Spis treści Rozdział XV. Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności intelektualnej 62. Wprowadzenie 63. Lex loci protectionis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Rozdział XV. Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności intelektualnej 62. Wprowadzenie 63. Lex loci protectionis"

Transkrypt

1 Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział XV. Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności intelektualnej Wprowadzenie Lex loci protectionis... 7 I. Zasada terytorializmu i uniwersalizmu praw własności intelektualnej. 7 II. Zasada asymilacji... 9 III. Statut autorskoprawny... 9 IV. Statut własności przemysłowej Prawo właściwe do oceny korzystania i ochrony praw własności intelektualnej I. Wprowadzenie II. Akty prawa międzynarodowego III. Rozporządzenie Rzym II IV. Rozporządzenie Rzym I V. Prawo unijne VI. Polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym Projekty nowych regulacji I. Uwagi ogólne II. Zasady CLIP III. Zasady ALAI IV. Propozycja japońska V. Projekt Waseda Rozdział XVI. Zawarcie małżeństwa Prawna możność zawarcia małżeństwa I. Pojęcie małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym II. Pojęcie prawnej możności zawarcia małżeństwa III. Uwagi prawnoporównawcze IV. Prawo polskie Forma zawarcia małżeństwa I. Uwagi prawnoporównawcze II. Prawo polskie III. Legislacja międzynarodowa Nieistnienie, nieważność lub unieważnienie małżeństwa I. Prawo polskie II. Konwencje bilateralne Rozdział XVII. Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami Uwagi wstępne Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami w prawie obcym I. Kształt rozwiązań merytorycznoprawnych a koncepcja małżeństwa.. 88 II. Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami w obcym prawie prywatnym międzynarodowym analiza komparatystyczna Prawo właściwe

2 VIII Spis treści I. Projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych II. Protokół haski z r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (2009/941/WE) III. Konwencje bilateralne IV. Ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe Zakres zastosowania prawa właściwego (na tle PrPrywM z 2011 r.) I. Zakres zastosowania statutu stosunków osobistych między małżonkami II. Zakres zastosowania statutu stosunków majątkowych małżonków III. Zakres zastosowania statutu małżeńskiej umowy majątkowej IV. Obowiązek alimentacyjny między małżonkami Zmiana statutu (na tle PrPrywM z 2011 r.) I. Zmiana statutu stosunków majątkowych między małżonkami/statutu małżeńskiej umowy majątkowej wynikająca z wyboru prawa II. Zmiana statutu stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami jako skutek zmiany powiązania relewantnego w świetle regulacji z art. 51 PrPrywM z 2011 r III. Petryfikacja statutu małżeńskiej umowy majątkowej Przepisy wymuszające swoje zastosowanie Skuteczność małżeńskiego ustroju majątkowego względem osoby trzeciej będącej wierzycielem art. 53 PrPrywM z 2011 r I. Uwagi ogólne II. Przesłanki stosowania art. 53 PrPrywM z 2011 r III. Skutki zastosowania art. 53 PrPrywM z 2011 r IV. Przeszkody w stosowaniu art. 53 PrPrywM z 2011 r V. Kolizyjnoprawna ochrona osoby trzeciej będącej stroną stosunku nawiązanego z małżonkiem a projekt rozporządzenia unijnego Rozdział XVIII. Rozwiązanie małżeństwa Źródła kolizyjnoprawnej regulacji rozwiązania małżeństwa Nieważność, stwierdzenie istnienia (nieistnienia) małżeństwa a rozwiązanie małżeństwa (art. 50 PrPrywM z 2011 r.) Poszukiwanie prawa właściwego dla rozwiązania małżeństwa I. Ustalenie kryterium właściwości prawa do oceny rozwiązania małżeństwa II. Sposób wyznaczenia prawa właściwego dla rozwiązania małżeństwa zgodnie z art. 54 ust. 1 3 PrPrywM z 2011 r III. Zagadnienia związane z ustalaniem wspólnego prawa ojczystego małżonków IV. Miejsce zamieszkania obojga małżonków jako kryterium wskazania prawa właściwego do oceny rozwiązania małżeństwa V. Chwila miarodajna dla ustalenia powiązania służącego wskazaniu prawa właściwego w art. 54 ust. 1 i 2 PrPrywM z 2011 r VI. Szczególne zagadnienia związane z poszukiwaniem prawa właściwego do oceny rozwiązania małżeństwa Zakres zastosowania statutu rozwiązania małżeństwa I. Sposób rozwiązania małżeństwa II. Przesłanki (przyczyny) rozwiązania małżeństwa III. Wina IV. Skutki rozwodu Separacja

3 I. Uwagi ogólne II. Prawo właściwe III. Zakres zastosowania prawa właściwego Rozdział XIX. Pochodzenie dziecka oraz odpowiedzialność rodzicielska Uwagi wprowadzające Źródła prawa I. Znaczenie norm kolizyjnych wobec braku ujednolicenia prawa materialnego na świecie II. Jurysdykcja krajowa III. Skuteczność zagranicznych orzeczeń IV. Rejestracja i dowodzenie stanu cywilnego Kolizyjnoprawne rozbicie spraw ze stosunków między rodzicami a dzieckiem I. Kwestie częściowe pochodzenia dziecka, przysposobienia, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem oraz obowiązku alimentacyjnego II. Statut pochodzenia dziecka a zakres zastosowania konwencji haskiej z 1996 r Pochodzenie dziecka w świetle PrPrywM z 2011 r. na tle PrPrywM z 1926 r. i PrPrywM z 1965 r Obywatelstwo dziecka jako podstawowa okoliczność wyznaczająca prawo właściwe dla stosunków filiacyjnych Odesłanie zwrotne w sprawach podlegających PrPrywM z 2011 r Zastrzeżenie nienaruszania przez prawo obce podstawowych zasad polskiego porządku prawnego dotyczących stosunków filiacyjnych I. Uwagi wprowadzające II. Klauzula porządku publicznego oraz normy koniecznego zastosowania forum III. Możliwość ustalenia pochodzenia dziecka IV. Pochodzenie człowieka od matki i ojca V. Pochodzenie dziecka od kobiety, która je urodziła VI. Inne zasady dotyczące spraw filiacyjnych Zasadnicza właściwość prawa dla ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka (art. 55 ust. 1 PrPrywM z 2011 r.) Właściwość prawa dla sądowego ustalenia ojcostwa i macierzyństwa (art. 55 ust. 1 i 2 PrPrywM z 2011 r.) Właściwość prawa dla uznania dziecka (art. 55 ust. 3 i 4 PrPrywM z 2011 r.) Przemiany źródeł prawa kolizyjnego dla spraw władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem I. Wejście w życie konwencji haskiej z 1902 r. w czasie obowiązywania PrPrywM z 1926 r II. Wejście w życie konwencji haskiej z 1961 r. w czasie obowiązywania PrPrywM z 1965 r III. Wyparcie reguł o genezie krajowej przez konwencję haską z 1996 r Odpowiedzialność rodzicielska w świetle konwencji haskiej z 1996 r I. Zakres przedmiotowy reguł konwencyjnych II. Sprawy nasciturusa Znaczenie kwestii wstępnej pochodzenia dziecka lub przysposobienia dla odpowiedzialności rodzicielskiej IX

4 X 94. Odesłanie dalsze w sprawach podlegających konwencji haskiej z 1996 r Zastrzeżenie nienaruszania przez prawo obce podstawowych zasad polskiego porządku prawnego w sprawach władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem I. Odwzorowanie natury jako założenie normowania stosunków między rodzicami i dzieckiem II. Prawo i obowiązek rodziców sprawowania pieczy nad dzieckiem III. Zakaz dyskryminacji niektórych dzieci IV. Zakaz dyskryminacji matki lub ojca V. Inne zasady Właściwość legis fori w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej (art. 15 ust. 1 konwencji haskiej z 1996 r.) Właściwość prawa państwa zwykłego pobytu dziecka dla sprawowania władzy rodzicielskiej i opiekuńczej oraz kontaktów z dzieckiem I. Warunki stosowania środków orzeczonych w państwie poprzedniego zwykłego pobytu dziecka (art. 15 ust. 3 konwencji haskiej z 1996 r.). 351 II. Powstanie i ustanie odpowiedzialności rodzicielskiej z mocy prawa lub porozumienia oraz jej uznanie w innym państwie (art. 16 konwencji haskiej z 1996 r.) III. Wykonywanie władzy rodzicielskiej bądź opiekuńczej oraz prawa do kontaktu z dzieckiem (art. 17 konwencji haskiej z 1996 r.) IV. Stwierdzenie braku odpowiedzialności rodzicielskiej lub orzeczenie o jej pozbawieniu bądź zmianie sposobu wykonywania (art. 18 konwencji haskiej z 1996 r.) Znaczenie innych okoliczności dla wskazania prawa właściwego w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej I. Klauzula ściślejszego związku (art. 15 ust. 2 konwencji haskiej z 1996 r.) II. Miejsce działania przedstawiciela dziecka (art. 19 konwencji haskiej z 1996 r.) III. Miejsce położenia majątku dziecka Dwustronne umowy międzynarodowe Rozdział XX. Przysposobienie Uwagi wprowadzające I. Ogólna charakterystyka problematyki II. Jurysdykcja sądów polskich w sprawach o przysposobienie wzmianka III. Relacja między ustawowymi a konwencyjnymi normami kolizyjnymi dotyczącymi przysposobienia IV. Przysposobienie w rozumieniu PrPrywM z 2011 r Ustalenie prawa właściwego dla nawiązania przysposobienia I. Metody wyznaczania prawa właściwego dla nawiązania przysposobienia II. Geneza polskiej regulacji prawa właściwego dla przysposobienia III. Prawo właściwe dla przysposobienia według PrPrywM z 1965 r IV. Prawo właściwe dla nawiązania przysposobienia według PrPrywM z 2011 r Sposób przysposobienia I. Uwagi ogólne o sposobach nawiązania przysposobienia II. Prawo właściwe dla sposobu nawiązania przysposobienia

5 III. Wybrane zagadnienia związane z orzekaniem przysposobienia przez organ publiczny IV. Nawiązanie przysposobienia przez czynność prawną Przesłanki przysposobienia I. Przesłanki przysposobienia po stronie przysposabiającego II. Przesłanki przysposobienia po stronie przysposabianego Typ i zewnętrzne przejawy przysposobienia I. Uwagi wprowadzające II. Typ przysposobienia III. Obywatelstwo przysposobionego jako przejaw (efekt) przysposobienia IV. Nazwisko przysposabianego Skutki przysposobienia I. Uwagi wprowadzające II. Prawo właściwe dla skutków przysposobienia w wybranych systemach prawnych III. Prawo właściwe dla skutków rodzicielskich przysposobienia w polskim prawie Prawo właściwe dla przysposobienia według norm konwencji międzynarodowych I. Uwagi wprowadzające II. Konwencje bilateralne regulujące prawo właściwe dla przysposobienia III. Zasady wskazywania prawa właściwego dla przysposobienia IV. Prawo właściwe dla przysposobienia wspólnego przez małżonków V. Prawo właściwe dla rozwiązania przysposobienia VI. Odmienne metody wskazywania prawa właściwego dla przysposobienia VII. Ocena kolizyjnych rozwiązań Rozdział XXI. Zarejestrowane związki partnerskie w prawie prywatnym międzynarodowym Uwagi wstępne Poszukiwanie prawa właściwego dla zarejestrowanych związków partnerskich I. Uwagi wstępne II. Stosowanie norm kolizyjnych dotyczących małżeństwa i małżonków. 498 III. Statut personalny partnerów IV. Prawo miejsca zwykłego pobytu partnerów V. Prawo władzy rejestrującej (loi de l enregistrement) jako autonomiczne kryterium służące wskazaniu prawa właściwego Zakres stosowania prawa właściwego dla zarejestrowanego związku partnerskiego I. Stosunki osobiste między partnerami II. Stosunki majątkowe między partnerami z zarejestrowanego związku. 516 III. Pozostałe skutki zarejestrowanego związku partnerskiego IV. Rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego Zarejestrowane związki partnerskie a klauzula porządku publicznego Rozdział XXII. Kolizyjnoprawne aspekty rejestracji stanu cywilnego Wprowadzenie Stan cywilny pojęcie, kształtowanie oraz sposób wykazania I. Pojęcie stanu cywilnego XI

6 II. Stwierdzenie stanu cywilnego Zdarzenia kształtujące stan cywilny I. Wstęp II. Fakty jako zdarzenia determinujące stan cywilny III. Kształtowanie stanu cywilnego w drodze (zagranicznych) rozstrzygnięć sądowych i pozasądowych IV. Czynności prawne z elementem obcym wpływające na stan cywilny. 572 V. Podsumowanie Stwierdzenie treści i stosowanie właściwego prawa obcego przez kierownika USC I. Wprowadzenie II. Obowiązki kierownika USC w zakresie ustalenia treści właściwego prawa obcego III. Obce prawo kolizyjne problem odesłania IV. Metody poszukiwania przepisów właściwego prawa obcego V. Stosowanie prawa obcego i ograniczenia w jego stosowaniu VI. Problematyka tzw. statutu zastępczego Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego I. Wstęp II. Pojęcie i charakter prawny transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego III. Prawo właściwe dla transkrypcji IV. Odmowa transkrypcji problem merytorycznej kontroli aktu zagranicznego V. Samodzielność aktu powstałego w drodze transkrypcji Międzynarodowe uznawanie elementów stanu cywilnego I. Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych II. Uznawanie stanu cywilnego na podstawie aktów sporządzonych za granicą III. Zasada niepodzielności stanu cywilnego a stosunki transgraniczne IV. Uznawanie imion i nazwisk w Unii Europejskiej Rozdział XXIII. Alimentacja Uwagi ogólne Źródła regulacji I. Uwagi ogólne II. Konwencja nowojorska z 1956 r III. Konwencja haska z 1973 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych IV. Konwencja haska z 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych V. Rozporządzenie alimentacyjne i protokół haski VI. Prawo polskie Jurysdykcja Prawo właściwe I. Uwagi ogólne II. Charakter protokołu haskiego III. Relacja do innych aktów prawa IV. Zakres zastosowania V. Wybór prawa VI. Brak wyboru prawa VII. Zakres statutu alimentacyjnego Rozgraniczenie statutów XII

7 Rozdział XXIV. Sprawy spadkowe Rozważania wprowadzające I. Ogólna charakterystyka krajowych uregulowań obcych II. Próby ujednolicenia regulacji kolizyjnoprawnej na płaszczyźnie międzynarodowej III. Na drodze ku jednolitemu europejskiemu kolizyjnemu prawu spadkowemu IV. Stan prawny w Polsce do wejścia w życie ustawy z 2011 r Prawo właściwe według ustawy z 2011 r. i rozporządzenia spadkowego I. Wybór prawa właściwego II. Prawo właściwe w braku wyboru prawa III. Zakres zastosowania prawa właściwego Rozdział XXV. Trusty Wprowadzenie Charakterystyka konstrukcji prawnej trustu I. Trust jako specyficzna instytucja systemów anglo-amerykańskich II. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne trustu Ustalenie normy kolizyjnej miarodajnej dla trustu zagadnienie kwalifikacji I. Uwagi wstępne II. Doświadczenia kontynentalnych systemów prawnych III. Kwalifikacja na tle polskiego prawa prywatnego międzynarodowego. 723 IV. Podsumowanie Wskazanie prawa właściwego I. Uwagi wstępne II. Ustalanie prawa właściwego dla trustu w państwach common law III. Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów z 1985 r IV. Doświadczenia kontynentalnych systemów prawnych i wskazanie prawa właściwego dla trustu na tle polskiego prawa prywatnego międzynarodowego Zakres zastosowania statutu trustu i rozgraniczenie z polem stosowania innych statutów I. Uwagi ogólne II. Zagadnienie uznawania trustów III. Ogólny zakres zastosowania statutu trustu IV. Wyłączenie z zakresu zastosowania statutu trustu kwestii wstępnych związanych z utworzeniem trustu V. Legitymacja powiernika do występowania przed organami w państwie nieznającym instytucji trustu VI. Statut trustu a statut rzeczowy VII. Statut trustu a statut spadkowy Rozdział XXVI. Reguły intertemporalne Wprowadzenie Zmiana treści polskiej normy kolizyjnej I. Zasady ogólne II. Przepisy ogólne PrPrywM z 2011 r III. Osoby, czynności prawne i dawność IV. Zobowiązania i arbitraż V. Prawa rzeczowe i własność intelektualna VI. Prawo rodzinne i opiekuńcze VII. Sprawy spadkowe XIII

8 VIII. Inne stosunki prawne Zmiana treści właściwego prawa obcego I. Zasada stosowania norm intertemporalnych właściwego prawa obcego II. Wyjątki od zasady Indeks rzeczowy XIV

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział XV. Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności intelektualnej 62. Wprowadzenie 63. Lex lociprotectionis I. Zasada terytorializmu i uniwersalizmu

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2017/2018 Zajęcia nr 4 mgr Maria Dymitruk maria.dymitruk@uwr.edu.pl Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Pytania 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Akty prawne...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Akty prawne... Wykaz skrótów... Bibliografia... Akty prawne... Wstęp... XIII XVII XLV XLIX Rozdział I. Małżeńskie ustroje majątkowe w Europie uwagi ogólne... 1 1. Specyfika majątkowych stosunków małżeńskich w Europie

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2017/2018 mgr Maria Dymitruk maria.dymitruk@uwr.edu.pl Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Literatura Literatura podstawowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Redakcja Ewa Kamarad Mateusz Stankiewicz Tara Białogłowska, Ewa Kamarad Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz Aneta Sarwicka, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2018/2019 Zajęcia nr 1 wprowadzenie, część ogólna PPM mgr Maria Dymitruk maria.dymitruk@uwr.edu.pl Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... XIII XVII XIX Rozdział I. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego... 1 1. Definicja... 1 2. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^ PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Maksymilian Pazdan Wydanie IX uaktualnione Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^ Warszawa 2005 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 11 PRZEDMOWA 15 Część ogólna Rozdział I. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zestawy egzaminacyjne Prawo Prywatne Międzynarodowe

Zestawy egzaminacyjne Prawo Prywatne Międzynarodowe Zestawy egzaminacyjne Prawo Prywatne Międzynarodowe Zestaw 1 1. Pojęcie PPM - zadania i cele. PPM sensu stricto i sensu largo. 2. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnej osoby fizycznej. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Koncepcja powściągliwego stosowania klauzuli porządku. publicznego na przykładzie rozwodów przez odrzucenie (talak)...

Spis treści. III. Koncepcja powściągliwego stosowania klauzuli porządku. publicznego na przykładzie rozwodów przez odrzucenie (talak)... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wykaz orzecznictwa... Wprowadzenie... XIII XXXI LV LXVII Rozdział I. Pojęcie klauzuli porządku publicznego, jej rozwój i rola we współczesnym prywatnoprawnym obrocie międzynarodowym...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XV Wykaz literatury... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Wstęp... XV Wykaz literatury... XVII Wykaz skrótów... XIX Spis treści Wstęp... XV Wykaz literatury... XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego... 1 1. Definicja... 1 2. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XI CZĘŚĆ 1... 1 Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 3 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 3 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 3 1.1.2. Dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 1. Pojęcie... 2 2. Funkcje rodziny...

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY... 1 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 1 Dział I. Przepisy ogólne... 3 Art. 61 7. Pokrewieństwo... 3 Art. 61 8. Powinowactwo...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XI XIX XXXIX Rozdział I. Wprowadzenie Uwagi wprowadzające Przed

Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XI XIX XXXIX Rozdział I. Wprowadzenie Uwagi wprowadzające Przed Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XI XIX XXXIX Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Uwagi wprowadzające... 1 2. Przedmiot i cel opracowania... 5 3. Konstrukcja pracy... 7 4. Prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2.

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2. str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Wytoczenie powództwa przez prokuratora w sprawach cywilnych w świetle obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego Uwagi wprowa

Rozdział II. Wytoczenie powództwa przez prokuratora w sprawach cywilnych w świetle obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego Uwagi wprowa Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... 1 1. Cel i zakres ujęcia tematu... 1 2. Metodologia badań własnych... 2 3. Struktura pracy... 5 Rozdział I. Geneza i ewolucja legitymacji prokuratora do wytoczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz skrótów

Przedmowa Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Rodzice - dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka l 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2 I. Uwagi wstępne 2 II. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział pierwszy Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego... 21 1. Wpływ Internetu na tworzenie prawa handlu elektronicznego... 21 1.1. Światowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Monografia jest pierwsza na rynku wydawniczym publikacja,

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok, VI semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XVII Rozdział I. Małżeństwo... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci przygotowany przez pełnomocnika... 3 2. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej;

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; - z ustaleniem alimentów na dzieci; - z orzekaniem alimentów dla małżonka;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 1 Organizacja oraz wstęp do PPM. Autor: mgr Rafał Skibicki

Ćwiczenia nr 1 Organizacja oraz wstęp do PPM. Autor: mgr Rafał Skibicki Ćwiczenia nr 1 Organizacja oraz wstęp do PPM Autor: mgr Rafał Skibicki Cz. I. Organizacja Ilość godzin: Prowadzący: Konsultacje: Mail: Zdjęcie: Z kim mamy zajęcia? ĆWICZENIA 20 h Mgr Rafał Skibicki n/n,

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa Przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe; OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe na kierunku Prawo Poznań, dnia 26 października 2018 r. Katedra Prawa Europejskiego OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA. z dnia 12 listopada 1965 r.

Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA. z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z dnia 17 listopada 1965 r.) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 5 MGR MARTYNA MIELNICZUK CENTRUM PROBLEMÓW BADAŃ PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 5 MGR MARTYNA MIELNICZUK CENTRUM PROBLEMÓW BADAŃ PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 5 MGR MARTYNA MIELNICZUK CENTRUM PROBLEMÓW BADAŃ PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Wyznaczenie i zakres prawa właściwego dla sytuacji życiowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie. I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie. I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego Katedra Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta Wstęp... Wykaz skrótów... xvii Bibliografia... xxi Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta... 1 1. Uwzględnianie wartości w prawie kolizyjnym... 1 I. Neutralność norm kolizyjnych...

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego

Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego dr Michał Wojewoda radca prawny Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego 1. Wprowadzenie Przykłady: Umowa handlowa polska spółka z o.o. importuje tkaniny z Włoch duża partia towaru okazuje

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 80 poz z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 80 poz z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2011 Nr 80 poz. 432 U S T AWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792. z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Od redaktora... XIII XV CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze... 4 2. Źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe prawo pracy

Międzynarodowe prawo pracy Andrzej Marian Świątkowski Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy STUDIA PRAWNICZE Międzynarodowe prawo pracy W sprzedaży: T. Zieliński, L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 11 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Semestr zimowy 2018/2019 Grupy 2/8 SSP III

SYLABUS PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Semestr zimowy 2018/2019 Grupy 2/8 SSP III SYLABUS PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Semestr zimowy 2018/2019 Grupy 2/8 SSP III I. Prowadzący: mgr Rafał Skibicki Jednostka: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) :

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) : Opłaty za czynności radców prawnych Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) : do 500 zł 60 zł powyżej 500 zł do 1

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza dawna i obowiązująca ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

Tabela porównawcza dawna i obowiązująca ustawa Prawo prywatne międzynarodowe Tabela porównawcza dawna i obowiązująca ustawa Prawo prywatne międzynarodowe Dz.U.11.80.432 Nowa ustawa Dz.U.65.46.290 z późn. zm. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 112/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 marca 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Wykaz aktów normatywnych... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Wykaz aktów normatywnych... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Wykaz aktów normatywnych... Wstęp... XV XXI XLVII LIII LIX Część I. Dobra osobiste pojmowane w kategorii wartości Wprowadzenie... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie międzynarodowego postępowania cywilnego Przedmiot i zakres międzynarodowego postępowania cywilnego... 14

1. Pojęcie międzynarodowego postępowania cywilnego Przedmiot i zakres międzynarodowego postępowania cywilnego... 14 Międzynarodowe postępowanie cywilne Autorzy: Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski Rozdział I. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 13 1. Pojęcie międzynarodowego postępowania cywilnego... 13 2. Przedmiot i zakres międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIOWY. dla szkolenia z zakresu: Prawo właściwe i jurysdykcja w sprawach cywilnych i gospodarczych organizowanego w ramach projektu

PROGRAM SZKOLENIOWY. dla szkolenia z zakresu: Prawo właściwe i jurysdykcja w sprawach cywilnych i gospodarczych organizowanego w ramach projektu CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ OGÓLNA PROGRAM SZKOLENIOWY dla szkolenia z zakresu: Prawo właściwe i jurysdykcja w sprawach cywilnych i gospodarczych organizowanego w ramach projektu Prawo gospodarcze i cywilne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (druk nr 1111)

Opinia do ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (druk nr 1111) Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Opinia do ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (druk nr 1111) I. Cel i przedmiot ustawy Zgodnie z uzasadnieniem projektu (druk sejmowy nr 1277) ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Ustawowe przesłanki zawarcia małżeństwa. 2. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo prywatne międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. KIERUNEK: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza

KARTA PRZEDMIOTU. 2. KIERUNEK: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego 2. KIERUNEK: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o równości małżeńskiej 1

USTAWA. z dnia. o równości małżeńskiej 1 Projekt ustawy z 14 lutego 2016 r. (uaktualnienie: 5 lipca 2017 r.) USTAWA z dnia o równości małżeńskiej 1 Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia w sprawie małżeńskiej wg 107 FamFG (ustawa o postępowaniu w sprawach rodzinnych)

Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia w sprawie małżeńskiej wg 107 FamFG (ustawa o postępowaniu w sprawach rodzinnych) Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia w sprawie małżeńskiej wg 107 FamFG (ustawa o postępowaniu w sprawach rodzinnych) Wnioskodawca: nazwisko, ewentulanie nazwisko rodowe, imiona, miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych. (Dz.U.UE L z dnia 16 grudnia 2009 r.)

PROTOKÓŁ. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych. (Dz.U.UE L z dnia 16 grudnia 2009 r.) Dz.U.UE.L.09.331.19 PROTOKÓŁ o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 16 grudnia 2009 r.) Państwa sygnatariusze niniejszego protokołu, pragnąć ustanowić wspólne postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

3. Rodzaje inwestycji: inwestycje bezpośrednie, pośrednie oraz portfelowe Pojęcie inwestycji w traktatach inwestycyjnych I. Traktaty in

3. Rodzaje inwestycji: inwestycje bezpośrednie, pośrednie oraz portfelowe Pojęcie inwestycji w traktatach inwestycyjnych I. Traktaty in Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Wykaz aktów prawnych... Inne źródła... XIX XXI XXVII XLIII LIX LXV Wprowadzenie... 1 1. Inwestycja wprowadzenie pojęcia... 1 2. Niespójność

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Gościoska. Testy na Aplikacje. Częśd XI. Prawo międzynarodowe prywatne

Agnieszka Gościoska. Testy na Aplikacje. Częśd XI. Prawo międzynarodowe prywatne 1 Agnieszka Gościoska Testy na Aplikacje Częśd XI Prawo międzynarodowe prywatne 2 1. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, dla rozwodu w pierwszej kolejności właściwe jest: A. wspólne prawo ojczyste

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii

Studia podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii Studia podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kolejną, IV edycję studiów podyplomowych "Prawo rodzinne z elementami psychologii",

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 8

Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 8 Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 8 MGR RAFAŁ SKIBICKI CENTRUM BADAŃ PROBLEMÓW PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Wyznaczenie i zakres prawa właściwego dla sytuacji życiowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 1 MGR MARTYNA MIELNICZUK CENTRUM BADAŃ PROBLEMÓW PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 1 MGR MARTYNA MIELNICZUK CENTRUM BADAŃ PROBLEMÓW PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Prawo prywatne międzynarodowe Ćwiczenia 1 MGR MARTYNA MIELNICZUK CENTRUM BADAŃ PROBLEMÓW PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Prawo prywatne międzynarodowe ćwiczenia martyna.mielniczuk@uwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA Obowiązujące zasady dotyczą wszystkich niezależnie od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego i niezależnie od daty zawarcia związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uwagi ogólne... 68

Spis treści. 1. Uwagi ogólne... 68 Wykaz skrótów............................................. Bibliografia................................................ XI XVII Rozdział I. Wprowadzenie................................... 1 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo rodzinne i opiekuńcze 2. Kod modułu 12-DDS12 3. Rodzaj modułu : wykład obowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia.

Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. I. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Weksel - charakterystyka ogólna ő 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykazskrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykazskrótów... Przedmowa... Wykazskrótów... XI XV I. Kodeks postępowania cywilnego Wprowadzenie... 3 Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego... 72 Wprowadzenie... 73 Art. 1096...................................

Bardziej szczegółowo