System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne"

Transkrypt

1 System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne 1. Wymagania ogólne 1.1. Oprogramowanie klienckie będzie pracować w środowisku posiadanym przez Zamawiającego tj. systemy operacyjne: Windows XP Professional PL SP3 lub nowszym, Windows 7 lub nowszym Istniejące oprogramowanie serwerowe Zamawiającego to: rodziny Windows 2003 Serwer SP2 wersja PL/EN lub nowsze Dane struktury organizacyjnej i związanej z nią zasobami, są i mają być przechowywane w Serwerze Katalogowym (Active Directory, LDAP) Interfejs graficzny w całym oprogramowaniu w języku polskim Wykonawca, na życzenie Zamawiającego dokona niezbędnych modyfikacji służących dostosowaniu systemu SWOR do jego wymagań Możliwość przeniesienia systemu SWOR na inny serwer Dostęp do systemu SWOR powinien być możliwy ze wszystkich uprawnionych stacji roboczych rozmieszczonych na terenie sądu System powinien umożliwiać wyszukiwanie, sortowanie z uwzględnieniem polskich znaków i kolejnością alfabetu polskiego System powinien składać się z minimum następujących części. Pierwsza z części dotyczy rozwiązań kalendarzowych, druga to moduł e-wokanda. Całość systemu powinna być dostępna z poziomu portalu intranetowego, zapewniającego integrację wszystkich modułów. 2. Zakres wdrożenia oprogramowania SWOR 2.1. Dostawa Dostarczenie oprogramowania oraz licencji dla systemu SWOR dla potrzeb dwóch budynków Sądu Pl. Plebiscytowy 1 i Kościuszki 30A Dostawa licencji SQL Serwer (2 licencje) Wykonaniem projektu rozmieszczenia sprzętu i instalacji sieci logicznej i elektrycznej niezbędnej do realizacji systemu SWOR oddzielnie dla budynku Sądu na Pl. Plebiscytowym 1 i oddzielny dla budynku Kościuszki 30A, (łącznie 10 sal rozpraw, 2 monitory zbiorcze) Wykonaniem tej sieci w dwóch lokalizacjach, Dostarczeniem dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji i dokumentacji technicznej, Szkoleniem pracowników, Wsparciem minimum 12-miesięcznym, 2.2. W celu wdrożenia środowiska Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw niezbędna jest modyfikacja i rozbudowa obecnej infrastruktury informatycznej w zakresie dostarczenia niezbędnego sprzętu, wykonania sieci logicznej i elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi (przebicia - przewierty przez ściany lub stropy, uzupełnienie tynków i malowania po wykonanych robotach, montaż korytek, puszek, łączników, gniazd, itp.) oraz przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiającego osób w dwóch budynkach Sądu. Instalacje urządzeń oraz prowadzenie kabli można będzie wykonywać w godzinach popołudniowych tj. od godziny do godziny 7.00 dnia kolejnego. Wykonywanie prac w dni wolne i w innych godzinach możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu. 3. Portal - specyfikacja techniczna 3.1. Dane portalu składowane w zewnętrznej bazie danych MS SQL 2005 R2 lub wyższej Użytkownicy portalu zintegrowani z użytkownikami usługi katalogowej Active Directory rozumiane jako wykorzystanie już istniejących kont użytkowników w domenie Windows 2003 serwer lub nowszej Autentykacja oraz autoryzacja użytkowników portalu zintegrowana z usługą LDAP Active Directory. Oznacza to, iż system SWOR nie może wprowadzać własnego mechanizmu zabezpieczeń a winien czerpać informacje z systemu zabezpieczeń zastosowanego w sądzie Usunięcie lub blokada użytkownika z poziomu usługi katalogowej Active Directory powinno skutkować blokadą użytkownika w portalu z jednoczesnym zachowaniem jego historii Z poziomu portalu możliwość nadania użytkownikowi innych uprawnień niż przyznane uprawnienia w usłudze katalogowej Active Directory, które będą się odnosić jedynie do portalu.

2 3.6. Pracownicy sądu dzięki systemowi praw po zalogowaniu widzą tylko dostępne zgodnie z przydzielonymi prawami Wydziały" W przyszłości możliwość rozbudowy portalu o kolejne moduły Możliwość dołączania dokumentów do stron w portalu Do obsługi portalu powinna być wykorzystywana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 PL lub wyższa Przy logowaniu do portalu powinien być wykorzystany mechanizm logowania domenowego, czyli powinny być wykorzystane informacje (login i hasło) wprowadzone w momencie logowania do domeny Nie dopuszcza się logowania anonimowego tzn. użytkowników nie zarejestrowanych w Active Directory Wymagany jest podział portalu na dwie części: Część intranetową dostępną dla pracowników sądu tylko z sieci wewnętrznej oraz częścią internetową Ze względów bezpieczeństwa część internetowa portalu powinna być odseparowana od części intranetowej pozwalając na bezpieczny dostęp do wybranych danych wskazanych przez Zamawiającego Ze względu na bezpieczeństwo oraz ze względu na fakt fizycznego odseparowania części intranetowej i internetowej w systemie SWOR winien być zaimplementowany mechanizm eksportu zapisanych wokand do zbioru, który później będzie stanowić bazę do prezentacji danych w części internetowej Część internetowa powinna być ogólno dostępna oraz być zaprojektowana w postaci wyszukiwarki umożliwiającej prezentację toczących się w sądzie rozpraw z podziałem na wydziały sądu. Wyszukiwanie powinno odbywać się po podaniu: Sygnatury rozprawy/sprawy Datę rozprawy (opcjonalne do podania), w przypadku opuszczenia pola ma być brana pod uwagę data bieżąca Wynikiem wyszukiwania powinno być wyświetlenie następujących informacji: Data rozprawy Godzina rozpoczęcia i zakończenia rozprawy Wydział, którego dotyczy rozpraw Sala, w której rozprawa się będzie odbywać Sygnatura rozpraw W przypadku braku wyniku odpowiadającego zadanemu kryterium wyszukiwania ma być generowany odpowiedni komunikat np.: Zweryfikuj wprowadzone warunki wyszukiwania" lub Brak rozprawy spełniającej zadane kryteria wyszukiwania" itp Niedopuszczalnym jest przesłanie do przeglądarki klienta danych osobowych uczestników postępowania Strona internetowa powinna być dostosowana do wyświetlania przez takie przeglądarki jak: Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Opera 12.0 lub wyższej, Firefox 24.0, Google Chrome w wersji m Wyświetlanie strony internetowej powinno być zoptymalizowane do rozdzielczości 1024x Portal - specyfikacja funkcjonalna 4.1. Portal informacyjny Sądu ma służyć jako centralny punkt składowania informacji Portal powinien opierać się o system Microsoft Windows 2003 Server Standard lub wyższy Portal ma być stworzony na wzór tradycyjnej strony WWW Mechanizm wyszukiwania informacji w portalu za pomocą słów kluczowych Moduł administracyjny do zarządzania portalem Rejestracja i przegląd spraw Wspomaganie organizacji rozpraw Tworzenie wokand Aktualizacja wokandy w portalu powinna skutkować natychmiastową aktualizacją wokandy na monitorze przed salą rozpraw i na zbiorczym dużym monitorze umieszczonym w centralnym punkcie sądu Generowanie i drukowanie statystyk rozpraw Zaimplementowane kalkulatory opłat sądowych i odsetek ustawowych Lista odsyłaczy do aplikacji znajdujących się na serwerze sądu takich jak np. bazy prawnicze itp Z poziomu portalu możliwość wpisu informacji o opóźnieniu rozprawy Wpisanie informacji w portalu o opóźnieniu się rozprawy powinno spowodować aktualizację wyświetlanej wokandy przed salą rozpraw oraz na zbiorczej wokandzie umieszczonej w centralnym punkcie sądu Na podstawie wprowadzonych danych system ma generować i drukować formularza raport obciążenia sędziów rozprawami (za zadany okres) Możliwość umieszczania dokumentów tekstowych (np. w formacie *.doc).

3 4.17. W portalu ma zostać zaimplementowany mechanizm wyszukiwania rozpraw na podstawie słów kluczowych: sygnatury sprawy, sędziego, numerze sali, daty itp Możliwość Umieszczania uwag do terminów oraz poszczególnych rozpraw z poziomu aplikacji SWOR i programów wydziałowych 5. Integracja 5.1. System musi umożliwiać pracę w dwóch trybach: pobierania danych o zaplanowanych rozprawach z systemu wydziałowego SAWA, autonomicznego wprowadzania danych za pośrednictwem interfejsu użytkownika w Rejestrze Spraw/Rozpraw, stosowanie różnych trybów dla poszczególnych wydziałów sądu 6. Moduł: Sprawy i rozprawy 6.1. Samodzielny rejestr spraw i rozpraw Obsługa rozpraw w trybie rzeczywistym. Poprzez obsługę rozumiane jest: tworzenie protokołu, wprowadzanie danych dotyczących statusu rozprawy, itp Dla sędziów - podgląd i edycja informacji dotyczących czasowego zaangażowania osób i zasobów potrzebnych do rozprawy Ewidencjonowanie dokumentów Udostępnienie pracownikom sądowym (w szczególności biuro obsługi klienta) kalkulatora opłat sądowych i naliczania odsetek ustawowych Możliwość definiowania skrótów do aplikacji/zasobów zainstalowanych na serwerze w sieci Windows Network np.: Outlook, MS Word, MS Excel, Lex. Jako dostęp do zasobu można rozumieć katalog domowy, plik Excel.' 6.7. System powinien umożliwiać automatyczne wyświetlanie wokand zgodnie z zapisanymi w Rejestrze Rozpraw informacjami o zaplanowanych rozprawach Informacje o zaplanowanych rozprawach widoczne powinny być w Kalendarzach Sądowych, Rejestrze Rozpraw i na liście Wokand System powinien umożliwiać rejestrację spraw oraz związanych z nią rozpraw, posiedzeń i publikacji celem wyświetlenia na wokandach Automatyczne tworzenie sygnatury sprawy System musi umożliwiać wybór typu rozprawy podczas jej rejestracji oraz późniejszej edycji Rejestracja rozprawy wymaga określenia następujących informacji: wydział, numer sali, planowany dzień rozprawy, planowany czas rozpoczęcia, planowany czas zakończenia, sygnatura akt, przedmiot rozprawy, strona pozywająca, strona pozwana Rejestrując rozprawę musi istnieć możliwość wpisania zdarzenia wideokonferencja, konwój itp System musi umożliwiać przypisanie przydzielenie zasobu wymaganych do danej rozprawy Informacje o zaplanowanych rozprawach powinno być widoczne w kalendarzach zasobów System powinien zapewnić kontrolę kolizji zasobów wymaganych dla danej rozprawy (np. sala). 7. Moduł: Zarządzanie salami rozpraw 7.1. Zarządzanie listą rozpraw dla danej sali na dany dzień tak aby dane prezentowane na wokandzie odzwierciedlały wszelkie zmiany w stosunku do planu Protokolant danego wydziału ma prawo modyfikacji danych Status rozprawy może być następujący: planowana - zmiana statusu na planowana" powoduje przywrócenie wartości domyślnej" czyli tej z planu rozprawy (ostrzeżenie dla protokolanta), w toku - zmiana statusu na w toku rozpoczyna rozprawę lub wznawia po przerwie, przerwa - zmiana statusu na przerwa" wymaga podania planowanej godziny wznowienia, 7.4. Możliwość określenia wyniku rozprawy Możliwość wprowadzenia statystyk dotyczących: liczby przesłuchanych osób, liczby przesłuchanych świadków, liczby przesłuchanych biegłych Możliwość określenia przez protokolanta komunikatu do wyświetlenia przy danej rozprawie Możliwość określenia opóźnienia dla następnej zaplanowanej rozprawy Możliwość określenia ilości minut o jaką przedłuża się zakończenie rozprawy Możliwość zmiany sali dla wszystkich rozpraw zaplanowanych na danej sali. 8. Moduł: E-wokanda 8.1. Tworzenie/wizualizacja wokandy z uprzednio zarejestrowanych spraw i rozpraw.

4 8.2. System powinien umożliwiać automatyczne wyświetlanie wokand zgodnie z zapisanymi w Rejestrze Rozpraw informacjami o zaplanowanych rozprawach Wokandy aktualne na dany dzień muszą być automatycznie i bezobsługowo prezentowane na monitorach e- wokand zawieszonych przy odpowiadających im salach rozpraw Informacje zbiorcze o rozprawach odbywających się w sądzie aktualne na dany dzień muszą być automatycznie i bezobsługowo prezentowane na monitorze wokandy zbiorczej Publikowane w systemie SWOR wokandy zasilane są z jednej strony przez wykorzystywane obecnie w sądzie aplikacji wydziałowej SAWA, a z drugiej strony musi istnieć interfejs umożliwiający ręczne" wprowadzenie wokandy do systemu SWOR przy pomocy formularza www. Automatyczne zasilanie e-wokandy danymi z aplikacji wydziałowych ma być wykonane w zakresie, który wyeliminuje konieczność wprowadzania danych zawartych na wokandach uprzednio wprowadzonych w aplikacjach wspomagających biurowość poszczególnych wydziałów W przypadku wprowadzanie do systemu SWOR wokand w sposób ręczny" wymagane jest ustalenie pól obligatoryjnych w formularzu www. System automatycznie generuje alerty o nie uzupełnionych wymaganych danych dla danej rozprawy Możliwość uzyskania informacji dotyczących stanu poszczególnych rozpraw oraz wskazania rozpraw bieżących Moduł E -Wokanda udostępnia informacje tożsame z informacjami umieszczonymi na tradycyjnych wokandach generowanych w systemie SAWA. Są to: Sygnatura sprawy, Skład orzekający, Godzina rozpoczęcia rozprawy, Stan rozprawy, Uczestnicy rozprawy (strony, świadkowie, biegli, obrońcy itp.), przedmiot rozprawy Jeżeli ilość elementów do wyświetlenia jest większa niż ekran musi się uruchomić automatyczna, cykliczna zmiana wyświetlanej treści (stronicowanie) i dodatkowo: na każdej stronie należy umieścić informację o tym która rozpraw z ilu utworzonych jest obecnie wyświetlana, czas wyświetlania poszczególnych stron musi być uzależniony od ustawień administratora systemu Nie dopuszcza się zastosowania wyświetlaczy w postaci ekranów dotykowych, nie dopuszcza się wyprowadzenia jakichkolwiek portów na zewnątrz obudowy, nie dopuszcza się wyprowadzenia jakichkolwiek przycisków funkcyjnych (zasilania, reset, itp) na zewnątrz obudowy (dotyczy e-wokandy przed salami rozpraw oraz zbiorcze wokandy) Wokandy elektroniczne muszą być wyświetlane za pomocą przeglądarki internetowej Wokandy będą generowane na podstawie danych zarejestrowanych w Rejestrze Rozpraw lub na podstawie danych pobranych z systemu wydziałowego System musi pozwalać na wyróżnianie rozpraw w toku i zakończonych System powinien umożliwiać wybór schematu kolorystycznego spośród kilku uprzednio zdefiniowanych zestawów kolorów System musi być przygotowany do wyświetlania na wokandach elektronicznych danych o: przeniesieniach rozpraw pomiędzy salami, przedłużeniach czasu trwania rozprawy bieżącej, dowolnych informacjach wprowadzanych przez protokolanta w czasie trwania rozprawy, na ekranie monitora są odzwierciedlane wszystkie informacje o rozprawach z uwzględnieniem zmian czasowych jeżeli jest dokonywane zarządzania rozprawą przez Protokolanta Informacje o rozprawach i posiedzeniach przeniesionych pomiędzy salami rozpraw muszą być wyświetlane: na wokandzie każdej sali z której przeniesiono z informacją o sali bieżącej, na wokandzie sali na którą przeniesiono, na wokandzie zbiorczej, system musi zapewniać mechanizm usuwania informacji o wskazanych uczestnikach rozprawy z wokandy przed dana salą sądową, sprawa która odbywa się w danym momencie musi być wyróżniona Protokolant musi mieć możliwość wprowadzanie informacji do systemu SWOR o przedłużającej się rozprawie. Informacja taka ma być natychmiastowo prezentowana (automatycznie aktualizowana) na e-wokandzie przed salą rozpraw, na której odbywa się dana rozprawa oraz na wokandzie zbiorczej Po zakończeniu rozprawy protokolant ustawia w systemie SWOR znacznik, na podstawie którego zostają zaktualizowane wokandy przed salami rozpraw o informację o zakończeniu rozprawy Ustawieniu znacznika wskazującego na zakończenie rozprawy ma skutkować ustawieniem statusu np. wyrok, odroczono, odroczono bez terminu itp W przypadku czasowej niedostępności serwera lub usługi wspomagających pracę wydziałów i zawierających zawartość wokandy, oprogramowanie musi zapewniać wyświetlanie ostatnich danych pobranych z aplikacji wydziałowych do czasu przywrócenia połączenia Zbiorcza wokanda dla danej grupy wydziałów (opcjonalnie grupy sal rozpraw) będzie publikowana na ekranach wielowymiarowych umieszczonych we wskazanych miejscach sądu.

5 9. Tablica Informacyjna 9.1. Moduł Tablicy Informacyjnej ma umożliwiać wprowadzanie i aktualizację komunikatów oraz ich wyświetlanie na terminalu przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej System musi umożliwiać określenie dla każdego komunikatu następujących parametrów: Data i czas rozpoczęcia wyświetlania komunikatu na tablicy, Data i czas usunięcia komunikatu z tablicy, Priorytet określający kolejność komunikatów na tablicy System musi również umożliwiać bezzwłoczne i bezterminowe opublikowanie komunikatu, 9.4. System musi zapewniać możliwość zachowania komunikatów nieaktywnych, wykorzystywanych okresowo, 9.5. Jeżeli aktywne komunikaty nie mieszczą się na jednej stronie, tablica informacyjna powinna być stronicowana. 10. Moduł: Eksport wokand 10.1.System musi umożliwiać podgląd wokandy elektronicznej dla dnia dzisiejszego System powinien umożliwiać eksport wokandy do pliku XML, TXT i automatyczne wysłanie na serwer FTP, po uprzednim jego zdefiniowaniu. 11. Moduł: Areszt 11.1.Moduł Areszt ma wyświetlać polecenie doprowadzenia wskazanej osoby z aresztu do wskazanej Sali rozpraw. Informacja będzie wyświetlana na terminalu umieszczonym w areszcie Wymagania dla Aresztu: System musi wyświetlać imię i nazwisko osoby doprowadzanej oraz salę rozpraw, na którą ma zostać doprowadzona, Pojawienie się żądania doprowadzenia musi generować sygnał dźwiękowy, Żądanie doprowadzenia musi być wyświetlane po wydaniu polecenia przez protokolanta, Żądanie doprowadzenia musi być usuwane po potwierdzeniu przez protokolanta wejścia osoby doprowadzanej na salę. 12. Moduł: Kalendarze 13. System kalendarzy - wymagania ogólne 13.1.System powinien umożliwiać w rejestrowanie w kalendarzach sądowych wszelkich zdarzeń mających wpływ na dostępność zasobów i osób, a w szczególności rozpraw, posiedzeń, publikacji oraz urlopów, zwolnień chorobowych, szkoleń, remontów sal Podstawowymi elementami Kalendarzy będą: Kalendarz Sal Rozpraw, Kalendarz Sędziów, Kalendarz Konwojów Wszystkie moduły kalendarzowe dostępne są z intranetu dla uprawnionych pracowników Moduł kalendarza powinien wykrywać konflikty pomiędzy rezerwacjami zasobów i czasu pracowników dla poszczególnych zdarzeń na poziomie wszystkich zdarzeń zaplanowanych w sądzie Aplikacja powinna pozwalać na zapisywanie zdarzeń powodujących konflikt, ale fakt wystąpienia konfliktu musi być sygnalizowany w momencie zapisu zdarzenia. System musi podawać informację jakich pracowników/zasobów dotyczy konflikt i jakie zdarzenia je powodują Kalendarze powinny być wyświetlane w widoku dnia Moduł kalendarzy powinien umożliwiać sędziom, biegłym, ławnikom, podgląd rozpraw, w których biorą udział (data, godzina, sygnatura akt) Moduł kalendarzy powinien umożliwiać dodanie nowego terminu Informacje o terminach rozpraw będą pobierane do modułu kalendarzy z rejestru rozpraw lub z systemu wydziałowego. 14. Moduł: Narzędzia wspomagające 14.1.Udostępnienie rejestracji zgłoszeń użytkowników do informatyka (zgłaszanie awarii itp.) Udostępnienie pracownikom sądowym kalkulatora opłat sądowych i odsetek ustawowych Tworzenie oraz zarządzanie listą odsyłaczy do innych aplikacji znajdujących się na stacji roboczej, stron internetowych. 15. Moduł CMS 15.1.Umożliwienie automatycznego dodawania stron do portalu w trybie roboczym i publicznym, 15.2.Ukrywanie niepotrzebnych elementów menu,

6 15.3.System wyposażony jest w edytor przypominający swoim wyglądem program Word, dzięki temu dodawanie i edycja pozycji nie wymaga od użytkownika nawet podstawowej znajomości HTML, wszystkie operacje formatowania tekstu można wykonać za pomocą myszki lub skrótów klawiaturowych. 18. Koszty wykonania systemu SWOR System Wspomagania Organizacji Rozpraw powinien składać się minimum z elementów wyszczególnionych w podanej niżej tabeli. Wykonawca może zaoferować wykonanie systemu w wersji poszerzonej o elementy jego zdaniem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu lub dodatkowe. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy (który stanowi integralną część oferty) systemu wg poniższej tabeli, uzupełniając ją o elementy poszerzone lub dodatkowe: LP Opis Ilość Cena netto za 1szt Cena brutto za 1 szt Wartość netto Wartość brutto 1 Oprogramowanie SWOR 1 2 Oprogramowanie bazodanowe MS SQL Server Standard Core Lic NL Gov 2 3 Wsparcie 12 miesięczne 1 4 Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa 1 5 Szkolenie 1 6 Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego i elektrycznego budynek położony w Kwidzynie przy Placu plebiscytowym1 1 7 Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego i elektrycznego budynek położony w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 30A RAZEM X X X 19. Wymagania dotyczące okablowania Zamawiający żąda wykonania projektu rozmieszczenia punktów elektryczno-logicznych sieci logicznej i elektrycznej niezbędnej do realizacji Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw w dwóch lokalizacjach oraz wykonanie tej sieci i zainstalowanie dostarczonych urządzeń. Wszystkie elementy sieci logicznej LAN muszą pochodzić od jednego producenta. Wymagana będzie jednolita 25-letnia bezpłatna gwarancja na system od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również gwarancję na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki wymienne, kable krosowe i przyłączeniowe, szafę kablową i elementy zarządzające, system połączeń teleinformatycznych itp). Złącze zakańczające kabel ma pozwalać na wymianę interfejsów końcowych bez konieczności zmiany zakończenia kabla oraz posiadać pozytywne parametry transmisyjne w paśmie do 2GHz, co ma być udokumentowane certyfikatem niezależnego laboratorium (np. GHMT, Delta Electronics). Konstrukcja złącza kablowego ma zapewniać zakończenie ekranów wszystkich par transmisyjnych poprzez zacisk na ekranowanej obudowie złącza oraz szeregowy rozkład par transmisyjnych w celu zmniejszenia ich wzajemnego oddziaływania (redukcji przesłuchów) W fazie projektowej należy skonfigurować gniazda końcowe tak aby spełniały wymagania kategorii 6/klasy E - wykorzystując we wszystkich gniazdach wkładki 2xRJ45 Kat.6. Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować ekranowane kable logiczne 4 parowe o konstrukcji S-FTP (indywidualne ekranowanie każdej pary transmisyjnej folią i dodatkowy ekran wszystkich par z siatki ekranującej). Biorąc pod uwagę przyszłościową rozbudowę, zmiany wydajności do Kat.7A i możliwości integracji różnych usług w ramach okablowania kable muszą mieć odpowiedni zapas transmisyjny - zastosować kable o paśmie przenoszenia 1200 MHz (lub wyższej). Kable transmisyjne - zgodnie z normą - muszą być zakończone w sposób trwały na 8-pozycyjnym złączu; nie są dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy systemu. Złącza kablowe mają być zakańczane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych, tj narzędzia uderzeniowego typu 110 lub narzędzia LSA+. Zalecane są takie sposoby terminacji kabla, które pozwalają zakończyć w jednym ruchu narzędzia wszystkie pary transmisyjne z minimalnym rozplotem. Zamawiający żąda dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji oraz pisemnej gwarancji producenta na sieć LAN oraz wyniki pomiarów tej sieci. Wszelkie przepusty i przewierty kablowe należy wykonać niezależnie od istniejących przewiertów i przepustów, w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu pisemnej zgody zleceniodawcy można będzie wykorzystać istniejący przepust.

7 W przypadku dokonania montażu przewodów w kanałach kablowych należy zastosować kanały systemowe. Listwy mają być białe, podstawa listwy płaska z wierzchu przykryta korytem z zaokrąglonymi krawędziami. Do montażu listwy należy stosować kształtki łączeniowe, (osłony kątów wewnętrznych i zewnętrznych, osłony połączeń, rozgałęzienia płaskie, osłona kątów płaskich, zaślepki końcowe itp.) zgodne z zastosowanym systemem. Kształt i wygląd listew należy zachować jak w wejściu głównym budynku Sadu przy Placu Plebiscytowym 1 w Kwidzynie. Instalacje urządzeń oraz prowadzenie kabli można będzie wykonywać w godzinach popołudniowych tj od godziny do 7.00 dnia następnego. Sądu Wykonywanie prac w dni wolne i w innych godzinach możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zalecana wizja lokalna w budynku sądu. 20. Wymagania dotyczące szkoleń oraz opieki autorskiej Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenia dedykowane dla dwóch grup: użytkowników systemu SWOR oraz dla administratora systemy SWOR. Szkolenia z zakresu użytkowania systemu SWOR muszą być przeprowadzone w dwóch etapach: - szkolenie dla pracowników 3 x 7 godziny Szkolenia dla administratorów systemu SWOR: - szkolenie dla administratora 1 x 7 godzin. Szkolenia mają się odbyć całkowicie na koszt Wykonawcy. 21. Wymagania dotyczące 12-miesięcznego wsparcia Wykonawca powinien zapewnić minimum 12-miesięczne wsparcie obejmujące dostarczenie aktualizacji oprogramowania SWOR tworzonych w ramach rozwoju aplikacji. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania w okresie wsparcia 16 roboczogodzin kwartalnie, w ramach których może zlecić wprowadzenie konkretnych modyfikacji w następnej wersji systemu. Wersja będzie udostępniana raz na kwartał. 22. Wymagania dotycząceserwisu aplikacji Serwisaplikacji Dostarczona aplikacja powinna być objęta minimum 12-miesięczną gwarancją. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia, w przypadku wystąpienia błędu krytycznego, dostarczenie wolnej od tego błędu wersji serwisowej nie później niż 5 dni kalendarzowych. Pozostałe błędy będą usuwane w ramach aktualizacji kwartalnych. Jako błąd krytyczny rozumiemy błąd uniemożliwiający korzystanie z podstawowej funkcjonalności systemu (brak możliwości wyświetlania wokand elektronicznych). Wykonawca umożliwi odpłatnie przedłużenie gwarancji na kolejny okres w przypadku wyrażenia takiej chęci przez zamawiającego. 23. Wymagania co do części internetowej Portalu W ramach portalu Wykonawca wspólnie ze Zleceniodawcą skonfigurują część internetową portalu i dostosują ją do posiadanej witryny Zleceniodawcy.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo