Ârodki smarne dla motoryzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji"

Transkrypt

1 Ârodki smarne dla motoryzacji

2 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki, które chronià i smarujà od poczàtku Fuchs liderem w nape nianiu fabrycznym w Niemczech Fabryki na ca ym Êwiecie, m.in. w Gliwicach 2

3 Liczby i fakty ZAK AD PRODUKCYJNY W POLSCE: GLIWICE PRZYNALE NOÂC: PETROLUB SE G ÓWNA SIEDZIBA: Mannheim, Niemcy PRAWDZIWY SPECJALISTA W ZAKRESIE ÂRODKÓW SMARNYCH: 100% koncentracja na Êrodkach smarnych PE NA GAMA PRODUKTÓW: ponad produktów, CERTYFIKOWANY PRZEZ: DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 Od ponad 80 lat wszelkie dzia ania oraz projekty badawcze koncentrujemy na rozwoju innowacyjnych Êrodków smarnych. Nasza specjalizacja na tym polu oznacza ciàg y wzrost zarówno geograficzny, jak i techniczny. Nieustannie udoskonalamy i rozwijamy zakres zastosowaƒ naszych nowoczesnych produktów. Dzisiaj Fuchs jest firmà oferujàcà najwy szej klasy Êrodki smarne na ca ym Êwiecie, w ka dej ga zi przemys u. Co sprawia, e nasze produkty sà tak wartoêciowe? Opracowujemy Êrodki smarne do konkretnego zastosowania, dopasowane do wymogów i procesów produkcyjnych naszych partnerów. Wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiàzaƒ dla klientów. Taki rodzaj wspó pracy jest unikalny w swojej formie i zakresie. W naszej dzia alnoêci opieramy si na jednym kluczowym czynniku: jesteêmy najwi kszym na Êwiecie niezale nym producentem Êrodków smarnych. I w aênie ta niezale noêç nas wyró nia wizjonerskie po dej- Êcie sprawia, e jesteêmy otwarci na nowe metody i roz wiàza nia, które sà podstawà innowacji. A innowacje to znak firmowy Fuchsa. 3

4 UTRZYMUJEMY ÂWIAT W RUCHU Rozwiàzania skrojone na miar w dziedzinie olejów dla motoryzacji Kompletna gama produktów do wszystkich zastosowaƒ w motoryzacji Prze omowa technologia XTL (Xtreme Temperature Lubrication) 4

5 Prze omowa technologia XTL (Xtreme Temperature Lubrication) Nowa technologia olejów bazowych XTL, charakteryzujàca si ekstremalnie wysokim wskaênikiem lepkoêci oraz wybitnà odpornoêcià na starzenie, zapewnia szybszà cyrkulacj oleju oraz znacznie zwi kszonà ochron silnika w d ugim okresie. Podczas rozruchu, oleje silnikowe w technologii XTL atwiej i szybciej docierajà do wspó pracujàcych elementów silnika - nawet w ekstremalnych warunkach pracy, w ca ym okresie pomi dzy wymianami. Oznacza to atwiejszy rozruch silnika i mniejsze zu ycie jego elementów, a ponadto ograniczenie zu ycia paliwa. Dodatkowo, w porównaniu z konwencjonalnym olejem, zu ycie oleju w trakcie eksploatacji równie ulega zmniejszeniu. TECHNOLOGY 5

6 6 Ârodki smarne dla motoryzacji Spis treêci

7 1 Oleje silnikowe Oleje silnikowe samochody osobowe str. 8 Oleje silnikowe flota mieszana str. 10 Oleje silnikowe pojazdy u ytkowe str. 11 Oleje silnikowe jednosezonowe str. 14 Oleje do silników stacjonarnych zasilanych gazem str. 15 Oleje silnikowe sprz t p ywajàcy str. 16 Oleje do silników dwusuwowych str Oleje przek adniowe Oleje przek adniowe samochody osobowe str. 17 Oleje przek adniowe pojazdy u ytkowe str. 18 Oleje przek adniowe samochody osobowe i pojazdy u ytkowe str. 19 Oleje wielofunkcyjne maszyny budowlane str. 20 Oleje do przek adni automatycznych (ATF) str. 21 Oleje do przek adni dwusprz g owych (DCTF) str Oleje hudrauliczne str Produkty specjalne P yny hamulcowe str. 25 P yny do uk adów ch odzenia str. 25 Dodatki do paliw str. 26 Ochrona przed korozjà str. 26 Ârodki myjàce str Smary str. 27 7

8 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GT1 SAE 0W-20 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy o prze omowej klasie lepkoêci, opracowany w najnowszej technologii XTL w oparciu o unikalne dodatki bezcynkowe. Przeznaczony do pojazdów o najwy szych osiàgach, nap dzanych silnikami benzynowymi oraz diesla. ACEA C2 ACEA A5/B5 API SL ILSAC GF-4 GT1 EVO SAE 0W-20 XTL TECHNOLOGY Olej silnikowy najwy szej jakoêci, oparty na technologii XTL. Jest pierwszym produktem na rynku, który posiada dopuszczenie BMW LONGLIFE-14 FE+. Przeznaczony jest do najnowszych, paliwooszcz dnych silników benzynowych BMW. Gwarantuje krótki czas rozruchu silnika oraz dotarcia oleju do w z ów smarowania (nawet przy bardzo niskich temperaturach), redukcj zu ycia paliwa i mniejsze zu ycie oleju. ACEA A1 / B1 BMW LONGLIFE-14 FE+ TOYOTA HONDA GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do samochodów z filtrami czàstek sta ych o wyd u onych i standardowych przebiegach pomi dzy wymianami. ACEA C1 ACEA A5/B5 JASO DL-1 FORD WSS-M2C934-B MAZDA GT1 PRO C-2 SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do samochodów koncernu PSA z filtrami czàstek sta ych o wyd u onych i standardowych przebiegach pomi dzy wymianami. ACEA C2 API SN/SM/CF PSA B RENAULT RN0700 ACEA A5/B5 FIAT S1 HONDA SUBARU SUZUKI TOYOTA GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy opracowany w nowej technologii XTL dla maksymalnego u atwienia rozruchu zimnego silnika i popra wy jego osiàgów. Przeznaczony do nowoczesnych silników z wyd u onymi oraz standardowymi okresami serwisowymi. Opracowany specjalnie do pojazdów VW i Mercedes Benz wyposa onych w filtry czàstek sta ych. BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL PORSCHE C30 VW / ACEA C3 ACEA A3/B4 FORD M2C917-A GT1 PRO C-4 SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do pojazdów ze standardowymi i wyd u onymi okresami wymian. Opracowany do samochodów Renault z turbospr arkà i systemami oczyszczania spalin. ACEA C4 MB-APPROVAL RENAULT RN0720 GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy opracowany w nowej technologii XTL dla maksymalnego u atwienia rozruchu zimnego silnika i popra wy jego osiàgów. Przeznaczony do nowoczesnych silników z wyd u onymi oraz standardowymi okresami serwisowymi. Opracowany specjalnie do pojazdów BMW, Mercedes Benz i Opel, wyposa onych w filtry czàstek sta ych. ACEA C3 API SN/SM BMW LONGLIFE-04 dexos2 TM (GB2C ) MB-APPROVAL VW / / ACEA A3/B4 FORD M2C917-A GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 8

9 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe Oleje silnikowe samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GT1 SAE 5W-40 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy opracowany w nowej technologii XTL dla maksymalnego u atwienia rozruchu zimnego silnika i poprawy jego osiàgów. Przeznaczony do nowoczesnych silników z wyd u onymi oraz standardowymi okresami serwisowymi. Opracowany specjalnie do pojazdów wyposa onych w filtry czàstek sta ych. ACEA C3 API SN/SM/CF FORD M2C917-A BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL MB-APPROVAL PORSCHE A40 RENAULT RN0700/ RN0710 VW / / ACEA A3/B4 FIAT S2 Supersyn LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci olej silnikowy redukujàcy zu ycie paliwa. Opracowany specjalnie dla VW z technologià Longlife. VW / ACEA A5/B5 BMW LONGLIFE 01-FE VW Supersyn SAE 0W-30 W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci olej silnikowy redukujàcy zu ycie paliwa, przeznaczony do pojazdów z wyd u onym i standardowym okresem wymian. API SL/CF ACEA A3/B4 MB BMW LONGLIFE-98 VW /503 01/ / Supersyn SAE 5W-30 Syntetyczny, najwy szej jakoêci olej silnikowy redukujàcy zu ycie paliwa przeznaczony do pojazdów z wyd u onym okresem pomi dzy wymianami. ACEA A3/B4 API SL/CF MB-APPROVAL VW / BMW LONGLIFE-98 GM-LL-B-025 RENAULT RN0700 Supersyn F ECO-DT SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy ekstremalnie redukujàcy zu ycie paliwa, przeznaczony do pojazdów marki Ford zsilnikami diesla DuraTorq. ACEA A5/B5 FORD M2C913-C FORD M2C913-D ACEA A1/B1 FORD M2C913-A FORD M2C913-B IVECO JAGUAR M2C913-B Supersyn F ECO-B SAE 5W-20 Najwy szej jakoêci olej silnikowy ekstremalnie redukujàcy zu ycie paliwa, przeznaczony do pojazdów marki Ford z silnikami benzynowymi EcoBoost. API SN FORD M2C948-B ACEA A1/B1 FORD M2C925-B Supersyn SAE 5W-40 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do pojazdów ró nego typu. Redukuje zu ycie paliwa, mo e byç stosowany na wyd u one okresy pomi dzy wymianami. Zapewnia atwy roz ruch silnika w niskich temperaturach, ogranicza zu ycie oleju. API SN/SM/CF MB-APPROVAL PORSCHE A40 RENAULT RN0700/ RN0710 VW / ACEA A3/B4 BMW LONGLIFE-98 FIAT H2/ M2/N2/Z2 PSA B Supersyn SAE 5W-50 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do samochodów osobowych. Zapewnia atwy rozruch silnika w niskich temperaturach i niskie zu ycie oleju. Charakteryzuje si bardzo wytrzyma ym filmem smarnym oraz gwarantuje utrzymanie wysokiego ciênienia oleju w uk adzie smarowania. ACEA A3/B4 API SL/CF 9

10 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje Supersyn SAE 10W-60 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do samochodów osobowych. Zapewnia niskie zu ycie oleju. Charakteryzuje si bardzo wytrzyma- ym filmem smarnym oraz gwarantuje utrzymanie wysokiego ciênienia oleju w uk adzie smarowania. ACEA A3/B3 API SL/CF FIAT H3 SYN MC SAE 10W-40 Olej na bazie MC redukujàcy zu ycie paliwa do silników diesel a i benzynowych w samochodach osobowych. ACEA A3/B4 API SL/CF MB-APPROVAL BMW SPECIAL FIAT D2/G2 VW / FORMULA SAE 15W-40 Wielosezonowy olej do silników benzynowych i diesla z turbodo adowaniem i bez w samochodach osobowych. API SL/CG-4 MB-APPROVAL ACEA A3/B3/B4 FIAT D2/G2 VW / Oleje do silników zasilanych gazem samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GT1 PRO GAS SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do nowoczesnych samochodów osobowych i dosta w- czych. Opracowany specjalnie do silników zasilanych CNG lub LPG. ACEA C3 API SM BMW LONGLIFE-04 dexos2 TM (GB2C ) MB-APPROVAL VW ; ; ACEA A3/B4 CHEVROLET FIAT G1 OPEL GT1 PRO GAS SAE 5W-40 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do nowoczesnych samochodów osobowych i dostawczych. Opracowany specjalnie do silników zasilanych CNG lub LPG. ACEA C3 API SM BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL VW /505 00/ ACEA A3/B4 CITROËN FIAT H2/ N2/M2/S2/Z2 FORD PEUGEOT RENAULT SYN PRO GAS SAE 10W-40 Bardzo wysokiej jakoêci olej silnikowy do samo chodów osobowych i dostawczych. Opra co wany specjalnie do silników zasilanych CNG lub LPG. ACEA A3/B4 API SL MB-APPROVAL BMW SPEZIAL CHEVROLET FIAT G2 VW Oleje silnikowe flota mieszana Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 Najwy szej jakoêci, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej na bazie MC do samochodów osobowych, ci arowych i maszyn. ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL DDC 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS MAN M MB-APPROVAL MB-APPROVAL MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 RENAULT RLD / RLD-2 VOITH-RETARDER A VOLVO VDS-3 ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6 DAF VW / /

11 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe Oleje silnikowe flota mieszana Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 Bardzo wysokiej jakoêci, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej na bazie MC do samochodów osobowych, ci arowych i maszyn. ACEA E7/B3/A3 API CH-4 CUMMINS CES DEUTZ DQC II-10 MAN M MB-APPROVAL MB-APPROVAL MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 RENAULT RD/RD-2 VOITH-RETARDER A VOLVO VDS-2 ALLISON C-4 CUMMINS CES 20071/2/6 DAF MACK EO-M PLUS SCANIA UNIVERSAL HD SAE 15W-40 Wielosezonowy, wysokiej jakoêci olej silnikowy do pojazdów ró nego typu pracujàcych z umiarkowanymi obcià eniami. ACEA A3/B3/B4 API CG-4/CF/SL DEUTZ DQC I-02 MAN 271 MB-APPROVAL MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 ACEA E2 MIL-L-2104 E ALLISON C-4 CASE MS 1120 DAF MACK EO-L NH 330 G SCANIA STEYR A-202 VOLVO VDS VW / Oleje silnikowe pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy w technologii XTL. Opracowany specjalnie do pojazdów wyposa onych w nowoczesne systemy oczyszczania spalin i turbodo adowanie. Gwarantuje bardzo atwy rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia, posiada wysokà odpornoêç na starzenie, zapewnia ograniczenie zu ycia paliwa w ca ym okresie eksploatacji. ACEA E6 DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-N MAN M 3477 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RXD/RLD-2 VOLVO VDS-3 ACEA E7 CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL TECHNOLOGY Najwy szej jakoêci olej silnikowy w technologii XTL. Opracowany specjalnie do pojazdów wyposa onych w nowoczesne systemy oczyszczania spalin i turbodo adowanie. Gwarantuje atwy rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia, posiada wysokà odpornoêç na starzenie, zapewnia ograniczenie zu ycia paliwa w ca ym okresie eksploatacji. ACEA E9/E7/E6 API CI-4 CATERPILLAR ECF-1-a JASO DH-2 DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-M PLUS MAN M , 3477 MACK EO-N MB-APPROVAL , MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RXD/RGD SCANIA LA VOITH-RETARDER B VOLVO VDS-3/CNG CUMMINS CES DAF MAN M 3277 CRT CARGO SL SAE 5W-30 W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej do samochodów ci arowych z silnikami diesla na najd u sze przebiegi. ACEA E7/E4 CUMMINS CES DEUTZ DQC III-10 MAN M 3277 MACK EO-N MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-3 RENAULT RXD/RLD-2 VOLVO VDS-3 IVECO TFE SCANIA LDF-2 11

12 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CARGO MC SAE 10W-40 Najwy szej jakoêci olej na bazie MC na najd u sze przebiegi do samochodów ci arowych z silnikami diesla.ogranicza zu ycie paliwa. ACEA E7/E4 API CI-4 CUMMINS CES 20077/8 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5, MTU DDC TYPE-3 RENAULT RXD/RLD-2 SCANIA LDF-2 VOLVO VDS-3 DAF IVECO SDFG OM-1901A CARGO LD 3 SAE 10W-40 EURO 6 Najwy szej jakoêci olej silnikowy, zapewniajàcy oszcz dnoêç paliwa, rekomendowany do stosowania w pojazdach Scania spe niajàcych norm EURO 6. Pozwala na wyd u one przebiegi mi dzy wymianami. ACEA E7/E4, API CF MAN M 3277 MB-APPROVAL SCANIA LDF-3 CARGO 3377 SAE 10W-40 EURO 6 Najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej silnikowy, opracowany specjalnie do pojazdów nap dzanych turbodo adowanymi silnikami MAN Euro 6, wyposa onymi w systemy oczyszczania spalin. ACEA E4 MAN M 3377 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE 3 CARGO 3677 SAE 5W-30 EURO 6 Najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej silnikowy, opracowany specjalnie do pojazdów Mercedes-Benz i MAN, wyposa onych w najnowsze systemy oczyszczania spalin i spe niajàcych norm Euro 6. Zapewnia optymalny rozruch w niskich temperaturach i niskie zu ycie oleju. MAN M 3677 CARGO SAE 5W-40 Najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej silnikowy opracowany specjalnie do pojazdów ci arowych nap dzanych turbodo adowanymi silnikami diesla z wyd u onymi okresami wymiany oleju i wyposa onymi w systemy oczyszczania spalin. ACEA E9/E7 API CJ-4 CAT ECF-2/ECF-3 CUMMINS CES DETROIT DIESEL DDC 93K218 DEUTZ DQC II-10 LA MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3575 MB-APPROVAL RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4 DETROIT DIESEL DDC 93K214 DDC 93K215 CARGO SAE 10W-30 Najwy szej jakoêci, redukujàcy zu ycie paliwa olej silnikowy opracowany specjalnie do pojazdów ci arowych nap dzanych turbo do- adowanymi silnikami diesla z wyd u o nymi okresami wymiany oleju i wy po sa onymi w systemy oczyszczania spalin. ACEA E9 API CJ-4 CAT ECF-1a/ ECF-2/ ECF-3 DEUTZ DQC III-10 LA MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN 3575 MB-APPROVAL RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4 CUMMINS MTU DDC TYPE

13 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe Oleje silnikowe pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CARGO SAE 15W-40 Bardzo wysokiej jakoêci, redukujacy zu ycie paliwa, olej silnikowy, do silników wysokopr nych pojazdów u ytkowych. Opraco wany specjal nie do pojazdów Volvo wypo sa onych w turbodo adowane silniki wysokopr ne z systemami oczyszczania spalin oraz z wy d u onymi okresami mi dzy wymianami oleju. ACEA E9/E7 API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 CAT ECF-2/ECF-3 CUMMINS CES DEUTZ DQC III-10 LA DETROIT DIESEL DDC 93K218 MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3575 / MB-APPROVAL MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4 ALLISON C-4 TRUCK PLUS SAE 15W-40 Olej silnikowy typu SHPD do mocno obcià onych, tubodo adodowanych silników diesla w pojazdach u ytkowych. ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2 CUMMINS CES 20076/7/8 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-N MAN M MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 RENAULT RLD-2 VOLVO VDS-3 ACEA A3/B4 ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2 DAF IVECO CLASSE T2 E7 NH 330 H STEYR A-201 TRUCK SAE 15W-40 Wielosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla. Odpowiedni do mocno obcià onych samochodów ci arowych. ACEA E7 API CH-4/SL GLOBAL DHD-1 CUMMINS CES 20076/7 DEUTZ DQC II-10 MACK EO-N MAN M MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 RENAULT RD/RD-2 VOLVO VDS-2 ACEA A3/B4 CAT ECF-1-a DAF SCANIA CFE MC SAE 10W-40 Najwy szej jakoêci paliwooszcz dny olej silnikowy na bazie MC z dodatkiem sta ego Êrodka smarnego w postaci MoS 2 (dwusiarczku molibdenu) przezna czony do pojazdów u ytkowych i osobowych. ACEA E3/B3/A3 API CG-4/SJ 13

14 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje do silników zasilanych gazem pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CARGO PRO GAS SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci, bezcynkowy olej silnikowy ograniczajàcy zu ycie paliwa. Przeznaczony do pojazdów u ytkowych z turbodo adowanymi silnikami zasilanymi gazem lub olejem nap dowym, wypo sa onych w systemy oczyszczania spalin. Opracowany specjalnie do silników zasilanych gazem z turbodo adowaniem lub bez. Zapewnia optymalny rozruch w niskich temperaturach i ograniczonà emisj spalin. ACEA E6 MAN M 3477 MAN M MAN M MB-APPROVAL MB-APPROVAL VOITH-RETARDER B CARGO PRO GAS SAE 15W-40 CNG MC SAE 10W-40 Olej klasy UHPD opracowany specjalnie do wysoko obcià onych silników zasilanych gazem w pojazdach u ytkowych. Zapewnia optymalny rozruch silnika, niskie zu ycie oleju i niskà emisj spalin. Olej silnikowy na bazie MC redukujàcy zu ycie paliwa przeznaczony do silników zasilanych gazem w samochodach osobowych i autobusach. API CF CUMMINS CES API CF-4 / CG-4 / CF-2 / CE / CD, DETROIT DIESEL DDC 93K216 MAN M Oleje silnikowe jednosezonowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UNIVERSAL HD SAE 10W Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG MAN 270 MB-APPROVAL ZF TE-ML 03B MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C UNIVERSAL HD SAE 20W-20 Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG MAN 270 MB-APPROVAL MB-APPROVAL VOITH-RETARDER A MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C UNIVERSAL HD SAE 30 Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG DEUTZ DQC I-02 MAN 270 MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 ZF TE-ML 04B MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C UNIVERSAL HD SAE 40 Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG DEUTZ DQC I-02 MAN 270 MB-APPROVAL MB-APPROVAL MTU DDC TYPE-2 ZF TE-ML 04B API CF-2 MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C UNIVERSAL HD SAE 50 Jednosezonowy, wysokiej jakoêci olej do silników diesla i benzynowych. Opracowany specjalnie do maszyn budowlanych. ACEA E2 API CF-4/SG DEUTZ DQC I-02 MAN M MB-APPROVAL MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C 14

15 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje silnikowe Oleje do silników stacjonarnych zasilanych gazem Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GANYMET ULTRA Najwy szej jakoêci, bezcynkowy olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. AGROGEN CAT CG132, CG170, CG260 JENBACHER TA A, CAT: series 2, 3, 4, 6 (V.C and E) - B, CAT: series 2, 3 MAN M MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, B) MTU Onsite Energy DK-BS-0002 (B) MWM TR SEVA TRS-07 SPANNER RE2 TEDOM / L, B, S GANYMET PLUS Bardzo wysokiej jakoêci, bezcynkowy olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. CAT CG132, CG170, CG260 DREYER & BOSSE JENBACHER TA B: series 2, 3 MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (B) MWM TR SCHNELL MOTOREN bis MJ 12/2005 SEVA TRS-07 GANYMET PLUS LA Bardzo wysokiej jakoêci, niskopopio owy i niezawierajàcy cynku olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. CAT CG132, CG170, CG260 DEUTZ TR MWM TR SEVA TRS-07 TEDOM /G, P CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA GANYMET Wysokiej jakoêci olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. ASJA AMBIENTE ITALIA JENBACHER TA C: series 2, 3 MAN M MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (B,K) SEVA TRS-07 15

16 1 OLEJE SILNIKOWE Oleje do silników stacjonarnych zasilanych gazem Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje GANYMET LA Wysokiej jakosci, niskopopio owy i niezawierajàcy cynku olej do stacjonarnych silników zasilanych gazem. CAT CG132, CG170, CG260 DEUTZ TR JENBACHER TA A, CAT: series 2, 3, 4 (version B), 6 (version C and E) MAN M MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, K) MWM TR SEVA TRS-07 CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA Oleje do silników czterosuwowych w sprz cie p ywajàcym Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje MARINE FC-W 10W-30 Bardzo wysokiej jakoêci olej silnikowy do czterosuwowych silników pracujàcych w rekreacyjnym sprz cie wodnym. Odpowiada najnowszym wymaganiom NMMA. NMMA FC-W BOMBARDIER EVINRUDE HONDA JOHNSON MERCURY SEADOO SUZUKI YAMAHA Oleje do silników dwusuwowych w sprz cie p ywajàcym Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje MARINE TC-W 3 Najwy szej jakoêci olej silnikowy do dwusuwowych silników pracujàcych w rekreacyjnym sprz cie wodnym. Odpo wiada najnowszym wymaganiom NMMA. NMMA TC-W3 Oleje do silników dwusuwowych Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje 2T 100S W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci olej do silników dwusuwowych z systemem dozujàcym lub do bezpoêredniego mieszania z paliwem. Zalecana proporcja 1:100. API TC JASO FD ISO L-EGD TISI 2T S Uniwersalny, najwy szej jakoêci olej do silników dwusuwowych. Mo e byç stosowany w systemach dozujàcych i do bezpoêredniego mieszania z paliwem. API TC JASO FC ISO l-egc 2T M Uniwersalny olej do silników dwusuwowych. Mo e byç stosowany w systemach dozujàcych i do bezpoêredniego mieszania z paliwem. API TC 16

17 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje silnikowe Oleje przek adniowe Oleje przek adniowe samochody osobowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje SINTOFLUID FE SAE 75W Najwy szej jakoêci, paliwooszcz dny olej do manualnych skrzyƒ biegów w samochodach osobowych, zwi kszajàcy efektywnoêç pracy przek adni dzi ki obni onej lepkoêci. API GL-4 VW TL (G A1/A2) VW TL (G A2) VW TL (G A2) VW TL 726 (G A2/G A2/ G A2/G A2) SINTOFLUID SAE 75W-80 Najwy szej jakoêci olej do manualnych skrzyƒ biegów w samochodach osobowych. API GL-5 MIL-L-2105 D ALFA ROMEO BMW BMW BMW BMW BMW BMW CITROEN FIAT FORD M2C200-C/C2/C3 LANCIA OPEL OPEL OPEL OPEL PEUGEOT RENAULT VOLVO VW (G /G /G /G A1/A2 SINTOPOID FE SAE 75W-85 Najwy szej jakoêci, ograni czajàcy zu ycie paliwa olej przek adniowy do samochodów osobowych. Dzi ki obni o nej lepkoêci zwi ksza efektywnoêç pracy przek adni. API GL-5 MB-APPROVAL ZF TE-ML 18 ALFA ROMEO BMW FIAT LANCIA VW TL X (G A1) VW TL (G A2/ G A2) SINTOPOID SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci olej przek adniowy do pojazdów osobowych i przek adni o du ym przesuni ciu hipoidalnym. API GL-5 MIL-L-2105 D BMW VW TL Y (G A2) SINTOPOID LS SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci, w pe ni syntetyczny olej przek adniowy. Przeznaczony do smarowania skrzynek przek adniowych i mostów nap dowych. API GL-4/-5/-5 inkl. LS VW G50 / G51 SINTOPOID LS SAE 75W-140 Najwy szej jakoêci w pe ni syntetyczny olej przek adniowy do samochodów osobowych. Mo e byç stosowany do przek adni o du ym przesuni ciu hipoidalnym. API GL-5 BMW BMW CHRYSLER MS-8985 FORD M2C192-A GM JOHN DEERE JDM J 11 G SCANIA STO 1:0 17

18 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje przek adniowe pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje CYTRAC SL SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci w pe ni syntetyczny, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej do mocno obcià- onych przek adni g ównych w samochodach ci arowych. API GL-5 SCANIA STO 1:0 MAN 342 TYPE S1 JOHN DEERE JDM J 11 E/G MB VOLVO ZF TE-ML 05B, 07, 08, 12B, 16F, 17B CYTRAC RR SAE 75W-90 W pe ni syntetyczny, najwy szej jakoêci olej do hipoidalnych przek adni osi nap dowych w pojazdach szynowych i samochodach ci arowych. API GL-5 API MT-1 SCANIA STO 1:0 SAE J2360; Siemens Flender railway gearboxes/siemens Flender Bahngetriebe VOITH TURBO ( ) VOITH TURBO ( ) ZF TE-ML 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B Kolejowe przek adnie/ skrzynie biegów CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci w pe ni syntetyczny, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej do przek adni manualnych na wyd u one przebiegi w samochodach ci arowych. API GL-4 MAN 341 TYPE MB MB-APPROVAL ZF TE-ML 08 CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80 Najwy szej jakoêci olej przek adniowy specjalnie opracowany do mocno obcià onych przek adni na bardzo d ugie okresy wymian do km. API GL-4 MAN 341 TYPE Z5 ZF TE-ML 01E, 02E, 16P VOLVO CYTRAC MAN SYNTH SAE 75W-80 Najwy szej jakoêci w pe ni syntetyczny, ograniczajàcy zu ycie paliwa olej do przek adni manualnych na wyd u one przebiegi w samochodach ci arowych. API GL-4 MAN 341 TYPE Z4 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K DAF EATON IVECO RENAULT VOLVO CYTRAC LD SAE 75W-80 Najwy szej jakoêci paliwooszcz dny olej na bazie najnowszej technologii syntetycznej do przek adni manualnych, na najd u sze przebiegi pomi dzy wymianami. API GL-4 EATON MAN 341 TYPE E3 DAF MAN 341 TYPE Z3 VOLVO ZF TE-ML 02D, 08 CYTRAC HSY SAE 75W-90 Najwy szej jakoêci paliwooszcz dny olej syntetyczny do przek adni manualnych i przek adni g ównych w samochodach ci arowych. API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B DAF MAN M 3343 TYPE S JOHN DEERE JDM J 11 E/G SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 07 GEAR HYP LD SAE 80W-90 Najnowszej jakoêci olej do przek adni g ównych w samochodach ci arowych marki Mercedes-Benz. Zapewnia wi kszà stabilnoêç termicznà i redukuje zu ycie paliwa. API GL-5 API MT-1 MAN 342 TYPE M3 MB-APPROVAL ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A MIL-PRF-2105 E ARVIN MERITOR AXLES MACK GO-J JOHN DEERE JDM J 11 E SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 07A RENEP MC SAE 80W-90 Olej na bazie MC z dodatkiem MoS 2 redukujàcy zu ycie paliwa na najd u sze przebiegi. Produkt uniwersalny do przek adni manualnych i przek adni g ównych. API GL-4 /GL-5 MIL-L-2105 D 18

19 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje przek adniowe Oleje przek adniowe samochody osobowe i pojazdy u ytkowe Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje SUPERGEAR MC SAE 80W-140 Najwy szej jakoêci olej na bazie MC do przek adni g ównych na wyd u one przebiegi. API GL-4/GL-5 SCANIA STO 1:0 JOHN DEERE JDM J 11 E OPEL RENAULT VI ZF TE-ML 08 SUPERGEAR MC SAE 80W-90 Najwy szej jakoêci olej na bazie MC do przek adni g ównych i manualnych. API GL-4/GL-5 SCANIA STO 1:0 MAN 341 TYPE E2 MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE M2 MB-APPROVAL ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A CASE MS 1316 FORD M2C197-A JOHN DEERE JDM J 11 E MAN M 3343 TYPE M NH 520 A SDFG OP 1705 STEYR B-101 ZF TE-ML 07, 08 SUPERGEAR SAE 80W-90 Wysokiej jakoêci uniwersalny, wielosezonowy olej do przek adni g ównych i manualnych w samochodach ci arowych i osobowych. API GL-4/GL-5 MAN M 342 TYPE M2 ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B MIL-L-2105 D SUPERGEAR SAE 85W-140 Wysokiej jakoêci, wielosezonowy olej do przek adni g ównych i manualnych w samochodach ci arowych i osobowych. API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 05A, 12E, 16D MIL-L-2105 D SUPERGEAR HYP SAE 75W-90 Wysokiej jakoêci olej przek adniowy do wysoko obcià onych przek adni hipoidalnych w samochodach osobowych i pojazdach u yt kowych. API GL-5 GEAR LS SAE 90 Wysokiej jakoêci olej przek adniowy z do datkami LS do przek adni g ównych w samochodach ci arowych. API GL-5 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C MIL-L-2105 D FORD M2C104-A JOHN DEERE JDM J 11 F LIEBHERR NH 520 B GEAR MP SAE 80 Wysokiej jakoêci olej do zsynchronizowanych i nie zsynchronizowanych przek adni manualnych, przek adni g ównych w samochodach osobowych i ci arowych. API GL-4 MAN 341 TYPE E1 MAN 341 TYPE Z2 MB-APPROVAL ZF TE-ML 02B, 17A BMW BMW EATON FORD M2C9008-A VW TL 726 ZF TE-ML 08 GEAR MP SAE 90 GEAR MP SAE 140 GEAR HYP SAE 80 Wysokiej jakoêci olej do zsynchronizowanych i nie zsynchronizowanych przek adni manualnych, przek adni g ównych w samochodach osobowych i ci arowych. Wysokiej jakoêci olej do przek adni manualnych, mechanizmów ró nicowychi przek adni g ównych w samochodach osobowych i ci arowych. Wysokiej jakoêci olej przek adniowy do mocno obcià onych przek adni manualnych, mechanizmów ró nicowych i przek adni g ównych w samochodach osobowych. API GL-4 MAN 341 TYPE Z1 API GL-4 API GL-5 GEAR HYP SAE 90 Wysokiej jakoêci olej przek adniowy do mocno obcià onych przek adni manualnych, mechanizmów ró nicowych i przek adni g ównych w samochodach osobowych. API GL-5 MAN 342 TYPE M1 MB-APPROVAL ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A FORD M2C9102-A JOHN DEERE JDM J 11 E OPEL VW TL 727 ZF TE-ML 07, 08 19

20 2 OLEJE PRZEK ADNIOWE Oleje wielofunkcyjne maszyny budowlane Specyfikacje Dopuszczenia Rekomendacje UTTO PRO Najwy szej jakoêci, wielofunkcyjny olej do przek adni, osi i uk adów hydraulicznych. Zapewnia zwi kszone zabezpieczenie przed zu yciem i szeroki zakres temperatur stosowania. API GL-4 SAE J 306: 75W-80 VOLVO WB 101 ALLISON C-4 CASE MS 1207/1209/1210 FORD M2C86-C FORD M2C134-D JDM J 20 C / D KOMATSU AXO 80 (KES ) KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS 1135 / 1143 VOLVO WB 102 ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K UTTO PLUS SAE 5W-30 Najwy szej jakoêci olej do mostów i uk adów hydrauliczno-przek adniowych w maszynach budowlanych i rolniczych z uk adem mokrych hamulców. SAE J300: 5W-30 SAE J306: 75W-80 CASE MS 1207/1209/1210 FORD M2C86-C / M2C134-D JOHN DEERE JDM J 20 C/D; JDM J 14 KOMATSU KES KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS 1135/1143 STEYR VOLVO WB 101 UTTO ZF Bardzo wysokiej jakoêci olej do mostów i uk adów hydrauliczno przek adniowych w maszynach budowlanych i rolniczych z hamulcami typu mokrego oraz blokadà mechanizmu ró nicowego. ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F JOHN DEERE JDM J 14 A/C KOMATSU-HANOMAG VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E UTTO TO-4 SAE 10W Bardzo wysokiej jakoêci olej przek adniowohydrauliczny do przek adni i mostów z mokry mi hamulcami oraz systemów hydraulicznych i przek adniowych, do stosowania wed ug instrukcji obs ugi i zgodnie z za à czony mi specyfikacjami. API GL-4 CAT TO-4 KOMATSU KES ALLISON C-4 DANA EATON UTTO TO-4 SAE 30 Bardzo wysokiej jakoêci olej przek adniowohydrauliczny do przek adni i mostów z mokrymi hamulcami oraz systemów hydraulicz - nych i przek adniowych, do stosowania wed ug instrukcji obs ugi i zgodnie z za àczony mi specyfikacjami. API GL-4 CAT TO-4 KOMATSU KES ZF TE-ML 03C ALLISON C-4 ALLISON TES-439 DANA EATON ZF TE-ML 07F 20

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM)

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM) KLASA LEPKOŚCI Klasa lepkości będąca miarą zdolności płynięcia oleju jest jednym z najważniejszych czynników podczas dobierania oleju silnikowego. Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (ang. Society of

Bardziej szczegółowo

PRACE ZIEMNE & TRANSPORT 2-3

PRACE ZIEMNE & TRANSPORT 2-3 E X P E R T S I N L U B R I C A N T S PRACE ZIEMNE 2-3 PRACE ZIEMNE Od ponad 40 lat świat kręci się z Ruch jest dla nas wszystkim. Od 1971r. produkujemy i sprzedajemy najwyższej jakości smary i układy

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 321 332 ISSN 1429-6675 Monika ORZECHOWSKA*, Dominik KRYZIA* Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Grzegorz Feliczak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jana Amosa Kome skiego w Lesznie ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) nr 72 2013 Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) Arkadiusz Zalewski Jerzy Rembeza Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo