyraz wydawania ; 60) w art. 20 w pkt 2: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: dodaje się ust. 3 w brzmieniu:, b) ust. 2a oznacza się jako ust. 3; 61) skreśla się art. 23; 62) w art. 26 skreśla się wyrazy dostosować stosowane rozwiązania organizacyjne i ; 63) w art. 31 skreśla się ust. 3; 64) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: Art. 31a. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy systemy płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 11 są obowiązane przekazać Prezesowi Narodowego Banku Polskiego dokumenty wskazujące na powiązania, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.. T ł o c z o n o z p o l e c e n i a M a r s z a ł k a S e n a t u...

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.169.1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania i uŝywania elektronicznych instrumentów płatniczych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91,

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-03 Druk nr 2175 Warszawa, 31 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Wprowadzony uchwałą Zarządu Nr 65/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: uchwałą Zarządu Nr 31/2015 z dnia 30 marca 2015 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny Autor opracowania: dr Jan Byrski Warszawa, marzec 2014 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za główny cel postawiła

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały Nr 180/2014 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 24.11.2014 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo