Zaproszenie do składania ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie " Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Ufunduj sobie przyszłość doskonalenie kompetencji pracowników Atlantic Fund Services Warszawa, dnia 21 lutego 2013 roku 1

2 ZASADY KONKURSU Atlantic Fund Services Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z propozycją przedstawienia oferty w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podmiotu/podmiotów odpowiedzialnego/ych za przeprowadzenie 6 szkoleń z tematyki technologicznej na terenie miasta Warszawy, w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis projektu: Regionalny zamknięty projekt Ufunduj sobie przyszłość doskonalenie kompetencji pracowników Atlantic Fund Services zakłada realizację szkoleń ogólnych dla 144 osób (66K i 78M) zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego, pracowników Atlantic Fund Services posiadającego siedzibę na terenie woj. mazowieckiego. Głównym celem projektu jest optymalizacja procesów zarządzania i podniesienia jakości obsługi klientów poprzez PODNIESIENIE KOMPETENCJI managerskich, technicznych oraz osobistych pracowników Atlantic Fund Services Sp. z o.o. Okres realizacji projektu: Tryb udzielenia zamówienia: 1. Ogłoszenie zapytania i umieszczenie go na stronie www projektu 2. Wysyłka zapytań ofertowych, do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców 3. Zebranie ofert 4. Wybór Wykonawcy/Wykonawców 5. Poinformowanie Oferentów o wyniku konkursu i ewentualnym wyborze Oferenta do realizacji przedmiotu/części przedmiotu zamówienia. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania do dnia 31 marca 2013 roku. Zamawiający zastrzega, że termin podania informacji o wynikach oceny może ulec przesunięciu o czym zobowiązany jest poinformować Oferentów. 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w podrozdziale Zasada konkurencyjności Zasad finasowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe 2

3 Opis przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń z tematyki: 1. Efektywna praca z istniejącymi systemami (techniki wprowadzania zmian, refaktoryzacja, automatyzacja): 1 szkolenie: 1 grupa x 2 dni (czas trwania szkolenia) Powinno ono obejmować następujący zakres tematyczny: Radzenie sobie ze zmianą Powody zmian w oprogramowaniu Zarządzanie długiem technicznym Testowanie regresyjne Sposoby testowania systemu Rodzaje testów i przykłady ich wykorzystania Automatyzacja procesu testowania Wybór strategii testowania w projekcie Pisanie testów automatycznych w projekcie, który ich nie posiada Wykrywanie punktów krytycznych systemu Podstawowe techniki rafaktoryzacji Zaawansowane refaktoringi w wielu krokach Tworzenie planu refaktoringu Refakatoryzacja designu 2. Implementacja i rozwój Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services 1 szkolenie: 1 grupa x 5 dni (czas trwania szkolenia) Powinno ono obejmować następujący zakres tematyczny: Wprowadzenie do Microsoft SQL Server Reporting Services omówienie SQL Server Reporting Services instalacja Reporting Services narzędzia Reporting Services. Tworzenie raportów tworzenie raportu tabelarycznego formatowanie wyglądu raportu obliczanie wartości. Rozbudowa raportów interaktywna nawigacja wyświetlanie danych. Manipulowanie zestawami danych 3

4 definiowanie danych raportu korzystanie z parametrów oraz filtrów korzystanie z listy parametrów. Używanie wzorców raportów tworzenie wzorcowych raportów korzystanie z Report Builder. Publikowanie i wykonywanie raportów publikowanie raportów wykonywanie raportów tworzenie instancji buforowanych tworzenie migawek i historii raportu. Korzystanie z subskrypcji oraz raportów dystrybuowanych wprowadzenie do subskrypcji raportów tworzenie subskrypcji raportów zarządzanie subskrypcjami raportów. Zarządzanie Reporting Services zarządzanie serwerem monitorowanie wydajności oraz niezawodności zarządzanie bazami danych Report Server zarządzanie bezpieczeństwem Programowanie Reporting Services wykonywanie zapytań do Server Information przy użyciu Web Service automatyzacja zarządzania raportami wyświetlanie raportów tworzenie kodu dostosowanego Integracja Reporting Services z aplikacjami integracja z aplikacjami kontrola Reporing Services przy wykorzystaniu usług Web-owych. Projektowanie mechanizmów bezpieczeństwa dla Reporting Solution projektowanie strategii autentykacji projektowanie strategii autoryzacji projektowanie strategii dotyczącej bezpiecznej komunikacji. Optymalizacja wydajności raportów monitorowanie procesu tworzenia raportu projektowanie strategii tworzenia raportu optymalizacja Reporting Services. 4

5 3. JBOSS konfiguracja 1 szkolenie: 1 grupa x 4 dni (czas trwania szkolenia): Powinno ono obejmować następujący zakres tematyczny: specyfika budowy microcontainera, usług i komponentów serwera JBoss oraz ich konfigurowanie, rola usług nazewniczych w procesie udostępniania Usługi serwera aplikacjom, konfigurowanie połączenia do zewnętrznych systemów w szczególności do baz danych oraz integrownieich z usługami serwera, budowa aplikacji zgodnych z Java EE oraz specyfika ich uruchamiania za pomocą wbudowanych kontenerów serwletów i komponentów EJB 3, komunikacja asynchroniczna oraz konfigurowanie kolejek, przesyłanie komunikatów pomiędzy komponentami systemu informatycznego, konfigurowanie wielu serwerów w ramach klastra oraz uzupełnianie go o programowy loadbalancer, monitorowanie serwera za pomocą wbudowanych oraz zewnętrznych narzędzi, informacje dotyczące konfigurowania środowiska. 4. Professional Scrum Master - metodyka zarządzania projektami 1 szkolenie: 1 grupa x 2 dni (czas trwania szkolenia) Powinno ono obejmować następujący zakres tematyczny: Podstawy teoretyczne Scrum. Omówienie elementów Scrum zasady, obiekty, role, zdarzenia. Zarządzanie wymaganiami w Scrum praca z backlogiem. Oszacowania - ich rola i metody ich przygotowania. Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum. Ryzyko a Scrum kwestie zarządzania ryzykiem. Dynamika samoorganizujących się zespołów kwestie motywacji, przełączania kontekstu, unikalnych kompetencji. Jakość techniczna a koszty i wartość oprogramowania znaczenie długu technicznego dla kosztu i wartości oprogramowania, sposoby ich optymalizacji. 5

6 Skalowanie Scrum praca w Scrum przy większej liczbie zespołów. Zmiana organizacyjna jak przeprowadzić zmiany niezbędne dla wdrożenia Scrum i uzyskania z niego maksymalnych korzyści. 5. Implementacja i rozwój Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 1 szkolenie: 1 grupa x 3 dni (czas trwania szkolenia): Powinno ono obejmować następujący zakres tematyczny: Wprowadzenie do SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS) omówienie rozwiązań analizy danych przegląd możliwości oraz omówienie SQL Server 2008 Analysis Services instalacja SSAS. Wprowadzenie do tworzenie rozwiązań SSAS wdrażanie rozwiązań SSAS tworzenie źródeł danych oraz widoków dla źródeł danych tworzenie kostki. Praca z kostkami oraz wymiarami konfigurowanie wymiarów definiowanie hierarchii atrybutów sortowanie oraz grupowanie atrybutów. Praca z miarami i grupami miar praca z miarami praca z grupami miar. Wprowadzenie do wyrażeń MDX podstawy MDX dodawanie wyliczeń do kostek. Rozbudowa funkcjonalności kostek wdrażanie KPI wdrażanie akcji wdrażanie perspektyw wdrażanie translacji. Wdrażanie i zabezpieczanie baz danych Analysis Services wdrażanie baz danych Analysis Services zabezpieczanie baz danych Analysis Services Zarządzanie rozwiązaniami wielowymiarowej analizy danych konfiguracja procesowania śledzenie, monitorowanie i optymalizacja SSAS wykonywanie backupu oraz operacji odtwarzania baz danych SSAS. Wprowadzenie do Data Mining omówienie Data Mining tworzenie rozwiązań Data Mining weryfikacja modeli Data Mining. 6

7 6. Efektywne testowanie oprogramowania 1 szkolenie: 1 grupa x 2 dni (czas trwania szkolenia) Powinno ono obejmować naśtępujacy zakres tematyczny: zasady testowania oprogramowania zarządzanie procesem testowania narzędzia do testowania oprogramowania Ocenie podlegać będzie zawartość programowa szkoleń. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie łącznie 18 dni szkoleń; szkolenia zostaną przeprowadzone w grupach każda dla średnio 8 uczestników. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - istnieje możliwość wyboru kilku oferentów do realizacji przedmiotu zamówienia. Planowany termin realizacji szkoleń 1. Realizacja przedmiotu zapytania ofertowego musi odbyć się w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy z Wykonawcą a maksymalnie do dnia W ofercie należy zastrzec, że oferta jest ważna do Planowany termin przeprowadzenia szkoleń zawarto poniżej termin szkolenia może ulec zmianie. 3. Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia i miejsce zostaną ustalone indywidualnie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami po zakończeniu niniejszej procedury zapytania ofertowego. TERMIN SZKOLENIA kwiecień 2013 SZKOLENIE Efektywna praca z istniejącymi systemami (techniki wprowadzania zmian, refaktoryzacja, automatyzacja) sierpień 2013 Implementacja i rozwój Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services 7

8 wrzesień 2013 październik 2013 JBOSS konfiguracja Professional Scrum Master - metodyka zarządzania projektami listopad 2013 Implementacja i rozwój Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services listopad 2013 Efektywne testowanie oprogramowania Kryteria dostępu: W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają poniższe kryteria dostępu przedstawiając w tym celu opis kwalifikacji i doświadczenia trenera/ów, propozycję programu szkolenia, koszt szkolenia oraz referencje Klientów i podpisane Oświadczenia: Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (tematyka szkoleń): Wymagania dla każdego trenera dedykowanego do realizacji szkoleń: o przeprowadzenie, co najmniej 20 dni szkoleniowych z tematyki zgodnej z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat. o każdy dedykowany do przeprowadzenia szkolenia/szkoleń trener musi mieć udokumentowane przeprowadzenie min 20 dni szkoleniowych z tematyki objętej ofertą. W tym celu należy podać (dla każdego trenera osobno): nazwy/tytuły szkoleń wraz z krótkim opisem zawartości tematycznej; liczbę dni; krótki opis grupy docelowej, dla której realizowane były szkolenia; termin realizacji (miesiąc/rok); (wzór tabeli z wykazem doświadczenia trenera/trenerów dedykowanych do Projektu został załączony do niniejszego zaproszenia do składania ofert) o Do oferty należy dołączyć Curriculum Vitae trenera/trenerów dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania dla oferenta w celu zapewnienia wysokiej, powtarzalnej jakości świadczonych usług oferent powinien na stałe współpracować z trenerem/ami dedykowanymi do Projektu - stała współpraca oznacza podpisaną umowę o współpracy pomiędzy trenerem a Oferentem przez okres min 1 rok (stwierdzone 8

9 na podstawie podpisanego przez Oferenta oświadczenia - załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert). Przedstawienie propozycji założeń programowych szkoleń, które odpowiedzą na potrzeby szkoleniowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Potwierdzona skuteczność dotychczas prowadzonych usług szkoleniowych referencje Klientów. Należy przedstawić nie mniej niż 2 referencje, nie starsze niż 3 lata od daty opublikowania niniejszego zapytania ofertowego (referencje z okresu od ) Oferta powinna zawierać cenę netto pojedynczego dnia szkoleniowego oraz cenę netto przeprowadzenia szkoleń, czyli całkowitą wartość netto zamówienia Cena za szkolenie obejmuje całkowity koszt logistyczny dla trenera: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, parking, itp. oraz materiały szkoleniowe dla uczestników. Koszt wyżywienia trenera (wyłączając obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, których koszt pokrywa Zamawiający), powinien zostać ujęty w cenie szkolenia. Spełnienie wymogów formalnych - dotyczy złożenia podpisanej oferty zgodnie z powyższymi kryteriami dostępu oraz podpisanych oświadczeń Oferenta (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert). Kryteria oceny oferty: A. Cena W ramach tego kryterium oferty zostaną ocenione w następujący sposób: 1. 1/0 pkt.: oferta nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu (kwota netto za szkolenie) / oferta przekracza kwotę założoną w budżecie projektu (kwota netto za szkolenie). Ocenie będzie podlegać wartość całego zamówienia, a nie pojedynczego dnia szkoleniowego. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta uzyska w toku oceny najwyższą liczbę punktów, ale którego cena przekroczyła kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na wykonanie usługi szkoleniowej. 2. Ranking wg cen usług w przypadku n ofert, oferta o najniższej cenie otrzymuje n punktów, a kolejne n-1, n-2, itd. B. Jakość proponowanych usług W ramach tego kryterium oferty zostaną ocenione pod względem założeń programowych szkolenia i referencji klientów w następujący sposób: 9

10 1. 0 lub 2 pkt.: oferta spełnia minimalne wymagania (zawarte w kryterium dostępu) oferta spełnia dodatkowe działania (wykraczające poza zakres i pułap z kryterium dostępu) Co oznacza, że: Oferent nie otrzymuje punktów, jeżeli oferta spełnia wymagania zawarte w kryterium dostępu. Oferent może otrzymać 2 punkty, jeżeli jego oferta spełnia dodatkowe działania, nie wymienione w kryterium dostępu. 2. Ranking wg informacji przedstawionych w ofercie - w przypadku n ofert, oferta o najwyższej jakości otrzymuje n punktów, a kolejne n-1, n-2, itd. C. Doświadczenie Oferenta W ramach tego kryterium oferty zostaną ocenione pod względem kwalifikacji Trenera/ów (liczba dni przeprowadzonych szkoleń powyżej 20 dni wymaganych w ramach kryterium dostępu) oraz Oferenta w prowadzeniu szkoleń zgodnych z tematyką przedmiotu zamówienia: 1. 0 lub 2 pkt.: oferta spełnia minimalne wymagania (kryterium dostępu) oferta spełnia dodatkowe działania (wykraczające poza zakres i pułap z kryterium dostępu) Co oznacza, że: Oferent nie otrzymuje punktów, jeżeli oferta spełnia wymagania zawarte w kryterium dostępu. Oferent może otrzymać 2 punkty, jeżeli jego oferta spełnia dodatkowe działania, nie wymienione w kryterium dostępu. 2. Ranking wg liczby dni szkoleniowych przeprowadzonych przez oferenta z tematyki objętej zapytaniem ofertowym - w przypadku n ofert, oferta z największym doświadczeniem otrzymuje n punktów, a kolejne n pkt -1, n pkt -2, itd. Prosimy o przesyłanie ofert sporządzonych w sposób czytelny i uporządkowany - w oparciu o kryteria dostępu oraz kryteria oceny ofert. WYKAZ MINIMALNEGO ZAKRESU INFORMACJI, KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W OFERCIE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia pod warunkiem spełnienia kryterium dostępu uzależniona jest od liczby ofert (n), jakie wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: Wzór przyznawania punktacji maksymalnej max 3*n + 5 punktów Wzór przyznawania punktacji minimalnej min 3 punkty Oferent o największej liczbie punktów zostanie zaproszony do współpracy (tabela przyznawania punktacji w załączeniu). Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na uzyskanie tej samej punktacji przez więcej niż jednego oferenta Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 10

11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej (elektronicznej) w zależności od formy złożenia oferty. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej. Oferentom zostanie przekazana informacja o zakończeniu i wyniku postępowania, natomiast nie będą przekazywane protokoły wyboru ani inne dokumenty związane z postępowaniem, mogące mieć wpływ na ujawnienie szczegółów złożonych ofert. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Zamawiający podpisze umowę z Oferentem/Oferentami, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta/Oferentów. Uwaga! Z postępowania wykluczeni są oferenci, którym na mocy Wytycznych MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Zamawiający nie może udzielić zamówienia. Atlantic Fund Services Sp. z o.o. nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Atlantic Fund Services Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Atlantic Fund Services Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Atlantic Fund Services Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zawartość oferty Oferta powinna zawierać informacje niezbędne do oceny w ramach powyższych kryteriów dostępu i oceny ofert. Oferta nie spełniająca kryteriów dostępu nie będzie brana pod uwagę w ocenie. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz załączone do niej Oświadczenia musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 11

