Ârodki smarne dla motoryzacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji"

Transkrypt

1 Ârodki smarne dla motoryzacji

2 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki, które chronià i smarujà od poczàtku Fuchs liderem w nape nianiu fabrycznym w Niemczech Fabryki na ca ym Êwiecie, m.in. w Gliwicach 2

3 Liczby i fakty ZAK AD PRODUKCYJNY W POLSCE: GLIWICE PRZYNALE NOÂC: PETROLUB SE G ÓWNA SIEDZIBA: Mannheim, Niemcy PRAWDZIWY SPECJALISTA W ZAKRESIE ÂRODKÓW SMARNYCH: 100% koncentracja na Êrodkach smarnych PE NA GAMA PRODUKTÓW: ponad produktów, CERTYFIKOWANY PRZEZ: DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 Od ponad 80 lat wszelkie dzia ania oraz projekty badawcze koncentrujemy na rozwoju innowacyjnych Êrodków smarnych. Nasza specjalizacja na tym polu oznacza ciàg y wzrost zarówno geograficzny, jak i techniczny. Nieustannie udoskonalamy i rozwijamy zakres zastosowaƒ naszych nowoczesnych produktów. Dzisiaj Fuchs jest firmà oferujàcà najwy szej klasy Êrodki smarne na ca ym Êwiecie, w ka dej ga zi przemys u. Co sprawia, e nasze produkty sà tak wartoêciowe? Opracowujemy Êrodki smarne do konkretnego zastosowania, dopasowane do wymogów i procesów produkcyjnych naszych partnerów. Wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiàzaƒ dla klientów. Taki rodzaj wspó pracy jest unikalny w swojej formie i zakresie. W naszej dzia alnoêci opieramy si na jednym kluczowym czynniku: jesteêmy najwi kszym na Êwiecie niezale nym producentem Êrodków smarnych. I w aênie ta niezale noêç nas wyró nia wizjonerskie po dej- Êcie sprawia, e jesteêmy otwarci na nowe metody i roz wiàza nia, które sà podstawà innowacji. A innowacje to znak firmowy Fuchsa. 3

4 UTRZYMUJEMY ÂWIAT W RUCHU Rozwiàzania skrojone na miar w dziedzinie olejów dla motoryzacji Kompletna gama produktów do wszystkich zastosowaƒ w motoryzacji Prze omowa technologia XTL (Xtreme Temperature Lubrication) 4

5 Prze omowa technologia XTL (Xtreme Temperature Lubrication) Nowa technologia olejów bazowych XTL, charakteryzujàca si ekstremalnie wysokim wskaênikiem lepkoêci oraz wybitnà odpornoêcià na starzenie, zapewnia szybszà cyrkulacj oleju oraz znacznie zwi kszonà ochron silnika w d ugim okresie. Podczas rozruchu, oleje silnikowe w technologii XTL atwiej i szybciej docierajà do wspó pracujàcych elementów silnika - nawet w ekstremalnych warunkach pracy, w ca ym okresie pomi dzy wymianami. Oznacza to atwiejszy rozruch silnika i mniejsze zu ycie jego elementów, a ponadto ograniczenie zu ycia paliwa. Dodatkowo, w porównaniu z konwencjonalnym olejem, zu ycie oleju w trakcie eksploatacji równie ulega zmniejszeniu. TECHNOLOGY 5

6 6 Ârodki smarne dla motoryzacji Spis treêci

7 1 Oleje silnikowe Oleje silnikowe samochody osobowe str. 8 Oleje silnikowe flota mieszana str. 10 Oleje silnikowe pojazdy u ytkowe str. 11 Oleje silnikowe jednosezonowe str. 14 Oleje do silników stacjonarnych zasilanych gazem str. 15 Oleje silnikowe sprz t p ywajàcy str. 16 Oleje do silników dwusuwowych str Oleje przek adniowe Oleje przek adniowe samochody osobowe str. 17 Oleje przek adniowe pojazdy u ytkowe str. 18 Oleje przek adniowe samochody osobowe i pojazdy u ytkowe str. 19 Oleje wielofunkcyjne maszyny budowlane str. 20 Oleje do przek adni automatycznych (ATF) str. 21 Oleje do przek adni dwusprz g owych (DCTF) str Oleje hudrauliczne str Produkty specjalne P yny hamulcowe str. 25 P yny do uk adów ch odzenia str. 25 Dodatki do paliw str. 27 Ochrona przed korozjà str. 27 Ârodki myjàce str Smary str. 28 7

8 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GT1 SAE 0W-20 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy o prze omowej klasie lepkoêci, opracowany w najnowszej technologii XTL w oparciu o unikalne dodatki bezcynkowe. Przeznaczony do pojazdów o najwy szych osiàgach, nap dzanych silnikami benzynowymi oraz diesla. ACEA C2 API SL ILSAC GF-4 GT1 EVO SAE 0W-20 XTL TECHNOLOGY Olej silnikowy najwy szej jakoêci, oparty na technologii XTL. Jest pierwszym produktem na rynku, który posiada dopuszczenie BMW LONGLIFE-14 FE+. Przeznaczony jest do najnowszych, paliwooszcz dnych silników benzynowych BMW. Gwarantuje krótki czas rozruchu silnika oraz dotarcia oleju do w z ów smarowania (nawet przy bardzo niskich temperaturach), redukcj zu ycia paliwa i mniejsze zu ycie oleju. ACEA A1 / B1 BMW LONGLIFE-14 FE+ TOYOTA HONDA GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do samochodów z filtrami czàstek sta ych o wyd u onych i standardowych przebiegach pomi dzy wymianami. ACEA C1 JASO DL-1 FORD WSS-M2C934-B MAZDA GT1 PRO C-2 SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do samochodów koncernu PSA z filtrami czàstek sta ych o wyd u onych i standardowych przebiegach pomi dzy wymianami. ACEA C2 API SN/SM/CF PSA B FIAT S1 HONDA IVECO CLASSE SC1 MAZDA SUBARU SUZUKI TOYOTA GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy opracowany w nowej technologii XTL dla maksymalnego u atwienia rozruchu zimnego silnika i popra wy jego osiàgów. Przeznaczony do nowoczesnych silników z wyd u onymi oraz standardowymi okresami serwisowymi. Opracowany specjalnie do pojazdów VW i Mercedes Benz wyposa onych w filtry czàstek sta ych. ACEA C3 BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL PORSCHE C30 VW / FIAT S3 FORD M2C917-A GT1 PRO C-4 SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do pojazdów ze standardowymi i wyd u onymi okresami wymian. Opracowany do samochodów Renault z turbospr arkà i systemami oczyszczania spalin. ACEA C4 MB-APPROVAL RENAULT RN0720 GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy opracowany w nowej technologii XTL dla maksymalnego u atwienia rozruchu zimnego silnika i popra wy jego osiàgów. Przeznaczony do nowoczesnych silników z wyd u onymi oraz standardowymi okresami serwisowymi. Opracowany specjalnie do pojazdów BMW, Mercedes Benz i Opel, wyposa onych w filtry czàstek sta ych. ACEA C3 API SN/SM BMW LONGLIFE-04 dexos2 TM (GB2C ) MB-APPROVAL VW / / FIAT S3 FORD M2C917-A GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 8

9 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe Oleje silnikowe samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GT1 SAE 5W-40 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy opracowany w nowej technologii XTL dla maksymalnego u atwienia rozruchu zimnego silnika i poprawy jego osiàgów. Przeznaczony do nowoczesnych silników z wyd u onymi oraz standardowymi okresami serwisowymi. Opracowany specjalnie do pojazdów wyposa onych w filtry czàstek sta ych. ACEA C3 API SN/SM/CF FORD M2C917-A BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL MB-APPROVAL PORSCHE A40 RENAULT RN0700/ RN0710 VW / / FIAT S2 Supersyn LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci olej silnikowy redukujàcy zu ycie paliwa. Opracowany specjalnie dla VW z technologià Longlife. VW /506 00/ ACEA A5/B5 BMW LONGLIFE 01-FE Supersyn SAE 0W-30 W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci olej silnikowy redukujàcy zu ycie paliwa, przeznaczony do pojazdów z wyd u onym i standardowym okresem wymian. API SL/CF ACEA A3/B4 MB BMW LONGLIFE-98 VW /503 01/ / Supersyn SAE 5W-30 Syntetyczny, najwy szej jakoêci olej silnikowy redukujàcy zu ycie paliwa przeznaczony do pojazdów z wyd u onym okresem pomi dzy wymianami. ACEA A3/B4 API SL/CF MB-APPROVAL VW / BMW LONGLIFE-98 GM-LL-B-025 RENAULT RN0700 Supersyn F ECO-DT SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy ekstremalnie redukujàcy zu ycie paliwa, przeznaczony do pojazdów marki Ford z silnikami diesla DuraTorq. ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 API SL/CF FORD M2C913-C FORD M2C913-D CHRYSLER MS 6395 FORD M2C913-A FORD M2C913-B IVECO CLASSE S1/S2 JAGUAR M2C913-B RENAULT RN0700 Supersyn F ECO-B SAE 5W-20 Najwy szej jakoêci olej silnikowy ekstremalnie redukujàcy zu ycie paliwa, przeznaczony do pojazdów marki Ford z silnikami benzynowymi EcoBoost. ACEA A1/B1 API SN FORD M2C948-B CHRYSLER MS 6395 FORD M2C925-A FORD M2C925-B Supersyn SAE 5W-40 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do pojazdów ró nego typu. Redukuje zu ycie paliwa, mo e byç stosowany na wyd u one okresy pomi dzy wymianami. Zapewnia atwy roz ruch silnika w niskich temperaturach, ogranicza zu ycie oleju. ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB-APPROVAL PORSCHE A40 RENAULT RN0700/ RN0710 VW / BMW LONGLIFE-98 FIAT H2/M2/ N2/Z2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 Supersyn SAE 5W-50 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do samochodów osobowych. Zapewnia atwy rozruch silnika w niskich temperaturach i niskie zu ycie oleju. Charakteryzuje si bardzo wytrzyma ym filmem smarnym oraz gwarantuje utrzymanie wysokiego ciênienia oleju w uk adzie smarowania. ACEA A3/B4 API SL/CF 9

10 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje Supersyn SAE 10W-60 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do samochodów osobowych. Zapewnia niskie zu ycie oleju. Charakteryzuje si bardzo wytrzyma- ym filmem smarnym oraz gwarantuje utrzymanie wysokiego ciênienia oleju w uk adzie smarowania. ACEA A3/B3 API SL/CF FIAT H3 SYN MC SAE 10W-40 Olej na bazie MC redukujàcy zu ycie paliwa do silników diesla i benzynowych w samochodach osobowych. ACEA A3/B4 API SN/CF MB-APPROVAL RENAULT RN0700/ RN0710 VW / FIAT D2/G2 PSA B FORMULA SAE 15W-40 Wielosezonowy olej do silników benzynowych i diesla z turbodo adowaniem i bez w samochodach osobowych. ACEA A3/B3/B4 API SL/CG-4 MB-APPROVAL FIAT D2/G2 VW / Oleje do silników zasilanych gazem samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GT1 PRO GAS SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do nowoczesnych samochodów osobowych i dosta w- czych. Opracowany specjalnie do silników zasilanych CNG lub LPG. ACEA C3 API SM BMW LONGLIFE-04 dexos2 TM (GB2C ) MB-APPROVAL VW CHEVROLET FIAT G1 OPEL GT1 PRO GAS SAE 5W-40 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do nowoczesnych samochodów osobowych i dostawczych. Opracowany specjalnie do silników zasilanych CNG lub LPG. ACEA C3 API SM BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL VW /505 00/ CITROËN FIAT H2/ N2/M2/S2/Z2 FORD PEUGEOT RENAULT SYN PRO GAS SAE 10W-40 Bardzo wysokiej jakoêci olej silnikowy do samo chodów osobowych i dostawczych. Opra co wany specjalnie do silników zasilanych CNG lub LPG. ACEA A3/B4 API SL MB-APPROVAL BMW SPEZIAL CHEVROLET FIAT G2 VW Oleje silnikowe flota mieszana Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 Najwy szej jakoêci, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej na bazie MC do samochodów osobowych, ci arowych i maszyn. ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL DDC 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS MAN M MB-APPROVAL MB-APPROVAL MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 RENAULT RLD / RLD-2 VOITH-RETARDER A VOLVO VDS-3 ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6 DAF VW / /

11 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe Oleje silnikowe flota mieszana Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 Bardzo wysokiej jakoêci, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej na bazie MC do samochodów osobowych, ci arowych i maszyn. ACEA E7/B3/A3 API CH-4 CUMMINS CES DEUTZ DQC II-10 MAN M MB-APPROVAL MB-APPROVAL MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 RENAULT RD/RD-2 VOITH-RETARDER A VOLVO VDS-2 ALLISON C-4 CUMMINS CES 20071/2/6 DAF MACK EO-M PLUS SCANIA UNIVERSAL HD SAE 15W-40 Wielosezonowy, wysokiej jakoêci olej silnikowy do pojazdów ró nego typu pracujàcych z umiarkowanymi obcià eniami. ACEA A3/B3/B4 API CG-4/CF/SL DEUTZ DQC I-02 MAN 271 MB-APPROVAL MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 ACEA E2 MIL-L-2104 E ALLISON C-4 CASE MS 1120 DAF MACK EO-L NH 330 G SCANIA STEYR A-202 VOLVO VDS VW / Oleje silnikowe pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy w technologii XTL. Opracowany specjalnie do pojazdów wyposa onych w nowoczesne systemy oczyszczania spalin i turbodo adowanie. Gwarantuje bardzo atwy rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia, posiada wysokà odpornoêç na starzenie, zapewnia ograniczenie zu ycia paliwa w ca ym okresie eksploatacji. ACEA E6 DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-N MAN M 3477 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RXD/RLD-2 VOLVO VDS-3 ACEA E7 IVECO CLASSE TLS E6 CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy w technologii XTL. Opracowany specjalnie do pojazdów wyposa onych w nowoczesne systemy oczyszczania spalin i turbodo adowanie. Gwarantuje atwy rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia, posiada wysokà odpornoêç na starzenie, zapewnia ograniczenie zu ycia paliwa w ca ym okresie eksploatacji. ACEA E9/E7/E6 API CI-4 CATERPILLAR ECF-1-a JASO DH-2 DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-M PLUS/ EO-N MAN M / MAN M 3477 MB-APPROVAL / MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RXD/RGD/ RLD-2 SCANIA LA VOITH-RETARDER B VOLVO VDS-3/CNG CUMMINS CES DAF IVECO CLASSE TLS E9 MAN M 3277 CRT CARGO SL SAE 5W-30 W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej do samochodów ci arowych z silnikami diesla na najd u sze przebiegi. ACEA E7/E4 CUMMINS CES DEUTZ DQC IV-10 FORD WSS-M2C212-A1 MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE 3 RENAULT RXD / RLD-2 SCANIA LDF-3 VOLVO VDS-3 DAF IVECO CLASSE TFE 11

12 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CARGO MC SAE 10W-40 Najwy szej jakoêci olej na bazie MC na najd u sze przebiegi do samochodów ci arowych z silnikami diesla.ogranicza zu ycie paliwa. ACEA E7/E4 API CI-4 GLOBAL DHD-1 CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS / EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-3 RENAULT RXD/RLD-2 SCANIA LDF-2 VOLVO VDS-3 DAF IVECO SDFG OM-1901A CARGO LD 3 SAE 10W-40 EURO 6 Najwy szej jakoêci olej silnikowy, zapewniajàcy oszcz dnoêç paliwa, rekomendowany do stosowania w pojazdach Scania spe niajàcych norm EURO 6. Pozwala na wyd u one przebiegi mi dzy wymianami. ACEA E7/E4, API CF MAN M 3277 MB-APPROVAL SCANIA LDF-3 CARGO 3377 SAE 10W-40 EURO 6 Najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej silnikowy, opracowany specjalnie do pojazdów nap dzanych turbodo adowanymi silnikami MAN Euro 6, wyposa onymi w systemy oczyszczania spalin. ACEA E4 MAN M 3377 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE 3 CARGO EU6 SAE 5W-30 EURO 6 Najwy szej jakoêci, obni ajàcy zu ycie paliwa, olej przeznaczony do silników wyposa- onych w nowoczesne systemy oczyszczania spalin, spe niajàcych norm Euro 6. Zapewnia doskona y rozruch w niskich temperaturach oraz niskie zu ycie oleju. ACEA E9/E7/E6 API CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-2 CUMMINS CES DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3677 MB-APPROVAL MTU TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 SCANIA LA VOLVO VDS-4 DETROIT DIESEL 93K218 IVECO CLASSE TLS E6 MAN M CARGO SAE 5W-40 Najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej silnikowy opracowany specjalnie do pojazdów ci arowych nap dzanych turbodo adowanymi silnikami diesla z wyd u onymi okresami wymiany oleju i wyposa onymi w systemy oczyszczania spalin. ACEA E9/E7 API CJ-4 CAT ECF-2/ECF-3 CUMMINS CES DETROIT DIESEL 93K218 DEUTZ DQC II-10 LA FAWDE Q/XC MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3575 MB-APPROVAL RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4 DETROIT DIESEL 93K214/93K215 CARGO SAE 10W-30 Najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej silnikowy opracowany specjalnie do pojazdów ci arowych nap dzanych turbo do- adowanymi silnikami diesla z wyd u o nymi okresami wymiany oleju i wy po sa onymi w systemy oczyszczania spalin. ACEA E9 API CJ-4 CAT ECF-1a/ ECF-2/ ECF-3 DEUTZ DQC III-10 LA MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN 3575 MB-APPROVAL RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4 CUMMINS MTU DDC TYPE

13 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe Oleje silnikowe pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CARGO SAE 15W-40 Bardzo wysokiej jakoêci, redukujacy zu ycie paliwa, olej silnikowy do silników wysokopr nych pojazdów u ytkowych. Opraco wany specjal nie do pojazdów Volvo wypo sa onych w turbodo adowane silniki wysokopr ne z systemami oczyszczania spalin oraz z wy d u onymi okresami mi dzy wymianami oleju. ACEA E9/E7 API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 CAT ECF-2/ECF-3 CUMMINS CES DEUTZ DQC III-10 LA DETROIT DIESEL 93K218 FAWDE Q/XC MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M /3575 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4 ALLISON C-4 TRUCK PLUS SAE 15W-40 Olej silnikowy typu SHPD do mocno obcià onych, tubodo adodowanych silników diesla w pojazdach u ytkowych. ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2 CUMMINS CES 20076/7/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-N MAN M MB-APPROVAL MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3 ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2 IVECO CLASSE T2 E7 NH 330 H TRUCK SAE 15W-40 Wielosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla. Odpowiedni do mocno obcià onych samochodów ci arowych. ACEA E7 API CH-4/SJ CAT ECF-1-a CUMMINS CES 20076/7 DEUTZ DQC II-10 MACK EO-N MAN M MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 RENAULT RLD-2 VOLVO VDS-3 CFE MC SAE 10W-40 Najwy szej jakoêci paliwooszcz dny olej silnikowy na bazie MC z dodatkiem sta ego Êrodka smarnego w postaci MoS 2 (dwusiarczku molibdenu) przezna czony do pojazdów u ytkowych i osobowych. ACEA E3/B3/A3 API CG-4/SJ 13

14 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje do silników zasilanych gazem pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CARGO PRO GAS SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci, bezcynkowy olej silnikowy ograniczajàcy zu ycie paliwa. Przeznaczony do pojazdów u ytkowych z turbodo adowanymi silnikami zasilanymi gazem lub olejem nap dowym, wypo sa onych w systemy oczyszczania spalin. Opracowany specjalnie do silników zasilanych gazem z turbodo adowaniem lub bez. Zapewnia optymalny rozruch w niskich temperaturach i ograniczonà emisj spalin. ACEA E6 MAN M 3477 MAN M MAN M MB-APPROVAL MB-APPROVAL VOITH-RETARDER B CARGO PRO GAS SAE 15W-40 CNG MC SAE 10W-40 Olej klasy UHPD opracowany specjalnie do wysoko obcià onych silników zasilanych gazem w pojazdach u ytkowych. Zapewnia optymalny rozruch silnika, niskie zu ycie oleju i niskà emisj spalin. Olej silnikowy na bazie MC redukujàcy zu ycie paliwa przeznaczony do silników zasilanych gazem w samochodach osobowych i autobusach. API CF CUMMINS CES API CF-4 / CG-4 / CF-2 / CE / CD, DETROIT DIESEL DDC 93K216 MAN M Oleje silnikowe jednosezonowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UNIVERSAL HD SAE 10W Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG MAN 270 MB-APPROVAL ZF TE-ML 03B MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C UNIVERSAL HD SAE 20W-20 Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG MAN 270 MB-APPROVAL MB-APPROVAL VOITH-RETARDER A MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C UNIVERSAL HD SAE 30 Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG DEUTZ DQC I-02 MAN 270 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 ZF TE-ML 04B MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C UNIVERSAL HD SAE 40 Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG DEUTZ DQC I-02 MAN 270 MB-APPROVAL MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 ZF TE-ML 04B API CF-2 MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C UNIVERSAL HD SAE 50 Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG DEUTZ DQC I-02 MAN M MB-APPROVAL MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C 14

15 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe Oleje do silników stacjonarnych zasilanych gazem Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GANYMET ULTRA Najwy szej jakoêci, bezcynkowy olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. 2G TA-003 agenitor series 2,3 AGROGEN CAT CG132, CG170, CG260 JENBACHER TA A, CAT: series 2, 3, 4 (Version B), 6 (Version C, E) - B, CAT: series 2, 3 MAN M MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, B) MTU Onsite Energy DK-BS-0002 (B) MWM TR (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVA TRS-07 SPANNER RE2 TEDOM / L, B, S GANYMET PLUS Bardzo wysokiej jakoêci, bezcynkowy olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. CAT CG132, CG170, CG260 DREYER & BOSSE JENBACHER TA B: series 2, 3 MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (B) MWM TR (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVA TRS-07 GANYMET PLUS LA Bardzo wysokiej jakoêci, niskopopio owy i niezawierajàcy cynku olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. CAT CG132, CG170, CG260 DEUTZ TR MWM TR (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVA TRS-07 TEDOM /G, P CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA GANYMET Wysokiej jakoêci olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. ASJA AMBIENTE ITALIA JENBACHER TA C: series 2, 3 MAN M MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (B,K) SEVA TRS-07 15

16 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje do silników stacjonarnych zasilanych gazem Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GANYMET LA Wysokiej jakosci, niskopopio owy olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. CAT CG132, CG170, CG260 DEUTZ TR JENBACHER TA A, CAT: series 2, 3, 4 (version B), 6 (version C and E) MAN M MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, K) MWM TR (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVA TRS-07 CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA Oleje do silników czterosuwowych w sprz cie p ywajàcym Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje MARINE FC-W 10W-30 Bardzo wysokiej jakoêci olej silnikowy do czterosuwowych silników pracujàcych w rekreacyjnym sprz cie wodnym. Odpowiada najnowszym wymaganiom NMMA. NMMA FC-W BOMBARDIER EVINRUDE, HONDA JOHNSON, MERCURY SEADOO, SUZUKI YAMAHA Oleje do silników dwusuwowych w sprz cie p ywajàcym Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje MARINE TC-W 3 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do dwusuwowych silników pracujàcych w rekreacyjnym sprz cie wodnym. Odpo wiada najnowszym wymaganiom NMMA. NMMA TC-W3 BOMBARDIER SEADOO, EVINRUDE JOHNSON, KAWASAKI MARINER, MERCURY YAMAHA Oleje do silników dwusuwowych Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje 2T 100S W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci olej do silników dwusuwowych z systemem dozujàcym lub do bezpoêredniego mieszania z paliwem. Zalecana proporcja 1:100. API TC JASO FD ISO L-EGD TISI 2T S Uniwersalny, najwy szej jakoêci olej do silników dwusuwowych. Mo e byç stosowany w systemach dozujàcych i do bezpoêredniego mieszania z paliwem. API TC JASO FC ISO l-egc 2T M Uniwersalny olej do silników dwusuwowych. Mo e byç stosowany w systemach dozujàcych i do bezpoêredniego mieszania z paliwem. API TC 16

17 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje silnikowe Oleje przek adniowe Oleje przek adniowe samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje SINTOFLUID FE SAE 75W Najwy szej jakoêci, paliwooszcz dny olej do manualnych skrzyƒ biegów w samochodach osobowych, zwi kszajàcy efektywnoêç pracy przek adni dzi ki obni onej lepkoêci. API GL-4 VW TL (G A1/A2) VW TL (G A2) VW TL (G A2) VW TL (G A2) VW TL 726 (G A2/G A2/G A2/G A2) SINTOFLUID SAE 75W-80 Najwy szej jakoêci olej do manualnych skrzyƒ biegów w samochodach osobowych. API GL-5 MIL-L-2105 D ALFA ROMEO BMW BMW BMW BMW BMW BMW CITROEN FIAT FORD M2C200-C/C2/C3 LANCIA OPEL OPEL OPEL OPEL PEUGEOT RENAULT VOLVO VW (G /G /G /G A1/A2 SINTOPOID FE SAE 75W-85 Najwy szej jakoêci, ograni czajàcy zu ycie paliwa olej przek adniowy do samochodów osobowych. Dzi ki obni o nej lepkoêci zwi ksza efektywnoêç pracy przek adni. API GL-5 MB-APPROVAL ZF TE-ML 18 ALFA ROMEO BMW FIAT LANCIA VW TL X (G A1) VW TL (G A2/G A2) SINTOPOID SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci olej przek adniowy do pojazdów osobowych i przek adni o du ym przesuni ciu hipoidalnym. API GL-5 MIL-L-2105 D BMW VW TL Y (G A2) SINTOPOID LS SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny olej przek adniowy. Przeznaczony do smarowania skrzynek przek adniowych i mostów nap dowych. API GL-4/-5/-5 incl. LS VW G50 / G51 SINTOPOID LS SAE 75W-140 Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny olej przek adniowy do samochodów osobowych. Mo e byç stosowany do przek adni o du ym przesuni ciu hipoidalnym. API GL-5 BMW BMW CHRYSLER MS-8985 FORD M2C192-A GM JOHN DEERE JDM J 11 G SCANIA STO 1:0 17

18 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje przek adniowe pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CYTRAC SL SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej do mocno obcià- onych przek adni g ównych w samochodach ci arowych. API GL-5 SCANIA STO 1:0 MAN 342 TYPE S1 JOHN DEERE JDM J 11 E/G MB VOLVO ZF TE-ML 05B, 07, 08, 12B, 16F, 17B CYTRAC RR SAE 75W-90 W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci olej do hipoidalnych przek adni osi nap dowych w pojazdach szynowych i samochodach ci arowych. API GL-5 API MT-1 SCANIA STO 1:0 SAE J2360; SIEMENS FLENDER Gear Units for Railway Vehicles VOITH TURBO ( ), VOITH TURBO ( ), ZF TE-ML 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B Kolejowe przek adnie/ skrzynie biegów CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej do przek adni manualnych na wyd u one przebiegi w samochodach ci arowych. API GL-4 MAN 341 TYPE MB MB-APPROVAL ZF TE-ML 08 CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80 Najwy szej jakoêci olej przek adniowy specjalnie opracowany do mocno obcià onych przek adni na bardzo d ugie okresy wymian do km. API GL-4 VOLVO MAN 341 TYPE Z5 ZF TE-ML 01E, 02E, 16P DAF, IVECO MAN Renault Trucks CYTRAC MAN SYNTH SAE 75W-80 Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej do przek adni manualnych na wyd u one przebiegi w samochodach ci arowych. API GL-4 MAN 341 TYPE Z4 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K DAF, EATON IVECO RENAULT VOLVO CYTRAC LD SAE 75W-80 Najwy szej jakoêci, paliwooszcz dny olej na bazie najnowszej technologii syntetycznej do przek adni manualnych, na najd u sze przebiegi pomi dzy wymianami. API GL-4 EATON MAN 341 TYPE E3 DAF MAN 341 TYPE Z3 VOLVO ZF TE-ML 02D, 08 CYTRAC HSY SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci, paliwooszcz dny olej syntetyczny do przek adni manualnych i przek adni g ównych w samochodach ci arowych. API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B DAF MAN 341 TYPE Z2/E3 MAN 342 TYPE M3 MAN M 3343 TYPE S JOHN DEERE JDM J 11 E/G SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 07 CYTRAC SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny olej przek adniowy przeznaczony do mocno obcià onych przek adni hipoidalnych, stosowanych w uk adach nap dowych pojazdów u ytkowych. Zaprojektowany tak, aby umo liwiç najd u sze okresy pomi dzy wymianami oleju w uk adach nap dowych pojazdów u ytkowych DAIMLER. API GL-4/GL-5 MB-APPROVAL GEAR HYP LD SAE 80W-90 Najwy szej jakoêci olej do przek adni g ównych w samochodach ci arowych marki Mercedes-Benz. Zapewnia wi kszà stabilnoêç termicznà i redukuje zu ycie paliwa. API GL-5 API MT-1 MAN 342 TYPE M3 MB-APPROVAL ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A MIL-PRF-2105 E ARVIN MERITOR AXLES; MACK GO-J JOHN DEERE JDM J 11 E SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 07A 18

19 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje przek adniowe Oleje przek adniowe samochody osobowe i pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje SUPERGEAR MC SAE 80W-140 Najwy szej jakoêci olej na bazie MC do przek adni g ównych na wyd u one przebiegi. API GL-4/GL-5 SCANIA STO 1:0 JOHN DEERE JDM J 11 E OPEL RENAULT VI VOLVO ZF TE-ML 08 SUPERGEAR MC SAE 80W-90 Najwy szej jakoêci olej na bazie MC do przek adni g ównych i manualnych. API GL-4/GL-5 SCANIA STO 1:0 MAN 341 TYPE E2 MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE M2 MB-APPROVAL ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A CASE MS 1316 FORD M2C197-A JOHN DEERE JDM J 11 E MAN M 3343 TYPE M NH 520 A SDFG OP 1705 STEYR B-101 ZF TE-ML 07, 08 SUPERGEAR SAE 80W-90 Wysokiej jakoêci uniwersalny, wielosezonowy olej do przek adni g ównych i manualnych w samochodach ci arowych i osobowych. API GL-4/GL-5 MAN M 342 TYPE M2 ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A MIL-L-2105 D VOLVO SUPERGEAR SAE 85W-140 Wysokiej jakoêci, wielosezonowy olej do przek adni g ównych i manualnych w samochodach ci arowych i osobowych. API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A MIL-L-2105 D VOLVO SUPERGEAR HYP SAE 75W-90 Wysokiej jakoêci olej przek adniowy do wysoko obcià onych przek adni hipoidalnych w samochodach osobowych i pojazdach u yt kowych. API GL-5 GEAR LS SAE 90 Wysokiej jakoêci olej przek adniowy z do datkami LS do przek adni g ównych w samochodach ci arowych. API GL-5 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C MIL-L-2105 D FORD M2C104-A JOHN DEERE JDM J 11 F LIEBHERR NH 520 B VOLVO GEAR MP SAE 80 Wysokiej jakoêci olej do zsynchronizowanych i nie zsynchronizowanych przek adni manualnych, przek adni g ównych w samochodach osobowych i ci arowych. API GL-4 MAN 341 TYPE E1 MAN 341 TYPE Z2 MB-APPROVAL ZF TE-ML 17A BMW BMW EATON FORD M2C9008-A VW TL 726 ZF TE-ML 08 GEAR MP SAE 90 Wysokiej jakoêci olej do zsynchronizowanych i nie zsynchronizowanych przek adni manualnych, przek adni g ównych w samochodach osobowych i ci arowych. API GL-4 MAN 341 TYPE Z1 GEAR MP SAE 140 Wysokiej jakoêci olej do przek adni manualnych, mechanizmów ró nicowych i przek adni g ównych w samochodach osobowych i ci arowych. API GL-4 GEAR HYP SAE 80 Wysokiej jakoêci olej przek adniowy do mocno obcià onych przek adni manualnych, mechanizmów ró nicowych i przek adni g ównych w samochodach osobowych. API GL-5 GEAR HYP SAE 90 Wysokiej jakoêci olej przek adniowy do mocno obcià onych przek adni manualnych, mechanizmów ró nicowych i przek adni g ównych w samochodach osobowych. API GL-5 MAN 342 TYPE M1 MB-APPROVAL ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A FORD M2C9102-A JOHN DEERE JDM J 11 E OPEL VOLVO VW TL 727 ZF TE-ML 07, 08 19

20 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje wielofunkcyjne maszyny budowlane Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UTTO PRO Najwy szej jakoêci, wielofunkcyjny olej do przek adni, osi i uk adów hydraulicznych. Zapewnia zwi kszone zabezpieczenie przed zu yciem i szeroki zakres temperatur stosowania. API GL-4 SAE J 306: 75W-80 VOLVO WB 101 ALLISON C-4 CASE MS 1207/1209/1210 FORD M2C86-C FORD M2C134-D JDM J 20 C / D KOMATSU AXO 80 (KES ) KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS 1135 / 1143 VOLVO WB 102 ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K UTTO PLUS SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej do mostów i uk adów hydrauliczno-przek adniowych w maszynach budowlanych i rolniczych z uk adem mokrych hamulców. SAE J300: 5W-30 SAE J306: 75W-80 CASE MS 1207/1209/1210 FORD M2C86-C FORD M2C134-D JDM J 20 C/D; JDM J 14 KOMATSU KES KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS 1135 / 1143 STEYR VOLVO WB 101 UTTO ZF Bardzo wysokiej jakoêci olej do mostów i uk adów hydrauliczno-przek adniowych w maszynach budowlanych i rolniczych z hamulcami typu mokrego oraz blokadà mechanizmu ró nicowego. ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F KOMATSU-HANOMAG VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E UTTO TO-4 SAE 10W Bardzo wysokiej jakoêci olej przek adniowohydrauliczny do przek adni i mostów z mokry mi hamulcami oraz systemów hydraulicznych i przek adniowych, do stosowania wed ug instrukcji obs ugi i zgodnie z za à czony mi specyfikacjami. API GL-4 CAT TO-4 KOMATSU KES ZF TE-ML 03C ALLISON C-4 EATON DANA UTTO TO-4 SAE 30 Bardzo wysokiej jakoêci olej przek adniowohydrauliczny do przek adni i mostów z mokrymi hamulcami oraz systemów hydraulicz - nych i przek adniowych, do stosowania wed ug instrukcji obs ugi i zgodnie z za àczony mi specyfikacjami. API GL-4 CAT TO-4 KOMATSU KES ZF TE-ML 03C, 07F ALLISON C-4 ALLISON TES-439 DANA EATON 20

21 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje przek adniowe Oleje wielofunkcyjne maszyny budowlane Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UTTO TO-4 SAE 40 Bardzo wysokiej jakoêci olej przek adniowy do przek adni i mostów z mokrymi hamulcami oraz systemów przek adniowych, do sto sowania wed ug instrukcji obs ugi i zgodnie z za àczonymi specyfikacjami. API GL-4 CAT TO-4 KOMATSU KES ALLISON C-4 ALLISON TES-439 DANA EATON UTTO TO-4 SAE 50 Bardzo wysokiej jakoêci olej przek adniowy do przek adni i mostów z mokrymi hamulcami oraz systemów przek adniowych, do stosowania wed ug instrukcji obs ugi i zgodnie z za àczonymi specyfikacjami. API GL-4 CAT TO-4 KOMATSU KES DANA EATON UTTO TO-4 SAE 60 Bardzo wysokiej jakoêci olej przek adniowy do przek adni i mostów z mokrymi hamulcami oraz systemów przek adniowych, do stosowania wed ug instrukcji obs ugi i zgodnie z za àczonymi specyfikacjami. API GL-4 CAT TO-4 Oleje do przek adni automatycznych (ATF) Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje ATF 7134 FE Najwy szej jakoêci olej typu ATF o obni onej lepkoêci, redukujàcy zu ycie paliwa, opra cowany specjalnie do najnowszych 7-biegowych przek adni automatycznych Mercedes Benz. MB-APPROVAL ATF 6000 SL Najwy szej klasy olej typu ATF do samochodów osobowych wyposa onych w przek adni automatycznà ze zmiennikiem momentu lub mokre sprz g a. Mo e byç stosowany w uk adach wspomagania kierownicy. DEXRON VI VOITH H xx ZF TE-ML 09 BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW ATF 5005 Najwy szej klasy olej typu ATF do automatycznych skrzyƒ biegów pojazdów spalinowych. Wyjàtkowy olej bazowy zapewnia optymalnà prac w niskich temperaturach otoczenia oraz wysokà odpornoêç na starzenie. MAN 339 TYPE V2/Z2 MB-APPROVAL VOITH H xx ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C DEXRON III (H) ALLISON TES 295 ALLISON TES 389 BMW / 275 BMW BMW / 807 / 858 / 859 FORD MERCON V MAN 339 TYPE Z3 OPEL VOLVO VW TL / G ZF TE-ML 02F, 11B, 14C 21

22 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje do przek adni automatycznych (ATF) Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje ATF 4400 ATF 4134 Najwy szej jakoêci olej typu ATF, opracowany specjalnie do samochodów osobowych i dostawczych produkcji japoƒskiej. Najwy szej jakoêci olej typu ATF, opracowany specjalnie do przek adni automatycznych w pojazdach Mercedes-Benz. JASO M315 TYPE 1A DEXRON III AISIN WARNER / AW-1 BMW MINI / CHRYSLER ATF +3 / +4 DAEWOO DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI FIAT TYPO T-IV FORD MERCON / FORD M2C924-A / M2C922-A1 GM HONDA ATF Z-I HYUNDAI SP III, SP IV ISUZU BESCO ATF-II / ATF-III JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17) JWS 3309/TYPE T-IV KIA SP-IV MAZDA ATF D-III/ATF M-3 MITSUBISHI SP-II/-III NISSAN MATIC C/D/J/S SAAB 3309 SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP SUZUKI ATF 3309/3317 TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV TOYOTA TYPE D-2/WS VW G / MB-APPROVAL SSANG YONG (MB-automatic transmissions) ATF 4000 Najwy szej jakoêci olej typu ATF przeznaczony do przek adni automatycznych oraz innych zastosowaƒ, gdzie wymagany jest olej typu ATF. Posiada licencj DEXRON III (H). ALLISON C-4 ALLISON TES 389 DEXRON III (H) MAN 339 TYPE V1 MAN 339 TYPE Z1 MB-APPROVAL MB-APPROVAL VOITH H xx VOLVO ZF TE-ML 04D, 14A BMW /275 BMW BMW BMW /807/858/859 CAT TO-2 FORD MERCON OPEL / VW TL (G ) ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C ATF 3353 Najwy szej jakoêci olej typu ATF spe niajàcy norm DEXRON III. Przeznaczony do przek adni automatycznych oraz innych uk adów wymagajàcych stosowania oleju typu ATF. MB-APPROVAL VW TL (G ) DEXRON III BMW FORD M2C195-A FORD M2C202-B FORD M2C922-A1 SSANG YONG 22

23 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje przek adniowe Oleje do przek adni automatycznych (ATF) Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje ATF CVT Najwy szej jakoêci olej do przek adni CVT wyposa onych w pas nap dowy lub aƒcuch stalowy. MB-APPROVAL FORD WSS-M2C928-A BMW BMW CHRYSLER CVTF+4 DAIHATSU AMIX CVTF-DC; DODGE/ JEEP NS-2/ CVTF+4; FORD WSS-M2C933-A; GM DEX-CVT; HONDA HCF-2 MITSUBISHI CVTF-J1 NISSAN NS-1/ NS-2/ NS-3 SUBARU Lineartronic CVTF/ ECVT/ icvt SUZUKI TC/ NS-2/ CVT Green 1; TOYOTA TC / CVT FE; VW TL (G ); VW TL (G ) ATF 3292 Najwy szej jakoêci olej typu ATF zapewniajàcy optymalnà prac przek adni automatycznych DSI 6. DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3 SSANG YONG equipped with DSIH Transmissions ATF 3000 Bardzo wysokiej jakoêci olej typu ATF, spe niajàcy norm DEXRON II (D), do wszystkich przek adni automatycznych w pojazdach u ytkowych, maszynach i samochodach osobowych, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. MAN 339 TYPE V1 MAN 339 TYPE Z1 MB-APPROVAL VOITH H xx ZF TE-ML 04D, 14A DEXRON II (D) ALLISON C-4 BMW / / CAT TO-2; FORD MERCON; FORD M2C185-A / M2C138-CJ / M2C166-H / M2C9010-A OPEL / RENK-DOROMAT VOLVO; VW; ZF TE-ML 02F, 03D. 09, 11A, 17C ATF 10 Wysokiej jakoêci olej typu ATF do przek adni, uk adów wspomagania kierownicy oraz nap dów hydraulicznych, do których pro ducent zaleca olej spe niajàcy norm GM Typ A, Suffix A. MB-APPROVAL TASA MAN 339 TYPE A Oleje do przek adni dwusprz g owych Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje DCTF Najwy szej jakoêci olej typu DCTF, opracowany specjalnie do nowoczesnych przek adni dwusprz g owych. àczy optymalne w aêciwoêci ochrony przed zu yciem z doskona à wydajnoêcià sprz g a. BMW Drivelogic 7-speed; Chrysler Powershift 6-speed; FORD Powershift 6-speed; Mitsubishi TC-SST 6-speed; Peugeot DCS 6-speed; Citroen DCS 6-speed; RENAULT EDC 6-speed; Volvo Powershift 6-speed; VW (AUDI, SEAT, SKODA) 6-speed FWD 23

24 3 OLEJE HYDRAULICZNE Centralne systemy hydrauliczne, uk ady wspomagania Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje ZH 4300 B ZH 5364 B Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny olej do centralnych uk adów hydraulicznych. Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny olej do centralnych uk adów hydraulicznych. MAN M 3289 BMW BMW BMW FORD M2C204-A OPEL OPEL PSA S VOLVO VW TL (G /A7/A8/G ) MB-APPROVAL ZH 3044 Najwy szej jakoêci olej do wspomagania uk adu kierowniczego oraz do centralnych systemów hydraulicznych stosowanych w motoryzacji. CHRYSLER MS B VW TL B AUDI/VW G GMW LAND ROVER LR OPEL PORSCHE SAAB VOLVO ZH LHM PLUS Najwy szej jakoêci olej do centralnych uk adów hydraulicznych specjalnie do pojazdów marki Citroen i Peugeot. ISO 7308 BMW CASE FIAT IVECO MASSEY FERGUSON NH 610 A PSA B SDFG OF 1611S PSF Najwy szej jakoêci olej do uk adu wspo magania kierownicy w samochodach osobowych i pojazdach u ytkowych, zatwierdzony przez Mercedes-Benz. MB-APPROVAL

25 4 PRODUKTY SPECJALNE Oleje hydrauliczne Produkty specjalne P yny hamulcowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje MAINTAIN DOT 5.1 Najwy szej jakoêci p yn hamulcowy do samochodów osobowych i ci arowych. Odpo wiedni równie do hydraulicznych uk adów sprz g owych, gdzie zalecany jest p yn hamul cowy. FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704 MAINTAIN DOT 4 Bardzo wysokiej jakoêci p yn hamulcowy do samochodów osobowych i ci arowych. Odpowiedni równie do hydraulicznych uk adów sprz g owych, gdzie zalecany jest p yn hamulcowy. FMVSS NR. 116 DOT 3/DOT 4 ISO 4925 CLASS 3/4 SAE J1703/J1704 FORD M6C62-A FORD M6C9103-A NH 800 A OPEL P yny do uk adów ch odzenia Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje MAINTAIN FRICOFIN DP Najwy szej jakoêci koncentrat p ynu do ch odnic na bazie glikolu monoetylenowego. Nie zawiera azotynów, amin i fosforanów. AFNOR NF R Type 1 ASTM D 3306 Type I ASTM D 4985 BS 6580 CUMMINS CES DEUTZ DQC CC-14 MAN 324 Typ Si-OAT MB-APPROVAL MB-APPROVAL SCANIA TB 1451 VW TL 774-G MAINTAIN FRICOFIN LL Najwy szej jakoêci koncentrat p ynu do uk adów ch odzenia na bazie glikolu monoetylenowego. Nie zawiera azotynów, amin, fosforanów ani krzemianów. ASTM D 3306 Type I BS 6580 FORD-WSS-M97-B44-D JAGUAR/LAND-ROVER STJLR FVV Heft R443 KSM 2142 UNE /1 Bez.Reg.Arnsbg. E DAF DEUTZ DQC CB-14 MAN 324 SNF MB-APPROVAL MWM TR AFNOR NFR Type I ASTM D 4985 SAE J1034 CHRYSLER MS CNH MAT 3624 CUMMINS (ISBe Motoren b. DAF und Leyland) DETROIT DIESEL 93K217 FIAT GM 6277M HYUNDAI MS JASO M325 JIS K2234 KOMATSU AF-NAC (ready mix) LIEBHERR MD NATO S-759 PSA B RENAULT Type D TOYOTA TSK 2601G-8A VW TL 774 D/F (different colour) VOLVO /002 (=VOLVO TRUCKS, VOLVO CE, from MY 2005) 25

26 4 PRODUKTY SPECJALNE P yny do uk adów ch odzenia Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje MAINTAIN FRICOFIN Bardzo wysokiej jakoêci koncentrat p ynu do ch odnic na bazie glikolu monoetylenowego. Nie zawiera azotynów, amin, fosforanów. AFNOR NF R TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:1992 BUNDESWEHR TL /1 SAE J1034 BMW GS (BMW N ) DEUTZ DQC CA-14 JENBACHER TA MAN 324 TYPE NF MAN 324 TYPE NF PRITARDER MB-APPROVAL MTU MTL 5048 MWM TR PN-C 40007:2000 VOITH TURBO DAF LIEBHERR TLV 035/TLV A OPEL/GM B VW TL 774-C(G 11) MAINTAIN FRICOFIN S Wysokiej jakoêci koncentrat p ynu niezamarzajàcego do ch odnic. Chroni przed zamar zaniem i korozjà uk ady ch odzenia wszel kiego typu silników spalinowych. Nie zawiera azotynów, amin, fosforanów. ASTM D 3306 BS 6580:1992 MAINTAIN FRICOFIN HDD Najwy szej jakoêci koncentrat p ynu ch odniczego na bazie glikolu monoetylenowego. Nie zawiera amin i fosforanów, produkt oparty o technologi niewielkiej iloêci krzemianów. ASTM D 3306 Type I ASTM D 4985 ASTM D 6210 Type I-FF AS/NZS 2008:2004 Type A BS 6580 CHRYSLER MS 7170 CHRYSLER MS 9769 DETROIT DIESEL 7SE298 FORD ESE-M97B44-A FORD ESE-M97B18-C FORD WSS M97B51-A1 GM 1825M & GM 1899M JIS K2234 MACK 014GS17004 MTU MTL 5048 CASE MS 1710 CATERPILLAR EC1 CUMMINS CES DETROIT DIESEL 93K217 (NOAT) FREIGHLINER D IVECO KENWORTH RO MAN 324 N NEW HOLLAND WSN- M97B18-D PACCAR CS 0185 TOYOTA Motor Corp. RP 329 MAINTAIN FRICOFIN V Najwy szej jakoêci koncentrat p ynu do uk adów ch odzenia na bazie glikolu monoetylenowego. Nie zawiera azotynów, amin i fosforanów. ASTM D 3306 Type I BS 6580 VW TL 774 J (G13) 26

27 4 PRODUKTY SPECJALNE Produkty specjalne P yny do uk adów ch odzenia Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje MAINTAIN FRICOFIN S -35 Wysokiej jakoêci, gotowy do u ycia p yn niezamarzajàcy do ch odnic. Chroni przed zamarzaniem i korozjà uk ady ch odzenia wszelkiego typu silników spalinowych. Za pewnia ochron przed zamarzaniem do -35 ºC. Nie zawiera azotynów, amin, fosforanów. ASTM D 3306 BS 6580:1992 MAINTAIN FRICOFIN DP -35 Najwy szej jakoêci p yn do uk adów ch odzenia na bazie glikolu etylenowego. Zapewnia ochron przed zamarzaniem do -35 C. Nie zawiera azotynów, amin i fosforanów. AFNOR NF R ASTM D 3306/4985 BS 6580 CUMMINS CES MB-APPROVAL MB-APPROVAL MAN 324 Type Si-OAT SCANIA TB 1451 VW TL 774-G MAINTAIN FRICOFIN -35 Bardzo wysokiej jakoêci, gotowy do u ycia p yn niezamarzajàcy do ch odnic. Chroni przed zamarzaniem i korozjà uk ady ch odzenia wszelkiego typu silników spalinowych. Nie zawiera azotynów, amin, fosforanów. Zapewnia ochron przed zamarzaniem do -35ºC. AFNOR NF R Type 3 ASTM D Type III ASTM D 4985 BS 6580:1992 DEUTZ DQC CA-14 MB-APPROVAL BMW GS (BMW N ) DAF 74001; JENBACHER TA LIEBHERR TLV 035/TLV A; MAN 324 NF MAN 324 NF PRITARDER MTU MTL5048 MWM TR OPEL/GM B PN-C 40007:2000 VOITH TURBO VW TL 774-C (G 11) Dodatki do paliw MAINTAIN DIESEL EFFECT MAINTAIN WINTERFIT MAINTAIN DIESEL PLUS MAINTAIN GASOLINE PLUS Bardzo wysokiej jakoêci dodatek do oleju nap dowego i opa owego, przeznaczony zarówno do jednorazowego, jak i ciàg ego stosowania. Bardzo wysokiej jakoêci dodatek do oleju nap dowego i opa owego przeciwdzia ajàcy wytràcaniu si parafiny w niskich tempera turach otoczenia. Wysokiej jakoêci koncentrat dodatku do oleju nap dowego przeznaczony zarówno do jednorazowego, jak i ciàg ego stosowania. Wysokiej jakoêci koncentrat dodatku do benzyny przeznaczony do ciàg ego stosowania. Ochrona przed korozjà ANTICORIT DFG Uniwersalny Êrodek monta owo-demonta o wy zawierajàcy kompozycj drobno zmie lo nego dwusiarczku molibdenu i grafitu. Rozpuszcza rdz. ANTICORIT OHK Koncentrat antykorozyjny, konserwujàcy, posiadajàcy zdolnoêç wypierania wody, rozpuszczania osadów i oczyszczania skorodowanych po àczeƒ. ANTICORIT BW 366 Uniwersalny Êrodek na bazie wosku, do kon serwacji zewn trznych niezabezpieczo nych powierzchni metalowych, do ochrony pod wo zi oraz konserwacji profili zamkni tych. Ochrona przed korozjà do 2 lat. Ârodki myjàce MULTICLEAN Ârodek myjàcy najnowszej generacji. Przyjazny dla Êrodowiska. Oleje Titan stosowane sà w monta u fabrycznym przez BMW, Mercedes, grup Volkswagen. 27

28 5 SMARY Smary Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje RENOLIT CA-FG 50 Specjalistyczny smar z dodatkami grafitu do stosowania w ciàgnikach siod owych. Zakres temperatur pracy: od -30 C do +80 C. MPF2-E-30 RENOLIT LZR 000 P ynny smar do uk adów centralnego smarowania, gdzie zalecany jest smar NLGI 000. Zakres temp. pracy: od -40 C do +120 C. GP 00/000 G-40 ISO-L-X-DBIB 00/000 MAN 283 Li-P 00/000 MB APPROVAL Systemy centralnego smarowania DEUTSCHE TECALEMIT BEKA-MAX LINCOLN WILLY VOGEL RENOLIT DURAPLEX EP 2 Specjalny smar do d ugookresowego smarowania wysokoobcià onych o ysk tocznych i Êlizgowych w samochodach ci arowych, maszynach budowlanych. Zakres temp. pracy: od -30 C do +160 C. KP 2 P-30 ISO-L-X-CEHB 2 RENOLIT LX-PEP2 Wielofunkcyjny smar wysokotemperaturowy z dodatkami EP. Gwarantuje zabezpieczenie antykorozyjne, odpornoêç na starzenie oraz doskona à przyczepnoêç. Zakres temp. pracy: od -30 C do +150 C. KP 2 P-30 ISO-L-X-CDEB 2 GC-LB MAN 284 Li-H 2 MB ZF TE-ML 12 Schaefer Group RENOLIT MP 735 Wielofunkcyjny smar zalecany do piast kó, NLGI 1/2. Zakres temp. pracy: od -40 C do +120 C. KP 2 K-40 ISO-L-X-DCEB 2 MAN 283 Li-P 2 STABILUS VW TL 735 RENOLIT EP 2 Wielofunkcyjny smar litowy na bazie 12-hydroksystearynianu litu oraz parafinowego oleju bazowego o wysokiej lepkoêci. Zawiera dodatki uszlachetniajàce typu EP, które zapewniajà efektywne smarowanie w przypadku bardzo wysokich i dynamicznych obcià eƒ. KP 2 K-20 STABYL AX 2 Wielofunkcyjny smar z dodatkami EP do szczególnie trudnych warunków pracy, oparty na oleju mineralnym oraz kompleksowo aluminiowym zag szczaczu, zakres temp. pracy od -20 C do +150 C (krótkookresowo 180 C). KP 2 P-20 Eumuco Opel Rothe Erde 28

29 Notatki 29

30 30 Notatki

31 Notatki 31

32 OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o Gliwice, ul. Kujawska 102, tel. (32) , fax (32) , 07/2015

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki,

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala nam

Bardziej szczegółowo

STANDARDY: ACEA E4 APROBATY: IVECO SHPDO, DAF LD, MACK EO-L, MERCEDES BENZ page 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RXD, SCANIA LDF

STANDARDY: ACEA E4 APROBATY: IVECO SHPDO, DAF LD, MACK EO-L, MERCEDES BENZ page 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RXD, SCANIA LDF MOTUL TEKMA ULTIMA 10W-40 Syntetyczny olej silnikowy do samochodów ciężarowych "TECHNOSYNTHESE " Z silnikami DIESLA z turbodoładowaniem LONG DRAIN SAE 10W-40 ZASTOSOWANIE Odpowiedni do najnowszych generacji

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2015 LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam

Bardziej szczegółowo

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel. Rafineria w Jasle producent olei RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 797 734 446 technologia M-ACTIVE Rafineria w Jaśle jako pierwsza w produktach

Bardziej szczegółowo

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel. Rafineria w Jasle producent olei RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 797 734 446 technologia M-ACTIVE Rafineria w Jaśle jest liderem w prowadzaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Środki smarne dla motoryzacji

Środki smarne dla motoryzacji Środki smarne dla motoryzacji ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI OLEJE SILNIKOWE. str. 5 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE. str. 8 OLEJE DO PRZEK ADNI

SPIS TREŒCI OLEJE SILNIKOWE. str. 5 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE. str. 8 OLEJE DO PRZEK ADNI SPIS TREŒCI e OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE str. OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY CIÊ AROWE, AUTOBUSY CIÊ KIE MASZYNY ROBOCZE MASZYNY ROLNICZE MOTOCYKLE, LEKKIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r. nazwa produktu specyfikacja (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr 1 2 3 4 5 6 7

CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r. nazwa produktu specyfikacja (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr 1 2 3 4 5 6 7 CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r zalecana poz. cena sprzedaży cena nazwa produktu kod opakowa netto loco detaliczna specyfikacja produktu nie magazyn Motul brutto (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr

Bardziej szczegółowo

Środki. smarne silniki przekładnie hydraulika

Środki. smarne silniki przekładnie hydraulika Środki smarne silniki przekładnie hydraulika Firma Fuchs powstała w Niemczech w 131 roku. W Polsce istnieje od ponad 20 lat. Posiada oddziały i filie na całym świecie. Jest największym na świecie, niezależnym

Bardziej szczegółowo

A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W

A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W A/INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 094-342-78-31, fax 094-342-43-28.

Bardziej szczegółowo

ENEOS Hyper Cool XLR

ENEOS Hyper Cool XLR Informacje o produkcie ENEOS Hyper Cool XLR Organiczny płyn chłodzący zapobiegający zamarzaniu Duża wydajność i długotrwała ochrona ENEOS Hyper Cool XLR jest płynem chłodzącym zapobiegającym zamarzaniu,

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do pojazdów

Środki smarne do pojazdów 58 ŚRODKI SMARNE DO POJAZDÓW ŚRODKI SMARNE DO POJAZDÓW 59 Środki smarne do pojazdów Osoby pragnące wybrać oleje do swoich pojazdów wkraczają do złożonego świata, w którym znaczenie ma nawet najdrobniejszy

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1 OLEJE SILNIKOWE ENERGY EFFICIENT Millers Oils EE Longlife C3 5w30 205 6412,87 7887,83 31,28 38,48 ACEA C3-10, A3/B4-04, API SN/CF, BMW Longlife 04, Mercedes Benz 229.51 25 823,8 1013,27 32,95 40,53 GM/Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1 OLEJE SILNIKOWE ENERGY EFFICIENT Nazwa produktu op cena netto/op cena brutto/op cena netto/l cena brutto/l Millers Oils EE Longlife C3 5w30 205 6412,87 7887,83 31,28 38,48 ACEA C3-10, A3/B4-04, API SN/CF,

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008

CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008 CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008 Poz. Nazwa produktu Kod Opak. specyfikacja produktu l. 1 2 3 4 OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 1 VISCO 7000 0W-40 VIV7A46

Bardziej szczegółowo

Część IV- FORMULARZ CENOWY

Część IV- FORMULARZ CENOWY Część IV- FORMULARZ CENOWY Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa L.p. 1 2 3 4 5 Dodatek do benzyny czyszczący układ wtryskowy oraz podnoszący

Bardziej szczegółowo

HURTOWY CENNIK SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CASTROL obowiązuje od 1 kwietnia 2014

HURTOWY CENNIK SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CASTROL obowiązuje od 1 kwietnia 2014 1 BP Europa SE, Oddział w Polsce OLEJE SILNIKOWE - PRODUKTY DETALICZNE - SAMOCHODY OSOBOWE 1 EDGE SAE W-30 10C8E 12 x 1 660 31,89 31,89 81,22 81,22 2 ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.1,

Bardziej szczegółowo

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOŚĆ. Gęstość względna w temp. 15ºC ASTM D4052 g/ml 0,851. Lepkość w temp. 100ºC ASTM D445 mm 2 /s 11,6

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOŚĆ. Gęstość względna w temp. 15ºC ASTM D4052 g/ml 0,851. Lepkość w temp. 100ºC ASTM D445 mm 2 /s 11,6 PRODUKTY DETALICZNE CASTROL EDGE TITANIUM FST 5W-30 LL Syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do nowoczesnych konstrukcji jest teraz wyposażony w rewolucyjną technologię TITANIUM FST. Dzięki niej olej

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do maszyn budowlanych

Środki smarne do maszyn budowlanych Środki smarne do maszyn budowlanych ŚRODKI SMARNE. TECHNOLOGIA. LUDZIE. Bliskość - znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do autobusów i cieżarówek

Środki smarne do autobusów i cieżarówek Środki smarne do autobusów i cieżarówek Sztuka wyboru właściwego oleju silnikowego Osoby wybierające środki smarne do swoich pojazdów muszą brać pod uwagę szereg istotnych czynników. Ogólnie obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Tabela Zaleceń Motul 2008 Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Spis treści Samochody osobowe Pojazdy użytkowe Alfa Romeo 6 Maserati 51 Citroen 100 Objaśnienia Aston Martin 8 Audi 8 Mazda 51 Mercedes

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowych olejów przekładniowych Kraft

Wykaz nowych olejów przekładniowych Kraft 1. GearSynt 75W-90 GL-4/5 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym przeznaczonym do stosowania w skrzyniach biegów pojazdów samochodowych oraz przekładniach głównych, wszędzie tam gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych

Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych Odpowiedni olej silnikowy odrębna dziedzina nauki Osoba odpowiedzialna za wybór olejów dla warsztatu samochodowego musi przeanalizować szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Grupa OLEJE SILNIKOWE

Załącznik nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Grupa OLEJE SILNIKOWE Załącznik nr 1 II Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów: hydraulicznego, przekładniowego, silnikowego, sprężarkowego, płynów i smarów do samochodów, maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do autobusów i cieżarówek

Środki smarne do autobusów i cieżarówek Środki smarne do autobusów i cieżarówek Sztuka wyboru właściwego oleju silnikowego Osoby wybierające środki smarne do swoich pojazdów muszą brać pod uwagę szereg istotnych czynników. Ogólnie obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Najwyższa jakość EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ

Oferta specjalna. Najwyższa jakość EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ Oferta obowiązuje od 01.01. 28.02.2017 www.europart.net Oferta specjalna Najwyższa jakość Oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne oraz smary EUROPART. "Jeszcze większe bezpieczeństwo i niezawodność

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe LOTOS z formułą Thermal Control

Oleje silnikowe LOTOS z formułą Thermal Control Oleje silnikowe z formułą Thermal Control INTELIGENTNA FORMUŁA BEZGRANICZNA OCHRONA W olejach rodziny Thermal Control zostały zastosowane tak dobrane składniki, że zapewniają pełną ochronę silnika już

Bardziej szczegółowo

Korzyści. SAE 0W-30; ACEA C3; API SN; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31/229.51; Renault RN0700/0710; Dexos2*

Korzyści. SAE 0W-30; ACEA C3; API SN; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31/229.51; Renault RN0700/0710; Dexos2* Castrol EDGE 0W-30 Castrol EDGE 0W-30 wzmocniony które wymagają olejów o niskiej lepkości, zapewniając przy tym najwyższy poziom ochrony. Nissan Opel/Vauxhall/GM Toyota Redukuje szkodliwe osady, zwiększając

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy. ZADANIE I Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, płynu chłodzącego i hamulcowego do samochodów

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala

Bardziej szczegółowo

HURTOWY CENNIK CASTROL LUBRICANTS obowiązuje od 16.02.2009r. str 1 PRODUKTY DETALICZNE- SAMOCHODY OSOBOWE

HURTOWY CENNIK CASTROL LUBRICANTS obowiązuje od 16.02.2009r. str 1 PRODUKTY DETALICZNE- SAMOCHODY OSOBOWE str 1 PRODUKTY DETALICZNE- SAMOCHODY OSOBOWE 1 C8-EDGE530-12x1 EDGE SAE 5W-30 12 x 1 ltr 41,84 41,84 63,80 C8-EDGE530-4x4l ACEA A3/B3/B4 4 x 4 ltr 37,65 150,60 229,68 C8-EDGE530-4x5L 4 x 5 ltr 34,31 171,55

Bardziej szczegółowo

750 testów 200 ruchomych części silnika 100 ekspertów 1 LOTOS QUAZAR. www.lotosquazar.eu

750 testów 200 ruchomych części silnika 100 ekspertów 1 LOTOS QUAZAR. www.lotosquazar.eu 750 testów 200 ruchomych części silnika 100 ekspertów 1 LOTOS QUAZAR www.lotosquazar.eu OLEJE SILNIKOWE LOTOS QUAZAR Postęp technologiczny sprawia, że silniki samochodów mają coraz większą moc, co umożliwia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WŁASNOŚCI ZALECENIA MOTUL SPECIFIC VW /503.00/ W-30

ZASTOSOWANIE WŁASNOŚCI ZALECENIA MOTUL SPECIFIC VW /503.00/ W-30 MOTUL SPECIFIC VW 506.01/503.00/506.00 0W-30 Olej do benzynowych i Diesla - VOLKSWAGEN. APROBATA: VW 503.00/506.00/506.01 100% SYNTETYCZNY - BAZA ESTROWA SAE 0W-30 Oszczędzający paliwo olej specjalnie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY PROFESJONALNE PRODUKTY PROFESJONALNE CASTROL EDGE TITANIUM FST PROFESSIONAL LONGLIFE III 5W-30 Olej opracowany wspólnie z VW Group dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe Turdus

Oleje silnikowe Turdus Oleje silnikowe Turdus OLEJE Wiemy, że pojazdy o wyjątkowych osiągach wymagają wyjątkowego oleju. Mamy na uwadze obostrzenia związane z ograniczeniem norm emisji szkodliwych substancji, konieczność dalszego

Bardziej szczegółowo

Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki

Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki Statoil na świecie Statoil jest międzynarodową firmą energetyczną działającą w 40 krajach. W oparciu o ponad 35 lat doświadczeń w produkcji ropy i gazu na Norweskim

Bardziej szczegółowo

elf, NOWA GAMA samochodowych środków smarnych

elf, NOWA GAMA samochodowych środków smarnych elf, NOWA GAMA samochodowych środków smarnych EVOLUTION FULL-TECH Najnowszej generacji syntetyczne oleje typu Low SAPS (niskopopiołowe), najwyższej jakości, przeznaczone do najnowszych typów silników benzynowych

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE

ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy się i koncentrujemy na

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające zużycie silnika i paliwa

Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające zużycie silnika i paliwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. ul. Kujawska 102, 44-101 Gliwice tel. +48 32 40 12 200, fax: +48 32 230 25 90 www.fuchs-oil.pl; e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające

Bardziej szczegółowo

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOŚĆ. Gęstość względna w temp. 15ºC ISO g/ml 0,852. Lepkość w temp. 100ºC ASTM D445 mm 2 /s 7,29

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOŚĆ. Gęstość względna w temp. 15ºC ISO g/ml 0,852. Lepkość w temp. 100ºC ASTM D445 mm 2 /s 7,29 OLEJE PRZEKŁADNIOWE CASTROL SYNTRANS B 75W W pełni syntetyczny olej zaaprobowany przez ZF (lista smarowa TE-ML 11) do wzdłużnie ustawionych skrzyń biegów, szczególnie do BMW. Zapewnia znakomitą ochronę

Bardziej szczegółowo

MOTOR OIL CHARAKTERYSTYKA. www.innochem.pl

MOTOR OIL CHARAKTERYSTYKA. www.innochem.pl CHARAKTERYSTYKA Royal Purple Motor Oil to syntetyczny olej silnikowy zalecany do stosowania we wszystkich typach 4-suwowych silników benzynowych jak i 2-suwowych oraz 4- suwowych silników Diesla, we flotach

Bardziej szczegółowo

S&S firma Sakowicz-Service jedyny przedstawiciel handlowy firmy SWD Lubricants GmbH Rheinol Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

S&S firma Sakowicz-Service jedyny przedstawiciel handlowy firmy SWD Lubricants GmbH Rheinol Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Produkty ROZDZIAŁY wedlug katalogu SWD 04 i 05 Wielosezonowe oleje silnikowe dla samochodów osobowych, dostawczych, oraz małych ciężarówek (do 3,5t) jak również jednosezonowe dla tych samych pojazdów Wielosezonowe

Bardziej szczegółowo

OLEJE SILNIKOWE LOTOS

OLEJE SILNIKOWE LOTOS OLEJE SILNIKOWE z formułą Thermal Control OLEJE - INTELIGENTNA FORMUŁA EXTENDED ENGINE PROTECTION Codziennie gdzieś jedziesz. Samochód towarzyszy Ci w życiu osobistym i zawodowym. Raz stoisz w korku, raz

Bardziej szczegółowo

Srodki. smarne. dla rolnictwa

Srodki. smarne. dla rolnictwa Srodki smarne dla rolnictwa ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

DURON-E Heavy Duty Engine Oils

DURON-E Heavy Duty Engine Oils Heavy Duty Engine Oils Wprowadzenie Wielosezonowe oleje Petro-Canada to najnowocześniejsze oleje silnikowe do samochodów ciężarowych, przewyższające wymagania API CJ-4. Są odpowiednie do zastosowania w

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKIE OLEJE SILNIKOWE SERII TRIPLE R

ANGIELSKIE OLEJE SILNIKOWE SERII TRIPLE R TRIPLE R 0W-30 FULLY SYNTHETIC ANGIELSKIE OLEJE SILNIKOWE SERII TRIPLE R Olej Carlube Triple R 0W-30 to technicznie zaawansowany olej syntetyczny zaprojektowany zgodnie z wymaganiami najnowszych silników

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej OLEJE SILNIKOWE

Formularz kalkulacji cenowej OLEJE SILNIKOWE Formuarz kakuacji cenowej.. pieczęć wykonawcy Arkusz1 Formuarz kakuacji cenowej Załącznik nr 5 do siwz Lp. Produkt Wymagania kasa epkości, kasa jakości, aprobata/norma producentów samochodów/siników Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

DURON-E Heavy Duty Engine Oils

DURON-E Heavy Duty Engine Oils Heavy Duty Engine Oils Wprowadzenie Najnowszej generacji oleje typu low SAPS powstałe z myślą o nowoczesnych, wysokoprężnych silnikach spełniających rygorystyczne normy emisji spalin Euro4 i Euro 5. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Statoil Lubricants Samochody Osobowe

Statoil Lubricants Samochody Osobowe Statoil Lubricants Samochody Osobowe Statoil na świecie Statoil jest międzynarodową firmą energetyczną działającą w 40 krajach. W oparciu o ponad 35 lat doświadczeń w produkcji ropy i gazu na Norweskim

Bardziej szczegółowo

Katalog olejów i specyfików do samochodów osobowych

Katalog olejów i specyfików do samochodów osobowych Katalog olejów i specyfików do samochodów osobowych www.motul.de OLEJE SYNTETYCZNE Żeby silniki współczesnych pojazdów mogły spełniać przepisy dotyczące emisji spalin EURO IV, konieczne jest oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis L.p. Nr Indeksu Zdjęcie Opis Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l 1. 25-01-00-0008 - wyprodukowany specjalnie do samochodów FORD - Ford Formula F - NOWA JAKOŚĆ - ulepszona formuła oleju - w pełni syntetyczny

Bardziej szczegółowo

Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012

Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012 Ârodki smarne dla rolnictwa Oleje i smary dla rolnictwa Od wielu lat firma Fuchs dostarcza Êrodki smarne producentom silników, przek adni i hydrauliki - jako doêwiadczony, niezale ny producent Êrodków

Bardziej szczegółowo

OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 6 Niskopopiołowe W pełni syntetyczne Syntetyczne Mineralne

OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 6 Niskopopiołowe W pełni syntetyczne Syntetyczne Mineralne SPIS TREŚCI OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 6 Niskopopiołowe W pełni syntetyczne Syntetyczne Mineralne OLEJE SILNIKOWE DO SILNIKÓW DIESLA O DUŻEJ MOCY 14 Niskopopiołowe W pełni syntetyczne Syntetyczne

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011 Licencja MAX podsumowanie aktualizacji oprogramowania Rozszerzenie bazy pojazdów 2009 R1 do2011 R2 Wersja 1 2009 14 producentów 98 modeli pojazdów aktualizacja roczników1995-2009! Wersja 2 2009 17 producentó

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS AUTOMOTIVE , ,09 39,97 49,16 Mercedes Benz , Porsche C30

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS AUTOMOTIVE , ,09 39,97 49,16 Mercedes Benz , Porsche C30 DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce ul. Kolejowa 15, 58-100 Świdnica, tel./fax 748522090 www.millersoils.pl, info@millersoils.pl OLEJE SILNIKOWE ENERGY EFFICIENT NANODRIVE Nazwa produktu op

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30

Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30 MOTUL 8100 E-TECH LITE 0W-30 Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30 Olej silnikowy specjalnie zaprojektowany do długich okresów przebiegu

Bardziej szczegółowo

NOWY ELF!!! ANDRZEJ HUSIATYŃSKI 01/10/2013

NOWY ELF!!! ANDRZEJ HUSIATYŃSKI 01/10/2013 NOWY ELF!!! ANDRZEJ HUSIATYŃSKI 01/10/2013 NOWE ELF!!! Po co??? Teraz mamy: 1. Brak spójność nazw i wynikającej z nich gradacji jakości (SOLARIS, EVOLUTION, EXCELLIUM, COMPETITON, SPORTI, TD, ITD.) 2.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe do samochodów osobowych

Oleje silnikowe do samochodów osobowych Maksymalna czystość na dłużej Oleje silnikowe do samochodów osobowych BP: wyróżniająca się marka Będąc firmą o ponad stuletniej tradycji i działając w ponad 100 krajach na całym świecie, BP jest jednym

Bardziej szczegółowo

Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące

Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące KAMOKA rozszerzyła ofertę produktów o nowe linie. Na rynku są już dostępne produkty z grupy olejów silnikowych i przekładniowych oraz

Bardziej szczegółowo

ENEOS ECO ATF W pełni syntetyczny olej przekładniowy do skrzyń automatycznych - oszczędzający energię i paliwo

ENEOS ECO ATF W pełni syntetyczny olej przekładniowy do skrzyń automatycznych - oszczędzający energię i paliwo Informacje o produkcie ENEOS ECO ATF W pełni syntetyczny olej przekładniowy do skrzyń automatycznych - oszczędzający energię i paliwo ENEOS ECO-ATF to niskolepkościowy olej przekładniowy do skrzyń automatycznych

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów BP

Katalog produktów BP Katalog produktów BP BP Visco z technologią CleanGuard Najczystszy wybór dla Twojego silnika Czystsze silniki mają dłuższą trwałość i działają lepiej. Dla osób, które polegają na swoim samochodzie każdego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW

OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW Promocja trwa do dnia 31 marca 2011 Lp. Typ Kod Cena Zastosowanie Zamiennik 1 Filtr powietrza AF1657 14,69 zł WISCONSIN, BENFORD 2 Filtr powietrza AF1753 159,90 zł BUCYRUS 3 Filtr

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów BP

Katalog produktów BP Katalog produktów BP BP Visco z technologią CleanGuard Najczystszy wybór dla Twojego silnika Czystsze silniki mają dłuższą trwałość i działają lepiej. Dla osób, które polegają na swoim samochodzie każdego

Bardziej szczegółowo

OPIS ZIELONA LINIA CASTROL: 22 582 65 33

OPIS ZIELONA LINIA CASTROL: 22 582 65 33 ZIELONA LINIA CASTROL: 22 582 65 33 OPIS Indywidualne zalecenia środków smarnych dokonywane są w oparciu o specyfikację pojazdu lub sprzętu, zapewniając maksymalną wytrzymałość i wydajność maszyny. Poniższe

Bardziej szczegółowo

oleju. A zatem dobry olej, to podstawa bezawaryjnego

oleju. A zatem dobry olej, to podstawa bezawaryjnego Norma wymaga dobrego oleju Norma Euro 5, dotycząca emisji spalin samochodów ciężarowych jaki to będzie miało wpływ na używane oleje silnikowe? Konstruktorzy silników Euro 5 opracowali dwie metody wtórnej

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Proxima POWER Proxima POWER rok produkcji Typ ciągnika Typ silnika od do Proxima Power 85 1205 2009 Proxima Power 95 1005 2009 Proxima Power 105 1305 2009

Bardziej szczegółowo

Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 15. wersja 5 Ceny obowiązują od 01.01.2014r.

Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 15. wersja 5 Ceny obowiązują od 01.01.2014r. Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 15. wersja 5 Ceny obowiązują od 01.01.2014r. Valvoline Partner FHU e-serwis ul. Sobieskiego 6 62-874 Brzeziny Tel: (62) 59 710 32 Tel kom: 601 886 040 biuro@valvoline-hurt.pl

Bardziej szczegółowo

oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w

oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w Marka oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w konkurencyjnych cenach. Oleje i płyny to produkty z doskonałą relacją ceny do jakości. Wyróżniają się nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Ârodki smarne do stacjonarnych silników zasilanych gazem. Wyjàtkowo ekonomiczne i trwa e Êrodki smarne. FUCHS Ârodki smarne dla motoryzacji

Ârodki smarne do stacjonarnych silników zasilanych gazem. Wyjàtkowo ekonomiczne i trwa e Êrodki smarne. FUCHS Ârodki smarne dla motoryzacji FUCHS Ârodki smarne dla motoryzacji Wyjàtkowo ekonomiczne i trwa e Êrodki smarne Bild: agnion Ârodki smarne do stacjonarnych silników zasilanych gazem Utrzymujemy Êwiat w ruchu Od ponad 80 lat wszelkie

Bardziej szczegółowo

Systemy klasyfikacji olejów silnikowych

Systemy klasyfikacji olejów silnikowych Systemy klasyfikacji olejów silnikowych Celem umożliwienia prawidłowego doboru olejów smarowych a w tym olejów silnikowych opracowano i wprowadzono systemy klasyfikacji. Klasyfikacja lepkościową wg SAE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010 Rejestracje i sprzedaż MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w ZIE 2010 roku PZPM na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich W listopadzie 2010 roku zarejestrowano w Polsce 3 766 nowych i używanych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r.

Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r. Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r. Valvoline Polska Ashland Poland Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 75 02-230 Warszawa Tel: (22) 334 40 51/96 Fax: (22) 334 40 60

Bardziej szczegółowo

Catálogo de Productos Katalog Produktów

Catálogo de Productos Katalog Produktów Catálogo de Productos Katalog Produktów En el año 2007, Industrial Química Riojana S.A. crea la marca corporativa de lubricantes MatraX, con el fin de ofrecer un producto de calidad al servicio de la

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe LOTOS

Oleje silnikowe LOTOS Spółka LOTOS Oil S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - dynamicznie rozwijającego się i nowocześnie zarządzanego koncernu, prowadzącego działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2012 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Nie najgorszy styczeń rozpoczął nowy rok,

Bardziej szczegółowo

Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa

Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa Rozwiązania dla wyzwań na wielką skalę Każdy, kto wybiera środki smarne do swoich maszyn, wkracza do złożonego, pełnego detali świata. Wyzwanie polega tu na znalezieniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po produktach your local global brand

Przewodnik po produktach your local global brand Gulf, oleje, płyny, smary Przewodnik po produktach your local global brand 2 Indeks Historia 4 Historia toczy się dalej 6 Oleje silnikowe do samochodów osobowych 8 Oleje do wysoko-obciążonych silników

Bardziej szczegółowo

SHELL RIMULA OLEJE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH SILNIKÓW DIESLA. SHELL RIMULA Aktywna Ochrona

SHELL RIMULA OLEJE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH SILNIKÓW DIESLA. SHELL RIMULA Aktywna Ochrona SHELL RIMULA OLEJE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH SILNIKÓW DIESLA SHELL RIMULA Aktywna Ochrona CZYMKOLWIEK JEŹDZISZ, OLEJE SHELL RIMULA ADAPTUJĄ SIĘ Powinieneś wiedzieć, że olej zabezpieczy silnik w każdych warunkach.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Witamy w najnowszym Katalogu Olejów Repsol przeznaczonych dla motoryzacji.

WPROWADZENIE. Witamy w najnowszym Katalogu Olejów Repsol przeznaczonych dla motoryzacji. WPROWADZENIE Witamy w najnowszym Katalogu Olejów Repsol przeznaczonych dla motoryzacji. W olejach dla motoryzacji ciągłe ulepszanie produktów jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających ich

Bardziej szczegółowo

Produkty koncernu FUCHS Przyporządkowanie zastosowań Aby odszukać żądany produkt użyj polecenia "Wyszukaj" - skrót Ctrl+F.

Produkty koncernu FUCHS Przyporządkowanie zastosowań Aby odszukać żądany produkt użyj polecenia Wyszukaj - skrót Ctrl+F. TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1

Bardziej szczegółowo

Informacje. dodatkowe

Informacje. dodatkowe Informacje dodatkowe Qal Qal jest niskokrzepnàcym p ynem do ch odnic samochodowych o najwy szej Êwiatowej jakoêci. Charakteryzuje si du à trwa oêcià i bardzo wysokim stopniem czystoêci. Zalecany jest do

Bardziej szczegółowo

Cennik Statoil Poland Sp z o.o. Obowiązuje od 18.08.2008. Spis treści

Cennik Statoil Poland Sp z o.o. Obowiązuje od 18.08.2008. Spis treści Spis treści Produkty smarowe dla środków transportu Oleje silnikowe samochody osobowe... 3. Oleje silnikowe silniki Diesla... 4. Oleje silnikowe silniki motocyklowe i silniki dwusuwowe... 5. Oleje do kosiarek

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe i inne środki smarne dla Autoryzowanych Stacji Obsługi

Oleje silnikowe i inne środki smarne dla Autoryzowanych Stacji Obsługi Oleje silnikowe i inne środki smarne dla Autoryzowanych Stacji Obsługi Spółka LOTOS Oil S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - dynamicznie rozwijającego się i nowocześnie zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego D O B R A P R A K T Y K A Przegląd produktów Elring-Service Bezpieczeństwo w każdym calu: czy to uszczelki podgłowicowe

Bardziej szczegółowo

10W 40 CI - 4 E 4 / E , ,28 220

10W 40 CI - 4 E 4 / E , ,28 220 Załącznik Nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa loco magazyn następujących olejów: Oferowane oleje muszą

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe LOTOS

Oleje silnikowe LOTOS Spółka LOTOS Oil S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - dynamicznie rozwijającego się i nowocześnie zarządzanego koncernu, prowadzącego działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Forterra HSX

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Forterra HSX Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Forterra HSX Forterra HSX Typ ciągnika Typ silnika Stage 3A Stage 3B od Forterra HSX 100 1005 1006 2012 Forterra HSX 110 1305 1306 2012 Forterra HSX 120

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe i inne środki smarne dla Autoryzowanych Stacji Obsługi

Oleje silnikowe i inne środki smarne dla Autoryzowanych Stacji Obsługi Oleje silnikowe i inne środki smarne dla Autoryzowanych Stacji Obsługi 1 Spółka LOTOS Oil S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - dynamicznie rozwijającego się i nowocześnie zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Ten wybór to nie przypadek

Ten wybór to nie przypadek TOTAL Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa tel.: 22 481 94 00 fax: 22 481 94 01 www.total.com.pl Ten wybór to nie przypadek 11/2013 - WD COMMUNICATION - No contractual document - Photos

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CASTROL VECTON POMAGA ZMAKSYMALIZOWAĆ RENTOWNOŚĆ TWOJEJ FLOTY I TWOJEJ FIRMY

KATALOG PRODUKTÓW CASTROL VECTON POMAGA ZMAKSYMALIZOWAĆ RENTOWNOŚĆ TWOJEJ FLOTY I TWOJEJ FIRMY CASTROL VECTON POMAGA ZMAKSYMALIZOWAĆ RENTOWNOŚĆ TWOJEJ FLOTY I TWOJEJ FIRMY KATALOG PRODUKTÓW ZAWIERA OLEJE PRZEKŁADNIOWE CASTROL Przewyższa nawet o 40% wymagania norm przemysłu motoryzacyjnego * TO WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.09.2008 GODZ. 23:59

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.09.2008 GODZ. 23:59 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW do lipca 28 i sprzedaŝ do sierpnia 28 roku, na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich PZPM W ciągu siedmiu miesięcy 28 roku zarejestrowano w Polsce

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Kwi Kwi Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych

Bardziej szczegółowo

Produkty dla rolnictwa

Produkty dla rolnictwa Produkty dla rolnictwa W parku maszynowym polskich gospodarstw można znaleźć zarówno maszyny kilkunastoletnie jak i maszyny nowe działające w oparciu o najnowsze technologie. Jednak niezależnie od wieku,

Bardziej szczegółowo

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CASTROL EDGE SUPERCAR PRZETESTOWANY W SUPERSAMOCHODACH OPRACOWANY Z MYŚLĄ O TOBIE MOC TYTANU DLA MAKSYMALNYCH OSIĄGÓW

KATALOG PRODUKTÓW CASTROL EDGE SUPERCAR PRZETESTOWANY W SUPERSAMOCHODACH OPRACOWANY Z MYŚLĄ O TOBIE MOC TYTANU DLA MAKSYMALNYCH OSIĄGÓW CASTROL EDGE SUPERCAR PRZETESTOWANY W SUPERSAMOCHODACH OPRACOWANY Z MYŚLĄ O TOBIE MOC TYTANU DLA MAKSYMALNYCH OSIĄGÓW WZMOCNIONY TECHNOLOGIĄ KATALOG PRODUKTÓW Castrol TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

Bardziej szczegółowo

AUTOMOTIVE - DŁUŻSZE ŻYCIE SILNIKA - MAKSYMALNA OCHRONA - NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA - NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA

AUTOMOTIVE - DŁUŻSZE ŻYCIE SILNIKA - MAKSYMALNA OCHRONA - NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA - NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA Zaawansowane oleje silnikowe, przekładniowe, dodatki AUTOMOTIVE - DŁUŻSZE ŻYCIE SILNIKA - MAKSYMALNA OCHRONA - NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA - NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA 1 DRIVEN BY INNOVATION W OBECNYCH CZASACH,

Bardziej szczegółowo