SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne"

Transkrypt

1 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu niniejszego dokumentu bez zgody Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. jest zabronione

2 Rozdzielnik procedury Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ SYSTEM S.A. egzemplarz archiwalny Dyrektor Oddziału w Gdańsku Dyrektor Oddziału w Poznaniu Dyrektor Oddziału w Rembelszczyźnie Dyrektor Oddziału w Świerklanach Dyrektor Oddziału w Tarnowie Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 2/ Stron 32

3 Spis treści Lp. Tytuł rozdziału strona 1 Cel procedury 6 2 Przedmiot i zakres procedury 6 3 Definicje 6 4 Odpowiedzialność i uprawnienia 8 5 Przygotowanie i wykonywanie prac gazoniebezpiecznych Warunki ogólne Czynności przygotowawcze Rozpoczęcie prac Prowadzenie prac gazoniebezpiecznych Wymagania BHP, ppoż., i ochrony środowiska w zakresie prowadzenia prac gazoniebezpiecznych Zakończenie prac gazoniebezpiecznych Ewidencjonowanie wydanych poleceń i wykonanych prac gazoniebezpiecznych. 6 Informacje dodatkowe 16 7 Dokumenty związane i powołane 16 8 Załączniki Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 3/ Stron 32

4 Tabela zmian Lp. Zmiana dotyczy strona / punkt Przed zmianą Treść Po zmianie Data wprowadzenia zmiany Uwagi roczny harmonogram Ustalenia z czynności narady SESP trzeci odnośnik eksploatacyjnych 2, Na końcu punktu dodano zdanie Dodano nowy punkt (dawny pkt. 5.8) 5.8 Przeniesiony do pkt Dodano nowy załącznik Z.-10 Z.-01 Pkt 10 Nowa treść Z.-01 Dawniej Pkt 11, Po zmianie pkt. 12 Z.-01 Dawniej Pkt 11, Po zmianie pkt. 12 Z.-04 Lp Z.-05 Pkt. 2 Z.-05 Pkt. 21 Dodano nowy punkt Wykaz numerów telefonów Uzgodnienia takie należy dołączyć do oryginału polecenia Realizacja prac gazoniebezpiecznych przez wykonawców zewnętrznych Wymaga/nie wymaga* uzgodnienia z OGP GAZ-SYSTEM S.A. Uzgodnił: Imię i nazwisko podpis Odbiór zadań inwestycyjnych i remontowych, rozruch i przekazanie do eksploatacji obiektu sieci przesyłowej Arkusz meldunków o dopuszczeniu do prac, przerwania pracy i zakończeniu pracy gazoniebezpiecznej Wymaga/nie wymaga* uzgodnienia z Działem Inwestycji i Remontów. Inspektor: Imię i nazwisko podpis Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy gazoniebezpiecznej Zweryfikowano nazwy czynności w zakresie procedury P.02.O.21 Rozruch obiektu sieci przesyłowej Pobór próbek gazu do analizy Cały dokument Służba BHP Dział BHP Ustalenia z narady SESP 2, Ustalenia z narady SESP 2, Ustalenia z narady SESP 2, Ustalenia z narady SESP 2, Ustalenia z narady SESP 2, Ustalenia z narady SESP 2, Ustalenia z narady SESP 2, Uzupełnione przez PE Ustalenia z narady SESP 2, Ustalenia z narady SESP 2, Zmiana schematu organizacyjnego Spółki Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 4/ Stron 32

5 13 Cały dokument Dział Ochrony (ds. ppoż b) Dział Ochrony Przeciwpożarowej Na końcu dodano Arkusz z podpisami pracowników realizujących prace objęte poleceniem przedstawia przed rozpoczęciem prac Dopuszczającemu (jeśli został wyznaczony) do wglądu pod kątem kompletności wpisów Zmiana schematu organizacyjnego Spółki Ustalenia z narady SESP 26, Dodano punkt h) przy pomocy Arkusza, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-10 prowadzi rejestr meldunków o przerwaniu i zakończeniu prac Ustalenia z narady SESP 26, a) wskazuje Nadzorującemu prace ogólne zagrożenia i warunki ruchowe występujące w miejscu prowadzenia prac wskazuje Nadzorującemu prace ogólne zagrożenia i warunki ruchowe występujące w miejscu prowadzenia prac oraz sprawdza wpisy w Arkuszu składu zespołu realizującego prace (załącznik nr Z.-02) potwierdzające zapoznanie pracowników z Poleceniem, występującymi zagrożeniami i zasadami bezpiecznego wykonania prac, Ustalenia z narady SESP 26, d) 18 Z Z.-04 Zmiana numerów instrukcji tłoczniowych 20 Z.-05 wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy I.02.T.01.02, I.02.T.01.03, I.02.T.01.04, I.02.T.01.05, I.02.T.01.06, wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy i potwierdza to wpisem w Arkuszu, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-10 I.02.S Pobieranie próbek gazu I.02.T.01.01, I.02.T.01.03, I.02.T.01.05, I.02.T.01.02, I.02.T.01.04, Zmniejszenie o 1 numerów instrukcji tłoczniowych Z.-10 Nowa zawartość załącznika Z.-05 I.02.T Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru Usunięto z wykazu Ustalenia z narady SESP 26, Ustalenia z narady SESP 26, Wynik usunięcia z bloku tłoczniowego instrukcji I.02.T.01.01dot. emisji CO2 Wynik usunięcia z bloku tłoczniowego instrukcji I.02.T.01.01dot. emisji CO2 Ustalenia z narady SESP 26, Wniosek nr C/02/2014 Pionu BHP zatwierdzony przez Dyr. PE Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 5/ Stron 32

6 1. Cel procedury Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. jednolitych metod postępowania przy organizacji i wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych, tak, aby procesy te były prowadzone w sposób bezpieczny, technicznie poprawny, uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury są zasady organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego gazu ziemnego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. Zakresem procedury objęte są wszystkie prace eksploatacyjne uznane za prace gazoniebezpieczne. 3. Definicje W niniejszej procedurze stosuje się następujące określenia i zwroty: Atmosfera wybuchowa Dopuszczający Dyspozytor Instrukcja wykonania prac Instrukcja zabezpieczeń Kierownik zakładu Koordynator Obiekt technologiczny ODG Odpowiedzialny za eksploatację Mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą nie spaloną mieszaninę. Osoba wyznaczona przez Odpowiedzialnego za eksploatację, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Pracownik Oddziałowej Dyspozycji Gazu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pełniący dyżur dyspozytorski. Dokument opisujący czynności oraz technologię wykonania pracy gazoniebezpiecznej. Dokument opisujący czynności oraz środki techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wykonania pracy gazoniebezpiecznej. Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. lub Wykonawcy zewnętrznego. Osoba wyznaczona przez Odpowiedzialnego za eksploatację w przypadku: a) jednocześnie go wykonywania prac w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, b) równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac gazoniebezpiecznych, posiadający świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Budynek lub budowla wraz z pomieszczeniami technologicznymi związane z funkcjonowaniem sieci gazowych usytuowane na wydzielonym terenie. Oddziałowa Dyspozycja Gazu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Pracownik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny z racji zajmowanego stanowiska za eksploatację Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 6/ Stron 32

7 Operator sieci gazowej Nadzorujący Pomieszczenie technologiczne Poleceniodawca Prace gazoniebezpieczne Prace gazoniebezpieczne awaryjne Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne Prace gazoniebezpieczne nietypowe Przerwa w pracy Służby eksploatacyjne Świadectwo kwalifikacyjne Urządzenie technologiczne Wykonawca zewnętrzny obiektów sieci przesyłowej, na których będą prowadzone prace gazoniebezpieczne, posiadający świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Osoba wyznaczona przez Poleceniodawcę do kierowania pracami gazoniebezpiecznymi, posiadająca świadectwo kwalifikacje na stanowisku dozoru. Pomieszczenie z urządzeniami i instalacjami technologicznymi, w którym przebiegają procesy związane z przesyłaniem i dystrybucją gazu ziemnego. Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona do wydawania poleceń na wykonanie prac gazoniebezpiecznych, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Prace szczególnie niebezpieczne w zrozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywane na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych, napełnionych lub napełnianych gazem ziemnym oraz opróżnianych z gazu ziemnego, podczas których może dojść do wypływu gazu ziemnego powodującego zagrożenie życia zdrowia ludzkiego, wybuchu lub pożaru. Prace związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, mienia oraz związane z usuwaniem awarii sieci gazowej. Prace określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci operatora sieci gazowej, wykonywane przez wyznaczonych pracowników. Pozostałe prace gazoniebezpieczne nie będące pracami eksploatacyjnymi lub awaryjnymi. Przerwa w wykonywaniu pracy nie związana z technologią, wynikająca z innych uwarunkowań zewnętrznych. Służby jednostek organizacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. i wykonawców zewnętrznych w skład których wchodzą osoby posiadające wymagane świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Dokument uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku: - EKSPLOATACJI - DOZORU Urządzenie, w którym następuje podwyższanie lub redukcja ciśnienia, regulacja ciśnienia, regulacja, pomiar lub uzdatnianie gazu ziemnego. Organizacja lub firma zewnętrzna, dysponująca pracownikami z wymaganymi niniejszą procedurą kwalifikacjami oraz odpowiednimi środkami technicznymi do wykonania zakresu prac określonych w umowach/zleceniach z nimi podpisanych. Zespół Minimum dwie osoby wykonujące prace gazoniebezpieczne, Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 7/ Stron 32

8 pracowników z których przynajmniej jedna posiada uprawnienia dozorowe. 4. Odpowiedzialność i uprawnienia Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Dyrektorzy, Kadra Kierownicza oraz pracownicy Oddziałów GAZ - SYSTEM S.A, a także wykonawcy zewnętrzni realizujący prace na rzecz GAZ - SYSTEM S.A. odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury. 5. Przygotowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych 5.1 Warunki ogólne dzielimy na: niewymagające pisemnego polecenia: prace awaryjne, czynności ruchowe związane ze zmianą stanu pracy armatury odcinającej, ruchową zmianą parametrów pracy obiektu, realizowane na polecenie służb dyspozytorskich CDG i ODG wymagające pisemnego polecenia: prace nietypowe, prace eksploatacyjne Prace, o których mowa w punkcie można prowadzić tylko na podstawie polecenia pisemnego. Wzór polecenia pisemnego pracy gazoniebezpiecznej stanowi załącznik nr Z.-01 do niniejszej procedury Załącznikami do pisemnego polecenia na prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne są: instrukcja zabezpieczeń (wzór instrukcji stanowi załącznik nr Z.-09 do niniejszej procedury), arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy gazoniebezpiecznej (wzór arkusza stanowi załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury), Załącznikami do pisemnego polecenia na prace gazoniebezpieczne nietypowe są: instrukcja wykonania prac wynikających z polecenia, schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny miejsca pracy, harmonogram wykonywania planowanej pracy; harmonogram dla kilku firm uczestniczących w jednym zadaniu powinien być jeden podpisany/uzgodniony przez wszystkie firmy, instrukcja zabezpieczeń, której wzór stanowi załącznik nr Z.-09 do niniejszej procedury, arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy gazoniebezpiecznej (wzór arkusza stanowi załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury), arkusz do pomiaru stężenia metanu i tlenu (wzór arkusza stanowi załącznik nr Z.-03 do niniejszej procedury) mogą wykonywać jedynie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji gazowych (w zależności od funkcji) Osoby uczestniczące w procesie organizacji i wykonania prac gazoniebezpiecznych na polecenie pisemne. - Poleceniodawca - Odpowiedzialny za eksploatację Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 8/ Stron 32

9 - Nadzorujący prace - Koordynator - Dopuszczający UWAGA: Zabronione jest łączenie funkcji Poleceniodawcy z funkcją Nadzorującego prace oraz funkcji Dopuszczającego z funkcją Nadzorującego prace należy wykonywać w zespole co najmniej dwuosobowym, w celu zapewnienia asekuracji W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych przez więcej niż jeden zespół lub w miejscu gdzie wykonywane są prace przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców Odpowiedzialny za eksploatację wyznacza Koordynatora W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych mających wpływ na ruch i eksploatacje systemu przesyłowego, Odpowiedzialny za eksploatację może wyznaczyć Dopuszczającego na obiektach sieci przesyłowej eksploatowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. mogą być przygotowywane i wykonywane przez własne służby eksploatacyjne GAZ - SYSTEM S.A. lub przez wykonawców zewnętrznych w ramach podpisanych umów/zleceń Wykazy prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych, nietypowych i awaryjnych stanowią odpowiednio załączniki nr Z.-04, Z.-05 i Z.-06 do niniejszej procedury należy prowadzić w sposób technicznie poprawny, zapewniający bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczny dla mienia i środowiska. 5.2 Czynności przygotowawcze Wydanie polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej. Zakres czynności osób funkcyjnych Poleceniodawca. a) wydaje polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej b) wyznacza Nadzorującego wykonanie pracy oraz określa zakres prac Odpowiedzialny za eksploatację: a) zatwierdza polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej, b) wyznacza Koordynatora/Dopuszczającego Nadzorujący prace: a) rozeznaje zakres pracy wg dokumentacji projektowej, technologiczno - ruchowej, podkładów geodezyjnych, b) identyfikuje w terenie (w przypadku prac sieciowych) lub na terenie obiektu technologicznego istotne elementy związane z organizacją pracy i potrzebnymi środkami technicznymi, c) dokonuje ustaleń na temat przygotowania sieci lub instalacji do robót, d) przygotowuje i sporządza pisemne polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej, e) posiada lub opracowuje instrukcje wykonania prac, instrukcje zabezpieczeń, schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny Koordynator (jeżeli wyznaczono): a) ustala harmonogram prac uwzględniający zadania wszystkich zespołów pracowników Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 9/ Stron 32

10 b) ustala zasady współpracy, w szczególności sposoby informowania, komunikowania się poszczególnych zespołów wykonujących prace oraz sposoby postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wymagającej pisemnego polecenia wraz z załącznikami należy przedłożyć w Dziale Ochrony Przeciwpożarowej i w Dziale BHP w celu zaopiniowania Instrukcji zabezpieczeń Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wraz z złącznikami należy złożyć do uzgodnienia z ODG co najmniej na cztery dni przed planowanym terminem realizacji prac. Jeśli wykonanie pracy ma wpływ na ruch systemu i/lub warunki dostawy/odbioru paliwa gazowego należy dotrzymać terminu zgodnego z IRiESP W uzasadnionych przypadkach za zgodą Odpowiedzialnego za eksploatację dopuszcza się opiniowanie i uzgadnianie poleceń na prace gazoniebezpieczne za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Uzgodnienia takie należy dołączyć do oryginału polecenia W przypadku prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych oraz nietypowych w trakcie uzgadniania polecenia służba ODG nadaje nr rejestru Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację upoważnionych do uzgadniania i zatwierdzania poleceń pisemnych na prace gazoniebezpieczne prowadzi oraz aktualizuje Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Kopia wykazu, po każdej zmianie, przekazywana jest do ODG. Wzór wykazu stanowi załącznik nr Z.P.02.G do niniejszej procedury Wykaz osób upoważnionych do opiniowania instrukcji zabezpieczeń w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej prowadzi Sekretariat Pionu BHP i PPOŻ. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Wykaz przekazywany jest do Koordynatorów ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej w Oddziałach. 5.3 Rozpoczęcie prac Zakres czynności osób funkcyjnych Nadzorujący prace a) powiadamia ODG i użytkownika obiektu gazowniczego (jeżeli nie wyznaczono Koordynatora lub Dopuszczającego) o gotowości do przystąpienia do prac. b) informuje wykonujących prace o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac, fakt przekazania informacji należy udokumentować w Arkuszu, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury. Arkusz z podpisami pracowników realizujących prace objęte poleceniem przedstawia przed rozpoczęciem prac Dopuszczającemu (jeśli został wyznaczony) do wglądu pod kątem kompletności wpisów. c) określa sposób i kolejność wykonywania poszczególnych czynności oraz rozdzielić funkcje w brygadzie, d) sprawdza sprzęt i urządzenia przeznaczone do wykonania pracy oraz sprzęt ochrony indywidualnej i ppoż., e) dopilnowuje właściwego zabezpieczenia robót, rozstawienia sprzętu, narzędzi i środków ochrony, f) sprawdza funkcjonowanie środków łączności. g) wyznacza pracownika odpowiedzialnego za monitoring stężenia metanu i tlenu w miejscu pracy, h) przy pomocy Arkusza, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-10 prowadzi rejestr meldunków o przerwaniu i zakończeniu prac. Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 10/ Stron 32

11 Koordynator (jeżeli wyznaczono): a) zapewnia współpracę zespołów w przypadku równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac gazoniebezpiecznych oraz innych prac wykonywanych w tym samym miejscu, b) kontroluje i stwierdza stan przygotowania miejsca pracy, c) powiadamia Nadzorującego prace o gotowości do przystąpienia do prac, d) wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy Dopuszczający (jeżeli wyznaczono): a) wskazuje Nadzorującemu prace ogólne zagrożenia i warunki ruchowe występujące w miejscu prowadzenia prac oraz sprawdza wpisy w Arkuszu składu zespołu realizującego prace (załącznik nr Z.-02) potwierdzające zapoznanie pracowników z Poleceniem, występującymi zagrożeniami i zasadami bezpiecznego wykonania prac, b) kontroluje i stwierdza stan przygotowania miejsca pracy w zakresie występujących warunków ruchowych, c) powiadamia Nadzorującego prace o gotowości do rozpoczęcia prac, d) wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy i potwierdza to wpisem w Arkuszu, którego wzór stanowi załącznik nr Z ODG może wstrzymać rozpoczęcie prac gazoniebezpiecznych, pomimo wcześniejszego uzgodnienia prac. 5.4 Prowadzenie prac gazoniebezpiecznych Zakres czynności osób funkcyjnych Poleceniodawca a) ma prawo kontrolować przebieg pracy gazoniebezpiecznej, b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy gazoniebezpiecznej Odpowiedzialny za eksploatacje a) ma prawo kontrolować przebieg pracy gazoniebezpiecznej, b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy gazoniebezpiecznej Nadzorujący prace a) organizuje i kieruje pracami gazoniebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki inżynierskiej w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla otoczenia i osób wykonujących pracę, b) stosuje się do ustaleń zawartych w poleceniu, c) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy gazoniebezpiecznej Koordynator (jeżeli wyznaczono) a) ma prawo do wydawania poleceń pracownikom wykonującym prace w miejscu wykonywania pracy gazoniebezpiecznej. b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy gazoniebezpiecznej, c) wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy po wystąpieniu przerwy w pracy Dopuszczający (jeżeli wyznaczono) a) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy gazoniebezpiecznej, b) wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy po wystąpieniu przerwy w pracy Realizacja prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych Realizacja prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych odbywa się zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach na realizację prac gazoniebezpiecznych Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 11/ Stron 32

12 eksploatacyjnych, których wykaz znajduje się w załączniku nr Z.-04 do niniejszej procedury eksploatacyjne powinny być dokumentowane w sposób umożliwiający określenie daty, miejsca oraz osób wykonujących te prace (protokoły z czynności eksploatacyjnych) Należy każdorazowo powiadomić ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych. Przy pracach trwających dłużej niż jeden dzień, należy każdego dnia powiadamiać ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac W przypadku prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych, które cechuje powtarzalność, na które są opracowane instrukcje Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP) lub instrukcje ruchu i eksploatacji, dopuszcza się ich wykonywanie na podstawie jednego polecenia, wystawionego na okres nie dłuższy niż 1 rok Dokumentowanie wyników pomiarów stężenia metanu i tlenu prowadzone jest w protokołach z wykonania czynności eksploatacyjnych SESP Prace eksploatacyjne wykonywane są na podstawie rocznego zatwierdzonego harmonogramu czynności eksploatacyjnych Realizacja prac gazoniebezpiecznych nietypowych Realizacja prac gazoniebezpiecznych nietypowych odbywa się zgodnie z poleceniem wykonania prac gazoniebezpiecznych nietypowych. Wykaz prac nietypowych znajduje się załączniku nr Z.-05 do niniejszej procedury Każdorazowo o rozpoczęciu i zakończeniu prac gazoniebezpiecznych nietypowych należy powiadomić ODG. Przy pracach trwających dłużej niż jeden dzień, należy każdego dnia powiadamiać ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac Realizacja prac gazoniebezpiecznych awaryjnych. Realizacja prac gazoniebezpiecznych awaryjnych odbywa się na podstawie polecenia ustnego, w trybie pilnym zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki opisanymi w procedurze P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia awaryjnego.. Wykaz prac awaryjnych znajduje się załączniku nr Z.-06 do niniejszej procedury Realizacja prac gazoniebezpiecznych przez wykonawców zewnętrznych realizowane przez Wykonawców zewnętrznych powinny być wykonywane na podstawie polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej wydanego w oparciu zawartą z nim umowę/zlecenie Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej powinno zostać uzgodnione z właściwą jednostką organizacyjną GAZ-SYSTEM S.A. Działem Eksploatacji Obiektów /Sieci. Polecenie wraz z załącznikami należy przedłożyć do uzgodnienia co najmniej 4 dni robocze przed planowanym terminem realizacji prac W przypadku zadań remontowych lub inwestycyjnych zakres prac określonych w poleceniu powinien potwierdzić podpisem Inspektor nadzoru GAZ- SYSTEM S.A. prowadzący zadania remontowe lub inwestycyjne. O koniczności uzyskania podpisu decyduje Odpowiedzialny za eksploatację Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej archiwizuje zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału wykazy Poleceniodawców wykonawców zewnętrznych. Kopia wykazu przekazywana jest do ODG. Wzór formularza stanowi załącznik nr Z.-07 do niniejszej procedury. W przypadku zmian listy osób lub wygaśnięcia ważności świadectw, przedstawiciele firmy zewnętrznej zobowiązani są do przekazania do GAZ- Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 12/ Stron 32

13 SYSTEM S.A. aktualnej wersji wykazu osób funkcyjnych, w celu zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału Instrukcja wykonania prac gazoniebezpiecznych nietypowych sporządzona przez Wykonawcę zewnętrznego podlega zatwierdzeniu przez Odpowiedzialnego za eksploatację. 5.5 Wymagania BHP, ppoż. i ochrony środowiska w zakresie prowadzenia prac gazoniebezpiecznych W czasie prowadzenia prac gazoniebezpiecznych należy przestrzegać wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. i ochrony środowiska określonych w odrębnych przepisach oraz zgodnie z poniższymi warunkami: a) przy prowadzeniu w pomieszczeniach prac z użyciem otwartego ognia, prace należy przerwać przy stężeniu gazu ziemnego przekraczającym 10% dolnej granicy wybuchowości (DGW), b) w przypadku stwierdzenia w wykopie stężenia gazu ziemnego powyżej 40% DGW nie wolno prowadzić prac z użyciem otwartego ognia, c) Nadzorujący decyduje o doborze i użyciu sprzętu ochrony indywidualnej na każdym etapie prowadzenia prac, d) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów, e) pracowników wykonujących roboty ziemne należy przeszkolić w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zagrożeń występujących przy wykonywaniu robót ziemnych oraz postępowania na wypadek uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, f) pracownicy obsługujący urządzenia technologiczne powinni przed dopuszczeniem do pracy zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzeń oraz ze schematami instalacji technologicznych, na których wyraźnie zaznaczono usytuowanie zaworów odcinających przepływ gazu, g) o ile zachodzi taka konieczność, ODG powiadamia o pracy gazoniebezpiecznej właściwe jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe (w zależności od oceny zagrożenia) oraz Policję i Państwową Straż Pożarną a pracę odnotowuje w rejestrze poleceń. Konieczność ww. powiadamiania określa w poleceniu wykonania pracy gazoniebezpiecznej Odpowiedzialny za eksploatacje, h) przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy ustalić usytuowanie uzbrojenia podziemnego w miejscu prowadzenia prac. Wymiary wykopu należy dostosować do rodzaju prac oraz liczby przebywających tam osób, i) przed przystąpieniem do prac w miejscach zagrożonych obecnością gazu ziemnego należy wykonać pomiary stężenia metanu i stężenia tlenu. Pomiary należy również wykonywać podczas prowadzenia prac, j) pracownicy przed przystąpieniem do prac w miejscach pracy zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej powinni być poinformowani o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac, k) pracowników eksploatacji i dozoru należy wyposażyć w odzież trudnopalną i nie gromadzącą ładunków elektrostatycznych, l) pracowników wykonujących prace stwarzające zagrożenie powstaniem pożaru należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, m) prace gazoniebezpieczne powinny być prowadzone przy zapewnieniu właściwego oświetlenia stanowisk pracy, n) przed rozpoczęciem prac polegających na demontażu metalowych elementów sieci gazowej napełnionej gazem ziemnym należy założyć połączenia Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 13/ Stron 32

14 zapewniające ciągłość elektryczną. W przypadku zastosowania w sieci gazowej ochrony katodowej, należy ją wyłączyć przed rozpoczęciem prac, o których mowa powyżej. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych na metalowych elementach sieci gazowej napełnionych gazem należy również wyłączyć stacje ochrony katodowej oddziaływujące na miejsce prowadzenia prac. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinna regulować instrukcja wykonania pracy gazoniebezpiecznej. o) w przypadku zagrożenia wystąpieniem metanu (przekroczenie 2% objętości metanu w powietrzu) lub niedoboru tlenu (poniżej 18%), podczas prowadzenia prac, w szczególności w wykopach, kanałach, zbiornikach, studzienkach związanych z remontami, naprawą gazociągów, usunięciem awarii, należy stosować odpowiednie do zagrożeń środki ochrony indywidualnej i sprzęt służący do asekuracji lub ewakuacji z zagrożonego obszaru (np. szelki bezpieczeństwa połączone z liną asekuracyjną), p) montaż rurowych elementów sieci gazowej powinien odbywać się w sposób niedopuszczający do niekontrolowanego przemieszczania się rur, sprzętu, urządzeń oraz skarp i zabezpieczeń wykopu. Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników w wykopie podczas opuszczania do niego rurowych elementów sieci gazowej. q) podczas napełniania elementów sieci gazowej i urządzeń technologicznych gazem ziemnym inne prace na tych elementach należy wstrzymać, r) wylot przewodu odpowietrzającego odcinek sieci gazowej powinien być wyprowadzony poza strefę przebywania osób na wysokość co najmniej 3 m nad poziom terenu oraz odpowiednio obciążony i utwierdzony. Odpowietrzenie odcinka sieci gazowej należy dążyć aby było prowadzone bezpiecznie najlepiej przez kolumnę upustową. Dla wylotu przewodu odpowietrzającego odcinek sieci gazowej lub wylotu kolumny upustowej należy wyznaczyć strefę zagrożoną wybuchem. Niedopuszczalne jest odpowietrzanie i opróżnianie elementów sieci gazowej podczas wyładowań atmosferycznych, s) w razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrożeń podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych, prace powinny zostać przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniającej bezpieczeństwo, miejsce pracy zabezpieczone oraz powiadomione służby ODG. O ponownym przystąpieniu do prac decyduje Nadzorujący lub Koordynator/Dopuszczający jeżeli został wyznaczony, t) przy wykonywaniu prac zabronione jest: 1) zmiana zakresu prac i miejsca określonego w poleceniu bez zgody Poleceniodawcy, 2) dokonywanie zmian położenia napędów, aparatury i armatury odcinającej, użytej do przygotowania miejsca pracy, usuwanie ogrodzeń, osłon, barier, zaślepek i tablic ostrzegawczych, jeżeli nie wynika to z technologii wykonania prac. Jeżeli to konieczne należy stosować zabezpieczenia czasowe, u) w razie konieczności opuszczenia miejsca pracy przez Nadzorującego, wykonywanie prac powinno być przerwane, zespół pracowników wyprowadzony z miejsca pracy, a miejsce pracy odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. O ponownym przystąpieniu do prac decyduje Nadzorujący lub Koordynator/ Dopuszczający jeżeli został wyznaczony Dział BHP uprawniony jest do: a) prowadzenia kontroli prac gazoniebezpiecznych pod kątem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, b) wystąpienia do Nadzorującego pracami gazoniebezpiecznymi o usunięcie stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 14/ Stron 32

15 c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób, d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób, e) wnioskowania do Nadzorującego prace z powiadomieniem osoby odpowiedzialnej za eksploatację o niezwłoczne wstrzymanie pracy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób Służby ds. ppoż. uprawnione są do: a) prowadzenia w ramach prac gazoniebezpiecznych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz doraźnych przeglądów stanowisk pracy, sprzętu i urządzeń pożarniczych, b) wystąpienia do Nadzorującego prace gazoniebezpieczne o wstrzymanie prac stwarzających zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego. 5.6 Zakończenie prac gazoniebezpiecznych Zakres czynności osób funkcyjnych Poleceniodawca przyjmuje meldunek o zakończeniu pracy gazoniebezpiecznej Odpowiedzialny za eksploatację przyjmuje meldunek o zakończeniu pracy gazoniebezpiecznej Nadzorujący prace a) składa meldunki do ODG o zakończeniu prac (w przypadku gdy nie wyznaczono Koordynatora), b) składa meldunek do Poleceniodawcy i Odpowiedzialnego za eksploatację o zakończeniu prac Koordynator (jeżeli wyznaczono) składa meldunek do ODG o zakończeniu prac W przypadku niewykonania pełnego zakresu prac, przerwania prac przewidzianych poleceniem, Nadzorujący prace gazoniebezpieczne fakt przerwania prac odnotowuje w Meldunku o przebiegu prac (część II Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej) W przypadku prac eksploatacyjnych Nadzorujący prace fakt zakończenia prac odnotowuje w Meldunku o przebiegu prac W przypadku niewykonania pełnego zakresu prac Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym za eksploatację i ODG decyduje o podjęciu dalszych działań. 5.7 Ewidencjonowanie wydanych poleceń i wykonanych prac gazoniebezpiecznych Służby ODG prowadzą Oddziałowy rejestr prac gazoniebezpiecznych realizowanych przez pracowników OGP jak i przez Wykonawców zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr Z.-08 do niniejszej procedury. Dopuszcza się możliwość prowadzenia ww. rejestru przy pomocy aplikacji komputerowej TelNote (z uwzględnieniem wszystkich danych zawartych w formularzu Rejestr poleceń prac gazoniebezpiecznych - Z.-08) Polecenia pisemne wraz z załącznikami oraz Rejestr poleceń prac gazoniebezpiecznych należy przechowywać przez okres 5 lat od daty zakończenia pracy Dokumentacja pracy gazoniebezpiecznej, po zakończeniu prac trafia w oryginale do Odpowiedzialnego za eksploatację. W przypadku, gdy oryginał dokumentacji na prace Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 15/ Stron 32

16 gazoniebezpieczne pozostaje u Poleceniodawcy, do Odpowiedzialnego za eksploatację powinna trafić kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Poleceniodawcę. 6. Informacje dodatkowe 6.1 Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogą być wprowadzone zgodnie z procedurą P Procedury i instrukcje forma oraz zawartość. 6.2 Skuteczność działań opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrolę przestrzegania procedury prowadzi się w drodze audytów wewnętrznych zgodnie z procedurą P.01.8,2.2 Audyt wewnętrzny SESP. 7. Dokumenty związane i powołane 7.1. Procedury i instrukcje P Procedury i instrukcje - forma oraz zawartość. P Audyt wewnętrzny SESP. P Niezgodności eksploatacyjne. P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia awaryjnego. Instrukcje eksploatacyjne zawarte Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 8. Załączniki Z.-01: Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej. Z.-02: Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy gazoniebezpiecznej. Z.-03: Arkusz do odnotowania pomiarów stężenia metanu i tlenu w miejscu pracy. Z.-04: Wykaz prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych. Z.-05: Wykaz prac gazoniebezpiecznych nietypowych. Z.-06: Wykaz prac gazoniebezpiecznych awaryjnych. Z.-07: Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację Z.-08: Rejestr poleceń prac gazoniebezpiecznych. Z.-09: Instrukcja Zabezpieczeń wzór Z.-10: Arkusz meldunków o dopuszczeniu do prac, przerwania pracy i zakończeniu pracy gazoniebezpiecznej Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 16/ Stron 32

17 Załącznik Nr Z.-01 Nr w rejestrze ODG (Jednostka organizacyjna Zakładu) POLECENIE WYKONANIA PRACY GAZONIEBEZPIECZNEJ Nr.. z dnia. I. Opis pracy gazoniebezpiecznej oraz osoby uczestniczące w jej wykonaniu 1. Rodzaj pracy gazoniebezpiecznej i forma jej wykonania: Rodzaj pracy gazoniebezpiecznej Forma wykonania pracy gazoniebezpiecznej eksploatacyjna * nietypowa* Wykonawca zewnętrzny* Pracownicy Zakładu* 2. Miejsce pracy (obiekt, instalacja, urządzenie): Krótki opis pracy gazoniebezpiecznej:. 4. Instrukcja wykonania prac: (Nr instrukcji SESP lub indywidualne instrukcje eksploatacji dla pracy gazoniebezpiecznej eksploatacyjnej, dla pracy gazoniebezpiecznej nietypowej sporządzić i załączyć instrukcję szczegółową wykonania prac) 5. Opis i sposób zamknięcia gazu i oznakowania armatury gazowej Planowana data i godzina rozpoczęcia pracy:.., godzina Planowana data i godzina zakończenia pracy:., godzina Osoby biorące udział w przygotowaniu, wykonaniu i zakończeniu prac: Nadzorujący prace:... (Imię i nazwisko Dopuszczający wyznaczam/ nie wyznaczam * :... (Imię i nazwisko) Koordynator wyznaczam/ nie wyznaczam * :... ( Imię i nazwisko) 9. Prace uzgodniono z ODG: (Imię i nazwisko) podpis Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 17/ Stron 32

18 10. Wymaga/nie wymaga* uzgodnienia z Działem Inwestycji i Remontów. Inspektor: Imię i nazwisko podpis 11. Wykaz numerów telefonów Pogotowie ratunkowe 999/112 Państwowa Straż Pożarna 998/112 Policja 997/112 ODG Gazowe Pogotowie Techniczne Poleceniodawca Odpowiedzialny za eksploatację Nadzorujący Dopuszczający ** Koordynator ** Inspektor nadzoru** Służba bhp wykonawcy Dział BHP GAZ SYSTEM SA Dział Ochrony Przeciwpożarowej GAZ-SYSTEM S.A. 12. Załączniki do polecenia (zaznaczyć właściwe): Instrukcja wykonania prac gazoniebezpiecznych (zaznaczyć, jeżeli w pkt. 4 nie podano nr instrukcji SESP lub indywidualna instrukcja eksploatacji obiektu) Szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urządzeń z zaznaczonym miejscem odcięcia dopływu gazu Instrukcja zabezpieczeń Harmonogram wykonania prac Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy gazoniebezpiecznej Arkusz meldunków o dopuszczeniu do prac, przerwania pracy i zakończeniu pracy gazoniebezpiecznej Arkusz do odnotowania pomiarów stężenia metanu i tlenu w miejscu pracy Świadectwo kalibracji urządzenia do pomiarów stężenia metanu i tlenu w przypadku prac realizowanych przez Wykonawców zewnętrznych Inne załączniki (wymienić).. Polecenie sporządził: Imię i nazwisko podpis Poleceniodawca: (Imię i nazwisko, podpis) Odpowiedzialny za eksploatację: (Imię i nazwisko, podpis) * niepotrzebne skreślić ** jeżeli wyznaczono Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 18/ Stron 32

19 13. Oświadczenia pracowników (wypełnić przed rozpoczęciem pracy) Oświadczam, że zapoznałem się z poleceniem i jestem przygotowany do wykonania poleconych mi prac: Nadzorujący prace:... (Imię i nazwisko) (podpis) Dopuszczający: :. (Imię i nazwisko) (podpis) Koordynator:. (Imię i nazwisko) (podpis) Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 19/ Stron 32

20 II. Meldunek o przebiegu prac 1. Prace rozpoczęto dnia. o godz.:. 2. Prace nie rozpoczęto, przerwano, zakończono* dnia.. o godz.:. 3. Prace wykonano w pełnym zakresie: tak/ nie* 4. Przyczyny nie rozpoczęcia prac/nie wykonania pełnego zakresu prac*- sposób zabezpieczenia O przerwaniu/zakończeniu* prac powiadomił... ODG w dniu..., (Imię i nazwisko Nadzorującego prace, Dopuszczającego, Koordynatora*) o godzinie:.... zgłoszenie przyjął:.. (Imię i nazwisko dyspozytora ODG przyjmującego zgłoszenie) 6. Rodzaj podjętych działań w celu wykonania pełnego zakresu prac (wypełniamy w przypadku wykonania niepełnego zakresu prac): 7. Meldunek o zakończeniu prac przyjęli: Poleceniodawca: (Imię i nazwisko, podpis) Odpowiedzialny za eksploatację: (Imię i nazwisko, podpis) * niepotrzebne skreślić Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 20/ Stron 32

21 Załącznik Nr Z.-02 Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy gazoniebezpiecznej Nr... (wypełnić w dniu rozpoczęcia pracy) Oświadczam, że zapoznałem się z poleceniem, zostałem poinformowany o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia i wykonania prac. Lp. Imię i nazwisko Nr świadectwa Podpis Kwalifikacji * Data pracownika * - dotyczy pracowników Wykonawcy zewnętrznego Informacje przekazał: Imię i nazwisko. podpis Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 21/ Stron 32

22 Załącznik Nr Z.-03 Załącznik do polecenia nr z dnia Arkusz do odnotowania pomiarów stężenia metanu i tlenu w miejscu pracy W przypadku pomiaru ciągłego wpisać pomiar ciągły oraz informację o ewentualnych przekroczeniach progów alarmowych. Zawartość Zawartość Miejsce Nazwisko wykonującego Data Godzina metanu tlenu Podpis pomiaru pomiar [%] [%] pomiar stężenia metanu wykonano urządzeniem typ:... nr:... pomiar stężenia tlenu wykonano urządzeniem typ:... nr:... Uwagi: Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 22/ Stron 32

23 Załącznik Nr Z.-04 Wykaz prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych Lp. Numer dokumentu Praca eksploatacyjna 1 P.02.O.24 Przegląd i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej 2 P.02.O.24 Sprawdzenie pełne układu pomiarowego 3 P.02.O.24 Wymiana urządzenia pomiarowego 4 P.02.O.24 Sprawdzenie poprawności działania sterowników programowalnych PLC 5 I.02.S Kontrola stacji gazowej 6 I.02.S Przegląd urządzeń redukcyjno - zabezpieczających na ciągu redukcyjnym 7 I.02.S Przegląd filtrów, filtroseparatorów, filtropodgrzewaczy, podgrzewaczy gazu 8 I.02.S Przegląd przewodu awaryjnego 9 I.02.S Przegląd urządzeń na ciągu paliwowym do kotłowni 10 I.02.S Zmiana pracy ciągów redukcyjnych 11 I.02.S Kontrola nawanialni 12 I.02.S Regulacje nawanialni 13 I.02.S Przegląd nawanialni 14 I.02.S Pomiary stężenia THT w gazie 15 I.02.S Napełnianie i opróżnianie zbiorników THT 16 I.02.S Pobieranie próbek gazu 17 I.02.G Kontrola trasy i części nadziemnych gazociągu 18 P.02.O.18 Konserwacja kolumn wentylacyjnych i upustowych 19 P.02.O.07 Przygotowanie urządzeń do czynności dozorowych 20 P.02.O.07 Rewizje wewnętrzne i zewnętrzne urządzeń ciśnieniowych 21 P.02.O.07 Próby ciśnieniowe urządzeń dozorowych 22 P.02.O.08 Opróżnianie odwadniaczy zamontowanych w sieci gazowej i transport kondensatu 23 P.02.O.06 Kontrola wzrokowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 24 P.02.O.06 Kontrola szczegółowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 25 P.02.O.17 Przegląd kotłowni i automatyki kotłowni 26 P.02.O.17 Konserwacja kotłowni i instalacji grzewczej 27 P.02.O.27 Obsługa systemu detekcji gazu wybuchowego 28 P.02.O.27 Przegląd systemu detekcji gazu wybuchowego 29 P.02.O.21 Sprawdzenie szczelności zamknięcia i działania armatury 30 P.02.O.21 Sprawdzenie działania napędów i systemów sterowania armatury 31 P.02.O.21 Konserwacja armatury 32 P.02.O.21 Konserwacja napędów i systemów sterowania armatury 33 P.02.O.21 Przegląd armatury 34 P.02.O.21 Przegląd napędów armatury 35 P.02.O.21 Przegląd systemów sterowania armatury 36 P.02.O.18 Konserwacja budynków, kontenerów, obudów i pomieszczeń 37 I.02.T Obsługa agregatu sprężarkowego 38 I.02.T Obsługa instalacji technologicznych tłoczni i osuszalni gazu 39 I.02.T Obsługa instalacji pomocniczych tłoczni i osuszalni gazu 40 I.02.T Obsługa instalacji wykrywania i gaszenia pożaru 41 I.02.T Obsługa systemu sterowania i nadzoru Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 23/ Stron 32

24 Załącznik Nr Z.-05 Wykaz prac gazoniebezpiecznych nietypowych na wykonanie których wymaga się wydawania polecenia jednorazowego wg załącznika Nr Z.-01 L.p. Nr procedury/ Prace opisane procedurami i instrukcjami SESP instrukcji 1 I.02.G Czyszczenie gazociągu tłokami 2 P.02.O.12 Rozruch obiektu sieci przesyłowej 3 P.02.O.16 Wyłączenie obiektu sieci przesyłowej z eksploatacji 4 I.02.S Uruchomienie i stałe zatrzymanie stacji gazowej 5 I.02.T Przegląd agregatu sprężarkowego 6 I.02.T Przegląd instalacji technologicznych oraz pomiarowni gazu 7 I.02.T Przegląd instalacji technologicznej osuszalni gazu 8 I.02.T Przegląd systemu sterowania i nadzoru 9 I.02.T Przegląd systemu wentylacji 10 I.02.T Przegląd instalacji chłodzenia agregatów sprężarkowych 11 I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza 12 I.02.T Przegląd instalacji olejowej 13 I.02.T Przegląd sieci i instalacji cieplnych 14 I.02.T Przegląd systemu azotowania Prace nie opisane procedurami i instrukcjami SESP 15 Prace modernizacyjne i remontowe wykonywane na urządzeniach i układach technologicznych stacji gazowych, węzłów i tłoczni gazu, a w szczególności: Odgazowanie, odpowietrzanie, nagazowanie, sprawdzanie szczelności. Montaż i podłączenie do czynnej sieci przesyłowej rezerwowych układów zasilania oraz układów obejściowych, w tym wykonywanych metodą hermetyczną. Odłączenie i demontaż rezerwowych układów zasilania oraz układów obejściowych. Montaż i demontaż urządzeń i układów technologicznych na czynnych obiektach sieci przesyłowej z wykonaniem podłączenia do czynnej sieci gazowej, jak również bez wykonania podłączenia (w tym prace przygotowawcze). Montaż, demontaż, prace naprawcze i modernizacyjne urządzeń i układów technologicznych nawanialni gazu. Montaż, demontaż rur upustowych i wydmuchowych. Wymiana i naprawa izolacji rurociągów. Montaż, demontaż kotłów grzewczych wraz z odłączeniem/podłączeniem do czynnej sieci gazowej. )* Prace spawalnicze i uszczelniające 16 Odgazowanie, odpowietrzanie, nagazowanie części liniowej gazociągów przesyłowych i zespołów technologicznych. Montaż rur wydmuchowych i upustowych. 17 Przebudowy, włączenia, odłączenia, przełączenia, czynnej części liniowej gazociągów przesyłowych wraz z wykonaniem tymczasowych obejść, a w szczególności: Wstrzymanie/przywrócenie przepływu gazu na zespołach technologicznych. Wstrzymanie/przywrócenie przepływu gazu wykonywane metodą hermetyczną (TDW). Montaż i demontaż króćców TDW, urządzeń zamykających i obejść. Prace spawalnicze i montażowe na czynnych gazociągach i zespołach technologicznych. Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 24/ Stron 32

25 18 Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone na części liniowej gazociągów przesyłowych i zespołach technologicznych, a w szczególności: Montaż i demontaż armatury i orurowania. Prace montażowe wykonywane na czynnych gazociągach i zespołach technologicznych. )* 19 Diagnostyka gazociągu tłokami )* - tylko w przypadku gdy wykonywane są w strefie zagrożenia wybuchem Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 25/ Stron 32

26 Załącznik Nr Z.-06 Wykaz prace gazoniebezpiecznych awaryjnych awaryjne to wszystkie prace wymagające natychmiastowej interwencji służb eksploatacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska w tym w szczególności usuwanie: - nieszczelności powstałych na obiektach i urządzeniach technologicznych sieci przesyłowej, - awarii spowodowanych przez osoby trzecie, - rozerwania gazociągu (wady materiałowe ), - awarii na nawanialniach, - usterek na czynnych urządzeniach i układach technologicznych stacji gazowych, węzłów, tłoczni i osuszalni gazu. Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 26/ Stron 32

27 Załącznik Nr Z.-07 Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację upoważnionych do wydawania lub zatwierdzania poleceń wykonania PRAC GAZONIEBEZPIECZNYCH EKSPLOATACYJNYCH/NIETYPOWYCH* *- niepotrzebne skreślić Legenda: Czynności eksploatacyjne wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: O obsługowe, K konserwacyjne, R remontowe, M montażowe, K-P kontrolno pomiarowe Lp. Imię i Nazwisko Poleceniodawca Świadectwo kwalifikacyjne grupy 3 nr Odpowiedzialny za eksploatację Świadectwo kwalifikacyjne grupy 3 nr Zakres świadectwa grupy 3 stanowisko pracy D stanowisko pracy E data czynności punkty ważności (1 10) ** (O, K, R, M, K- P)** punkty czynności (1 10) ** (O, K, R, M, K-P)** data ważności ** - właściwe wpisać Zatwierdził Dyr. Oddziału Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 27/ Stron 32

28 Nr rejestru Nr wewnętrzny Nietypowa Eksploatacyjna Uzgodniony termin rozpoczęcia prac Uzgodniony termin zakończenia prac Termin rozpoczęcia prac Termin zakończenia prac Procedura nr Załącznik Nr Z.-08 Rejestr poleceń prac gazoniebezpiecznych Nr polecenia Rodzaj pracy Lp. Poleceniodawca Polecenie dotyczy Uzgodnienia z podmiotami zewnętrznymi Uwagi Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 28/ Stron 32

29 Załącznik Nr Z.-10 Załącznik do polecenia nr z dnia Arkusz meldunków o dopuszczeniu do pracy, przerwania pracy i zakończeniu pracy gazoniebezpiecznej Dopuszczono do prac dnia godz. Podpis Dopuszczającego:. Tel. kom. Lp. Skład Nadzorujący brygad Tel. zmieniony komórkowy Imię Nazwisko Tak Nie Data/godz. zgłoszenia przerwy w pracy Imię i nazwisko dyspozytora przyjmującego zgłoszenie o przerwie Data/godz. zgłoszenia zakończenia prac Imię i nazwisko dyspozytora przyjmującego meldunek o zakończeniu prac Podpis Nadzorującego Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 29/ Stron 32

30 * niepotrzebne skreślić Część I informacje podstawowe 1. Środki łączności Instrukcja zabezpieczeń do Procedury SESP/Instrukcji SESP/Polecenia * nr... Załącznik Nr Z.-09 Środki łączności Ilość 2. Wykaz sprzętu technicznego (maszyny i urządzenia budowlane, narzędzia, elektronarzędzia i inne urządzenia techniczne) Maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i elektronarzędzia Ilość 3. Wykaz sprzętu zabezpieczającego BHP oraz sprzęt do pomiaru środowiska pracy (środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, przyrządy pomiarowe: metanomierze, tlenomierze, apteczki pierwszej pomocy itp.) Przyrządy do pomiaru stężenia metanu Ilość Miejsce wykonywania pomiarów Częstotliwość pomiarów stężenia metanu Przyrządy do pomiaru stężenia tlenu Ilość Miejsce wykonywania pomiarów Częstotliwość pomiarów stężenia tlenu Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 30/ Stron 32

31 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej Ilość 4. Wykaz sprzętu ppoż. (gaśnice, koce gaśnicze) Podręczny sprzęt gaśniczy Ilość O rozmieszczeniu sprzętu ppoż. decyduje Nadzorujący prace. Sprzęt ppoż. musi być umieszczony w miejscu prowadzenia prac 5. Sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac gazoniebezpiecznych (tablice ostrzegawcze, tablice informacyjne taśmy ostrzegawcze, zapory, oświetlenie) 6. Dodatkowe wymagania Opracował Nadzorujący prace:.. (data, imię, nazwisko i podpis) Zaopiniował: Służba BHP wykonawcy zewnętrznego.. (data, imię, nazwisko i podpis) Dział BHP GAZ SYSTEM S.A.. (data, imię, nazwisko i podpis) Dział Ochrony Przeciwpożarowej GAZ SYSTEM S.A.. (data, imię, nazwisko i podpis) Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 31/ Stron 32

32 Część II- informacje uzupełniające instrukcji zabezpieczeń Uzupełnienie instrukcji zabezpieczeń bezpośrednio przed wykonywaną pracą Lp. Osoba wyznaczona do wykonywania pomiarów stężenia metanu Osoba wyznaczona do wykonywania pomiarów stężenia tlenu Typ i numer przyrządu do pomiarów stężenia metanu Typ i numer przyrządu do pomiarów stężenia tlenu Dodatkowe uwagi: Nadzorujący prace:.. (data imię nazwisko i podpis) Wydanie IV kwiecień 2014 Strona 32/ Stron 32

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne Wydanie VII Obowiązuje od 17.07.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2014 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Uruchomienie i trwałe zatrzymanie stacji gazowej Wydanie I Obowiązuje od 01.01.2013 roku Niniejsza instrukcja jest własnością

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z wykonawcami robót budowlanych. Wymagania w zakresie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych przy robotach budowlanych

Spotkanie z wykonawcami robót budowlanych. Wymagania w zakresie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych przy robotach budowlanych Spotkanie z wykonawcami robót budowlanych Wymagania w zakresie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych przy robotach budowlanych Warszawa, dnia 17.04.2015 SESP - Informacje ogólne System Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VII Obowiązuje od 17.07.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VI Obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie II Obowiązuje od 26.09.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od dnia 01.07.2014 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.02. Prace gazoniebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VI Obowiązuje od 01.01.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWYCH

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWYCH POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWYCH PROCEDURA P.02/G/01 Prace gazoniebezpieczne ZATWIERDZENIE Zatwierdzam niniejszą procedurę do stosowania od dnia......

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii i zdarzenia awaryjnego. Ewidencjonowanie awarii i zdarzeń awaryjnych. Wydanie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 576 Poz. 6 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd systemu sterowania i nadzoru

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd systemu sterowania i nadzoru OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa Załącznik do Zarządzenia nr 82/2016 Prezesa Zarządu z dnia 17 października 2016 roku Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa Właściciel Procesu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 10.08.2015 r. Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ. Badania i pomiar posadowienia gazociągu

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ. Badania i pomiar posadowienia gazociągu OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2015 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 grudnia 2009 r. Dz.U.2010.2.6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Akty prawne Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w oparciu o niżej wymienione akty prawne dba o bezpieczną eksploatację użytkowanej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM S.A.

BEZPIECZEŃSTWO SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM S.A. BEZPIECZEŃSTWO SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych. Załącznik do Zarządzenia nr 45/2015 z dnia 15.05.2015r.

Zasady organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych. Załącznik do Zarządzenia nr 45/2015 z dnia 15.05.2015r. Zasady organizacji i wykonywania Załącznik do Zarządzenia nr 45/2015 z dnia 15.05.2015r. Wydanie 2 z dnia 15.05.2015r. Strona 2 z 26 Spis treści 1. Cel instrukcji... 3 2. Zakres... 3 3. Definicje... 3

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl www.gaz-system.pl Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 BEZPIECZEŃSTWO GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH Inwestujemy w rozwój

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Technik urządzeń sanitarnych (311209)

Technik urządzeń sanitarnych (311209) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik urządzeń sanitarnych (311209) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8; B.9; B.27 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Warunki Techniczne Eksploatacji Sieci Przesyłowej Wydanie VII Niniejsza procedura jest własnością GAZ-SYSTEM S.A. Kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.

Wytyczne. w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. Wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. PH-DY-W02 Warszawa, marzec 2016 r. Spis treści Definicje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

Bardziej szczegółowo

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres )

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres  ) Zał. nr 6 do umowy UZGODNIENIA w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VI Obowiązuje od 01.01.2017 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2013 r. Agenda Nadzór nad systemem przesyłowym gazu ziemnego Nadzór nad nowo budowanymi gazociągami Ubezpieczenia GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZIŁ Dyrektor ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ORLEN Lietuva S.A. Zarządzenie nr TV1(1.2-1)-56 z dnia 9 marzec 2012 r.

ZATWIERDZIŁ Dyrektor ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ORLEN Lietuva S.A. Zarządzenie nr TV1(1.2-1)-56 z dnia 9 marzec 2012 r. ZATWIERDZIŁ Dyrektor ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ORLEN Lietuva S.A. Zarządzenie nr TV1(1.2-1)-56 z dnia 9 marzec 2012 r. ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH Strona: 1/10 PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH Strona: 2/10 Tabela zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Data aktualizacji Dokonujący zmiany 1. Właściwy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Wymagania względem Firmy Zewnętrznej

Wymagania względem Firmy Zewnętrznej 1. Obowiązki Firmy zewnętrznej 1.1 Przejść szkolenie wstępne w zakładzie CIECH Pianki Sp. Z o.o. Nowa Firma w CP i stosować się do zawartych w szkoleniu Nowa Firma w CP wymagań i wytycznych. 1.2 Sporządzić

Bardziej szczegółowo

Projekt ... (PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY ) KARTA GWARANCYJNA

Projekt ... (PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY ) KARTA GWARANCYJNA Projekt Załącznik Nr 3 do umowy... (PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY ) KARTA GWARANCYJNA Stosownie do ustaleń 12 umowy z dnia...2017 r. przedmiotem której jest realizacja zadania budowlanego: Gwarant. udziela

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady usuwania awarii i uszkodzeń

Zasady usuwania awarii i uszkodzeń Zasady usuwania awarii i uszkodzeń Zasady usuwania awarii i uszkodzeń linii optotelekomunikacyjnych [nazwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego], ułożonych wspólnie z liniami energetycznymi [nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw systemów pomiarowo-ostrzegawczych wykrywania zagrożenia gazowego w Terenowej

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I PRAC PROFILAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW INERTNYCH BYTOM, marzec 008 r. - - 1. Na podstawie pkt. 1.64

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do umowy nr./2019

Załącznik nr 9 do umowy nr./2019 Załącznik nr 9 do umowy nr./2019 POROZUMIENIE NR /2019 z dnia...2019 r. o współpracy w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienie koordynatora do

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

ZAWÓD: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAWÓD: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712616 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program doskonalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego;

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego; Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych Rodzaj nadawanych uprawnień: eksploatacja i dozór Zakres tematyczny kursu (30h zajęć teoretycznych): Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT Budowa sieci wodno kanalizacyjnej Mielno - Tymawa INWESTOR Gmina Grunwald ZAKRES OPRACOWANIA Budowa sieci wodno kanalizacyjnejmielno - Tymawa

Bardziej szczegółowo

Rozlewnia ROMGAZ w Konarzynkach

Rozlewnia ROMGAZ w Konarzynkach Rozlewnia ROMGAZ w Konarzynkach Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Rozlewni Gazu Płynnego firmy ROMGAZ RS w Konarzynkach.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.

Wytyczne. w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. Wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. PH-DY-W02. Warszawa, Marzec 206 r. Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

... (JW na terenie której będą wykonywane prace przez firmę zewnętrzną) reprezentowanym przez ... (nazwa firmy zewnętrznej) (pracodawca firmy)

... (JW na terenie której będą wykonywane prace przez firmę zewnętrzną) reprezentowanym przez ... (nazwa firmy zewnętrznej) (pracodawca firmy) Załącznik nr 6 do umowy POROZUMIENIE z dnia... do umowy nr... w sprawie: współpracy pracodawców, których pracownicy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę na terenie, obiektach użytkowanych przez,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących

Bardziej szczegółowo

8

8 8 9 10 11 12 13 Poznań, dnia 12.09.2017 r. OŚWIADCZENIE W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami), składamy niniejsze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

1. Montaż sieci komunalnych zajęcia praktyczne

1. Montaż sieci komunalnych zajęcia praktyczne 1. Montaż sieci komunalnych zajęcia praktyczne 1.1. Montaż i remont sieci wodociągowych 1.2. Montaż i remont sieci kanalizacyjnych 1.3. Montaż i remont sieci gazowych 1.4. Montaż i remont sieci oraz węzłów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

mgr inż. MIROSŁAW GRYGIER

mgr inż. MIROSŁAW GRYGIER mgr inż. MIROSŁAW GRYGIER 63-600 Kępno, ul. Lutosławskiego 19 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : BRANŻA : MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, C.O.

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla remontowanego budynku

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla remontowanego budynku SPIS ZAWARTOŚCI 1. Wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla remontowanego budynku 1.1. Zakres stosowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Osoby upoważnione do opracowania instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; symbol:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Kotłownia wodna niskotemperaturowa gazowa, Budynek administracyjny, Rynek 34 w Dąbrowie Tarnowskiej INWESTOR: Gmina Dąbrowa Tarnowska. Rynek

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń sanitarnych; symbol: 311209 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Sieci komunalne I rok (sem I i II) Sieci wodociągowe Rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz określać ich właściwości; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo