MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO P R O G N O Z A ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2009

2 Spis treści 1. Przedmiot prognozy. Podstawa prawna, zakres i cel oraz metoda sporządzenia prognozy Przedmiot prognozy Podstawa prawna, zakres i cel prognozy Metoda sporządzenia prognozy Zawartość i główne cele projektu studium; powiązania z innymi dokumentami Zawartość projektu studium Zawartość i cele studium określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie Prawo ochrony środowiska Zawartość projektu studium Cele, kierunki i zasady polityki przestrzennej Powiązania projektu studium z innymi dokumentami Ocena istniejącego stanu środowiska Ukształtowanie i budowa terenu Złoża kopalin i ich eksploatacja Złoża kopalin Dotychczasowe skutki eksploatacji kopalin Tereny i obszary górnicze Prognozowane skutki planowanej eksploatacji węgla kamiennego Wody podziemne Zasoby wód podziemnych Jakość wód podziemnych Wody powierzchniowe. Zagrożenie powodziowe Wody powierzchniowe płynące Wody powierzchniowe stojące Jakość wód powierzchniowych Zagrożenie powodziowe Warunki geologiczno inżynierskie Gleby Typy gleb Zanieczyszczenie gleb; gospodarcze wykorzystanie gleb Klimat. Jakość powietrza atmosferycznego Warunki klimatyczne Jakość powietrza atmosferycznego Hałas i pozostałe zagrożenia środowiska Klimat akustyczny Promieniowanie elektromagnetyczne Zagrożenie wystąpieniem poważnych awarii Przyroda ożywiona i ochrona prawna jej zasobów Szata roślinna Świat zwierzęcy Różnorodność biologiczna Ochrona prawna zasobów przyrody ożywionej Zabytki i ich ochrona prawna Krajobraz. Walory przyrodniczo - krajobrazowe Warunki do rekreacji, tereny zieleni urządzonej Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu Problemy i cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz ocena sposobu ich uwzględnienia w projekcie studium Problemy ochrony środowiska Cele ochrony środowiska Ocena ustaleń studium z uwagi na zapewnienie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska Ocena ustaleń w zakresie kierunków przeznaczenia terenów Ocena ustaleń w zakresie spełnienia wymogów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i gospodarowania gruntami... 55

3 Ocena ustaleń dotyczących rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, w tym terenów, które powinny być wyłączone z możliwości przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne Ocena ustaleń dotyczących struktury wykorzystania terenów oraz wskaźników ich zagospodarowania i użytkowania ze względu na możliwość zachowania lub przywrócenia na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia Ocena ustaleń dotyczących sposobów zagospodarowania obszarów zdegradowanych Ocena ustaleń w zakresie uwzględnienia potrzeb eksploatacji złóż kopalin oraz ochrony przed prognozowanym wpływem ich przyszłej eksploatacji Ocena sposobu uwzględnienia potrzeb ochrony środowiska i jego zasobów Ocena ustaleń dotyczących obszarów i obiektów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, innych terenów o funkcjach przyrodniczych, w tym zbiorników wodnych, a także połączeń i korytarzy ekologicznych Ocena ustaleń dotyczących ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego Ocena ustaleń dotyczących zasad i kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej (w tym gospodarki wodno-ściekowej i odpadami) oraz transportowych (w tym komunikacji publicznej), a także urządzania i kształtowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej Kierunki rozwoju systemów transportu Kształtowanie terenów zieleni i przestrzeni publicznych Ocena sposobu uwzględnienia potrzeb ochrony zdrowia ludzi Przewidywane oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń studium Prognozowany wpływ na środowisko realizacji celów polityki przestrzennej oraz kierunków zmian w strukturze przestrzennej Prognozowany wpływ na środowisko realizacji inwestycji liniowych Syntetyczna ocena znaczących oddziaływań realizacji ustaleń studium na środowisko Obszary objęte znaczącymi oddziaływaniami, charakter oddziaływań Obszary objęte silnie niekorzystnymi oddziaływaniami na środowisko Obszary objęte umiarkowanie niekorzystnymi oddziaływaniami na środowisko Obszary objęte niewielkimi niekorzystnymi oddziaływaniami na środowisko oraz obszary mogące oddziaływać na środowisko pozytywnie i negatywnie Prognozowane znaczące oddziaływania na elementy środowiska Prognozowany wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny oraz na ekosystemy i obszary chronione Prognozowany wpływ na wodę Prognozowany wpływ na klimat i powietrze Prognozowany wpływ na powierzchnię ziemi Prognozowany wpływ na zasoby naturalne Prognozowany wpływ na zabytki, krajobraz i dobra materialne Prognozowany wpływ na zdrowie ludzi Możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Rekomendacje do projektu studium Streszczenie Akty prawne Materiały źródłowe Załącznik. Cele i zasady polityki przestrzennej ustalone w projekcie studium I-VII Mapa 1. Problemy ochrony środowiska, skala 1:20000 Mapa 2. Równowaga przyrodnicza. Gospodarka zasobami środowiska, skala 1:20000 Mapa 3. Syntetyczna ocena znaczących oddziaływań na środowisko, skala 1:20000

4 1. Przedmiot prognozy. Podstawa prawna, zakres i cel oraz metoda sporządzenia prognozy 1.1. Przedmiot prognozy Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice II edycja. Projekt studium dotyczy całego obszaru miasta. Projekt studium został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LV/1170/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r Podstawa prawna, zakres i cel prognozy Podstawa prawna Podstawę prawną sporządzenia prognozy stanowi art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.). Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie został uzgodniony z: - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (uzgodnienie RDOŚ-24- WOOŚ/7041/09/tj z dnia r.); - Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach (pismo NS/521/W/0254/98 /09 (NZ /09) z r.). Uzgodniony zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie jest zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...). Zgodnie z art. 52 ust. 1 przytoczonej ustawy oraz dokonanymi uzgodnieniami, informacje zawarte w prognozie zostały dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdził konieczność zawarcia w prognozie następujących zagadnień: - określenia przewidywanych znaczących oddziaływań, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2e cyt. ustawy; - opisu istniejących walorów przyrodniczo krajobrazowych; - oceny istniejącego stanu środowiska przyrodniczego; - odniesienia się do zachowania: - dotychczasowych funkcji przyrodniczych terenów, które zachowały tę zdolność w sposób naturalny, szczególnie ze wskazaniem terenów, które powinny być wyłączone z możliwości przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne, - lokalnych połączeń i korytarzy ekologicznych, w tym dolin cieków, - stawów, jako cennych miejsc rozrodu płazów (stawy położone pomiędzy ul. Bagienną, Lwowską i Cmentarną [Janów], ul. Bagienną i Stawiska, ul. Ceglaną i Meteorologów, ul. Mieszka i rzeką Rawą, ul. Francuską a Katowickim Parkiem Leśnym oraz stawy położone przy ul. Barcelońskiej, Wiertniczej i Obroki); - określenia wpływu ustaleń projektu studium na formy ochrony przyrody (rezerwaty Las Murckowski i Ochojec, zespół przyrodniczo krajobrazowy Źródła Kłodnicy, użytek ekologiczny Płone Bagno), a także na obszary podlegające dawniej ochronie prawnej (kompleks stawów Szopienice Borki, Stawy na Tysiącleciu, Staw Grunfeld); - propozycji dotyczących minimalizowania i ograniczania przewidywanych skutków realizacji ustaleń studium na środowisko przyrodnicze i krajobraz. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził w uzgodnieniu, że informacje zawarte w prognozie powinny umożliwiać ocenę wpływu zapisów projektu studium na zdrowie ludzi. 1

5 Cel prognozy Celem prognozy jest, zgodnie z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) oraz uzgodnieniami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie: - ocena istniejącego stanu środowiska; - określenie potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu; - określenie przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko (w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy), mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu; - przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu; - określenie metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania Metoda sporządzenia prognozy Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawiera wielopłaszczyznową ocenę projektowanych ustaleń polityki przestrzennej z punktu widzenia ochrony i kształtowania środowiska. Prognozę opracowano w ścisłej współpracy z zespołem sporządzającym projekt studium. Prognoza obejmuje syntetyczny opis i ocenę stanu środowiska w podziale na jego podstawowe elementy, sporządzony w oparciu o dostępne materiały i opracowania, w niezbędnych przypadkach zaktualizowaną w stosunku do danych zawartych w charakterystyce środowiska zamieszczonej w projekcie studium (w części dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego), a także omówienie możliwych zmian w środowisku w przypadku nieprzyjęcia ocenianego dokumentu, zidentyfikowanych na podstawie analizy ustaleń aktualnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (1997 r.). Prognoza identyfikuje, analizuje i ocenia: - problemy ochrony środowiska występujące na obszarze miasta, istotne z punktu widzenia przeznaczenia terenów do pełnienia zróżnicowanych funkcji oraz utrzymania lub przewrócenia właściwego stanu środowiska, środki podjęte dotychczas dla rozwiązania lub redukcji problemu oraz zasady i ustalenia służące rozwiązaniu lub redukcji problemu, zwarte w projekcie studium; - cele ochrony środowiska określone w wybranych dokumentach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym oraz krajowym, zawierających cele ochrony środowiska uznane za istotne z punktu widzenia projektu studium; wyboru dokumentów dokonano na podstawie zidentyfikowanych istotnych problemów ochrony środowiska występujących na obszarze opracowania, celów ochrony środowiska określonych w dokumentach oraz ustaleń projektu studium i ich potencjalnych skutków środowiskowych w kontekście środowiskowo przestrzennym; oceniono stopień zbieżności zasad określonych w projekcie studium z celami, zadaniami lub działaniami służącymi ochronie środowiska, określonymi w analizowanych dokumentach; - ustalenia studium z uwagi na zapewnienie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, w nawiązaniu do wymogów, jakie stawiają przed ocenianym dokumentem ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa Prawo ochrony środowiska; zidentyfikowano zasady polityki przestrzennej określone w projekcie studium dotyczące: racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i gospodarowania gruntami, rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, struktury wykorzystania terenów oraz wskaźników ich zagospodarowania i użytkowania ze względu na możliwość zachowania lub przywrócenia na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, sposobów zagospodarowania terenów zdegradowanych, potrzeb eksploatacji złóż kopalin i ochrony przed prognozowanym wpływem ich przyszłej eksploatacji, potrzeb ochrony środowiska i jego zasobów (powietrza atmosferycznego, wód podziemnych i powierzchniowych, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem 2

6 i degradacją, obszarów i obiektów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, innych terenów o funkcjach przyrodniczych, w tym zbiorników wodnych, a także połączeń i korytarzy ekologicznych, ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, ustaleń dotyczących zasad i kierunków rozwoju infrastruktury technicznej (w tym gospodarki wodno ściekowej i odpadami) oraz transportowych (w szczególności w zakresie komunikacji publicznej), urządzania i kształtowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych oraz dokonano oceny sposobu uwzględnienia potrzeb ochrony zdrowia ludzi; - przewidywane oddziaływanie na środowisko skutków realizacji ustaleń studium w zakresie dotyczącym zmian w przeznaczeniu terenów oraz realizacji inwestycji liniowych (dróg, linii tramwajowych i kolejowych): wyodrębniono tereny dotychczas niezabudowane, dla których projekt studium ustala możliwość przeznaczenia pod zabudowę; oceniono wpływ zmian na środowisko polegających na przeznaczeniu pod zabudowę terenów dotychczas niezainwestowanych oraz na zmianie funkcji istniejącej zabudowy; - wpływ kierunków rozwoju systemu transportu (drogi, linie tramwajowe i linie kolejowe, w przypadku dróg i linii tramwajowych oceniono także alternatywne przebiegi tras, które były brane pod uwagę w pracach nad projektem studium) ocena dotyczy stopnia kolizyjności dróg, linii tramwajowych i kolejowych z istotnymi elementami środowiska: obszarami i obiektami podlegającymi ochronie oraz innymi elementami istotnymi dla funkcjonowania środowiska (obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej, doliny, cieki i zbiorniki wodne, siedliska gatunków podlegających ochronie, korytarze ekologiczne, lasy) oraz wpływu na zdrowie ludzi, a także na tereny rekreacyjne; stopień kolizyjności oceniono określając długość i powierzchnię odcinków tras komunikacyjnych w obrębie analizowanych obszarów oraz liczbę ludności znajdującej się w zasięgu potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji; w niezbędnych przypadkach przeprowadzono wizję w terenie; - w wyniku przeprowadzonych analiz i ocen zidentyfikowano obszary objęte znaczącymi oddziaływaniami (przy zastosowaniu sześciostopniowej skali oceny, określającej kierunek i siłę oddziaływania: silny wpływ pozytywny, średni wpływ pozytywny, słaby wpływ pozytywny, słaby wpływ pozytywny i negatywny, słaby wpływ negatywny, średni wpływ negatywny oraz silny wpływ negatywny) oraz dokonano syntetycznej oceny prognozowanego wpływu projektu studium na poszczególne elementy środowiska. Określono dostępne metody analizy skutków realizacji projektu studium oraz dla zidentyfikowanych negatywnych oddziaływań na środowisko zaproponowano rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą, a także sformułowano wnioski i rekomendacje do projektu studium. Do prezentacji wyników prac zastosowano metody opisowe oraz graficzne w postaci zestawień tabelarycznych i map, sporządzonych w skali topograficznej (wydruk w skali 1:20000) oraz poglądowej (rysunki w tekście). 2. Zawartość i główne cele projektu studium; powiązania z innymi dokumentami 2.1. Zawartość projektu studium Zawartość i cele studium określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie Prawo ochrony środowiska Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice jest dokumentem planistycznym sporządzanym na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2009 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), projekt studium obejmuje, przedstawione w formie tekstowej i graficznej: - część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wpływające na ustalenia kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego; 3

7 - część zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy wraz z rysunkiem, przedstawiającym te ustalenia w formie graficznej, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 cyt. ustawy; - uzasadnienie zawierające objaśnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające (w szczególności) z: - dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; - stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; - stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; - stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; - warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; - zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; - potrzeb i możliwości rozwoju gminy; - stanu prawnego gruntów; - występowania: - obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, - obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, - udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, - terenów górniczych; - stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; - zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. W części studium określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz cyt. rozporządzeniem w sprawie zakresu projektu studium, uwzględnia się w szczególności: - kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów (dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian, wytyczne ich określania w planach miejscowych); - kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów (minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju, tereny do wyłączenia spod zabudowy oraz wytyczne określania tych wymagań w planach miejscowych); - obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego (wytyczne określania zasad w planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla rezerwatów przyrody oraz innych form ochrony przyrody); - obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (wytyczne określania zasad w planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony zabytków); - kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (wytyczne określania w planach miejscowych wykorzystania i rozwijania potencjału już istniejących systemów oraz koordynacji lokalnych i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych); - kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (w tym obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne). W projekcie studium wyznacza się ponadto obszary: - na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; - dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary, dla których zamierza się sporządzić plan miejscowy; - rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ; - przestrzeni publicznej; - narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; - obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; - wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji oraz inne obszary problemowe; - a także granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. Wymagania dotyczące projektu studium zawiera ponadto ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.): 4

8 Zgodnie z art. 71 ust. 1 cyt. ustawy: - podstawę do sporządzania studium stanowią zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; - w studium określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu oraz ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska, zaś przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych. Zgodnie z art. 72 cyt. ustawy, w studium zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami, w szczególności poprzez: - ustalanie (programów) racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami; - uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż; - zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy (miast), ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni; - uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej; - zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych; - uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom; - uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. Wymaga się ponadto, aby w studium, na podstawie opracowań ekofizjograficznych oraz cech elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań: - przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustalać proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia; - określać sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi Zawartość projektu studium Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oceniany dokument zawiera część określającą uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego (ustalenia w zakresie polityki przestrzennej gminy). Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Część studium określająca, w formie tekstowej i graficznej, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego obejmuje 12 działów: I. Wprowadzenie: podstawa prawna, cele, zakres problematyki i skutki uchwalenia studium; podstawowe informacje o Katowicach (status administracyjny, powierzchnia i obszar, sąsiedzi, liczba mieszkańców, podział miasta na dzielnice); II. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Katowic: pozycja miasta w otoczenia i powiązania zewnętrzne (położenie miasta w obszarze metropolitalnym, Katowice jako ośrodek metropolitalny, powiązania w zakresie infrastruktury technicznej, przyrodnicze i funkcjonalne); relacje planistyczne (Katowice w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia planistyczne na poziomie regionalnym, plany i zamierzenia gmin ościennych); III. Stan zagospodarowania i przeznaczenia terenu: użytkowanie terenów (struktura użytkowania terenów według inwentaryzacji urbanistycznej i ewidencji gruntów, stan prawny lasów, wskaźniki urbanistyczne [intensywność zabudowy]); kierunki zmian w zagospodarowaniu terenów (plany miejscowe i ich aktualność, decyzje o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, decyzje wyrażające zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne); wnioski złożone do projektu studium; IV. Stan ładu przestrzennego: struktura funkcjonalno przestrzenna i urbanistyczna (elementy krystalizujące i integrujące oraz dezintegrujące strukturę, sylweta miasta, wysokość budynków); V. Stan dziedzictwa kulturowego: aspekty formalne ochrony dziedzictwa kulturowego; ewolucja układu urbanistycznego; zabytki nieruchome i stan ich ochrony (wpisane do rejestru, chronione ustaleniami planów miejscowych, pozostałe zabytki nieobjęte ochroną prawną, obszary potencjalnego występowania zabytków archeologicznych), dobra kultury współczesnej i miejsca pamięci; 5

9 VI. Stan środowiska, przedstawiony w 13 rozdziałach: - ukształtowanie i budowa terenu, - warunki geologiczno inżynierskie, - klimat i jakość powietrza, - zasoby wodne (wody powierzchniowe i podziemne, stan czystości wód), - struktura przyrodnicza (obszary i obiekty objęte ochroną prawną, obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej), - rolnicza przestrzeń produkcyjna (charakterystyka gleb i ich przydatność rolnicza, skażenie gleb, przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze), - lasy i leśna przestrzeń produkcyjna, - tereny zieleni (parki, skwery i zieleńce, ogrody działkowe, struktura przestrzenna i dostępność terenów zieleni), - walory krajobrazowe, - złoża surowców (kopaliny podstawowe i pospolite, obszary i tereny górnicze, historyczne górnictwo węgla kamiennego, przewidywane skutki eksploatacji górniczej, - zagrożenia naturalne (powodzią i podtopieniami, osuwaniem się mas ziemnych) oraz antropogeniczne (hałas, zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie elektromagnetyczne, zakłady stwarzające ryzyko poważnej awarii, obszary ograniczonego użytkowania, strefy przemysłowe, grunty zdegradowane); VII. Potrzeby i możliwości rozwoju miasta: demografia (stan i tendencje zmian zaludnienia miasta, prognoza liczby ludności do 2030 r.); gospodarka (potencjał, struktura i dynamika gospodarki, rynek pracy, wynagrodzenia, siła nabywcza ludności, sieć handlowa, system wspierania gospodarki, atrakcyjność inwestycyjna); zasoby i rynek nieruchomości; mienie i budżet gminy; strategia i programy rozwoju lokalnego oraz inne programy rozwoju i dokumenty planistyczne; VIII. Infrastruktura społeczna i jakość życia: zasoby mieszkaniowe, lokalne ośrodki usługowe, podstawowe usługi publiczne, jakość życia mieszkańców (warunki mieszkaniowe, sytuacja materialna, dostępność usług, bezpieczeństwo publiczne); IX. Stan prawny gruntów, tereny zamknięte; X. Transport: indywidualny (sieć drogowa, powiązania zewnętrzne i wewnętrzne, planowane odcinki dróg według dotychczasowych koncepcji rozwoju, odcinki wymagające przebudowy, potoki ruchu, parkingi), transport zbiorowy pasażerski (komunikacja tramwajowa i autobusowa, poziom integracji transportu, planowane inwestycje tramwajowe, wielkość potoków pasażerskich); transport pieszy i rowerowy (sieć ścieżek i tras rowerowych); transport kolejowy (linie, w tym planowane, dworce i przystanki) oraz lotniczy; XI. Infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną, gaz ziemny i wodę; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (charakterystyka systemu, stan organizacji i zarządzania, wielkość odprowadzanych ścieków); gospodarka odpadami (odpady komunalne, inne niż niebezpieczne i niebezpieczne, zwały, hałdy, stare składowiska, tereny poprzemysłowe); XII. Podsumowanie i wnioski: synteza uwarunkowań (zewnętrzne i wewnętrzne, główne elementy struktury przestrzennej, ocena sytuacji w zakresie uwarunkowań rozwoju miasta); główne cele rozwoju miasta. Część tekstowa zawiera ponadto szereg załączników tabelarycznych, a także kartograficznych, sporządzonych w skali poglądowej. Część graficzna uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obejmuje 10 map sporządzonych w skali 1:10000, przedstawiających: dotychczasowy stan przeznaczenia i użytkowania terenów, użytkowanie gruntów, stan zagospodarowania i ładu przestrzennego, wartości dziedzictwa kulturowego, infrastrukturę techniczną, systemy komunikacji, władanie gruntami, stan i wymogi ochrony środowiska, uwarunkowania związane z eksploatacją węgla kamiennego oraz syntezę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem projektu studium są zagadnienia określone w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt studium składa się z 12 rozdziałów, obejmujących następującą problematykę: I. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta: cele rozwoju miasta, cele polityki przestrzennej (generalny i składowe) oraz kierunki polityki przestrzennej; założenia rozwoju miasta do 2030 r.; kierunki zmian w strukturze przestrzennej; instrumenty realizacji polityki przestrzennej. II. Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów: kierunki przeznaczenia terenów ustalenia ogólne; wytyczne dotyczące określania przeznaczenia terenów w planach miejscowych; kierunki przeznaczenia oraz dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian w zagospodarowaniu terenów (dla poszczególnych rodzajów obszarów). 6

10 III. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy: ogólne zasady dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów, parametry i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów oraz wytyczne ich określania w planach miejscowych, wskaźniki i parametry dotyczące liczby miejsc parkingowych, standardy dostępności do terenów zieleni, tereny wyłączone z zabudowy. IV. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - zasady ochrony: dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz obiektów chronionych poprzez wpis do rejestru zabytków; zasady dotyczące stref ochrony konserwatorskiej; wymagania dotyczące obiektów chronionych na podstawie ustaleń planów miejscowych; wymagania dotyczące stref obserwacji archeologicznej; dokumentacja zabytków; dobra kultury współczesnej; V. Obszary i zasady ochrony środowiska, jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego: - obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, - obszary i zasady ochrony krajobrazu, - obszary i zasady ochrony wód, - obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych, - ochrona przed hałasem, - złoża kopalin i warunki ich eksploatacji, - ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, - ochrona gleb i gruntów, - ochrona powietrza VI. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; VII. Kierunki rozwoju systemu transportu: generalne zasady rozwoju systemu transportowego, transport indywidualny - rozwój układu drogowego, transport zbiorowy pasażerski (tramwajowy, autobusowy i węzły przesiadkowe), zasady polityki parkingowej, transport rowerowy, kolejowy i powietrzny; VIII. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej - zaopatrzenie w: energię elektryczną i cieplną, gaz oraz wodę; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; gospodarka odpadami; telekomunikacja; Obszary: (IX.) inwestycji celu publicznego; (X.) wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, (XI.) problemowe i strategiczne; (XIII.) dla których obowiązkowe jest sporządzenie planów miejscowych i obszary, dla których zamierza się sporządzić plany miejscowe. Część tekstowa zawiera ponadto załączniki tekstowe: podstawowe pojęcia; parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów; parametry i wskaźniki parkingowe; wykaz obiektów chronionych poprzez wpis do rejestru zabytków; wykaz stref ochrony konserwatorskiej; wykaz obiektów archeologicznych chronionych lub planowanych do ochrony na podstawie ustaleń planów miejscowych, a także mapy w skali poglądowej (podział miasta na jednostki urbanistyczne; kierunki zmian struktury przestrzennej; kierunki przeznaczenia terenów; kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenu; kierunki zagospodarowania terenów maksymalny wskaźnik zabudowy terenu; kierunki zagospodarowania terenów wysokość zabudowy; ochrona dziedzictwa kulturowego; transport indywidualny rozwój układu drogowego; etapowanie rozwoju transportu drogowego; kierunki rozwoju transportu zbiorowego; trasy i ścieżki rowerowe; obszary przekształceń, rekultywacji i rehabilitacji, strategiczne obszary rozwojowe; system zieleni i przestrzeni publicznych). Część graficzna projektu kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje mapy sporządzone w skali 1:10000: rys. 1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego; rys. 2. Kierunki rozwoju transportu; rys. 3. Systemy zieleni i przestrzeni publicznych Cele, kierunki i zasady polityki przestrzennej Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem sporządzenia studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Projekt studium w części dotyczącej kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów określa generalny cel polityki przestrzennej miasta i jej cele składowe. Generalny cel polityki przestrzennej, określono - zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Katowice 2020, z uwzględnieniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego i Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz istniejące i przewidywane uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (w perspektywie 2030 r.) - jako: ukształtowanie zrównoważonej, 7

11 efektywnej i czytelnej struktury przestrzennej miasta: 1) oferującej wszechstronne zaspokojenie potrzeb mieszkańców i dogodną dostępność usług; 2) o zdrowym, bezpiecznym i estetycznym środowisku zamieszkania; 3) zapewniającej możliwości rozwoju nowoczesnej, zdywersyfikowanej gospodarki, w tym wzmocnienie pozycji Katowic jako głównego centrum administracyjno-usługowego Metropolii Silesia; 4) służącej podniesieniu rangi i atrakcyjności Katowic (wraz z Metropolią Silesia) w układzie krajowych i europejskich wielkich ośrodków miejskich. Cele polityki przestrzennej (cele składowe celu generalnego) zawierają 5 grup celów: - [A] krystalizacja struktury funkcjonalno przestrzennej, - [B] integracja przestrzenna i funkcjonalna tkanki miejskiej, - [C] wzrost kapitału urbanistycznego, - [D] wysoka jakość przestrzeni miejskiej i środowiska, - [E] równoważenie struktury przestrzennej i procesów rozwoju przestrzennego obejmujących 42 podstawowe działania: A KRYSTALIZACJA STRUKTURY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ MIASTA A1 ukształtowanie sprawnego układu drogowego o hierarchicznej strukturze A2 wzmocnienie roli śródmieścia Katowic jako centrum metropolii A3 transformacja ścisłego centrum wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni centralnej miasta A4 ukształtowanie prawidłowej, hierarchicznej sieci ośrodków handlowo-usługowych A5 pobudzenie inwestycji prywatnych w obszarach wymagających przekształceń i rehabilitacji A6 podnoszenie wartości nieruchomości w strategicznych obszarach rozwojowych A7 ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, nieefektywnie użytkowanych B INTEGRACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA TKANKI MIEJSKIEJ B1 stworzenie zintegrowanego, intermodalnego systemu transportu zbiorowego B2 rozbudowa lokalnych powiązań drogowych usprawniających komunikację między dzielnicami B3 stworzenie systemu terenów parkowych i sportowo-rekreacyjnych i innych przestrzeni publicznych B4 rewitalizacja zdegradowanych obszarów zabudowy mieszkaniowo - usługowej B5 restrukturyzacja terenów produkcyjno - składowych B6 rozwój sieci ścieżek rowerowych i pieszych B7 wspólne rozwiązania w zakresie transportu i infrastruktury technicznej z innymi miastami Metropolii C WZROST KAPITAŁU URBANISTYCZNEGO C1 zwiększenie podaży nowoczesnej powierzchni biurowej C2 rozwój wyspecjalizowanych nieruchomości związanych z branżami gospodarki preferowanymi w strategii rozwoju miasta C3 zwiększenie zasobów nowych mieszkań C4 zagospodarowanie nieruchomości zabytkowych, w tym poprzemysłowych, na cele współczesnych funkcji C5 pobudzenie inwestycji prywatnych w obszarach wymagających przekształceń i rehabilitacji C6 podnoszenie wartości nieruchomości w strategicznych obszarach rozwojowych C7 ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, nieefektywnie użytkowanych D WYSOKA JAKOŚĆ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ŚRODOWISKA D1 rozbudowa bazy obiektów kultury wysokiej D2 rozbudowa i zróżnicowanie bazy ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji D3 stworzenie nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska systemu transportu zbiorowego D4 stworzenie systemu witalnych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych D5 zachowanie wartościowej zabytkowej zabudowy i układów urbanistycznych D6 dobra dostępność terenów zieleni D7 uporządkowanie struktury zagospod. przestrzennego śródmieścia, obszarów mieszkaniowo-usługowych i rekreacyjnych D8 kształtowanie czytelnych, funkcjonalnych i zrównoważonych struktur przestrzennych D9 wyposażenie całego obszaru miasta w nowoczesną infrastrukturę komunalną i systemy przesyłu informacji D10 upowszechnienie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań z zakresu inżynierii środowiska D11 osiągnięcie wymaganych standardów jakości wszystkich elementów środowiska D12 ukształtowanie krajobrazu miasta o indywidualnych cechach fizjonomicznych i wysokich walorach estetycznych E RÓWNOWAŻENIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ I PROCESOW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO E1 dostosowanie intensywności zabudowy do możliwości obsługi transportem zbiorowym i przepustowości układu drogowego E2 równomierne rozmieszczenie nowego programu inwestycyjnego E3 zachowanie zwartości przestrzennej i prawidłowych warunków funkcjonowania węzłowych elementów struktury ekologicznej E4 utrzymanie wolnych od zabudowy korytarzy ekologicznych E5 kształtowanie ziarnistej struktury tkanki miejskiej 8

12 E6 ochrona terenów zieleni w ukształtowanych osiedlach mieszkaniowych E7 utrzymanie udziału terenów aktywnych biologicznie E8 powstrzymanie rozwoju nowej zabudowy w konfliktowych lokalizacjach E9 oszczędne wykorzystanie przestrzeni Kierunki polityki przestrzennej: A STWORZENIE EFEKTYWNEGO, ZRÓWNOWAZONEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO A1 PRIORYTET DLA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO A1a poprawa dostępności zewnętrznej Aglomeracji Górnośląskiej A1b dostosowanie systemu transport. do europejskich standardów (wzrost znaczenia transportu zbiorowego/szynowego A1c modernizacja linii kolejowych A1d budowa połączenia kolejowego pomiędzy centrum Katowic a portem lotniczym w Pyrzowicach A1e rozwój wewnątrzaglomeracyjnych powiązań kolejowych A1f rozwój wewnątrzmiejskich powiązań transportem szynowym A2 UTWORZENIE INTERMODALNEGO KATOWICKIEGO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO A3 MODERNIZACJA LOTNISKA MUCHOWIEC A4 CZYTELNY SZKIELET UKŁADU DROGOWEGO (drogowa rama obwodnicowa śródmieścia) A5 UTWORZENIE SIECI PUNKTÓW PRZESIADKOWYCH A6 STWORZENIE SIECI PARKINGÓW ZBIOROWYCH A7 ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH B WZMOCNIENIE ROLI ŚRÓDMIEŚCIA KATOWIC JAKO CENTRUM METROPOLII B1 PRZESTRZENNY ROZWÓJ OBSZARU ŚRÓDMIEJSKIEGO B2 GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ DLA STREFY ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA B2a koncentracja funkcji metropolitalnych B2b ukształtowanie nowej sylwety obszaru śródmiejskiego B2c stopniowa eliminacja funkcji obniżających atrakcyjność obszaru B2d regeneracja urbanistyczna B2e rehabilitacja zdekapitalizowanej lub zaniedbanej zabudowy mieszkaniowo - usługowej B2f zwiększenie powierzchni terenów zieleni i terenów rekreacyjnych C ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY FUNKCJI METROPOLITALNYCH C1 rozbudowa i koncentracja infrastruktury funkcji akademickich C2 rozbudowa infrastruktury służącej obsłudze kongresów, konferencji i wystaw C3 rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury wysokiej C4 rozbudowa bazy hotelowej C5 zwiększenie potencjału nowoczesnej powierzchni biurowej C6 rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia C7 rozwój infrastruktury sportu, rekreacji i rozrywki C8 rozwój budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie D TRANSFORMACJA ŚCISŁEGO CENTRUM MIASTA E UKSZTAŁTOWANIE POŁUDNIOWEGO SUBCENTRUM USŁUGOWEGO F ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAZY POWYŻEJ 2000 m 2 G H I J J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 K K1 K2 WZMOCNIENIE SIECI LOKALNYCH OŚRODKÓW HANDLOWO - USŁUGOWYCH KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSZARÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU TERENÓW OTWARTYCH O FUNKCJI PRZYRODNICZEJ I REKREACYJNEJ KIERUNKI ROZWOJU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ kierunki rozwoju przestrzennego zabudowy o głównej funkcji mieszkaniowej rozwój intensywnej zabudowy o wysokim standardzie rozwój zabudowy o zróżnicowanej intensywności, formie organizacji budownictwa i standardzie zróżnicowanie struktury oferty mieszkaniowej zwiększenie oferty nowych mieszkań ukierunkowanej na potrzeby ludzi młodych utrzymanie relatywnie niższych cen mieszkań wspieranie powstawania osiedli mieszk. cechujących się najwyższą jakością rozwiązań urb. - architektonicznych kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej wymagające ograniczenia KIERUNKI ROZWOJU FUNKCJI PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH zmniejszenie powierzchni terenów przemysłowych rozwój wyspecjalizowanych nieruchomości dla działalności gospodarczej 9

13 K3 K4 K5 L L1 L2 L3 kształtowanie warunków rozwoju nowoczesnej i zróżnicowanej struktury gospodarczej eliminacja funkcji przemysłowych z obszarów mieszkaniowych restrukturyzacja zakładów górniczych PORZĄDKOWANIE STRUKTURY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ stopniowa eliminacja konfliktów funkcjonalno - przestrzennych racjonalizacja wykorzystania przestrzeni kształtowanie prawidłowych struktur urbanistycznych Szczegółowe zasady polityki przestrzennej dotyczące poszczególnych zagadnień, istotnych z punktu widzenia środowiska, zawiera Załącznik. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej dostosowano do określonych w Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2020 pięciu pól strategicznych: metropolitalność, jakość życia, Centrum, przedsiębiorczość oraz transport i logistyka. Podstawą założeń polityki przestrzennej w projekcie studium jest zweryfikowana prognoza demograficzna, zakładająca zaludnienie miasta na poziomie 305 tys. osób w perspektywie 2030 r. (przyjęto, że realizacja strategii rozwoju miasta spowoduje wystąpienie pozytywnych tendencji demograficznych, na skutek których nie urzeczywistni się prognoza demograficzna Głównego Urzędu Statystycznego, przewidująca spadek liczby mieszkańców Katowic do około 229 tys. osób w 2030 r.) Powiązania projektu studium z innymi dokumentami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, który - mimo, iż nie stanowi prawa miejscowego - jest wiążącym dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w projekcie planu uwzględnia się ustalenia studium, uchwalenie projektu planu może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia jego zgodności z ustaleniami studium). Oceniany dokument wyznacza ramy dla późniejszych działań planistycznych i realizacji przedsięwzięć podejmowanych na podstawie planów miejscowych i decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium sporządza się przy uwzględnieniu zasad i ustaleń określonych w: - koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, - strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, - strategii rozwoju gminy; ponadto, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska, projekt studium powinien uwzględniać uwarunkowania wynikające z opracowań ekofizjograficznych. Przy sporządzaniu projektu studium bierze się ponadto pod uwagę obowiązujące i archiwalne dokumenty planistyczne (obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) i decyzje administracyjne wpływające na sposób zagospodarowania terenów (decyzje o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę), dokumenty dotyczące środowiska, a także innego rodzaju dokumenty rangi krajowej, regionalnej i miejskiej (polityki, strategie, plany i programy), istotne dla zagospodarowania przestrzennego). Obowiązująca Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (2001 r.) określa Katowice jako element głównego obszaru problemowego kraju, wymagającego głębokiej restrukturyzacji w ramach generalnego kierunku polityki przestrzennego zagospodarowania kraju ( restrukturyzacja ogniw struktury przestrzennej kraju zdeformowanych przez procesy historycznego rozwoju konurbacji południowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej jądra GOP); przewiduje się między innymi konieczność usuwania szkód górniczych i rozwijania zabezpieczeń przed nimi, rekultywację odłogów poprzemysłowych, usuwanie zanieczyszczeń glebowych oraz przywracanie terenów do stanu umożliwiającego ich nowe zagospodarowanie. Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (2004 r.), Katowice stanowią główny element policentrycznej aglomeracji, dla której określono dwa podstawowe kierunki polityki przestrzennej: wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych oraz rozwój systemów transportu. Plan zawiera następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, dotyczące obszaru Katowic: drogowa trasa średnicowa Katowice Dąbrowa Górnicza, kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej, budowa Muzeum Śląskiego oraz modernizację: linii kolejowej Warszawa Katowice Wiedeń, hali Widowiskowo Sportowej Spodek i Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. 10

14 Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2020 określa strategiczną wizję miasta, priorytety i cele, kierunki działania oraz projekty strategiczne; dokument wyznacza pięć pól strategicznych (punktów ciężkości w rozwoju miasta): metropolitalność, jakość życia, centrum, przedsiębiorczość, transport i logistyka. Cele polityki przestrzennej i kierunki zmian w strukturze przestrzennej Katowic ustalono z uwzględnieniem celów i pól strategicznych określonych w strategii rozwoju miasta. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata określa: Projekty Kluczowe w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, z kolei Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata zawiera Listę Projektów Indywidualnych. Najistotniejsze planowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego Międzynarodowe Centrum Kongresowe połączenie DTŚ z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich Modernizacja obiektu Spodek Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice System gospodarki odpadami dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 Grodzisk Maz. - Katowice - Zebrzydowice/Zwardoń Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków Budowa połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice z miastami aglomeracji górnośląskiej Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Katowice - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Miejskie dokumenty planistyczne 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice: obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice zostało przyjęte uchwałą Nr XLV/420/97 Rady Miasta Katowice z dnia 25 sierpnia 1997 r. oraz zmienione uchwałami: XLIII/927/05 z dnia 25 lipca 2005 r., LIII/1483/06 z dnia 31 lipca 2006 r. i XII/221/07 z dnia 25 czerwca 2007 r.: rejon objęty zmianą pow. (ha) przedmiot zmiany studium ul. Chorzowska 3,11 wyznaczenie obszaru rozmieszczenia obiektów handl. o pow. sprzedaży > 2000 m 2 ul. Złota - Misjonarzy Oblatów 12,13 zmiana przeznaczenia terenu pod drogę zbiorczą ul. Pszczyńska 3,35 wprowadzenie strefy zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności ul. Hierowskiego likwidacja planowanej drogi głównej, wprowadzenie strefy zainwestowania miejskiego 17,36 o średniej i niskiej intensywności ul. Kwiatkowskiego określenie obszaru wymagającego zmiany przeznaczenia gruntów leśnych, wprowadzenie strefy zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności Staw Grunfeld 4,98 zniesienie użytku ekologicznego, wprowadzenie strefy zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności ZPK Źródła Kłodnicy 101,90 wprowadzenie formy ochrony przyrody oraz terenów zamkniętych ul. Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertnicza 16,31 ul. Chorzowska 1,71 ul. Gałeczki, Gliwicka i DTŚ 10,11 wprowadzenie strefy zainwestowania miejskiego o wysokiej intensywności, weryfikacja ograniczeń ESOCh rejon dworca PKP Katowice 16,38 wyznaczenie obszaru rozmieszczenia obiektów handl. o pow. sprzedaży > 2000 m 2 ul. Koszykowa Śmiłowicka 31,37 zmiana przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową i ogrody działkowe ul. Surowcowa wprowadzenie strefy zainwestowania miejskiego o wysokiej intensywności, weryfikacja 17,07 ograniczeń ESOCh ul. Kochłowicka - Żeliwna 7,52 zwiększenie możliwości intensywności zabudowy, weryfikacja ograniczeń ESOCh ul. Pszczyńska 4,01 rozszerzenie dopuszczalnego przeznaczenia terenu, weryfikacja ograniczeń ESOCh Szopienice 172,65 zmiana przeznaczenia terenu pod bud. mieszkaniowe i produkcyjno - usługowe Ochojec 2,84 zmiana przeznaczenia terenu pod cmentarz ul. Bielska 0,63 ul. Mastalerza - Goetla 10,16 przeznaczenie terenów na cele zainwestowania miejskiego ul. Kołodzieja 4,99 ul. Leśników - Kołodzieja 19,18 11

15 pow. rejon objęty zmianą przedmiot zmiany studium (ha) al. Korfantego 6,48 wyznaczenie obszaru rozmieszczenia obiektów handl. o pow. sprzedaży > 2000 m 2 ul. Bażantów 9,32 wprowadzenie strefy zainwestowania miejskiego o wysokiej intensywności, weryfikacja ograniczeń ESOCh, korekta przebiegu dróg 2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualnie w Katowicach obowiązuje: - 39 planów miejscowych uchwalonych na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r., obejmujących 264,2 ha, - 62 plany miejscowe uchwalone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. o łącznej powierzchni 2640 ha; W trakcie sporządzania znajdują się 24 kolejne plany miejscowe (pow ha). Do końca 2003 r. obowiązywał miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (Uchwała Nr XXIV/120/91 Rady Miejskiej Katowic z dnia 1 lipca 1991 r.). Inne dokumenty 1) opracowania ekofizjograficzne obejmujące cały obszar miasta sporządzono w 2004 r. jako opracowanie podstawowe oraz opracowanie problemowe z prognozą oddziaływania eksploatacji górniczej na środowisko Miasta Katowice; na podstawie opracowania problemowego podjęto Uchwałę Nr XXXIII/672/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych miasta Katowice, umożliwiającą dla obszarów nieobjętych obowiązkiem sporządzenia planu dla terenów górniczych wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; 2) Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Katowice na lata określa inwestycje finansowane lub współfinansowane z budżetu miasta, wymagające zapewnienia możliwości realizacji poprzez ustalenia polityki przestrzennej gminy: etapowa przebudowa strefy śródmiejskiej rekultywacja terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową: Borki, rejon autostrady A4, Park Technologiczny (Wełnowiec) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe: ul. Sławka-Rataja, 1 Maja, Boh. Monte Cassino, Szarych Szeregów/Boya-Żeleńskiego, Zawilców, Grota-Roweckiego, Kopaniny Lewe, Panewnicka, Tymiankowa, Koszykowa, Zwoźniakowej, Makuli, Zamiejska - Panewnicka, Świnarskiego, Pułaskiego rozbudowa układu drogowego - zmiana przebiegu DK Nr 81 od ul. Kościuszki do Murckowskiej (przebudowa ul. Kolejowej i 73 Pułku Piechoty oraz węzłów ul. Kościuszki z Armii Krajowej i Pszczyńską), przebudowa ul. Pszczyńskiej od 73 Pułku Piechoty do Al. Górnośląskiej - budowa połączenia ul. Gliwicka - Obroki - autostrada A-4 (węzeł "Gałeczki"), - połączenie układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłoniową (I etap) i ul. Dębową (etap II) - przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym I etap ul. Konduktorska - realizacja układu komunikacyjnego na terenie likwidowanej Huty Baildon realizacja obiektów: - obiekty dydaktyczne i kulturalne z parkiem form przestrzennych (ul. Raciborska - Koszarowa) - Międzynarodowe Centrum Kongresowe - siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia - Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej (ul. Bankowa) - Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego - siedziba Straży Miejskiej (ul. Żelazna) 3) Lokalny program rewitalizacji miasta Katowice na lata , dotyczy terenów miejskich (Centrum ze strefami operacyjnymi, Giszowiec Nikiszowiec, Szopienice i Załęże) oraz poprzemysłowych (Kolonia Alfred, Borki, Wełnowiec - Józefowiec [rejon ul. Energetyków]) i ustanawia następujące cele: przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta; zachowanie dziedzictwa historyczno kulturowego najstarszych dzielnic, rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych; 4) istotne dokumenty w dziedzinie infrastruktury technicznej: - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (2001 r.); - Program uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice (2006 r.); - Plan gospodarki odpadami dla miasta Katowice na lata (2004 r.). 12

16 3. Ocena istniejącego stanu środowiska 3.1. Ukształtowanie i budowa terenu Obszar Katowic znajduje się w granicach dwóch prowincji: Wyżyn Śląsko Małopolskich oraz Kotlin Podkarpackich, wydzielanych w regionalizacji geomorfologicznej Polski Południowej. Podział ten jest konsekwencją rozwoju zrębowej budowy górotworu podczas alpejskich ruchów górotwórczych. Granice prowincji nawiązują do przebiegu stref uskoków Książęcych, Kłodnickich i Mikołowskich. Północna, wschodnia i południowo - zachodnia część miasta leży w obrębie jednostek niższego rzędu Wyżyn Śląsko Małopolskich, pozostały fragment wchodzi w skład Kotlin Podkarpackich: podprowincja makroregion mezoregion region subregion Płaskowyż Bytomsko- Płaskowyż Katowicki Wyżyna Śląsko- Wyżyna Śląska Katowicki Wyżyna Śląska Krakowska Południowa Kotlina Mysłowicka Zrąb Mikołowski Kotliny Kotlina Raciborska Wysoczyzny Przywyżynne Dolina Górnej Kłodnicy Kotlina Raciborsko- Podkarpackie Dolina Wisły Odcinek Oświęcimska Dolina Wisły Równina Gostynki Zachodnie Zachodni Rys. 1. Jednostki podziału geomorfologicznego na obszarze Katowic (skala 1: ) Płaskowyż Katowicki tworzą garby zbudowane głównie ze skał karbońskich, o spłaszczonych wierzchowinach w poziomie około m n.p.m. W północnej części miasta (Wełnowiec, Józefowiec, Dąbrówka Mała, Borki) w stropie serii karbonu występują zróżnicowane utwory: łupki z piaskowcami i węglem warstw grodzieckich (namur A), piaskowce, łupki i zlepieńce oraz węgiel warstw siodłowych (namur B-C), a także piaskowce, iłowce i węgiel warstw rudzkich (westfal A). W kierunku południowym strop karbonu budują warstwy rudzkie (Osiedle Tysiąclecia, Śródmieście, Zawodzie, Szopienice), a jeszcze dalej na południe łupki, piaskowce i węgiel warstw orzeskich. 13

17 Masyw utworów karbońskich otula nieciągła pokrywa zróżnicowanych litologicznie osadów czwartorzędowych, lodowcowych i wodnolodowcowych, wypełniających obniżenia erozyjne przedczwartorzędowej powierzchni o rzeźbie bardziej urozmaiconej niż współczesna. W północnej części miasta cienkie warstwy osadów plejstoceńskich są rozmyte, na powierzchni często spotyka się pokrywy eluwialne. Na południe od Śródmieścia pokrywy eluwialne występują sporadycznie. Największy zasięg mają gliny zwałowe, a wzdłuż dolin rzecznych często zalegają na powierzchni piaski i żwiry lodowcowe lub wodnolodowcowe. Zwarty obszar płaskowyżu rozcinają doliny Rawy, Potoku Leśnego i Boliny. Kopalne doliny o założeniu przedczwartorzędowym są wypełnione glacjalnymi osadami piaszczysto-gliniastymi, mułkami zastoiskowymi oraz piaskami i mułkami rzecznymi, plejstoceńskimi i holoceńskimi. Największa z nich kopalna dolina Rawy, wcięta w podłoże na głębokość do m, o szerokości około m, znacznie przekracza rozmiary formy holoceńskiej. Wśród osadów wypełniających rynnę doliny zwraca uwagę miejscowe występowanie miąższych warstw torfu, zarówno bezpośrednio pod nasypami antropogenicznymi (powszechnymi w dnie doliny), jak w obrębie osadów plejstoceńskich, na głębokości kilkunastu metrów p.p.t. Doliny holoceńskie, z zalegającymi w dnach piaszczysto mułkowymi osadami rzecznymi, słabo wyodrębniają się w rzeźbie terenu. Formy te zostały zatarte, a w Śródmieściu i północnej części miasta często zupełnie zlikwidowane w wyniku zasypania den dolin gruntami antropogenicznymi oraz długotrwałej działalności górniczej, prowadzącej do wielkoobszarowego obniżenia terenu przy jednoczesnej deformacji pierwotnego ukształtowania. Szczególnie w północnej części Katowic rzeźba została w bardzo dużym stopniu przekształcona w związku z rozwojem osadnictwa, sieci drogowej i kolejowej oraz wydobycia i przetwórstwa kopalin. Niecki obniżeniowe powodowane podziemną eksploatacją węgla kamiennego sięgają kilkunastu metrów głębokości, a maksymalnie ponad 20 m. Wielkopowierzchniowemu obniżaniu powierzchni terenu towarzyszy tworzenie nasypów antropogenicznych, w tym zasypywanie starych wyrobisk po powierzchniowej eksploatacji kopalin. Aktualne ukształtowanie terenu jest wypadkową działań obniżających i podnoszących jego powierzchnię. Obserwuje się wtórne, wielokrotne przekształcanie i wykorzystanie elementów zdegradowanych oraz nawarstwianie się różnych form antropogenicznych. Stare wyrobiska po powierzchniowej eksploatacji kopalin w większości wypełnione zostały nasypami złożonymi z żużli, skały płonnej, gruzu, okruchów betonu, popiołu, przemieszczonych i wymieszanych gruntów rodzimych do poziomu pierwotnego, a nieraz o kilka metrów wyższego. Niwelacje ścinające oraz podwyższające poziom gruntu przeznaczanego pod zabudowę doprowadziły do powstania niemal ciągłej warstwy nasypów antropogenicznych w centralnej części miasta o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do znacznie ponad 2 m, zacierających drobnoskalowe elementy rzeźby naturalnej. W dolinie Rawy nasypy często zupełnie zmieniają morfologię terenu. Grunty nasypowe o miąższości ponad 2 m dominują w dnie doliny na odcinku od Chorzowa aż do rejonu ul. Boh. Monte Cassino. W północnej części miasta największą antropogeniczną formą terenu jest hałda odpadów dawnej huty cynku w rejonie ul. Konduktorskiej, o powierzchni około 21 ha. Kształt hałdy jest nieregularny, forma osiąga wysokość kilkunastu metrów. Przy granicy z Siemianowicami Śl. koncentrują się formy tworzone przez składowiska odpadów komunalnych. Płaskie stoliwa o wysokości do 10 m znajdują się na północ i wschód od ul. Cedrowej, Składowisko dopoziomowe, w dawnym wyrobisku odkrywkowym znajduje się na północ od osiedla Pniaki. Czynne składowisko przy ul. Żwirowej także zlokalizowane jest w dawnej odkrywce. Wyrobisko między os. Kukuczki i ul. Wiertniczą wypełnione zostało odpadami wydobywczymi górnictwa. Znaczne powierzchnie terenu zajmują grunty nasypowe pomiędzy Bogucicami, Szopienicami i Janowem. Przeważają tu hałdy złożone z odpadów hutniczych. Zalegają dopoziomowo w rejonie zajezdni tramwajowej na Zawodziu, w formie hałdy nadpoziomowej w rejonie ul. Magazynowej oraz na terenie Huty Metali Nieżelaznych Szopienice. Między ul. Bagienną a linią kolejową powierzchnię kształtuje kilkumetrowa warstwa odpadów wydobywczych górnictwa węglowego. Odpady takie budują również prostokątne stoliwo w rejonie ul. Pukowca. Ma ono powierzchnię około 13 ha i wysokość względną do 9 m. Stosunkowo mniejsze przekształcenia antropogeniczne rzeźby mają miejsce we fragmencie Płaskowyżu obejmującym wschodnią część Katowic. Teren podlegał i podlega tu odkształceniom powodowanym podziemną eksploatacją węgla kamiennego. Wyraźna niecka obniżeniowa ukształtowała się na południe od Nikiszowca. Mniej jest obszarów o rzeźbie zmienionej przez deponowanie gruntów antropogenicznych. Są nimi najczęściej odpady wydobywcze górnictwa węglowego. Największe formy to hałda KWK Staszic o wysokości do około 16 m (podlega rozbiórce) oraz dopoziomowa hałda wypełniająca stare wyrobisko cegielni Wieczorek. W rejonie tym występują także liczne nasypy i wkopy związane z drogami i liniami kolejowymi. 14

18 Kotlina Mysłowicka obejmuje północno - wschodnią część Szopienic oraz wschodnią część Borek. Kotlina jest inwersyjnym obniżeniem wypreparowanym w łupkach z piaskowcami i węglem warstw grodzieckich (namur A). Na skałach tych zalegają bezpośrednio osady lodowcowe i wodnolodowcowe, związane ze zlodowaceniem odry (stadiał maksymalny zlodowacenia środkowopolskiego) oraz osady rzeczne wypełniające kopalne doliny plejstoceńskie. Dno Kotliny zajmuje zdegradowana równina zbudowana z piasków sandrowych, sięgających m n.p.m. Fragment Kotliny znajdujący się w granicach Katowic obejmuje stok o generalnej ekspozycji północno wschodniej, łagodnie nachylony w kierunku holoceńskiej doliny Brynicy, od około 255 m n.p.m. do około m n.p.m. oraz obniżenie ujściowego odcinka doliny Rawy. Powierzchnia terenu została zdeformowana i obniżona wskutek podziemnej eksploatacji węgla. Największe odkształcenia antropogeniczne rzeźby spowodowała odkrywkowa eksploatacja piasków podsadzkowych, która objęła ponad połowę omawianego obszaru. W wyrobiskach powstał zespół zbiorników wodnych. Skarpy wyrobisk sięgają od 3-5 m do m wysokości. Pozostałe formy antropogeniczne to nasypy i wkopy towarzyszące liniom kolejowym oraz splantowany nasyp niekontrolowany przy ul. Sosnowieckiej. Zrąb Mikołowski budują iłowce i mułowce z węglem oraz piaskowce warstw orzeskich (westfal dolny), tworzące zrębowy garb wyodrębniony uskokami Książęcymi i Mikołowskimi. Ciągnie się od rejonu Murcek, gdzie ma około 3 km szerokości, w kierunku południowo zachodnim, stopniowo się rozszerzając. Skały karbońskie, okryte cienką warstwą zwietrzelin, występują na powierzchni w obrębie wzgórz, zwykle powyżej m n.p.m. Niżej przykryte są najczęściej osadami czwartorzędowymi. Pokrywy piasków i żwirów lodowcowych oraz wodnolodowcowych na wysokości ponad 300 m n.p.m. zalegają jedynie w strefie między Murckami i Kostuchną. Spłaszczone wzniesienia wierzchowinowe przekraczają 320 m n.p.m, najwyższe naturalne wzniesienie, Wzgórze Wandy, przekracza 340 m n.p.m. Garb rozcięty jest kopalną doliną o założeniu paleogeńskim, wcinającą się w podłoże na głębokość około 80 m. Dolina kopalna ma szerokość około 1000 m, przebieg osi tej formy jest zbieżny z linią kolejową Ligota - Tychy. Dno południowego odcinka kopalnej doliny wyścielają mioceńskie iły z przewarstwieniami piasków. Pozostałą część doliny wypełniają osady plejstocenu: piaski i żwiry wodnolodowcowe i lodowcowe, gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe z głazami na glinie zwałowej o łącznej miąższości sięgającej przeszło 50 m. Analogiczne osady pokrywają także niższe partie stoków garbów Zrębu, schodzące do holoceńskich dolin: resekwentnego odcinka doliny Mlecznej, dolin jej dopływów o założeniu czwartorzędowym oraz doliny Rowu Murckowskiego. Miąższość pokryw osadów plejstocenu generalnie maleje z wysokością bezwzględną terenu oraz odległością od osi dolin holoceńskich. Holoceńska dolina Mlecznej ma szerokość nieprzekraczającą 250 m, wcina się w powierzchnię plejstoceńskiego zasypania na głębokość do około 5 metrów. Doliny dopływów Mlecznej mają szerokość do m, najczęściej są słabo wcięte w podłoże osadów plejstoceńskich (2-3 m). Wyjątkiem jest Matownik w środkowym i dolnym biegu oraz jego prawostronny dopływ, gdzie wąskie, głęboko wcięte doliny nawiązują do rzeźby przedczwartorzędowej, a ich profile podłużne są mocniej nachylone niż pozostałych dolin. Zbocza dolin mają wysokość do 5-10 m, a nachylenia sięgają w ich obrębie %. Są to jedyne naturalne stoki w obrębie omawianej jednostki, o wysokości ponad 5 m, o tak znacznym nachyleniu. Rynna erozyjna holoceńskiej doliny Mlecznej osiąga głębokość do 6 m. Wypełniają ją rzeczne piaski i mułki, często zawierające znaczne domieszki materii organicznej, miejscami zalegają warstwy torfów. W innych dolinach warstwa osadów holoceńskich ma miąższość maksymalnie 2-3 m. Główne antropogeniczne formy rzeźby stanowią hałdy odpadów pogórniczych. Największa hałda KWK Murcki w Bożych Darach zajmuje powierzchnię około 36 ha. Ma ona wysokość względną sięgającą 60 m oraz nachylenie skarp około 30%, w części wschodniej rosnące miejscami do 60%. Mniejsza hałda w Murckach, o powierzchni przeszło 15 ha, ma wysokość m i nachylenie skarp 20-30%, rzadziej do 35%. Fragmenty wschodniej skarpy mają nachylenie do 60%. Pozostałe większe formy antropogeniczne to nadpoziomowe hałdy na terenie osadników Krystyna, zrównany i częściowo nadsypany teren zakładu głównego KWK Murcki oraz skarpy nasypów i wkopów linii kolejowych, miejscami przekraczające 5 m wysokości. Dolina Górnej Kłodnicy obejmuje górną część zlewni Kłodnicy w obrębie Ochojca, Piotrowic, Ligoty, południowej części Brynowa, Kokocińca i Panewnik. Jednostka obejmuje zapadlisko tektoniczne, w którym na iłowcach i mułowcach z węglem oraz piaskowcach warstw orzeskich miejscami zalegają skały triasowe lub kenozoiczne. We wschodniej części regionu wzniesienia zbudowane z osadów karbońskich sięgają m n.p.m i tylko w niższych partiach stoków przykryte są osadami plejstoceńskimi, co nadaje 15

19 powierzchni terenu cechy różniące od pozostałej części regionu. Wapienie, dolomity oraz margle retu i wapienia muszlowego (trias) tworzą w zapadlisku rozległy płat. Zalegają warstwą o miąższości kilkudziesięciu metrów, w kierunku zachodnim stopniowo zagłębiającą się pod osadami młodszymi. Na powierzchni terenu wapienie triasowe występują pod cienką warstwą ilasto - marglistej zwietrzeliny na południe od górnego odcinka doliny Mlecznej, w rejonie ul. Wapiennej oraz budują ostańcowe wzniesienie (302 m n.p.m.) na północ od ul. Szenwalda. Na głębokości kilku metrów osady triasu występują także pod wschodnią częścią Osiedla Odrodzenia oraz na południe od ul. Bażantów. Na zachód oraz na północ od wychodni osadów triasu, na skałach triasowych lub bezpośrednio na utworach karbonu zalegają iły, iły margliste, gliny pylaste z wkładkami i cienkimi warstwami lub soczewami piasków albo słabozwięzłych piaskowców osadzonych podczas miocenu (trzeciorzęd). Osady te występują kilka metrów pod powierzchnią terenu na zachodnim stoku wspomnianego wzniesienia. Strop osadów mioceńskich znajduje się na głębokości kilkudziesięciu metrów. W obrębie kopalnej doliny Kłodnicy osady mioceńskie sięgają dalej na wschód. W rejonie ul. Huberta występują na głębokości około 40 m i mają miąższość przeszło 50 m. Największą miąższość (ponad 150 m) utwory miocenu osiągają między Ligotą, Kokocińcem i Panewnikami. Rozległe obniżenie wypełniają plejstoceńskie piaski i żwiry, gliny lub mułki, wykształcone w postaci nieciągłych warstw i soczew. Miąższość tych osadów wzrasta w kierunku zachodnim, przekraczając 100 m w rejonie Starych Panewnik. Powierzchnia osadów wodnolodowcowych i lodowcowych tworzy równinę erozyjno denudacyjną oraz poziom terasowy związany ze zlodowaceniem odry (środkowopolskim), łagodnie nachylony w kierunku holoceńskich dolin rzecznych, na wysokości od 285 m w rejonie Piotrowic, Ochojca i Brynowa do 265 m n.p.m. w Wymysłowie. Holoceńskie doliny Kłodnicy i Ślepiotki są stosunkowo wąskie, płaskodenne, szerokość ponad 100 m mają jedynie odcinki doliny Kłodnicy w Panewnikach. Zbocza dolin są zwykle wyraźnie zaznaczone w morfologii terenu, najczęściej mają wysokość 3-6 m. Wąskie, stosunkowo głęboko wcięte w powierzchnię osadów plejstocenu są także w większości doliny Kokocińca, Rowu Piotrowickiego II i Rowu Zielnego. Odmienny charakter ma górny odcinek doliny Mlecznej. Dolina ma mniejszy spadek profilu podłużnego, w miejscach zakoli meandrowych jej szerokość sięga 180 m. Zbocza doliny są połogie, strome skarpy o wysokości do 5 m występuja tylko na prawym zboczu. Dopływy Mlecznej mają doliny nieckowate, słabo wcięte w podłoże. Główne antropogeniczne formy rzeźby stanowią skarpy nasypów i wkopów przy drogach i liniach kolejowych (do 11 m wysokości przy wiadukcie kolejowym nad ul. Kościuszki w Brynowie), dawne wyrobiska odkrywkowe przy cegielni Murcki oraz przy ul. Wapiennej, zasypane skałą płonną, nasypy likwidujące obniżenia odcinków dolin Kłodnicy i Kokocińca oraz tereny zrównań pod zabudowę. Znaczna część powierzchni terenu podlegała deformacjom powodowanym podziemną eksploatacją węgla, nie prowadzącym dotychczas do istotnych zmian rzeźby. Równina Gostynki obejmuje tereny leśne w południowo wschodniej części miasta, generalnie na południe od strefy uskoków Książęcych. Na północ od strefy uskokowej iłowce i mułowce z węglem oraz piaskowce warstw orzeskich występują na głębokości około 5-30 m p.p.t. Na nich zalegają plejstoceńskie piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. W obrębie zrzuconego skrzydła uskoku strop skał karbońskich znajduje się na głębokości od niespełna 50 m do ponad m p.p.t. Na iłowcach i mułowcach z węglem oraz piaskowcach warstw orzeskich zalegają powszechnie, za wyjątkiem części północnej, wapienie, dolomity i margle retu i wapienia muszlowego (trias). Położenie stropu oraz miąższość utworów triasu są bardzo zmienne. Niewielkie naturalne wzniesienie Górę Kamienną (264 m n.p.m.) budują skały triasowe, mające tu około 40 m miąższości. W obrębie wierzchołka znajdują się wychodnie utworów triasu. Wzniesienie paleogeńskiej powierzchni erozyjnej kontynuuje się w kierunku południowym, poza granice Katowic. Strop osadów triasu zalega tu miejscami kilka metrów pod powierzchnią terenu. Poza wzniesieniem strop skał triasu znajduje się na głębokości od 30 m do 150 m p.p.t. Obniżenie paleogeńskiej powierzchni erozyjnej zostało zasypane w miocenie warstwą iłów, iłów marglistych, wśród których występują gliny pylaste z wkładkami i cienkimi warstwami lub soczewami piasków, bądź słabozwięzłych piaskowców, o miąższości sięgającej miejscami ponad 130 m. Osady mioceńskie nie występują jedynie w obrębie wspomnianego wyżej wzniesienia. Stosunkowo wyrównaną powierzchnię stropową trzeciorzędu pokrywają piaski rozległych stożków sandrowych o miąższości od 2 do 20 m, usypanych na przedpolu lądolodu podczas zlodowacenia odry (środkowopolskiego) oraz płaty gliny zwałowej. Większą miąższość mają jedynie osady czwartorzędowe wypełniające preglacjalne doliny kopalne. W obrębie kopalnej doliny Mlecznej osiągają około m miąższości. Powierzchnia terenu jest monotonną równiną, łagodnie nachyloną od 265 m w części północno wschodniej do 245 m n.p.m. w części południowo zachodniej. Równinę rozcinają doliny holoceńskie: odcinek doliny Mlecznej oraz doliny jej prawostronnych dopływów Pstrążnika i rowu od Hamerli. 16

20 Przed regulacją Mlecznej procesy akumulacji piaszczysto mułkowych osadów rzecznych przeważały nad erozją, w efekcie czego dolina holoceńska jest szeroka ( m), a jej dno znajduje się niemal na poziomie otaczającej równiny. Doliny dopływów są wcięte w podłoże jedynie 1-2 m. Istotne antropogeniczne elementy rzeźby obejmują: nadpoziomową hałdę przy KWK Wesoła (wysokość względna m, wierzchołek sięga 316 m n.p.m.), zrównaną powierzchnię zakładu górniczego i osadników, nasypy przy wiaduktach drogowych oraz wielkopowierzchniowe obniżenia terenu powodowane podziemną eksploatacją węgla, w dwóch przypadkach skutkujące powstaniem niecek o utrudnionym odpływie wód powierzchniowych Złoża kopalin i ich eksploatacja Złoża kopalin Tab. 1. Udokumentowane złoża kopalin Nazwa złoża kopalina stan zagospodarowania kopaliny podstawowe Halemba II węgiel kamienny, metan w pokładach węgla eksploatowane Katowice węgiel kamienny zaniechane Kleofas węgiel kamienny zaniechane Lędziny węgiel kamienny rozpoznane szczegółowo Mikołów węgiel kamienny rozpoznane szczegółowo Murcki węgiel kamienny, metan w pokładach węgla eksploatowane 1) Murcki (głębokie) metan w pokładach węgla rozpoznane wstępnie Mysłowice węgiel kamienny eksploatowane 2) Paniowy Mikołów - Panewniki metan w pokładach węgla rozpoznane wstępnie Polska Wirek węgiel kamienny eksploatowane 2) Siemianowice OG Siemianowice I, II węgiel kamienny zaniechane Siemianowice OG Szopienice I węgiel kamienny zaniechane Siemianowice Pole rezerwowe węgiel kamienny rozpoznane szczegółowo Staszic węgiel kamienny, metan w pokładach węgla eksploatowane 1) Śląsk węgiel kamienny, metan w pokładach węgla eksploatowane 1) Śląsk - Pole Panewnickie węgiel kamienny eksploatowane Wesoła węgiel kamienny, metan w pokładach węgla eksploatowane Wieczorek węgiel kamienny eksploatowane Wujek węgiel kamienny eksploatowane Wujek - część południowa węgiel kamienny rozpoznane szczegółowo Wujek - część Stara Ligota węgiel kamienny eksploatowane Ziemowit węgiel kamienny, metan w pokładach węgla eksploatowane kopaliny pospolite Bogucice iły ceramiki budowlanej zaniechane Brynów iły ceramiki budowlanej zaniechane Karbowa iły ceramiki budowlanej zaniechane Ligota - Katowice iły ceramiki budowlanej rozpoznane wstępnie Panewniki piaski podsadzkowe zaniechane Park Kościuszki iły ceramiki budowlanej zaniechane 1) tylko węgiel kamienny, 2) poza terenem Katowic Złoża węgla kamiennego zalegają pod całym terenem miasta. Złoża, z których wydobycia zaniechano w ramach restrukturyzacji przemysłu węglowego posiadają zasoby o parametrach zasobów bilansowych, zaliczone w całości do pozabilansowych. Eksploatacja złóż Mysłowice i Polska Wirek nie powoduje wpływów na powierzchni w granicach Katowic. Tereny sąsiadujące ze złożami iłów ceramiki budowlanej są użytkowane w sposób uniemożliwiający bezkonfliktowe podjęcie wydobycia kopaliny. Wyrobiska w złożach Brynów i Karbowa zostały zasypane gruntami antropogenicznymi. Złoża Karbowa i Ligota - Katowice są w istotnej części zabudowane. Zasadne jest skreślenie złóż z bilansu zasobów i przeznaczenie terenu na inne cele. Dla złoża Park Kościuszki w 1981 r. został sporządzony dodatek do dokumentacji geologicznej z wnioskiem o uchylenie decyzji zatwierdzającej zasoby, jednak procedura administracyjna w tej sprawie nie została przeprowadzona. 17

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE T E K S T U J E D N O L I C O N Y Załącznik nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Przeciszów

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Kraków, 8 listopada 2018 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Kraków, 8 listopada 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa Kraków, 8 listopada 2018 r. USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

1.1. Zgodność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice z przepisami prawa

1.1. Zgodność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice z przepisami prawa Załącznik do uchwały Nr V/187/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. 1. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY MICHAŁOWICE ORAZ OCENA AKTALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII/59/2003 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE 2016-46604 UZASADNIENIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawnia Radę Miasta Rybnika ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX /188/09. RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 24 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXX /188/09. RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 24 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXX /188/09 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski Na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK WÓJT GMINY OSIEK ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK - UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Miejskiej w Mikołajki z dnia 28 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Miejskiej w Mikołajki z dnia 28 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Miejskiej w Mikołajki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki. Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu

Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tykocin

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tykocin Samorząd Miasta i Gminy Tykocin Samorząd Mias ta i Gminy Tykocin Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tykocin 1. Podstawy opracowania studium 6 2. Przedmiot studium 6 3.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CELESTYNÓW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CELESTYNÓW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CELESTYNÓW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE 2017-33290 UZASADNIENIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawnia Radę Miasta Rybnika ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/51/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/51/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/51/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PRZYJĘTEGO Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska wraz z Planu zagospodarowania

UZASADNIENIE DO PRZYJĘTEGO Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska wraz z Planu zagospodarowania UZASADNIENIE DO PRZYJĘTEGO Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Łężyn (etap 1)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Łężyn (etap 1) UZASADNIENIE do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia. roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Łężyn (etap 1) Przedmiotowa Uchwała Rady Miasta jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE wynikające z art. 42 pkt 2 oraz. PODSUMOWANIE wynikające z art. 55 ust. 3

UZASADNIENIE wynikające z art. 42 pkt 2 oraz. PODSUMOWANIE wynikające z art. 55 ust. 3 UZASADNIENIE wynikające z art. 42 pkt 2 oraz PODSUMOWANIE wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Cele strategiczne i kierunki zadań A B C G H I OBSZAR INTERWENCJI LP.

Załącznik nr 1. Cele strategiczne i kierunki zadań A B C G H I OBSZAR INTERWENCJI LP. Załącznik nr 1. Cele strategiczne i kierunki zadań LP. 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA Poprawa jakości powietrza Zarządzanie jakością powietrza Trwała wymiana indywidualnych źródeł ogrzewania Promowanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE 2016-48630 UZASADNIENIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawnia Radę Miasta Rybnika ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r.

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r. Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

UZASADNIENIE. 2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: UZASADNIENIE 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/158/2013 RADY GMINY GRĘBKÓW z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXX/158/2013 RADY GMINY GRĘBKÓW z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXX/158/2013 RADY GMINY GRĘBKÓW z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU rozwój zrównoważony ochrona środowiska miasto Orzesze KONFERENCJA, 22 maja 2013 r. DEFINICJA POJĘCIA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: rozwój społeczno-gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Lokalne instrumenty. w gospodarce nadrzecznej

Lokalne instrumenty. w gospodarce nadrzecznej Lokalne instrumenty planowania przestrzennego w gospodarce nadrzecznej KONFERENCJA Katowice 13-14 czerwca 2018. Politechnika Śląska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/268/2002

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Warszawa, 15 czerwca 2018 r. Joanna Przybyś, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Teren Słok, obręb Łękawa

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Teren Słok, obręb Łękawa UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Teren Słok, obręb Łękawa 1. Podstawa prawna Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/232/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/232/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/232/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Dz. U r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936.

Dz. U r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936. U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą LOTNISKO STREFA GOSPODARCZA Projekt

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CHEŁM

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CHEŁM UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CHEŁM w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, terenów zabudowy jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i usług w

Bardziej szczegółowo

3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r.

3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r. Rys. 5 15 Rys. 6 16 Rys. 7 17 3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIERUNIA CZĘŚĆ "C"

AKTUALIZACJA STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIERUNIA CZĘŚĆ C AKTUALIZACJA STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIERUNIA CZĘŚĆ "C" UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ-SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM Załącznik nr 3 Do uchwały Nr Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE 2016-92687 UZASADNIENIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawnia Radę Miasta Rybnika ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE, 1.2. Celem planu jest przeznaczenie terenu obecnie użytkowanego jako rolny na cele usługowe.

PODSUMOWANIE, 1.2. Celem planu jest przeznaczenie terenu obecnie użytkowanego jako rolny na cele usługowe. PODSUMOWANIE, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany,

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/1/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR III/1/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR III/1/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Sporządzona zgodnie z z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 mają 2009r.

Uchwała nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 mają 2009r. Uchwała nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 mają 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Wykroty I w gminie Nowogrodziec / Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 3043 UCHWAŁA NR XXXIX/170/17 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I KWK

I KWK UZASADNIENIE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK Murcki Staszic część

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY STANU, STUDIÓW, UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ:

WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY STANU, STUDIÓW, UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY STANU, STUDIÓW, UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ: Wyzwania i bariery

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WYNIKAJĄCE Z ART. 15 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

UZASADNIENIE WYNIKAJĄCE Z ART. 15 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM UZASADNIENIE WYNIKAJĄCE Z ART. 15 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (fragmenty oznaczone kolorem szarym dotyczą dalszych etapów procedury planistycznej i zostaną zaktualizowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

W

W UZASADNIENIE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I Polska Grupa Górnicza S.A.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890. U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą SIDORSKA-KAMPUS Projekt miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/130/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 30 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/130/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 30 września 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/130/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin Na podstawie

Bardziej szczegółowo