INTER CARS Uniwersalna komunikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTER CARS Uniwersalna komunikacja"

Transkrypt

1 STUDIUM PRZYPADKU INTER CARS Uniwersalna komunikacja Główne wyzwania biznesowe firmy: Wraz z rozwojem firmy okazało się, Ŝe potrzebuje ona uniwersalnych narzędzi telekomunikacyjnych i informatycznych, by zwiększyć efektywność pracy, obieg informacji i polepszyć obsługę klientów. Zastosowane rozwiązanie: WdroŜenie usług TP opartych na technologii Unified Communications Microsoft i stworzenie uniwersalnej platformy komunikacyjnej łączącej systemy: poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, tele i audio konferencji oraz połączeń głosowych. Główne korzyści: Usprawnienie procesu komunikacji grupowej Poprawa wydajności obsługi klienta ObniŜenie kosztów operacyjnych Przygotowanie infrastruktury do dalszej integracji z innymi aplikacjami Niezawodna komunikacja to podstawa współczesnego biznesu. Kluczem do sukcesu jest integracja nowoczesnych metod wymiany informacji i stworzenie uniwersalnego systemu, który umoŝliwia usprawnienie produktywności organizacji, a przy okazji osiągnięcie wymiernych oszczędności finansowych w firmie. 1

2 Integracja głosu i danych Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i cięŝarowych w naszej części Europy. Spółka oferuje ponad milion części, a skonsolidowane roczne przychody przekraczają miliard złotych. Firma działa jako wyspecjalizowany partner logistyczny: organizuje i finansuje przepływ towarów od producentów do lokalnych dystrybutorów i klientów końcowych np. warsztatów, sklepów i odbiorców indywidualnych. Inter Cars prowadzi takŝe sprzedaŝ motocykli marki Triumph oraz części i akcesoriów do innych marek; jest równieŝ właścicielem mniejszych spółek zaleŝnych zajmujących się m.in. regeneracją zuŝytych części, a takŝe ogólnopolskiej sieci warsztatów Q-Service i placówek wchodzących w skład europejskiej sieci AutoCrew. W połowie 2007 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, połączyła się z firmą JC Auto, specjalizującą się w częściach do samochodów japońskich i koreańskich. Obecnie Inter Cars posiada blisko 120 filii w Polsce oraz ponad 50 oddziałów w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Litwie, Węgrzech, w Chorwacji, Belgii i we Włoszech. Dynamiczny rozwój oraz fuzja z JC Auto znacznie wzmocniła rolę Inter Cars na polskim i europejskim rynku motoryzacyjnym, jednak tak spektakularny wzrost postawił przed organizacją nowe wyzwania, w szczególności związane z usprawnieniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wymagały one nowoczesnego podejścia i zaangaŝowania najwyŝszej klasy specjalistów i inŝynierów. Partnerami Inter Cars w tym przedsięwzięciu została Telekomunikacja Polska wraz z firmą Microsoft. Rozwój Inter Cars, który powodował wzrost liczby zatrudnionych pracowników, a takŝe coraz większą skalę prowadzonej działalności sprawił, Ŝe firma juŝ kilka lat temu podjęła decyzję o inwestycji w nowoczesne technologie, które mają usprawniać realizowane procesy biznesowe. W tym zakresie firma intensywnie współpracowała z Telekomunikacją Polską. Operator zrealizował dla Inter Cars projekt systemu wspomagającego proces obiegu umów zbudowany w oparciu o usługi Microsoft Sharepoint Services. Przed rozpoczęciem projektu pracownicy korzystali z poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, połączeń głosowych. Jednak nie istniało połączenie pomiędzy tymi kanałami komunikacji. KaŜdy kanał był zaimplementowany na róŝnych platformach. Dlatego firma zdecydowała się na realizację globalnej inicjatywy mającej na celu integrację istniejących systemów komunikacyjnych działających na róŝnych platformach i stworzenie uniwersalnej platformy łączącej systemy: poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, tele i audio konferencji oraz połączeń głosowych. Inter Cars zdecydował się wykorzystać do integracji róŝnych platform komunikacyjnych rozwiązanie Microsoftu Unified Communications. Projekt polegał na wdroŝeniu usług TP opartych na technologii Unified Communications Microsoft dla setki pracowników. Chodziło przede wszystkim o integrację Microsoft Office Communications Server 2007 wraz z platformą tradycyjnej telefonii firmy Nortel Networks oraz serwerem pocztowym Microsoft Exchange wyjaśnia Piotr Polkowski z Inter Cars. Realizacja projektu została powierzona Telekomunikacji Polskiej, wieloletniemu partnerowi amerykańskiego producenta oprogramowania, posiadającemu certyfikację w programie partnerskim Microsoft na najwyŝszym moŝliwym poziomie Gold. To trudny projekt ze względu na skalę i złoŝoność przedsięwzięcia. Telekomunikacja Polska została rekomendowana przez Microsoft jako doświadczony partner posiadający niezbędne kompetencje, który moŝe pomóc nam w projekcie mówi Piotr Polkowski. Nowe przydatne funkcje Mogłoby się wydawać, Ŝe wdroŝenie produktów Microsoft nie przedstawia większych trudności dla doświadczonego informatyka. Jednak ich instalacja czy integracja w złoŝonym, rozwijającym się środowisku, to spore wyzwanie, któremu mogą sprostać tylko najwięksi dostawcy usług tacy jak TP. W duŝych, ewoluujących środowiskach, nawet jeśli wszystko realizowane jest zgodnie z zasadami sztuki, mogą z czasem pojawić się rozbieŝności, które podczas projektów integracyjnych stwarzają pewne problemy. W Inter Cars projekt dodatkowo komplikowało wykorzystywanie przez firmę wielu domen, a takŝe nietypowa konfiguracja sieci i specyfika łączy do sieci telefonicznej (w efekcie OCS jest w Inter Cars podłączony zarówno bezpośrednio do centrali miejskiej jaki do centralki klienta). Trudności w takich projektach dotyczą zwykle niuansów. Dlatego tak waŝna jest wiedza i doświadczenie. Bez tego ich wyeliminowanie jest praktycznie niemoŝliwe albo bardzo przeciąga się w czasie tłumaczy Maciej Niemczycki z Telekomunikacji Polskiej. 2

3 Liczy się szybkość reakcji. Brak moŝliwości szybkiego kontaktu pomiędzy pracownikami prowadzi do opóźnień i spadku wydajności pracy. Zwłaszcza, Ŝe klienci oczekują błyskawicznej reakcji na ich zamówienia czy problemy. Usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy placówkami firmy znacząca oszczędność czasu i pieniędzy. Firma posiadana dwa główne biura w okolicach Warszawy szczególnie więc docenia moŝliwość wygodnego organizowania telekonferencji. Pełna unifikacja. MoŜliwość wykonywanie za pośrednictwem komunikatora połączeń na telefony stacjonarne i komórkowe a takŝe odbieranie połączeń przychodzących z zewnętrznych sieci telefonicznych. Realizacja projektu w Inter Cars zajęła kilkuosobowemu zespołowi projektowemu TP niespełna 2 miesiące. Znaczną część pochłonęła faza wstępna związana z dokonywaniem szczegółowych ustaleń i przygotowywaniem środowiska do planowanej modyfikacji. Obecnie projekt integracji systemów komunikacyjnych został zakończony. UŜytkownicy mogą korzystać z kompletu udostępnianych przez programy funkcji. Na razie uŝywa ich 100 pracowników, głównie z działu zajmującego się obsługą zamówień oraz IT, a takŝe przedstawiciele kadry kierowniczej. Wkrótce liczba ta będzie się zwiększać. Dziś mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, Ŝe projekt zakończył się sukcesem. Powstała przyjazna dla uŝytkowników uniwersalna platforma komunikacyjna, która znacznie ułatwia łączność pomiędzy nimi i ze światem zewnętrznym. Pierwsze opinie, które otrzymujemy od korzystających z systemu pracowników są bardzo pozytywne mówi Piotr Polkowski. Bez barier Podstawowa korzyścią, którą Inter Cars odniósł z projektu jest usprawnienie procesu komunikacji. Firma ma posiada główne biura w okolicach Warszawy w Cząstkowie Mazowieckim oraz w Kajetanach (dawna siedziba JC Auto) szczególnie docenia moŝliwość wygodnego organizowania telekonferencji. Przemieszczanie się samochodem pomiędzy biurami zlokalizowanymi na dwóch końcach Warszawy było bardzo nieefektywne. Remonty, korki i inne utrudnienia na drogach sprawiały, Ŝe pracownicy tracili bardzo duŝo czasu. Obecnie nie muszą juŝ jeździć. Większość spraw moŝna załatwić organizując telekonferencję mówi Piotr Polkowski. Procesy komunikacyjne w biznesie stają się coraz bardziej skomplikowane. Pracownicy działający w ramach zespołów muszą wykorzystywać równocześnie wiele aplikacji i urządzeń. Dla wielu z nich dzień pracy nie ogranicza się do własnego biurka i godzin Co więcej, kaŝdy z nich ma zwykle po kilka numerów telefonów i adresów . Ta wielość, paradoksalnie, zamiast ułatwiać kontakt utrudnia go. Komplikuje takŝe procesy związane z podejmowaniem decyzji. Jeśli nie udaje się od razu nawiązać kontaktu z wybraną osobą konieczne jest zostawienie wiadomości pod wieloma numerami i adresami. Brak moŝliwości szybkiego kontaktu pomiędzy pracownikami prowadzi do opóźnień i spadku wydajności pracy. Zwłaszcza, Ŝe klienci oczekują błyskawicznej reakcji na ich zamówienia czy problemy. Projekt integracji systemów zrealizowany przez Telekomunikacje Polską rozwiązuje wszystkie te problemy co więcej przyczynia się do znacznej poprawy wydajności pracy personelu oraz oszczędności finansowych. Integracja komunikacji to nie tylko wygodne, ale i tańsze rozwiązanie. Aspekt oszczędności jeszcze lepiej widać w komunikacji z uŝytkownikami znajdującymi się w innych krajach dodaje Piotr Polkowski. Komunikacja w jednym miejscu KaŜdy z uŝytkowników systemu ma zainstalowany na komputerze program Microsoft Outlook oraz komunikator Microsoft Office Communicator oraz przypisany do siebie indywidualny numer. Pozwala to na wykonywanie za pośrednictwem komunikatora połączeń na telefony stacjonarne i komórkowe. Co więcej, przypisanie numeru do uŝytkownika pozwala takŝe na odbieranie połączeń przychodzących z zewnętrznych sieci telefonicznych. Innymi słowy klient lub partner moŝe zadzwonić do uŝytkownika systemu w Inter Cars z własnego telefonu a połączenie moŝe być odebrane na komputerze. Oczywiście wewnętrzne połączenia głosowe pomiędzy uŝytkownikami systemu realizowane są wyłącznie za pośrednictwem sieci komputerowej. 3

4 Zdalny dostęp do skrzynki pocztowej, kalendarza oraz kontaktów. Rozwiązanie pozwala uŝytkownikowi nie tylko poznać aktualny status innego uŝytkownika, ale takŝe zainicjować komunikację z nim z wykorzystaniem dowolnej najbardziej odpowiedniej metody komunikacji. Integracja z siecią telefoniczną to tylko jeden z aspektów projektu. Drugi, równie istotny, to integracja kilku róŝnych elektronicznych sposobów komunikacji. UŜytkownik ma dostęp do informacji jaki jest status pracowników zalogowanych do systemu OCS. Po włączeniu programu uŝytkownik ma moŝliwość ustawienia opcji dostępny, zajęty lub wpisuje własny opis mówiący np. o tym, Ŝe uczestniczy akurat w spotkaniu i choć nie moŝe odebrać połączenia głosowego, to jest w stanie odpisać kilka zdań na wiadomość pocztową lub zamienić kilka słów z uŝyciem komunikatora. Ta funkcja zwana z angielskiego presence jest niezwykle istotna. Pozwala uŝytkownikom wybierać optymalny sposób komunikowania się z innymi. Kiedy chodzi o szybkie reagowanie na róŝne sytuacje, waŝne jest, Ŝeby nie działać w ciemno mówi Piotr Polkowski. UŜytkownik ma dostęp do skrzynki pocztowej, kalendarza oraz kontaktów, moŝe poznać aktualny status uŝytkownika, a takŝe zainicjować komunikację z wykorzystaniem dowolnej dostępnej metody. To pokazuje jak bardzo elastyczny, uniwersalny a jednocześnie złoŝony jest ten system. Integracja zrealizowana przez Telekomunikację Polską ma rewolucyjny charakter. Polega on na tym, Ŝe uŝytkownik wybiera osobę, z którą chce się komunikować a następnie dobiera najbardziej dogodny sposób komunikacji tłumaczy Piotr Polkowski. Nieograniczone moŝliwości Dodatkowe funkcjonalności. Włączenie w system komunikacyjny serwera pocztowego dało firmie takŝe moŝliwość zostawienia uŝytkownikom wiadomości głosowej. Kiedy połączenie nie zostanie odebrane, dzwoniący zostaje przekierowany na skrzynkę głosową, gdzie moŝe nagrać wiadomość. UŜytkownik w Inter Cars otrzymuje następnie maila, zawierającego plik dźwiękowy z nagraną wiadomością. Włączenie w system komunikacyjny serwera pocztowego dało firmie takŝe moŝliwość zostawienia uŝytkownikom wiadomości głosowej. Kiedy połączenie nie zostanie odebrane, dzwoniący zostaje przekierowany na skrzynkę głosową, gdzie moŝe nagrać wiadomość. UŜytkownik w Inter Cars otrzymuje następnie maila, zawierającego plik dźwiękowy z nagraną wiadomością. MoŜe wykonać połączenia z telefonu na numer zintegrowany z serwerem, dzięki czemu nagrana wiadomość, ale takŝe inne dowolne maile zostaną przeczytane przez elektronicznego asystenta. Ma takŝe moŝliwość wykonywania połączeń telefonicznych na numer dostępowy serwera poczty (Outlook Voice Access), dzięki czemu moŝe odsłuchać pocztę głosową lub dowolną wiadomość , czytaną przez elektronicznego asystenta. W ten sam sposób wdzwaniając się do serwera - moŝna równieŝ odsłuchać lub dodać nowe zdarzenia do kalendarza, a podając imię i nazwisko uŝytkownika, takŝe otrzymać jego dane kontaktowe lub bezpośrednio zainicjować połączenie. MoŜliwe jest równieŝ dodawanie lub modyfikację nowych elementów np. zdarzenia w kalendarzu, maile itp. Projekt integracyjny prowadzony przez specjalistów Telekomunikacji Polskiej został zakończony sukcesem. Wszystkie do niedawna odrębnie działające systemy zostały połaczone w jeden. Niemniej moŝliwa jest dalsza integracja z innymi aplikacjami np. Office SharePoint Server. MoŜliwe jest równieŝ połączenie systemu z wykorzystywanym w Inter Cars systemem Microsoft CRM. Na razie to jednak projekt na przyszłość podsumowuje Piotr Polkowski. 4

5 Transformacja Inter Cars: od rozproszonej komunikacji do Unified Communication Wczoraj Rozproszony system komunikacji oparty na róŝnych platformach Dwie siedziby firmy, pracownicy naraŝeni byli na przemieszczanie się pomiędzy biurami tracąc czas na dojazdy. Pracownicy uŝywali róŝnych komunikatorów działających na róŝnych platformach Brak odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej umoŝliwiającej ciągły rozwój firmy. Dziś System Unified Communication umoŝliwiający lepszą i bardziej wydajną komunikację pomiędzy biurami dla 100 menedŝerów firmy. Pracownicy posiadają zdalny dostęp do skrzynki pocztowej, kalendarza oraz kontaktów. MoŜliwość nagrywania wiadomości głosowych, które system wysyła mailem, w postaci pliku dźwiękowego z nagraną wiadomością. Pracownik wybiera ten rodzaj komunikacji, który jest dla niego najwygodniejszy. UŜytkownik zawsze zna aktualny status innego uŝytkownika. Oszczędność i redukcja kosztów operacyjnych. Skrócenie czasu komunikacji i poprawa wydajności łańcucha dostaw. Jutro Pełna integracja wszystkich istniejących systemów informatycznych Dostęp do Unified Communication dla wszystkich pracowników. MoŜliwe połączenie systemu z wykorzystywanym w Inter Cars systemem Microsoft CRM Dalszy rozwój technologii transmisji danych video 5

Inter Cars SA oferuje wysoką jakość obsługi klienta dzięki Microsoft Dynamics CRM

Inter Cars SA oferuje wysoką jakość obsługi klienta dzięki Microsoft Dynamics CRM Inter Cars SA jest międzynarodową firmą, specjalizującą się w dystrybucji części samochodowych. Przedsiębiorstwo jest liderem w branży samochodowych części zamiennych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Ujednolicona komunikacja niższe koszty i oszczędne wykorzystanie zasobów Zalety ujednoliconej komunikacji w trudnych warunkach ekonomicznych oraz rozwiązania firmy Microsoft umożliwiające przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy

SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy Główne wyzwania biznesowe firmy DuŜą konkurencja w branŝy przesyłek kurierskich oraz konieczność rywalizacji z globalnymi firmami zmusza do

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem Nixxis oferuje szeroki zakres usług, które pomogą osiągnąć Twoje cele biznesowe w najbardziej efektywny sposób. Nasze wypróbowane metody wdrażania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dwa razy więcej nowych klientów

Dwa razy więcej nowych klientów Magazyn profesjonalistów SAP nr 3 (41) / WRZESIEŃ 2010 SAP CRM W WOLTERS KLUWER: Dwa razy więcej nowych klientów Lex to marka znana każdemu prawnikowi i radcy prawnemu. Inne publikacje Wolters Kluwer stanowią

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 4 2/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8 Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Fall. Office 365. Mariusz Głowacki. Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365.

Fall. Office 365. Mariusz Głowacki. Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365. Fall 16 Office 365 Mariusz Głowacki Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365 Mariusz Głowacki Spis treści WPROWADZENIE... 3 MICROSOFT ONLINE SERVICES

Bardziej szczegółowo