Materiały pomocnicze do projektowania z Budownictwa Ogólnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do projektowania z Budownictwa Ogólnego"

Transkrypt

1 Maciej Niedostatkiewicz Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska BUDOWNICTWO OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁY POMOCNICZE DO PROJEKTOWANIA Z BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Ośrodek Kształcenia na Odległość Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska

2 PRZEDMOWA Treść niniejszego opracowania jest dostosowana do programu nauczania przedmiotu Budownictwo Ogólne na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. Przedstawione w nim zasady dotyczą reguł stosowanych przy sporządzaniu rysunków konstrukcji budowlanych. Podstawę opracowania stanowiła treść wykładów Dr inż. Leszka Niedostatkiewicza z przedmiotu Budownictwo Ogólne dla studentów semestrów III i IV Wydziału Inżynierii Lądowej. Maciej Niedostatkiewicz

3 ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1.1 Zasady ogólne wykonywania rysunków Rozwiązanie konstrukcyjne obiektu budowlanego i jego elementów przedstawia się w postaci opisów technicznych, obliczeń statycznych oraz rysunków konstrukcyjnych. Rysunki konstrukcyjne powinny być wykonywane w formatach zasadniczych AO A4 (Rys. 1.1). Format A5 nie jest zalecany. Zgodnie z PN-80/B dopuszcza się stosowanie formatów pochodnych, utworzonych przez zwielokrotnienie krótszych boków formatów zasadniczych, Tablica 1.1. Oznaczenie formatu pochodnego składa się z oznaczenia formatu zasadniczego i cyfry odpowiadającej krotności krótszego boku formatu zasadniczego, np. A3 x 7. Duże rysunki składa się do formatu zasadniczego A4 (zgodnie z PN-86/N-01603). Ogólne zasady sporządzania rysunków konstrukcji budowlanych są podane w PN-B-01040:1994. Zgodnie z tą normą rysunek powinien zawierać tylko informacje niezbędne do jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Informacje na rysunku powinny być podawane tylko raz. Nieodzowna jest ich zgodność z informacjami zawartymi w innych częściach projektu danego obiektu (tzn. z obliczeniami statycznymi, opisem technicznym itp.) oraz odpowiednie powiązanie za pomocą powołań. Konstrukcję, jej elementy i szczegóły należy przedstawiać zgodnie z zasadami rzutowania prostokątnego wg PN-87/B-01037, stosując odpowiednie sposoby przedstawienia: widoki, przekroje i kłady.

4 Rys. 1.1: Wymiary formatów zasadniczych po obcięciu Elementy symetryczne zaleca się przedstawiać za pomocą rzutu połówkowego (do płaszczyzny symetrii), podając wymiar całkowity i ewentualnie schemat całego elementu (Rys. 1.2), a elementy długie za pomocą rzutu przerywanego, podając wymiar całkowity (Rys. 1.3). Formaty pochodne (wg PN-80/N-01612) Tablica 1.1 Rys. 1.2: Przykład rysunku elementu symetrycznego

5 Rys. 1.3: Przykład rysunku elementu długiego Elementy wieloprzęsłowe można również przedstawiać za pomocą rzutu przerywanego, przy czym, jeśli pomija się niektóre przęsła, to rzut należy uzupełnić schematem całego elementu (Rys. 1.4). Elementy podobne, różniące się wymiarami, częściami lub niektórymi szczegółami, zaleca się przedstawiać za pomocą jednego reprezentatywnego typu (Rys. 1.5), przy zastosowaniu wariantowego (parametrycznego) wymiarowania i oznaczania, dodatkowych szczegółów oraz tablicy zbiorczej. Rys. 1.4: Przykład przerwania rysunku płyty Rys. 1.5: Zasady podawania wymiarów elementów podobnych

6 Tolerancje należy określać na rysunkach zgodnie z PN-ISO 6284:1994, lecz tylko wtedy, gdy wymagania związane z dokładnością wykonania są ostrzejsze lub mają większy zakres niż to wynika z ogólnie obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru oraz norm i innych przepisów. 1.2 Rodzaje rysunków, ich podziałki i dokładność Projekt konstrukcyjny dostarczany wykonawcy powinien zawierać rysunki wszystkich elementów tworzących ustrój nośny obiektu budowlanego. Rysunki konstrukcji żelbetowych wykonuje się zgodnie z PN-88/B W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące rodzaje rysunków: rysunki schematyczne, rysunki zestawieniowe, rysunki robocze, do których zalicza się: rysunki kształtu konstrukcji lub jej części, nazywane rysunkami kształtu, rysunki zbrojenia konstrukcji, rysunki szczegółów (detali). Wymienione wyżej rysunki należy uzupełnić wykazami materiałów i wyrobów. Zgodnie z PN-88/B zaleca się stosowanie następujących podziałek: 1:50, 1:100, 1:200 na rysunkach zestawionych i schematycznych (schematach rozmieszczenia elementów konstrukcji), 1:10, 1:20, 1:50 na rysunkach zestawionych i schematycznych (schematach rozmieszczenia elementów konstrukcji), 1:10, 1:20, 1:50 na rysunkach kształtu i zbrojenia konstrukcji, 1:1, 1: 2, 1:5, 1:10 na rysunkach szczegółów. Dopuszcza się stosowanie różnych podziałek na jednym arkuszu, np. rzuty elementu w podziałce 1:20, a przekroje w podziałce 1:10. Podziałki te należy podać w opisie rysunku.

7 Wymiary i inne wielkości należy podawać z następującą dokładnością : na rysunkach: 10 mm wymiary konstrukcji monolitycznych i ich zbrojenia, 5 mm wymiary konstrukcji prefabrykowanych i ich zbrojenia, 1 mm wymiary elementów prefabrykowanych, w wykazach materiałów i wyrobów: 0,001 m 3 objętość betonu elementu prefabrykowanego, 0,01 m długość pojedynczych prętów zbrojenia, strun lub kabli, 1 m całkowita długość poszczególnych rodzajów prętów zbrojenia, strun lub kabli, 1 kg całkowita masa zbrojenia, strun lub kabli, 5 kg masa elementu prefabrykowanego do 200 kg, 10 kg masa elementu prefabrykowanego powyżej 200 kg. 1.3 Rysunki schematyczne i zestawione Na rysunkach schematycznych przedstawia się układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, jego podstawowe wymiary i ewentualnie inne parametry, a na rysunkach zestawieniowych (montażowych) rozmieszczenie elementów konstrukcji i ewentualnie szczegóły połączeń oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego montażu konstrukcji. Zgodnie z PN-ISO 4172:1994, w razie potrzeby, na rysunkach zestawieniowych należy umieszczać wykresy nośności lub schematy obciążenia. Na rysunkach tych powinny być podane ograniczenia obciążeń, technologia montażu i inne szczegóły dotyczące wznoszenia i montażu, takie jak: złącza i ich wykonywanie, podpory i rusztowania montażowe oraz odsyłacze do dokumentów zawierających te informacje. Rysunki zestawieniowe elementów konstrukcji prefabrykowanych powinny zawierać następujące dane: siatkę projektową,

8 oznaczenia elementów konstrukcyjnych, nawiązanie elementów do siatki projektowej, charakterystyczne poziomy (rzędne) elementów konstrukcyjnych, powołania na rysunki szczegółów. Elementy konstrukcji powinny być pokazane na rzutach, przekrojach lub widokach. Mogą być one (wg PN-ISO 4172:1994) przedstawiane jedną grubą linią (Rys. 1.6 Rys. 1.9). Rysunki zestawieniowe elementów skomplikowanych konstrukcji przestrzennych powinny być wykonane w różnych płaszczyznach rzutowania. Rys. 1.6: Przykład rysunku zestawieniowego (rzut) fundamentów i belek podwalinowych (wg PN-ISO 4172:1994) (wymiary fundamentów F1, F2 i F3 podano przykładowo) Rys. 1.7: Przykład rysunku zestawieniowego (rzut) płyt stropowych (wg PN-ISO 4172:1994)

9 Rys. 1.8: Przykład rysunku zestawieniowego (rzut) elementów ramy (wg PN-ISO 4172:1994) Rys. 1.9: Przykład przekroju poprzecznego (wg PN-ISO 4172:1994) 1.4 Rysunki robocze Rysunki kształtu Na rysunkach kształtu podaje się (zgodnie z PN-88/B-01041): kształt i wymiary konstrukcji lub jej części (w rzutach lub w widokach oraz na niezbędnych przekrojach) (Rys. 1.10a), klasę betonu, a w razie potrzeby także szczególne właściwości betonu i jego składu oraz wytrzymałość betonu odpowiednio do danego stanu realizacji, informacje dotyczące wykończenia powierzchni, usytuowanie dylatacji i przerw roboczych (w konstrukcjach monolitycznych),

10 masę montażową z uwzględnieniem zawilgocenia i dodatnich odchyłek wymiarów, wymiary nominalne wraz z dopuszczalnymi odchyłkami wymiarów podlegających kontroli dokładności, wytrzymałości betonu, uwarunkowania transportu, montażu i składowania, a także szczegóły połączeń (w konstrukcjach prefabrykowanych). Rys. 1.10: Przykład rysunku elementu konstrukcyjnego (wg PN-88/B-01041): a) rysunek kształtu, b) rysunek zbrojenia Rysunki zbrojenia Na rysunkach zbrojenia należy w sposób jednoznaczny określić kształt i wymiary prętów, ich rozmieszczenie, liczbę, średnicę oraz gatunek (znak) stali, z której są wykonane pręty. Zbrojenie o nieskomplikowanym kształcie można pokazywać tylko na rysunkach kształtu konstrukcji (Rys. 1.11), a zbrojenie o złożonym kształcie należy przedstawiać ponadto na oddzielnym rysunku zbrojenia, bez pokazywania wymiarów kształtu konstrukcji (Rys. 1.10). Zbrojenie przedstawia się na rzutach, w widokach i przekrojach, wykorzystując symbole z Tablicy 1.2 i zasady zilustrowane (wg PN-88/B-01041) za pomocą Rys Rys Rys. 1.11: Przykład rysunku zbrojenia elementu o prostym kształcie

11 Rys. 1.12: Zasada rysowania zbrojenia elementu żelbetowego Rys. 1.13: Przykład rysunku słupa (wg PN-88/B-01041) Rys. 1.14: Rysunek zbrojenia jednakowymi prętami lub strzemionami (wg PN-88/B-01041): a) narysowane wszystkie pręty, b) rysunek uproszczony

12 Graficzne symbole zbrojenia zwykłego (wg PN-88/B i PN-ISO 3766:1994) Tablica 1.2

13 Pręty zbrojenia rysuje się tak, jakby były one widoczne w elemencie przezroczystym. Pręty o jednakowym lub podobnych średnicach rysuje się linią pojedynczą jednakowej grubości. W praktyce można przyjąć, że pręty nośne rysuje się linią grubości 0,4 2 mm, zależnie od podziałki rysunku, a pręty montażowe i rozdzielcze oraz strzemiona - linią grubości o połowę mniejszą (Rys. 1.12). Przekroje elementów długich o stałym kształcie, lecz zmiennym zbrojeniu należy rysować wraz ze zbrojeniem, a zarys elementu wymiarować jedynie na pierwszym przekroju (Rys. 1.11). Pręty zbrojenia o nieskomplikowanym kształcie i małej liczbie odmian można rysować na rzutach i przekrojach elementów, oznaczając je numerem porządkowym z wykazu zbrojenia, a schematyczne rysunki prętów z wymiarami (lub ich symbole) umieszcza się w wykazie zbrojenia. W razie zastosowania prętów różniących się średnicami i kształtem oraz gdy położenie prętów jest trudne do odczytania z rysunku, poszczególne pręty przedstawia się i wymiaruje najczęściej poniżej rzutu lub przekroju, równolegle do odpowiednich prętów na rysunku elementu (Rys. 1.15). Strzemiona jedno - i dwuramienne na przekroju podłużnym rysuje się linią ciągłą, a strzemiona czteroramienne dwiema liniami ciągłymi. Zasady wymiarowania strzemion zilustrowano na Rys Pręty zbrojenia elementów żelbetowych należy odpowiednio opisać i zwymiarować. W opisie podaje się ich średnicę, długość odcinków miedzy załamaniami oraz długość całkowitą. Na rysunku elementu wszystkie odmienne pręty powinny być też oznaczone numerami; podaje się również ich liczbę w elemencie. Numeracje prętów każdego rysunku rozpoczyna się od numeru pierwszego.

14 Rys. 1.15: Rysunek zbrojenia podciągu żelbetowego (wg PN-88/B-01041) Rys. 1.16: Zasad wymiarowania strzemion (wg PN-88/B-01041) W przypadkach koniecznych, na rysunkach zbrojenia należy (wg PN-88/B-01041) podać : klasę i znak stali, wymiar otuliny zbrojenia, dopuszczalne odchyłki wymiarów pasowanych zbrojenia, szczegółowe wymiary pręta, Rys oraz średnice zagięć, w przypadku stosowania średnic gięcia innych niż minimalne wg PN-B-03264:1999, położenie i sposób wykonania połączeń zbrojenia, wymiary spoin i zgrzein oraz informacje dotyczące technologii spawania i zgrzewania, rodzaj i położenie elementów wbudowanych w konstrukcje (np. nakładki stalowe, okucia, śruby, kotwy).

15 Rys. 1.17: Zasady wymiarowania prętów (wg PN-88/B-01041) Rys. 1.18: Przykład rysunku zbrojenia płyty trójprzęsłowej Połączenia prętów, wykonywane wg PN-B-03264:1999, należy zaznaczać zarówno na rysunkach kształtu, jak i na rysunkach zbrojenia oraz w przypadkach koniecznych przedstawiać oddzielnie jako szczegóły konstrukcyjne. Elementy stalowe, np. blachy, profile, śruby i inne łączniki mechaniczne, a także spoiny i zgrzeiny należy oznaczać wg PN-ISO 5261:1994. Na rysunkach roboczych zgodnie z PN-88/B stosuje się następujące uproszczenia: elementy symetryczne rysuje się do płaszczyzny symetrii (Rys. 1.18a), elementy wieloprzęsłowe z powtarzalnymi przęsłami przedstawia się za pomocą rzutu przerywanego (Rys. 1.18b), elementy symetryczne ze zbrojeniem symetrycznym jednowarstwowym rysuje się w sposób przedstawiony na (Rys. 1.19), płyty zbrojone siatkami zgrzewanymi przedstawia się jak na Rys siatki oznacza się literą S oraz kolejnym numerem siatki (cyframi rzymskimi) i literą oznaczającą usytuowanie u dołu (litera D) lub u góry (litera G), np. SI-D, siatki zgrzewane, zamiast na rysunku, bez uproszczeń (Rys. 1.21a), można przedstawić jak na Rys. 1.21b.

16 Nieco inne oznaczenia siatek są zalecane w PN-ISO 3766:1994 siatkę dolną oznacza się literą B, - a górną literą T. Zgodnie z ta normą na rysunkach widoków ścian zbrojonych przy obu płaszczyznach zewnętrznych do symbolu zbrojenia powinny być dodane litery oznaczające położenie warstwy zbrojenia (NF - zbrojenie bliższe, FF zbrojenie dalsze). Rys. 1.19: Przykład rysunku zbrojenia stopy fundamentowej (wg PN-88/B-01041) Rysunki szczegółów Rysunki szczegółów wykonuje się wówczas, gdy nie było możliwości podania niezbędnych informacji na innych rysunkach. Na rysunkach szczegółów (detali) pręty zbrojenia lub ich części (np. zagięcia, haki, pętle) należy przedstawiać dwiema grubymi liniami lub jedną bardzo grubą linią, w podziałce rysunku.

17 Rys. 1.20: Przykład fragmentu rysunku płyty zbrojonej siatkami zgrzewanymi (wg PN-88/B-01041) Rys. 1.21: Rysunek siatki zgrzewanej (wg PN-88/B-01041): a) bez uproszczeń, b) uproszczony Zgodnie z PN-ISO 4172:1994 rysunki złączy (węzłów) powinny zawierać: linie siatki projektowej, wymiary połączeń z oznaczeniem koniecznych tolerancji, symbole elementów pokazane na rysunku zestawieniowym i jeśli jest to wymagane dodatkowe oznaczenia do identyfikacji płaszczyzn stykowych w złączu,

18 sposoby łączenia, np. spajanie, połączenia śrubowe lub zastosowanie zbrojenia uciąglającego w połączeniach monolitycznych, części wbudowane i szczegóły połączeń, razem z wyrobami, które mają być zastosowane. Dwa złącza, z których jedno jest zwierciadlanym odbiciem drugiego, powinny być pokazane jako dwa niezależne złącza o odrębnych symbolach. Jeżeli zachodzi potrzeba zróżnicowania przedstawień graficznych złączy, wymagana ze względu na wznoszenie i montaż oraz sposób wykończenia złącza (np. zabezpieczenie antykorozyjne, przemieszczenia termiczne itp.) lub jego rodzaj (podporowe, uszczelniające lub otwarte), to należy wykonać odrębne opisy lub zastosować symbole wyjaśnione na rysunku. Przykłady rysunków złączy przedstawiono na Rys i Rys W razie potrzeby rysunek złącza powinien być uzupełniony opisem dotyczącym np. sposobu wznoszenia i montażu oraz zabezpieczeń antykorozyjnych. Rys. 1.22: Przykład złącza na śruby przekrój poziomy (wg PN-ISO 4172:1994) Rys. 1.23: Przykład złącza monolitycznego ze zbrojeniem uciąglającym przekrój pionowy (wg PN-ISO 4172:1994)

19 1.5 Wykaz materiałów i wyrobów Wykazy materiałów i wyrobów obejmują wykazy zbrojenia (prętów albo kształtowników walcowanych), a w odniesieniu do elementów prefabrykowanych wykazy tych elementów i ewentualnie elementów połączeniowych. Przy wykazach zbrojenia podaje się klasę betonu i gatunek (lub klasę) stali oraz wszystkie uwagi konieczne do prawidłowego wykonania konstrukcji. Jeżeli pręty zbrojenia są narysowane i zwymiarowane poza przekrojami elementów, to szczegółowy wykaz zbrojenia sporządza się zgodnie z Tablicą 1.3. Jeżeli pręty te są narysowane tylko na przekrojach, w wykazie umieszcza się dodatkową kolumnę zawierającą szkic pręta (Tablica 1.4). Liczba kolumn w tych wykazach zależy od liczby średnic prętów i liczby rodzajów stali zastosowanej w konstrukcji. Przykład wykazu zbrojenia (wg PN-81/B-01041) Tablica 1.3 Wykazy zbrojenia należy umieszczać z prawej strony arkusza nad tabliczką lub na oddzielnym arkuszu, z odpowiednimi odsyłaczami do rysunku zbrojenia. Zbiorcze wykazy zbrojenia należy sporządzać zgodnie z Tablicą 1.5. Do kompletu rysunków danego obiektu budowlanego, zawierającego elementy prefabrykowane, dołącza się wykaz tych elementów (Tablica 1.6).

20 Wykazy zbrojenia można też sporządzać zgodnie z PN-ISO 4066:1994. W tej normie podano kształty podstawowe prętów wraz z ich oznaczeniami kodowymi (Tablica 1.7), zasady tworzenia tych oznaczeń a także przykładowy formularz wykazu zbrojenia (Tablica 1.8) wraz z tabliczką tytułową. Jeżeli pręty mają kształty specjalne, to należy je pokazać na zwymiarowanym rysunku schematycznym, w miejscu przeznaczonym do wymiarowania zagięć. Przykład wykazu zbrojenia z podaniem rysunków prętów (wg PN-81/B-01041) Tablica 1.4 Przykład zbiorczego wykazu zbrojenia Tablica 1.5

21 Przykład wykazu elementów prefabrykowanych (wg PN-88/B-01041) Tablica 1.6 Fragment tablicy podstawowych kształtów prętów (wg PN-ISO 4066:1994) Tablica 1.7

22 Przykładowy formularz wykazu zbrojenia (wymiary w mm) (wg PN-ISO 4066:1994) Tablica 1.8

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone UKD 744.43:69.001.2:624.012.4 P O L S K A N O R M A PN-88 B-01041 POLSKI KOMITET NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI Rysunek konstrukcyjny budowlany Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Zamiast: PN-64/B-01041

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Zapis i Podstawy Konstrukcji Widoki i przekroje przedmiotów 1 WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przestawiające zewnętrzne kształty przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przedstawiające zewnętrzne kształty przedmiotów jak i przekroje, które pokazują budowę wewnętrzną przedmiotów wydrążonych. Rys.

Bardziej szczegółowo

Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych

Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych Przykłady rozwiązania zadań rysunkowych Strona 1 z 1 Temat ćwiczenia: Rysowanie przedmiotów w rzutach prostokątnych i w rzutach aksonometrycznych. Zadanie: Narysować

Bardziej szczegółowo

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady.

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady. Widoki WPROWADZENIE Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki, przekroje, kłady Widoki obrazują zewnętrzną czyli widoczną część przedmiotu Przekroje przedstawiają

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE

RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów Jest formą przekazywania informacji między konstruktorem urządzenia a jego wykonawcą, zrozumiałą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis i Podstawy Konstrukcji Wprowadzenie. Rzuty prostokątne 1 WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis konstrukcji stanowi zbiór informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje.

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje. WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje. Tworzenie z formatu A4 formatów podstawowych. Rodzaje linii Najważniejsze zastosowania linii: - ciągła gruba do rysowania widocznych krawędzi

Bardziej szczegółowo

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje Rysunek techniczny jest to informacja techniczna podana na nośniku informacji, przedstawiona graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami i zwykle w podziałce. Rysunek Techniczny Podstawowe definicje Szkic

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Format PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Wymiary arkusza (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297 Rysunki wykonujemy na formacie A4, muszą one mieć obramowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl WWW http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA Przekroje Kłady

GRAFIKA KOMPUTEROWA Przekroje Kłady Przekroje Przekroje służą do przedstawiania wewnętrznej budowy obiektów. Wybór odpowiedniego przekroju zależy od stopnia złożoności wewnętrznej budowy przedmiotu.. Przekroje całkowite to rzuty przedstawiające

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE (DOBÓR GRUBOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIA, ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW W PRZEKROJU ORAZ OKREŚLENIE WYSOKOŚCI UŻYTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rzuty, przekroje i inne przeboje

Rzuty, przekroje i inne przeboje Rzuty, przekroje i inne przeboje WYK - Grafika inżynierska Piotr Ciskowski, Sebastian Sobczyk Wrocław, 2015-2016 Rzuty prostokątne Rzuty prostokątne pokazują przedmiot z kilku stron 1. przedmiot ustawiamy

Bardziej szczegółowo

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE OGÓLNA KLASYFIKACJA ZBIORNIKÓW Przy wyborze kształtu zbiornika należy brać pod uwagę następujące czynniki: - przeznaczenie zbiornika, - pojemność i wymiary, - stosowany materiał

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE WPROWADZENIE Wykonywanie rysunku technicznego - zastosowanie Rysunek techniczny przedmiotu jest najczęściej podstawą jego wykonania, dlatego odwzorowywany przedmiot nie powinien

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5

Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5 Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5 Problem I. Model UD Dana jest bryła, której rzut izometryczny przedstawiono na rysunku 1. (W celu zwiększenia poglądowości na rysunku 2. przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska Plan wykładu Wykład Wymiarowanie, tolerowanie wymiarów, oznaczanie chropowatości. Linie, znaki i liczby stosowane w wymiarowaniu 2. Zasady wymiarowania 3. Układy wymiarów. Tolerowanie wymiarów. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ.

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1.1. Formaty arkuszy Dobierając wielkość arkusza rysunkowego należy stosować się do normy PN EN ISO 5457, która zaleca aby oryginał rysunku wykonany był

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. WYMIAROWANIE (w rys. technicznym maszynowym) 1. Co to jest wymiarowanie? Aby rysunek techniczny mógł stanowić podstawę do wykonania jakiegoś przedmiotu nie wystarczy bezbłędne narysowanie go w rzutach

Bardziej szczegółowo

Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku

Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku jego wymiary (długość, szerokość, grubość). Wymiary te

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: prof. Lucjan ŚLĘCZKA PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39 ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE I PROJEKTOWANIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW ZGINANYCH PROSTOKĄTNYCH POJEDYNCZO ZBROJONYCH ZAJĘCIA 3 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

XXVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2013 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A PYTANIA I ZADANIA

XXVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2013 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A PYTANIA I ZADANIA XXVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2013 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano przykłady kratownic dachowych dwutrapezowych.

Bardziej szczegółowo

dla symboli graficznych O bardzo dużej liczbie szczegółów 0,18 0,35 0,70 0,25 A3 i A4 O dużej liczbie szczegółów

dla symboli graficznych O bardzo dużej liczbie szczegółów 0,18 0,35 0,70 0,25 A3 i A4 O dużej liczbie szczegółów 6/ LINIE RYSUNKOWE Normy rysunkowe PN-EN ISO 128-20:2002 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii PN-ISO 128-23:2002 Rysunek techniczny. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE wg PN-EN ISO 5456-2 rzutowanie prostokątne (przedstawienie prostokątne) stanowi odwzorowanie geometrycznej postaci konstrukcji w postaci rysunków dwuwymiarowych. Jest to taki rodzaj

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA wykład 1 dr inż. Beata Sadowska Wykorzystano w prezentacji portal inżynierski www.dorha.pl oraz pozycje literaturowe: 1. Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład. Zasady przygotowania dokumentacji technicznej

Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład. Zasady przygotowania dokumentacji technicznej Komputerowe wspomaganie projektowania Wykład Zasady przygotowania dokumentacji technicznej Wprowadzenie Jednym z głównych zastosowań programów CAD jest wykorzystanie ich do wykonania rysunku technicznego.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania 1 OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania -projektowany strop jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z płyt prefabrykowanych grubości 5 cm i wylewanej na nich na miejscu budowy warstwy

Bardziej szczegółowo

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne 2. Rzutowanie prostokątne 2.1. Wiadomości wstępne Rzutowanie prostokątne jest najczęściej stosowaną metodą rzutowania w rysunku technicznym. Reguły nim rządzące zaprezentowane są na rysunkach 2.1 i 2.2.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS 3 GIMNAZJUM

DLA KLAS 3 GIMNAZJUM DLA KLAS 3 GIMNAZJUM ROLA RYSUNKU W TECHNICE Rysunek techniczny - wykonany zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami - stał się językiem, którym porozumiewają się inżynierowie i technicy wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA Wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku przewiązki i odwodnienie placu apelowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 przy ul. Telimeny 9, 30-838 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA AUTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY. Bartosz Dębski Robert Aranowski. Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

RYSUNEK TECHNICZNY. Bartosz Dębski Robert Aranowski. Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska RYSUNEK TECHNICZNY Bartosz Dębski Robert Aranowski Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Widok - jest to rzut prostokątny przedstawiający widoczną część przedmiotu, a także

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny -wykład

Rysunek techniczny -wykład Rysunek techniczny -wykład Odwzorowanie zewnętrznego i wewnętrznego zarysu przedmiotu A. Korcala Literatura źródłowa: T.Dobrzański Rysunek techniczny maszynowy WNT 2002 T. Lewandowski Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

PUNKT PROSTA. Przy rysowaniu rzutów prostej zaczynamy od rzutowania punktów przebicia rzutni prostą (śladów). Następnie łączymy rzuty na π 1 i π 2.

PUNKT PROSTA. Przy rysowaniu rzutów prostej zaczynamy od rzutowania punktów przebicia rzutni prostą (śladów). Następnie łączymy rzuty na π 1 i π 2. WYKŁAD 1 Wprowadzenie. Różne sposoby przedstawiania przedmiotu. Podstawy teorii zapisu konstrukcji w grafice inżynierskiej. Zasady rzutu prostokątnego. PUNKT Punkt w odwzorowaniach Monge a rzutujemy prostopadle

Bardziej szczegółowo

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny Wstęp Wymiarowanie Rodzaje linii rysunkowych i ich przeznaczenie 1. linia ciągła cienka linie pomocnicze, kreskowanie przekrojów, linie wymiarowe, 2. linia ciągła gruba krawędzie widoczne 3. linia kreskowa

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Adam Deptuła Część 1

Dr inż. Adam Deptuła Część 1 Grafika Inżynierska C1 Dr inż. Adam Deptuła Część 1 Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku jego

Bardziej szczegółowo

Rysujemy. Rysunek techniczny. Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz

Rysujemy. Rysunek techniczny. Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz Rysujemy Dr inż. Hieronim Piotr Janecki Miłe spotkanie wyższego rzędu No 9 Rysunek techniczny Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz 1 Rysujemy informacje o detalu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich.

PROGRAM KURSU. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich. PROGRAM KURSU INFORMACJE O KURSIE 1. Nazwa kursu: zbrojarz cieśla. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich. 3. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., en, wentylacji mechanicznej) ul. Sienkiewicza, Ostrowiec Świętokrzyski

wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., en, wentylacji mechanicznej) ul. Sienkiewicza, Ostrowiec Świętokrzyski OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWYCH W ZAKRESIE WYKONANIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKOŃCZENIA STOPNIC SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ BALUSTRAD SCHODOWYCH Nazwa obiektu: Budowa budynku sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza Plan wykładu Wykład 3 Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady 1. Rzutowanie prostokątne - geneza 2. Dwa sposoby wzajemnego położenia rzutni, obiektu i obserwatora, metoda europejska i amerykańska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2. Pismo techniczne. Zasady wymiarowania. Przekroje i rozwinięcia brył. Rzuty aksonometryczne. Rysunek techniczny

Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2. Pismo techniczne. Zasady wymiarowania. Przekroje i rozwinięcia brył. Rzuty aksonometryczne. Rysunek techniczny Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2 Pismo techniczne Zasady wymiarowania Przekroje i rozwinięcia brył Rzuty aksonometryczne Rysunek techniczny Pismo techniczne Pismo techniczne - to pismo stosowane do

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład. Zasady przygotowania dokumentacji technicznej

Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład. Zasady przygotowania dokumentacji technicznej Komputerowe wspomaganie projektowania Wykład Zasady przygotowania dokumentacji technicznej Wprowadzenie Jednym z głównych zastosowań programów CAD jest wykorzystanie ich do wykonania rysunku technicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Wymiary tolerowane i pasowania Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Pręty typowe W tym podrozdziale zostały opisane narzędzia do rysowania typowych kształtów prętów, zgodnych z normami PN-ISO 4066, BS4466 i DIN1045. Rys. 1. Okno dialogowe Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie w życie norm, ujednolicanie.

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie w życie norm, ujednolicanie. Wprowadzenie do rysunku technicznego. Jednym ze sposobów komunikowania się ludzi jest przekazywanie sobie informacji przy pomocy rysunku. Rysunek informuje o wyglądzie i wielkości jakiegoś przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA 311206 Lp Wiadomości wstępne, normy rysunkowe 1 Lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Warszawa, 31.08.2017 Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane projektant mgr inż. Maciej Rozum posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 358: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do podpartych stalowych balkonów i zadaszeń. Przenosi dodatnie siły poprzeczne. 283 Schöck Isokorb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 1 Rysunek techniczny Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem rysunku wykonanym według ustalonych zasad i przepisów. Przepisy regulujące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie: -jedna z najważniejszych rzeczy na rysunku technicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Problematyka: BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE 1. Omów obciążenia działające

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA. wykład 1 dr inż. Beata Sadowska

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA. wykład 1 dr inż. Beata Sadowska RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA wykład 1 dr inż. Beata Sadowska RYSUNEK TECHNICZNY uniwersalna forma porozumiewania się przedstawicieli zawodów technicznych, umożliwiająca szybki i jednoznaczny

Bardziej szczegółowo

Znormalizowane elementy rysunku technicznego

Znormalizowane elementy rysunku technicznego Znormalizowane elementy rysunku technicznego WYK - Grafika inżynierska Piotr Ciskowski, Sebastian Sobczyk Wrocław, 2015-2016 Rysunek techniczny 2 Rola rysunku w technice Rysunek techniczny konstruktor

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.33 Numer

Bardziej szczegółowo

9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe

9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe 9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe 9.1. Rysunki wykonawcze wskazówki ogólne Rysunek wykonawczy jest rysunkiem części lub elementu, na podstawie którego ma być wykonana część maszynowa. Może to być rysunek

Bardziej szczegółowo

BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19

BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19 INSTRUKCJA MONTAŻU BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19 Strona 1 z 5 1. ZASTOSOWANIE Belki nadprożowe prefabrykowane GINTER L19 przeznaczone są do stosowania w ścianach i przegrodach. 2. DOPUSZCZALNE

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe

Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm, zakończone są grotami dotykającymi ostrzem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GRAFIKA INŻYNIERSKA 2. Kod przedmiotu: Ki 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 08 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B. Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

WYMIAROWANIE. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. WYMIAROWANIE Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Zasady wymiarowania podlegają oczywiście normalizacji. W Polsce obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.33 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.33 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.33 Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo