Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013

2 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyç rozwiàzania skrojone na miar Kompetencje specjalizujemy si i koncentrujemy na najwy szej jakoêci naszych Êrodków smarnych Przysz oêç nasze nowoczesne Êrodki smarne pozwalajà chroniç cenne zasoby naturalne Wiedza i kompetencje Od wielu lat firma Fuchs dostarcza Êrodki smarne producentom silników, przek adni i hydrauliki - jako doêwiadczony, niezale ny producent Êrodków smarnych koncentrujemy si wy àcznie na produktach najwy szej jakoêci. Dzi ki znajomoêci wymagaƒ technicznych zawsze oferujemy najbardziej wydajne produkty, dopasowane do ka dej maszyny, mogàce pracowaç o ka dej porze roku. W naszej ofercie znajdujà si smary do o ysk pojazdów i maszyn, oleje hydrauliczne do najró niejszych zastosowaƒ, oleje silnikowe i przek adniowe do wszystkich pojazdów w gospodarstwie pracujàcych w ci kich warunkach polowych. W naszych laboratoriach na ca ym Êwiecie, wyposa onych w najnowsze technologie, stale trwajà prace nad nowymi produktami. Dzi ki temu zachowujemy czo owà pozycj w wielu dziedzinach zastosowaƒ Êrodków smarnych. 2

3 SPIS TREÂCI 1 Ârodki smarne dla rolnictwa str. 4 2 Tabele doboru Êrodków smarnych str Laboratorium str Internetowy serwis doboru Êrodków smarnych str. 26 3

4 1 ÂRODKI SMARNE DLA ROLNICTWA Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje FUCHS AGRIFARM MOT SAE 15W-40 Ca oroczny olej silnikowy kategorii SHPD, z wyd u onymi okresami pomi dzy wymianami, do silników Diesla z i bez turbodo adowania w ciàgnikach i maszynach rolniczych, które stawiajà wysokie wymagania ze wzgl du na czystoêç silnika i okresy obs ugi. ACEA E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2 DEUTZ DQC III ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 DAF IVECO CLASSE T2 E7 MACK EO-M PLUS MAN M MTU DDC TYPE-2 NH 330 H RENAULT RLD / RLD-2 STEYR A-201 VOLVO VDS-3 AGRIFARM MOT SAE 10W-40 Najwy szej jakoêci olej silnikowy typu SHPD (Super High Performance Diesel) ograniczajàcy zu ycie paliwa, przeznaczony do silników Diesla w maszynach rolniczych. ACEA E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 DAF DEUTZ DQC III MACK EO-M PLUS MAN M MTU DDC TYPE-2 RENAULT RLD / RLD-2 VOLVO VDS-3 AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30 Bardzo wysokiej jakoêci, wielofunkcyjny olej lekkiego biegu MC (STOU / MFO) do zastosowania w silnikach, skrzynkach biegów, hamulcach i sprz g ach mokrych, uk adach hydraulicznych i sprz g ach hydraulicznych ciàgników i pozosta ych maszynach rolniczych. SAE J300: SAE 10W-30 SAE J306: SAE 75W-80 API CG-4 API GL-4 DEUTZ DQC I ZF TE-ML 06B, 06F, 07B AFNOR NFE HV DIN : HVLP (-D) ACEA E3 ALLISON C-4 CASE MS 1207 / 1209 / 1210 / 1230 CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20 C NH /2/3 NH 410 B NH 420 A MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/1139/1143/1144) ZF TE-ML 06A, 06C AGRIFARM STOU SAE 10W-30 Wielofunkcyjny olej lekkiego biegu (STOU/ MFO) do zastosowania w silnikach, skrzynkach biegów, hamulcach i sprz g ach mokrych, uk adach hydraulicznych i sprz g ach hydraulicznych ciàgników i pozosta ych maszynach rolniczych. SAE 10W-30, API CD/CE, SAE J 306, API GL-4, STOU/MFO, UTTO, TOU, DIN , HVPL(D) 4

5 1 ÂRODKI SMARNE DLA ROLNICTWA Ârodki smarne dla rolnictwa Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje FUCHS AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Bardzo wysokiej jakoêci, wielofunkcyjny olej typu STOU/MFO na bazie najnowoczeêniejszej i specjalnych technologii dodatków. MC i specjalnych Do stosowania dodatków. technologii MC Do w silnikach, stosowania skrzynkach w silnikach, biegów, skrzynkach hamulcach biegów, mokrych, hamulcach uk adach hydraulicznych mokrych, uk adach w ciàgnikach, kombajnach w ciàgnikach, zbo owych, kombajnach jak równie hydraulicznych zbo owych, w mechanizmach jak równie ró nicowych w mechanizmach z blokadà ró nicowych przek adni w z maszynach blokadà przek adni rolniczych. w maszynach rolniczych. SAE J300: SAE 10W-40 SAE J306: SAE 75W-90 API CG-4 API GL-4 DEUTZ DQC I FENDT KDM ZF TE-ML 06B, 06F, 07B API GL-5 w ciàgnikach* ACEA E3 MAN 271 AFNOR NFE HV ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN : HVLP (-D) FORD M2C134-D M2C159-B/C FNHA 2C , , FORD M2C48- C3, M2C-86 B John Deere JDM J 20 C NEW HOLLAND /2/3 NH030C, NH330G, NH410B, NH420A, NH 526C MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/1139/1143/1144) ZF TE-ML 06A, 06C, 06L * z wyjàtkiem HOLMER AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 Najwy szej jakoêci, wielofunkcyjny olej typu SHPD STOU/MFO (STOU/MFO) najnowszej najnowszej generacji generacji na bazie na bazie technologii najnowoczeêniejszej MC i specjalnych technologii dodatków. MC i Do specjalnych stosowania dodatków. w silnikach, Do skrzynkach stosowania w biegów, silnikach, hamulcach skrzynkach mokrych, biegów, uk adach hamulcach mokrych, hydraulicznych uk adach w ciàgnikach, hydraulicznych kombajnach w ciàgnikach, zbo owych, kombajnach jak równie zbo owych, w mechanizmach jak równie w ró nicowych mechanizmach z blokadà ró nicowych przek adni z blokadà w maszynach rolniczych. w maszynach przek adni rolniczych. SAE J300: SAE 10W-40 SAE J306: SAE 75W-90 DEUTZ DQC III ACEA E7(E5/E3),E4 API CI-4, API GL-3/GL-4/API GL-5 w ciàgnikach* MAN 3275 AFNOR NFE HV ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN : HVLP (-D) FNHA 2C , FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134- D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20 C NEW HOLLAND /2/3 NH 030C, NH 330G, NH 330H, NH 410B, NH 420A, NH 526C MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/1139/1143/ 1144) ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B * z wyjàtkiem HOLMER 5

6 1 ÂRODKI SMARNE DLA ROLNICTWA Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje FUCHS TITAN CARGO MAXX SAE 10W- 40 Najwy szej jakoêci olej silnikowy na bazie technologii syntetycznej, przeznaczony do wysokoobcià onych silników Diesla z systemami oczyszczania spalin. Opracowany specjalnie dla nowoczesnych, turbodo adowanych silników z filtrami czàstek sta ych. ACEA E9/E7/E6 API CI-4 CATERPILLAR ECF-1-a DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-M PLUS MAN M MAN M 3477 MB-APPROVAL / MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RXD/RGD VOITH-RETARDER B VOLVO VDS-3 / CNG CUMMINS CES DAF MAN M 3277 CRT AGRIFARM MOT SAE 15W-50 Wielosezonowy olej do silników z zap onem samoczynnym i iskrowym. Zalecany do smarowania silników ciàgników rolniczych, samochodów ci arowych, osobowych, maszyn drogowych i budowlanych. API CF-4/SG AGRIFARM GEAR LS SAE 90 Specjalny olej przek adniowy EP do przek adni osiowych z blokadà mechanizmu ró nicowego w maszynach rolniczych. API GL-5 NH 520 B SDFG OP 1705 LS ZF TE-ML 05C, 12C, 16E AGRIFARM GEAR SAE 80W-90 AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 Wielosezonowy olej przek adniowy do zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych skrzynek biegów, jak równie przek adni g ównych, skrzynek rozdzielczych i przystawek odbioru mocy w maszynach rolniczych. Wielosezonowy olej przek adniowy do zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych skrzynek biegów, jak równie przek adni g ównych, skrzynek rozdzielczych i przystawek odbioru mocy w maszynach rolniczych. API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 05A, 21A MIL-L-2105 D NH 520 A STEYR B-101 API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 05A, 21A MIL-L-2105 D Olej przek adniowo-hydrauliczny do uk adów ze zintegrowanymi hamulcami i sprz g ami mokrymi w ciàgnikach i maszynach rolniczych. SAE J300: 15W-30 SAE J306: 75W-80 API GL-4 ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm)ALLISON C-4; CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 CLAAS/LANDINI/ SAME Transmission; CNH MAT 3525, 3526, 3510, 3509, 3506, 3505; FNHA- 2-C / FORD M2C48-C3; ESN M2C86-B/C FORD M2C134-D; JOHN DEERE JDM J20C; MASSEY FERGUSON CMS; M 1145 (1135/1141/1143) NH 410 B; SDFG OT 1891 A VALTRA G02-08; ZF TE-ML 06K 6

7 1 ÂRODKI SMARNE DLA ROLNICTWA Ârodki smarne dla rolnictwa Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje FUCHS AGRIFARM UTTO LN Olej przek adniowo-hydrauliczny do bardzo obcià onych hamulców mokrych oraz uk adów hydraulicznych w ciàgnikach rolniczych. SAE J300: 20W-30, SAE J306: 80W-85 API GL-4 AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) ALLISON C-4; CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206; CNH MAT3505, 3506, 3509, 3510, 3525, 3526; FNHA-2-C / ; FORD M2C48C3 ESN M2C86-B/C; FORD M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1141/1135; CLAAS/LANDINI/ SAME Transmission/DEUTZFAHR FENDT (nie Vario) TITAN UTTO PLUS SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej do osi, przek adni i uk adów hydraulicznych w maszy nach rolniczych i budowlanych wyposa onych w uk ady mokrych hamulców i blokad mechanizmu ró nicowego. SAE J300: 5W-30 SAE J306: 75W-80 DEUTZ DQC I FENDT KDM ZF TE-ML 06B, 06F, 07B CASE MS 1207/1209/1210 FORD M2C86-C FORD M2C134-D JDM J 20 C/D; JDM J 14 KOMATSU KES KUBOTA UDT FLUID M.FERGUSON CMS 1135/1143 STEYR VOLVO WB 101 AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Hydrauliczny olej smarujàcy EP z wysokim wskaênikiem lepkoêci. DIN , HVLP ISO : HV CASE MS 1230 Cincinnati Milacron DENISON HF0 Bosch Rexroth Vickers US Steel NH 646 H SDFG OI 1446 HV AGRIFARM HYDRO VG 46; 68; 100 WysokojakoÊciowe oleje hydrauliczne klasy HLP i smarnej CLP. Zastosowanie: uk ady hydrauliczne pracujàce przy wysokich ciênie niach, mechanizmy i o yska, gdzie wyst pujà du e naciski wymagajàce olejów o w aêciwo Êciach EP. DIN , DIN , FZG A/8, 3/90 wg. DIN Uniwersalny smar na bazie myd a litowego przeznaczony do trwa ego smarowania. Bardzo odporny na starzenie, zarówno ter micznie, jak i mechanicznie, wysokoodporny na obcià enia, atwy w przet aczaniu, wodoodporny. Zapewnia doskona à ochron przed korozjà. KP 2 P-30 ISO-L-X-CEHB 2 7

8 1 ÂRODKI SMARNE DLA ROLNICTWA LAGERMEISTER WHS 2002 Smar litowy z dodatkami EP na bazie oleju mineralnego. Zawiera PTFE. Szczególnie polecany do smarowania teleskopów wysi gnikowych maszyn. Bia y smar plastyczny o doskona ych w asnoêciach u ytkowych. Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje FUCHS KPF 2K P-20 TITAN ATF 3000 Olej typu ATF klasy DEXRON II-D do wszystkich automatycznych przek adni w pojazdach u ytkowych i maszynach rolniczych. MAN 339 TYPE V1 MAN 339 TYPE Z1 MB-APPROVAL VOITH H X (G 607) ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C DEXRON II (D) ALLISON C-4 BMW BMW BMW CAT TO-2 FORD MERCON FORD M2C185-A FORD M2C138-CJ FORD M2C166-H FORD M2C9010-A OPEL OPEL RENK-DOROMAT VOLVO VW ZF TE-ML 09, 11A TITAN UTTO TO - 4 Specjalny olej przek adniowy do przek adni manualnych w maszynach rolniczych i budowlanych. API GL-4 CAT TO-4 KOMATSU KES ZF TE-ML 03C, 07F ALLISON C-4 (SAE 10W oraz 30) DANA EATON TITAN ZH LHM PLUS Specjalny olej przeznaczony do uk adów hydraulicznych i hydraulicznych systemów hamulcowych. ISO 7308 BMW CASE FIAT IVECO MASSEY FERGUSON NH 610 A PSA B SDFG OF1611S TITAN ZH 4300 B W pe ni syntetyczny, wysokiej jakoêci olej do centralnych uk adów hydraulicznych. MAN M 3289 BMW BMW BMW CHRYSLER MS-11655b FORD M2C204-A OPEL OPEL PSA S VOLVO VW TL (G /A7/A8/G ) 8

9 1 ÂRODKI SMARNE DLA ROLNICTWA Ârodki smarne dla rolnictwa Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje FUCHS RENOLIN MR grupa RENOLIT FLM 2 Wielofunkcyjne oleje smarne przeznaczone do pracy przy wysokich obcià e niach, produkowane na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych. Zawierajà one dodatki uszlachet niajàce, poprawiajàce zdolnoêç ochrony przeciwkorozyjnej, odpornoêci na starzenie, zdolnoêç rozpuszczania i wynoszenia szlamów, jak równie poprawiajàce warunki pracy w obszarze tarcia mieszanego, obni ajàce zu ycie Êcierne, zwi kszajàce zdolnoêç przenoszenia wysokich obcià eƒ. Wielosezonowy smar przek adniowy do zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych skrzynek biegów, jak równie przek adni g ównych, skrzynek rozdzielczych i przystawek odbioru mocy w maszynach rolniczych. RENOLIT MO2 RENOLIT SO-GFO 35 ANTICORIT MR 20 Wielofunkcyjny smar litowy z dwusiarczkiem molibdenu. Zapewnia bardzo dobrà ochron przed zu yciem Êciernym. Charakteryzuje si d ugà ywotnoêcià i wysokà stabilnoêcià mechanicznà. Zakres temp. pracy od -25 C do +130 C. P ynny smar przek adniowy na bazie myd a sodowego. Opracowany specjalnie dla przek adni zamkni tych, które nie sà olejoszczelne. Zastosowanie: wysokoobcià one przek adnie, motoreduktory, sprz g a z bate, w których wyst pujà wysokie naciski powierzchniowe oraz du y udzia tarcia Êlizgowego. Zakres temp. pracy od -30 C do +80 C. Olej o w asnoêciach antykorozyjnych i konserwujàcych, przeznaczony do docierania i konserwacji silników spalinowych. DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Ârodek o wysokiej przyczepnoêci, który po odparowaniu tworzy suchy film smarny nie wià àcy py u. Do smarowania otwartych przek adni, lin, prowadnic oraz aƒcuchów np. w maszynach rolniczych. MAINTAIN DOT 4 Wysokowydajny p yn hamulcowy. FMVSS NR.116 DOT-3 /DOT-4 ISO 4925 CLASS 3/4 SAE J1703/J1704 FORD M6C 62-A FORD M6C 9103-A NH 800 A OPEL D ugotrwale dzia ajàcy przeciw zamarzaniu, chroniàcy przed korozjà Êrodek do wszystkich uk adów ch odzenia silników spalinowych. ASTM D 3306 ASTM D 4985 AFNOR NF R BS 6580: 1992 BUNDESWERH TL /1 SAE J1034 BMW N DEUTZ TR JENBACHER TA MAN 324 NF MAN 324 NF PRITARDER MB-APPROVAL MTU MTL 5048 MWM TR PN-C 40007:2000 VOITH TURBO BOMAG LIEBHERR TLV 035/ TLV A OPEL/GM B VW TL 774-C (G 11) Pomi dzy kolejnymi wydaniami niniejszego katalogu specyfikacje, dopuszczenia i rekomendacje mogà ulegaç zmianom. Aktualne specyfikacje, dopuszczenia i rekomendacje zawarte sà w Informacjach Technicznych dotyczàcych konkretnych produktów. 9

10 2 TABELE DOBORU JOHN DEERE miejsce smarowania zalecany Êrodek CWS 1450, , 1174, 1177, 1177 Hydro/4, 1188 Hydro/4 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2256, 2264, 2266 Przek adnia AGRIFARM SAE MOT 15W-40 AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 Przek adnia manualna; redukcyjna AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 i kierowniczy, TITAN ATF 3000* Uk ad hydrostatyczny nap du jazdy * modele 1166, 1174, 1177, AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Skrzynia biegów, zwolnice, przek adnie redukcyjne AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 AGRIFARM STOU MC SAE 10W , 9540, 9560, 9580, 9640, 9660, 9680 WTS i CWS Przek adnia poêrednia silnika lub za àczajàca m ockarnie, poêrednia sieczkarni Skrzynia biegów Zwolnice, nap d zwrotny przenoênika pochylnego, nap d b bna m ócàcego, g ówny wa poêredni i za adowczy, przenoênik Êlimakowy AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 AGRIFARM GEAR SAE 80W , 6010, 6110, 6210, 6310, , 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S 6530, 6630, 6830, 6930 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy Przek adnia przedniej osi Zwolnice AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40, Przek adnia AutoCommand CVT AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 OÊ tylna AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 Skrzynia biegów r czna. OÊ nap du na 4 ko a lub oê nap du na 4 ko a z niezale nym zawieszeniem 20, 25, 29; mechanizm ró nicowy Piasty kó - przednia oê bez hamulców AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 OÊ nap du na 4 ko a lub oê nap du na 4 ko a z niezale nym zawieszeniem 20, 25, 29 Piasty kó - przednia oê z hamulcami AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Nap d przedniego WOM AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30 10

11 2 TABELE DOBORU Tabele doboru Êrodków smarnych JOHN DEERE miejsce smarowania zalecany Êrodek 8020, 8120 do 8520 Uk ad przek adniowy i hydrauliczny Przek adnia g ówna, przek adnia kó przednich Piasty mechanicznego nap du na cztery ko a AGRIFARM MOT SAE 10W40*, *seria 8100 DO , 8200, 8300, 8400 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy Przedni nap d mechaniczny i zwolnice 9330, 9430, 9530 i 9630 adowacz teleskopowy 3200, 3400 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy, osie Uk ad hydrauliczno-przek adniowy Sieczkarnia 6610, 6710, 6810, 6910 Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny Mechaniczna skrzynia biegów, zwolnice, przek adnia boczna Przek adnia aƒcuchowa RENOLIT SO-GFO 35 Sieczkarnia 6650, 6750, 6850, 6950 Sieczkarnia 5720, 5730, 5820, 5830 Przek adnia Uk ad hydrauliczno-przek adniowy, AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny TITAN ATF 3000 Mechaniczna skrzynia biegów AGRIFARM GEAR SAE 85W-140, Zwolnice, przek adnia boczna AGRIFARM GEAR SAE 85W-140, Przek adnia aƒcuchowa RENOLIT SO GFO 35 11

12 2 TABELE DOBORU NEW HOLLAND miejsce smarowania zalecany Êrodek TX,TC, TC 5000, CX, CS, CSX, CR, LAVERDA L, TL, TLA, TDD, TS, TNN, TND-A, TM, T 6000, T 7000 T 7500, TG, TG 210, TG 230, TG 255, TG 285, T 8000, adowarka teleskopowa LM, LM-A LM 5000 Prasa zwijajàca 544/59 30, 644/59 50, 648/59 50, 654/59 80, 658/59 80, BR 6000 Prasa kostkujàca D, BB, BB-A Sieczkarnia 1800, 1900, 1905, 2205, 2305, FX 28, 38, 48, FR 9000 AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40, Przek adnie Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny aƒcuchy DUOTAC ZAHNRADSPRAY AGRIFARM STOU MC PRO SAE10W-40, Skrzynia biegów, tylny most, uk ad hydrauliczno-przek adniowy Przedni most i zwolnice Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS (seria: TND/S, TNF, TK, TM, TVT, TSA, TL-A, TNFA, TS, TL, TDD, T 6000) CR Przek adnia CVT AutoCommand AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 Mechanizm ró nicowy przód AGRIFARM GEAR SAE 80W90 Przek adnia redukcyjna przednia plus hamulce Przek adnia redukcyjna przednia bez hamulców AGRIFARM GEAR SAE 80W90 Przek adnia redukcyjna tylna AGRIFARM GEAR SAE 80W90 plus uk ad kierowniczy Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS CR Uk ad hydrauliczno - przek adniowy Mechanizm ró nicowy, przek adnia redukcyjna - przód, zwolnice -, przód AGRIFARM GEAR SAE 85W140* + LS Zwolnice ty, * do ciàgników o mocy pow. 200 KM zaleca si olej SAE 85W140 Przek adnia i tylna oê, zwolnice i przek adnia poêrednia Przek adnia Wa ek przegubowy i punkty smarowania Centralne smarowanie RENOLIT FLM 2, RENOLIN B 15 Przek adnie Wa przegubowy i punkty smarowania Smarowanie centralne RENOLIN B 15 Mechaniczna skrzynia biegów i zwolnice Uk ad hydrauliczno - hydrostatyczny Przek adnie kàtowe 12

13 2 TABELE DOBORU Tabele doboru Êrodków smarnych CASE miejsce smarowania zalecany Êrodek 1680 MAGNUM 180, 200, 220, 240, 270, 7130, 7140, 7240, 7250 Przek adnia g ówna, hydraulika, zwolnice AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Skrzynia przek adniowa wentylatora i przenoênika pochy ego AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 Skrzynia przek adni dolnego urzàdzenia wy adowczego AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 Skrzynia przek adni b bna i rozdrabniacza s omy AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 AGRIFARM MOT SAE 15W40 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy Przek adnia przedniego mostu, zwolnice AGRIFARM GEAR SAE 85W LS koncentrat CLAAS miejsce smarowania zalecany Êrodek MEGA 202I/II, 203I/II - silnik OM 366A MEGA 204 I/II; 208 I/II - silnik MB OM 336LA MEGA 218 I/II - silnik MB OM 441A MEGA 204 II, 208 II, 350, (360-MB 228.5) - silnik MB OM 906 LA (MB 228.5) TUCANO silnik MB OM 906 LA; 926 LA DOMINATOR Konserwacja silnika Skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM MOT SAE 15W40 ANTICORIT MR 20, Nap dzana oê kierowana Claas 4 Track Nap d kosy przyrzàdu niwnego, hydrostatyczny nap d jezdny Swobodnie poruszajàce si ko a z bate B ben m ockarni, dwustopniowa przek adnia regulacyjna sto u do rzepaku, nap d kos pionowych DUOTAC ZAHNRADSPRAY RENOLIN CLP 460 RENOLIN MR 20 TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 Konserwacja silnika ANTICORIT MR 20 Skrzynia biegów i zwolnice, Nap dzana oê kierowana Claas 4 Track Nap d kosy przyrzàdu niwnego, hydrostatyczny nap d jezdny RENOLIN MR 46 MC Swobodnie poruszajàce si ko a z bate DUOTAC ZAHNRADSPRAY B ben m ockarni, dwustopniowa przek adnia regulacyjna RENOLIN CLP 460 sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIN MR 20, Skrzynia biegów i zwolnice Nap d kosy i przyrzàdu niwnego, hydrostatyczny nap d jezdny Stalowe aƒcuchy rolkowe, wolnobie ne ko a z bate DUOTAC ZANHRADSPRAY Wide ki nabierajàce kana u wciàgajàcego RENOLIT FLM-2 sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIT MR 20 13

14 2 TABELE DOBORU CLAAS miejsce smarowania zalecany Êrodek LEXION , MEDION LEXION 580 (Montana), LEXION 750 LEXION 760/770 LEXION 760/770 TERRA TRAC LEXION 620,630,640,650,660, 670, 750 LEXION 670,750 TERRA TRAC LEXION 630, 670, 750 MONTANA LEXION 740 ATLES 926/936 ARES 800/600/500 CELTIS 400 (wszystkie) PALES DIONIS FRUCTUS, OM 502 LA Przek adnie: przek adnia g ówna, przek adnie tylne (2 stopniowe), planetarne; skrzynia biegów, przek adnia nap du kosy, b ben m ockarni Przek adnia rotacyjna TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40, TERRA TRAC: Przek adnia, ko o nap dowe przek adni, piasty kó przednich Ko a z bate, przek adnie aƒcuchowe sto u do rzepaku, nap d kos pionowych, hydrostatyczny nap d jezdny DUOTAC ZAHNRADSPRAY RENOLIN MR 20 (Mercedes Benz OM 502 LA) AGRIFARM MOT SAE 10W40 Skrzynia biegów Osie nap dzane Zwolnice o yska kó osi kierujàcej Hydraulika Renolin MR 46 MC B ben m ócàcy-przek adnia Przek adnia rotorów Przek adnia roz adunku zbiornika ziarna (Caterpillar C-13,C-9,C-6.6) AGRIFARM MOT SAE 15W40 Skrzynia biegów Osie nap dzane Zwolnice o yska kó osi kierujàcej Hydraulika Renolin MR 46 MC B ben m ócàcy-przek adnia Przek adnia rotorów Przek adnia roz adunku zbiornika ziarna Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, skrzynia wa ka odbioru mocy Zwolnice, oê przednia, przek adnia koƒcowa AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40, Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, skrzynia wa ka AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40, odbioru mocy Zwolnice, oê przednia, przek adnia koƒcowa Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, zwolnice AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40, OÊ przednia, przek adnia g ówna 14

15 2 TABELE DOBORU Tabele doboru Êrodków smarnych CLAAS miejsce smarowania zalecany Êrodek AXION 820,840 AXION 820, 840 CMATIC Uk ad przek adniowo - hydrauliczny, WOM AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40, OÊ przednia, przek adnia redukcyjna Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40, Przek adnia CMATIC AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40,, WOM OÊ przednia, przek adnia redukcyjna Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS gàsienicowy CHALLENGER 35-95E Sieczkarnia JAGUAR , adowacz samobie ny RANGER TARGO Prasa kostkujàca QUADRANT 1200 Przek adnia, przek adnie boczne Uk ad jezdny gàsienicowy ko a prowadzàce, napinajàce, nap dzajàce TITAN UTTO TO - 4 SAE 30 TITAN HYD 1030 TITAN UTTO TO - 4 SAE 30 Przek adnia rozdzielajàca Skrzynia biegów, system nap du osi kierujàcej Class 4 Track, zwolnice, przek adnia wentylatora Nap dzana oê kierowana, przek adnia ró nicowa Centralne smarowanie / RENOLIT LZR 2H Nap d Osie Przek adnia g ówna (standard, Powershift) TITAN ATF 3000 RENOLIN MR 68 MC/ TITAN HYD 1030 Dolna przek adnia kàtowa RENOLIN CLP 320 Przek adnia g ówna RENOLIN PG

16 2 TABELE DOBORU DEUTZ - FAHR miejsce smarowania zalecany Êrodek 4040, 4045, 4065, 4075, 4080, 4090, , 5680, 5690 AGROTRON, AGROCOMPACT, AGROKID, AGROPLUS AGROTRON 265 MK 3 AGROSTAR 6.71, 6.81, 8.31, TITAN SUPERSYN SAE 5W-50* Skrzynia biegów, AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 Przek adnie boczne, przek adnia b bna m ockarni, AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 aƒcuchy DUOTAC ZAHNRADSPRAY Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 ** * tylko dla serii 4075H/HTS od nr 6936 (powy ej 1996r.) ** tylko dla serii 4075; 240 KM, Skrzynia biegów Przek adnie boczne, przek adnia b bna m ockarni, AGRIFARM GEAR SAE LS 90 aƒcuchy DUOTAC ZAHNRADSPRAY Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 Skrzynia przek adniowa, hydraulika, uk ad kierowania, przedni WOM AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Zwolnice, przek adnie planetarne - boczne, przednia oê nap dowa - AGRIFARM STOU MC 10W-30 MC,* mechanizm ró nicowy ** Uk ady hamulcowy i w àczania sprz g a TITAN ATF 3000 / oê CARRARO, TITAN ZH 4300 B oê ZF *Agrokid, Agrocompact, Agroplus **Agrotron, Agrostar, TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 Uk ad przek adniowo - hydrauliczny, WOM AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Mechanizm ró nicowy przód, przek adnie redukcyjne: przód, ty (4x4) Uk ady hamulcowy i w àczania sprz g a TITAN ZH 4300 B oê ZF (zamiennik Pentosinu CHF 11 S) Skrzynia przek adniowa, hydraulika, uk ad kierowania, oê tylna, AGRIFARM STOU SAE 10W-30 MC przedni WOM Zwolnice, przek adnie planetarne - boczne Przednia oê nap dowa - mechanizm ró nicowy 16

17 2 TABELE DOBORU Tabele doboru Êrodków smarnych FENDT miejsce smarowania zalecany Êrodek FAVORIT 816, 818, 822, 824, Przek adnia hydrokinetyczna AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Skrzynia biegów i mechanizm ró nicowy AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Nap dy osi, przednia oê, piasta, wa przedni, wa y podnoszenia AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30 Uk ad wspomagania sprz g a i hamulców TITAN ZH 4300 B (Zamiennik Pentosin CHF 11 S) UWAGA: FARMER 200, 300, (500 tylko hamulce) MAINTAIN DOT 4 815, 817, 818, 820 VARIO FENDT 5180 E seria (odpowiednik MF 7240), AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Skrzynia biegów CVT i Vario, WOM AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Nap dy osi, przednia oê mechanizm ró nicowy, piasta, wa przedni, wa y podnoszenia, zwolnice: przednia, tylna Zwolnica przek adnia redukcyjna ty / Stummel /(818 Vario 729 i 820 Vario 731 AGRIFARM GEAR SAE 85W140 AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30, AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Uk ad wspomagania sprz g a i hamulców TITAN ZH 4300 B (Zamiennik Pentosin CHF 11 S) Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice; dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu TITAN GEAR HYP SAE 90 wy adowczego, hydrostatyczny Przek adnia sto kowa nape niania zbiornika; górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego; przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 JCB miejsce smarowania zalecany Êrodek adowacz samobie ny 3CX 217 Skrzynia biegów, Powershift, Synchro Shuttle TITAN UTTO T0-4 SAE 10W OÊ przednia, obudowa piasty AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 OÊ tylna, obudowa piasty AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 RENOLIN MR 15 17

18 2 TABELE DOBORU KLEINE miejsce smarowania zalecany Êrodek Kombajn do zbioru buraków SF-10 AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 Skrzynia biegów, przek adnie, zwolnice przód, ty, tylny most Smarowanie wysi gnika teleskopowego LAGERMEISTER WHS 2002 MANITOU miejsce smarowania zalecany Êrodek adowarka MT 840 CP Skrzynia przek adniowa TITAN UTTO TO-4 SAE 30 Mechanizm ró nicowy osi przedniej AGRIFARM UTTO PLUS Zwolnice przednie Mechanizm ró nicowy osi ty AGRIFARM UTTO PLUS Zwolnice tylne Smarowanie wysi gnika teleskopowego RENOLIT MO2 Przeguby z pierêcieniami RENOLIT MO2 Uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS MASSEY FERGUSON miejsce smarowania zalecany Êrodek 30/32/34/36/38/40, RS MF 7200 MF 7260 Beta, MF 7260 AL- 4 Beta, MF 7270 Beta, MF 7270 AL -4 Beta MF 7244 ACTIVA, MF 7245 ACTIVA, MF 7246 ACTIVA AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40, Przek adnia Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, hydrostatyczny Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic (dotyczy MF 7260 Beta - MF 7270 Beta) Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 AGRIFARM MOT SAE15W-40, Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, hydrostatyczny Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 18

19 2 TABELE DOBORU Tabele doboru Êrodków smarnych MASSEY FERGUSON miejsce smarowania zalecany Êrodek CENTORA 7280, S, 7245 S AL 7247 S seria nr (odpowiednik Fendt 6270 L) Skrzynia biegów, aƒcuchy i ci g a o ysko zawieszenia wahliwego ko a nap dowego, przystawka nap du listwy no a, punkty smarowania i powierzchnie Êlizgowe, Skrzynia biegów, mechanizm ró nicowy, zwolnice, dolna przek adnia AGRIFARM GEAR SAE 80W90 kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, hydrostatyczny Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu AGRIFARM GEAR SAE 80W90 wy adowczego, hydrostatyczny Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT (odpowiednik kombajnu Fendt 9460 R) Skrzynia biegów, hydrostatyczna Przek adnia nap du rotora PrzenoÊnik pochy y, zwolnice : z klasycznà osià tylnà; z nap dem na ko a osi tylnej TITAN GEAR HYP SAE 90 AGRIFARM GEAR SAE 80W /9795 Rotory Combine (odpowiednik kombajnu Fendt 9300R, 9350R) 4200, 6200, 7200, 8100, 8200, 9240 A AGRIFARM MOT 10W-40 Przek adnia, AGRIFARM UTTO LN Przek adnia nap du rotora TITAN GEAR HYP SAE 90 PrzenoÊnik pochy y Zwolnice : z klasycznà osià tylnà; z nap dem na ko a osi, tylnej AGRIFARM UTTO LN AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 Most p dny/uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 OÊ przednia Zwolnice ty (typ 4200, 6200) 19

20 2 TABELE DOBORU ZETOR miejsce smarowania zalecany Êrodek 3231, 3320, 3340, 3341, 5321, 5341, 7320, 7321, 7340, 7341 Skrzynia biegów AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30 Wspomaganie uk adu kierowniczego Przek adnia przedniego WOM Zwolnice przedniej osi z i bez hamulców FARMER miejsce smarowania zalecany Êrodek F8244C2 F10244C1 z silnikiem John Deere AGRIFARM MOT SAE 15W-50 Uk ad nap dowy, uk ad hydrauliczny, skrzynia przek adniowa AGRIFARM STOU SAE 10W-30 Przedni most, piasty przedniego mostu AGRIFARM STOU SAE 10W-30 Uk ad nap dowy, uk ad hydrauliczny, skrzynia przek adniowa AGRIFARM STOU SAE 10W-30 Przedni most, piasty przedniego mostu AGRIFARM STOU SAE 10W-30 Uk ad wspomagania (ciàgnik rolniczy F AGRIFARM STOU 10W-30 MC) HOLMER miejsce smarowania zalecany Êrodek Kombajn buraczany TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 Przek adnia nap du jazdy, nap du pomp TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90 OÊ przednia, tylna, zwolnice TITAN GEAR LS 90 RENOLIT 283 EP2 (RONOLIT MP 735) ROPA miejsce smarowania zalecany Êrodek Kombajn buraczany TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 Przek adnia hipoidalna, planetarna, mechanizm ró nicowy AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 Skrzynia biegów 2 biegowa TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90 Pompa przek adnia ró nicowa TITAN ATF 3000 SAME miejsce smarowania zalecany Êrodek SOLARIS, FRUTTETO, DORADO, ROLLER, EXPLORER, SILVER, IRON, DIAMOND TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 Skrzynia biegów, most tylny, podnoênik hydrauliczny, hydrostatyczny AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 uk ad sterowania, WOM przedni, nap d przedni, reduktory boczne Sterowanie hamulców, sprz g o TITAN ATF

21 2 TABELE DOBORU Tabele doboru Êrodków smarnych LAMBORGHINI miejsce smarowania zalecany Êrodek R1, F-PLUS, RS, LAMPO, GRAND PRIX, R4,R5,R6,R7,R8 Skrzynia biegów, zwolnice - ty, podnoênik hydrauliczny, hydrostatyczny uk ad sterowania, WOM przedni, nap d przedni, AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30 reduktory boczne Sterowanie hamulców, sprz g o TITAN ATF 3000 McCORMIK miejsce smarowania zalecany Êrodek V (F) 60/65/70/80 C 50/60/70/80/90/100, CX 50/60/70/80/90/100 MTX 110/125/140/ /155/175 Skrzynia biegów, hydraulika AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 OÊ przednia, most nap dowy AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Zwolnice, nap d koƒcowy, przek adnia planetarna Skrzynia biegów, hydraulika AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 OÊ przednia, most nap dowy AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 Zwolnice, nap d koƒcowy, przek adnia planetarna AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Skrzynia biegów, hydraulika AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 OÊ przednia, zwolnice, przek adnia planetarna, nap d koƒcowy AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 PRONAR NAREV miejsce smarowania zalecany Êrodek 80 A, 82 A, 82 SA, 82 TSA, 1025 A, 1523 A 1221 A Przedni most nap dowy, przek adnia g ówna, zwolnice TITAN TRANS SAE 15W-40 TITAN TRANS SAE 15W-40 TITAN TRANS SAE 15W-40 Uk ad nap dowy - skrzynia przek adniowa, most tylny Przedni most nap dowy, przek adnia g ówna, zwolnice TITAN TRANS SAE 15W-40 Uk ad kierowniczy TITAN TRANS SAE 15W-40 URSUS miejsce smarowania zalecany Êrodek C-330, C-360, C-385, U-912, U-1012, U-1014, U-1201, U-1204, U-1614 AGRIFARM MOT SAE 15W-50, Skrzynia biegów, przek adnia g ówna, zwolnice, AGRIFARM GEAR 80W-90, serwomechanizm uk adu kierowniczego AGRIFARM HYDRO VG 46, 21

22 2 TABELE DOBORU URSUS miejsce smarowania zalecany Êrodek Z- 056, Z-058 REKORD Sieczkarnia Z- 281, Z-310, Z-320 AGRIFARM MOT SAE 15W-50 AGRIFARM HYDRO VG 46 AGRIFARM MOT SAE 15W-50 AGRIFARM HYDRO VG 100 Kosiarka rotacyjna, przek adnia sto kowa AGRIFARM HYDRO VG 100 BOBCAT Przek adnia, RENOLIT EP2, RENOLIT FLM 2 VALTRA T132 Versu, T152 Versu, T162eV (ECO), T172 Versu, T182 Versu, T202 Versu T132, Direct, T152D, T162D, T172D, T182D, T202D TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40,, AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 Skrzynia biegów Mechanizm ró nicowy przód, zwolnice przód Przystawka odbioru mocy, przód TITAN ATF 5000 SL AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40, T 120,T 121c, T 131c, T 161LS, T 171LS, T 180CR T190CR, T 191LS, N 122 Direct, N 142 Direct N 82, 92,N101, N111e (EcoPower), N121LS, N141, N 141H Most p dny (skrzynia biegów), uk ad hydrauliczny Mechanizm ró nicowy przód, zwolnice przód Przystawka odbioru mocy WOM Most p dny (skrzynia biegów), uk ad hydrauliczny Mechanizm ró nicowy przód, zwolnice przód Przystawka odbioru mocy WOM, przód TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40,, AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W- 40 TITAN ATF 5000 SL TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40,, AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 TITAN ATF 5000 SL 22

23 2 TABELE DOBORU Tabele doboru Êrodków smarnych VALTRA A 72, A82, A92 TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40,, AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 Skrzynia biegów Mechanizm ró nicowy przód, zwolnice przód Przystawka odbioru mocy WOM, przód AGRIFARM STOU MC 10W-40 C 90, C150, M 120, XM150,T 170, T 170c Skrzynia przek adniowa, hydraulika Mechanizm ró nicowy przód, zwolnice przód Przystawka odbioru mocy WOM, przód, AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 AGRIFARM GEAR LS 90 TITAN ATF 5000 SL KUBOTA L 40, L 5740, M 40, M 9540 AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40, Skrzynia biegów, oê, mechanizm ró nicowy - przód TITAN UTTO PLUS 5W-30 23

24 3 LABORATORIUM Analizy serwisowe Êrodków smarnych przeprowadzane w laboratorium Fuchs Analiza parametrów oleju pracujàcego w maszynach rolniczych LepkoÊç kinematyczna i strukturalna, klasa czystoêci i poziom zanieczyszczeƒ sta ych i ciek ych (sadza, osady, woda, glikol, paliwo), interakcja oleju z wodà i powietrzem, ochrona silnika przed korozjà. Analiza stopnia przepracowania oleju ustalenie indywidualnych okresów bezwymianowej eksploatacji maszyn rolniczych Ca kowita liczba zasadowa (TBN), ca kowita liczba kwasowa (TAN), zawartoêç sadzy, stopieƒ przeobra enia, udzia dodatków uszlachetniajàcych, analiza w asnoêci smarnych. Analiza stopnia zu ycia maszyn i urzàdzeƒ rolniczych Predykcyjny, trybologiczny system monitoringu stanu urzàdzeƒ na podstawie wszechstronnej analizy Êrodka smarnego analiza pierwiastkowa (spektralna analiza emisyjna ICP), analiza grupowa (chromatografia gazowa), analiza mikroskopowa, analiza trendu. Identyfikacja Produktów Fourierowska analiza spektralna w podczerwieni (FTIR), spektralna analiza emisyjna (ICP), chromatografia gazowa (GC). Laboratorium kontroli jakoêci serwisu zewn trznego Fuchs Ârodki smarne eksploatowane w maszynach rolniczych poddawane sà ogromnym obcià eniom. Bie àca kontrola podstawowych parametrów zastosowanych olejów hydraulicz - nych, przek adniowych czy silnikowych pozwala na zoptymalizowanie serwisu, a tak e zapobiega przedwczesnemu zu yciu maszyny. Dzi ki optymalizacji przeglàdów, opartej na rzetelnych badaniach laboratoryjnych, nasi Klienci uzyskujà znaczàce oszcz dnoêci przy codziennej eksploatacji swoich maszyn. Aktywne uczestnictwo w bran y samochodowej i rolniczej: wspó praca z in ynierami wdro eniowymi i mened erami produktu prowadzenie szkoleƒ zespo owa interpretacja wyników i ich raportowanie 80 lat doêwiadczeƒ na Êwiecie we wspó pracy z Klientami. 24

25 rozpuszczona woda (niewidoczna) olej - woda - emulsja (m tna) czysta woda (odseparowana) Rozmiar czàstek [μm] bez wody z 1% wody AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 INNY OLEJ 10W ,1 C 265 C 115 C 190 C 248 C [V] 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 a b c Fragment obrazu sàczka: a: kl. 10 (NAS 1638); b: kl. 8 (NAS 1638); c: kl. 2 (NAS 1638) Organizacja serwisu technicznego i doradztwa specjalistycznego: sta a obs uga logistyczno-doradcza Klienta prowadzona przez in ynierów wdro eniowych/specjalistów ds. Êrodków smarnych specjalistyczne doradztwo, wdro enia i nadzór projektów technicznych prowadzone przez mened erów produktu /g ównych specjalistów ds. Êrodków smarnych budowa baz danych i nadzór nad dokumentacjà kontrola jakoêci i certyfikacja wytwarzanych produktów oraz monitoring w asnoêci Êrodków smarnych pracujàcych u Klienta ca oêciowe Zarzàdzanie Gospodarkà Smarnà u Klienta - Total Fluid Management organizacja szkoleƒ oraz bran owych seminariów dla Klientów firmy FUCHS. 25

26 4 INTERNETOWY SERWIS DOBORU W celu u atwienia doboru optymalnych Êrodków smarnych dla ka dego typu i modelu maszyny koncern Fuchs stworzy specjalny internetowy serwis. Pod adresem znajduje si obszerna baza maszyn rolniczych, budowlanych, samochodów osobowych i ci arowych oraz pojazdów u ytkowych wraz z kompletnymi doborami Êrodków smarnych. W bazie znajdujà si równie informacje dotyczàce zalecanych przebiegów pomi dzy wymianami oraz pojemnoêci poszczególnych uk adów. 26

27 zaawansowane technologicznie oleje silnikowe do samochodów osobowych Najwy sze osiàgi Oszcz dnoêç paliwa Ochrona przed zu yciem Oleje Titan stosowane sà w monta u fabrycznym przez BMW, Mercedes, grup Volkswagen.

28 FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o Gliwice, ul. Kujawska 102, tel. (32) , fax (32) , BIURA Bydgoszcz ul. Toruƒska 114/116 tel. (52) fax (52) Olsztyn ul. Lubelska 3, pok. 4 tel. kom tel. kom Poznaƒ ul. Dziadoszaƒska 10 tel. (61) fax (61) Warszawa ul. Wólczyƒska 133 tel. (22) fax (22) Wroc aw ul. Obornicka 131 tel. (71) fax (71) /2013

Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012

Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012 Ârodki smarne dla rolnictwa Oleje i smary dla rolnictwa Od wielu lat firma Fuchs dostarcza Êrodki smarne producentom silników, przek adni i hydrauliki - jako doêwiadczony, niezale ny producent Êrodków

Bardziej szczegółowo

Srodki. smarne. dla rolnictwa

Srodki. smarne. dla rolnictwa Srodki smarne dla rolnictwa ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE

ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy się i koncentrujemy na

Bardziej szczegółowo

STANDARDY: ACEA E4 APROBATY: IVECO SHPDO, DAF LD, MACK EO-L, MERCEDES BENZ page 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RXD, SCANIA LDF

STANDARDY: ACEA E4 APROBATY: IVECO SHPDO, DAF LD, MACK EO-L, MERCEDES BENZ page 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RXD, SCANIA LDF MOTUL TEKMA ULTIMA 10W-40 Syntetyczny olej silnikowy do samochodów ciężarowych "TECHNOSYNTHESE " Z silnikami DIESLA z turbodoładowaniem LONG DRAIN SAE 10W-40 ZASTOSOWANIE Odpowiedni do najnowszych generacji

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2015 LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala nam

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Proxima POWER Proxima POWER rok produkcji Typ ciągnika Typ silnika od do Proxima Power 85 1205 2009 Proxima Power 95 1005 2009 Proxima Power 105 1305 2009

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki,

Bardziej szczegółowo

A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W

A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W A/INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 094-342-78-31, fax 094-342-43-28.

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki,

Bardziej szczegółowo

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel. Rafineria w Jasle producent olei RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 797 734 446 technologia M-ACTIVE Rafineria w Jaśle jako pierwsza w produktach

Bardziej szczegółowo

Środki. smarne silniki przekładnie hydraulika

Środki. smarne silniki przekładnie hydraulika Środki smarne silniki przekładnie hydraulika Firma Fuchs powstała w Niemczech w 131 roku. W Polsce istnieje od ponad 20 lat. Posiada oddziały i filie na całym świecie. Jest największym na świecie, niezależnym

Bardziej szczegółowo

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel. Rafineria w Jasle producent olei RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 797 734 446 technologia M-ACTIVE Rafineria w Jaśle jest liderem w prowadzaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (STYCZEŃ 2017)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (STYCZEŃ 2017) CS1 745S CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6 956 / 1056 XL CS7 554 / 644 INTERNATIONAL CS8 946 / 955 / 1046 INTERNATIONAL CS9 1255

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016) 745S Z NAPĘDEM PRZEDNIM BEZ NAPĘDU PRZEDNIEGO CS2 745S CS3 833 IT 2600 IT 2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016) 745S Z NAPĘDEM PRZEDNIM BEZ NAPĘDU PRZEDNIEGO CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do maszyn budowlanych

Środki smarne do maszyn budowlanych Środki smarne do maszyn budowlanych ŚRODKI SMARNE. TECHNOLOGIA. LUDZIE. Bliskość - znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2017)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2017) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2017) 745S CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6 956 / 1046 / 1056 XL CS7 554 / 644 INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Produkty dla rolnictwa

Produkty dla rolnictwa Produkty dla rolnictwa W parku maszynowym polskich gospodarstw można znaleźć zarówno maszyny kilkunastoletnie jak i maszyny nowe działające w oparciu o najnowsze technologie. Jednak niezależnie od wieku,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017) 745S CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6 956 / 1056 XL CS7 554 / 644 INTERNATIONAL CS8

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Forterra HSX

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Forterra HSX Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Forterra HSX Forterra HSX Typ ciągnika Typ silnika Stage 3A Stage 3B od Forterra HSX 100 1005 1006 2012 Forterra HSX 110 1305 1306 2012 Forterra HSX 120

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Grupa OLEJE SILNIKOWE

Załącznik nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Grupa OLEJE SILNIKOWE Załącznik nr 1 II Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów: hydraulicznego, przekładniowego, silnikowego, sprężarkowego, płynów i smarów do samochodów, maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

- hydrauliczny HVLP46 DIN 51524/2 L hamulcowy DOT 3 L 8 Płyny: - układ chłodzenia silnika Antifrezee lub

- hydrauliczny HVLP46 DIN 51524/2 L hamulcowy DOT 3 L 8 Płyny: - układ chłodzenia silnika Antifrezee lub Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa olei oraz płynów eksploatacyjnych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008

CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008 CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008 Poz. Nazwa produktu Kod Opak. specyfikacja produktu l. 1 2 3 4 OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 1 VISCO 7000 0W-40 VIV7A46

Bardziej szczegółowo

GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ

GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ Już rusza GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ FILTR HYDRAULICZNY HP191 do DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR): MASZYNY ROLNICZE: AGROFARM, AGROFARM COM3, AGROFARM COM3 TTV, AGROFARM T-TB COM3, AGROKID, AGROLUX, AGROLUX

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA W ROLNICTWIE MENU

ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA W ROLNICTWIE MENU ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA W ROLNICTWIE WSTĘP TABELA ZAMIENNIKÓW OLEJE SILNIKOWE I UNIWERSLANE PRODUKTY SPECJALISYCZNE ZESPOŁY PRZEKŁADNIOWO HYDRAULICZNE TABELE OLEJÓW ZALECANYCH MASSEY

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Najwyższa jakość EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ

Oferta specjalna. Najwyższa jakość EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ Oferta obowiązuje od 01.01. 28.02.2017 www.europart.net Oferta specjalna Najwyższa jakość Oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne oraz smary EUROPART. "Jeszcze większe bezpieczeństwo i niezawodność

Bardziej szczegółowo

10W 40 CI - 4 E 4 / E , ,28 220

10W 40 CI - 4 E 4 / E , ,28 220 Załącznik Nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa loco magazyn następujących olejów: Oferowane oleje muszą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI OLEJE SILNIKOWE. str. 5 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE. str. 8 OLEJE DO PRZEK ADNI

SPIS TREŒCI OLEJE SILNIKOWE. str. 5 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE. str. 8 OLEJE DO PRZEK ADNI SPIS TREŒCI e OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE str. OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY CIÊ AROWE, AUTOBUSY CIÊ KIE MASZYNY ROBOCZE MASZYNY ROLNICZE MOTOCYKLE, LEKKIE

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do autobusów i cieżarówek

Środki smarne do autobusów i cieżarówek Środki smarne do autobusów i cieżarówek Sztuka wyboru właściwego oleju silnikowego Osoby wybierające środki smarne do swoich pojazdów muszą brać pod uwagę szereg istotnych czynników. Ogólnie obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do autobusów i cieżarówek

Środki smarne do autobusów i cieżarówek Środki smarne do autobusów i cieżarówek Sztuka wyboru właściwego oleju silnikowego Osoby wybierające środki smarne do swoich pojazdów muszą brać pod uwagę szereg istotnych czynników. Ogólnie obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Część IV- FORMULARZ CENOWY

Część IV- FORMULARZ CENOWY Część IV- FORMULARZ CENOWY Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa L.p. 1 2 3 4 5 Dodatek do benzyny czyszczący układ wtryskowy oraz podnoszący

Bardziej szczegółowo

Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące

Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące KAMOKA rozszerzyła ofertę produktów o nowe linie. Na rynku są już dostępne produkty z grupy olejów silnikowych i przekładniowych oraz

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do pojazdów

Środki smarne do pojazdów 58 ŚRODKI SMARNE DO POJAZDÓW ŚRODKI SMARNE DO POJAZDÓW 59 Środki smarne do pojazdów Osoby pragnące wybrać oleje do swoich pojazdów wkraczają do złożonego świata, w którym znaczenie ma nawet najdrobniejszy

Bardziej szczegółowo

Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki

Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki Statoil na świecie Statoil jest międzynarodową firmą energetyczną działającą w 40 krajach. W oparciu o ponad 35 lat doświadczeń w produkcji ropy i gazu na Norweskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH

RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH NOWOŚCI 07/2016 Czosnów 29.07.2016r. RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA NETTO PA7730 Filtr powietrza TOYOTA SF 49,79 ZŁ SL60103 Filtr powietrza (wózek widłowy)

Bardziej szczegółowo

Produkty koncernu FUCHS Przyporządkowanie zastosowań Aby odszukać żądany produkt użyj polecenia "Wyszukaj" - skrót Ctrl+F.

Produkty koncernu FUCHS Przyporządkowanie zastosowań Aby odszukać żądany produkt użyj polecenia Wyszukaj - skrót Ctrl+F. TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1

Bardziej szczegółowo

PEWNY CHWYT. ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104 h= 3,25 [m] Q = 1200 [kg]

PEWNY CHWYT. ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104 h= 3,25 [m] Q = 1200 [kg] ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104 h= 3,25 [m] Q = 1200 [kg] PEWNY CHWYT ŁADOWACZ Ł-104 WSPÓŁPRACUJE Z CIĄGNIKAMI: Case: JX (60, 70), Quantum 85 C Deutz Fahr: Agroplus (67 DT, 80 DT, 310, 315, 320) Agroplus (310,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające zużycie silnika i paliwa

Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające zużycie silnika i paliwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. ul. Kujawska 102, 44-101 Gliwice tel. +48 32 40 12 200, fax: +48 32 230 25 90 www.fuchs-oil.pl; e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające

Bardziej szczegółowo

Bardzo wysoka moc smarowania zmniejszająca tarcie i zużycie. Zawiera dodatki EP (Extreme Pressure), antykorozyjne, antypienne.

Bardzo wysoka moc smarowania zmniejszająca tarcie i zużycie. Zawiera dodatki EP (Extreme Pressure), antykorozyjne, antypienne. MOTUL 90PA Olej do tylnych mostów z blokadą mechanizmu różnicowego Do samochodów sportowych, osobowych i terenowych SAE 90 Specjalna formuła do tylnych mostów z blokadą mechanizmu różnicowego. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r. nazwa produktu specyfikacja (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr 1 2 3 4 5 6 7

CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r. nazwa produktu specyfikacja (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr 1 2 3 4 5 6 7 CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r zalecana poz. cena sprzedaży cena nazwa produktu kod opakowa netto loco detaliczna specyfikacja produktu nie magazyn Motul brutto (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr

Bardziej szczegółowo

Środki smarne dla motoryzacji

Środki smarne dla motoryzacji Środki smarne dla motoryzacji ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski ul. Północna Ostrów Mazowiecka NIP REGON

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski ul. Północna Ostrów Mazowiecka NIP REGON HYDROMETAL Wykaz ciągników do których HYDROMETAL posiada opracowane konstrukcje wsporcze. Mounting brackets Konsolenliste Marka ciągnika Make of tractor Model ciągnika Zalecany typ ładowacza Agrifarm 550

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW

OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW Promocja trwa do dnia 31 marca 2011 Lp. Typ Kod Cena Zastosowanie Zamiennik 1 Filtr powietrza AF1657 14,69 zł WISCONSIN, BENFORD 2 Filtr powietrza AF1753 159,90 zł BUCYRUS 3 Filtr

Bardziej szczegółowo

MOTOR OIL CHARAKTERYSTYKA. www.innochem.pl

MOTOR OIL CHARAKTERYSTYKA. www.innochem.pl CHARAKTERYSTYKA Royal Purple Motor Oil to syntetyczny olej silnikowy zalecany do stosowania we wszystkich typach 4-suwowych silników benzynowych jak i 2-suwowych oraz 4- suwowych silników Diesla, we flotach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: TT-61-74/2014 Załącznik nr 4 Arkusz kalkulacyjny formularza oferty. Ilość [litr]

Numer sprawy: TT-61-74/2014 Załącznik nr 4 Arkusz kalkulacyjny formularza oferty. Ilość [litr] Numer sprawy: TT-6-7/0 Załącznik nr Arkusz kalkulacyjny formularza oferty 6 7 GRUPA I. Opis: Olej silnikowy samochodów osobowych wysokiej jakości zalecany do stosowania w silnikach wysokoprężnych. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis L.p. Nr Indeksu Zdjęcie Opis Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l 1. 25-01-00-0008 - wyprodukowany specjalnie do samochodów FORD - Ford Formula F - NOWA JAKOŚĆ - ulepszona formuła oleju - w pełni syntetyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy. ZADANIE I Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, płynu chłodzącego i hamulcowego do samochodów

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe LOTOS z formułą Thermal Control

Oleje silnikowe LOTOS z formułą Thermal Control Oleje silnikowe z formułą Thermal Control INTELIGENTNA FORMUŁA BEZGRANICZNA OCHRONA W olejach rodziny Thermal Control zostały zastosowane tak dobrane składniki, że zapewniają pełną ochronę silnika już

Bardziej szczegółowo

DURON-E Heavy Duty Engine Oils

DURON-E Heavy Duty Engine Oils Heavy Duty Engine Oils Wprowadzenie Wielosezonowe oleje Petro-Canada to najnowocześniejsze oleje silnikowe do samochodów ciężarowych, przewyższające wymagania API CJ-4. Są odpowiednie do zastosowania w

Bardziej szczegółowo

DURON-E Heavy Duty Engine Oils

DURON-E Heavy Duty Engine Oils Heavy Duty Engine Oils Wprowadzenie Najnowszej generacji oleje typu low SAPS powstałe z myślą o nowoczesnych, wysokoprężnych silnikach spełniających rygorystyczne normy emisji spalin Euro4 i Euro 5. Dzięki

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT. P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł

ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT. P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOGOWA NETTO P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł P763835 Filtr hydrauliczny HEXAGONAL HOUSING DONALDSON OFF 121,35

Bardziej szczegółowo

Zabawki rolnicze. Ciągniki Przyczepy Maszyny Kombajny Zestawy Pojazdy specjalne Z napędem na pedały

Zabawki rolnicze. Ciągniki Przyczepy Maszyny Kombajny Zestawy Pojazdy specjalne Z napędem na pedały Zabawki rolnicze Ciągniki Przyczepy Maszyny Kombajny Zestawy Pojazdy specjalne Z napędem na pedały Indeks artykułów Str. 348 Zabawki rolnicze - Ciągniki... 349 John Deere 6920... 349 Massey Ferguson 8240...

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

HURTOWY CENNIK SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CASTROL obowiązuje od 1 kwietnia 2014

HURTOWY CENNIK SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CASTROL obowiązuje od 1 kwietnia 2014 1 BP Europa SE, Oddział w Polsce OLEJE SILNIKOWE - PRODUKTY DETALICZNE - SAMOCHODY OSOBOWE 1 EDGE SAE W-30 10C8E 12 x 1 660 31,89 31,89 81,22 81,22 2 ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.1,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1 OLEJE SILNIKOWE ENERGY EFFICIENT Millers Oils EE Longlife C3 5w30 205 6412,87 7887,83 31,28 38,48 ACEA C3-10, A3/B4-04, API SN/CF, BMW Longlife 04, Mercedes Benz 229.51 25 823,8 1013,27 32,95 40,53 GM/Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania IDC4E OFF-HIGHWAY

Aktualizacja oprogramowania IDC4E OFF-HIGHWAY Aktualizacja oprogramowania IDC4E OFF-HIGHWAY 14.0.0 Najnowsza wersja oprogramowania IDC4E OFF-HIGHWAY wersja 14 to wynik intensywnych prac rozwojowych prowadzonych przez techników firmy TEXA, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w

oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w Marka oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w konkurencyjnych cenach. Oleje i płyny to produkty z doskonałą relacją ceny do jakości. Wyróżniają się nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a...

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... Zadanie A Kategoria CPV 09211100-2 1* Olej przekładniowy wielosezonowy 80W/90 a 20 L litr 8 000 2* Olej przekładniowy wielosezonowy 85W/140 a 208 L litr

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30

Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30 MOTUL 8100 E-TECH LITE 0W-30 Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30 Olej silnikowy specjalnie zaprojektowany do długich okresów przebiegu

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe Turdus

Oleje silnikowe Turdus Oleje silnikowe Turdus OLEJE Wiemy, że pojazdy o wyjątkowych osiągach wymagają wyjątkowego oleju. Mamy na uwadze obostrzenia związane z ograniczeniem norm emisji szkodliwych substancji, konieczność dalszego

Bardziej szczegółowo

Catálogo de Productos Katalog Produktów

Catálogo de Productos Katalog Produktów Catálogo de Productos Katalog Produktów En el año 2007, Industrial Química Riojana S.A. crea la marca corporativa de lubricantes MatraX, con el fin de ofrecer un producto de calidad al servicio de la

Bardziej szczegółowo

Odkryj nowe oleje do zadań specjalnych

Odkryj nowe oleje do zadań specjalnych Odkryj nowe oleje do zadań specjalnych Specjalnością naszej firmy są profesjonalne środki smarne oraz płyny eksploatacyjne najwyższej jakości, stosowane w przemyśle ciężkim, samochodowym oraz w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowych olejów przekładniowych Kraft

Wykaz nowych olejów przekładniowych Kraft 1. GearSynt 75W-90 GL-4/5 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym przeznaczonym do stosowania w skrzyniach biegów pojazdów samochodowych oraz przekładniach głównych, wszędzie tam gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1 OLEJE SILNIKOWE ENERGY EFFICIENT Nazwa produktu op cena netto/op cena brutto/op cena netto/l cena brutto/l Millers Oils EE Longlife C3 5w30 205 6412,87 7887,83 31,28 38,48 ACEA C3-10, A3/B4-04, API SN/CF,

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej OLEJE SILNIKOWE

Formularz kalkulacji cenowej OLEJE SILNIKOWE Formuarz kakuacji cenowej.. pieczęć wykonawcy Arkusz1 Formuarz kakuacji cenowej Załącznik nr 5 do siwz Lp. Produkt Wymagania kasa epkości, kasa jakości, aprobata/norma producentów samochodów/siników Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI SMARNE KATALOG PRODUKTÓW

ŚRODKI SMARNE KATALOG PRODUKTÓW ŚRODKI SMARNE KATALOG PRODUKTÓW OLEJE INFORMACJE TECHNICZNE 1. Parametry określające oleje smarowe. a) Lepkość oleju jest właściwością płynów i miarą ich tarcia wewnętrznego, która polega na przemieszczaniu

Bardziej szczegółowo

edycja 2011 Katalog środków smarnych do samochodów ciężarowych

edycja 2011 Katalog środków smarnych do samochodów ciężarowych edycja 2011 Katalog środków smarnych do samochodów ciężarowych Spis treści OLEJE SILNIKOWE RUBIA TIR 9900 FE 5W-30; RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 4 RUBIA TIR 8900 10W-40; RUBIA TIR 8600 10W-40 5 RUBIA POLYTRAFIC

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

S&S firma Sakowicz-Service jedyny przedstawiciel handlowy firmy SWD Lubricants GmbH Rheinol Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

S&S firma Sakowicz-Service jedyny przedstawiciel handlowy firmy SWD Lubricants GmbH Rheinol Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Produkty ROZDZIAŁY wedlug katalogu SWD 04 i 05 Wielosezonowe oleje silnikowe dla samochodów osobowych, dostawczych, oraz małych ciężarówek (do 3,5t) jak również jednosezonowe dla tych samych pojazdów Wielosezonowe

Bardziej szczegółowo

Statoil Lubricants Katalog produktów

Statoil Lubricants Katalog produktów Statoil Lubricants Katalog produktów SPIS TREŚCI ŚRODKI SMARNE DLA MOTORYZACJI 6 Olej silnikowy 8 Samochody osobowe i dostawcze 8 Pojazdy ciężkie 9 Silniki gazowe 12 Rajdy 12 Rolnictwo 13 Silniki do lokomotyw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę oleju oraz smarów.

Specyfikacja warunków zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę oleju oraz smarów. Ostrołęka, dn. 07.11.2012 Specyfikacja warunków zamówienia W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę oleju oraz smarów. Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ul. Kołobrzeska

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPTYMALIZACJI SMAROWANIA dla Kopalni, Kamieniołomów i Budownictwa

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPTYMALIZACJI SMAROWANIA dla Kopalni, Kamieniołomów i Budownictwa 9001 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPTYMALIZACJI SMAROWANIA dla Kopalni, Kamieniołomów i Budownictwa Smary Pasty Produktyspecjalnedotwartychprzekładninapędowych SpecjalnyProgramSerwisowy Jakość na pierwszym miejscu

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych

Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych Odpowiedni olej silnikowy odrębna dziedzina nauki Osoba odpowiedzialna za wybór olejów dla warsztatu samochodowego musi przeanalizować szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Szanowny kliencie! PPHM od 1991 roku zajmuje się produkcją filtrów i wkładów filtracyjnych do różnych pojazdów i maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Od etapu projektowania filtra, poprzez dobór materiałów,

Bardziej szczegółowo

Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa

Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa Rozwiązania dla wyzwań na wielką skalę Każdy, kto wybiera środki smarne do swoich maszyn, wkracza do złożonego, pełnego detali świata. Wyzwanie polega tu na znalezieniu

Bardziej szczegółowo

Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r.

Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r. Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r. Valvoline Polska Ashland Poland Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 75 02-230 Warszawa Tel: (22) 334 40 51/96 Fax: (22) 334 40 60

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WŁASNOŚCI ZALECENIA MOTUL SPECIFIC VW /503.00/ W-30

ZASTOSOWANIE WŁASNOŚCI ZALECENIA MOTUL SPECIFIC VW /503.00/ W-30 MOTUL SPECIFIC VW 506.01/503.00/506.00 0W-30 Olej do benzynowych i Diesla - VOLKSWAGEN. APROBATA: VW 503.00/506.00/506.01 100% SYNTETYCZNY - BAZA ESTROWA SAE 0W-30 Oszczędzający paliwo olej specjalnie

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

EGYÉB GÉPEK KATALÓGUSA

EGYÉB GÉPEK KATALÓGUSA EGYÉB GÉPEK KATALÓGUSA WYWROTNICA SKRZYNIOPALET WS/G WS/G stacjonarna kw 2,5 silnik elektryczny Udźwig kg 500 Min załadowania skrzyniopalety 3 Napięcie zasilania V 400 Masa kg 640 Rozmiar skrzyniopalet

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Cenowa

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Cenowa Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Cenowa Zadanie A Kategoria CPV 09211000-1 L.p. Asortyment Kod CN Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 K.C.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 K.C. FARTUCHY, ODBOJE, GUMY 1 PODKŁADKA GUMOWA POD MAGNES FI 76mm OŚWIETLENIE ROBOCZE, ANTENY KORKI OLEJU, PALIWA, ZAŚLEPIAJĄCE ZABEZP. WLEWU PALIWA FI 80mm, NA KŁÓDKĘ PGPM76 PGPM76 POLSKA PRODUKCJA ZFI80KL

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CASTROL VECTON POMAGA ZMAKSYMALIZOWAĆ RENTOWNOŚĆ TWOJEJ FLOTY I TWOJEJ FIRMY

KATALOG PRODUKTÓW CASTROL VECTON POMAGA ZMAKSYMALIZOWAĆ RENTOWNOŚĆ TWOJEJ FLOTY I TWOJEJ FIRMY CASTROL VECTON POMAGA ZMAKSYMALIZOWAĆ RENTOWNOŚĆ TWOJEJ FLOTY I TWOJEJ FIRMY KATALOG PRODUKTÓW ZAWIERA OLEJE PRZEKŁADNIOWE CASTROL Przewyższa nawet o 40% wymagania norm przemysłu motoryzacyjnego * TO WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo