SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne"

Transkrypt

1 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VII Obowiązuje od roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu niniejszego dokumentu bez zgody Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. jest zabronione

2 Rozdzielnik procedury Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ SYSTEM S.A. egzemplarz archiwalny Dyrektor Oddziału w Gdańsku Dyrektor Oddziału w Poznaniu Dyrektor Oddziału w Rembelszczyźnie Dyrektor Oddziału w Świerklanach Dyrektor Oddziału w Tarnowie Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Wydanie VII lipiec 2015 Strona 2/ Stron 29

3 Spis treści Lp. Tytuł rozdziału strona 1 Cel procedury 5 2 Przedmiot i zakres procedury 5 3 Definicje 5 4 Odpowiedzialność i uprawnienia 7 5 Przygotowanie i wykonywanie prac niebezpiecznych Warunki ogólne Czynności przygotowawcze Rozpoczęcie prac Prowadzenie prac niebezpiecznych Wymagania BHP, ppoż., i ochrony środowiska w zakresie prowadzenia prac niebezpiecznych Zakończenie prac niebezpiecznych Ewidencjonowanie wydanych poleceń i wykonanych prac niebezpiecznych. 6 Informacje dodatkowe 13 7 Dokumenty związane i powołane 13 8 Załączniki Wydanie VII lipiec 2015 Strona 3/ Stron 29

4 Tabela zmian Niniejsze wydanie procedury powstało w związku z koniecznością ujednolicenia jej zapisów z zapisami w procedurze P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne i zastępuje wydanie VI z dnia roku Zmiana dotyczy Lp. strona / punkt Przed zmianą Treść Po zmianie Data wprowadzenia zmiany Uwagi Wydanie VII lipiec 2015 Strona 4/ Stron 29

5 1. Cel procedury Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. jednolitych metod postępowania przy organizacji i wykonywaniu prac niebezpiecznych, tak, aby procesy te były prowadzone w sposób bezpieczny, technicznie poprawny, uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury są zasady organizacji i wykonywania prac niebezpiecznych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego gazu ziemnego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Zakresem procedury objęte są wszystkie prace eksploatacyjne uznane za prace niebezpieczne. 3. Definicje W niniejszej procedurze stosuje się określenia i zwroty zawarte w procedurze P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej oraz: Dopuszczający Dyspozytor Instrukcja wykonania prac Instrukcja zabezpieczeń Kierownik zakładu Koordynator Obiekt technologiczny ODG Odpowiedzialny za eksploatację Operator sieci gazowej Nadzorujący Osoba wyznaczona przez Odpowiedzialnego za eksploatację, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Pracownik Oddziałowej Dyspozycji Gazu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pełniący dyżur dyspozytorski. Dokument opisujący czynności oraz technologię wykonania pracy niebezpiecznej. Dokument opisujący czynności oraz środki techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wykonania pracy niebezpiecznej. Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. lub Wykonawcy zewnętrznego. Osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru wyznaczona przez Odpowiedzialnego za eksploatację w przypadku: a) równoczesnego wykonywania prac w tym samym miejscu przez różne zespoły, b) równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac niebezpiecznych. Budynek lub budowla wraz z pomieszczeniami technologicznymi związane z funkcjonowaniem sieci gazowych usytuowane na wydzielonym terenie. Oddziałowa Dyspozycja Gazu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Pracownik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny z racji zajmowanego stanowiska za eksploatację obiektów sieci przesyłowej, na których będą prowadzone prace niebezpieczne, posiadający ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Osoba wyznaczona przez Poleceniodawcę do kierowania pracami Wydanie VII lipiec 2015 Strona 5/ Stron 29

6 Pomieszczenie technologiczne Poleceniodawca Prace niebezpieczne Prace niebezpieczne awaryjne Prace niebezpieczne eksploatacyjne Prace niebezpieczne nietypowe Przerwa w realizacji pracy niebezpiecznej Służby eksploatacyjne Świadectwo kwalifikacyjne Urządzenie technologiczne Wykonawca zewnętrzny Zespół pracowników niebezpiecznymi, posiadająca ważne świadectwo na stanowisku dozoru. kwalifikacje Pomieszczenie z urządzeniami i instalacjami technologicznymi, w którym przebiegają procesy związane z przesyłaniem i dystrybucją gazu ziemnego. Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona do wydawania poleceń na wykonanie prac niebezpiecznych, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych przepisów BHP oraz przepisów prawa budowlanego, przy wykonywaniu, których istnieje duże zagrożenie wypadkiem. Prace związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, mienia oraz związane z usuwaniem awarii sieci gazowej. Prace określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci operatora sieci gazowej, wykonywane przez wyznaczonych pracowników. Pozostałe prace niebezpieczne nie będące pracami eksploatacyjnymi lub awaryjnymi. Przerwa w wykonywaniu pracy nie związana z technologią wykonania pracy, nie ujęta w harmonogramie prac oraz nie wynikająca z dobowego wymiaru czasu pracy. Służby jednostek organizacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. i wykonawców zewnętrznych w skład których wchodzą osoby posiadające wymagane świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Dokument uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: - Eksploatacji (E) - Dozoru (D) Urządzenie, w którym następuje podwyższanie lub redukcja ciśnienia, regulacja ciśnienia, regulacja, pomiar lub uzdatnianie gazu ziemnego. Organizacja lub firma zewnętrzna, dysponująca pracownikami z wymaganymi niniejszą procedurą kwalifikacjami oraz odpowiednimi środkami technicznymi do wykonania zakresu prac określonych w umowach/zleceniach z nimi podpisanych. Minimum dwie osoby wykonujące prace niebezpieczne, z których przynajmniej jedna posiada ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 6/ Stron 29

7 4. Odpowiedzialność i uprawnienia Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Dyrektorzy, Kadra Kierownicza oraz pracownicy Oddziałów GAZ - SYSTEM S.A, a także wykonawcy zewnętrzni realizujący prace na rzecz GAZ - SYSTEM S.A. odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury. 5. Przygotowanie i wykonanie prac niebezpiecznych 5.1 Warunki ogólne dzielimy na: niewymagające pisemnego polecenia: prace awaryjne, wymagające pisemnego polecenia: prace nietypowe, prace eksploatacyjne Prace, o których mowa w punkcie można prowadzić tylko na podstawie polecenia pisemnego. Wzór polecenia pisemnego pracy niebezpieczne stanowi załącznik nr Z.-01 do niniejszej procedury Numerowanie poleceń wykonania prac niebezpiecznych Numer polecenia powinien mieć formę: X/N/R gdzie : X symbol komórki organizacyjnej (zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Spółki) prowadzącej eksploatację danego obiektu sieci przesyłowej N numer kolejny polecenia wydanego w danej komórce organizacyjnej w roku kalendarzowym R rok kalendarzowy np.: GDJ/3/ Załącznikami do pisemnego polecenia na prace niebezpieczne eksploatacyjne są: instrukcja zabezpieczeń (wzór instrukcji stanowi załącznik nr Z.-08 do niniejszej procedury), arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpieczne (wzór arkusza stanowi załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury), Załącznikami do pisemnego polecenia na prace niebezpieczne nietypowe są: instrukcja wykonania prac wynikających z polecenia, schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny miejsca pracy, harmonogram wykonywania planowanej pracy; harmonogram dla kilku firm uczestniczących w jednym zadaniu powinien być jeden podpisany/uzgodniony przez wszystkie firmy, instrukcja zabezpieczeń, której wzór stanowi załącznik nr Z.-08 do niniejszej procedury, arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpieczne (wzór arkusza stanowi załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury), arkusz meldunku o przerwach w realizacji pracy, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-09 do niniejszej procedury powinny być nadzorowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracowników Wydanie VII lipiec 2015 Strona 7/ Stron 29

8 posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego Osoby uczestniczące w procesie organizacji i wykonania prac niebezpiecznych na polecenie pisemne: - Poleceniodawca, - Odpowiedzialny za eksploatację, - Nadzorujący prace, - Koordynator, - Dopuszczający, Jeżeli w trakcie realizacji polecenia zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany w poleceniu w zakresie osoby funkcyjnej, terminu realizacji pracy, rodzaju zabezpieczeń, zmiana taka powinna być, zgłoszona Poleceniodawcy i ODG, uzgodniona z Odpowiedzialnym za eksploatację oraz odnotowana w Arkuszu zmian Polecenia, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-10 do niniejszej procedury. Arkusz zmian Polecenia prowadzi Nadzorujący. UWAGA 1: Zabronione jest łączenie funkcji Poleceniodawcy z funkcją Nadzorującego prace oraz funkcji Dopuszczającego z funkcją Nadzorującego prace. UWAGA 2: Dopuszcza się możliwość wyznaczenia więcej niż jednego Nadzorującego/ Dopuszczającego. Informację o osobach funkcyjnych w poszczególnych dniach realizacji prac niebezpiecznych należy zamieścić w protokole z wykonania danej czynności eksploatacyjnej lub w Dzienniku ruchu obiektu należy wykonywać w zespole co najmniej dwuosobowym, w celu zapewnienia asekuracji W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych przez więcej niż jeden zespół lub w miejscu gdzie wykonywane są prace przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców Odpowiedzialny za eksploatację wyznacza Koordynatora W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych mających wpływ na ruch i eksploatacje systemu przesyłowego, Odpowiedzialny za eksploatację może wyznaczyć Dopuszczającego Wykazy prac niebezpiecznych eksploatacyjnych, nietypowych i awaryjnych stanowią odpowiednio załączniki nr Z.-03, Z.-04 i Z.-05 do niniejszej procedury należy prowadzić w sposób technicznie poprawny, zapewniający bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczny dla mienia i środowiska Zasady realizacji prac niebezpiecznych: a) na polecenie wykonania pracy 1) w przypadku wystąpienia w trakcie planowanych prac zarówno prac gazoniebezpiecznych jak i niebezpiecznych wystawia się jedno polecenie na prace gazoniebezpieczne, w którego instrukcji prowadzenia prac należy określić zasady wykonania prac niebezpiecznych; 2) w przypadku pracy niebezpiecznej w strefie zagrożenia wybuchem przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych w wykonaniu Ex, wystawiane jest polecenie z uwzględnieniem wymagań procedury P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne oraz procedury P.02.O.06 Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i instalacji elektrycznych znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem ; Wydanie VII lipiec 2015 Strona 8/ Stron 29

9 b) pod stałym nadzorem osoby wyznaczonej do pełnienia nadzoru; przy wyposażeniu pracowników odpowiednio do zakresu prac w niezbędne: - środki ochrony indywidualnej, - środki ochrony ppoż., - środki łączności, - środki transportu. 5.2 Czynności przygotowawcze Wydanie polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. Zakres czynności osób funkcyjnych Poleceniodawca. a) wydaje polecenie wykonania pracy niebezpiecznej b) wyznacza Nadzorującego wykonanie pracy oraz określa zakres prac Odpowiedzialny za eksploatację: a) zatwierdza polecenie i zmiany do wykonania pracy niebezpiecznej, b) jeżeli zachodzi konieczność wyznacza Koordynatora c) jeżeli zachodzi konieczność wyznacza Dopuszczającego Nadzorujący prace: a) rozeznaje zakres pracy wg dokumentacji projektowej, technologiczno - ruchowej, podkładów geodezyjnych, b) identyfikuje w terenie (w przypadku prac sieciowych) lub na terenie obiektu technologicznego istotne elementy związane z organizacją pracy i potrzebnymi środkami technicznymi, c) dokonuje ustaleń na temat przygotowania sieci lub instalacji do robót, d) przygotowuje i sporządza pisemne polecenie wykonania pracy niebezpiecznej, e) posiada lub opracowuje instrukcje wykonania prac, instrukcje zabezpieczeń, schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny Dopuszczający (jeżeli wyznaczono): a) przygotowanie miejsca dla bezpiecznego prowadzenia pracy, b) przedstawienie zasad, które muszą być spełnione w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania prac, c) dopuszczenie do wykonania pracy po stwierdzeniu gotowości zespołu i miejsca prowadzenia prac, każdorazowo przy rozpoczynaniu prac niebezpiecznych oraz przy zmianie warunków pracy, d) sprawdzenie wykonania pracy, e) nadzór nad zlikwidowaniem miejsca pracy po jej zakończeniu Koordynator (jeżeli wyznaczono): a) ustala harmonogram prac uwzględniający zadania wszystkich zespołów pracowników, b) ustala zasady współpracy, w szczególności sposoby informowania, komunikowania się poszczególnych zespołów wykonujących prace oraz sposoby postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, c) sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nad wszystkimi pracownikami, którzy wykonują pracę w tym samym miejscu Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej wymagającej pisemnego polecenia wraz z załącznikami należy przedłożyć w Dziale Ochrony Przeciwpożarowej i w Dziale BHP w celu zaopiniowania Instrukcji zabezpieczeń. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 9/ Stron 29

10 5.2.3 W uzasadnionych przypadkach za zgodą Odpowiedzialnego za eksploatację dopuszcza się opiniowanie i uzgadnianie poleceń na prace gazo za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Uzgodnienia takie należy dołączyć do oryginału polecenia Dla pracowników Spółki Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację upoważnionych do uzgadniania i zatwierdzania poleceń pisemnych na prace niebezpieczne prowadzi oraz aktualizuje Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Kopia wykazu, po każdej zmianie, przekazywana jest do ODG. Wzór wykazu stanowi załącznik nr Z.P.02.G do niniejszej procedury. Wykaz zatwierdzony w danym Oddziale GAZ-SYSTEM S.A. obowiązuje w całej Spółce Wykaz osób upoważnionych do opiniowania instrukcji zabezpieczeń w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej prowadzi Sekretariat Pionu BHP i PPOŻ. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Wykaz przekazywany jest do Koordynatorów ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej w Oddziałach. 5.3 Rozpoczęcie prac Zakres czynności osób funkcyjnych Nadzorujący prace a) powiadamia Poleceniodawcę o rozpoczęciu pracy niebezpiecznej b) powiadamia Dopuszczającego (jeżeli wyznaczono) o rozpoczęciu pracy niebezpiecznej c) powiadamia Koordynatora (jeżeli wyznaczono) o rozpoczęciu pracy niebezpiecznej Koordynator (jeżeli wyznaczono) o rozpoczęciu prac powiadamia Odpowiedzialnego za eksploatację. 5.4 Prowadzenie prac niebezpiecznych Zakres czynności osób funkcyjnych Poleceniodawca a) ma prawo kontrolować przebieg pracy niebezpiecznej, b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej Odpowiedzialny za eksploatację a) ma prawo kontrolować przebieg pracy niebezpiecznej, b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej Nadzorujący prace a) organizuje i kieruje pracami niebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki inżynierskiej w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla otoczenia i osób wykonujących pracę, b) stosuje się do ustaleń zawartych w poleceniu, c) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej Koordynator (jeżeli wyznaczono) a) ma prawo do wydawania poleceń pracownikom wykonującym prace w miejscu wykonywania pracy niebezpiecznej. b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej, c) wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy po wystąpieniu przerwy w pracy Dopuszczający (jeżeli wyznaczono) a) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej, b) wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy po stwierdzeniu gotowości zespołu i miejsca prowadzenia prac, również każdorazowo przy zmianie warunków pracy. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 10/ Stron 29

11 5.4.2 Realizacja prac niebezpiecznych eksploatacyjnych Realizacja prac niebezpiecznych eksploatacyjnych odbywa się zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach na realizację prac niebezpiecznych eksploatacyjnych, których wykaz znajduje się w załączniku nr Z.-03 do niniejszej procedury eksploatacyjne powinny być dokumentowane w sposób umożliwiający określenie daty, miejsca oraz osób wykonujących te prace (protokoły z czynności eksploatacyjnych) W przypadku prac niebezpiecznych eksploatacyjnych, które cechuje powtarzalność, na które są opracowane instrukcje Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP) lub instrukcje ruchu i eksploatacji, dopuszcza się ich wykonywanie na podstawie jednego polecenia, wystawionego na okres nie dłuższy niż 1 rok Prace eksploatacyjne wykonywane są na podstawie rocznego zatwierdzonego harmonogramu czynności eksploatacyjnych Realizacja prac niebezpiecznych nietypowych. Realizacja prac niebezpiecznych nietypowych odbywa się zgodnie z poleceniem wykonania prac niebezpiecznych nietypowych. Wykaz prac nietypowych znajduje się załączniku nr Z.-04 do niniejszej procedury Realizacja prac niebezpiecznych awaryjnych. Realizacja prac niebezpiecznych awaryjnych odbywa się na podstawie polecenia ustnego, w trybie pilnym zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki opisanymi w procedurze P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii.. Wykaz prac awaryjnych znajduje się załączniku nr Z.-05 do niniejszej procedury Realizacja prac niebezpiecznych związanych z usuwaniem usterek Jeśli prace związane z usuwaniem usterki zostaną zakwalifikowane jako niebezpieczne, usunięcie usterki możliwe jest w oparciu o polecenie pracy niebezpiecznej eksploatacyjnej pod warunkiem, że charakter i rodzaj zagrożeń występujących przy usuwaniu usterki nie wykracza poza zakres określony w instrukcjach dla czynności, na które wydane było polecenie. W przypadku kiedy usunięcie usterki nie będzie możliwe w oparciu o polecenie eksploatacyjne należy sporządzić polecenie na prace nietypowe Realizacja prac niebezpiecznych przez wykonawców zewnętrznych. a) uzgadnia z właściwą jednostką organizacyjną GAZ-SYSTEM S.A. Działem Eksploatacji Obiektów/Sieci polecenie wykonania pracy niebezpiecznej (Polecenie wraz z załącznikami należy przedłożyć do uzgodnienia co najmniej pięć dni robocze przed planowanym terminem realizacji prac mając na uwadze zapis w p niniejszej procedury); b) wydaje swoim pracownikom polecenie wykonania pracy niebezpiecznej zgodnie z warunkami uzgodnionymi ze służbami Oddziału w tym w szczególności z Odpowiedzialnym za eksploatację; c) po zakończeniu pracy niebezpiecznej oryginał Polecenia przekazuje Odpowiedzialnemu za eksploatację Prace gazo realizowane przez Wykonawców zewnętrznych powinny być wykonywane na podstawie polecenia wykonania pracy niebezpiecznej wydanego w oparciu o zawartą z nim umowę/zlecenie. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 11/ Stron 29

12 Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej powinno zostać uzgodnione z właściwą jednostką organizacyjną GAZ-SYSTEM S.A. Działem Eksploatacji Obiektów /Sieci. Polecenie wraz z załącznikami należy przedłożyć do uzgodnienia co najmniej pięć dni robocze przed planowanym terminem realizacji prac W przypadku zadań remontowych lub inwestycyjnych zakres prac określonych w poleceniu powinien potwierdzić podpisem Inspektor nadzoru GAZ - SYSTEM S.A. prowadzący zadania remontowe lub inwestycyjne Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej archiwizuje zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału wykazy Poleceniodawców wykonawców zewnętrznych. Wzór formularza stanowi załącznik nr Z.-06 do niniejszej procedury. W przypadku zmian listy osób lub wygaśnięcia ważności świadectw, przedstawiciele firmy zewnętrznej zobowiązani są do przekazania do GAZ- SYSTEM S.A. aktualnej wersji wykazu osób funkcyjnych, w celu zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału Instrukcja wykonania prac niebezpiecznych nietypowych sporządzona przez Wykonawcę zewnętrznego podlega uzgodnieniu przez Odpowiedzialnego za eksploatację Jeżeli pracę niebezpieczną wykonywać będzie zespół pracowników Wykonawcy zewnętrznego nie związanego z GAZ-SYSTEM S.A. umową, nieposiadających świadectw kwalifikacyjnych (wymaganych ze względu na rodzaj wykonywanych prac) lub gdy Nadzorujący wykonanie prac z ramienia Wykonawcy zewnętrznego nie posiada wymaganego świadectwa kwalifikacyjnego, Odpowiedzialny za eksploatację może wyznaczyć pracownika Spółki pełniącego nadzór nad bezpieczeństwem sieci przesyłowej W przypadku opisanym w punkcie dopuszcza się odstąpienie od wymogu umieszczania Poleceniodawcy w Wykazie poleceniodawców. 5.5 Wymagania BHP w zakresie prowadzenia prac niebezpiecznych W czasie prowadzenia prac niebezpiecznych należy przestrzegać wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, określonych w instrukcjach eksploatacyjnych, oraz odrębnych przepisach Dział BHP uprawniony jest do: a) prowadzenia kontroli prac niebezpiecznych pod kątem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, b) wystąpienia do Nadzorującego pracami niebezpiecznymi o usunięcie stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób, d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób, e) wnioskowania do Nadzorującego prace z powiadomieniem osoby odpowiedzialnej za eksploatację o niezwłoczne wstrzymanie pracy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób Służby ds. ppoż. uprawnione są do: a) prowadzenia w ramach prac niebezpiecznych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz doraźnych przeglądów stanowisk pracy, sprzętu i urządzeń pożarniczych, Wydanie VII lipiec 2015 Strona 12/ Stron 29

13 b) wystąpienia do Nadzorującego prace niebezpieczne o wstrzymanie prac stwarzających zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego. 5.6 Zakończenie prac niebezpiecznych Nadzorujący prace a) powiadamia Poleceniodawcę o zakończeniu pracy niebezpiecznej, b) powiadamia Dopuszczającego (jeżeli wyznaczono) o zakończeniu pracy niebezpiecznej c) powiadamia Koordynatora (jeżeli wyznaczono) o zakończeniu pracy niebezpiecznej, d) powiadamia Odpowiedzialnego za eksploatację o zakończeniu prac W przypadku niewykonania pełnego zakresu prac, przerwania prac przewidzianych poleceniem, Nadzorujący prace niebezpieczne fakt przerwania prac odnotowuje w Meldunku o przebiegu i zakończeniu prac (część II Polecenia wykonania pracy niebezpiecznej) W przypadku prac eksploatacyjnych Nadzorujący prace fakt zakończenia prac odnotowuje w Meldunku o przebiegu i zakończeniu prac. 5.7 Ewidencjonowanie wydanych poleceń i wykonanych prac niebezpiecznych. Odpowiedzialny za eksploatację lub osoba przez niego upoważniona: Przechowuje oryginały Poleceń wykonania pracy niebezpiecznej wraz z ewentualną dokumentacją powykonawczą przez okres minimum 5 lat a następnie je archiwizuje. Prowadzi Rejestr poleceń wykonania prac niebezpiecznych, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-07 do niniejszej procedury. 6. Informacje dodatkowe 6.1 Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogą być wprowadzone zgodnie z procedurą P Procedury i instrukcje forma oraz zawartość. 6.2 Skuteczność działań opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrolę przestrzegania procedury prowadzi się w drodze audytów wewnętrznych zgodnie z procedurą P Audyt wewnętrzny SESP. 7. Dokumenty związane i powołane 7.1. Procedury i instrukcje P Procedury i instrukcje - forma oraz zawartość. P Audyt wewnętrzny SESP. P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcje eksploatacyjne zawarte w Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 8. Załączniki Z.-01: Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej. Z.-02: Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpiecznej. Z.-03: Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych. Z.-04: Wykaz prac niebezpiecznych nietypowych. Z.-05: Wykaz prac niebezpiecznych awaryjnych. Z.-06: Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację Z.-07: Rejestr poleceń prac niebezpiecznych. Z.-08: Instrukcja Zabezpieczeń wzór Wydanie VII lipiec 2015 Strona 13/ Stron 29

14 Z.-09: Arkusz meldunków o przerwach w realizacji pracy niebezpiecznej Z. -10: Arkusz zmian w Poleceniu wykonania pracy niebezpiecznej Wydanie VII lipiec 2015 Strona 14/ Stron 29

15 Załącznik Nr Z.P.02.O Wykonawca pracy niebezpiecznej POLECENIE WYKONANIA PRACY NIEBEZPIECZNEJ Nr.. z dnia. I. Opis pracy niebezpiecznej oraz osoby uczestniczące w jej wykonaniu 1. Rodzaj pracy niebezpiecznej i forma jej wykonania: Rodzaj pracy niebezpiecznej Forma wykonania pracy niebezpiecznej eksploatacyjna * nietypowa* Wykonawca zewnętrzny* Pracownicy Zakładu* 2. Miejsce pracy (obiekt, instalacja, urządzenie): Krótki opis pracy niebezpiecznej:. 4. Instrukcja wykonania prac: (Nr instrukcji SESP lub indywidualne instrukcje eksploatacji dla pracy niebezpiecznej eksploatacyjnej, dla pracy niebezpiecznej nietypowej sporządzić i załączyć instrukcję szczegółową wykonania prac) 5. Opis i sposób zamknięcia gazu i oznakowania armatury gazowej Planowana data i godzina rozpoczęcia pracy:.., godzina Planowana data i godzina zakończenia pracy:., godzina Osoby biorące udział w przygotowaniu, wykonaniu i zakończeniu prac: Nadzorujący prace:... (Imię i nazwisko) Dopuszczający wyznaczam/ nie wyznaczam * :... (Imię i nazwisko) Koordynator wyznaczam/ nie wyznaczam * :... ( Imię i nazwisko) Wydanie VII lipiec 2015 Strona 15/ Stron 29

16 9. Uzgodnienie z Działem Inwestycji i Remontów - wymaga/nie wymaga*. Inspektor Nadzoru( podpis w przypadku wymaga ): 10. Wykaz numerów telefonów Imię i nazwisko podpis Pogotowie ratunkowe 999/112 Państwowa Straż Pożarna 998/112 Policja 997/112 ODG Gazowe Pogotowie Techniczne Poleceniodawca Odpowiedzialny za eksploatację Nadzorujący Dopuszczający ** Koordynator ** Inspektor nadzoru** Służba bhp wykonawcy Dział BHP GAZ SYSTEM SA Dział Ochrony Przeciwpożarowej GAZ-SYSTEM S.A. 11. Załączniki do polecenia (zaznaczyć właściwe): Instrukcja wykonania prac niebezpiecznych lub indywidualna Instrukcja eksploatacji obiektu (zaznaczyć, jeżeli w pkt. 4 nie podano nr instrukcji SESP) - obligatoryjna w przypadku prac nietypowych Szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urządzeń z zaznaczonym miejscem odcięcia dopływu gazu Instrukcja zabezpieczeń Harmonogram wykonania prac Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpiecznej Arkusz meldunków o przerwach w realizacji pracy niebezpiecznej Arkusz zmian w Poleceniu wykonania pracy niebezpiecznej Inne załączniki (wymienić).. Polecenie sporządził: Imię i nazwisko podpis Poleceniodawca: Odpowiedzialny za eksploatację: (Imię i nazwisko, podpis) (Imię i nazwisko, podpis) *niepotrzebne skreślić, ** jeżeli wyznaczono Wydanie VII lipiec 2015 Strona 16/ Stron 29

17 12. Oświadczenia pracowników (wypełnić przed rozpoczęciem pracy) Oświadczam, że zapoznałem się z poleceniem i jestem przygotowany do wykonania poleconych mi prac: Nadzorujący prace:... (Imię i nazwisko) (podpis) Dopuszczający: :... (Imię i nazwisko) (podpis) Koordynator:... (Imię i nazwisko) (podpis) 13. Meldunek o rozpoczęciu prac 1. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie prac dnia o godz... podpis Koordynator 2. Dopuszczam do prac dnia o godz.... podpis Dopuszczającego 3. Prace rozpoczęto dnia.... o godz..... podpis Nadzorującego Wydanie VII lipiec 2015 Strona 17/ Stron 29

18 II. Meldunek o przebiegu i zakończeniu prac 1. Prace zakończono dnia... o godz.. podpis Nadzorującego 2. Prace wykonano w pełnym zakresie: tak/ nie* 3. Przyczyny nie rozpoczęcia prac/nie wykonania pełnego zakresu prac* O zakończeniu prac powiadomił... (Imię i nazwisko Nadzorującego prace) Odpowiedzialnego za eksploatację w dniu..., o godzinie:...., zgłoszenie przyjął:.. (Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie) 5. Rodzaj podjętych działań w celu wykonania pełnego zakresu prac (wypełniamy w przypadku wykonania niepełnego zakresu prac): 6. Meldunek o zakończeniu prac przyjęli: Poleceniodawca: Odpowiedzialny za eksploatację: (Imię i nazwisko, podpis) (Imię i nazwisko, podpis) * niepotrzebne skreślić Wydanie VII lipiec 2015 Strona 18/ Stron 29

19 Załącznik Nr Z.P.02.O Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpiecznej Nr... (wypełnić przed rozpoczęciem pracy) Oświadczam, że zapoznałem się z poleceniem, zostałem poinformowany o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia i wykonania prac. Lp. Imię i nazwisko Nr świadectwa Podpis Kwalifikacji * Data pracownika * - dotyczy pracowników Wykonawcy zewnętrznego Nadzorujący:. Imię i nazwisko podpis Wydanie VII lipiec 2015 Strona 19/ Stron 29

20 Załącznik Nr Z.P.02.O Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych Lp. Numer dokumentu Czynność eksploatacyjna 1 I.02.G Wycinka drzew 2 I. 02.T Obsługa instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 3 I. 02.T Przegląd systemu łączności 4 I. 02.T Przegląd ujęcia wody 5 I. 02.T Przegląd oczyszczalni ścieków 6 P.02.O.06 Kontrola wzrokowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 7 P.02.O.06 Kontrola szczegółowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 8 P.02.O.20 Konserwacja urządzeń suwnicowych 9 P.02.O.25 Oględziny instalacji elektrycznych NN 10 P.02.O.25 Oględziny baterii akumulatorów wolnostojących 11 P.02.O.25 Oględziny urządzeń oświetlenia 12 P.02.O.25 Oględziny rozdzielni elektroenergetycznych 13 P.02.O.25 Oględziny silników elektrycznych NN 14 P.02.O.25 Oględziny baterii kondensatorów 15 P.02.O.25 Oględziny agregatów prądotwórczych 16 P.02.O.25 Oględziny silników SN 17 P.02.O.25 Oględziny prostowników, falowników, UPS 18 P.02.O.25 Oględziny transformatorów 19 P.02.O.25 Oględziny linii kablowych NN 20 P.02.O.25 Przegląd urządzeń oświetlenia 21 P.02.O.25 Oględziny linii kablowych SN 22 P.02.O.25 Przegląd agregatów prądotwórczych przewoźnych 23 P.02.O.25 Przegląd instalacji odgromowych i uziemiających 24 P.02.O.25 Pomiar rezystancji posadzki antyelektrostatycznej 25 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji sanitarnej 26 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji deszczowej 27 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji teletechnicznej 28 P.02.O.29 Przegląd systemów klimatyzacji i wentylacji 29 P.02.O.30 Przeglądy i konserwacje urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej* (SOK, SDW) 30 I.02.O Pomiary w ochronie przeciwkorozyjnej* 31 P.02.O.33 Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesyłowej *- w zakresie prób i pomiarów układów zasilania urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej Wydanie VII lipiec 2015 Strona 20/ Stron 29

21 Załącznik Nr Z.-06 Wykaz prac niebezpiecznych nietypowych Lp. Numer dokumentu Czynność eksploatacyjna 1 I.02.T Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru 2 I.02.T Przegląd sieci i instalacji cieplnych 3 I.02.T Przegląd wodnej instalacji ppoż. 4 P.02.O.15 Likwidacja obiektu sieci przesyłowej (o ile na przedmiotowe prace nie wydano Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej ). 5 P.02.O.20 Przegląd dozorowy urządzeń suwnicowych 6 P.02.O.25 Przegląd linii kablowych SN 7 P.02.O.25 Przegląd rozdzielni elektroenergetycznych SN 8 P.02.O.25 Przegląd transformatorów 9 P.02.O.25 Przegląd agregatów prądotwórczych stacjonarnych 10 P.02.O.25 Przegląd baterii kondensatorów 11 P.02.O.25 Przegląd silników SN 12 P.02.O.25 Przegląd baterii akumulatorów wolnostojących 13 P.02.O.25 Przegląd prostowników, falowników, UPS 14 P.02.O.25 Przegląd linii kablowych NN 15 P.02.O.25 Przegląd instalacji elektrycznych NN 16 P.02.O.25 Przegląd rozdzielni elektroenergetycznych NN 17 P.02.O.25 Przegląd silników elektrycznych NN 18 P.02.O.33 Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesyłowej Pozostałe prace wykonywane na sieci przesyłowej nie opisane procedurami i instrukcjami SESP 19 Transport, załadunek i rozładunek rur stalowych o średnicy zewnętrznej większej niż 150 mm lub o ciężarze większym niż 100 kg i rur w wiązkach. 20 Załadunek i rozładunek elementów o masie większej niż 300 kg. 21 Badania radiograficzne złączy spawanych gazociągów. 22 Opuszczanie do wykopu gazociągów o średnicy zewnętrznej większej niż 200 mm. 23 Wykonywanie przekroczeń gazociągów nad przeszkodami terenowymi. 24 Próby szczelności i wytrzymałości gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) większym niż 0,5 MPa. 25 Prace na wysokościach większych niż 2 m wykonywane ze składanych pomostów stałych i ruchomych oraz rusztowań. 26 Prace prowadzone w zbiornikach i kanałach, wewnątrz urządzeń technologicznych oraz w studzienkach instalacyjnych. 27 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 28 Prace w bliskiej odległości od nieosłoniętych kabli i urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem. 29 Wykonywanie prac związanych z czyszczeniem tłokiem gazociągów bez gazu ziemnego. 30 Prace na dachach budynków. 31 Prace ziemne przy użyciu maszyn oraz sprzętu mechanicznego i wymagające współpracy grupy pracowników. 32 Prace lokalizacyjne i wykopowe w terenie silnie uzbrojonym Wydanie VII lipiec 2015 Strona 21/ Stron 29

22 33 Prace związane z identyfikowaniem i przecinaniem kabli elektroenergetycznych. Uwaga: W przypadku wystąpienia prac spełniających kryteria prac niebezpiecznych przy realizacji których mogą wystąpić zagrożenia podobne jak przy realizacji prac z ww. wykazu wówczas prace takie należy wykonywać na pisemne polecenie wykonania prac niebezpiecznych nietypowych. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 22/ Stron 29

23 Załącznik Nr Z.-07 Wykaz prac niebezpiecznych awaryjnych Prace związane z ratowaniem zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz z zabezpieczaniem urządzeń przed zniszczeniem m.in.: - usunięcie zagrożeń w postaci uszkodzonych konstrukcji masztów antenowych, kontenerów, ogrodzeń, budynków, - usunięcie zagrożeń powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, prowadzenia prac przez osoby trzecie, - zabezpieczanie obiektów w trakcie powodzi, - usuwanie awarii na przyłączu energetycznym do stacji gazowej/węzła/sok. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 23/ Stron 29

24 Załącznik Nr Z.-07 Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację upoważnionych do wydawania lub zatwierdzania poleceń wykonania PRAC NIEBEZPIECZNYCH EKSPLOATACYJNYCH/NIETYPOWYCH* *- niepotrzebne skreślić Legenda: Czynności eksploatacyjne zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: O obsługowe, K konserwacyjne, R remontowe, M montażowe, K-P kontrolno- pomiarowe (nazwa firmy/komórki organizacyjnej) Lp. Imię i Nazwisko Poleceniodawca Świadectwo kwalifikacyjne grupy/ nr Odpowiedzialny za eksploatację Świadectwo kwalifikacyjne grupy /nr Zakres świadectwa stanowisko pracy D punkty czynności (1 10) ** (O, K, R, M, K-P)** data ważności ** - właściwe wpisać Zatwierdził: Dyrektor Oddziału Wydanie VII lipiec 2015 Strona 24/ Stron 29

25 Załącznik Nr Z.-04 REJESTR POLECEŃ WYKONANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH Nr polecenia Rodzaj i miejsce zgłoszonej pracy Data zgłoszenia Nazwa Wykonawcy pracy Wydający polecenie Data i godz. rozpoczęcia pracy Data i godz. zakończenia pracy Wydanie VII lipiec 2015 Strona 25/ Stron 29

26 * niepotrzebne skreślić Część I informacje podstawowe 1. Środki łączności Instrukcja zabezpieczeń do Procedury SESP/Instrukcji SESP/Polecenia * nr... Załącznik Nr Z.-08 Środki łączności Ilość 2. Wykaz sprzętu technicznego (maszyny i urządzenia budowlane, narzędzia, elektronarzędzia i inne urządzenia techniczne) Maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i elektronarzędzia Ilość 3. Wykaz sprzętu zabezpieczającego BHP (środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, przyrządy pomiarowe, apteczki pierwszej pomocy itp.) Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej Ilość 4. Wykaz sprzętu ppoż. (gaśnice, koce gaśnicze) Podręczny sprzęt gaśniczy Ilość O rozmieszczeniu sprzętu ppoż. decyduje Nadzorujący prace. Sprzęt ppoż. musi być umieszczony w miejscu prowadzenia prac Wydanie VII lipiec 2015 Strona 26/ Stron 29

27 5. Sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac niebezpiecznych (tablice ostrzegawcze, tablice informacyjne taśmy ostrzegawcze, zapory, oświetlenie) 6. Dodatkowe wymagania 7. Sposób zabezpieczenia miejsca wykonania pracy: Opracował Nadzorujący prace:.. (data, imię, nazwisko i podpis) Zaopiniował: Służba BHP wykonawcy zewnętrznego.. (data, imię, nazwisko i podpis) Dział BHP GAZ SYSTEM S.A.. (data, imię, nazwisko i podpis) Dział Ochrony Przeciwpożarowej GAZ SYSTEM S.A.. (data, imię, nazwisko i podpis) Część II- informacje uzupełniające instrukcji zabezpieczeń Uzupełnienie instrukcji zabezpieczeń bezpośrednio przed wykonywaną pracą. Dodatkowe uwagi: Nadzorujący prace:.. (data imię nazwisko i podpis) Wydanie VII lipiec 2015 Strona 27/ Stron 29

28 Załącznik Nr Z.-09 Załącznik do polecenia nr z dnia Arkusz meldunków o przerwach w realizacji pracy niebezpiecznej Lp. Imię i nazwisko, funkcja osoby uprawnionej do dokonywania przerw w pracach Data/godz. rozpoczęcia przerwy w pracy Data/godz. wznowienia pracy Imię i nazwisko Dyspozytora przyjmującego zgłoszenie Podpis osoby uprawnionej Wydanie VII lipiec 2015 Strona 28/ Stron 29

29 Załącznik Nr Z.-10 Załącznik do polecenia nr z dnia Arkuszu zmian w Poleceniu wykonania pracy niebezpiecznej Lp. Zakres zmiany (np. osoba funkcyjna, termin zakończenia, rodzaj zabezpieczeń) Data i godz. wprowadzenia zmiany Zmianę wprowadził (imię i nazwisko) Podpis osoby wprowadzającej zmianę Wydanie VII lipiec 2015 Strona 29/ Stron 29

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VI Obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z wykonawcami robót budowlanych. Wymagania w zakresie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych przy robotach budowlanych

Spotkanie z wykonawcami robót budowlanych. Wymagania w zakresie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych przy robotach budowlanych Spotkanie z wykonawcami robót budowlanych Wymagania w zakresie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych przy robotach budowlanych Warszawa, dnia 17.04.2015 SESP - Informacje ogólne System Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2014 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Uruchomienie i trwałe zatrzymanie stacji gazowej Wydanie I Obowiązuje od 01.01.2013 roku Niniejsza instrukcja jest własnością

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie II Obowiązuje od 26.09.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne Wydanie VII Obowiązuje od 17.07.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 10.04.2014 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od dnia 01.07.2014 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWYCH

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWYCH POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWYCH PROCEDURA P.02/G/01 Prace gazoniebezpieczne ZATWIERDZENIE Zatwierdzam niniejszą procedurę do stosowania od dnia......

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii i zdarzenia awaryjnego. Ewidencjonowanie awarii i zdarzeń awaryjnych. Wydanie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ. Badania i pomiar posadowienia gazociągu

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ. Badania i pomiar posadowienia gazociągu OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2015 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres )

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres  ) Zał. nr 6 do umowy UZGODNIENIA w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Akty prawne Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w oparciu o niżej wymienione akty prawne dba o bezpieczną eksploatację użytkowanej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM S.A.

BEZPIECZEŃSTWO SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM S.A. BEZPIECZEŃSTWO SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Projekt ... (PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY ) KARTA GWARANCYJNA

Projekt ... (PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY ) KARTA GWARANCYJNA Projekt Załącznik Nr 3 do umowy... (PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY ) KARTA GWARANCYJNA Stosownie do ustaleń 12 umowy z dnia...2017 r. przedmiotem której jest realizacja zadania budowlanego: Gwarant. udziela

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.

Wytyczne. w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. Wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. PH-DY-W02 Warszawa, marzec 2016 r. Spis treści Definicje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl www.gaz-system.pl Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 BEZPIECZEŃSTWO GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH Inwestujemy w rozwój

Bardziej szczegółowo

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego;

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego; Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych Rodzaj nadawanych uprawnień: eksploatacja i dozór Zakres tematyczny kursu (30h zajęć teoretycznych): Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

PROGRAM STAŻU W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK PROGRAM STAŻU W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK w ramach Projektu RPMA.10.03.01-14-b224/18 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady usuwania awarii i uszkodzeń

Zasady usuwania awarii i uszkodzeń Zasady usuwania awarii i uszkodzeń Zasady usuwania awarii i uszkodzeń linii optotelekomunikacyjnych [nazwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego], ułożonych wspólnie z liniami energetycznymi [nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd systemu sterowania i nadzoru

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd systemu sterowania i nadzoru OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II Załącznik nr b do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: ) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczni gazu Wronów. 2) usuwanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2013 r. Agenda Nadzór nad systemem przesyłowym gazu ziemnego Nadzór nad nowo budowanymi gazociągami Ubezpieczenia GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wymagania względem Firmy Zewnętrznej

Wymagania względem Firmy Zewnętrznej 1. Obowiązki Firmy zewnętrznej 1.1 Przejść szkolenie wstępne w zakładzie CIECH Pianki Sp. Z o.o. Nowa Firma w CP i stosować się do zawartych w szkoleniu Nowa Firma w CP wymagań i wytycznych. 1.2 Sporządzić

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VI Obowiązuje od 01.01.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I Załącznik nr 1a do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I 1. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczniach gazu Hołowczyce

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych SPIS TREŚCI Wstęp... 11 OCHRONA OD PORAŻEŃ... 13 1.1. Ochrona od porażeń wg aktualnych normatywów... 14 1.2. Ochrona od porażeń wg Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r 107 BIBLIOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

Procedura. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EF-P01. Warszawa, listopad 2015 r.

Procedura. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EF-P01. Warszawa, listopad 2015 r. Procedura identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2015 r. Procedura identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociqgow

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY W POBLIŻU NAPIĘCIA

INSTRUKCJA PRACY W POBLIŻU NAPIĘCIA Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 5/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku INSTRUKCJA PRACY W POBLIŻU NAPIĘCIA wydanie piąte z dnia 1 października 2018 roku Spis treści 1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.

Wytyczne. w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. Wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. PH-DY-W02. Warszawa, Marzec 206 r. Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA:

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Strona: 2/74

INSTRUKCJA Strona: 2/74 INSTRUKCJA Strona: 2/74 Spis treści 1. CELE INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. TERMINOLOGIA... 3 4. OPIS... 7 4.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 7 4.2. KWALIFIKACJE I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 10.08.2015 r. Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

a) zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci:

a) zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci: Kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć teoretycznych) Rodzaj nadawanych uprawnień: eksploatacja Zakres uprawnień: a. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC POD NAPIĘCIEM PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH EOP

ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC POD NAPIĘCIEM PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH EOP Załącznik do procesu Przygotowanie realizacji prac planowych, doraźnych i awaryjnych w megaprocesie Zarządzanie pracami na sieci ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC POD NAPIĘCIEM PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla remontowanego budynku

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla remontowanego budynku SPIS ZAWARTOŚCI 1. Wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla remontowanego budynku 1.1. Zakres stosowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Osoby upoważnione do opracowania instrukcji

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do umowy nr./2019

Załącznik nr 9 do umowy nr./2019 Załącznik nr 9 do umowy nr./2019 POROZUMIENIE NR /2019 z dnia...2019 r. o współpracy w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienie koordynatora do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa Załącznik do Zarządzenia nr 82/2016 Prezesa Zarządu z dnia 17 października 2016 roku Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa Właściciel Procesu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Załącznik nr 4 do umowy INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Wykonawca spoza struktury Komendy Portu Wojennego Świnoujście: /nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Data wpływu:......... (F-ra)... Data wpłaty: :......... Nr ewidencyjny D /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie

Bardziej szczegółowo

Strona: 2/37 I/DB/B/20/2013

Strona: 2/37 I/DB/B/20/2013 Strona: 2/37 Spis treści: DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 DZIAŁ II DEFINICJE... 4 DZIAŁ III POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC... 7 DZIAŁ IV ZASADY ORGANIZACJI PRACY PRZY URZĄDZENIACH

Bardziej szczegółowo

Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp... 91

Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp... 91 Ewidencja poleceń pisemnych....................... 61 Polecenie wykonania pracy........................ 62 Ewidencja sprzętu dielektrycznego.................... 68 Ramowy wykaz robót budowlanych, przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa zamówienia Przegląd urządzeń elektroenergetycznych SN i NN w tłoczniach gazu Oddziału w Rembelszczyźnie. 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przegląd

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ Nr.../../20.*

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ Nr.../../20.* Zakład:.... Wewn. komórka org: Strona 1 z 5 Załącznik Nr 14a do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem Nr 4/2011DG z dnia 2011.04.29...., dnia... PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ Nr.../../20.* przekazania obiektu do wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 576 Poz. 6 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Technik urządzeń sanitarnych (311209)

Technik urządzeń sanitarnych (311209) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik urządzeń sanitarnych (311209) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8; B.9; B.27 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Organizator: Centrum Szkoleniowe Data: 11 września 2015r. Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. dla postępowania nr Z2/297129

Załącznik nr 1 do SIWZ. dla postępowania nr Z2/297129 Załącznik nr 1 do SIWZ dla postępowania nr Z2/297129 pn. Świadczenie usług inspektora nadzoru branży budowlanej do realizacji prac rozbiórkowych oraz przygotowania placu budowy na terenach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo