Aneta Ptak-Chmielewska STAN STRUKTURA I DYNAMIKA LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG PROGNOZY GUS ZA LATA ORAZ PROGNOZY ONZ ZA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneta Ptak-Chmielewska STAN STRUKTURA I DYNAMIKA LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG PROGNOZY GUS ZA LATA 2003-2030 ORAZ PROGNOZY ONZ ZA LATA 2000-2050"

Transkrypt

1 Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN 9/2004 Al. Niepodległości Warszawa tel/fax: ISSN Aneta Ptak-Chmielewska STAN STRUKTURA I DYNAMIKA LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG PROGNOZY GUS ZA LATA ORAZ PROGNOZY ONZ ZA LATA Małgorzata Szczyt, Małgorzata Kowalska STAN, STRUKTURA I DYNAMIKA LUDNOŚCI W EUROPIE WEDŁUG PROGNOZY ONZ ZA LATA Marcin Stonawski STAN, STRUKTURA I DYNAMIKA LUDNOŚCI ŚWIATA WEDŁUG PROGNOZY ONZ ZA LATA Zeszyt nr 9. Sekcji Analiz Demograficznych.

2 RECENZENT Iwona Roeske-Słomka 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 A. Ptak-Chmielewska Stan, struktura i dynamika ludności Polski według prognozy GUS za lata oraz prognozy ONZ za lata Liczba ludności Polski ogółem według prognozy GUS i ONZ Założenia przyjęte do prognozy GUS i prognozy ONZ Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem płci, miejsca zamieszkania (miasto-wieś) i obciążenia demograficznego Przyrost naturalny i przepływy migracyjne według prognozy GUS Wybrane współczynniki demograficzne według prognozy ONZ Proces starzenia się ludności Polski według ONZ piramida wieku Podsumowanie ANEKS M.Szczyt, M. Kowalska Stan, struktura i dynamika ludności w Europie w świetle prognozy ONZ za lata Wprowadzenie Europa Uwagi wstępne Stan i struktura ludności według prognoz ONZ Przewidywane zmiany procesów demograficznych Regiony Europy Uwagi wstępne Stan i struktura ludności według prognoz ONZ Przewidywane zmiany procesów demograficznych w regionach Europy Podsumowanie ANEKS M. Stonawski Stan, struktura i dynamika ludności świata w świetle prognozy ONZ Cele prognozowania przemian demograficznych na świecie Założenia prognozy Przewidywane trendy liczby ludności świata Prognozy sytuacji demograficznej według regionów świata Przyszłość demograficzna kontynentów Demograficzne konsekwencje epidemii HIV/AIDS Podsumowanie ANEKS

4 4

5 Wprowadzenie Zeszyt Sekcji Analiz Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych PAN, który oddajemy do rąk Czytelników stanowi publikację referatów wygłoszonych w czasie posiedzenia Sekcji w dniu 8 czerwca 2004 roku. Spotkanie poświęcone było perspektywom demograficznym Polski, Europy i Świata w świetle prognoz opracowanych do 2050 roku przez Departament Badań Ludnościowych ONZ zaktualizownyh w 2002 roku. W przypadku Polski oprócz przewidywań ONZ przedstawiono prognozę opracowaną w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zeszyt zawiera opracowania przygotowane przez młodych demografów: dr Anetę Ptak-Chmielewską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mgr Małgorzatę Kowalską i mgr Małgorzatę Szczyt z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mgr Marcina Stonawskiego z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Każde opracowanie stanowi odrębną całość i dlatego świadomie dopuszczono powtórzenie niektórych treści (na przykład założenia przyjęte dla skonstruowania prognozy). W przeciwnym razie konieczna byłoby zredagowanie tekstu. Powstałaby wówczas praca zbiorowa, a takie ujęcie nie było zamierzane. Posiedzenia w czasie, których o problemach ludnościowych dyskutują demografowie młodzi wspierani wiedzą i doświadczeniem swoich opiekunów naukowych odbywają się od chwili powołania Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN. Celem ich jest stworzenie możliwości spotkania i zintegrowania środowiska, a w rezultacie nawiązania współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi. Drogą do osiągnięcia tego celu jest prezentacja i dyskusja problematyki stanowiącej zakres zainteresowań młodych naukowców zajmujących się demografią. Prof. AE dr hab. Jolanta Kurkiewicz Zastępca Przewodniczącej Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN 5

6 6

7 Aneta Ptak-Chmielewska Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Stan, struktura i dynamika ludności Polski według prognozy GUS za lata oraz prognozy ONZ za lata Liczba ludności Polski ogółem według prognozy GUS i ONZ W ostatnich latach, w Polsce obserwujemy głębokie zmiany zachodzące w podstawowych procesach demograficznych. Zmiany te uległy przyspieszeniu w latach transformacji systemowej. Wpływ tych zmian obserwujemy między innymi w zmianach w strukturze i dynamice liczby ludności kraju. Stąd potrzeba a nawet konieczność aktualizowania prognoz ludności. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wyników takich prognoz przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2003 roku oraz przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2002 roku. Liczbę ogółem ludności Polski według poszczególnych wariantów prognozy krajowej opracowanej przez GUS i ONZ przedstawia wykres 1 (oraz tablica 1 w aneksie). Wykres 1. Liczba ludności Polski w mln. według prognozy GUS za lata oraz prognozy ONZ za lata ludność w mln GUS ONZ-średni ONZ-niski ONZ-stały ONZ-wysoki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz ONZ. Dane szczegółowe dostępne są między innymi na stronach internetowych GUS: oraz ONZ: 7

8 Według scenariusza najbardziej optymistycznego prognozy ONZ przewidującego wzrost płodności ludność naszego kraju spadnie do poziomu 36,63 miliona osób z aktualnego poziomu 38,44 mln. Z kolei według najbardziej pesymistycznego scenariusza zakładającego dalszy spadek płodności w naszym kraju liczba ludności osiągnie poziom 29,64 mln. czyli spadnie poniżej poziomu 30 mln. Najbardziej zbliżony do prognozy GUS jest wariant niskiej płodności ONZ i jako najbardziej zbliżony będzie on stanowił podstawę porównań w dalszych rozważaniach. Ze względu na przejrzystość analizy zagadnienie starzenia się społeczeństwa (piramidy wieku) przedstawione będzie tylko dla wybranych wariantów prognozy ONZ przyjmując prognozę GUS jako najbliższą wariantowi niskiej płodności prognozy ONZ. 2. Założenia przyjęte do prognozy GUS i prognozy ONZ Podstawowe założenia przyjmowane przy prognozowaniu dotyczą przede wszystkim podstawowych procesów kształtujących dynamikę i strukturę ludności: 1. Procesu płodności 2. Procesu umieralności 3. Procesu migracji zagranicznych i wewnętrznych 2.1. Założenia przyjęte do prognozy GUS Założenia przyjęte przy opracowaniu prognozy Głównego Urzędu Statystycznego są wynikiem ustaleń ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, ekspertów Rządowej Rady Ludnościowej oraz członków Komitetu Nauk Demograficznych (Polskiej Akademii Nauk). W przypadku założeń dotyczących dzietności, to zgodnie z opiniami ekspertów w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku współczynnika dzietności 1 z obecnego poziomu 1,25 dziecka do poziomu 1,1 ok roku. W latach dzietność wzrośnie do ok. 1,2 dziecka na kobietę. W dalszym ciągu będzie postępował proces podnoszenia się wieku przy urodzeniu dziecka. Średni wiek rodzenia dzieci od obecnego 28 lat wzrośnie do ponad 30 lat na koniec okresu prognozy Oczekiwany głęboki spadek płodności uzasadniany jest oczekiwanymi zmianami na rynku 1 Mowa o przekrojowym współczynniku dzietności interpretowanym jako średnia liczba dzieci przypadająca na kobietę w ciągu jej całego życia rozrodczego (15-49 lat), jest to miara hipotetyczna konstruowana na podstawie hipotetycznych kohort urodzeniowych kobiet. 8

9 pracy. Wzrastająca konkurencyjność rynku pracy, bez wzrostu zabezpieczenia społecznego i instytucjonalnego umożliwiającego pracę kobietom sprzyja spadkowi dzietności. 2 W przypadku założeń dotyczących procesu umieralności należy spodziewać się, iż w dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości trwania życia, jednak nadrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do krajów rozwiniętych będzie następowało powoli. Przewiduje się, że długość życia wzrośnie do 2010 o 2,4 roku a do 2030 łącznie o 5,5 roku. Zmniejszy się różnica pomiędzy przeciętną długością trwania życia dla kobiet i dla mężczyzn. Zdaniem jednak niektórych ekspertów oczekiwana poprawa warunków społeczno-ekonomicznych leżąca u podstaw stawianych założeń może nie wystąpić tak szybko. Stąd założenia dotyczące płodności i umieralności mogą okazać się zbyt optymistyczne. 3 Założenia migracji wewnętrznych i zagranicznych przewidują, iż utrzyma się niewielka mobilność z ewentualną przewagą przemieszczeń na wieś tzw. suburbanizacja. Oczekiwane jest również ożywienia w migracjach zagranicznych związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej po 2005 roku. Eksperci zwrócili uwagę na konieczność przeszacowania stanów ludności wstecz i dopiero na tej podstawie oszacowanie współczynników zdarzeń demograficznych Założenia przyjęte do prognozy ONZ Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych 4, Polska została zakwalifikowana do grupy krajów o niskiej płodności (średni poziom przekrojowego współczynnika dzietności poniżej 2,1 dziecka na kobietę w latach ) Założenia dzietności dla tej grupy krajów przewidują cztery podstawowe warianty: 1. Wariant średni: dzietność utrzyma się poniżej 2,1 dziecka na kobietę i osiągnie poziom 1,85 w końcowym okresie prognozy czyli w latach ; 2. Wariant wysoki: dzietność utrzyma się o 0,5 dziecka powyżej wariantu średniego tj. wzrośnie do poziomu 2,35 dziecka pod koniec okresu projekcji ; 2 M.Kupiszewski, J.Bijak, K.Saczuk, R.Serek, Komentarz do założeń prognozy ludności na lata przygotowanej przez GUS, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych, Working Paper 3/2003, str. 4 3 j.w. str Prognozy jak i założenia dotyczące prognoz opracowywane są w ramach prac Dywizji Ludnościowej ONZ. Niniejsze opracowanie opiera się na ostatniej rewizji z roku

10 3. Wariant niski: dzietność utrzyma się na poziomie 0,5 dziecka poniżej wariantu średniego czyli spadnie do poziomu 1,35 dziecka pod koniec projekcji tj. w latach Wariant stałej dzietności: zakłada dzietność na stałym średnim poziomie takim jaki był obserwowany w latach czyli 1,48 dziecka na kobietę dla Polski. Syntetycznie przyjęte założenia poziomu współczynnika dzietności i przewidywanych zmian w jego poziomie przedstawia wykres 2. W przypadku założeń przyjętych do prognozy ONZ nie ujawnione zostały podstawy metodologiczne i bliższe uzasadnienie wykorzystanych podziałów przyjętych współczynników itd. Informacje te przynajmniej nie zostały zamieszczone na stronach internetowych gdzie zostały zamieszczone wyniki. W przeciwieństwie do tej prognozy metodologia badań została przedstawiona skrótowo w przypadku prognozy Głównego Urzędu Statystycznego w publikacji tegoż urzędu Prognoza demograficzna za lata wydanej w 2004 roku. Wykres 2. Aktualny i przewidywany poziom przekrojowego współczynnika płodności dla Polski za lata według założeń do prognozy ONZ 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, wariant średni wariant stałej płodności wariant niski wariant wysokiej płodności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. 10

11 Założenia dotyczące umieralności dotyczyły dalszego spadku umieralności według dotychczas obserwowanego tempa w większości krajów rozwijających się, specjalne założenia są przyjmowane tylko w przypadku krajów o podwyższonej zachorowalności na HIV/AIDS. Polska do tego typu krajów nie została jednak zaliczona. Przebieg obserwowanych i przewidywanych zmian w przeciętnej długości dalszego trwania życia dla Polski według płci przedstawia wykres 3. Dla ogółu ludności naszego kraju przeciętna oczekiwana długość życia wzrośnie z poziomu 73,9 lat do poziomu ponad 80 lat (80,1). Przeciętna oczekiwana długość życia kobiet wzrośnie przez omawiany okres czyli 50 lat o 5,3 roku do poziomu 83,3 roku natomiast dla mężczyzn wzrost ten będzie wynosił 7,1 lat i osiągnie poziom 76,9 lat. Zmniejszy się różnica pomiędzy oczekiwaną długością życia kobiet i mężczyzn z poziomu aktualnego 8,2 lata do poziomu 6,4 lat. Wykres 3. Przeciętne dalsze trwanie życia według płci dla Polski prognoza ONZ ogółem kobiety mężczyźni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ Założenia dotyczące migracji międzynarodowych opierają się na deklaracjach państw dotyczących dalszych przewidywanych zmian i na obserwowanych trendach tego procesu w ostatnich latach. Jednak w przeciwieństwie do prognozy opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny nie uwzględniają one specyfiki przemieszczeń wewnętrznych co jest widoczne w przypadku struktury ludności pod względem miejsca zamieszkania. 11

12 3. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem płci, miejsca zamieszkania (miasto-wieś) i obciążenia demograficznego Zarówno prognoza ONZ jak i prognoza krajowa opracowana przez GUS zgodne są w swoich przewidywaniach co do proporcji kobiet i mężczyzn w naszym kraju. Eksperci nie widzą przesłanek do naruszenia proporcji płci utrzymującej się już od wielu lat na niezmienionym poziomie. Zachwiania w proporcji płci w strukturze ludności są zazwyczaj wynikiem specyficznych warunków. Zazwyczaj są to zdarzenia nieprzewidywalne typu: wojny, klęski żywiołowe i inne. Stąd brak bezpośrednich przesłanek do wystąpienia takich zdarzeń daje podstawę do przewidywania niezmiennej struktury ludności względem płci. Wykres 4. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem płci według prognozy GUS za lata % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mezczyzni kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. W przypadku struktury ludności miejsca zamieszkania z podziałem na miasto i wieś prognoza ONZ nie przewiduje dużych zmian (tablica 2 w aneksie i wykres 5). Wynika to zapewne z faktu iż w prognozie tej nie zostały uwzględnione zmiany w migracjach wewnętrznych. Według prognozy ONZ utrzymywać się będzie dalszy wzrost odsetka ludności miejskiej do poziomu 72% w roku Prognoza krajowa opracowana przez GUS natomiast przewiduje zmiany w odwrotnym kierunku, obserwowany będzie spadek udziału 12

13 ludności miejskiej w ludności ogółem z aktualnego poziomu 61% aż do poziomu 57% w roku 2030 (tablica 3 w aneksie i wykres 6). Wykres 5. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem miejsca zamieszkania (miasto-wieś) według prognozy ONZ lata % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Miasto Wieś Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Wykres 6. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem miejsca zamieszkania (miasto-wieś) według prognozy GUS za lata % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Miasta Wieś Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 13

14 Obciążenie demograficzne w przypadku dwóch rozpatrywanych prognoz: prognozy krajowej opracowanej przez GUS i ONZ definiowane jest odmiennie stąd nie można bezpośrednio porównać tych wielkości ale w obu przypadkach eksperci są zgodni co do kierunku obserwowanych i przewidywanych zmian. Obciążenie demograficzne rozumiane jako udział osób utrzymywanych na 100 osób pracujących odzwierciedla zmiany jakie obserwujemy ostatnio i jakie będą się nasilać w przyszłości. Zmiany te dotyczą przede wszystkim znacznego wzrostu liczby osób niepracujących (dzieci i osób starszych) przypadających na osoby pracujące. Wynika to przede wszystkim z postępującego starzenia się naszego społeczeństwa. Według prognozy krajowej opracowanej przez GUS udział osób niepracujących (tj. dzieci i młodzieży do lat 18 oraz osób na emeryturze czyli kobiety w wieku 60 lat i więcej i mężczyźni w wieku 65 lat i więcej) będzie do 2010 roku nieznacznie malał z obecnego poziomu 60 na 100 pracujących do poziomu ok. 55 w roku Od roku 2010 natomiast udział ten będzie już szybko wzrastał osiągając ok roku poziom ponad 70 osób niepracujących na 100 osób w wieku produkcyjnym. Należy jednak zauważyć iż udział dzieci w tej grupie wieku będzie nawet malał z poziomu 40 do poziomu 18 na 100 osób w wieku produkcyjnym, natomiast udział osób w wieku 60/65 lat i więcej będzie wzrastał najsilniej bo z poziomu 24 do nawet poziomu 44 czyli wzrost prawie o 100% (por wykres 7 i tablica 4 w aneksie). Wykres 7. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem obciążenia demograficznego według prognozy GUS za lata struktura w % Razem 60+/ Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 14

15 W przypadku prognozy ONZ oczekiwane zmiany będą podążały w podobnym kierunku. Wskaźnik obciążenia jest tutaj nieznacznie niższy ponieważ brany jest pod uwagę w przeliczeniu na 100 osób w wieku lata (szerszy zakres). Tak jak poprzednio oczekiwany jest początkowo nieznaczny spadek do roku 2010 a następnie stały wzrost. Około roku 2050 czyli pod koniec okresu prognozy oczekiwany jest wzrost tego udziału do poziomu ponad 70 na 100 osób w wieku lata. Podobne zmiany obserwowane są w wariancie niskim i w wariancie średnim przytaczanych tutaj jako warianty najbardziej prawdopodobne (por. wykres 8a i wykres 8b oraz tablica 4 w aneksie). Są to warianty najbardziej prawdopodobne a jednocześnie najbardziej zbliżone do wariantu prognozy przedstawianego przez Główny Urząd Statystyczny. Wykres 8. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem obciążenia demograficznego według prognozy ONZ za lata wariant średni struktura w % Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. 15

16 Wykres 8. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem obciążenia demograficznego według prognozy ONZ za lata wariant średni struktura w % Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 4. Przyrost naturalny i przepływy migracyjne według prognozy GUS Od 2002 roku obserwujemy nadwyżkę zgonów nad urodzeniami czyli ujemny przyrost naturalny w skali całego kraju. Ujemny przyrost naturalny według prognozy krajowej opracowanej przez GUS w dalszym ciągu będzie się pogłębiał. Dynamika tych zmian będzie większa po roku W latach nadwyżka zgonów nad urodzeniami wzrośnie z poziomu do poziomu Natomiast już w latach 2015 do 2030 wzrost ten będzie wynosił z poziomu do poziomu W 2030 przewiduje się, iż urodzi się osób ale w tym samym roku liczba zgonów osiągnie poziom aż osób. Zmiany te w sposób obrazowy przedstawia wykres 9. Zmiany obserwowane w mieście będą jeszcze głębsze. W miastach nadwyżkę zgonów nad urodzeniami obserwujemy już od 1999 roku. W 2030 nadwyżka ta osiągnie osób. Umrze w tym roku (2030) w miastach ponad dwa razy więcej osób niż się urodzi (wykres 10). 16

17 Wykres 9. Ruch naturalny ludności Polski za lata według prognozy GUS w tysiącach zgony urodzenia Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wykres 10. Ruch naturalny ludności Polski za lata według prognozy GUS Miasta w tysiącach zgony urodzenia Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 17

18 Na wsi sytuacja jest znacznie optymistyczniejsza ponieważ ujemny przyrost naturalny na wsi będziemy obserwować dopiero od roku Ok roku oczekiwany jest na wsi nawet niewielki lokalny wzrost liczby urodzeń (wykres 11). Wykres 11. Ruch naturalny ludności Polski za lata według prognozy GUS Wieś w tysiącach zgony urodzenia Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Według opinii ekspertów w związku z otwarciem naszych granic należy oczekiwać do 2010 silnego wzrostu odpływu ludności z naszego kraju. Po 2010 roku natomiast nastąpi systematyczny spadek ludności odpływającej. Ludność napływająca utrzymywać się będzie na stałym poziomie z niewielkim wzrostem w początkowym okresie. Przez cały okres prognozy czyli lata zdecydowanie przeważać będzie odpływ ludności z Polski. Jednak nadwyżka nad napływem będzie się w omawianych latach stale zmniejszać. W 2030 nadwyżka odpływu nad napływem wyniesie już tylko (wykres 12). Przepływy migracyjne są jednak tym procesem, który jest elementem najmniej stabilnym i tym samym trudnym do prognozowania. Przepływy migracyjne są bardzo podatne na zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne i polityczne w kraju i za granicą. Jednocześnie przepływy migracyjne napotykają zawsze na problemy w metodologii ich klasyfikowania. 18

19 W tablicy 5 w aneksie można znaleźć szczegółowe dane dotyczące przepływów migracyjnych i ruchu naturalnego ludności Polski w przekroju Miasto-Wieś za lata według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego. Wykres 12. Przepływy migracyjne Polski za lata według prognozy GUS w tysiącach odpływ napływ Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 5. Wybrane współczynniki demograficzne według prognozy ONZ W tej części opracowania omówione zostaną zmiany w poziomie wybranych podstawowych współczynników i wskaźników demograficznych według prognozy ONZ dla trzech wariantów: wariantu niskiej płodności średniego poziomu płodności i dla porównania wariantu stałej płodności. Jako najbardziej realny jednak i najbardziej tym samym zbliżony do prognozy GUS należy uznać wariant niskiej płodności zakładający poziom płodności na poziomie 1,35 dziecka na kobietę w ciągu jej życia rozrodczego pod koniec okresu projekcji. Stąd też oddzielne analizy dla prognozy GUS nie są tutaj prezentowane. Za poziom liczby urodzeń w kraju odpowiedzialna jest przede wszystkim grupa kobiet w wieku zdolności prokreacyjnej czyli w wieku lat To liczebność tej grupy kobiet, struktura tej grupy i jej płodność kształtują takie a nie inne zmiany w liczbie urodzeń. Tym bardziej niepokojący wydaj się fakt iż według prognoz udział tej grupy kobiet w ogóle ludności będzie malał z poziomu obecnego 52% do poziomu 33-34% w 19

20 końcowym okresie projekcji czyli ok roku (wykres 13 i tablica 6 w aneksie). Wynika stąd, iż obecnie co druga kobieta może jest zdolna do urodzenia dziecka a za kolejnych lat 46 już tylko co trzecia kobieta będzie zdolna do posiadania potomstwa co nie rokuje wzrostu liczby urodzeń w naszym kraju. Fakt ten przemawia raczej za postępującym starzeniem się społeczeństwa. Wykres 13. Udział kobiet w wieku lat w Polsce w latach według prognozy ONZ (w % ogółu kobiet) w % ogółu kobiet wariant średni wariant niski wariant stałej płodności wariant wysoki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Przejawem postępującego starzeniem się społeczeństwa jest również fakt podnoszenia się wieku całego społeczeństwa. Mediana wieku podniesie się z poziomu obecnego 37 lat do poziomu 53 lat (według wariantu niskiej płodności). Obecnie połowa społeczeństwa jest w wieku poniżej 37 lat a ok roku połowa społeczeństwa będzie starsza niż 50 lat (wykres 14 i tablica 7 w aneksie). Jednocześnie znacznie wzrośnie udział (odsetek) osób starszych czyli w wieku 60 lat i więcej. Obecnie udział tej grupy osób kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z krajami Europy zachodniej i północnej i wynosi ok. 17%. Po 2005 oczekiwany jest stały wzrost tej grupy osób do poziomu 40% ok roku. Wynika stąd, iż 4 osoby z 10 w naszym kraju, będą to osoby starsze powyżej 60 roku życia ( wykres 15 i tablica 8 w aneksie). 20

21 Wykres 14. Mediana wieku ludności Polski według prognozy ONZ za lata wiek w latach wariant średni wariant niski wariant stałej płodności wariant wysoki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Wykres 15. Udział osób starszych (powyżej 60 roku życia) w ludności Polski według prognozy ONZ za lata w % ogółu ludności wariant średni wariant niski wariant stałej płodności wariant wysoki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Jednym z elementów wpływających na proces starzenia się społeczeństwa oprócz spadku liczby urodzeń jest wzrost długości przeciętnego dalszego trwania życia. Jako 21

22 nieodzowny element wydłużania się życia jest spadek umieralności niemowląt. Przewiduje się, iż w końcowych latach prognozy na 1000 urodzeń będzie przypadać tylko 5 zgonów niemowląt (wykres 16). Nastąpi więc znaczny spadek z obecnego poziomu 9 zgonów na 1000 urodzeń. Wszystkie warianty prognozy zakładają ten sam współczynnik umieralności niemowląt. Wykres 16. Współczynnik umieralności niemowląt (na 1000 urodzeń) dla Polski według prognozy ONZ za lata wszystkie warianty 10 zgony niemowląt na 1000 urodzeń Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Efekt wszelkich zmian w procesach demograficznych znajduje obraz w kształtowaniu dwóch podstawowych wielkości: liczby urodzeń i liczby zgonów. W odniesieniu do 1000 ludności współczynnik urodzeń będzie wykazywał tendencję spadkową. Spadek ten w początkowych latach dość łagodny to po 2015 pogłębi się aby pod koniec okresu prognozy tj znów przybrać charakter raczej łagodnych zmian (wykres 17). Tendencja zmian w przypadku współczynnika zgonów jest natomiast jednoznaczna. Przez cały prognozowany okres obserwować będziemy trend rosnącej liczby zgonów. Do 2015 obserwowany będzie nieznaczny wzrost liczby zgonów na 1000 ludności, natomiast po 2015 już do końca okresu prognozy wzrost ten będzie znacznie bardziej dynamiczny (wykres 18). Szczegółowe dane w tablicy 9 i 10 w aneksie. 22

23 Wykres 17. Współczynnik urodzeń (na 1000 ludności) dla Polski według prognozy ONZ za lata urodzenia na 1000 ludności wariant średni wariant niski wariant stałej płodności wariant wysoki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Wykres 18. Współczynnik zgonów (na 1000 ludności) dla Polski według prognozy ONZ za lata zgony na 1000 ludności wariant średni wariant niski wariant stałej płodności wariant wysoki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. 23

24 6. Proces starzenia się ludności Polski według ONZ piramida wieku Odzwierciedleniem wszystkich opisanych uprzednio zmian są zmiany w strukturze wieku ludności kraju. Najczęściej strukturę wieku mieszkańców danego kraju przedstawia się w postaci tzw. piramidy wieku. Jest to wykres pokazujący rozkład kobiet i mężczyzn pod względem wieku. Może on być wyrażony w wartościach bezwzględnych wówczas suma wszystkich prostokątów daje aktualny na dany rok stan ludności kraju w tys. Może również być wyrażony w ujęciu procentowym wówczas suma wszystkich prostokątów daje razem 100%. Obecnie widać w strukturze ludności wpływ dwóch wyży demograficznych obserwowanych w naszym kraju w latach powojennych. Wyż urodzeń przypadał na lata powojenne czyli lata 50-te ubiegłego wieku oraz na przełom lat 70 i 80-tych. Osoby urodzone w latach 50-tych obecnie są w wieku lat natomiast ich dzieci urodzone w latach 70-tych i 80-tych są obecnie w wieku lat co bardzo dobrze widać na wykresie 19. Wykres 19. Proces starzenia się ludności Polski według ONZ wariant niskiej płodności piramida wieku dla lat 2000 i Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. 24

25 Za kolejne 45 lat jeśli poziom płodności nie podniesie się należy liczyć się z faktem, iż jedyną dominująca grupą będzie grupa osób lat czyli zdecydowanie osób starszych. Kształt dzwonu wskazuje na postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa. Nawet założenie niewielkiego wzrostu płodności lub utrzymania się płodności na stałym poziomie nie prowadzi do większych zmian (wykres 20). Wykres 20. Proces starzenia się ludności Polski według ONZ wariant średniej dzietności i stałej dzietności piramida wieku dla roku Mężczyźni Kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Mężczyźni i Kobiety 7. Podsumowanie Jako najbardziej realistyczną z przedstawionych prognoz należy uznać prognozę krajowa przygotowaną przez GUS. Prognoza ta w przeciwieństwie do prognozy ONZ zakłada zmiany poziomie przepływów migracyjnych. Jako najbardziej realny należy również uznać zakładany przez tą prognozę poziom płodności w najbliższych latach. Zmiany w poziomie płodności obserwowane w ostatnich latach w Polsce nie wskazują na możliwość nagłego wzrostu liczby urodzeń i dzietności do poziomu zakładanego przez średni i wysoki wariant prognozy ONZ. 25

26 Podsumowując obserwowane zmiany należy zaznaczyć iż zdecydowanie wzrasta średni wiek mieszkańców Polski z 37 do 46 lat (2030). Zmiany obserwowane w strukturze wieku ludności mają istotne konsekwencje w wielu dziedzinach życia: brak uczniów dla szkół, słabnący napór na rynek pracy. Rosnący odsetek ludzi starszych zachwieje naszym systemem świadczeń zdrowotnych i społecznych. Pojawi się nowa sfera zapotrzebowania na konkretne usługi dla zaspokojenia potrzeb ludzi starszych (opieka medyczna i farmaceutyczna) 5. Nastąpią również duże zmiany w rozmieszczeniu ludności suburbanizacja. Zmniejszy się zaludnienie miast z jednoczesnym naporem na rynek pracy w miastach ponieważ obecni mieszkańcy miast przemieszczają się do małych miejscowości i wiosek podmiejskich ale nie rezygnują ze swoich stanowisk pracy w mieście. W związku z tym powstaje pytanie: Czy aktualna (przewidywana) polityka ludnościowa, której założenia zostały opracowane podoła w rozwiązaniu problemów, jakie niosą ze sobą głębokie zmiany obserwowane (i przewidywane) w podstawowych procesach demograficznych? 5 Prognoza demograficzna na lata , Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2004, str

27 ANEKS Tablica 1. Liczba ludności Polski w mln. według prognozy krajowej opracowanej przez GUS za lata oraz prognozy ONZ za lata Wariant prognozy Lata GUS 38,219 38,123 37,899 37,626 37,229 36,598 35,693 ONZ-średni 38,219 38,516 38,367 38,173 37,84 37,337 36,68 35,898 34,998 34,026 33,004 ONZ-niski 38,219 38,455 38,152 37,762 37,2 36,415 35,384 34,153 32,744 31,228 29,637 ONZ-stały 38,219 38,845 39,024 39,029 38,76 38,204 37,449 36,56 35,497 34,275 32,93 ONZ-wysoki 38,219 38,563 38,552 38,537 38,425 38,207 37,918 37,615 37,286 36,955 36,63 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz ONZ. Tablica 2. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem miejsca zamieszkania (miasto-wieś) według prognozy ONZ lata Rok Miasto Wieś Razem w tys % w tys % w tys , , , , , , , , , , , , , , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Tablica 3. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem miejsca zamieszkania (miasto-wieś) według prognozy krajowej opracowanej przez GUS za lata Rok Miasto Wieś Razem w tys % w tys % w tys , , , , , , , , , , , , , , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tablica 4. Zmiany w strukturze ludności Polski pod względem obciążenia demograficznego według prognoz krajowych opracowanych przez GUS i ONZ (udział osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) 27

28 Rok Razem wariant średni ONZ wariant niski ONZ GUS Dzieci i młodzież 0-14 Osoby starsze 65+ Razem Dzieci i młodzież 0-14 Osoby starsze 65+ Razem Dzieci i młodzież 0-17 Osoby starsze 60+/ * * rok 2002 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ONZ. Tablica 5. Ruch naturalny oraz przepływy migracyjne ludności Polski za lata według prognozy krajowej opracowanej przez GUS, Polska, Miasta, Wieś Rok Ruch naturalny Migracje zagraniczne urodzenia zgony napływ odpływ Polska Miasta Wieś

29 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tablica 6. Udział kobiet w wieku lat w Polsce w latach według prognozy ONZ (w odsetkach ogółu kobiet) Rok wariant średni wariant niski wariant wysoki wariant stałej płodności ,6 51,6 51,6 51, ,7 50,7 50,6 50, , ,5 47, ,2 47,6 46,7 46, ,9 46,4 45,3 45, ,9 44,4 43,4 44, ,3 41,6 40,9 42, ,1 37,9 39, ,8 35,5 35,9 37, ,6 33,6 35,2 36, ,6 32,8 35,8 36,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Tablica 7. Mediana wieku ludności Polski według prognozy ONZ za lata (wiek w latach) Rok wariant średni wariant niski wariant wysoki wariant stałej płodności ,2 35,2 35,2 35, ,5 36,5 36,4 36, ,9 38,1 37,8 37, ,5 39,9 39,3 38, ,5 42,1 41,1 40, ,6 44,3 42,9 42, ,7 46,7 44,7 45, ,4 48,9 45,8 46, ,6 50,8 46,2 48, ,2 52,3 45,4 48, ,9 53, ,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Tablica 8. Udział osób starszych (powyżej 60 roku życia) w ludności Polski według prognozy ONZ za lata Rok wariant średni wariant niski wariant wysoki wariant stałej płodności ,6 16,6 16,6 16,6 29

30 ,8 16,8 16,8 16, ,8 18,9 18,7 18, ,9 22,1 21,7 21, ,8 25,3 24,5 24, , ,7 25, ,2 28,2 26,3 26, ,9 30,4 27,6 28, ,4 33,6 29, ,3 37,4 31,6 34, ,2 40,3 32,6 36,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Tablica 9. Współczynnik urodzeń (na 1000 ludności) dla Polski według prognozy ONZ za lata Rok wariant średni wariant niski wariant wysoki wariant stałej płodności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. Tablica 10. Współczynnik zgonów (na 1000 ludności) dla Polski według prognozy ONZ za lata Rok wariant średni wariant niski wariant wysoki wariant stałej płodności

31 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ. 31

32 32

33 Mgr Małgorzata Kowalska Mgr Małgorzata Szczyt Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Stan, struktura i dynamika ludności w Europie w świetle prognozy ONZ za lata Wprowadzenie Celem pracy jest ukazanie demograficznych perspektyw Europy, które wynikają z trendów przewidywanych do 2050 roku przez Departament Badań Ludnościowych ONZ. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie prognoz demograficznych zrewidowanych przez ten Departament w 2002 roku. Kraje i regiony europejskie zostały podzielone według poziomu płodności w latach na trzy grupy: I. kraje o wysokiej płodności, w których dzietność nie spadała w latach lub spadała nieznacznie; II. kraje o średniej płodności, w których dzietność spadała w latach , ale jej poziom w latach utrzymywał się powyżej 2,1 III. kraje o niskiej płodności, w których dzietność w latach spadła poniżej wartości 2,1. Prognozy opracowane zostały w czterech wariantach płodności, a mianowicie przy założeniu płodności: wysokiej, średniej, niskiej i stałej 6. Założenia wariantu o średniej płodności są następujące: - w krajach o wysokiej i średniej płodności współczynnik dzietności nie może spaść poniżej poziomu 1,85 do okresu ; - w krajach o niskiej płodności współczynnik dzietności osiągnie w roku 2050 wartość 1,85; a jeżeli w momencie wyjściowym jego wartość była niższa niż 1,85, to współczynnik ten na początku będzie spadał a później zacznie wzrastać. 6 Opracowano na podstawie World Population Prospect. The 2002 Revision. Vol I: Comprehensive Tables, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York

34 W wariancie o wysokiej płodności zakłada się, że współczynnik dzietności ma wartość wyższą o 0,5 niż w danym okresie w wariancie prognozy o średniej płodności. W założeniach wariantu o niskiej płodności współczynnik dzietności ma wartość niższą o 0,5 niż w danym okresie w wariancie prognozy o średniej płodności. W wariancie o stałej płodności przyjęto założenie, że współczynnik dzietności w ciągu całego prognozowanego okresu ma taką samą wartość, jak w latach Wszystkie warianty prognoz ONZ zakładają, że zarówno umieralność, jak i migracje w okresie prognozowanym pozostają na tak zwanym normalnym poziomie. W przypadku umieralności jest to poziom zgodny z oszacowanym przez Departament Ludnościowy ONZ modelem zmian oczekiwanego trwania życia. W przypadku migracji brane są pod uwagę oszacowania migracji z lat ubiegłych oraz zakładana polityka migracyjna krajów. W opracowaniu przedstawiono przewidywane trendy liczebności i struktury ludności. Ponadto biorąc pod uwagę, że Europa jest kontynentem, który już u progu XXI wieku wszedł w zaawansowaną fazę starości demograficznej 7, uwzględniono charakterystyki opisujące proces starzenia się populacji Europy. W prezentowanej w dalszej części artykułu analizie omówione zostaną następujące mierniki: - liczba ludności; - współczynnik maskulinizacji liczba mężczyzn przypadająca na 100 kobiet w danej populacji; - współczynnik przyrostu rzeczywistego średnioroczne tempo zmian liczby ludności w danym okresie; - mediana wieku; - współczynnik obciążenia demograficznego liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym 8 przypadająca na 100 osób będących w wieku produkcyjnym; - liczba ludności w wieku 0-14 lat na 100 osób w wieku produkcyjnym; - liczba ludności w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku produkcyjnym; - liczba dzieci w wieku 0-14 lat na osobę w wieku 60 lat i więcej; - udział osób w wieku 80 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności; - ogólny współczynnik urodzeń; - ogólny współczynnik zgonów; 7 Por. D. Jędrzejczyk, Podstawy geografii ludności, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2001, s Ludność w wieku nieprodukcyjnym to osoby będące w wieku 0-14 lat oraz w wieku 65 lat i więcej 34

35 - współczynnik reprodukcji brutto przeciętna liczba córek, jaką będzie miała kobieta pochodząca z hipotetycznej kohorty, po zakończeniu swojego okresu rozrodczego, jeżeli przez cały okres rozrodczy będzie taka sama rozrodczość i umieralność, jak w danym okresie; - współczynnik dzietności teoretycznej przeciętna liczba dzieci, jaką urodzi kobieta pochodząca z hipotetycznej kohorty przez cały swój okres rozrodczy, jeżeli przez cały okres rozrodczy będzie występowała taka sama płodność cząstkowa według wieku, jak w danym okresie; - przeciętne dalsze trwanie życia noworodka. Ze względu na istotne zróżnicowanie przestrzenne procesów demograficznych zachodzących w Europie, oprócz procesów ludnościowych prognozowanych dla całego kontynentu, przedstawione zostaną te same charakterystyki dla czterech podstawowych regionów, a mianowicie Europy Wschodniej, Północnej, Południowej i Zachodniej. 1. Europa 1.1 Uwagi wstępne Europa jest kontynentem o powierzchni około 10 mln km 2 i zajmuje około 16,9% powierzchni wszystkich kontynentów. W 2000 roku Europę zamieszkiwało około 728 mln osób, co stanowiło 11,6% ludności świata. Jest ona czwartym co do wielkości kontynentem i drugim po Azji co do gęstości zaludnienia; w 2000 roku gęstość zaludnienia wynosiła 32 osoby na km 2. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację demograficzną Europy w 2000 przedstawia tablica 1. 35

36 Tablica 1. Stan i struktura ludności Europy w 2000 roku Wyszczególnienie Wartość Liczba ludności (tys.) Współczynnik maskulinizacji 93,1 Gęstość zaludnienia (l.os./km 2 ) 32,0 Średni roczny przyrost rzeczywisty (tys.) -653 Współczynnik przyrostu rzeczywistego (%) -0,09 Mediana wieku 37,7 Współczynnik obciążenia demograficznego 47,5 Liczba dzieci w wieku 0-14 lat na 100 osób w wieku produkcyjnym 25,8 Liczba osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku produkcyjnym 21,7 Liczba dzieci w wieku 0-14 lat na osobę w wieku 60 lat i więcej 0,87 Odsetek osób w wieku 80 lat i więcej (%) 2,9 Ogólny współczynnik urodzeń (na tys. ludności) 9,7 Ogólny współczynnik zgonów (na tys. ludności) 11,5 Współczynnik reprodukcji brutto 0,65 Współczynnik dzietności 1,38 Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka 74,2 Źródło: World Population Prospect. The 2002 Revision. Vol I: Comprehensive Tables, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York W 2000 roku natężenie urodzeń wynosiło 9,7 dziecka na 1000 ludności Europy, a natężenie zgonów 11,5 osoby na 1000 ludności. Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka urodzonego w 2000 roku w Europie wynosiło 74,2 lat, przy czym dziewczynka oczekiwać może przeżycia średnio 78,2 lat, a chłopiec - 70,1 lat. Pod względem przeciętnej długości trwania życia Europa jest drugim kontynentem po Ameryce Północnej. Współczynnik dzietności teoretycznej w Europie charakteryzował się w 2000 roku bardzo niskim poziomem nie gwarantującym prostej zastępowalności pokoleń i wynosił 1,38. Co więcej, współczynnik ten charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem w zależności od regionu Europy. Na wykresie 1 przedstawiono piramidę ludności Europy w 2000 roku. Jej zwężająca się podstawa świadczy o obniżającej się liczbie urodzeń oraz o wzrastającej liczebności populacji osób będących w wieku lata. 36

37 Wykres 1. Piramida wieku ludności Europy w 2000 roku mężczyźni kobiety % Źródło: World Population Prospect. The 2002 Revision. Vol I: Comprehensive Tables, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York Na 100 osób będących w wieku produkcyjnym w Europie w 2000 roku przypadało średnio 47,5 osób w wieku przed- i poprodukcyjnym (średnio 25,8 osób w wieku 0-14 lat oraz 21,7 osób w wieku powyżej 65 lat). Połowa Europejczyków w 2000 roku miała mniej niż 37,7 lat. Ponadto według skali starości demograficznej E. Rosseta Europa jest kontynentem o zaawansowanej starości demograficznej (udział osób w wieku 60 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności wynosił 20,2%). 1.2 Stan i struktura ludności według prognoz ONZ Ogólna liczba ludności Według przewidywań Departamentu Badań Ludnościowych ONZ liczba ludności w Europie w latach będzie spadać i to niezależnie od wariantu prognozy. Sytuację tę przedstawiono na wykresie 2. Zgodnie z wariantem prognozy o średniej płodności w latach liczba ludności w Europie będzie obniżać się średnio o ponad 1 mln rocznie, a w latach średnioroczny spadek wzrośnie do prawie 3 mln. 37

38 Wykres 2. Liczba ludności Europy na podstawie prognoz ONZ l. ludności (w tys.) Wariant o średniej płodności Wariant o wysokiej płodności Wariant o niskiej płodności Wariant o stałej płodności Źródło: World Population Prospect. The 2002 Revision. Vol I: Comprehensive Tables, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York lata Tablica 2. Współczynnik przyrostu rzeczywistego (%) w Europie na podstawie prognoz ONZ Okres Wariant o średniej płodności Wariant o wysokiej płodności Wariant o niskiej płodności Wariant o stałej płodności ,14-0,05-0,24-0, ,18-0,06-0,31-0, ,23-0,09-0,37-0, ,27-0,10-0,44-0, ,31-0,10-0,52-0, ,35-0,08-0,62-0, ,39-0,06-0,72-0, ,43-0,04-0,82-0, ,46-0,03-0,90-0,76 Źródło: World Population Prospect. The 2002 Revision. Vol I: Comprehensive Tables, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York Przewidywany spadek liczby ludności jest zróżnicowany w zależności od wariantu prognozy (por. tablica 2). Według wariantów o średniej, niskiej i stałej płodności tempo spadku liczby ludności będzie wzrastać w czasie. W wariancie prognozy o niskiej płodności w okresie wyniesie ono średnio 0,24% rocznie a w okresie już średnio 0,9% na rok. Inaczej przedstawia się sytuacja w wariancie prognozy o 38

39 wysokiej płodności, gdzie spadek liczby ludności charakteryzuje się najsłabszą dynamiką. Ponadto w pierwszym okresie średnioroczne tempo spadku rośnie. W latach wynosi 0,03%, w latach już 0,1%. Po 2030 roku tempo to słabnie i w latach osiągnie wartość 0,03%. Struktura ludności według płci Przewidywane trendy liczby ludności według płci odzwierciedlają tendencje podobne do zmian liczby ludności ogółem. Prawidłowości tej nie podlegają prognozy sporządzone według wariantu o wysokiej płodności, zgodnie z którym w latach liczba mężczyzn wzrośnie (średnio o 68 tys., czyli 0,02% rocznie). W pozostałych okresach i wariantach, prognozy ONZ przewidują spadek liczby zarówno kobiet jak i mężczyzn (por. wykres 3 a i b). Wykres 3. Liczba ludności Europy według płci na podstawie prognoz ONZ a) Mężczyźni b) Kobiety l. mężczyzn (w tys.) Wariant o średniej płodności Wariant o wysokiej płodności Wariant o niskiej płodności Wariant o stałej płodności lata l. kobiet (w tys.) Wariant o średniej płodności Wariant o wysokiej płodności Wariant o niskiej płodności Wariant o stałej płodności Źródło: World Population Prospect. The 2002 Revision. Vol I: Comprehensive Tables, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York Tablica 3. Współczynnik przyrostu rzeczywistego (w %) w Europie według płci na podstawie prognoz ONZ Okres Wariant o średniej płodności Wariant o wysokiej płodności Mężczyźni Wariant o niskiej płodności Wariant o stałej płodności 2011 Wariant o średniej płodności Wariant o wysokiej płodności 2029 Kobiety Wariant o niskiej płodności lata Wariant o stałej płodności ,14-0,04-0,25-0,11-0,14-0,05-0,24-0, ,17-0,05-0,31-0,18-0,18-0,07-0,30-0, ,22-0,07-0,37-0,27-0,23-0,10-0,37-0, ,26-0,09-0,45-0,36-0,27-0,12-0,44-0, ,31-0,09-0,54-0,44-0,31-0,11-0,51-0, ,35-0,06-0,63-0,52-0,35-0,09-0,60-0, ,38-0,04-0,73-0,60-0,39-0,08-0,70-0, ,41-0,01-0,82-0,68-0,44-0,08-0,81-0, ,43 0,02-0,90-0,75-0,48-0,07-0,89-0,76 Źródło: Obliczenia własne na podstawie: World Population Prospect. The 2002 Revision. Vol I: Comprehensive Tables, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York

40 W latach , w każdym wariancie prognozy, liczba kobiet będzie przewyższać liczbę mężczyzn. Większe też będą średnie roczne bezwzględne spadki liczby kobiet. Ponadto w niektórych wariantach prognozy, zmiany liczby kobiet charakteryzować się będą bardziej dynamicznym spadkiem względnym niż zmiany w liczbie mężczyzn w większości okresów. Okresy, w których dynamika spadku liczby kobiet będzie wyższa niż mężczyzn, zostały wyróżnione w tablicy 3. Różnice obserwowane w dynamice zmian liczby ludności według płci będą miały wpływ na wartość współczynnika maskulinizacji (por. wykres 4). W wariancie prognozy o wysokiej płodności zmiany na korzyść mężczyzn są najbardziej znaczące. Współczynnik ten wynoszący 93,1 w 2005 roku wzrośnie do poziomu 93,7 w roku 2030, a w roku 2050 osiągnie wartość 94,8. Przez cały badany okres średni przyrost współczynnika wyniesie 0,03 na rok, przy czym na początku omawianego okresu dynamika przyrostu będzie mniejsza a później się zwiększy. W wariancie prognozy o średniej płodności wartość współczynnika maskulinizacji również rośnie, choć w mniejszym stopniu aniżeli w wariancie prognozy zakładającym wysoką płodność. Średnie roczne przyrosty wartości tego miernika wynoszą 0,01. W roku 2010 na 100 kobiet będzie przypadało 93,1 mężczyzn, w ,2 mężczyzn, a w ,6 mężczyzn. Również w tym przypadku dynamika zmian wzrasta pod koniec omawianego okresu. Wykres 4. Współczynnik maskulinizacji w Europie na podstawie prognoz ONZ 95,0 94,5 Wariant o średniej płodności Wariant o wysokiej płodności Wariant o niskiej płodności Wariant o stałej płodności 94,0 93,5 93,0 92,5 92, Źródło: Obliczenia własne na podstawie: World Population Prospect. The 2002 Revision. Vol I: Comprehensive Tables, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York lata

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Prognozy demograficzne Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r.

Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r. Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r. "Wpływ zmian demograficznych na stan finansów publicznych Seminarium SGH Małgorzata Waligórska Główny Urząd Statystyczny Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT. Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Syntetyczne miary reprodukcji ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne miary reprodukcji ludności

Syntetyczne miary reprodukcji ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Syntetyczne miary reprodukcji ludności Statystyka i Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne miary reprodukcji ludności

Syntetyczne miary reprodukcji ludności Syntetyczne miary reprodukcji ludności Wprowadzenie Reprodukcja ludności (population reproduction) jest to odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i ruchu wędrówkowego.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Stanisława Górecka Robert Szmytkie Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego 1 UWAGI WSTĘPNE Prognoza została

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975.

Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975. E.Frątczak A.Ptak-Chmielewska M.Pęczkowski I.Sikorska Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju demograficznego

Perspektywy rozwoju demograficznego Perspektywy rozwoju demograficznego Czy liczba urodzeń w Polsce musi spadać? Seminarium otwarte organizowane przez GUS Lucyna Nowak Departament Badań Demograficznych Źródła informacji wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Prognoza demograficzna to przewidywanie przyszłej liczby i struktury

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Zakres badań demograficznych

Zakres badań demograficznych Zakres badań demograficznych wskaźnik rodności wskaźnik dzietności RUCH NATURALNY STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI wskaźniki umieralności wskaźniki zgonów przeciętny dalszy czas trwania życia wskaźnik małżeństw

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Opracowała: Zuzanna Sikora Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 (16.05.2014) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony w roku t L t

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego r = U t Z t L t gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA W dniu 11 lipca 2011 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną na lata 2011-2035, obejmującą powiaty i miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Urbanizacja obszarów wiejskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Urbanizacja obszarów wiejskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Geografii Jadwiga Biegańska Urbanizacja obszarów wiejskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Rosset

Profesor Edward Rosset W WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 1997 ZAKŁAD DEMOGRAFII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Profesor Edward Rosset demograf i statystyk - w setną rocznicę urodzin Materiały na Konferencję Jubileuszow ą Łódź,

Bardziej szczegółowo

Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności

Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności Materiały dydaktyczne Opracowano na podst. J. Holzer, Demografia, Warszawa 2003. Podstawowe czynniki determinujące rozmieszczenie ludności 1. Czynniki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA LUDNOŚCI REZYDUJĄCEJ 1 DLA POLSKI NA LATA

PROGNOZA LUDNOŚCI REZYDUJĄCEJ 1 DLA POLSKI NA LATA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 Tel. (022) 608 31 21, fax (022) 608 38 72, e-mail: Sekretariat-DRP@stat.gov.pl PROGNOZA

Bardziej szczegółowo

STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO DETERMINANTA SPADKU NATĘŻENIA MIGRACJI NA STAŁE W POLSCE

STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO DETERMINANTA SPADKU NATĘŻENIA MIGRACJI NA STAŁE W POLSCE Małgorzata Podogrodzka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO DETERMINANTA SPADKU NATĘŻENIA MIGRACJI NA STAŁE W POLSCE Wprowadzenie Obserwowane od początku lat 90. zmiany w liczbie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

płodność, umieralność

płodność, umieralność Konferencja naukowa Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Założenia prognozy ludności płodność, umieralność Warszawa, 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności wg płci i wieku Stanowi podstawę większości analiz demograficznych, determinuje w poważnym stopniu kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wielodzietność we współczesnej Polsce

Wielodzietność we współczesnej Polsce Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 0, Nr Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Wielodzietność we współczesnej Polsce Prosta zastępowalność tj. sytuacja,

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Prognozy demograficzne Zadaniem prognoz demograficznych jest ustalenie przyszłego stanu i struktury ludności zarówno dla całego kraju jak i jego regionów. Jednostkami badania które dotyczą prognozy mogą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2. Tablice trwania życia. (life tables)

Ćwiczenia 2. Tablice trwania życia. (life tables) Ćwiczenia 2 Tablice trwania życia (life tables) Rodzaje tablic: kohortowa (wzdłużna), która obrazuje rzeczywisty proces wymierania wybranej generacji, przekrojowa, która przedstawia hipotetyczny proces

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 PODSTAWOWE MIERNIKI PŁODNOŚCI ANALIZA PŁODNOŚCI W POLSCE PRZEMIANY PŁODNOŚCI W EUROPIE WYBRANE TEORIE PŁODNOŚCI

WYKŁAD 2 PODSTAWOWE MIERNIKI PŁODNOŚCI ANALIZA PŁODNOŚCI W POLSCE PRZEMIANY PŁODNOŚCI W EUROPIE WYBRANE TEORIE PŁODNOŚCI WYKŁAD 2 PODSTAWOWE MIERNIKI PŁODNOŚCI ANALIZA PŁODNOŚCI W POLSCE PRZEMIANY PŁODNOŚCI W EUROPIE WYBRANE TEORIE PŁODNOŚCI URODZENIA Rodność - natężenie urodzeń w badanej zbiorowości w określonym czasie

Bardziej szczegółowo

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw Poziom podstawowy Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Struktura wieku zależy głównie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Ogólne

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ MIASTA SIEDLCE W LATACH

LUDNOŚĆ MIASTA SIEDLCE W LATACH Ma r e k Bia r d a LUDNOŚĆ MIASTA SIEDLCE W LATACH 1975-1989. W historii Siedlec było wiele wydarzeń decydujących o rozwoju miasta. W jego najnowszej historii takim wydarzeniem było utworzenie w 1975 r.

Bardziej szczegółowo

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne)

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 1. Struktury demograficzne WYKŁAD 6 22.04.2016 2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 3. Starzenie się

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Maj 2015 r. STAN I

Bardziej szczegółowo

Starzenie się populacji. Anna Nicińska

Starzenie się populacji. Anna Nicińska Starzenie się populacji Anna Nicińska Plan zajęć 1. Starzenie się indywidualne 2. Starzenie się populacji 3. Mierniki starości populacji 4. Konsekwencje ekonomiczne (i społeczne) 5. Analiza treści i dyskusja

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Od 1990 roku polskie szkolnictwo wyższe było w okresie stałego i dynamicznego wzrostu. W ciągu 15 lat liczba studentów osiągnęła rekordowy poziom 1,9

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY L I C Z B A L U D N O Ś C I I J E J Z M I A N Y Według stanu na 31.12.06 r. Gminę Miłoradz zamieszkiwało 3.430 osób. Na przestrzeni lat 1999-06 liczba mieszkańców Gminy Miłoradz

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Demografia starzenia się społeczeństwa polskiego

Demografia starzenia się społeczeństwa polskiego Wystąpienie i prezentacja na konferencji: Senior to brzmi dostojnie, w dniu 24 października 2018 r., na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. w ramach modułu: Demografia starzenia

Bardziej szczegółowo

Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa-Poznań, 18 grudnia 2012

Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa-Poznań, 18 grudnia 2012 Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego Warszawa-Poznań, 18 grudnia 2012 Budowa modelu Agenda Wprowadzenie do problematyki modelowania

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000 Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej Maria Soja, Andrzej Zborowski (red.) Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2011, s. 41 53 PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru

Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru Dlaczego demografia? Rozumienie pojęć z zakresu demografii, wiedza o zjawiskach demograficznych jest istotna, ponieważ: żyjemy w czasach,

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

Tendencje zmian umieralności w populacji Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej lata

Tendencje zmian umieralności w populacji Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej lata Irena Maniecka-Bryła Uniwersytet Medyczny w Łodzi Marek Bryła Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Irena Szymańska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Tendencje zmian umieralności w populacji

Bardziej szczegółowo

Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r.

Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r. Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2019 Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r. Prognoza ludności na lata 2014-2050 1. Znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 27.01.2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie struktur demograficznych na obszarach wiejskich

Zróżnicowanie struktur demograficznych na obszarach wiejskich Zróżnicowanie struktur demograficznych na obszarach wiejskich Dr Monika Stanny Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 26 listopada 2012 r. 1 Czynniki pozademograficzne Czynniki demograficzne

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski na tle Europy

Ludność Polski na tle Europy Ludność Polski na tle Europy Liczba mieszkańców Polski wynosiła w roku 2011 ok. 38,5 mln. Pod względem liczby mieszkańców Polska zajmuje 6 miejsce w Unii Europejskiej (8 miejsce w całej Europie). Według

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich A R T Y K U Ł Y ISSN 0137-1673 doi: 10.7366/wir012016/03 Izasław Frenkel Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich Streszczenie: Artykuł zawiera analizę

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia

Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia Stopa bezrobocia to procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób zawodowo czynnych Aby obliczyć stopę bezrobocia należy: ustalić liczbę mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku

Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY GDYNI DO 2007 R. Gdynia, 02.12.2008 r. W końcu 2007 r. ludność Gdyni liczyła 250 242 osoby, tj. o 602 osoby mniej niż przed rokiem. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

Miasta województwa małopolskiego - zmiany, wyzwania i perspektywy rozwoju

Miasta województwa małopolskiego - zmiany, wyzwania i perspektywy rozwoju Miasta województwa małopolskiego - zmiany, wyzwania i perspektywy rozwoju Miasta odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów. Stanowią siłę napędową europejskiej gospodarki, są katalizatorami

Bardziej szczegółowo

Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa-Poznań, 5 grudnia 2018

Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa-Poznań, 5 grudnia 2018 Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego Warszawa-Poznań, 5 grudnia 2018 www.prognozademograficzna.ore.edu.pl 2 Informacje o projekcie Docelowym

Bardziej szczegółowo

Procesy demograficzne współczesnego świata

Procesy demograficzne współczesnego świata WYKŁAD 4 Procesy demograficzne współczesnego świata WYKŁAD 4: Małżeńskość podstawowe pojęcia tworzenie i rozpad rodziny podstawowe mierniki zawierania małżeństw i rozwodów wzorzec małżeńskości homogeniczność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

Komitet Nauk Demograficznych PAN

Komitet Nauk Demograficznych PAN Komitet Nauk Demograficznych PAN Ewolucja badań procesów ludnościowych oraz relacji między demografią a naukami ekonomicznymi Irena E.Kotowska, Jolanta Kurkiewicz Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

-3r/1- ROZWIĄZANIA. U urodzenia, Z zgony, R przyrost rzeczywisty, P przyrost naturalny (jedno z określeń jest nieprawidłowe)

-3r/1- ROZWIĄZANIA. U urodzenia, Z zgony, R przyrost rzeczywisty, P przyrost naturalny (jedno z określeń jest nieprawidłowe) -3r/1- LII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 3 ROZWIĄZANIA Zadanie 15. W Polsce w końcu 2014 r. według GUS mieszkało (36,0 / 38,5 / 39,7) mln osób. Jest to liczba osób obliczona

Bardziej szczegółowo

lunamarina - Fotolia.com

lunamarina - Fotolia.com 6 lunamarina - Fotolia.com Populacja dzieci w Polsce Zmiany demograficzne związane z długością życia, zmniejszaniem się liczby ludności w wieku produkcyjnym i spadkiem liczby urodzeń, dotyczą Polski i

Bardziej szczegółowo

prognoz demograficznych

prognoz demograficznych Niniejszą informację opracowano na podstawie prognozy ludności faktycznej do 2035 r. dla powiatów oraz miast na prawach powiatu opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w lipcu 2011 r. Prognoza powiatowa

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Statystyka i demografia Struktury ludności według cech demograficznych społeczno zawodowych Mieczysław Kowerski PROJEKT DOFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem gospodarczym. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Powiązanie rozwoju gospodarczego i zmian w poziomie ludności

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze zmiany w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Problematyka demograficzna krajów Unii Europejskiej na tle kontynentu.

Problematyka demograficzna krajów Unii Europejskiej na tle kontynentu. Zbigniew Długosz 92 Problematyka demograficzna krajów Unii Europejskiej na tle kontynentu. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz samo rozszerzenie tej organizacji o nowych 10 członków budziło

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego

Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego Paweł (Andrzej) Strzelecki Narodowy Bank Polski Instytut Statystyki i Demografii, SGH Seminarium Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2050 ROKU WARSZAWA, LISTOPAD 2003 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki rodzinnej

Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki rodzinnej Agnieszka Maria Popko dr Dominik Smyrgała Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki rodzinnej Ekspertyza IJ nr 1 (1)/2011 Warszawa, lipiec 2011 Zamiast wstępu Z szacunków ONZ wynika, że problemy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI A MIGRACJE. DEBATA Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami 19 marca 2012

PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI A MIGRACJE. DEBATA Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami 19 marca 2012 PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI A MIGRACJE DEBATA Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami 19 marca 2012 Przyszłość demograficzna Polski a migracje GŁÓWNE TEZY W świetle prognoz ONZ i Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Henryk Kowgier * Uniwersytet Szczeciński

Henryk Kowgier * Uniwersytet Szczeciński studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 42, t. 1 DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-14 Henryk Kowgier * Uniwersytet Szczeciński DEMOGRAFIA MIAST POLSKICH W LATACH 1989 2013 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa i rozwody Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa podstawowe pojęcia Zawarcie małżeństwa akt zawarcia związku między dwiema osobami płci odmiennej, pociągającego

Bardziej szczegółowo

bydgoszcz.stat.gov.pl

bydgoszcz.stat.gov.pl Dane o zarejestrowanych urodzeniach opracowano na podstawie sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego. Źródłem danych o urodzeniu jest, wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną, dokument Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Ludność według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII. Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego

Ludność według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII. Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego 1 Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego zwiększyła się o 33,5 tys. osób W 211 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polskoniemieckiego obszaru

Bardziej szczegółowo

2. Rozmiary migracji wewnętrznych ludności starszej w roku 2002 na tle ruchu wędrówkowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

2. Rozmiary migracji wewnętrznych ludności starszej w roku 2002 na tle ruchu wędrówkowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych DOROTA KAŁUŻA JOANNA DAMIŃSKA Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi MIGRACJE WEWNĘTRZNE LUDZI W STARSZYM WIEKU 1 1. Wstęp Migracje są jednym z czynników demograficznych mającym wpływ na proces

Bardziej szczegółowo

Wykład 9,

Wykład 9, Wykład 9, 12.01.2015 Sytuacja demograficzna w świetle przewidywań stanu i struktur ludności - świat, Europa, Polska. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian struktur wieku ludności Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo