Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Volkswagen Bank Polska S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie " Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Warszawa, dnia roku 1

2 Volkswagen Bank Polska S.A. zwraca się do Państwa z propozycją przedstawienia oferty w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie szkoleń z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa mazowieckiego. Opis projektu: Regionalny zamknięty projekt Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. zakłada realizację szkoleń ogólnych dla 282 osób zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego, Pracowników Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą na terenie woj. mazowieckiego. Głównym celem projektu jest optymalizacja procesów zarządzania i podniesienia jakości obsługi klientów poprzez podniesienie kompetencji menedżerskich, sprzedażowych, specjalistycznych i osobistych Pracowników Volkswagen Bank Polska S.A. Okres realizacji projektu: Planowany okres realizacji szkoleń: Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe 2

3 I. Tryb udzielania zamówienia 1. Ogłoszenie zapytania i umieszczenie na stronie Volkswagen Bank Polska S.A. 2. Wysyłka zapytań ofertowych, do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców. 3. Zebranie ofert i ocena ofert w oparciu o kryteria podane w zapytaniu ofertowym. 4. Wybór Wykonawcy/Wykonawców. 5. Poinformowanie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty zważywszy na kryteria zdefiniowane w zapytaniu ofertowym. 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale Zasada konkurencyjności dokumentu pt. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z 24 grudnia 2012 r.) II. Opis przedmiotu zamówienia / usługi 1. Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem obejmuje: 1.1 Realizację usług szkoleniowych w tematyce określonej w niniejszym zapytaniu. 1.2 Przygotowanie oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia dedykowanych materiałów szkoleniowych na potrzebę realizacji szkoleń oraz przygotowanie jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych do każdego tematu na potrzeby archiwizacji. 2. W ramach usług, o których mowa w pkt. 1.1 zapytania Zamawiający planuje realizację następujących szkoleń: Szkolenia skierowane do Pracowników Volkswagen Bank Polska, w większości kadra nie-menedżerska: Temat L-ba grup Czas trwania (w dniach)* L-ba osób grupie Zarządzanie projektem** Symulator zarządzania projektem * Jako 2-dniowe szkolenie zdefiniowano szkolenie trwające dwa dni robocze (16 godzin zegarowych łącznie z przerwami). ** Szkolenie zostanie przyjęte do realizacji, pod warunkiem otrzymania od Instytucji Pośredniczącej zezwolenia na jego przeprowadzenie przez Volkswagen Bank Polska S.A.. 3

4 Cel szkoleń: Temat Cel Ramowe założenia programu Zarządzanie projektem Symulator zarządzania projektem Rozwój umiejętności uczestników w obszarze zarządzania projektami. Zdobycie przez uczestników kompetencji niezbędnych do skutecznego prowadzenia projektów, dobierania zespołu, określania zasad realizacji projektów, uwzględniania ryzyka w projekcie. Implementacja wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektem do realnych sytuacji (kluczowym aspektem jest wykorzystanie umiejętności w praktyce). Rozwój umiejętności zarządzania projektem dzięki pracy w wirtualnych projektach. Nabycie umiejętności określania i uzasadniania priorytetów oraz podejmowania decyzji. Poznanie faz projektu oraz ról, jakie pełnią poszczególni uczestnicy projektu. Przydzielanie odpowiedzialności za zadania. Poznanie zasad raportowania i nabycie umiejętności ich zastosowania. Poznanie terminologii projektowej. Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają wiedzę w zakresie zarządzania projektem oraz zarządzały / zarządzają projektem. Zastosowanie interaktywnych form pracy podczas szkolenia. Weryfikacja i rozwinięcie umiejętności w zakresie w planowania, realizacji i kontroli projektu. Wykorzystanie narzędzi i wskaźników w procesie zarządzania projektem. Rozwinięcie umiejętności zarządzania zasobami w projekcie, w tym zarządzanie zespołem. Poznanie zasad właściwej komunikacji w zespole projektowym. Poznanie zależności pomiędzy kosztami, harmonogramem, jakością i relacjami w ramach zespołu projektowego. 3. W skład usługi szkoleniowej wchodzi: 3.1 Analiza potrzeb przed szkoleniem i dopasowanie szkolenia do potrzeb grupy docelowej, 3.2 Przygotowanie programu szkoleniowego uwzględniającego wyniki analizy potrzeb uczestników szkoleń, 3.3 Przygotowanie oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych dla danego szkolenia oraz zapewnienie Zamawiającemu kompletu materiałów szkoleniowych (1 komplet z każdego tematu szkoleniowego) na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze szkoleniami realizowanymi w ramach dofinansowania, 3.4 Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera, 3.5 Dojazd trenera i nocleg trenera, 3.6 Przygotowanie i przeprowadzenie pre i post testów wiedzy, 3.7 Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety satysfakcji, 3.8 Przygotowanie i dostarczenie do Zamawiającego raportu ze szkolenia, 3.9 Dostarczenie Zamawiającemu uzupełnionej dokumentacji szkoleniowej (Dziennik szkolenia itp.) po każdym szkoleniu. 4

5 4. Za dzień szkoleniowy uznaje się 8 godzin lekcyjnych zajęć plus cztery 15- minutowe przerwy kawowe oraz jedną 60-minutową przerwę obiadową (łącznie 8 godzin zegarowych). 5. W ramach usług, o których mowa w pkt. 1.2 zapytania Zamawiający oczekuje przygotowania profesjonalnych materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe mają być opracowane dla każdego tematu szkoleniowego. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane tematy szkoleniowe. Zamawiający zakłada, więc, że do realizacji pełnego zakresu zdefiniowanego w zapytaniu może zostać wybrany więcej niż 1 Wykonawca. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i dzielenia usług, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia/usługi pkt. 1.1 i 1.2, co oznacza, że Zamawiający oczekuje, iż jeden Wykonawca będzie świadczył usługę szkoleniową i opracowywał materiały szkoleniowe dla danego tematu szkoleniowego. 8. Zamawiający dopuszcza do składania ofert jedynie Oferentów przedstawiających własne doświadczenie (wyklucza się konsorcja i partnerstwa). III. Termin wykonania zamówienia 1. Szkolenia będące przedmiotem zapytania ofertowego muszą zostać zrealizowane w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy z danym Wykonawcą, a maksymalnie 31 maja 2014 roku. 2. Planowany termin pierwszego szkolenia to marzec 2014 roku. 3. Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia i miejsce realizacji usług zostaną ustalone indywidualnie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami po zakończeniu niniejszej procedury zapytania ofertowego. IV. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące zamówienia 1. Szkolenia realizowane w ramach projektu odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Pracowników Zamawiającego, tj. w maksymalnych godz V. Kryteria oceny ofert 1. Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie (Etap 1 oceny, Etap 2 oceny). 2. Etap 1 oceny ocena: Spełnia / nie spełnia. Ocenie będą podlegały wszystkie oferty złożone w terminie, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 3. Każdy temat szkoleniowy z niniejszego Zapytania ofertowego, do którego Oferent przedstawił swoją ofertę, będzie oceniany oddzielnie (ocena: spełnia/ nie spełnia ), według poniższych kryteriów: 3.1. Zrealizowane szkolenia (do każdego tematu szkolenia z zapytania ofertowego oddzielnie): co najmniej 40 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego. 5

6 Wykazane szkolenia muszą być bardzo podobne tematycznie do szkolenia przewidzianego do realizacji w ramach tego zapytania Program: propozycja założeń programowych, które odpowiedzą na potrzeby szkoleniowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia/usługi Referencje: co najmniej 3 referencje od 3 różnych odbiorców szkoleń (do każdego tematu szkolenia z zapytania ofertowego oddzielnie). Referencje muszą odnosić się do szkoleń, które Oferent wymienia w tabeli Zestawienie zrealizowanych usług szkoleniowych. Referencje, o których mowa powyżej nie mogą być starsze niż 3 lata liczone od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego Cena: oferta nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu (kwota brutto za 1 dzień szkoleniowy) Podpisane Oświadczenie Oferenta znajdujące się w Załączniku nr 1 Części C. 4. Jako szkolenia zamknięte zdefiniowano szkolenia realizowane dla grupy Pracowników jednego przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców powiązanych kapitałowo. 5. Jako dzień szkoleniowy zdefiniowano 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut) plus cztery 15-minutowe przerwy kawowe oraz jedną 60-minutową przerwę obiadową (łącznie 8 godzin zegarowych). 6. Ocena wszystkich kryteriów z Etapu 1 oceny dokonana będzie na podstawie wypełnionego i złożonego przez Oferenta Formularza oferty: część A, tabela Zestawienie usług szkoleniowych, o których mowa w części V Kryteria pkt. 3.1 Zapytania stanowiącej Załącznik nr 1 część B tabele: Szkolenia przewidziane do realizacji, Program szkolenia/warsztatów stanowiące Załącznik nr 1, referencje, oświadczenie Oferenta, którego wzór znajduje się w części C, Załącznika nr Wyłącznie oferty spełniające wszystkie wyżej wymienione kryteria zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. 8. Etap 2 oceny Kryteria punktowe oferty, które przejdą do Etapu 2 oceny podlegać będą ocenie wg następujących kryteriów: 8.1. Kryterium: Cena - waga 10% 8.2. Kryterium: Zaproponowany wstępny program szkolenia - waga 50% 8.3. Kryterium: Potencjał (doświadczenie) Oferenta - waga 40% 9. Złożone oferty podlegać będą następującej ocenie: 9.1. W zakresie kryterium Cena oferty zostaną ocenione w następujący sposób: Ranking wg cen usług w przypadku n ofert, oferta o najniższej cenie otrzymuje n punktów, a kolejne n-1, n-2, itd. Ocena kryterium Cena dokonana będzie na podstawie wypełnionego i złożonego przez Oferenta Formularza oferty w Części B, tabela Szkolenia przewidziane do realizacji stanowiącego Załącznik nr W zakresie kryterium Zaproponowany wstępny program szkolenia oferty zostaną w następujący sposób: 6

7 Ranking wg atrakcyjności programu szkolenia przedstawionego w ofercie - w przypadku n ofert, oferta o najatrakcyjniejszym programie otrzymuje n punktów, a kolejne n-1, n-2, itd. Ocena kryterium Zaproponowany wstępny program szkolenia dokonana będzie na podstawie wypełnionego i złożonego przez Oferenta Formularza oferty w Części B, tabela Program szkolenia stanowiącego Załącznik nr W zakresie kryterium: Potencjał (doświadczenie trenerów) Oferenta: Przy ocenie kryterium Potencjał (doświadczenie trenerów) Oferenta pod uwagę wzięta będzie suma punktów uzyskana przez danego Wykonawcę Punkty przyznane będą za szkolenia zrealizowane przez oddelegowaną kadrę trenerską Każde szkolenie z tematu bardzo podobnego tematycznie do Zarządzania projektem będzie oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami: czas trwania: minimum 2 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych, termin realizacji: maksymalnie w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, program: bardzo zbliżony tematycznie do szkolenia, które Oferent wymienia w złożonej ofercie (w Załączniku nr 1 w Części B), jako przewidziane do realizacji. trener szkolenia: uwzględniony w zestawieniu i delegowany przez Oferenta do prowadzenia szkolenia w ramach projektu Zamawiającego; trener posiada minimum 5 lat doświadczenia w pracy trenerskiej liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego Każde szkolenie z tematu bardzo podobnego tematycznie do Symulatora zarządzania projektem będzie oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami: czas trwania: minimum 2 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych, termin realizacji: maksymalnie w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, program: bardzo zbliżony tematycznie do szkolenia, które Oferent wymienia w złożonej ofercie (w Załączniku nr 1 w Części B), jako przewidziane do realizacji oraz zastosowanie interaktywnych metod angażujących uczestników szkolenia. trener szkolenia: uwzględniony w zestawieniu i delegowany przez Oferenta do prowadzenia szkolenia w ramach projektu Zamawiającego; trener posiada minimum 5 lat doświadczenia w pracy trenerskiej liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego Za każde szkolenie przyznawane będzie 0,5 punktu, przy czym każdy Oferent może otrzymać maksymalnie 7 punktów. Każdy temat szkoleniowy wymieniony w niniejszym Zapytaniu ofertowym, będzie oceniany oddzielnie Ocena kryterium Potencjał (doświadczenie trenerów) Oferenta dokonana będzie na podstawie wypełnionego i złożonego przez Oferenta Formularza oferty w Części B, tabela Zestawienie zrealizowanych szkoleń oraz kadry trenerskiej potencjalnie delegowanej do realizacji szkoleń w ramach projektu Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr Ocenę końcową oferty w Etapie 2 stanowić będzie suma uzyskanych punktów wyliczona z uwzględnieniem ww. kryteriów punktowych. 7

8 11. Za najkorzystniejszą w danym temacie szkoleniowym zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną z uwzględnieniem ww. kryteriów punktowych. W razie uzyskania równej, największej liczby punktów, przez co najmniej dwóch Oferentów, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów w Kryterium Ceny, tj. Oferta o najniższej cenie zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza w danym temacie szkoleniowym. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy kierować w ciągu pierwszych 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania, tj. do dnia r. do godz. 16: 00, drogą elektroniczną na adresy oraz Pytania przesłane po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi. 3. Odpowiedzi na pytania będą udzielane mailowo na adres podany przez zadającego pytanie w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zapytania. 4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego są: Edyta Walkowska, adres oraz Katarzyna Pasik, adres VII. Sposób składania oferty 1. Oferty z dopiskiem POKL/08/2014/SZKOLENIA należy składać do dnia r. drogą elektroniczną na adres lub listownie na adres Volkswagen Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, Warszawa lub osobiście do siedziby Zamawiającego na wskazany adres. 2. W ofercie należy zastrzec, że oferta jest ważna do 31 maja 2014 roku. 3. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty złożone w innej formie niż przedstawiona w Załączniku nr 1 nie będą rozpatrywane, tj. nie zostaną skierowane nawet do Etapu 1 oceny. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania w toku postępowania udzielenia dodatkowych informacji oraz uzupełnień oferty przez Oferentów, a także możliwość zorganizowania spotkań z Oferentami. 6. Do oferty należy załączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. VIII. Inne 1. Z postępowania wykluczeni są oferenci, którym na mocy Wytycznych MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Zamawiający nie może udzielić zamówienia. Volkswagen Bank Polska S.A. nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Volkswagen Bank Polska S.A. lub osobami 8

9 upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Volkswagen Bank Polska S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Volkswagen Bank Polska S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Volkswagen Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Volkswagen Bank Polska S.A. 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Volkswagen Bank Polska S.A. do żadnego określonego działania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Oferenta, który został wybrany. 5. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Oferty należy kierować na adres: Volkswagen Bank Polska S.A. Katarzyna Pasik Rondo ONZ Warszawa z dopiskiem: POKL/08/2014/SZKOLENIA Dane Zamawiającego: Volkswagen Bank Polska S.A. Rondo ONZ Warszawa NIP:

10 Załącznik nr 1 do Zapytania z dnia roku Format oferty Część A Zestawienie zrealizowanych usług szkoleniowych, o których mowa w części V Kryteria pkt. 3.1 Zapytania 3.1 Zrealizowane szkolenia (do każdego tematu szkolenia z zapytania ofertowego oddzielnie): co najmniej 40 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego. Wykazane szkolenia muszą być bardzo podobne tematycznie do szkolenia przewidzianego do realizacji w ramach tego zapytania. Poniżej prezentujemy wzór tabeli wraz z przykładowym wypełnieniem: L.P. Odbiorca szkoleń* Tematy szkoleniowe zrealizowane w ramach usługi z krótkim opisem zawartości tematycznej Grupa docelowa Czas trwania szkolenia (l-ba dni) Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych danego tematu szkoleniowego zrealizowanych w ramach zamówienia** Termin realizacji (dzień/ miesiąc/ rok)*** 1 XY Temat 1 abc Temat 2 def Temat 3 ghi ZY Temat 1 dbd Temat 2 def * Nazwa przedsiębiorstwa/organizacji/instytucji będącej odbiorcą szkoleń ** Liczba dni szkoleniowych z danego tematu = czas trwania szkolenia (liczba dni) x liczba grup szkoleniowych *** Jeżeli zrealizowaliście Państwo np. 5 grup z tego samego tematu dla tego samego odbiorcy, należy wpisać dokładne daty realizacji szkolenia dla każdej z grup 10

11 Część B Szkolenia przewidziane do realizacji Cena: Temat szkolenia Cena (brutto w PLN) za dzień usługi szkoleniowej dla jednej grupy Cena (brutto w PLN) za komplet materiałów szkoleniowych dla 1 uczestnika szkolenia Cena (brutto w PLN) za komplet materiałów szkoleniowych dla jednej grupy dedykowanej do danego tematu** RAZEM (cena brutto w PLN)* *RAZEM (cena brutto w PLN) - cena za szkolenie dla jednej grupy = cena (brutto w PLN) za dzień usługi szkoleniowej dla jednej grupy + cena (brutto w PLN) za komplet materiałów szkoleniowych dla jednej grupy ** liczba uczestników w grupie dedykowanej do danego tematu szkoleniowego określona jest w tabeli w części II niniejszego zapytania ofertowego, pkt 2 Program szkolenia/warsztatów: Temat szkolenia Proponowany program szkolenia/warsztatów 11

12 Informacja nt. potencjału (doświadczenia trenerów) Oferenta Zestawienie zrealizowanych szkoleń oraz kadry trenerskiej potencjalnie delegowanej do realizacji szkoleń w ramach projektu Zamawiającego Poniżej prezentujemy wzór tabeli wraz z przykładowym wypełnieniem: Realizowane szkolenia Imię i nazwisko Trenera Temat szkolenia Odbiorca szkolenia* Czas trwania szkolenia** L-ba grup Termin realizacji dzień/ miesiąc/ rok*** Łączna liczba dni szkol. zrealizowanych z danego tematu szkolenia przez Trenera w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego Doświadczenie w pracy trenera w latach **** xx xx xxxx XY Temat 1 ABC 2 dni 3 xx xx xxxx 6 xx xx xxxx 7 lat DEF 3 dni 2 xx xx xxxx xx xx xxxx 6 * Nazwa przedsiębiorstwa/organizacji/instytucji będącej odbiorcą szkoleń ** Jako szkolenie, które spełnia wymóg zdefiniowano szkolenie trwające co najmniej 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) *** W zestawieniu należy wykazać tylko szkolenia realizowane w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego **** W zestawieniu należy uwzględnić trenerów z doświadczeniem min. 5 lat 12

13 Część C Oświadczenie Oferenta Oświadczamy, że..(proszę wpisać pełną nazwę Oferenta) 1. Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, 2. Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, 3. Osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub innych przestępstw popełnionych umyślnie. 4. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert 5. Posiada niezbędny potencjał techniczny oraz zasoby umożliwiające wykonanie zamówienia 6. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 7. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... Data/Miejscowość/ Podpis i pieczątka Oferenta 13

14 Załącznik nr 2 do Zapytania z dnia roku Dotyczy projektu: Zapytanie ofertowe: POKL/08/2014/SZKOLENIA Potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego Potwierdzam odbiór dokumentów: Zapytanie ofertowe z dnia r. wraz z załącznikami. Imię i Nazwisko.. Miejscowość, data, pieczęć firmowa i czytelny podpis 14

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. zo. o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. na realizację usług ewaluacji projektu świadczonych

Zaproszenie do składania ofert. na realizację usług ewaluacji projektu świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług ewaluacji projektu świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Volkswagen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Zaproszenie do składania ofert. Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Warszawa, 20.11.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Zaproszenie do składania ofert. Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Warszawa, 26.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Zaproszenie do składania ofert. Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Warszawa, 14.01.2013 r. Zaproszenie do składania ofert Na usługi szkoleniowe w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki Regulacje FATCA na polskim rynku finansowym w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

z PROJEKTOWANIA STRON WWW.

z PROJEKTOWANIA STRON WWW. Poznań, dnia 2 września 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro W związku z realizacją projektu pt. Profesjonalne kadry ICT wielkopolskich MSP dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r.

Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 20 lipca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/07/2013 na przeprowadzenie doradztwa dla MMŚ w projekcie Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 09.10.2013 r.

Warszawa, dn. 09.10.2013 r. Warszawa, dn. 09.10.2013 r. Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi cateringowej w trakcie szkolenia w projekcie WIARYGODNY SPRZEDAWCA budowanie nowoczesnych relacji handlowych współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 11 grudnia na usługi doradztwa w ramach projektu. Każdy menadżer HR-owcem

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 11 grudnia na usługi doradztwa w ramach projektu. Każdy menadżer HR-owcem Zaproszenie do składania ofert z dnia 11 grudnia 2014 na usługi doradztwa w ramach projektu Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez REDAN

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 13 sierpnia na usługi doradztwa w ramach projektu. Każdy menadżer HR-owcem

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 13 sierpnia na usługi doradztwa w ramach projektu. Każdy menadżer HR-owcem Zaproszenie do składania ofert z dnia 13 sierpnia 2014 na usługi doradztwa w ramach projektu Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, dnia 23.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na usługi doradztwa w zakresie zarządzania projektem świadczone w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OLKUSZU. Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OLKUSZU. Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 Wieliczka, dn. 12 września 2014 r. Zamawiający: MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic Ul. Nowy Świat 18 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń miękkich świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki Ochrona dokumentów i danych osobowych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.07 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 Wrocław, 24.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 (dotyczy wynajmu autobusu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do wzięcia udziału w POSTĘPOWANIU Z ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie EKO-Doradztwa oraz przygotowanie do: opracowania i wdrożenia Programu Wdrażania Działań Proekologicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 Nabór wykładowcy do przeprowadzenia wykładu z zakresu: Silniki lotnicze klasyfikacja, materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne dla studentów 3. roku I stopnia kierunku Mechanika

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, dnia 29.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na usługi doradztwa w zakresie zarządzania i ewaluacji projektu świadczone w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(zgodnie z zasadą konkurencyjności)

(zgodnie z zasadą konkurencyjności) Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 27 październik 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Miejscowość i data: Siedlce, dn. 29.10.2012 r. Dane Zamawiającego: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9 08-110 Siedlce Nr zapytania ofertowego: 02/POKL/2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

za łączną cenę:,.. PLN brutto

za łączną cenę:,.. PLN brutto Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, dnia.0.05 r. Załącznik nr do Zapytania ofertowego z dnia.0.05 r. Nazwa firmy / Imię i Nazwisko Wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na:

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: Numer konkursu: 2/POKL/3.3.4/2011 Numer projektu: UDA-POKL.03.03.04-00-085/12-00 Ostrowiec Św., dnia 30.11.2012 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: KAMPANIĘ PROMOCYJNO REKRUTACYJNĄ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 18 grudzień 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 18 grudzień 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 18 grudzień 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8. W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A3/09/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zapytanie ofertowe nr A3/09/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Łódź, 3.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr A3/09/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi

Bardziej szczegółowo