12 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania w toku postępowania, jak również po jego zakończeniu udzielenia dodatkowych informacji oraz uzupełnień oferty przez Oferentów- o ile nie wpływa to na zmianę danych z Kryterium dostępu oraz Kryterium oceny ofert, a także możliwość zorganizowania spotkań z oferentami. Do oferty należy załączyć Oświadczenia, których wzór załączono do zapytania. Atlantic Fund Services Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Atlantic Fund Services Sp. z o.o. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Atlantic Fund Services Sp. z o.o. do żadnego określonego działania. Atlantic Fund Services Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Oferenta, który został wybrany. Z chwilą złożenia oferty, Oferent zobowiązany jest nie ujawniać publicznie ani osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Atlantic Fund Services Sp. z o.o. faktu złożenia oferty, prowadzenia i zakończenia negocjacji. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie otrzymania niniejszego zaproszenia. Termin składania ofert: Oferty powinny być dostarczone do Atlantic Fund Services Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres mailowy: lub pocztą zwykłą na nazwisko Ewa Wiśniewska lub osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 marca 2013 roku. Pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert prosimy kierować wyłącznie drogą mailową na adres do dnia 26 lutego 2013 roku. Odpowiedzi będą udzielane mailowo na adres mailowy podany przez zgłaszającego pytanie w ciągu 3 dni od wpłynięcia zapytania. Dane zamawiającego: Atlantic Fund Services Sp. z o.o. ul. Cybernetyki Warszawa NIP:

13 ZAŁĄCZNIK NR 1. Wzór oświadczenia oferenta: Oświadczenie Oświadczamy, że..pełna nazwa Oferenta 1. Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, 2. Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, 3. Osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 4. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert 5. Posiada niezbędny potencjał techniczny, 6. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 7. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podpis i pieczątka Oferenta 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 2. Wzór oświadczenia oferenta: Oświadczenie Oświadczamy, że..pełna nazwa Oferenta na stałe współpracuje (przez okres min 1 rok) z trenerem/trenerami imię i nazwisko dedykowanym/i do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu Ufunduj sobie przyszłość doskonalenie kompetencji pracowników Atlantic Fund Services. Podpis i pieczątka Oferenta 14

15 ZAŁĄCZNIK Wzór tabeli z wykazem doświadczenia trenera/trenerów dedykowanych do Projektu Trener trener 1 Tematyka szkoleń Zawartość merytoryczna szkolenia Grupa docelowa Ilość dni szkoleniowych Termin realizacji (miesiąc/rok) trener 2 trener 3 15

16 ZAŁĄCZNIK SIĘ W OFERCIE MINIMALNY ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ 1. Opis doświadczenia każdego trenera dedykowanego do realizacji szkoleń (ZAŁĄCZNIK Wzór tabeli z wykazem doświadczenia trenera/trenerów dedykowanych do Projektu); 2. CV trenera/trenerów dedykowanych do Projektu; 3. Ogólna liczba dni szkoleniowych przeprowadzonych przez oferenta z tematyki objętej zapytaniem ofertowym; 4. Oświadczenie Oferenta o stałej współpracy z trenerem/trenerami dedykowanymi do Projektu (ZAŁĄCZNIK NR 2. Wzór oświadczenia oferenta); 5. Przedstawienie propozycji założeń programowych szkoleń, które odpowiedzą na potrzeby szkoleniowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia; 6. Potwierdzona skuteczność dotychczas prowadzonych usług szkoleniowych referencje Klientów; 7. Cena netto pojedynczego dnia szkoleniowego oraz cena netto przeprowadzenia szkoleń, czyli całkowita wartość netto zamówienia; 8. Oświadczenie Oferenta o braku powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - Atlantic Fund Services Sp. z o.o. (ZAŁĄCZNIK NR 1. Wzór oświadczenia oferenta). W ofercie należy zastrzec, że oferta jest ważna do Oferta, jak również wszystkie załączone Oświadczenia powinna zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych Warszawa, 16.09.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo