Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej"

Transkrypt

1 Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Ustawowe przesłanki zawarcia małżeństwa. 2. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa legitymacja procesowa i przesłanki wytoczenia powództwa. 3. Czynności nupturientów poprzedzające zawarcie małżeństwa. 4. Czynności prawne kierownika urzędu stanu cywilnego związane z zawarciem małżeństwa. 5. Złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika - tryb, forma i treść pełnomocnictwa. 6. Czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami zawarcia małżeństwa według prawa polskiego. 7. Zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przed osiągnięciem pełnoletniości legitymacja, przesłanki, skutki uzyskania zgody. 8. Unieważnienie małżeństwa przyczyny. 9. Unieważnienie małżeństwa - tryb i skutki. 10. Przypadki konwalidacji małżeństw zawartych mimo normatywnych zakazów. 11. Wady oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński i ich normatywne następstwa. 12. Zasada równości małżonków. 13. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny. 14. Oświadczenie dotyczące nazwiska małżonka po zawarciu małżeństwa i skutki jego niezłożenia. 15. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i instrumenty prawne służące do jego wyegzekwowania. 16. Pojęcie majątkowego ustroju małżeńskiego i jego rodzaje. 17. Zasady wykonywania zarządu majątkiem wspólnym. 18. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zakres i wyłączenia.

2 19. Ogólna charakterystyka ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. 20. Składniki majątku wspólnego małżonków w ramach wspólności ustawowej. 21. Składniki majątku osobistego małżonków w ramach wspólności ustawowej. 22. Zasada surogacji. 23. Zasada samodzielności zarządu majątkiem wspólnym. 24. Ustawowe ograniczenia samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym. 25. Obowiązek współdziałania małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym. 26. Sprzeciw małżonka wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez współmałżonka. 27. Charakter prawny oświadczenia wyrażającego sprzeciw wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym dokonanej przez małżonka. 28. Wyłączenie sprzeciwu wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym. 29. Skutki prawne zgłoszenia sprzeciwu wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym. 30. Zgoda małżonka na czynność zarządu majątkiem wspólnym. Zgoda obligatoryjna i zgoda fakultatywna. Skutki czynności dokonanej bez wymaganej zgody. 31. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków. 32. Pozbawienie prawa zarządu majątkiem wspólnym. 33. Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. 34. Rozliczenie nakładów małżonka poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny. 35. Rodzaje umów majątkowych małżeńskich. 36. Wyłączenia możliwości rozszerzenia wspólności majątkowej przez umowę majątkową. 37. Udziały małżonków w majątku wspólnym po ustaniu wspólności majątkowej. 38. Zasady obliczania dorobku każdego z małżonków. 39. Wyrównanie dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków. 40. Wyrównanie dorobków po śmierci jednego z małżonków. 41. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

3 42. Powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. 43. Ustanie rozdzielności majątkowej. 44. Przesłanki orzeczenia rozwodu. 45. Problematyka winy w sprawie o rozwód. 46. Władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi i alimenty w sprawie o rozwód. 47. Obligatoryjne i fakultatywne kwestie rozstrzygane przez sąd w sprawie o rozwód. 48. Zmiana nazwiska małżonka po orzeczeniu rozwodu. 49. Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka po orzeczeniu rozwodu. 50. Przesłanki orzeczenia separacji. 51. Skutki orzeczenia separacji. 52. Zniesienie separacji. 53. Żądanie rozwodu w sprawie o separację. 54. Separacja a rozwód - elementy wspólne i różnice. 55. Proszę omówić ustawowe pojęcie ustalenie macierzyństwa, wskazać osoby legitymowane czynnie i biernie oraz terminy do wytoczenia powództwa o ustalenie macierzyństwa. 56. Proszę omówić ustawowe pojęcie zaprzeczenie macierzyństwa oraz wskazać osoby legitymowane czynnie i biernie do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa. 57. Proszę omówić ustawowe pojęcie zaprzeczenie macierzyństwa i wskazać terminy do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa. 58. Dopuszczalność wniesienia powództwa w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa przez prokuratora. 59. Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa - proszę omówić zakres domniemania w sytuacji ustania lub unieważnienia małżeństwa i w sytuacji orzeczenia separacji. 60. Proszę omówić ustawowe pojęcie zaprzeczenie ojcostwa i wskazać osoby legitymowane czynnie i biernie do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

4 61. Proszę omówić ustawowe pojęcie zaprzeczenie ojcostwa i wskazać terminy do wytoczenia powództwa. 62. Dopuszczalność wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki całkowicie ubezwłasnowolnionego. 63. Dopuszczalność wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki chorego psychicznie. 64. Proszę wskazać, w jakich sytuacjach zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne. 65. W dniu 12 września 2014 roku pozostająca w związku małżeńskim Anna Kowalska urodziła dziecko. Dziecko nie pochodzi od męża Anny Kowalskiej. W dniu 15 października 2014 roku Anna Kowalska udaje się do radcy prawnego celem zasięgnięcia porady, w jaki sposób ma dokonać zaprzeczenia ojcostwa. Proszę udzielić klientce porady uwzględniając w szczególności tryb, właściwy organ, termin na podjęcie stosownych działań oraz przesłanki, które będzie trzeba wykazać. 66. Proszę omówić ustawowe pojęcie uznania ojcostwa i tryb składania oświadczenia przed właściwym organem. 67. Uznanie ojcostwa w sytuacji zagrożenia życia matki, dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi. 68. Proszę omówić ustawowe pojęcie uznania ojcostwa i terminy do złożenia stosownego oświadczenia. Czy możliwe jest uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka? 69. Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa legitymacja czynna i bierna. 70. Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa terminy na wytoczenie powództwa. 71. Paweł Wójcicki i Aldona Wiśniewska nie będący małżeństwem spodziewają się dziecka. W dniu 10 sierpnia 2014 roku Paweł Wójcicki uznaje ojcostwo poczętego, a nienarodzonego jeszcze dziecka. W dniu 23 września 2014 roku Paweł Wójcicki znajduje korespondencję Aldony Wiśniewskiej kierowaną do jej matki, w której kobieta przyznaje się, że ojcem jej dziecka jest Roman Kowalski. W dniu 2 października 2014 roku Paweł Wójcicki udaje się do radcy prawnego celem zasięgnięcia porady, w jaki sposób może wycofać się z uznania ojcostwa. Proszę udzielić klientowi porady

5 uwzględniając w szczególności tryb, właściwy organ, termin na podjęcie stosownych działań oraz przesłanki, które będzie trzeba wykazać. 72. Proszę omówić kwestię domniemania ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego i możliwość obalenia tego domniemania. 73. Dopuszczalność wniesienia powództwa w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przez prokuratora. 74. Powództwo o ustalenie ojcostwa - legitymacja czynna i bierna. 75. Powództwo o ustalenie ojcostwa - terminy na wytoczenie powództwa. 76. Proszę wskazać, w jakich sytuacjach sądowe ustalenie ojcostwa jest niedopuszczalne. 77. Proszę porównać pojęcia pokrewieństwo i powinowactwo. 78. Kto decyduje o nazwisku jakie nosi dziecko? Czy do zmiany nazwiska dziecka wymagana jest jego zgoda, a jeżeli tak, to kiedy? 79. Małżonkowie Anna Nowicka i Jan Wójcik zostali rodzicami. Jakie nazwisko może nosić ich dziecko? Proszę na podanym przykładzie wyjaśnić zasady ustalania nazwiska dziecka, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki. 80. Nazwisko dziecka w razie uznania ojcostwa. 81. Nazwisko dziecka w razie sądowego ustalenia ojcostwa. 82. Janina Nowicka, matka 14-letniej Joanny Nowickiej, zawarła związek małżeński z Zenonem Wiśniewskim, który nie jest ojcem Joanny Nowickiej. Jakie nazwisko może nosić Joanna Nowicka? Proszę na podanym przykładzie wyjaśnić zasady ustalania nazwiska dziecka, którego rodzic wstąpił w związek małżeński z osobą nie będącą rodzicem tego dziecka. 83. Istota i treść prawna (atrybuty) władzy rodzicielskiej. 84. Podmioty władzy rodzicielskiej oraz przesłanki jej przysługiwania. 85. Normatywne reguły należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. 86. Przedstawicielstwo ustawowe rodziców i jego zakres. 87. Normatywne zasady wykonywania przez rodziców zarządu majątkiem dziecka.

6 88. Rozgraniczenie czynności zwykłego zarządu majątkiem dziecka od czynności przekraczających zwykły zarząd, proszę wskazać trzy przykładowe czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka. 89. Skutki ustania zarządu rodziców majątkiem dziecka. 90. Zakres władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu. 91. Zawieszenie władzy rodzicielskiej. 92. Pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej. 93. Ingerencja sądu opiekuńczego w sferę władzy rodzicielskiej poprzez wydawanie zarządzeń ograniczających władzę rodzicielską normatywny katalog takich zarządzeń sądu opiekuńczego. 94. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Funkcja i zakres podmiotowy tej regulacji, oraz możliwe konsekwencje w przypadku naruszenia zakazu (ingerencja sądu opiekuńczego). 95. Proszę wymienić sytuacje w których władza rodzicielska ustaje. 96. Jakie elementy powinno zawierać porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (tzw. plan wychowawczy )? 97. W sprawie o rozwód Powódka (matka dziecka) przedłożyła projekt porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (tzw. plan wychowawczy ), jednak jego treść nie została ostatecznie zaakceptowana przez Pozwanego (ojca dziecka), ale twierdzi on, że będzie współpracował na bieżąco z matką dziecka w kwestiach dotyczących wychowania dziecka. Obie strony wnioskują o powierzenie po rozwodzie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Czy w tej sytuacji sąd może orzec pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom? Proszę uzasadnić odpowiedź. 98. Ogólna charakterystyka i formy pieczy zastępczej. 99. Normatywny rozdział obowiązków i praw między rodziną zastępczą, a rodzicami dziecka w przypadku ustanowienia pieczy zastępczej dla dziecka bez pozbawienia władzy rodzicielskiej jego biologicznych rodziców. Czy ta regulacja prawna podlega ingerencji sądu opiekuńczego?

7 100. Rodzinna piecza zastępcza rodzaje i charakterystyka Instytucjonalna piecza zastępcza rodzaje i charakterystyka, w tym zasady określające kryteria wiekowe dzieci umieszczanych w tych placówkach Zasady umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i zasady doboru formy tej pieczy Normatywny katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania pieczy zastępczej. Czy jest to katalog zamknięty? Czy możliwe jest powierzenie pieczy zastępczej osobom spoza tego katalogu? Jeśli tak w jakich okolicznościach? 104. Istota i formy kontaktów z dzieckiem, uprawnieni i zobowiązani do kontaktów Normatywny zakres decydowania przez rodziców o kontaktach z dzieckiem Formy ingerencji sądu w kontakty z dzieckiem Kontakt z dzieckiem, a władza rodzicielska Normatywny katalog sposobów ograniczenia przez sąd kontaktów z dzieckiem Przesłanki przysposobienia Szczególne przesłanki adopcji zagranicznej polskiego dziecka Przysposobienie wspólne i indywidualne Rola przysposabianego w sądowym postępowaniu o przysposobienie. Proszę omówić. Dodatkowo proszę wyjaśnić czy możliwe jest orzeczenie przysposobienia 14-letniego przysposabianego bez żądania przez sąd jego zgody na przysposobienie? Jeśli tak, w jakich okolicznościach? 113. Czy po śmierci przysposabiającego może powstać stosunek przysposobienia między zmarłym a przysposabianym? Jeśli tak, w jakich okolicznościach? 114. Zgoda rodziców na przysposobienie ich dziecka - formy, ograniczenia czasowe, wpływ zgody na władzę rodzicielską i kontakty rodziców z dzieckiem Skutki prawne przysposobienia pełnego Skutki prawne przysposobienia niepełnego Skutki prawne przysposobienia pasierba Imię i nazwisko przysposobionego. Akt urodzenia przysposobionego Przysposobienie całkowite i jego szczególne skutki prawne.

8 120. Przesłanki i skutki prawne rozwiązania przysposobienia przez sąd Czy dopuszczalne jest przysposobienie dziecka pozostającego już w stosunku przysposobienia? Proszę uzasadnić odpowiedź Ewa i Adam S. będący małżeństwem złożyli wniosek o przysposobienie małoletniej Anny G. (15 lat) przebywającej w domu dziecka. Sąd rozpoznający ten wniosek wysłuchał na rozprawie Annę i uzyskał od niej zgodę na przysposobienie, ale pominął uzyskanie na przysposobienie zgody biologicznych rodziców Anny, gdyż zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej. Czy do przysposobienia Anny w omawianym przypadku była niezbędna jej zgoda? Czy sąd mógł pominąć uzyskanie zgody rodziców Anny na przysposobienie w omawianym przypadku? letnia Ewa D. jest matką biologiczną Anny D. (lat 14). Mężem Ewy D. jest 27-letni Jan J., który nie jest ojcem biologicznym Anny D., jednak wychowuje dziewczynkę wraz z małżonką od 3 miesiąca jej życia. Jan J. chce wystąpić do właściwego Sądu o przysposobienie, jednak zastanawia się czy mała różnica wieku między nim a Anną D. (13 lat) nie będzie ku temu przeszkodą zgodnie z wymogiem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Proszę rozstrzygnąć tę kwestię i wyjaśnić, jak rozumieć wymóg odpowiedniej różnicy wieku między przysposabiającym a przysposobionym Proszę wskazać podmioty, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, uwzględniając kolejność w jakiej powstaje obowiązek alimentacyjny poszczególnych osób Proszę omówić obowiązek alimentacyjny wynikający ze stosunku przysposobienia, uwzględniając rodzaje przysposobienia Proszę omówić obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka Czy obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców względem pełnoletniego dziecka? Proszę uzasadnić odpowiedź Proszę omówić obowiązek alimentacyjny między powinowatymi Proszę omówić zakres obowiązku alimentacyjnego ojca niebędącego mężem matki dziecka względem dziecka W ostatnim roku Krzysztof F. stracił pracę oraz uległ wypadkowi. Renta jaką utrzymuje nie wystarcza mu na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności wysokich kosztów niezbędnego leczenia. Krzysztof F. ma rodziców, dwóch braci oraz jednego

9 pełnoletniego syna. Nigdy nie był żonaty. Proszę wskazać podmioty zobowiązane do obowiązku alimentacyjnego względem Krzysztofa F Proszę wskazać podmioty uprawnione do świadczeń alimentacyjnych Proszę omówić pojęcie "niedostatku" w świetle przepisów k.r.o. dotyczących obowiązku alimentacyjnego oraz orzecznictwa sądowego Proszę omówić kryteria, jakie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych zobowiązanego Andrzej S. od kilku lat wypłaca na rzecz małoletniego syna, pozostającego pod opieką matki - byłej żony Andrzeja S., świadczenie alimentacyjne w wysokości 1500 złotych miesięcznie. W ostatnim roku Andrzej S. zmienił pracę w wyniku czego jego wynagrodzenie zmniejszyło się o połowę. Dwa lata temu Andrzej S. założył nową rodzinę, a miesiąc temu urodziła mu się córka. Andrzej S. chciałby zmniejszyć o połowę świadczenie alimentacyjne wypłacane na rzecz syna z pierwszego małżeństwa. Proszę udzielić porady prawnej. Proszę wskazać w szczególności podstawę prawną żądania Andrzeja S., określić, jakie pismo procesowe powinien sporządzić i wyjaśnić jakie argumenty przemawiają za uwzględnieniem żądania. Proszę określić strony postępowania Czy uprawnienie do żądania świadczeń alimentacyjnych przedawnia się? Proszę uzasadnić odpowiedź i omówić wpływ upływu czasu na sytuację prawną uprawnionego do alimentów i obowiązanego do alimentacji Dla jakich podmiotów ustanawia się opiekę, a dla jakich kuratelę? 137. Przesłanki i tryb ustanowienia opieki Proszę wskazać, kto nie może być ustanowiony opiekunem Proszę omówić zakres obowiązków opiekuna Jakie czynności opiekuna wymagają zezwolenia sądu opiekuńczego? 141. Proszę wskazać ograniczenia w zakresie reprezentacji przez opiekuna osób pozostających pod jego opieką Proszę omówić zasady przyznawania opiekunowi wynagrodzenia Proszę omówić roszczenia opiekuna wobec pozostającego pod opieką oraz roszczenia pozostającego pod opieką wobec opiekuna (zakres, terminy przedawnienia).

10 144. Proszę omówić nadzór nad sprawowaniem opieki Zwolnienie opiekuna - przyczyny i skutki Ustanie opieki - przyczyny i skutki Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie Proszę wskazać podstawowe różnice między opieką, a kuratelą Proszę omówić przypadki kurateli, o których mowa w przepisach k.r.o Zasady wynagradzania kuratora Ogólne zasady rejestracji stanu cywilnego, a w szczególności: zdarzenia podlegające rejestracji, forma i miejsce ich dokonywania, organy dokonujące rejestracji oraz moc dowodowa aktów stanu cywilnego Organy sporządzające akty stanu cywilnego: sposób ich powoływania, wymogi ustawowe osób pełniących funkcje tych organów, ich kompetencje i właściwość terytorialna Formy czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego Właściwość miejscowa organu w sprawach rejestracji stanu cywilnego w zakresie: - sporządzenia aktu urodzenia, - sporządzenia aktu małżeństwa, - sporządzenia aktu zgonu, - wpisania wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli małżeństwo Właściwość miejscowa organu w sprawach rejestracji stanu cywilnego w zakresie: - wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego, - zarejestrowania w polskich księgach stanu cywilnego urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą, - złożenia oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, - odtworzenia aktu stanu cywilnego Forma i tryb zgłaszania urodzenia dziecka i sporządzania aktu urodzenia Forma i tryb zgłaszania zawarcia małżeństwa i sporządzania aktu małżeństwa.

11 158. Forma i tryb zgłaszania zgonu i sporządzania aktu zgonu Przesłanki ustawowe i tryb unieważnienia aktu stanu cywilnego Przesłanki ustawowe i tryb sprostowania aktu stanu cywilnego oraz sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego Przesłanki ustawowe i tryb ustalenia treści aktu stanu cywilnego Przesłanki ustawowe i tryb odtwarzania oraz uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego, a także dokonywania wpisu wzmianek dodatkowych w treści aktu stanu cywilnego Ustawowe zasady ujawnienia osoby ojca dziecka w treści aktu urodzenia Tryb i forma czynności przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka i konsekwencje jego złożenia w zakresie dalszych czynności rejestracji stanu cywilnego Zasady rejestracji stanu cywilnego dziecka w przypadku jego przysposobienia pełnego Zasady ujawniania i zmiany imienia dziecka w treści aktu urodzenia Czynność zawarcia małżeństwa, wymagane dokumenty, treść, forma i miejsce czynności stron i organu stanu cywilnego Dane podlegające wpisowi do aktu małżeństwa i formalne podstawy ich wpisu Zasady zgłaszania i sporządzania aktu małżeństwa zawartego w formie przewidzianej prawem wewnętrznym kościoła lub związku wyznaniowego, a wywołującego skutki cywilne Dopuszczalność, podstawy i tryb rejestrowania w polskich księgach stanu cywilnego urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą Dopuszczalność, podstawy i tryb wpisywania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz zasady modyfikacji tak wpisanych aktów w polskich księgach stanu cywilnego Szczególne zasady rejestracji urodzeń lub zgonów, które nastąpiły na polskim statku morskim lub powietrznym w czasie podróży, na okręcie wojennym, na polskim wojskowym statku powietrznym oraz zgonów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i innych osób przydzielonych do jednostek wojskowych, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi Ustawowe zasady prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, moc dowodowa aktów stanu cywilnego oraz rodzaje dokumentów podlegających wydaniu z tych ksiąg.

12 174. Zasady wydawania i treść odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego Zasady wydawania i treść odpisu skróconego aktu stanu cywilnego Rodzaje, zasady wydawania i treść zaświadczeń wydawanych z ksiąg stanu cywilnego.

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XI CZĘŚĆ 1... 1 Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 3 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 3 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 3 1.1.2. Dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY... 1 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 1 Dział I. Przepisy ogólne... 3 Art. 61 7. Pokrewieństwo... 3 Art. 61 8. Powinowactwo...

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 1. Pojęcie... 2 2. Funkcje rodziny...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XVII Rozdział I. Małżeństwo... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci przygotowany przez pełnomocnika... 3 2. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2.

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2. str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz skrótów

Przedmowa Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Rodzice - dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka l 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2 I. Uwagi wstępne 2 II. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o równości małżeńskiej 1

USTAWA. z dnia. o równości małżeńskiej 1 Projekt ustawy z 14 lutego 2016 r. (uaktualnienie: 5 lipca 2017 r.) USTAWA z dnia o równości małżeńskiej 1 Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

Bardziej szczegółowo

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej;

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; - z ustaleniem alimentów na dzieci; - z orzekaniem alimentów dla małżonka;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Od redaktora... XIII XV CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze... 4 2. Źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok, VI semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2017/2018 Zajęcia nr 4 mgr Maria Dymitruk maria.dymitruk@uwr.edu.pl Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Pytania 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ IA RODZICE I DZIECI

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ IA RODZICE I DZIECI USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. 1. Krewnymi w linii prostej są osoby,

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorkach... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. O autorkach... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... O autorkach... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... XI XIII XXI XXIII Rozdział I. Zatrudnienie kierownika urzędu stanu cywilnego (Aleksandra Gaffke)... 1 1. Ogólna charakterystyka stanowiska kierownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Czy nowelizacja KRiO coś zmieni?

Czy nowelizacja KRiO coś zmieni? Czy nowelizacja KRiO coś zmieni? 17.11.2008. W strone ojca - portal o ojcostwie i ojcostwie w kryzysie Cytujemy pełen tekst nowelizacji KRiO uchwalonej przez Sejm 06.11.2008. Po zapoznaniu się z nowelizacją

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI. SSO Maria Prusinowska

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI. SSO Maria Prusinowska ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI SSO Maria Prusinowska WŁADZA RODZICIELSKA WEDŁUG KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Art. 93 1. Kro

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3.

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny: luty 2015 roku Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE Stan prawny na 2 lutego 2015 r. Wydawca: Małgorzata Stańczak

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. [Pokrewieństwo] 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA ZGONÓW Podstawa prawna : art ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36, poz.180 z póź.

REJESTRACJA ZGONÓW Podstawa prawna : art ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36, poz.180 z póź. Zadania : 1. przyjmowanie oświadczeń o : 1. wstąpieniu w związek małżeński, 2. braku okoliczności wyłączających małżeństwo, 3. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Justyna Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: Wiadomości Czwartek, 24 lipca 2008 Urząd Stanu Cywilnego ul. Powstania Warszawskiego 1 Budynek B, pok. 2 tel. 12 26 34 113 e-mail: usc@wieliczka.eu KIEROWNIK - Elżbieta Bujas / tel. 12 26 34 113 Do podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW 6. WYDANIE Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-08 Druk nr 888 Warszawa, 12 sierpnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Anna Maciąg. Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych.

Anna Maciąg. Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych. Anna Maciąg Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych http://administratywistka.pl Stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 19 Słowo wstępne.................................................. 23 ROZDZIAŁ 1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć związek małżeński. Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa

Jak zawrzeć związek małżeński. Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa Jak zawrzeć związek małżeński Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tj. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów WNIOSEK

... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów WNIOSEK ... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów... adres...... telefon kontaktowy Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy WNIOSEK O UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

KRO. Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego

KRO. Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI Postępowania odrębne uregulowane w art. 453 458 k.p.c. obejmują sprawy o: 1) ustalenie macierzyństwa; 2) ustalenie ojcostwa; 3) zaprzeczenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia nr 4

Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia nr 4 Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi Zajęcia nr 4 W postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich rozpoznawane są sprawy: o ustalenie istnienia lub nieistnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II

PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II Zakres zdolności do czynności prawnych zależy od Wieku Ubezwłasnowolnienia Wiek a zdolność do czynności prawnych Brak zdolności do czynności prawnych do ukończenia 13

Bardziej szczegółowo

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo rodzinne i opiekuńcze 2. Kod modułu 12-DDS12 3. Rodzaj modułu : wykład obowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. Art. 1. (1) 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia.

Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. I. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA.

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. Art. 1. (1) 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO pokrewieństwo wspólni przodkowie w linii prostej v jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk v wstępni ci od których się pochodzi (dziadek, ojciec) v zstępni

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 9 poz. 59) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 788) Tytuł I Małżeństwo DZIAŁ I

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 9 poz. 59) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 788) Tytuł I Małżeństwo DZIAŁ I Tekst pierwotny: Dz.U.1964.9.59 Tekst jednolity: Dz.U.2012.788 Wersja z dnia: 2014-08-26 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst pierwotny: Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59) (tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2015.2082 z dnia 2015.12.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 grudnia 2015 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Tytuł I Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego ul. Radomska 45 27-200 Starachowice Pokój: 29, 30, 31 (parter) tel.: 041-273-83-21; 273-83-85 kierownik : (41) 273-83-49 email: usc@starachowice.eu fax: 0-41- 273-82-19 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.2082 t.j. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki zawarcia małżeństwa 1. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego Spis treści O Autorce... Przedmowa... Wykaz skrótów... XLIII XLV XLVII Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego... 1 1. Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zm. Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 398; Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842; Dz. U. z 2008 r., Nr 220, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.2082 t.j. Dz.U.2016.406 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki zawarcia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

USC-Xm. Zwracam/y się z wnioskiem o rejestracje małżeństwa, które miało miejsce

USC-Xm. Zwracam/y się z wnioskiem o rejestracje małżeństwa, które miało miejsce USC-Xm... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek) Piaski, dnia... (Adres do korespondencji)... (Telefon) Urząd Stanu Cywilnego ul. 6 Stycznia 1 63-820 Piaski Znak sprawy... WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.1964.9.59 ze zm. do Dz.U.2011.149.887 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.1964.9.59 Dz.U.1975.45.234 Dz.U.1986.36.180 Dz.U.1990.34.198 Dz.U.1995.83.417 Dz.U.1998.117.757 Dz.U.1999.52.532 Dz.U.2000.122.1322

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) (zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1188, Dz.U. z 2013 r. poz. 1439, Dz.U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego O Autorce... Przedmowa... Wykaz skrótów... XLIII XLV XLVII Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego... 1 1. Uwagi wstępne... 1 I. Rodzina

Bardziej szczegółowo

1 z 19 2009-12-20 16:27

1 z 19 2009-12-20 16:27 1 z 19 2009-12-20 16:27 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. Art. 1. (1) 1. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny na 06.02.2012r. (Dz.U.1964.9.59 ze zm.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne PORADNIK PRAWNY Nr 2/2019 Prawo rodzinne CZY WIESZ ŻE? Prawo rodzinne jest to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Reguluje m.in. obowiązek zachowania wierności małżeńskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 marca 2017 r. tekst jednolity Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r. USTAWA z dnia 25 lutego 1964

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682 t.j. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki zawarcia małżeństwa 1. Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682 t.j Dz.U.2018.950 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki zawarcia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682 t.j. Dz.U.2018.950 Dz.U.2019.303 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 marca 2019r. do: 19 września 2019r. Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r. USTAWA z dnia 25 lutego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2015.2082 t.j. z dnia 2015.12.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 17 września 2016 r. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 marca 2017 r. tekst jednolity 1 stycznia 1965 r. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 marca 2017 r. tekst jednolity Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r. USTAWA z dnia 25 lutego 1964

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 marca 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 marca 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dn. 25.02. 1964r. /Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm./ Przedmiotem prawa rodzinnego i opiekuńczego są stosunki prawne w małżeństwie między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 36 poz. 180 USTAWA. z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 36 poz. 180 USTAWA. z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 Ustawa utraciła moc z dn. 1.03.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 i 1888). Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1/USC

KARTA USŁUG NR 1/USC KARTA USŁUG NR 1/USC Nazwa usługi: Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I.

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I. Część A. Tablice Rozdział I. Małżeństwo Rozdział I. 1. Małżeństwo 1. Zawarcie małżeństwa Literatura: R. A. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w USC w przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. 1 z 33 Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 788 wersja obowiązująca od 2013-12-04 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; Dz.U. z 2013 r., poz. 1439) Tytuł I Małżeństwo

Bardziej szczegółowo