WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH"

Transkrypt

1 TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

2 I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu realizowane jest poprzez: zajęcia metodyczne, m.in. w zakresie przedmiotów: psychologia i pedagogika oraz dydaktyk przedmiotowych odbywających się w toku studiów, a także 160 / 210 godzin praktyki zawodowej realizowanej w placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych obejmujących opieką, wychowaniem i kształceniem przede wszystkim osoby niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie. W drugim roku studiów (IV semestr 40/60 godzin) oraz w trzecim roku studiów (semestr V - 60 godzin / 70 godzin) i semestr VI - 60 godzin / 80 godzin). W trakcie odbywania praktyki studenci mają okazję do bezpośredniego poznania specyfiki funkcjonowania danej placówki, a także dzieci i młodzieży w danym środowisku również z określoną niepełnosprawnością oraz niedostosowanych społecznie, a także do planowani i realizowania określonych zadań wychowawczych i dydaktycznych. Pierwsza praktyka w drugim roku studiów realizowana jest przez studenta w wybranej przez niego lub wskazanej przez uczelnię placówce oświatowej, oświatowo wychowawczej, bądź resocjalizacyjnej obejmującej opieką dzieci i młodzież także z niepełnosprawnością intelektualną i niedostosowaniem społecznym, w tym także placówki integracyjne. Podstawą zaliczenia tej praktyki jest przedłożenie stosownych dokumentów, tj.: Formularz osobowy, Sprawozdanie z odbytej praktyki, Ocena studenta odbywającego praktykę, stanowiących załączniki do zarządzenia dziekana WNS w Tarnowie w sprawie odbywania praktyk przez studentów kierunku: Pedagogika specjalna. Praktyki zawodowe w trzecim roku studiów to praktyki specjalistyczne, realizowane w placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością pod nadzorem opiekuna praktyki wyznaczonego przez uczelnię. Podstawą zaliczenia tych praktyk są nie tylko dokumenty wskazane powyżej lecz ponadto Scenariusze z przeprowadzonych hospitacji i Scenariusze z przeprowadzonych zajęć. Wszystkie zajęcia o charakterze praktycznym (praktyki z poszczególnych metodyk, praktyka zawodowa) odbywają się w placówkach oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, przedszkolach i szkołach, dzieci i młodzież, także z niepełnosprawnością intelektualną które obejmują wychowaniem i kształceniem oraz niedostosowaniem społecznym. Zadaniem studenta będzie wykazanie się nie tylko przygotowaniem merytorycznym, ale także kompetencjami psychopedagogicznymi i nauczycielskimi (w przypadku specjalności nauczycielskiej) do pracy z tymi podopiecznymi.

3 II. Ogólny program praktyk zawodowych Studenckie praktyki przewidziane w planach studiów Wydziału Nauk Stosowanych w Tarnowie są zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku i stanowią integralną część owych planów i odbywają się w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi poszczególnych specjalności. Praktykom przypisane są punkty ECTS zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku. 1. Blok zajęć praktycznych składa się z następujących części: 1) Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówek obejmujących opieką, wychowaniem i kształceniem także osoby niepełnosprawne intelektualnie, bądź niedostosowane społecznie. 2) Ćwiczenie umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji celów oraz zadań rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, bądź niedostosowanych społecznie (obserwacja, asystowanie, prowadzenie zajęć, planowanie i ich omawianie). 3) Praktyczne zapoznanie się z metodami i formami pracy z dziećmi i uczniami także z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego i głębszego stopnia, bądź z niedostosowaniem społecznym. Ćwiczenie poznanych od strony teoretycznej umiejętności warsztatowych, w tym terapia przez sztukę, drama itp.), prowadzenie zajęć przez studentów. 2. Celem praktyk zawodowych jest: 1) Zapoznanie z zasadami i organizacją pracy placówek oświatowych, oświatowowychowawczych, specjalnych, bądź resocjalizacyjnych przeznaczonych dla osób także niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie. 2) Zapoznanie z zasadami diagnozy i przyjmowania podopiecznych do poszczególnych typów placówek. 3) Zapoznanie z zakresem czynności edukacyjno-rewalidacyjnych oraz opiekuńczowychowawczo-dydaktycznych podejmowanych przez pedagogów, także specjalnych w stosunku do podopiecznych. 4) Nabycie umiejętności w zakresie; a) planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, b) prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania,

4 c) analizy pracy nauczyciela, wychowawcy, w tym uczniów niepełnosprawnych, bądź podopiecznych podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów i studentów, d) analizowania i oceny własnej pracy oraz działalności wychowanków. 5. Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu oświaty, specyfiką placówek edukacyjnych, a także z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, bądź niedostosowanych społecznie w określonej placówce specjalnej, resocjalizacyjnej. 6. Zapoznanie z wewnętrzną dokumentacja szkół i przedszkoli, w tym integracyjnych, placówek specjalnych, bądź resocjalizacyjnych, w których odbywać się będą praktyki. 7. Bezpośrednie kontakty z kadrą pedagogiczną i wychowankami tych placówek, a także ich rodzicami. 3. Zadania studenta: 1. Aktywne uczestnictwo w życiu danej placówki, instytucji lub organizacji i wykonywanie merytorycznych poleceń opiekuna praktyk. 2. Poznawanie form i metod pracy danej placówki, założeń formalno-organizacyjnych oraz klimatu społecznego. 3. Samodzielne wykonywanie zadań na rzecz placówki uzgodnionych z opiekunem praktyk. 4. Przeprowadzenie co najmniej 54 godzin zajęć/lekcji bezpośrednio z uczniami/wychowankami w oparciu o wcześniej przygotowane i zatwierdzone przez opiekuna konspekty dotyczy specjalności nauczycielskiej. Student będzie miał możliwość brania udziału we wszystkich działaniach placówki na rzecz wychowanków. Może zwracać się do opiekuna praktyki o pomoc w przypadku trudności na jakie napotka realizując program praktyk. 4. Obowiązki studenta - zapoznać się z: 1) głównymi celami i zadaniami instytucji, w której odbywa praktykę oraz jej strukturą organizacyjną, 2) obowiązkami i prawami pracowników,

5 3) obowiązującymi przepisami prawnymi (statutem, regulaminem obowiązującym w danej placówce itp.), 4) sposobem dokumentowania pracy, 5) stosowanymi metodami i formami pracy merytorycznej, 6) sposobami oceny efektywności pracy wychowanka, - współdziałać z opiekunem praktyk, - pełnić rolę opiekuna-wychowawcy, nauczyciela, - właściwie analizować i interpretować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne. 5. Organizacja praktyki: 1) Student odbywa praktyki w placówce wybranej przez siebie, bądź korzysta z rejestru placówek wskazanych przez Uczelnię, z którymi zawarto stosowne porozumienia. 2) Dyrekcja lub szkolny opiekun praktyki umożliwią studentowi zapoznanie się z całokształtem działalności placówki: jej statutem, programami, regulaminami, zadaniami oraz inną dokumentacją, która określa charakter działania wychowawczo-dydaktycznoopiekuńczego wobec dzieci i młodzieży. III. System kontroli i zaliczania praktyki studenckiej 1. Merytoryczny i metodyczny nadzór nad realizacją praktyki sprawuje dyrektor danej placówki lub wyznaczony przez niego opiekun. 2. Opiekun sprawuje nadzór nad odbywającym praktykę poprzez udzielanie metodycznych i merytorycznych rad, dba o zapewnienie studentowi odpowiednich warunków do pracy i prowadzenia zajęć. Kontroluje przygotowanie studenta do podejmowanych prac oraz zatwierdza konspekty zajęć, potwierdza przygotowaną przez studenta dokumentację praktyki, prowadzi systematyczną obserwację jego zajęć. 3. Na zakończenie praktyki opiekun dokonuje indywidualnego omówienia przebiegu praktyki ze studentem, sporządza indywidualną opinię i dokonuje pisemnej oceny jego praktyki. Na tej podstawie oraz przedłożonych dokumentów dziekan, bądź opiekun dokonuje jej zaliczenia. Ocenę praktyk wpisuje do indeksu, karty osiągnięć studenta oraz protokołu

6 IV. Instrukcje dotyczące praktyk specjalnościowych A. RESOCJALIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO INFORMACJA WSTĘPNA Praktyka realizowana jest w wymiarze 160 godzin w placówkach w których realizowane są zadania opiekuńcze i wychowawcze, a także działania profilaktyczne z zakresu niedostosowania społecznego i bezpieczeństwa publicznego. Praktyki mogą odbywać się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, w placówkach profilaktyki społecznej, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, instytucjach związanych z bezpieczeństwem publicznym. Ponadto studenci mogą odbywać praktyki tam, gdzie prowadzona jest ciągła i stała praca pedagogiczna i resocjalizacyjna, a więc w placówkach szkolnych przy zakładach poprawczych i zakładach karnych, w jednostkach kurateli penitencjarnej i prewencyjnej, ośrodkach przystosowania społecznego, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, w jednostkach środowiskowych i świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych, pogotowiach opiekuńczych, instytucjach oświatowych, szkołach, poradniach i służbach socjalnych, a także w innych instytucjach i placówkach systemu oświaty, związanymi z tą tematyką. Praktyka składa się z trzech części: w drugim roku studenci odbywają praktyki w ilości 40 godzin. W tym czasie powinni zapoznać się z mechanizmami powstawania zaburzeń w przystosowaniu społecznym, a na ich podstawie poznać sposoby stawiania prognoz pedagogicznych i społecznych w stosunku do wychowanków. W trzecim roku (V semestr) studenci odbywają praktyki w ilości 60 godzin. W tym czasie zapoznają się z metodami i formami pracy stosowanymi w danej placówce, a także poznają metody wspierania rozwoju jej wychowanków, grupowego i indywidualnego podejścia do każdego z nich, konstruowania programów profilaktycznych oraz terapeutycznych i ich realizacji. W trzecim roku (VI semestr) studenci odbywają praktyki w ilości 60 godzin. W tym czasie powinni praktykować samodzielne prace z osobami niedostosowanymi społecznie, prowadzić działania profilaktyczne i prewencyjne z zakresu niedostosowania społecznego, a także samodzielnie konstruować programy profilaktyczne. Ponadto uczestniczyć w działaniach i konstruowaniu programów dotyczących bezpieczeństwa publicznego. CELE PRAKTYK I. Praktyka w drugim roku studiów (IV semestr 40 godzi): 1. W trakcie praktyki studenci winni zapoznać się: a) ze strukturą organizacyjną danej placówki, b) z zadaniami realizowanymi w danej placówce, c) obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego (statutem, regulaminem itp., danej placówki), d) obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, e) z mechanizmami powstawania zaburzeń w przystosowaniu społecznym jednostki,

7 f) z podstawami pracy z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, z młodzieżą przestępczą i uzależnioną, g) z podstawami pracy z rodzinami dysfunkcjonalnymi i patologicznymi, rodzinami oczekującymi pomocy specjalistycznej, z osobami wymagającymi resocjalizacji, h) z zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego. 2. Skonfrontowania wiedzy teoretycznej, wyniesionej ze studiów z wiedzą zdobytą podczas praktyki. II. Praktyka - w trzecim roku studiów (V semestr 60 godzin) 1. W czasie praktyki studenci powinni zapoznać się z metodami i formami: a) pracy realizowanymi w danej placówce, b) wspierania rozwoju wychowanków danej placówki, c) zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na danym terenie. 2. Prowadzić zajęcia z wychowankami danej placówki, pod kierunkiem jej pracowników. 3. Gromadzić materiał odnośnie prowadzonych działań. 4. Stosować indywidualną, grupową i rodzinną metodę pracy z jednostkami mającymi zaburzenia w przystosowaniu społecznym. 5. Poznać w praktyce metody pracy w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej oraz rozróżniać różne rodzaje profilaktyki społecznej. 6. Zapoznać się z różnymi programami profilaktycznymi i terapeutycznymi oraz z ich realizacją. 7. Prowadzić działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. 8. Skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyczną. III. Praktyka - w trzecim roku studiów (VI semestr 60 godzin) 1. W ramach tej praktyki studenci powinni doskonalić umiejętności nabyte w poprzednich praktykach oraz łączyć praktykę z wiedzą teoretyczną. 2. Ponadto samodzielnie (pod opieką pracowników danej placówki): a) pracować z osobami niedostosowanymi społecznie, b) prowadzić działania profilaktyczne i prewencyjne z zakresu niedostosowania społecznego i bezpieczeństwa publicznego, c) konstruować programy profilaktyczne i prewencyjne bądź dotyczące działań kryzysowych. FORMY PRAKTYK Podstawową formą praktyki jest czynne uczestniczenie w pracy danej placówki, a w szczególności: a) praca z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, b) z młodzieżą przestępczą i uzależnioną, c) z rodzinami dysfunkcjonalnymi i patologicznymi, d) rodzinami oczekującymi na pomoc specjalistyczną, e) z osobami wymagającymi resocjalizacji, f) z różnymi osobami i instytucjami w ramach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na danym terenie. OBOWIĄZKI STUDENTA 1. Podczas praktyki student sumiennie i rzetelnie realizuje założone cele i prowadzi dokumentację praktyk. 2. Przestrzega dyscypliny i regulaminu danej placówki. 3. Informuje swego opiekuna praktyk o działaniach realizowanych w placówce. 4. Postępuje zgodnie z deontologią zawodową.

8 5. Przestrzega przepisów prawa oraz regulaminu pracy danej placówki. 6. Zachowuje tajemnicę pracy.

9 Instrukcja dotycząca praktyki zawodowej w zakresie: B. OLIGOFRENOPEDAGOGIKI I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA INFORMACJA WSTĘPNA Praktyka realizowana jest w wymiarze 210 godzin w placówkach, gdzie pracuje się z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, np.: przedszkola specjalne, szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, szkoły integracyjne, ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne, a także w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Praktyka składa się z trzech części: praktyki asystenckiej w drugim roku studiów IV semestr (60 godzin w tym 20 godzin w placówce specjalnej*, 20 godzin w przedszkolu z oddziałem integracyjnym i 20 godzin w szkole podstawowej w klasach I-III z oddziałem integracyjnym) lub oddziale/klasie z dzieckiem/uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W trzecim roku praktyki nauczycielskiej - V semestr (70 godzin, w tym 35 godzin w placówce specjalnej*, 35 godzin w przedszkolu z oddziałem integracyjnym) i w trzecim roku studiów -VI semestr- 80 godzin, (w tym 40 godzin w placówce specjalnej*, i 40 godzin w szkole podstawowej w klasach I-III z oddziałem integracyjnym lub w klasie z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) CELE PRAKTYK I. Praktyka asystencka w drugim roku studiów (IV semestr 60 godzin tj. 20 godzin w placówkach specjalnych, 20 godzin w przedszkolach z oddziałem integracyjnym oraz 20 godzin w szkołach podstawowych w klasach I-III z oddziałem integracyjnym): Zapoznanie się: - ze strukturą organizacyjną i sposobami funkcjonowania placówek obejmujących opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną, - z przepisami prawa wewnętrznego (statutem, regulaminem, planami obowiązującym w danej placówce itp.) - ze specyfiką pracy Rady pedagogicznej, poprzez uczestnictwo w jej spotkaniach, - z różnymi formami współpracy nauczycieli między sobą, z rodzicami i specjalistami wspomagającymi rozwój uczniów, - z potrzebami wychowawczymi wybranych środowisk, Ponadto Student Praktykant: - konfrontuje zdobytą wiedzę i doświadczenia z praktyką, weryfikuje własne sądy na podstawie zebranych w czasie praktyki informacji i doświadczeń, - rozwija pozytywny emocjonalny stosunek do placówki/instytucji edukacyjnej jako miejsca przyszłej pracy, kształtuje postawę społecznego zaangażowania. II. Praktyka nauczycielska - w trzecim roku studiów (V semestr 70 godzin, tj. 35 godzin w placówkach specjalnych i 35 godzin w przedszkolach z oddziałem integracyjnym)

10 W ramach tej praktyki student powinien poznać: - ucznia/ wychowanka, jego poziom umysłowy, reakcje, stan zdrowia, warunki życia, - sposoby realizacji treści programowych w zakresie wychowania umysłowego, społeczno - moralnego, estetycznego i zdrowotnego, - bazę materialną placówek, plany pracy, zadania rad pedagogicznych i dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej w placówkach, - programy nauczania, - indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne podopiecznych placówki, ponadto: - prowadzić obserwację zajęć (5 godzin w placówce specjalnej i 5 godzin w przedszkolu z oddziałem integracyjnym) i sporządzać protokoły hospitacyjne, - analizować rozwiązania metodyczne stosowane przez nauczycieli w pracy z uczniami, także niepełnosprawnymi, - prowadzić zajęcia w tym zajęcia rewalidacyjne w hospitowanych oddziałach/zespołach/klasach (w wymiarze 25 godzin w placówce specjalnej i 25 godzin w przedszkolu z oddziałem integracyjnym w charakterze nauczyciela lub nauczyciela wspomagającego) po uprzednim zatwierdzeniu scenariuszy zajęć przez nauczyciela-opiekuna praktyki, - analizować dokumentację szkolną oraz efekty własnej pracy, - dokonywać ewaluacji wewnętrznej umiejętności uczniów, - gromadzić materiał dotyczący różnych sytuacji wychowawczych w placówkach, - prowadzić pełną dokumentację nauczycielską, - nabywać i rozwijać umiejętności zawodowe oraz kształtować właściwa postawę zawodową nauczyciela. III. Praktyka nauczycielska - w trzecim roku studiów (VI semestr 80 godzin, tj. 40 godzin w placówkach specjalnych i 40 godzin w szkołach podstawowych w klasach I-III z oddziałem integracyjnym) W ramach tej praktyki student powinien: - prowadzić obserwację zajęć (5 godzin w placówce specjalnej i 5 godzin w szkole podstawowej w klasach I-III z oddziałem integracyjnym) i sporządzać protokoły hospitacyjne, - doskonalić umiejętności nabyte w trakcie poprzedniej praktyki, - przeprowadzić zajęcia w tym zajęcia rewalidacyjne w hospitowanych oddziałach/zespołach/klasach (w wymiarze 25 godz. w placówce specjalnej i 25 godzin w szkole podstawowej w klasach I-III z oddziałem integracyjnym w charakterze nauczyciela lub nauczyciela wspomagającego) po uprzednim zatwierdzeniu scenariuszy zajęć przez nauczyciela-opiekuna praktyki, - pogłębić praktyczne umiejętności organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej o nowe formy, metody i techniki pracy, - sprawdzić swoje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zdobyte w toku studiów i w czasie poprzednio odbywanej praktyki. *Placówka specjalna: przedszkole specjalne, podstawowa szkoła specjalna, gimnazjum specjalne, SOSW, internat SOSW (część godzin) lub świetlica szkolna w placówce specjalnej

11 (część godzin), OREW, szkoła przysposabiająca do zawodu - tylko zajęcia: funkcjonowanie w środowisku i rewalidacja indywidualna FORMY PRAKTYK Przyjmuje się następujące formy odbywania praktyk: 1.Lustracja szkół/placówek; 5 godzin 2.Hospitacje ( obserwacje zajęć); 5 godzin 3.Zajęcia i zadania próbne prowadzenie zajęć; 25 godzin (dotyczy praktyki II, III i IV) 4. Przygotowywanie pomocy, opracowywanie wyników obserwacji, badań; 5 godzin OBOWIĄZKI STUDENTA 1. Student w czasie odbywania praktyki sumiennie i rzetelnie realizuje jej założone cele, ponadto prowadzi na bieżąco dokumentację praktyk. 2. Przestrzega dyscyplinę pracy, tajemnicę zawodową oraz przepisy obowiązujące w danej placówce. 3. Informuje o wszystkich swoich działaniach opiekuna praktyki i wykonuje jego polecenia. 4. Postępuje zgodnie z etyką zawodową pedagoga specjalnego.

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ KIERUNEK PEDAGOGIKA Tarnów 2013 str. 1 Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK z zakresu: Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu. Praktyka

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Praktyka. Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Praktyka Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymiar praktyki 360h (3 miesiące); 12 ECTS 2x180h praktyka (180h, 6 ECTS) zaliczenie I rok studiów (semestr 2) praktyka (180h, 6 ECTS) zaliczenie II rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko- pedagogiczna w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (0-2P-2a)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

SYLABUS PRAKTYKI. SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencka w placówkach szkolnictwa specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (0-P-ERIa) KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ Praktyka obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych Uczelnia: 1. wydaje słuchaczowi imienne skierowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P2LOGc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYPLOMOWA W PRZEDSZKOLACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (0-P-WPW3a) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA OGÓLNA SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencka w gabinetach logopedycznych w przedszkolach KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1LOGa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: logopedia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOD PRAKTYKI: ASYSTENCKA

KOD PRAKTYKI: ASYSTENCKA SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: ASYSTENCKA W PRZEDSZKOLACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (10-1P-WPW1) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ POZIOM STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych. Cele praktyki: 1. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: PEDAGOGICZNA - DYPLOMOWA W ŻŁOBKACH (0- P-WZP3) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: PROFIL PRAKTYCZNY WYCHOWANIE ŻŁOBKOWE I PRZEDSZKOLNE POZIOM STUDIÓW: I ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach ogólnodostępnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P2WYPc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: wychowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA Wrocław, 20 maja 2015 PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH Kierunek: PEDAGOGIKA I. Rodzaje praktyk na kierunku pedagogika Praktyka przygotowuje do realizowania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencka w przedszkolach ogólnodostępnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P1WYPa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: wychowanie przedszkolne (WYP) ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNIOŚĆ: PEDAGOGIKA SPECJALNA w zakresie 5 specjalności PROFIL: PRAKTYCZNY STUDIA : podyplomowe I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK 1. Praktyki,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.): (Specjalność nauczycielska z rozszerzonym językiem angielskim; Specjalność nauczycielska język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomicnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna-dyplomowa w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3LOGc KIERUNEK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Kod przedmiotu: 100S-2P3SURe PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku

Bardziej szczegółowo

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ. III - FORMY PRAKTYKI Student odbywa praktykę w następujących formach:

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ. III - FORMY PRAKTYKI Student odbywa praktykę w następujących formach: HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej (opiekuńczo-wychowawczej) dla Studentów III roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100S-0P3SU PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Kierunek Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH... Imię i nazwisko studenta specjalizacja.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok II (semestr III) studia niestacjonarne I stopnia rok II Bydgoszcz 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny/niestacjonarny) praktyka realizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Kod przedmiotu: 100N-2P3PRE PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe A (przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) MIEJSCE PRZEDMIOTU KIERUNKOWE

Studia podyplomowe A (przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) MIEJSCE PRZEDMIOTU KIERUNKOWE Program praktyk pedagogicznych na studiach podyplomowych według standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.) Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P2WWRb Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Kod przedmiotu: 100S-4P2POS PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I III szkoły podstawowej (10-0P-WY3a)

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I III szkoły podstawowej (10-0P-WY3a) SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I III szkoły podstawowej (10-0P-WY3a) KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: (ZZ-PE) Wychowanie przedszkolne z edukacją

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych Kierunek : Pedagogika Praktyka Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych studia II stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne od roku 2017/2018 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA. Załącznik nr 6.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA. Załącznik nr 6.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: pedagogika lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza POZIOM

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok I (semestr II) studia niestacjonarne I stopnia rok I Bydgoszcz 1. Termin

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w IV semestrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie Kierunek : Pedagogika Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów Specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą studia I stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA Praktyka ogólnopedagogiczna organizowana jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i trwa 30 godzin. Odbywa się od września

Bardziej szczegółowo

POZIOM STUDIÓW: I ROK STUDIÓW:

POZIOM STUDIÓW: I ROK STUDIÓW: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA I KOD PRAKTYKI: asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych (10-1P-EPW2b) KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika o profilu praktycznym SPECJALNOŚĆ: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin praktyki pedagogicznej Opiekun praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100S-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących

Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących Kod przedmiotu: 100N-2P3SURb Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ Praktyka asystencka w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (zajęcia komputerowe, informatyka) KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1PZT KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH,

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, 1. PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W GIMNAZJUM - III etap kształcenia, 2. Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE W LICEUM IV etap kształcenia PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE IV

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Studia niestacjonarne rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (dotyczy specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna)

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (dotyczy specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Kod przedmiotu: 10-5P-LOG1 Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III)

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Kod przedmiotu: 100S-0P3SUa Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne I. Cel praktyk Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH Opiekun: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji WSE UAM Tel. 61 8 29 22 96 Mail: abarczyk@amu.edu.pl REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH I. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Kod przedmiotu: 100S-5P1RON Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI Kod przedmiotu: 10-4P-PEK2 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Pedagogika studia stacjonarne I stopnia rok I (semestr II) studia niestacjonarne I stopnia rok I Bydgoszcz 1. Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Kod przedmiotu: 100N-2P3SURc Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia (Uchwała Senatu GWSH nr 3/2018 z 29.06.2018 r.).... Nazwa Uczelni

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Załącznik do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna- dyplomowa w nauczaniu zintegrowanym w szkołach podstawowych dla uczniów słabo słyszących KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3SURc KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE REWALIDACJI DZIECI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH/PEDAGOGICZNYCH CIECHANÓW 2015 CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ/PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w szkole jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: surdopedagogika POZIOM STUDIÓW: I ROK STUDIÓW: III

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: surdopedagogika POZIOM STUDIÓW: I ROK STUDIÓW: III SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna w specjalnych szkołach podstawowych dla uczniów niesłyszących etap edukacji wczesnoszkolnej oraz w internacie (0-2P- SUR3a) KIERUNEK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w szkołach integracyjnych (podstawowych lub gimnazjach) lub z oddziałami integracyjnymi KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3TPEc

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego

Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego 1. Obowiązek odbycia praktyki pedagogicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

Bardziej szczegółowo