System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne"

Transkrypt

1 System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne 1. Wymagania ogólne 1.1. Oprogramowanie klienckie będzie pracować w środowisku posiadanym przez Zamawiającego tj. systemy operacyjne: Windows XP Professional PL SP3 lub nowszym, Windows 7 lub nowszym Istniejące oprogramowanie serwerowe Zamawiającego to: rodziny Windows 2003 Serwer SP2 wersja PL/EN lub nowsze Dane struktury organizacyjnej i związanej z nią zasobami, są i mają być przechowywane w Serwerze Katalogowym (Active Directory, LDAP) Interfejs graficzny w całym oprogramowaniu w języku polskim Wykonawca, na życzenie Zamawiającego dokona niezbędnych modyfikacji służących dostosowaniu systemu SWOR do jego wymagań Możliwość przeniesienia systemu SWOR na inny serwer Dostęp do systemu SWOR powinien być możliwy ze wszystkich uprawnionych stacji roboczych rozmieszczonych na terenie sądu System powinien umożliwiać wyszukiwanie, sortowanie z uwzględnieniem polskich znaków i kolejnością alfabetu polskiego System powinien składać się z minimum następujących części. Pierwsza z części dotyczy rozwiązań kalendarzowych, druga to moduł e-wokanda. Całość systemu powinna być dostępna z poziomu portalu intranetowego, zapewniającego integrację wszystkich modułów. 2. Zakres wdrożenia oprogramowania SWOR 2.1. Dostawa Dostarczenie oprogramowania oraz licencji dla systemu SWOR dla potrzeb dwóch budynków Sądu Pl. Plebiscytowy 1 i Kościuszki 30A Dostawa licencji SQL Serwer (2 licencje) Wykonaniem projektu rozmieszczenia sprzętu i instalacji sieci logicznej i elektrycznej niezbędnej do realizacji systemu SWOR oddzielnie dla budynku Sądu na Pl. Plebiscytowym 1 i oddzielny dla budynku Kościuszki 30A, (łącznie 10 sal rozpraw, 2 monitory zbiorcze) Wykonaniem tej sieci w dwóch lokalizacjach, Dostarczeniem dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji i dokumentacji technicznej, Szkoleniem pracowników, Wsparciem minimum 12-miesięcznym, 2.2. W celu wdrożenia środowiska Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw niezbędna jest modyfikacja i rozbudowa obecnej infrastruktury informatycznej w zakresie dostarczenia niezbędnego sprzętu, wykonania sieci logicznej i elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi (przebicia - przewierty przez ściany lub stropy, uzupełnienie tynków i malowania po wykonanych robotach, montaż korytek, puszek, łączników, gniazd, itp.) oraz przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiającego osób w dwóch budynkach Sądu. Instalacje urządzeń oraz prowadzenie kabli można będzie wykonywać w godzinach popołudniowych tj. od godziny do godziny 7.00 dnia kolejnego. Wykonywanie prac w dni wolne i w innych godzinach możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu. 3. Portal - specyfikacja techniczna 3.1. Dane portalu składowane w zewnętrznej bazie danych MS SQL 2005 R2 lub wyższej Użytkownicy portalu zintegrowani z użytkownikami usługi katalogowej Active Directory rozumiane jako wykorzystanie już istniejących kont użytkowników w domenie Windows 2003 serwer lub nowszej Autentykacja oraz autoryzacja użytkowników portalu zintegrowana z usługą LDAP Active Directory. Oznacza to, iż system SWOR nie może wprowadzać własnego mechanizmu zabezpieczeń a winien czerpać informacje z systemu zabezpieczeń zastosowanego w sądzie Usunięcie lub blokada użytkownika z poziomu usługi katalogowej Active Directory powinno skutkować blokadą użytkownika w portalu z jednoczesnym zachowaniem jego historii Z poziomu portalu możliwość nadania użytkownikowi innych uprawnień niż przyznane uprawnienia w usłudze katalogowej Active Directory, które będą się odnosić jedynie do portalu.

2 3.6. Pracownicy sądu dzięki systemowi praw po zalogowaniu widzą tylko dostępne zgodnie z przydzielonymi prawami Wydziały" W przyszłości możliwość rozbudowy portalu o kolejne moduły Możliwość dołączania dokumentów do stron w portalu Do obsługi portalu powinna być wykorzystywana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 PL lub wyższa Przy logowaniu do portalu powinien być wykorzystany mechanizm logowania domenowego, czyli powinny być wykorzystane informacje (login i hasło) wprowadzone w momencie logowania do domeny Nie dopuszcza się logowania anonimowego tzn. użytkowników nie zarejestrowanych w Active Directory Wymagany jest podział portalu na dwie części: Część intranetową dostępną dla pracowników sądu tylko z sieci wewnętrznej oraz częścią internetową Ze względów bezpieczeństwa część internetowa portalu powinna być odseparowana od części intranetowej pozwalając na bezpieczny dostęp do wybranych danych wskazanych przez Zamawiającego Ze względu na bezpieczeństwo oraz ze względu na fakt fizycznego odseparowania części intranetowej i internetowej w systemie SWOR winien być zaimplementowany mechanizm eksportu zapisanych wokand do zbioru, który później będzie stanowić bazę do prezentacji danych w części internetowej Część internetowa powinna być ogólno dostępna oraz być zaprojektowana w postaci wyszukiwarki umożliwiającej prezentację toczących się w sądzie rozpraw z podziałem na wydziały sądu. Wyszukiwanie powinno odbywać się po podaniu: Sygnatury rozprawy/sprawy Datę rozprawy (opcjonalne do podania), w przypadku opuszczenia pola ma być brana pod uwagę data bieżąca Wynikiem wyszukiwania powinno być wyświetlenie następujących informacji: Data rozprawy Godzina rozpoczęcia i zakończenia rozprawy Wydział, którego dotyczy rozpraw Sala, w której rozprawa się będzie odbywać Sygnatura rozpraw W przypadku braku wyniku odpowiadającego zadanemu kryterium wyszukiwania ma być generowany odpowiedni komunikat np.: Zweryfikuj wprowadzone warunki wyszukiwania" lub Brak rozprawy spełniającej zadane kryteria wyszukiwania" itp Niedopuszczalnym jest przesłanie do przeglądarki klienta danych osobowych uczestników postępowania Strona internetowa powinna być dostosowana do wyświetlania przez takie przeglądarki jak: Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Opera 12.0 lub wyższej, Firefox 24.0, Google Chrome w wersji m Wyświetlanie strony internetowej powinno być zoptymalizowane do rozdzielczości 1024x Portal - specyfikacja funkcjonalna 4.1. Portal informacyjny Sądu ma służyć jako centralny punkt składowania informacji Portal powinien opierać się o system Microsoft Windows 2003 Server Standard lub wyższy Portal ma być stworzony na wzór tradycyjnej strony WWW Mechanizm wyszukiwania informacji w portalu za pomocą słów kluczowych Moduł administracyjny do zarządzania portalem Rejestracja i przegląd spraw Wspomaganie organizacji rozpraw Tworzenie wokand Aktualizacja wokandy w portalu powinna skutkować natychmiastową aktualizacją wokandy na monitorze przed salą rozpraw i na zbiorczym dużym monitorze umieszczonym w centralnym punkcie sądu Generowanie i drukowanie statystyk rozpraw Zaimplementowane kalkulatory opłat sądowych i odsetek ustawowych Lista odsyłaczy do aplikacji znajdujących się na serwerze sądu takich jak np. bazy prawnicze itp Z poziomu portalu możliwość wpisu informacji o opóźnieniu rozprawy Wpisanie informacji w portalu o opóźnieniu się rozprawy powinno spowodować aktualizację wyświetlanej wokandy przed salą rozpraw oraz na zbiorczej wokandzie umieszczonej w centralnym punkcie sądu Na podstawie wprowadzonych danych system ma generować i drukować formularza raport obciążenia sędziów rozprawami (za zadany okres) Możliwość umieszczania dokumentów tekstowych (np. w formacie *.doc).

3 4.17. W portalu ma zostać zaimplementowany mechanizm wyszukiwania rozpraw na podstawie słów kluczowych: sygnatury sprawy, sędziego, numerze sali, daty itp Możliwość Umieszczania uwag do terminów oraz poszczególnych rozpraw z poziomu aplikacji SWOR i programów wydziałowych 5. Integracja 5.1. System musi umożliwiać pracę w dwóch trybach: pobierania danych o zaplanowanych rozprawach z systemu wydziałowego SAWA, autonomicznego wprowadzania danych za pośrednictwem interfejsu użytkownika w Rejestrze Spraw/Rozpraw, stosowanie różnych trybów dla poszczególnych wydziałów sądu 6. Moduł: Sprawy i rozprawy 6.1. Samodzielny rejestr spraw i rozpraw Obsługa rozpraw w trybie rzeczywistym. Poprzez obsługę rozumiane jest: tworzenie protokołu, wprowadzanie danych dotyczących statusu rozprawy, itp Dla sędziów - podgląd i edycja informacji dotyczących czasowego zaangażowania osób i zasobów potrzebnych do rozprawy Ewidencjonowanie dokumentów Udostępnienie pracownikom sądowym (w szczególności biuro obsługi klienta) kalkulatora opłat sądowych i naliczania odsetek ustawowych Możliwość definiowania skrótów do aplikacji/zasobów zainstalowanych na serwerze w sieci Windows Network np.: Outlook, MS Word, MS Excel, Lex. Jako dostęp do zasobu można rozumieć katalog domowy, plik Excel.' 6.7. System powinien umożliwiać automatyczne wyświetlanie wokand zgodnie z zapisanymi w Rejestrze Rozpraw informacjami o zaplanowanych rozprawach Informacje o zaplanowanych rozprawach widoczne powinny być w Kalendarzach Sądowych, Rejestrze Rozpraw i na liście Wokand System powinien umożliwiać rejestrację spraw oraz związanych z nią rozpraw, posiedzeń i publikacji celem wyświetlenia na wokandach Automatyczne tworzenie sygnatury sprawy System musi umożliwiać wybór typu rozprawy podczas jej rejestracji oraz późniejszej edycji Rejestracja rozprawy wymaga określenia następujących informacji: wydział, numer sali, planowany dzień rozprawy, planowany czas rozpoczęcia, planowany czas zakończenia, sygnatura akt, przedmiot rozprawy, strona pozywająca, strona pozwana Rejestrując rozprawę musi istnieć możliwość wpisania zdarzenia wideokonferencja, konwój itp System musi umożliwiać przypisanie przydzielenie zasobu wymaganych do danej rozprawy Informacje o zaplanowanych rozprawach powinno być widoczne w kalendarzach zasobów System powinien zapewnić kontrolę kolizji zasobów wymaganych dla danej rozprawy (np. sala). 7. Moduł: Zarządzanie salami rozpraw 7.1. Zarządzanie listą rozpraw dla danej sali na dany dzień tak aby dane prezentowane na wokandzie odzwierciedlały wszelkie zmiany w stosunku do planu Protokolant danego wydziału ma prawo modyfikacji danych Status rozprawy może być następujący: planowana - zmiana statusu na planowana" powoduje przywrócenie wartości domyślnej" czyli tej z planu rozprawy (ostrzeżenie dla protokolanta), w toku - zmiana statusu na w toku rozpoczyna rozprawę lub wznawia po przerwie, przerwa - zmiana statusu na przerwa" wymaga podania planowanej godziny wznowienia, 7.4. Możliwość określenia wyniku rozprawy Możliwość wprowadzenia statystyk dotyczących: liczby przesłuchanych osób, liczby przesłuchanych świadków, liczby przesłuchanych biegłych Możliwość określenia przez protokolanta komunikatu do wyświetlenia przy danej rozprawie Możliwość określenia opóźnienia dla następnej zaplanowanej rozprawy Możliwość określenia ilości minut o jaką przedłuża się zakończenie rozprawy Możliwość zmiany sali dla wszystkich rozpraw zaplanowanych na danej sali. 8. Moduł: E-wokanda 8.1. Tworzenie/wizualizacja wokandy z uprzednio zarejestrowanych spraw i rozpraw.

4 8.2. System powinien umożliwiać automatyczne wyświetlanie wokand zgodnie z zapisanymi w Rejestrze Rozpraw informacjami o zaplanowanych rozprawach Wokandy aktualne na dany dzień muszą być automatycznie i bezobsługowo prezentowane na monitorach e- wokand zawieszonych przy odpowiadających im salach rozpraw Informacje zbiorcze o rozprawach odbywających się w sądzie aktualne na dany dzień muszą być automatycznie i bezobsługowo prezentowane na monitorze wokandy zbiorczej Publikowane w systemie SWOR wokandy zasilane są z jednej strony przez wykorzystywane obecnie w sądzie aplikacji wydziałowej SAWA, a z drugiej strony musi istnieć interfejs umożliwiający ręczne" wprowadzenie wokandy do systemu SWOR przy pomocy formularza www. Automatyczne zasilanie e-wokandy danymi z aplikacji wydziałowych ma być wykonane w zakresie, który wyeliminuje konieczność wprowadzania danych zawartych na wokandach uprzednio wprowadzonych w aplikacjach wspomagających biurowość poszczególnych wydziałów W przypadku wprowadzanie do systemu SWOR wokand w sposób ręczny" wymagane jest ustalenie pól obligatoryjnych w formularzu www. System automatycznie generuje alerty o nie uzupełnionych wymaganych danych dla danej rozprawy Możliwość uzyskania informacji dotyczących stanu poszczególnych rozpraw oraz wskazania rozpraw bieżących Moduł E -Wokanda udostępnia informacje tożsame z informacjami umieszczonymi na tradycyjnych wokandach generowanych w systemie SAWA. Są to: Sygnatura sprawy, Skład orzekający, Godzina rozpoczęcia rozprawy, Stan rozprawy, Uczestnicy rozprawy (strony, świadkowie, biegli, obrońcy itp.), przedmiot rozprawy Jeżeli ilość elementów do wyświetlenia jest większa niż ekran musi się uruchomić automatyczna, cykliczna zmiana wyświetlanej treści (stronicowanie) i dodatkowo: na każdej stronie należy umieścić informację o tym która rozpraw z ilu utworzonych jest obecnie wyświetlana, czas wyświetlania poszczególnych stron musi być uzależniony od ustawień administratora systemu Nie dopuszcza się zastosowania wyświetlaczy w postaci ekranów dotykowych, nie dopuszcza się wyprowadzenia jakichkolwiek portów na zewnątrz obudowy, nie dopuszcza się wyprowadzenia jakichkolwiek przycisków funkcyjnych (zasilania, reset, itp) na zewnątrz obudowy (dotyczy e-wokandy przed salami rozpraw oraz zbiorcze wokandy) Wokandy elektroniczne muszą być wyświetlane za pomocą przeglądarki internetowej Wokandy będą generowane na podstawie danych zarejestrowanych w Rejestrze Rozpraw lub na podstawie danych pobranych z systemu wydziałowego System musi pozwalać na wyróżnianie rozpraw w toku i zakończonych System powinien umożliwiać wybór schematu kolorystycznego spośród kilku uprzednio zdefiniowanych zestawów kolorów System musi być przygotowany do wyświetlania na wokandach elektronicznych danych o: przeniesieniach rozpraw pomiędzy salami, przedłużeniach czasu trwania rozprawy bieżącej, dowolnych informacjach wprowadzanych przez protokolanta w czasie trwania rozprawy, na ekranie monitora są odzwierciedlane wszystkie informacje o rozprawach z uwzględnieniem zmian czasowych jeżeli jest dokonywane zarządzania rozprawą przez Protokolanta Informacje o rozprawach i posiedzeniach przeniesionych pomiędzy salami rozpraw muszą być wyświetlane: na wokandzie każdej sali z której przeniesiono z informacją o sali bieżącej, na wokandzie sali na którą przeniesiono, na wokandzie zbiorczej, system musi zapewniać mechanizm usuwania informacji o wskazanych uczestnikach rozprawy z wokandy przed dana salą sądową, sprawa która odbywa się w danym momencie musi być wyróżniona Protokolant musi mieć możliwość wprowadzanie informacji do systemu SWOR o przedłużającej się rozprawie. Informacja taka ma być natychmiastowo prezentowana (automatycznie aktualizowana) na e-wokandzie przed salą rozpraw, na której odbywa się dana rozprawa oraz na wokandzie zbiorczej Po zakończeniu rozprawy protokolant ustawia w systemie SWOR znacznik, na podstawie którego zostają zaktualizowane wokandy przed salami rozpraw o informację o zakończeniu rozprawy Ustawieniu znacznika wskazującego na zakończenie rozprawy ma skutkować ustawieniem statusu np. wyrok, odroczono, odroczono bez terminu itp W przypadku czasowej niedostępności serwera lub usługi wspomagających pracę wydziałów i zawierających zawartość wokandy, oprogramowanie musi zapewniać wyświetlanie ostatnich danych pobranych z aplikacji wydziałowych do czasu przywrócenia połączenia Zbiorcza wokanda dla danej grupy wydziałów (opcjonalnie grupy sal rozpraw) będzie publikowana na ekranach wielowymiarowych umieszczonych we wskazanych miejscach sądu.

5 9. Tablica Informacyjna 9.1. Moduł Tablicy Informacyjnej ma umożliwiać wprowadzanie i aktualizację komunikatów oraz ich wyświetlanie na terminalu przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej System musi umożliwiać określenie dla każdego komunikatu następujących parametrów: Data i czas rozpoczęcia wyświetlania komunikatu na tablicy, Data i czas usunięcia komunikatu z tablicy, Priorytet określający kolejność komunikatów na tablicy System musi również umożliwiać bezzwłoczne i bezterminowe opublikowanie komunikatu, 9.4. System musi zapewniać możliwość zachowania komunikatów nieaktywnych, wykorzystywanych okresowo, 9.5. Jeżeli aktywne komunikaty nie mieszczą się na jednej stronie, tablica informacyjna powinna być stronicowana. 10. Moduł: Eksport wokand 10.1.System musi umożliwiać podgląd wokandy elektronicznej dla dnia dzisiejszego System powinien umożliwiać eksport wokandy do pliku XML, TXT i automatyczne wysłanie na serwer FTP, po uprzednim jego zdefiniowaniu. 11. Moduł: Areszt 11.1.Moduł Areszt ma wyświetlać polecenie doprowadzenia wskazanej osoby z aresztu do wskazanej Sali rozpraw. Informacja będzie wyświetlana na terminalu umieszczonym w areszcie Wymagania dla Aresztu: System musi wyświetlać imię i nazwisko osoby doprowadzanej oraz salę rozpraw, na którą ma zostać doprowadzona, Pojawienie się żądania doprowadzenia musi generować sygnał dźwiękowy, Żądanie doprowadzenia musi być wyświetlane po wydaniu polecenia przez protokolanta, Żądanie doprowadzenia musi być usuwane po potwierdzeniu przez protokolanta wejścia osoby doprowadzanej na salę. 12. Moduł: Kalendarze 13. System kalendarzy - wymagania ogólne 13.1.System powinien umożliwiać w rejestrowanie w kalendarzach sądowych wszelkich zdarzeń mających wpływ na dostępność zasobów i osób, a w szczególności rozpraw, posiedzeń, publikacji oraz urlopów, zwolnień chorobowych, szkoleń, remontów sal Podstawowymi elementami Kalendarzy będą: Kalendarz Sal Rozpraw, Kalendarz Sędziów, Kalendarz Konwojów Wszystkie moduły kalendarzowe dostępne są z intranetu dla uprawnionych pracowników Moduł kalendarza powinien wykrywać konflikty pomiędzy rezerwacjami zasobów i czasu pracowników dla poszczególnych zdarzeń na poziomie wszystkich zdarzeń zaplanowanych w sądzie Aplikacja powinna pozwalać na zapisywanie zdarzeń powodujących konflikt, ale fakt wystąpienia konfliktu musi być sygnalizowany w momencie zapisu zdarzenia. System musi podawać informację jakich pracowników/zasobów dotyczy konflikt i jakie zdarzenia je powodują Kalendarze powinny być wyświetlane w widoku dnia Moduł kalendarzy powinien umożliwiać sędziom, biegłym, ławnikom, podgląd rozpraw, w których biorą udział (data, godzina, sygnatura akt) Moduł kalendarzy powinien umożliwiać dodanie nowego terminu Informacje o terminach rozpraw będą pobierane do modułu kalendarzy z rejestru rozpraw lub z systemu wydziałowego. 14. Moduł: Narzędzia wspomagające 14.1.Udostępnienie rejestracji zgłoszeń użytkowników do informatyka (zgłaszanie awarii itp.) Udostępnienie pracownikom sądowym kalkulatora opłat sądowych i odsetek ustawowych Tworzenie oraz zarządzanie listą odsyłaczy do innych aplikacji znajdujących się na stacji roboczej, stron internetowych. 15. Moduł CMS 15.1.Umożliwienie automatycznego dodawania stron do portalu w trybie roboczym i publicznym, 15.2.Ukrywanie niepotrzebnych elementów menu,

6 15.3.System wyposażony jest w edytor przypominający swoim wyglądem program Word, dzięki temu dodawanie i edycja pozycji nie wymaga od użytkownika nawet podstawowej znajomości HTML, wszystkie operacje formatowania tekstu można wykonać za pomocą myszki lub skrótów klawiaturowych. 18. Koszty wykonania systemu SWOR System Wspomagania Organizacji Rozpraw powinien składać się minimum z elementów wyszczególnionych w podanej niżej tabeli. Wykonawca może zaoferować wykonanie systemu w wersji poszerzonej o elementy jego zdaniem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu lub dodatkowe. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy (który stanowi integralną część oferty) systemu wg poniższej tabeli, uzupełniając ją o elementy poszerzone lub dodatkowe: LP Opis Ilość Cena netto za 1szt Cena brutto za 1 szt Wartość netto Wartość brutto 1 Oprogramowanie SWOR 1 2 Oprogramowanie bazodanowe MS SQL Server Standard Core Lic NL Gov 2 3 Wsparcie 12 miesięczne 1 4 Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa 1 5 Szkolenie 1 6 Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego i elektrycznego budynek położony w Kwidzynie przy Placu plebiscytowym1 1 7 Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego i elektrycznego budynek położony w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 30A RAZEM X X X 19. Wymagania dotyczące okablowania Zamawiający żąda wykonania projektu rozmieszczenia punktów elektryczno-logicznych sieci logicznej i elektrycznej niezbędnej do realizacji Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw w dwóch lokalizacjach oraz wykonanie tej sieci i zainstalowanie dostarczonych urządzeń. Wszystkie elementy sieci logicznej LAN muszą pochodzić od jednego producenta. Wymagana będzie jednolita 25-letnia bezpłatna gwarancja na system od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również gwarancję na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki wymienne, kable krosowe i przyłączeniowe, szafę kablową i elementy zarządzające, system połączeń teleinformatycznych itp). Złącze zakańczające kabel ma pozwalać na wymianę interfejsów końcowych bez konieczności zmiany zakończenia kabla oraz posiadać pozytywne parametry transmisyjne w paśmie do 2GHz, co ma być udokumentowane certyfikatem niezależnego laboratorium (np. GHMT, Delta Electronics). Konstrukcja złącza kablowego ma zapewniać zakończenie ekranów wszystkich par transmisyjnych poprzez zacisk na ekranowanej obudowie złącza oraz szeregowy rozkład par transmisyjnych w celu zmniejszenia ich wzajemnego oddziaływania (redukcji przesłuchów) W fazie projektowej należy skonfigurować gniazda końcowe tak aby spełniały wymagania kategorii 6/klasy E - wykorzystując we wszystkich gniazdach wkładki 2xRJ45 Kat.6. Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować ekranowane kable logiczne 4 parowe o konstrukcji S-FTP (indywidualne ekranowanie każdej pary transmisyjnej folią i dodatkowy ekran wszystkich par z siatki ekranującej). Biorąc pod uwagę przyszłościową rozbudowę, zmiany wydajności do Kat.7A i możliwości integracji różnych usług w ramach okablowania kable muszą mieć odpowiedni zapas transmisyjny - zastosować kable o paśmie przenoszenia 1200 MHz (lub wyższej). Kable transmisyjne - zgodnie z normą - muszą być zakończone w sposób trwały na 8-pozycyjnym złączu; nie są dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy systemu. Złącza kablowe mają być zakańczane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych, tj narzędzia uderzeniowego typu 110 lub narzędzia LSA+. Zalecane są takie sposoby terminacji kabla, które pozwalają zakończyć w jednym ruchu narzędzia wszystkie pary transmisyjne z minimalnym rozplotem. Zamawiający żąda dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji oraz pisemnej gwarancji producenta na sieć LAN oraz wyniki pomiarów tej sieci. Wszelkie przepusty i przewierty kablowe należy wykonać niezależnie od istniejących przewiertów i przepustów, w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu pisemnej zgody zleceniodawcy można będzie wykorzystać istniejący przepust.

7 W przypadku dokonania montażu przewodów w kanałach kablowych należy zastosować kanały systemowe. Listwy mają być białe, podstawa listwy płaska z wierzchu przykryta korytem z zaokrąglonymi krawędziami. Do montażu listwy należy stosować kształtki łączeniowe, (osłony kątów wewnętrznych i zewnętrznych, osłony połączeń, rozgałęzienia płaskie, osłona kątów płaskich, zaślepki końcowe itp.) zgodne z zastosowanym systemem. Kształt i wygląd listew należy zachować jak w wejściu głównym budynku Sadu przy Placu Plebiscytowym 1 w Kwidzynie. Instalacje urządzeń oraz prowadzenie kabli można będzie wykonywać w godzinach popołudniowych tj od godziny do 7.00 dnia następnego. Sądu Wykonywanie prac w dni wolne i w innych godzinach możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zalecana wizja lokalna w budynku sądu. 20. Wymagania dotyczące szkoleń oraz opieki autorskiej Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenia dedykowane dla dwóch grup: użytkowników systemu SWOR oraz dla administratora systemy SWOR. Szkolenia z zakresu użytkowania systemu SWOR muszą być przeprowadzone w dwóch etapach: - szkolenie dla pracowników 3 x 7 godziny Szkolenia dla administratorów systemu SWOR: - szkolenie dla administratora 1 x 7 godzin. Szkolenia mają się odbyć całkowicie na koszt Wykonawcy. 21. Wymagania dotyczące 12-miesięcznego wsparcia Wykonawca powinien zapewnić minimum 12-miesięczne wsparcie obejmujące dostarczenie aktualizacji oprogramowania SWOR tworzonych w ramach rozwoju aplikacji. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania w okresie wsparcia 16 roboczogodzin kwartalnie, w ramach których może zlecić wprowadzenie konkretnych modyfikacji w następnej wersji systemu. Wersja będzie udostępniana raz na kwartał. 22. Wymagania dotycząceserwisu aplikacji Serwisaplikacji Dostarczona aplikacja powinna być objęta minimum 12-miesięczną gwarancją. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia, w przypadku wystąpienia błędu krytycznego, dostarczenie wolnej od tego błędu wersji serwisowej nie później niż 5 dni kalendarzowych. Pozostałe błędy będą usuwane w ramach aktualizacji kwartalnych. Jako błąd krytyczny rozumiemy błąd uniemożliwiający korzystanie z podstawowej funkcjonalności systemu (brak możliwości wyświetlania wokand elektronicznych). Wykonawca umożliwi odpłatnie przedłużenie gwarancji na kolejny okres w przypadku wyrażenia takiej chęci przez zamawiającego. 23. Wymagania co do części internetowej Portalu W ramach portalu Wykonawca wspólnie ze Zleceniodawcą skonfigurują część internetową portalu i dostosują ją do posiadanej witryny Zleceniodawcy.

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim. 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 30 tel. 58-56-256-31 do 34 fax. 58-56239-59 05/PZP/SR/13

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim. 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 30 tel. 58-56-256-31 do 34 fax. 58-56239-59 05/PZP/SR/13 Załącznik nr 1 do SIWZ specyfikacja techniczna Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia,

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Możliwość podłączenia do systemu maks. 14 czytników naściennych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 22/2012 MODUŁ M21 GABINET M53 ROZLICZENIA SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.01.0.01 z dnia 2012-04-05 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Optymalizacja wyliczania procentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zała cznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wdrożeniu Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu ieczorna.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD MATEUSZ STYRCZULA Spis treści 1. Opis biznesowy... 2 2. Zawartość raportu... 3 3. Instalacja... 4 4. Jak korzystać?... 5 4.1 Akceptacja licencji... 5 4.2

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo