Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa zamówienia Przegląd urządzeń elektroenergetycznych SN i NN w tłoczniach gazu Oddziału w Rembelszczyźnie. 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przegląd pięcioletni urządzeń elektroenergetycznych SN i NN (dalej: Urządzenia) w Terenowej Jednostce Eksploatacji - Tłocznia Rembelszczyzna oraz w Terenowej Jednostce Eksploatacji - Tłocznia Wronów (dalej: Obiekt/y). Lokalizację Obiektów podano w pkt.3 poniżej. Listę Urządzeń, przy których będą wykonywane czynności przeglądowe wchodzące w zakres zamówienia podano w pkt. 4 poniżej. Opis wymagania formalnych związane ze świadczeniem usług w Obiektach Zamawiającego oraz zasady współpracy Wykonawcy ze służbami eksploatacyjnymi Zamawiającego przedstawiono w pkt Lokalizacje Obiektów (miejsca realizacji Zamówienia) 1) Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Rembelszczyzna Ul. Jana Kazimierza Nieporęt woj. mazowieckie 2) Terenowej Jednostki Eksploatacji - Tłocznia Wronów Wronów 92A Końskowola woj. lubelskie 4. Urządzenia i instalacje, przy których będą wykonywane zamawiane czynności: 4.1. Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Rembelszczyzna: a) Rozdzielnia SN R-15 typu RUw-20, 15 pól, zamknięta, dwusekcyjna, most szynowy górny otwarty, produkcji Elektromontaż Warszawa, wyposażona w aparaturę: Odłącznik szynowy typ OW III20/6-2 szt Odłącznik mocy ORB 24-1/1 szt. - 2 Przekładnik prądowy ZWAR ABK 20 30/5 szt. - 2 Przekładnik prądowy ABK 20A szt. - 3 Przekładnik prądowy ABK 10 szt. - 9 Przekładnik prądowy ASK 20 szt

2 Odgromnik ZWAR GZSb 18 szt. - 6 Odłącznik liniowy OW III 20/6-2-UG szt. - 5 b) Rozdzielnia R-15 NN typu RUw-20, 20 pól, zamknięta, dwusekcyjna, produkcji Elektromontaż Warszawa, wyposażona w aparaturę: Wyłącznik APU-30C 1000A szt - 2 Wyłącznik DS A szt - 1 Wyłącznik LO-400 szt - 8 Wyłącznik RIN-630 szt - 14 Wyłącznik RIN-250 szt - 12 Bateria kondensatorów BK-88 szt - 2 c) Rozdzielnia R-14 NN (budynek kotłowni) typu ZUR 84, 12 pól, wolnostojąca, zamknięta, dwusekcyjna, produkcji Elektromontaż Warszawa, wyposażona w aparaturę: Wyłącznik APU-30C 1000A szt. - 3 Wyłącznik LO-400 szt Wyłącznik DPX-IS 630 szt. 2 d) Rozdzielnia R-3 NN (budynek starej tłoczni) typu ZUR 84, 7 pól, wolnostojąca, zamknięta, dwusekcyjna, produkcji Elektromontaż Warszawa, wyposażona w aparaturę: Wyłącznik APU-30C 1000A szt - 3 Wyłącznik LO-400 szt - 14 e) Rozdzielnia R-20 (budynek dyspozytorni) typu Prisma, 10 pól, wolnostojąca, zamknięta, dwusekcyjna z układem SZR ze sprzęgłem na aparatach firmy Merlin Gerlin NS630N, wyposażona w aparaturę: Zabezpieczenia silnikowe szt Wyłącznik NS 160N szt - 3 Stycznik LC1 D80 szt - 4 Wyłączniki nad prądowe szt - 10 Analizator parametrów sieci szt - 1 Przekładnik prądowy szt 2 f) Transformatory: Transformator TONSA 630/1 szt. - 2 Transformator TAONd 6300/15 szt. - 3 g) Linie kablowe: Kabel 4xYAKY 4x240mm2 szt

3 Kabel HAKnFta 3x120mm2 szt. - 3 Kabel 2xYAKY 3x240mm2 szt Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Wronów: a) Rozdzielnia R-6 SN15kV typu RUw-20, jedno-systemowa, dwusekcyjna, wyposażona w aparaturę (pola nr 9, 10, 11, 12, 13, 14): Odłącznik szynowy typ OW III20/4 szt. - 4 Wyłącznik mocy typu SCI ,5/800 MAA szt. - 2 Przekładnik prądowy JMZ20 30/5A 15kV 10 P10 szt. - 4 Odgromnik ZWAR GZ17,5 15kV szt. 6 Uwaga: pozostałe pola rozdzielni nie są przewidziane do przeglądu w ramach niniejszego zamówienia b) Transformatory olejowe(tr9 i TR10): Typ TNOSLF 400/20PNS 15,75/0,4kV 400kVA 577,4A Dyn 5 szt. - 2 c) Linie kablowe: Kabel HAKnFt 3x25mm² (zasilanie trafo TR9 i TR10) szt Czynności jakie należy wykonać w odniesieniu do poszczególnych urządzeń 5.1. Transformatory Przegląd transformatorów należy wykonać zgodnie z instrukcją SESP nr I.02.T Przegląd transformatorów Rozdzielnie SN i NN i aparatura łączeniowa Przegląd rozdzielni i aparatury w nich zainstalowanej oraz pozostałej aparatury należy wykonać zgodnie z instrukcją SESP nr I.02/T/ Przegląd rozdzielni elektroenergetycznych Baterie kondensatorów Przegląd baterii kondensatorów należy wykonać zgodnie z instrukcją SESP nr I.02.T Przegląd baterii kondensatorów Linie kablowe Przegląd linii kablowych należy wykonać zgodnie z instrukcją SESP nr I.02.T Przegląd instalacji elektrycznych i sieci kablowych. 6. Gospodarka odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji preglądów Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonywania przeglądów z zachowaniem obowiązujących przepisów, w szczególności: a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.), b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 3

4 25, poz. 150). 7. Niezgodności eksploatacyjne W przypadku wykrycia niezgodności eksploatacyjnej Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół niezgodności opisujący wykrytą niezgodność oraz sposób jej zabezpieczenia/usunięcia i dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu osobie odpowiedzialnej za eksploatację Urządzeń na danym Obiekcie. 8. Zasady współpracy Wykonawców ze służbami Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje całkowitego wyłączenia Obiektów z pracy na czas wykonania prac przeglądowych na Urządzeniach. Przeglądy poszczególnych Urządzeń na danym Obiekcie (rozdzielni, stacji trafo muszą odbywać się etapami (np. sekcja I, trafo I, sekcja II, trafo II itd.). Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram przeglądów Urządzeń na danym Obiekcie. Harmonogram ten należy uzgodnić z osobami odpowiedzialnymi za eksploatację Urządzeń na danym Obiekcie przed przystąpieniem do wykonania przeglądów. W harmonogramie należy podać okresy przewidywane przez Wykonawcę na wykonanie poszczególnych przeglądów urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.4 oraz przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia przeglądów. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgadnia szczegółowe terminy wykonania prac opisanych w harmonogramie na danym Obiekcie z osobami odpowiedzialnymi za eksploatację Urządzeń na danym Obiekcie. Prace opisane niniejszym dokumentem należy wykonywać na podstawie pisemnych poleceń wykonania prac niebezpiecznych (zgodnie z procedurą P.02/N/01 Prace niebezpieczne) uzgodnionych z osobami odpowiedzialnymi za eksploatację Urządzeń na danym Obiekcie. Przygotowanie pisemnych poleceń wykonania prac niebezpiecznych leży po stronie Zamawiającego. Osoba odpowiedzialna za eksploatację Urządzeń na danym Obiekcie przygotuje i przekaże polecenia wykonania prac do zapoznania się podpisu pracownikom Wykonawcy wraz z protokołami, o których mowa poniżej. Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania urządzeń zgodnie z procedurą P.02/T/11 Prowadzenie prac serwisowo remontowych na terenie tłoczni gazu przez wykonawców własnych i zewnętrznych oddzielnie dla każdego z Obiektów. Wszystkie problemy związanie z realizacja prac powinny być zgłaszane osobom odpowiedzialnym za eksploatację Urządzeń na danym Obiekcie. 4

5 O zakończeniu prac Wykonawca powiadamia osobę odpowiedzialnym za eksploatację Urządzeń na danym Obiekcie ze strony Zamawiającego oraz przekazuje pisemnym protokołem urządzenia i instalacje do eksploatacji. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów odnośnie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz choroby zawodowej podczas prac wykonywanych na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. zgodnie z instrukcją INZ-ZŚ Dokumenty te należy dołączyć do raportów z wykonanych prac. Po zakończeniu prac na wszystkich Obiektach i przekazaniu wszystkich urządzeń i instalacji objętych przeglądami do eksploatacji, Wykonawca pisemnie zawiadamia osobę wskazaną w Umowie o zakończeniu prac. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia osoba wskazana w Umowie ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją Umowy dokona odbioru wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Wykonawcy na podstawie raportów z wykonanych prac. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonane czynności. 9. Raporty z wykonanych prac Raporty należy przygotować oddzielnie dla każdego z Obiektów. Raporty muszą zawierać: informacje o formalnej podstawie do wykonania prac, informacje o osobach realizujących prace wraz z kopiami uprawnień zawodowych, kopie protokołów przekazania Urządzeń do wykonania prac, kopie pisemnych poleceń wykonania prac niebezpiecznych, protokoły z wykonanych czynności, protokoły z pomiarów, badań i prób, zestawienie protokołów niezgodności (jeżeli wystąpią), kopie protokołów przekazania Urządzeń do eksploatacji, informacje o wypadkach zgodnie z instrukcją INZ-ZŚ Raporty muszą być sporządzone w formacie A4 i oprawione w sztywne okładki. Karty raportów muszą być trwale ze sobą połączone - zszyte lub sklejone. Rysunki w formacie większym niż A4 muszą być odpowiednio złożone i trwale połączone z pozostałą częścią dokumentu. Każdy egzemplarz raportu musi być opatrzony tytułem oraz numerem egzemplarza na okładce i grzbiecie. 5

6 Na wewnętrznej stronie okładki każdego egzemplarza wersji papierowej należy umieścić saszetkę z wersją elektroniczną dokumentacji na płycie CD/CDR/DVD. Płyta musi być trwale oznaczona tytułem raportu. 10. Wymagania formalne związane ze świadczeniem usług w obiektach Zamawiającego. Wszystkie prace wykonywane przez pracowników Wykonawcy muszą być prowadzone zgodnie z: PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2010, Nr 243 poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z późn. zm. ). ) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U Nr 74 poz.836 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U Nr 80 poz. 912). Instrukcją INS-ZŚ-06-01: Instrukcja dla podwykonawców funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w GAZ-SYSTEM S.A. Procedurami i instrukcjami System Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP), funkcjonującymi u Zamawiającego: a) procedury systemowe Lp. Numer dokumentu Tytuł dokumentu 1 P.01/001 Procedury i instrukcje forma oraz zawartość 2 P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny 3 P.01/8.5.2 Niezgodności eksploatacyjne 6

7 b) procedury i instrukcje ogólne (pomocnicze) Lp. Numer dokumentu Tytuł dokumentu 1 P.02/WTE/01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej 2 P.02/A/01 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii. Ewidencjonowanie awarii 3 P.02/N/01 Prace niebezpieczne c) procedury i instrukcje w zakresie eksploatacji tłoczni gazu Lp. Numer dokumentu Tytuł dokumentu 1 I.02.T Przegląd transformatorów 2 I02/T/06.23 Przegląd rozdzielni elektroenergetycznych 3 P.02/T/09 Postępowanie na wypadek powstania pożaru 4 I.02.T Przegląd instalacji elektrycznych i sieci kablowych 5 P.02/T/11 Prowadzenie prac serwisowo remontowych na terenie tłoczni gazu przez wykonawców własnych i zewnętrznych 6 I.02.T Przegląd baterii kondensatorów 7 P.02/T/06 Przegląd instalacji i systemów tłoczni gazu 7

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II Załącznik nr b do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: ) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczni gazu Wronów. 2) usuwanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Serwis systemów napięć w Załącznik nr do SIWZ. Nazwa zmówienia Serwis systemów napięć w tłoczniach gazu OGP Gaz- System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. 2. Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I Załącznik nr 1a do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I 1. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczniach gazu Hołowczyce

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw systemów pomiarowo-ostrzegawczych wykrywania zagrożenia gazowego w Terenowej

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 (do SIWZ, Umowy) Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław. 1. Wstęp Zakres działań wymaganych

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni. w tłoczni Rembelszczyzna

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni. w tłoczni Rembelszczyzna OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni Załącznik nr 1 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Strona 1 z 5

Bardziej szczegółowo

AZZ/503-2/198/2014 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości euro, którego przedmiotem będzie wykonanie:

AZZ/503-2/198/2014 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości euro, którego przedmiotem będzie wykonanie: AZZ/503-2/198/2014 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie wykonanie: 1. przeglądu okresowego stacji kontenerowej typ MRw-b

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2014 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza Nieporęt

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza Nieporęt Załącznik nr 1 1. Przedmiot zamówienia Remont mechaniczny 4 motosprężarek GMVH-8 w Tłoczni Wronów na podstawie wyników Oceny stanu technicznego do przeprowadzenia remontu agregatów sprężających w Tłoczni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

RSM Kordeckiego, RSM Łabiszyńska, RSM Pawia, RSM Grodzieńska, RSM Cieszkowskiego, RSM Emilii Plater

RSM Kordeckiego, RSM Łabiszyńska, RSM Pawia, RSM Grodzieńska, RSM Cieszkowskiego, RSM Emilii Plater PZ-4281 Załącznik nr 2 Nazwa zadania : Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RSM Domaniewska, RSM Kordeckiego, RSM Łabiszyńska, RSM Pawia, RSM Grodzieńska, RSM Cieszkowskiego, RSM Emilii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie II Obowiązuje od 26.09.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia.

Opis Przedmiotu Zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji oświetlenia terenu Tłoczni Gazu Hołowczyce I i II. Zakres zadania obejmuje:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kompleksowa przebudowa sieci olejowej (tzw. realizacja pod klucz ) w Tłoczni Gazu Wronów. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Remont pomieszczeń technicznych w Tłoczni Rembelszczyzna.

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Remont pomieszczeń technicznych w Tłoczni Rembelszczyzna. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Remont pomieszczeń technicznych w Tłoczni Rembelszczyzna. Spis treści 1. Nazwa zamówienia:... 3 2. Przedmiot zamówienia:... 3 2.1. Opis przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja urządzeń

Inwentaryzacja urządzeń Inwentaryzacja urządzeń Załącznik nr 4 Spis treści 1. Silniki 6kV... 2 1.1. Silnik rezerwowy 6kV... 2 1.2. Silnik pompy obiegowej nr 1 6kV... 4 1.3. Silnik pompy obiegowej nr 2 6kV... 6 1.4. Silnik pompy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Spis treści 1. Nazwa zamówienia... 3 2. Przedmiot zamówienia... 3 2.1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W TŁOCZNI GAZU HOŁOWCZYCE I.

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W TŁOCZNI GAZU HOŁOWCZYCE I. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W TŁOCZNI GAZU HOŁOWCZYCE I. Spis treści 1. Nazwa zamówienia... 3 2. Przedmiot zamówienia... 3 2.1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla podwykonawców INS-ZŚ-06-01

Instrukcja dla podwykonawców INS-ZŚ-06-01 DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja dla podwykonawców INS-ZŚ-06-01 Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń dozujących wodę: butlowe i bezbutlowe, dostawa naturalnej niegazowanej wody źródlanej w butlach wraz z serwisem urządzeń, dla Operatora

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

Remont rozdzielnicy oddziałowej 0,4kV R-55 w Lotos Oil Sp. z o.o. Zakład Czechowice. Specyfikacja techniczna

Remont rozdzielnicy oddziałowej 0,4kV R-55 w Lotos Oil Sp. z o.o. Zakład Czechowice. Specyfikacja techniczna Remont rozdzielnicy oddziałowej 0,4kV R-55 w Lotos Oil Sp. z o.o. Zakład Czechowice. Specyfikacja techniczna. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji jest remont rozdzielnicy R-55 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY PONIŻEJ EURO NR DZ/165/2015

WZÓR UMOWY PONIŻEJ EURO NR DZ/165/2015 Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY PONIŻEJ 30 000 EURO NR DZ/165/2015 Zawarta w dniu. 2016 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U., poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Badania i Pomiary Okresowe Stacji Transformatorowych i Rozdzielni SN 15 kv i NN 400/230V. Nazwy i kody CPV: 45315500-3 Instalacje średniego napięcia 45315700-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego;

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego; Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych Rodzaj nadawanych uprawnień: eksploatacja i dozór Zakres tematyczny kursu (30h zajęć teoretycznych): Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych SPIS TREŚCI Wstęp... 11 OCHRONA OD PORAŻEŃ... 13 1.1. Ochrona od porażeń wg aktualnych normatywów... 14 1.2. Ochrona od porażeń wg Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r 107 BIBLIOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8

Zapytanie ofertowe nr 8 Mielec, 30.12.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 8 na dostawę Stacji trafo i rozdzielni w ramach projektu pn. Wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji akumulatorów z wykorzystaniem innowacyjnych dodatków,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR

TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR NIP 553-148-20-52 tel... 0/?/33/ 860-22-66 TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII KABLOWEJ 15kV, STACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv Pole liniowe 110 kv

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv  Pole liniowe 110 kv Załącznik nr 2: Katalog sygnałów sterowniczych. Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV 1. Automatyka SZR 110 kv zablokuj odblokuj 2. Automatyka SZR 110 kv skasuj kasowanie pobudzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Uruchomienie i trwałe zatrzymanie stacji gazowej Wydanie I Obowiązuje od 01.01.2013 roku Niniejsza instrukcja jest własnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SPIS TREŚCI: 1. Postanowienia ogólne 2. Charakterystyka prac i wymagania Zamawiającego 3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DZZ /19

PROJEKT UMOWY DZZ /19 PROJEKT UMOWY DZZ 383-48/19 Załącznik nr 4 do ogłoszenia Zawarta w dniu.. r w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, sierpień 2015 r. Strona 1 z 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. na dostarczenie i podłączenie transformatora oraz wyłączników głównych w Nowym Skrzydle Muzeum Narodowego w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. na dostarczenie i podłączenie transformatora oraz wyłączników głównych w Nowym Skrzydle Muzeum Narodowego w Poznaniu. M U Z E U M N A R O D O W E W P O Z N A N I U Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, tel. (0-61) 856-81-32, fax (0-61) 85-15-898, e-mail: mnp@mnp.art.pl, www.mnp.art.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU AZ-12/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie A Zał. nr 1A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie A 1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia 1.1 Zakres Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje serwis systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH:

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH: ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH: JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA DOBORU BATERII KONDENSATORÓW DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ zleceniodawca: SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok GOSPODARKA REMONTOWA Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sieć kanalizacji sanitarnej w Żelaźnie działki Nr 577/3, 577/1, 320/1, 217, 247, 577/2, 642/3, 576, 575, 225/1, 225/2, AM 1, 572/3 Tk,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DZZ /19

PROJEKT UMOWY DZZ /19 PROJEKT UMOWY DZZ-383-28/19 Zał. nr 4 do postępowania Zawarta w dniu.. w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wymiana wyłączników siłowych nn st. 1643 i ul.kopernika 17

Kosztorys ślepy. Wymiana wyłączników siłowych nn st. 1643 i ul.kopernika 17 Kosztorys ślepy Data: 2011-06-14 Budowa: Wymiana wyłączników APU Kody CPV: 31213100-3 Rozdzielnie 31213400-6 Układ przesyłowy 31221100-2 Przekaźniki mocy 31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Oddział w Będzinie ul. Małobądzka Będzin Mosina, ul. A. Fredry 24. mgr inż.

PROJEKT WYKONAWCZY. Oddział w Będzinie ul. Małobądzka Będzin Mosina, ul. A. Fredry 24. mgr inż. PROJEKT WYKONAWCZY Numer tomu Nazwa tomu Temat projektu Nazwa Obiektu Zamawiający Wykonawca Projektował Tom E0 Rewizja 3 Warunki Realizacji Inwestycji Dostosowanie rozdzielni 20 kv w GPZ 110/20 kv Lipówka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Pracownia Projektowo-Realizacyjna AR-KON KONSTANTY LEMAŃSKI 76 200 Słupsk ul. Starzyńskiego 11 tel. 59-84 26 706 e-mail: arkonslu@wp.pl NIP: 839-040-25-48 REGON:771591120 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY branża

Bardziej szczegółowo

Banie Mazurskie, dn Stacja GPZ Banie Mazurskie 110/15kV. - schemat rozdzielni przed przeprowadzeniem próby:

Banie Mazurskie, dn Stacja GPZ Banie Mazurskie 110/15kV. - schemat rozdzielni przed przeprowadzeniem próby: I. Test zabezpieczenia szyn w polu sprzęgła oraz transformatora zasilającego sekcję 1, polegające na jednoczesnym najeździe zabezpieczeń (w polu ŁS, TR oraz pola liniowego) wymuszalnikami prądowymi tak,

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2015 r.

Poznań, lipiec 2015 r. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZADANIE OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WRAZ Z WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA: PT + REMONT PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO Z TRAFOSTACJI DO BUDYNKU NR 14 CSWL POZNAŃ UL. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

FUGO Projekt Sp. z o.o.

FUGO Projekt Sp. z o.o. Str. 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Założenia i uzgodnienia 1.5. Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy 2. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Rozbudowę zasilania w energię elektryczną na fermie krów w Pępowie (stacja transformatorowa z agregatem) PRZETARG NIEOGRANICZONY nie podlega przepisom ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA.

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Uwaga Badania odbiorcze urządzeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.02.O.03. Prace niebezpieczne OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VII Obowiązuje od 17.07.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn.

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. SM/ST/2006/12 Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa dzienników i czasopism będących w kolportażu Dostawcy dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 259 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 259 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 259 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013 odzyskamy Twój potencjał OFERTA 0 Strona EnergoUtylizacja EnergoDemontaż EnergoZłom EnergoBudownictwo EnergoSystem Uprawnienia Informacje 8 9 EnergoUtylizacja Usługi związane z ponownym wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Załącznik nr 4 do umowy INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Wykonawca spoza struktury Komendy Portu Wojennego Świnoujście: /nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG załącznik nr 3 do zaproszenia (załącznik nr 1 do umowy) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG I. Przedmiot zamówienia: Usługi związane z okresową obsługą - przeglądy konserwacyjne, naprawami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. dla postępowania nr Z2/297129

Załącznik nr 1 do SIWZ. dla postępowania nr Z2/297129 Załącznik nr 1 do SIWZ dla postępowania nr Z2/297129 pn. Świadczenie usług inspektora nadzoru branży budowlanej do realizacji prac rozbiórkowych oraz przygotowania placu budowy na terenach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: Publiczny Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej budynek D ul. Poznańska 97 Inowrocław

Nazwa Obiektu: Publiczny Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej budynek D ul. Poznańska 97 Inowrocław Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP 45315700-5 - Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od dnia 01.07.2014 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

Pytanie oferenta z dnia r. 1. W związku z przygotowywaniem oferty na budowę hali handlowo-logistycznej w Broniszach i

Pytanie oferenta z dnia r. 1. W związku z przygotowywaniem oferty na budowę hali handlowo-logistycznej w Broniszach i Pytanie oferenta z dnia 07.09.2017 r. 1. W związku z przygotowywaniem oferty na budowę hali handlowo-logistycznej w Broniszach i występującymi różnicami na rysunkach technicznych w formacie PDF i DWG,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Rozdzielnica SN - stacja Tczew

Opis przedmiotu zamówienia Rozdzielnica SN - stacja Tczew Opis przedmiotu zamówienia Rozdzielnica SN - stacja 08-04 Tczew ZADANIE NR 1 1. Ogólna charakterystyka rozdzielnicy SN Załącznik nr 3 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/10-02/14 1.1. Rozdzielnica zbudowana zgodnie

Bardziej szczegółowo