Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Volkswagen Bank Polska S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie " Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Warszawa, dnia roku 1

2 Volkswagen Bank Polska S.A. zwraca się do Państwa z propozycją przedstawienia oferty w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie szkoleń z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa mazowieckiego. Opis projektu: Regionalny zamknięty projekt Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. zakłada realizację szkoleń ogólnych dla 282 osób zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego, Pracowników Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą na terenie woj. mazowieckiego. Głównym celem projektu jest optymalizacja procesów zarządzania i podniesienia jakości obsługi klientów poprzez podniesienie kompetencji menedżerskich, sprzedażowych, specjalistycznych i osobistych Pracowników Volkswagen Bank Polska S.A. Okres realizacji projektu: Planowany okres realizacji szkoleń: Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe 2

3 I. Tryb udzielania zamówienia 1. Ogłoszenie zapytania i umieszczenie na stronie Volkswagen Bank Polska S.A. 2. Wysyłka zapytań ofertowych, do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców. 3. Zebranie ofert i ocena ofert w oparciu o kryteria podane w zapytaniu ofertowym. 4. Wybór Wykonawcy/Wykonawców. 5. Poinformowanie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty zważywszy na kryteria zdefiniowane w zapytaniu ofertowym. 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale Zasada konkurencyjności dokumentu pt. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z 24 grudnia 2012 r.) II. Opis przedmiotu zamówienia / usługi 1. Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem obejmuje: 1.1 Realizację usług szkoleniowych w tematyce określonej w niniejszym zapytaniu. 1.2 Przygotowanie oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia dedykowanych materiałów szkoleniowych na potrzebę realizacji szkoleń oraz przygotowanie jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych do każdego tematu na potrzeby archiwizacji. 2. W ramach usług, o których mowa w pkt. 1.1 zapytania Zamawiający planuje realizację następujących szkoleń: Szkolenia skierowane do Pracowników Volkswagen Bank Polska, w większości kadra nie-menedżerska: Temat L-ba grup Czas trwania (w dniach)* L-ba osób grupie Zarządzanie projektem** Symulator zarządzania projektem * Jako 2-dniowe szkolenie zdefiniowano szkolenie trwające dwa dni robocze (16 godzin zegarowych łącznie z przerwami). ** Szkolenie zostanie przyjęte do realizacji, pod warunkiem otrzymania od Instytucji Pośredniczącej zezwolenia na jego przeprowadzenie przez Volkswagen Bank Polska S.A.. 3

4 Cel szkoleń: Temat Cel Ramowe założenia programu Zarządzanie projektem Symulator zarządzania projektem Rozwój umiejętności uczestników w obszarze zarządzania projektami. Zdobycie przez uczestników kompetencji niezbędnych do skutecznego prowadzenia projektów, dobierania zespołu, określania zasad realizacji projektów, uwzględniania ryzyka w projekcie. Implementacja wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektem do realnych sytuacji (kluczowym aspektem jest wykorzystanie umiejętności w praktyce). Rozwój umiejętności zarządzania projektem dzięki pracy w wirtualnych projektach. Nabycie umiejętności określania i uzasadniania priorytetów oraz podejmowania decyzji. Poznanie faz projektu oraz ról, jakie pełnią poszczególni uczestnicy projektu. Przydzielanie odpowiedzialności za zadania. Poznanie zasad raportowania i nabycie umiejętności ich zastosowania. Poznanie terminologii projektowej. Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają wiedzę w zakresie zarządzania projektem oraz zarządzały / zarządzają projektem. Zastosowanie interaktywnych form pracy podczas szkolenia. Weryfikacja i rozwinięcie umiejętności w zakresie w planowania, realizacji i kontroli projektu. Wykorzystanie narzędzi i wskaźników w procesie zarządzania projektem. Rozwinięcie umiejętności zarządzania zasobami w projekcie, w tym zarządzanie zespołem. Poznanie zasad właściwej komunikacji w zespole projektowym. Poznanie zależności pomiędzy kosztami, harmonogramem, jakością i relacjami w ramach zespołu projektowego. 3. W skład usługi szkoleniowej wchodzi: 3.1 Analiza potrzeb przed szkoleniem i dopasowanie szkolenia do potrzeb grupy docelowej, 3.2 Przygotowanie programu szkoleniowego uwzględniającego wyniki analizy potrzeb uczestników szkoleń, 3.3 Przygotowanie oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych dla danego szkolenia oraz zapewnienie Zamawiającemu kompletu materiałów szkoleniowych (1 komplet z każdego tematu szkoleniowego) na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze szkoleniami realizowanymi w ramach dofinansowania, 3.4 Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera, 3.5 Dojazd trenera i nocleg trenera, 3.6 Przygotowanie i przeprowadzenie pre i post testów wiedzy, 3.7 Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety satysfakcji, 3.8 Przygotowanie i dostarczenie do Zamawiającego raportu ze szkolenia, 3.9 Dostarczenie Zamawiającemu uzupełnionej dokumentacji szkoleniowej (Dziennik szkolenia itp.) po każdym szkoleniu. 4

5 4. Za dzień szkoleniowy uznaje się 8 godzin lekcyjnych zajęć plus cztery 15- minutowe przerwy kawowe oraz jedną 60-minutową przerwę obiadową (łącznie 8 godzin zegarowych). 5. W ramach usług, o których mowa w pkt. 1.2 zapytania Zamawiający oczekuje przygotowania profesjonalnych materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe mają być opracowane dla każdego tematu szkoleniowego. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane tematy szkoleniowe. Zamawiający zakłada, więc, że do realizacji pełnego zakresu zdefiniowanego w zapytaniu może zostać wybrany więcej niż 1 Wykonawca. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i dzielenia usług, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia/usługi pkt. 1.1 i 1.2, co oznacza, że Zamawiający oczekuje, iż jeden Wykonawca będzie świadczył usługę szkoleniową i opracowywał materiały szkoleniowe dla danego tematu szkoleniowego. 8. Zamawiający dopuszcza do składania ofert jedynie Oferentów przedstawiających własne doświadczenie (wyklucza się konsorcja i partnerstwa). III. Termin wykonania zamówienia 1. Szkolenia będące przedmiotem zapytania ofertowego muszą zostać zrealizowane w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy z danym Wykonawcą, a maksymalnie 31 maja 2014 roku. 2. Planowany termin pierwszego szkolenia to marzec 2014 roku. 3. Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia i miejsce realizacji usług zostaną ustalone indywidualnie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami po zakończeniu niniejszej procedury zapytania ofertowego. IV. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące zamówienia 1. Szkolenia realizowane w ramach projektu odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Pracowników Zamawiającego, tj. w maksymalnych godz V. Kryteria oceny ofert 1. Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie (Etap 1 oceny, Etap 2 oceny). 2. Etap 1 oceny ocena: Spełnia / nie spełnia. Ocenie będą podlegały wszystkie oferty złożone w terminie, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 3. Każdy temat szkoleniowy z niniejszego Zapytania ofertowego, do którego Oferent przedstawił swoją ofertę, będzie oceniany oddzielnie (ocena: spełnia/ nie spełnia ), według poniższych kryteriów: 3.1. Zrealizowane szkolenia (do każdego tematu szkolenia z zapytania ofertowego oddzielnie): co najmniej 40 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego. 5

6 Wykazane szkolenia muszą być bardzo podobne tematycznie do szkolenia przewidzianego do realizacji w ramach tego zapytania Program: propozycja założeń programowych, które odpowiedzą na potrzeby szkoleniowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia/usługi Referencje: co najmniej 3 referencje od 3 różnych odbiorców szkoleń (do każdego tematu szkolenia z zapytania ofertowego oddzielnie). Referencje muszą odnosić się do szkoleń, które Oferent wymienia w tabeli Zestawienie zrealizowanych usług szkoleniowych. Referencje, o których mowa powyżej nie mogą być starsze niż 3 lata liczone od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego Cena: oferta nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu (kwota brutto za 1 dzień szkoleniowy) Podpisane Oświadczenie Oferenta znajdujące się w Załączniku nr 1 Części C. 4. Jako szkolenia zamknięte zdefiniowano szkolenia realizowane dla grupy Pracowników jednego przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców powiązanych kapitałowo. 5. Jako dzień szkoleniowy zdefiniowano 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut) plus cztery 15-minutowe przerwy kawowe oraz jedną 60-minutową przerwę obiadową (łącznie 8 godzin zegarowych). 6. Ocena wszystkich kryteriów z Etapu 1 oceny dokonana będzie na podstawie wypełnionego i złożonego przez Oferenta Formularza oferty: część A, tabela Zestawienie usług szkoleniowych, o których mowa w części V Kryteria pkt. 3.1 Zapytania stanowiącej Załącznik nr 1 część B tabele: Szkolenia przewidziane do realizacji, Program szkolenia/warsztatów stanowiące Załącznik nr 1, referencje, oświadczenie Oferenta, którego wzór znajduje się w części C, Załącznika nr Wyłącznie oferty spełniające wszystkie wyżej wymienione kryteria zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. 8. Etap 2 oceny Kryteria punktowe oferty, które przejdą do Etapu 2 oceny podlegać będą ocenie wg następujących kryteriów: 8.1. Kryterium: Cena - waga 10% 8.2. Kryterium: Zaproponowany wstępny program szkolenia - waga 50% 8.3. Kryterium: Potencjał (doświadczenie) Oferenta - waga 40% 9. Złożone oferty podlegać będą następującej ocenie: 9.1. W zakresie kryterium Cena oferty zostaną ocenione w następujący sposób: Ranking wg cen usług w przypadku n ofert, oferta o najniższej cenie otrzymuje n punktów, a kolejne n-1, n-2, itd. Ocena kryterium Cena dokonana będzie na podstawie wypełnionego i złożonego przez Oferenta Formularza oferty w Części B, tabela Szkolenia przewidziane do realizacji stanowiącego Załącznik nr W zakresie kryterium Zaproponowany wstępny program szkolenia oferty zostaną w następujący sposób: 6

7 Ranking wg atrakcyjności programu szkolenia przedstawionego w ofercie - w przypadku n ofert, oferta o najatrakcyjniejszym programie otrzymuje n punktów, a kolejne n-1, n-2, itd. Ocena kryterium Zaproponowany wstępny program szkolenia dokonana będzie na podstawie wypełnionego i złożonego przez Oferenta Formularza oferty w Części B, tabela Program szkolenia stanowiącego Załącznik nr W zakresie kryterium: Potencjał (doświadczenie trenerów) Oferenta: Przy ocenie kryterium Potencjał (doświadczenie trenerów) Oferenta pod uwagę wzięta będzie suma punktów uzyskana przez danego Wykonawcę Punkty przyznane będą za szkolenia zrealizowane przez oddelegowaną kadrę trenerską Każde szkolenie z tematu bardzo podobnego tematycznie do Zarządzania projektem będzie oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami: czas trwania: minimum 2 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych, termin realizacji: maksymalnie w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, program: bardzo zbliżony tematycznie do szkolenia, które Oferent wymienia w złożonej ofercie (w Załączniku nr 1 w Części B), jako przewidziane do realizacji. trener szkolenia: uwzględniony w zestawieniu i delegowany przez Oferenta do prowadzenia szkolenia w ramach projektu Zamawiającego; trener posiada minimum 5 lat doświadczenia w pracy trenerskiej liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego Każde szkolenie z tematu bardzo podobnego tematycznie do Symulatora zarządzania projektem będzie oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami: czas trwania: minimum 2 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych, termin realizacji: maksymalnie w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, program: bardzo zbliżony tematycznie do szkolenia, które Oferent wymienia w złożonej ofercie (w Załączniku nr 1 w Części B), jako przewidziane do realizacji oraz zastosowanie interaktywnych metod angażujących uczestników szkolenia. trener szkolenia: uwzględniony w zestawieniu i delegowany przez Oferenta do prowadzenia szkolenia w ramach projektu Zamawiającego; trener posiada minimum 5 lat doświadczenia w pracy trenerskiej liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego Za każde szkolenie przyznawane będzie 0,5 punktu, przy czym każdy Oferent może otrzymać maksymalnie 7 punktów. Każdy temat szkoleniowy wymieniony w niniejszym Zapytaniu ofertowym, będzie oceniany oddzielnie Ocena kryterium Potencjał (doświadczenie trenerów) Oferenta dokonana będzie na podstawie wypełnionego i złożonego przez Oferenta Formularza oferty w Części B, tabela Zestawienie zrealizowanych szkoleń oraz kadry trenerskiej potencjalnie delegowanej do realizacji szkoleń w ramach projektu Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr Ocenę końcową oferty w Etapie 2 stanowić będzie suma uzyskanych punktów wyliczona z uwzględnieniem ww. kryteriów punktowych. 7

8 11. Za najkorzystniejszą w danym temacie szkoleniowym zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną z uwzględnieniem ww. kryteriów punktowych. W razie uzyskania równej, największej liczby punktów, przez co najmniej dwóch Oferentów, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów w Kryterium Ceny, tj. Oferta o najniższej cenie zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza w danym temacie szkoleniowym. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy kierować w ciągu pierwszych 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania, tj. do dnia r. do godz. 16: 00, drogą elektroniczną na adresy oraz Pytania przesłane po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi. 3. Odpowiedzi na pytania będą udzielane mailowo na adres podany przez zadającego pytanie w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zapytania. 4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego są: Edyta Walkowska, adres oraz Katarzyna Pasik, adres VII. Sposób składania oferty 1. Oferty z dopiskiem POKL/08/2014/SZKOLENIA należy składać do dnia r. drogą elektroniczną na adres lub listownie na adres Volkswagen Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, Warszawa lub osobiście do siedziby Zamawiającego na wskazany adres. 2. W ofercie należy zastrzec, że oferta jest ważna do 31 maja 2014 roku. 3. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty złożone w innej formie niż przedstawiona w Załączniku nr 1 nie będą rozpatrywane, tj. nie zostaną skierowane nawet do Etapu 1 oceny. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania w toku postępowania udzielenia dodatkowych informacji oraz uzupełnień oferty przez Oferentów, a także możliwość zorganizowania spotkań z Oferentami. 6. Do oferty należy załączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. VIII. Inne 1. Z postępowania wykluczeni są oferenci, którym na mocy Wytycznych MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Zamawiający nie może udzielić zamówienia. Volkswagen Bank Polska S.A. nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Volkswagen Bank Polska S.A. lub osobami 8

9 upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Volkswagen Bank Polska S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Volkswagen Bank Polska S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Volkswagen Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Volkswagen Bank Polska S.A. 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Volkswagen Bank Polska S.A. do żadnego określonego działania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Oferenta, który został wybrany. 5. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Oferty należy kierować na adres: Volkswagen Bank Polska S.A. Katarzyna Pasik Rondo ONZ Warszawa z dopiskiem: POKL/08/2014/SZKOLENIA Dane Zamawiającego: Volkswagen Bank Polska S.A. Rondo ONZ Warszawa NIP:

10 Załącznik nr 1 do Zapytania z dnia roku Format oferty Część A Zestawienie zrealizowanych usług szkoleniowych, o których mowa w części V Kryteria pkt. 3.1 Zapytania 3.1 Zrealizowane szkolenia (do każdego tematu szkolenia z zapytania ofertowego oddzielnie): co najmniej 40 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego. Wykazane szkolenia muszą być bardzo podobne tematycznie do szkolenia przewidzianego do realizacji w ramach tego zapytania. Poniżej prezentujemy wzór tabeli wraz z przykładowym wypełnieniem: L.P. Odbiorca szkoleń* Tematy szkoleniowe zrealizowane w ramach usługi z krótkim opisem zawartości tematycznej Grupa docelowa Czas trwania szkolenia (l-ba dni) Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych danego tematu szkoleniowego zrealizowanych w ramach zamówienia** Termin realizacji (dzień/ miesiąc/ rok)*** 1 XY Temat 1 abc Temat 2 def Temat 3 ghi ZY Temat 1 dbd Temat 2 def * Nazwa przedsiębiorstwa/organizacji/instytucji będącej odbiorcą szkoleń ** Liczba dni szkoleniowych z danego tematu = czas trwania szkolenia (liczba dni) x liczba grup szkoleniowych *** Jeżeli zrealizowaliście Państwo np. 5 grup z tego samego tematu dla tego samego odbiorcy, należy wpisać dokładne daty realizacji szkolenia dla każdej z grup 10

11 Część B Szkolenia przewidziane do realizacji Cena: Temat szkolenia Cena (brutto w PLN) za dzień usługi szkoleniowej dla jednej grupy Cena (brutto w PLN) za komplet materiałów szkoleniowych dla 1 uczestnika szkolenia Cena (brutto w PLN) za komplet materiałów szkoleniowych dla jednej grupy dedykowanej do danego tematu** RAZEM (cena brutto w PLN)* *RAZEM (cena brutto w PLN) - cena za szkolenie dla jednej grupy = cena (brutto w PLN) za dzień usługi szkoleniowej dla jednej grupy + cena (brutto w PLN) za komplet materiałów szkoleniowych dla jednej grupy ** liczba uczestników w grupie dedykowanej do danego tematu szkoleniowego określona jest w tabeli w części II niniejszego zapytania ofertowego, pkt 2 Program szkolenia/warsztatów: Temat szkolenia Proponowany program szkolenia/warsztatów 11

12 Informacja nt. potencjału (doświadczenia trenerów) Oferenta Zestawienie zrealizowanych szkoleń oraz kadry trenerskiej potencjalnie delegowanej do realizacji szkoleń w ramach projektu Zamawiającego Poniżej prezentujemy wzór tabeli wraz z przykładowym wypełnieniem: Realizowane szkolenia Imię i nazwisko Trenera Temat szkolenia Odbiorca szkolenia* Czas trwania szkolenia** L-ba grup Termin realizacji dzień/ miesiąc/ rok*** Łączna liczba dni szkol. zrealizowanych z danego tematu szkolenia przez Trenera w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego Doświadczenie w pracy trenera w latach **** xx xx xxxx XY Temat 1 ABC 2 dni 3 xx xx xxxx 6 xx xx xxxx 7 lat DEF 3 dni 2 xx xx xxxx xx xx xxxx 6 * Nazwa przedsiębiorstwa/organizacji/instytucji będącej odbiorcą szkoleń ** Jako szkolenie, które spełnia wymóg zdefiniowano szkolenie trwające co najmniej 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) *** W zestawieniu należy wykazać tylko szkolenia realizowane w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego **** W zestawieniu należy uwzględnić trenerów z doświadczeniem min. 5 lat 12

13 Część C Oświadczenie Oferenta Oświadczamy, że..(proszę wpisać pełną nazwę Oferenta) 1. Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, 2. Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, 3. Osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub innych przestępstw popełnionych umyślnie. 4. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert 5. Posiada niezbędny potencjał techniczny oraz zasoby umożliwiające wykonanie zamówienia 6. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 7. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... Data/Miejscowość/ Podpis i pieczątka Oferenta 13

14 Załącznik nr 2 do Zapytania z dnia roku Dotyczy projektu: Zapytanie ofertowe: POKL/08/2014/SZKOLENIA Potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego Potwierdzam odbiór dokumentów: Zapytanie ofertowe z dnia r. wraz z załącznikami. Imię i Nazwisko.. Miejscowość, data, pieczęć firmowa i czytelny podpis 14

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych Warszawa, 16.09.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo