Regulamin Praktyk WNP UKSW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Praktyk WNP UKSW"

Transkrypt

1 Regulamin Praktyk WNP UKSW I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika są zobowiązani, zgodnie z programem studiów, do odbycia zawodowych praktyk studenckich w wymiarze 200 godzin i uzyskania ich zaliczenia. 2. Prace związane z procesem praktyk studenckich na danym kierunku koordynują opiekunowie praktyk, związani z poszczególnymi specjalnościami, zwani dalej opiekunami praktyk. Zakres obowiązków opiekunów praktyk określa Regulamin praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 3. Student studiów I stopnia do końca 5 semestru studiów winien mieć zrealizowane wszystkie praktyki, wymagane programem studiów, potwierdzone wpisem do indeksu. Zaliczenie wymaganych praktyk jest warunkiem wpisania studenta na semestr 6. Student studiów II stopnia do końca 3 semestru studiów winien mieć zrealizowane wszystkie praktyki, wymagane programem studiów, potwierdzone wpisem do indeksu. Zaliczenie wymaganych praktyk jest warunkiem wpisania studenta na semestr 4. W przypadku niezaliczenia praktyk w wymaganym terminie student może otrzymać wpis warunkowy na kolejny semestr, co wiąże się z koniecznością dokonania opłaty za punkty ECTS, przydzielone praktykom. 4. Studenci odbywają praktyki w placówkach, określonych programem poszczególnych specjalności, w kolejności ustalonej w programie specjalności. 5. Zasady kierowania na praktyki określa Regulamin praktyk studenckich w UKSW. 6. W przypadku uczestnictwa Wydziału w projektach, obejmujących również organizację praktyk zawodowych Dziekan WNP podejmuje decyzję o modyfikacji struktury programu praktyk, zgodnie z wymaganiami projektu. Wymagania te muszą jednak być zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami kształcenia na kierunku pedagogika, a w szczególności standardami kształcenia nauczycieli. II. Terminy odbywania praktyk oraz czas ich trwania 1. Czas trwania praktyk określają programy studiów. 2. Termin odbycia przez studenta praktyki określa placówka, w której praktyki będą odbywane, z uwzględnieniem - w miarę możliwości organizacyjnych instytucji - terminu wskazanego przez studenta. 3. Zmiana wyznaczonego terminu rozpoczęcia lub zakończenia praktyk spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć przed jego wyznaczeniem, może nastąpić po uzyskaniu zgody placówki, w której praktyki miały być lub są odbywane. III. Cele praktyk

2 Podstawowym założeniem praktyki pedagogicznej jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością dydaktyczno-wychowawczą w placówce oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego w zakresie: przygotowania przyszłych pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej; krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i postaw nabytych w trakcie studiów, poprzez twórczą konfrontację z empiryczną rzeczywistością ugruntowanie wiedzy i posiadanych sprawności lub ich weryfikacja; nabycia umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką wychowania, kształcenia, opieki, diagnostyki i terapii pedagogicznej; pogłębiania znajomości metod i form nauczania, wychowania i wsparcia oraz ich praktycznego wykorzystania w ramach profilu kształcenia zawodowego; wyrobienia podstawowych nawyków i kompetencji zawodowych wchodzenie praktykanta w role wychowawcy, opiekuna, pedagoga; koncentrowania się na czynnym i twórczym uczestnictwie w toku wielorakich i różnorodnych form zajęć pedagogicznych (na ich planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu) zgodnym z wytycznymi danej placówki i zweryfikowanym przez teoretyczne przygotowanie zawodowe oraz potrzeby wynikające z problematyki własnej pracy dyplomowej; kształtowania wiedzy w obrębie pedeutologii i deontologii pedagogicznej: rozpoznawania i rozwijania pozytywnych przekonań studentów dotyczących własnych kompetencji zawodowych i osobowościowych w pracy pedagogicznej, umacniania przekonania o trafności wyboru zawodu; wykorzystania praktyk pedagogicznych jako formuły umożliwiającej przeprowadzenie badań i analiz związanych z tematami prac dyplomowych: praktyczne poznanie zasad i sposobów prowadzenia badań pedagogicznych, gromadzenie materiałów empirycznych uzyskanych w toku prowadzenia własnych prac badawczych; rozpoznania ogólnych zasad organizacji i kierowania pracą dydaktycznowychowawczą i terapeutyczną; poznania celów, funkcji, struktury, zasad działania i istoty organizacji placówki i jej środowiska; poznania zakresu zadań i obowiązków pracowników placówki (zwłaszcza na stanowisku wychowawcy, nauczyciela, opiekuna, pedagoga); dogłębnego znawstwa i rozumienia sytuacji i procesów dydaktyczno-wychowawczych instytucji; rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej z podopiecznymi i autoprezentacji, jak również prawidłowego diagnozowania i konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów wychowawczych; inspirowania podopiecznych do osobistej aktywności i wysiłku; promowania form współpracy, wsparcia i opieki w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami środowiskowymi na terenie placówki i poza nią.

3 IV. Sposób realizacji praktyk i zadania studenta Wyboru placówki dokonuje student, po wcześniejszym, osobistym uzgodnieniu z dyrekcją wybranej placówki wszelkich szczegółów, związanych z odbyciem praktyki. Dokumentację dotyczącą praktyki otrzymuje student w Biurze Karier uczelni. Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań w placówce należy do opiekuna praktyk, wyznaczonego przez dyrektora. Na początku, w oparciu o program, ustala on wspólnie ze studentem szczegółowy program praktyki, wyznaczając mu konkretne zadania na każdy dzień pobytu w placówce. Należy przy tym uwzględnić specyfikę danej placówki oraz sugestie praktykanta, wynikające z jego osobistych zainteresowań. Po zakończeniu praktyki opiekun praktyki przedstawia swoją ocenę przebiegu praktyki oraz dokonuje charakterystyki postawy studenta. Ponadto student podlega opiece uczelnianego opiekuna praktyk, który na podstawie opinii oraz osobiście przeprowadzonej rozmowy dokonuje zaliczenia praktyki w indeksie i karcie egzaminacyjnej studenta. Opiekun uczelniany decyduje też o wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem i przebiegiem praktyki. Praktykę danego typu (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych) można zaliczyć w ramach wykonywanej pracy (obecnie lub po 1 września 2010 roku) w takim charakterze i w takiej placówce, jaka jest wymagana w danego typu praktyce pedagogicznej. Zaświadczenie od dyrektora placówki powinno zawierać odpowiednią liczbę godzin przepracowanych zajęć w ramach odbytej pracy w tej placówce. Zajęcia prowadzone w ramach stosunku pracy w placówce powinny odpowiadać specyfice praktyki, jaką zamierza zaliczyć student. V. Dokumentacja praktyk Dokumenty konieczne do wypełnienia w trakcie praktyki studenci pobierają w Biurze Karier UKSW. Podczas praktyki pedagogicznej studenci prowadzić będą dokumentację praktyki, w której powinny się znaleźć: 1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki według wzoru w załączniku, potwierdzone stemplem placówki, imiennym stemplem i podpisem Dyrektora. 2. Ocena końcowa praktyki. 3. Dziennik praktyk (wpisy obejmują: plan praktyki rozkład zajęć w czasie praktyki, wykonywane w czasie praktyki zadania). W dzienniku praktyk powinny znaleźć się zapisy takie, jak w dzienniku opiekuna, dodatkowo powinny się znaleźć w nim uwagi studenta, co do realizowanych lub obserwowanych zajęć. Wypełniony dziennik praktyk student przedstawia kierownikowi jednostki, w której wykonuje praktykę, celem potwierdzenia wykonania zadań, sporządzenia opinii i wystawienia oceny. Dziennik powinien być też potwierdzony podpisem opiekuna praktyki.

4 4. Protokoły lub raporty z obserwacji, wywiadów, rozpoznania sytuacji, warunków i głównych kierunków pracy badanej instytucji, jak również charakterystyka jej podopiecznych. 5. Konspekty prowadzonych i obserwowanych zajęć, (tematyka i przebieg zajęć łącznie z uwagami, które potwierdzać powinny zrozumienie przez studenta istoty obserwowanych zjawisk i realizowanych zadań). Konspekty winny być przygotowane według wzorcowych druków, dostępnych w załącznikach, potwierdzone podpisem opiekuna. 6. Karty kompetencji, określone w załącznikach, wypełnione przez studenta i opiekuna. 7. Karta ewaluacji praktyk, określona w załącznikach, wypełniona przez studenta. 8. Inna dokumentacja wymagana przez opiekuna, pod kierunkiem którego realizowane są praktyki, potwierdzona jego podpisem. 9. Dopuszczalne jest przedstawienie kopii ksero wymaganych dokumentów poza zaświadczeniem, kartami kompetencji i kartą ewaluacji. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykonania wszystkich ujętych w programie i planie zadań. Ocenę i zaliczenie wystawia kierownik jednostki. Po zakończeniu praktyki student składa dokumentację u uczelnianego opiekuna praktyk, który dokonuje jej zaliczenia w indeksie i karcie egzaminacyjnej. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Studia I stopnia 1. Praktyki asystenckie Praktyka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 25 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 25 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane

5 są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. Pierwsze 5 godzin zarówno w placówce o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jak i resocjalizacyjnym (łącznie 10 godzin) jest poświęcone zapoznaniu się studenta z placówką tj. statutem, organizacją pracy, stosowną dokumentacją. Kolejne 15 godzin (łącznie 30 godzin) realizowane jest w formie obserwacji różnorodnych zajęć w placówce. Ostatnie 5 godzin (łącznie 10 godzin) polega na omówieniu hospitowanych zajęć, na podstawie udokumentowanych obserwacji. Praktyka w całości polega na obserwacji przez studenta zajęć prowadzonych na terenie placówki, w której realizowane są praktyki asystenckie. Studenci na tym etapie nie są jeszcze przygotowani do prowadzenia jakichkolwiek zajęć, dlatego też nie jest wskazane ich samodzielne bądź z pomocą, przeprowadzanie. Studenci w trakcie trwania praktyk poznają organizację pracy wybranej placówki, zapoznają się z dokumentacją, obserwują zajęcia prowadzone z dziećmi, młodzieżą bądź dorosłymi, asystują nauczycielowi/pedagogowi/wychowawcy. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest przedstawienie uczelnianemu opiekunowi: oceny końcowej praktyki, wypełnionego i potwierdzonego dziennika praktyk, scenariuszy obserwowanych zajęć (według wzorów w załącznikach). 2. Praktyki pedagogiczne W trakcie trwania 4 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki pedagogicznej. Obejmuje ona: 45 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo - wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 45 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. Oba bloki praktyki pedagogicznej obejmują: 5 godzin zapoznania z organizacją pracy w placówce, stosowną dokumentacją,

6 10 godzin obserwacji, 10 godzin przygotowania konspektów prowadzonych zajęć oraz skonsultowanie z opiekunem praktyk, 15 godzin zajęć przeprowadzonych z pomocą opiekuna praktyk, 5 godzin omówienie przeprowadzonych zajęć wraz z opiekunem praktyk. Praktyka pedagogiczna ma za zadanie zdobycie przez studenta pierwszego doświadczenia przeprowadzania praktycznych zajęć w placówce opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Przebieg zajęć powinien być zaprojektowany całkowicie przez studenta. Realizacja zajęć natomiast, powinna odbywać się wspólnie z opiekunem praktyk. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna dokumentacji według wzorów w załącznikach: wypełnionego Dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę, wypełnionych przez studenta i opiekuna kart kompetencji, oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich, wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp., arkusza ewaluacji praktyk. 3. Praktyki dyplomowe W trakcie 5 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje: 30 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo - wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 30 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. Każda z w/w części praktyk obejmuje: 5 godzin zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją,

7 5 godzin samodzielnego przygotowania zajęć wraz z konsultacją z opiekunem praktyk, 20 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć. Celem praktyki dyplomowej jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz resocjalizacyjnej. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być pogłębione i refleksyjne poznanie i rozumienie sytuacji i problemów wychowawczych, procedur realizowanych w różnych placówkach. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg procesu wychowawczego, opiekuńczego i resocjalizacyjnego. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna dokumentacji według wzorów w załącznikach: wypełnionego Dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę, wypełnionych kart kompetencji, oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich, wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych lekcji/zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp., arkusza ewaluacji praktyk. Studia II stopnia 1. Praktyki asystenckie Praktyka odbywa się w trakcie 1 semestru studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 25 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 25 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym.

8 Pierwsze 5 godzin zarówno w placówce o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jak i resocjalizacyjnym (łącznie 10 godzin) jest poświęcone zapoznaniu się studenta z placówką tj. statutem, organizacją pracy, stosowną dokumentacją. Kolejne 15 godzin (łącznie 30 godzin) realizowane jest w formie obserwacji różnorodnych zajęć w placówce. Ostatnie 5 godzin (łącznie 10 godzin) polega na omówieniu hospitowanych zajęć, na podstawie udokumentowanych obserwacji. Praktyka w całości polega na obserwacji przez studenta zajęć prowadzonych na terenie placówki, w której realizowane są praktyki asystenckie. Studenci na tym etapie nie są jeszcze przygotowani do prowadzenia jakichkolwiek zajęć, dlatego też nie jest wskazane ich samodzielne bądź z pomocą, przeprowadzanie. Studenci w trakcie trwania praktyk poznają organizację pracy wybranej placówki, zapoznają się z dokumentacją, obserwują zajęcia prowadzone z dziećmi, młodzieżą bądź dorosłymi, asystują nauczycielowi/pedagogowi/wychowawcy. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest przedstawienie uczelnianemu opiekunowi: oceny końcowej praktyki, wypełnionego i potwierdzonego dziennika praktyk, scenariuszy obserwowanych zajęć (według wzorów w załącznikach). 2. Praktyki pedagogiczne W trakcie trwania 2 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki dyplomowej. Obejmuje ona: 45 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo - wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 45 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. Oba bloki praktyki dyplomowej obejmują: 5 godzin zapoznania z organizacją pracy w placówce, stosowną dokumentacją 10 godzin obserwacji, 10 godzin przygotowania konspektów prowadzonych zajęć oraz skonsultowanie z opiekunem praktyk,

9 15 godzin zajęć przeprowadzonych z pomocą opiekuna praktyk. 5 godzin omówienie przeprowadzonych zajęć wraz z opiekunem praktyk. Praktyka dyplomowa ma za zadanie zdobycie przez studenta pierwszego doświadczenia przeprowadzania praktycznych zajęć w placówce opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Przebieg zajęć powinien być zaprojektowany całkowicie przez studenta. Realizacja zajęć natomiast, powinna odbywać się wspólnie z opiekunem praktyk. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna dokumentacji według wzorów w załącznikach: wypełnionego Dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę, wypełnionych przez studenta i opiekuna kart kompetencji, oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich, wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych lekcji/zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć/lekcji, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp., arkusza ewaluacji praktyk. 3. Praktyki dyplomowe W trakcie 3 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje: 30 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo - wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 30 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. Każda z w/w części praktyk obejmuje: 5 godzin zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją, 5 godzin samodzielnego przygotowania zajęć wraz z konsultacją z opiekunem praktyk, 20 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć.

10 Celem praktyki dyplomowej jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz resocjalizacyjnej. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być pogłębione i refleksyjne poznanie i rozumienie sytuacji i problemów wychowawczych, procedur realizowanych w różnych placówkach. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg procesu wychowawczego, opiekuńczego i resocjalizacyjnego. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna dokumentacji według wzorów w załącznikach: wypełnionego Dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę, wypełnionych kart kompetencji, oceny końcowej zaliczenia praktyk dyplomowych wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć/lekcji, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp., arkusza ewaluacji praktyk. Specjalność: TERAPIA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ Studia II stopnia 1. Praktyki asystenckie Praktyka odbywa się w trakcie trwania 1 semestru studiów i obejmuje 50 godzin praktyki asystenckiej, na co składa się: 25 godzin praktyki w placówce edukacyjnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum), w której przeprowadzana jest terapia pedagogiczna;

11 25 godzin praktyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej; Podczas wizyty w placówce edukacyjnej oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, student powinien zapoznać się z następującymi formami aktywności: 5 godzin wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, jej podstawowych zadań, stosowanych metod pracy oraz procedur organizacyjnych; 15 godzin obserwacja całokształtu działalności placówki oraz nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji różnorodnych zajęć, organizowanych przez specjalistów; 5 godzin gruntowne udokumentowanie hospitowanych zajęć na podstawie przeprowadzonej obserwacji; Celem praktyki asystenckiej jest poznanie roli placówki edukacyjnej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty, celów, zadań i sposobów ich realizacji. Student w czasie trwania praktyki asystenckiej obserwuje zajęcia prowadzone dla jednostek ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla jednostek przejawiających zaburzenia zachowania (zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne). Poznaje zasady przeprowadzania diagnozy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne. Zapoznaje się z procedurami diagnozowania zespołu orzekającego oraz zasadami wydawania opinii i orzeczeń. Podstawą zaliczenia praktyki asystenckiej i uzyskania wpisu do indeksu jest przedstawienie uczelnianemu opiekunowi praktyk: - zaświadczenia o odbyciu praktyki; - oceny końcowej praktyki; - wypełnionego i potwierdzonego dziennika praktyk; - scenariuszy obserwowanych zajęć (według wzorów w załącznikach); 2. Praktyki pedagogiczne Praktyka odbywa się w trakcie trwania 2 semestru studiów i obejmuje 90 godzin praktyki pedagogicznej, na którą składa się:

12 45 godzin praktyki w placówce edukacyjnej (przedszkole, szkoła) o charakterze integracyjnym; 45 godzin praktyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej; Podczas wizyty w placówce edukacyjnej o charakterze integracyjnym oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, student powinien zapoznać się z następującymi formami aktywności: 5 godzin wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, jej podstawowych zadań, stosowanych metod pracy oraz procedur organizacyjnych; 5 godzin obserwacja całokształtu pracy specjalistów; 15 godzin planowanie, prowadzenie i dokumentowanie terapeutycznych zajęć indywidualnych i grupowych z pomocą opiekuna praktyk; 15 godzin współpraca z terapeutą, pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz analiza pracy własnej i jej efektów; 5 godzin realizacja dodatkowych, bieżących zadań wynikających z potrzeb placówki np. pomoc w przygotowaniu i udział w okolicznościowych wydarzeniach, konkursach, udział w zebraniach z rodzicami, itp.; Celem praktyki pedagogicznej jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia indywidualnych i zespołowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w uczeniu się, wykazującą zaburzenia zachowania oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Zamierzeniem podjętej przez studenta praktyki nauczycielskiej jest kształtowanie kompetencji diagnostycznych, dydaktycznych, terapeutycznych i doradczych oraz umiejętność kreowania optymalnych warunków wychowania i nauki dla jednostek ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Ponadto, student rozpoznaje indywidualne potrzeby edukacyjne podopiecznych, analizuje niepowodzenia szkolne, planuje, dokumentuje i przeprowadza z pomocą opiekuna praktyk zajęcia, dokonując końcowej ewaluacji ich efektów. Podstawą zaliczenia praktyki pedagogicznej i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna praktyk dokumentacji, według wzorów w załącznikach: - zaświadczenia o odbyciu praktyki;

13 - wypełnionego Dzienniczka Praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę; - wypełnionych przez studenta i opiekuna kart kompetencji; - oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich; - wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych lekcji/zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem; - konspektów z przeprowadzonych zajęć/lekcji, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk; - innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp.; - arkusza ewaluacji praktyk; 3. Praktyki dyplomowe Praktyka odbywa się w trakcie trwania 3 semestru studiów i obejmuje 60 godzin praktyki dyplomowej, na którą składa się: 30 godzin praktyki w placówce edukacyjnej (przedszkole, szkoła) o charakterze integracyjnym; 30 godzin praktyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej; Podczas wizyty w placówce edukacyjnej o charakterze integracyjnym oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, student powinien zapoznać się z następującymi formami aktywności: 5 godzin wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, jej podstawowych zadań, stosowanych metod pracy oraz procedur organizacyjnych; 15 godzin samodzielne planowanie i prowadzenie terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce czytania, pisania, liczenia; 10 godzin samodzielne planowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, arteterapeutycznych, wspomagających dla dzieci o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności; Celem praktyki dyplomowej jest nabycie umiejętności samodzielnego rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych podopiecznych, samodzielna analiza niepowodzeń szkolnych oraz planowanie, dokumentowanie i samodzielne przeprowadzanie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej, arteterapii, rewalidacji oraz umiejętność wykorzystania wszelkiego

14 rodzaju form wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności. Ponadto, praktyka powinna pomóc studentowi w ocenie własnych kompetencji osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. Podstawą zaliczenia praktyki dyplomowej i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna praktyk dokumentacji, według wzorów w załącznikach: - zaświadczenia o odbyciu praktyki; - wypełnionego Dzienniczka Praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę; - wypełnionych kart kompetencji; - oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich; - wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych lekcji/zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem; - konspektów z przeprowadzonych zajęć/lekcji, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk; - innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp.; Specjalność: - arkusza ewaluacji praktyk ; Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna Studia I stopnia 1. Praktyki pierwszego stopnia Praktyka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: a) 20 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela, doradcy zawodowego; b) 15 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe;

15 c) 15 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. Celem praktyk jest zaznajomienie się z pracą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego oraz edukacji ustawicznej w wybranych placówkach. Studenci zapoznają się ze specyfiką działalności placówki, prowadzoną dokumentacją, podstawami prawnymi jej funkcjonowania i udzielania pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym, strukturą organizacyjną i formami pracy stosowanymi w placówce, specyfiką form i metod pracy doradcy, systematycznie obserwują zajęcia i działania podejmowane przez opiekuna praktyk. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Wraz z opiekunem analizują podejmowane działania, prowadzone zajęcia oraz pracę własną. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest przedstawienie uczelnianemu opiekunowi: oceny końcowej praktyki, wypełnionego i potwierdzonego dziennika praktyk, scenariuszy obserwowanych zajęć (według wzorów w załącznikach). 2. Praktyki drugiego stopnia W trakcie trwania 4 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki nauczycielskiej. Obejmuje ona: a) 30 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela, doradcy zawodowego; b) 30 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; c) 30 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia,

16 szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. Każda z tych praktyk obejmuje: 5 godzin obserwacja, zapoznanie z organizacją pracy w placówce, stosowaną dokumentacją, 10 godzin przygotowanie konspektów prowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno - oświatowych oraz konsultacje z opiekunem praktyk, który powinien udzielić praktykantowi wyczerpujących wskazówek metodycznych i poinformować go o niezbędnej literaturze oraz udostępnić mu odpowiednie pomoce i inne środki dydaktyczne potrzebne do prowadzenia działań, 10 godzin samodzielnie przeprowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno oświatowych, 5 godzin omówienie przeprowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno - oświatowych oraz dodatkowe zajęcia wynikające z potrzeb placówki. Praktyka nauczycielska ma umożliwić zdobycie pierwszego, osobistego doświadczenia przeprowadzania praktycznych zajęc i działań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i doradczej, jak również zweryfikowania przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być dokładne poznanie i rozumienie procesu doradztwa zawodowego, wielowymiarowości edukacji ustawicznej, procedur realizowanych w różnych placówkach. Rezultatem udziału studenta w tym etapie praktyk będzie kształtowanie kompetencji doradcy i warsztatu pracy z osobami dorosłymi poprzez zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówek i instytucji, realizowanymi przez nie zadaniami dydaktycznymi, organizacją i pracą wszystkich podmiotów oraz obowiązującą dokumentacją, obserwowanie i współdziałanie z opiekunem praktyk. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, czego wyrazem jest prowadzona dokumentacja. Wraz z opiekunem dokonują omówienia i analizy własnej pracy i jej efektów. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna dokumentacji według wzorów w załącznikach: wypełnionego Dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę, wypełnionych przez studenta i opiekuna kart kompetencji, oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich, wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych zajęć, działań oraz różnych form pracy z dzieckiem, młodzieżą, dorosłymi, konspektów z przeprowadzonych zajęć zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp., arkusza ewaluacji praktyk. 3. Praktyki trzeciego stopnia

17 W trakcie 5 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje: a) 20 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela - doradcy zawodowego; b) 20 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; c) 20 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. Każda z tych praktyk obejmuje: 5 godzin zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją, 5 godzin samodzielnego przygotowania zajęć wraz z konsultacją z opiekunem praktyk, 10 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć. Celem praktyki dyplomowej jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć, podejmowania działań doradczych i kulturalno oświatowych. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być wszechstronne i pogłębione poznanie i rozumienie sytuacji i problemów związanych ze specyfiką placówki, realizowanych w niej procedur. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg podejmowanych działań. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna dokumentacji według wzorów w załącznikach: wypełnionego Dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę, wypełnionych kart kompetencji, oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich, wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, młodzieżą i dorosłymi,

18 konspektów z przeprowadzonych zajęć, działań zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp., arkusza ewaluacji praktyk. Studia II stopnia 1. Praktyki pierwszego stopnia Praktyka odbywa się w trakcie 1 semestru studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: a) 15 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela, doradcy zawodowego; b) 15 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; c) 20 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. Celem praktyk jest zaznajomienie się z pracą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego w wybranych placówkach. Studenci zapoznają się ze specyfiką działalności placówki, prowadzoną dokumentacją, podstawami prawnymi jej funkcjonowania i udzielania pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym, strukturą organizacyjną i formami pracy stosowanymi w placówce, specyfiką form i metod pracy doradcy, systematycznie obserwują zajęcia i działania podejmowane przez opiekuna praktyk. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Wraz z opiekunem analizują podejmowane działania, prowadzone zajęcia oraz pracę własną. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest przedstawienie uczelnianemu opiekunowi: oceny końcowej praktyki,

19 wypełnionego i potwierdzonego dziennika praktyk, scenariuszy obserwowanych zajęć (według wzorów w załącznikach) 2. Praktyki drugiego stopnia W trakcie trwania 2 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki nauczycielskiej. Obejmuje ona: a) 30 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela, doradcy zawodowego; b) 30 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; c) 30 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. Każda z tych praktyk obejmuje: 5 godzin obserwacja, zapoznanie z organizacją pracy w placówce, stosowaną dokumentacją, 10 godzin przygotowanie konspektów prowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno - oświatowych oraz konsultacje z opiekunem praktyk, który powinien udzielić praktykantowi wyczerpujących wskazówek metodycznych i poinformować go o niezbędnej literaturze oraz udostępnić mu odpowiednie pomoce i inne środki dydaktyczne potrzebne do prowadzenia działań, 10 godzin samodzielnie przeprowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno oświatowych, 5 godzin omówienie przeprowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno - oświatowych oraz dodatkowe zajęcia wynikające z potrzeb placówki. Praktyka nauczycielska ma umożliwić zdobycie pierwszego, osobistego doświadczenia przeprowadzania praktycznych zajęc i działań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i doradczej, jak również zweryfikowania przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być dokładne poznanie i rozumienie procesu doradztwa zawodowego, wielowymiarowości edukacji ustawicznej, procedur realizowanych w różnych placówkach. Rezultatem udziału studenta w tym etapie praktyk będzie kształtowanie kompetencji doradcy i warsztatu pracy pedagoga z osobami dorosłymi poprzez zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówek i instytucji, realizowanymi przez nie zadaniami dydaktycznymi, organizacją i pracą wszystkich

20 podmiotów oraz obowiązującą dokumentacją, obserwowanie i współdziałanie z opiekunem praktyk. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, czego wyrazem jest prowadzona dokumentacja. Wraz z opiekunem dokonują omówienia i analizy własnej pracy i jej efektów. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna dokumentacji według wzorów w załącznikach: wypełnionego Dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę, wypełnionych przez studenta i opiekuna kart kompetencji, oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich, wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych zajęć, działań oraz różnych form pracy z dzieckiem, młodzieżą, dorosłymi, konspektów z przeprowadzonych zajęć zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp., arkusza ewaluacji praktyk. 3. Praktyki trzeciego stopnia W trakcie 3 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje: a) 20 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela - doradcy zawodowego; b) 20 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; c) 20 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. Każda z tych praktyk obejmuje: 5 godzin zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją, 5 godzin samodzielnego przygotowania zajęć wraz z konsultacją z opiekunem praktyk, 10 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć.

21 Celem praktyki dyplomowej jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć, podejmowania działań doradczych i kulturalno oświatowych. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być wszechstronne i pogłębione poznanie i rozumienie sytuacji i problemów związanych ze specyfiką placówki, realizowanych w niej procedur. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg podejmowanych działań. Podstawą zaliczenia praktyk i uzyskania wpisu do indeksu jest złożenie przez studenta do uczelnianego opiekuna dokumentacji według wzorów w załącznikach: wypełnionego Dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Dyrektora Placówki, w której student odbywał praktykę, wypełnionych kart kompetencji, oceny końcowej zaliczenia praktyk nauczycielskich, wypełnionych arkuszy obserwacji z hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, młodzieżą i dorosłymi, konspektów z przeprowadzonych zajęć, działań zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp., arkusza ewaluacji praktyk. Specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ Studia I stopnia 1. Praktyki asystenckie Praktyka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 20 godzin praktyki w przedszkolu, 20 godzin praktyki w klasach I-III. W każdej z tych placówek 5 godzin powinno być przeznaczone na obserwowanie zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji indywidualnej, nauczania indywidualnego, terapii logopedycznej itp. Ponadto w ramach tej części praktyk studenci zobowiązani są do odbycia 10 godzin obserwacji w: placówce, zajmującej się opieką, terapią, rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością szkole specjalnej, przedszkolu specjalnym, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, poradni rehabilitacyjnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Załącznik do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie SPIS TREŚCI I Uregulowania ogólne... 3 II Terminy odbywania praktyk oraz czas ich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016/2017 z dnia 25.01.2017 r. zmieniającej Uchwały nr 139/13 Rady WNP UKSW z dnia 25.09.2013 r. oraz Uchwały nr 125/2014/2015 Rady WNP UKSW z dnia 25.09.2015 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I UREGULOWANIA OGÓLNE 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I UREGULOWANIA OGÓLNE 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA Wrocław, 20 maja 2015 PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH Kierunek: PEDAGOGIKA I. Rodzaje praktyk na kierunku pedagogika Praktyka przygotowuje do realizowania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Kierunek Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH... Imię i nazwisko studenta specjalizacja.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA. Załącznik nr 6.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA. Załącznik nr 6.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Praktyka. Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Praktyka Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymiar praktyki 360h (3 miesiące); 12 ECTS 2x180h praktyka (180h, 6 ECTS) zaliczenie I rok studiów (semestr 2) praktyka (180h, 6 ECTS) zaliczenie II rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych. Cele praktyki: 1. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P2WWRb Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła INFORMACJE OGÓLNE 1. Praktyka ma charakter aktywny i realizowana jest po II roku i w trakcie III. roku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencka w gabinetach logopedycznych w przedszkolach KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1LOGa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: logopedia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach ogólnodostępnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P2WYPc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: wychowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie Kierunek : Pedagogika Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów Specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą studia I stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Kod przedmiotu: 100N-2P3PRE PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/IX/11-12 Rektora Pedagogium z dn. 27.09.2012 r. REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Postanowienia ogólne Praktyki na studiach podyplomowych (kwalifikacyjnych)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI Kod przedmiotu: 10-4P-PEK2 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych I. Uregulowania ogólne Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna 1. Studenci studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W INSTYTUCJACH OŚWIATOWYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu przygotowanego przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: dr

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych Kierunek : Pedagogika Praktyka Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych studia II stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne od roku 2017/2018 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P2LOGc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Kod przedmiotu: 10-5P-LOG1 Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Rok akad... Kod przedmiotu: 100N-2P3WWRa Praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100S-0P3SU PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK z zakresu: Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu. Praktyka

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach II stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach II stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomicnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Kod przedmiotu: 100S-4P2POS PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencka w przedszkolach ogólnodostępnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P1WYPa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: wychowanie przedszkolne (WYP) ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych. specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych. specjalność: LOGOPEDIA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych Kod przedmiotu: 100S-5P2LOG specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna-dyplomowa w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3LOGc KIERUNEK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Kod przedmiotu: 100S-2P3SURe PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących

Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących Kod przedmiotu: 100N-2P3SURb Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH kierunek studiów: Praca Socjalna specjalności: Praca z Dzieckiem i Rodziną; Opieka Gerontologiczna; Resocjalizacja w Środowisku Otwartym I. Cel praktyk Praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA Kod przedmiotu: 100S-0P2TE Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych dla studentów specjalności: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia II stopnia GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok I (semestr II) studia niestacjonarne I stopnia rok I Bydgoszcz 1. Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA studiów I stopnia, o profilu praktycznym

PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA studiów I stopnia, o profilu praktycznym Załącznik do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych WSUni-Terra w Poznaniu PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA studiów I stopnia, o

Bardziej szczegółowo

I. Informacja wstępna

I. Informacja wstępna INSTRUKCJA Dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku Psychoprofilaktyka odbywających praktykę zawodową ciągłą w instytucjach niepublicznych I. Informacja wstępna Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Kod przedmiotu: 100S-5P1RON Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Kod przedmiotu: 100N-3P1PEWa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 1. Uregulowania ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II

Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II I. INFORMACJE OGÓLNE Praktyki na specjalności Socjoterapia i Promocja Zdrowia odbywają się według jednego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH Opiekun: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji WSE UAM Tel. 61 8 29 22 96 Mail: abarczyk@amu.edu.pl REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH I. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Kod przedmiotu: 100N-3P1POSa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Rok akad. 2011/12 Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole INFORMACJE OGÓLNE 1. Praktyka ma charakter aktywny i realizowana jest po II roku w trakcie III. roku studiów I stopnia, w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, III rok

Praktyka zawodowa studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, III rok Praktyka zawodowa studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, III rok Praktyka zawodowa na III roku w wymiarze 50 godzin Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Edukacja elementarna i nauczanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018

Obowiązujący studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 PROGRAM PRAKTYK WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Obowiązujący studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 Studia II stopnia Semestr III - 1 miesiąc

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III)

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Kod przedmiotu: 100S-0P3SUa Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Kod przedmiotu: 100N-3P1ZOS PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu realizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100S-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok II (semestr III) studia niestacjonarne I stopnia rok II Bydgoszcz 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA Kod przedmiotu: 100S-1P3PWKa PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA Praktyki organizowane są

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA Im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA II STOPIEŃ Specjalność:...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH/PEDAGOGICZNYCH CIECHANÓW 2015 CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ/PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYPLOMOWA W PRZEDSZKOLACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (0-P-WPW3a) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA OGÓLNA SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Kod przedmiotu: 100N-2P3SURc Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności:

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Uwagi ogólne: 1. Organizację i przebieg praktyk studenckich na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. PEDAGOGIKA profil praktyczny ZAWODOWYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NA KIERUNKU DLA SPECJALNOŚCI

PROGRAM PRAKTYK. PEDAGOGIKA profil praktyczny ZAWODOWYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NA KIERUNKU DLA SPECJALNOŚCI PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Pedagogika studia stacjonarne I stopnia rok I (semestr II) studia niestacjonarne I stopnia rok I Bydgoszcz 1. Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w szkołach integracyjnych (podstawowych lub gimnazjach) lub z oddziałami integracyjnymi KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3TPEc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ KIERUNEK PEDAGOGIKA Tarnów 2013 str. 1 Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE REWALIDACJI DZIECI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ Praktyka asystencka w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (zajęcia komputerowe, informatyka) KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1PZT KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. rozpoczynających się od 2017 roku. na kierunku Pedagogika (dotyczy wszystkich specjalności)

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. rozpoczynających się od 2017 roku. na kierunku Pedagogika (dotyczy wszystkich specjalności) Zasady odbywania praktyk pedagogicznych rozpoczynających się od 2017 roku na kierunku Pedagogika (dotyczy wszystkich specjalności) Rodzaj studiów: licencjackie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo