REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r.

2 Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, w tym: 1. Zadania Urzędu. 2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Urzędu. 3. Zasady i zakres wykonywania funkcji kierowniczych. 4. Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu. 5. Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Staroście należy przez to rozumieć Starostę Dzierżoniowskiego, 2) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, 3) Zastępcy należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, 4) PUP/Urząd należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, 5) Zarządzie Powiatu należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, 6) Radzie Rynku Pracy należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy w Dzierżoniowie, 7) Komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć CAZ, dział, referat lub samodzielne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, 8) Filii należy przez to rozumieć filię Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie działającą na wyznaczonym obszarze, 9) FP należy przez to rozumieć Fundusz Pracy, 10)EFS należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny, 11)PFRON należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 12)ZFŚS należy przez to rozumieć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 13) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin organizacyjny, 14) CAZ Centrum Aktywizacji Zawodowej, 15) KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

3 16) IPD Indywidualny Plan Działania Siedzibą PUP jest Dzierżoniów, Rynek Terytorialny zasięg działania PUP obejmuje obszar powiatu dzierżoniowskiego. 3. PUP jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 4. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy. 5. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy. 4 PUP działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2013r. poz. 674 ze zm.), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.), 3) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zm.), 4) ustawy z dnia r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 94 poz. 651 ze zm.), 5) ustawy z dnia r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz ze zm.), 6) statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, 7) statutu PUP, 8) niniejszego regulaminu organizacyjnego, 9) innych ustaw PUP wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i jest jednostką organizacyjną powiatu, działającą jako jednostka budżetowa. 2. PUP realizuje zadania własne powiatu w zakresie: 1) polityki rynku pracy - określone w ustawie z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.674 ze zm.), 2) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych określone w ustawie z dnia r. o rehabilitacji zawodowej

4 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.), 3) pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych - określone w ustawie z dnia r. o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2009r Nr 115 poz. 964), 4) realizacji zadań administracji rządowej, na podstawie przepisów szczególnych. 3. Przy realizacji zadań PUP współdziała z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym osób niepełnosprawnych, a w szczególności ze związkami pracodawców, bezrobotnych, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi Dyrektor kieruje pracą PUP i ponosi odpowiedzialność przed Starostą, jako zwierzchnikiem służbowym, za właściwą realizację zadań PUP. 2. Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy swojego zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych. 3. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Dyrektora na podstawie odrębnych umocowań. 4. Podczas równoczesnej nieobecności Dyrektora i Zastępcy zadania i kompetencje Dyrektora, w sprawach bieżących, wykonuje Kierownik Działu Organizacyjno Prawnego. Rozdział II Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie 7 1. W PUP mogą być tworzone komórki organizacyjne: 1) filie, 2) działy, 3) referaty, 4) samodzielne stanowisko pracy (jedno lub wieloosobowe). 2. Dla realizacji szczególnych zadań, Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe. 3. Dla bieżącej obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy mogą być tworzone punkty przyjęć.

5 8 1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się w sposób kompleksowy jednolitą problematyką lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzenie. 2. Działem kieruje kierownik działu. 3. Podczas nieobecności kierownika działu zastępstwo sprawuje w bieżącym zakresie wyznaczony przez niego pracownik Referat jest komórką organizacyjną realizującą jednolite zagadnienia merytoryczne. 2. Referatem stanowiącym samodzielną komórkę organizacyjną kieruje kierownik referatu. 3. Referatem, który wchodzi w skład działu lub filii kieruje kierownik działu lub filii Samodzielne stanowisko pracy tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia szczególnej problematyki. 2. Stanowisko pracy może być tworzone w ramach działu lub jako samodzielna komórka organizacyjna. Rozdział III Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie W PUP tworzone są następujące stanowiska kierownicze: 1) Dyrektor 2) Zastępca Dyrektora 3) Główny Księgowy 4) Kierownik Filii 5) Kierownik Działu 6) Kierownik Referatu 3. W skład PUP wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ pełniące funkcję realizującą zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy, w skład którego wchodzą:

6 a) Dział Usług Rynku Pracy - UR, b) Dział Instrumentów Rynku Pracy referat ds. Aktywizacji IR/A, c) Dział Instrumentów Rynku Pracy referat ds. Wspierania Przedsiębiorczości IR/WP, d) Filia Bielawa FB referat ds. Usług Rynku Pracy FB/UR. 2) Dział Ewidencji i Świadczeń ES, 3) Filia Bielawa referat ds. Ewidencji i Świadczeń FB/ES, 4) Dział Organizacyjno Prawny OP 5) Dział Ekonomiczno Finansowy EF, 6) Dział Promocji, Analiz i Projektów AP, 7) Radca Prawny RP. 3. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych PUP określa załącznik Nr 1 do Regulaminu. 4. Strukturę organizacyjną PUP określa schemat będący załącznikiem Nr 2 do Regulaminu Dyrektor nadzoruje: 1) Zastępcę Dyrektora, 2) Radcę Prawnego, 3) Głównego Księgowego, 4) Dział Organizacyjno - Prawny, 5) Dział Instrumentów Rynku Pracy, 6) Dział Promocji, Analiz i Projektów. 2. Zastępca Dyrektora nadzoruje: 1) Filię, 2) Dział Usług Rynku Pracy, 3) Dział Ewidencji i Świadczeń, 3. Główny Księgowy nadzoruje: 1) Dział Ekonomiczno Finansowy 13

7 I. Do zakresu zadań Dyrektora PUP należy: 1. Realizacja zadań określonych przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. 2013r. poz. 674 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 2. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP oraz Funduszu Pracy. 3. Współpraca z organami samorządów lokalnych, z Radą Rynku Pracy oraz innymi instytucjami i organizacjami. 4. Planowanie i organizacja pracy PUP. 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu. 6. Arbitraż w sporach między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. 7. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i pism okólnych. 8. Zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników PUP. 9. Udzielanie pełnomocnictw procesowych. 10.Kierowanie bieżącymi sprawami PUP. 11.Planowanie i realizacja polityki kadrowej PUP. 12.Reprezentowanie PUP na zewnątrz. 13.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przez przepisy prawa. 14.Powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji zadaniowych. 15.Wydawanie upoważnień pracownikom PUP. II. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora należy: 1. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora. 2. Nadzorowanie, planowanie oraz organizowanie pracy podległych komórek organizacyjnych Zakres odpowiedzialności, obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy i wydane na ich podstawie umocowania. 2. Główny Księgowy PUP jest jednocześnie kierownikiem Działu Ekonomiczno Finansowego. 15

8 I. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności: 1. Planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej. 2. Szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi oraz ustaleniami kierownictwa, przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych. 3. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia. 4. Opiniowanie obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, ocena merytorycznej przydatności pracownika, wnioskowanie przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników. 5. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej w zakresie nie zastrzeżonym przez Dyrektora. 6. Opracowywanie projektów szczegółowych zakresów czynności podległym pracownikom. 7. Odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań merytorycznych w podległej komórce organizacyjnej. 8. Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zakresu działania komórek organizacyjnych. 9. Powierzenie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania zadań nieobjętych zakresem czynności. 10. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub innej długotrwałej nieobecności pracownika w pracy. 11. Opiniowanie planów urlopów wypoczynkowych oraz wniosków podległych pracowników o udzielenie urlopów bezpłatnych i okolicznościowych. 12. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań PUP. 13. Nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pism wpływających do komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno archiwalnymi. 14. Współdziałanie w zakresie ochrony danych osobowych z administratorem bezpieczeństwa danych osobowych oraz przestrzeganie polityki bezpieczeństwa. 15. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych - mając na względzie dobro klientów urzędu. 16. Dbałość o powierzone komórce organizacyjnej pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe.

9 17. Nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji do składnicy akt. 18. Prowadzenie działań zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych i ustawą Prawo Zamówień Publicznych. II. Kierownicy komórek organizacyjnych PUP ponoszą odpowiedzialność służbową wobec Dyrektora PUP za właściwą i terminową realizację powierzonych im zadań. Rozdział IV Formy kierowania PUP 16 Podstawową zasadą kierowania w PUP jest zasada jednoosobowego kierownictwa. Dyrektor PUP kieruje działalnością PUP i podejmuje decyzje w zakresie wszystkich spraw związanych z działaniem PUP, zgodnie z przysługującymi prawem kompetencjami oraz udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami Wykonywanie zleconego zadania odbywa się na podstawie: 1) polecenia służbowego i decyzji bieżących wydawanych pracownikom bezpośrednio przez Dyrektora, Zastępcę lub bezpośredniego przełożonego, 2) aktów normatywnych Dyrektora. 2. Zasadą jest, iż polecenie służbowe i decyzje bieżące wydawane są w formie ustnej. Względem pracowników zachowują one pełną moc wiążącą. 3. Forma pisemna jest konieczna, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy lub gdy polecenie (decyzja) przełożonego wykracza poza zakres posiadanych przez pracownika uprawnień. Forma pisemna stosowana jest również w wyniku dyspozycji Dyrektora Akty normatywne Dyrektora wydawane są wyłącznie w formie pisemnej i zalicza się do nich: 1) zarządzenia, 2) polecenia służbowe, 3) pisma okólne. 2. Zarządzeniami regulowane są podstawowe problemy wymagające trwałych ustaleń o jednolitym charakterze.

10 3. Poleceniami służbowymi regulowane są sprawy doraźnego załatwienia, względnie podjęcia ustaleń na krótki okres czasu. 4. Pisma okólne mogą zawierać zalecenia, polecenia załatwienia określonych spraw oraz informacje, których treść podaje się do wiadomości wielu komórek organizacyjnych. Rozdział V Zasady podpisywania dokumentów i korespondencji Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Urzędu Pracy podpisują: 1) Dyrektor, 2) Zastępca Dyrektora, 3) Główny Księgowy, 4) Upoważnieni pracownicy. 2. Zasady podpisywania i parafowania dokumentów finansowo księgowych określa Instrukcja Obiegu Dokumentów Księgowych Do podpisu Dyrektora zastrzega się : 1) umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu urzędu, 2) odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych, 3) zarządzenia, polecenia służbowe, pisma okólne, 4) pisma kierowane do naczelnych organów władzy państwowej oraz naczelnych i centralnych organów administracji publicznej, 5) pisma kierowane do innych instytucji w związku z prowadzonymi postępowaniami, jeżeli Dyrektor zastrzegł sobie prawo takiego podpisu, 6) pisma i dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników urzędu, 7) pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne, 8) upoważnienia i pełnomocnictwa. 2. Dokumenty, decyzje i pisma mogą podpisywać - na podstawie udzielonego przez Starostę lub Dyrektora upoważnienia: 1) Zastępca Dyrektora, 2) Główny Księgowy, 3) kierownicy filii, 4) kierownicy działów,

11 5) kierownicy referatów, 6) pracownicy urzędu. 3. Dokumenty i pisma przedkładane do podpisu muszą być sygnowane przez osobę sporządzającą oraz parafowane przez kierownika filii, działu, bądź referatu, a w uzasadnionych przypadkach, przez radcę prawnego. 4. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania, obiegu, rejestracji, znakowania, przechowywania i archiwizowania pism i dokumentów określa Instrukcja Kancelaryjna. Rozdział VI Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Dyrektor, Zastępca Dyrektora bądź wyznaczony kierownik działu, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków, w ustalonych dniach i godzinach podanych do wiadomości w sekretariacie PUP. 2. Skargi i wnioski przyjmowane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie PUP oraz Filii. 4. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w kolejności ich wpływu w rejestrze skarg i wniosków. Rozdział VII Postanowienia końcowe Załącznik Nr 1 (Zadania merytoryczne komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie) i Nr 2 (Schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie) regulaminu stanowią jego integralną część. 2. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Zarządu Powiatu.

12 3. Zmiany w Regulaminie wymagają dla swej ważności uchwały Zarządu Powiatu. RADCA PRAWNY RP

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/55/15 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 15 września 2015 roku. Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/55/15 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 15 września 2015 roku. Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/55/15 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 15 września 2015 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 1 SPIS TREŚĆI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. Katowice 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. Katowice 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2015 r. - 2 - SPIS TREŚCI I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH - Rozdział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 307/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2005 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mogilnie Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie Ustalił: w uzgodnieniu z: Mogilno, 25 maja 2017 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: sekretariat@praca.siedlce.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce Załącznik do Zarządzenia Nr 533/2012 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 417/2016 PREZYDENTA TCZEWA z dnia 27.12.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 16 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 16 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU 2 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W OTWOCKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W OTWOCKU Załącznik do Uchwały CXCVII/83/04 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 7 grudnia 2004 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY RADZIEJÓW REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE Radziejów 2004 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 62.95.2016 ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 27/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze z dnia 16.09.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE Załącznik do Uchwały Nr 126/323/14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OLEŚNIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 126/32314 Zarządu Powiatu w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYJNY

REGULAMIN ORGANIZAYJNY Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 04 /2012 Dyrektora PUP z dnia 14.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2012 rok Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach Załącznik do zarządzenia nr 5/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myślenicach. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/2011

Zarządzenie Nr 465/2011 Zarządzenie Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do Uchwały Nr 84/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, dnia 31 marca 2015 roku Strona 1 z 6 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego w Ślemieniu Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego w Ślemieniu Podstawa prawna Art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 374 /OK/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 374 /OK/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 374 /OK/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust.2

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571 /2009 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie R e g u l a m i n o r

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 292/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 roku GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 33,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN RGANIZACYJNY PWIATWEG URZĘDU PRACY W EłKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), Statutu Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU Uchwała Nr XX/141/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, zmieniona uchwałą Nr V/35/2015 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 227 / 2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 marca 2008 roku Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 255.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r.

Uchwała Nr 255.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. Uchwała Nr 255.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi

Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2012 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 231 z dnia 31.12.2012r Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi 1 Na podstawie: art.33,ust.2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/45/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 01 lutego 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oleśnica, czerwiec 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1444/2015

Zarządzenie Nr 1444/2015 Zarządzenie Nr 1444/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku Na podstawie: art. 12 i art. 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3868/V/09 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3868/V/09 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 3868/V/09 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy Nr 1 w Łodzi. Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN ORGANI ZA C YJ NY Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

REGULAM IN ORGANI ZA C YJ NY Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Załącznik do Uchwały Nr 11/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12.12.2018r. REGULAM IN ORGANI ZA C YJ NY Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Wągrowiec, maj 2011 rok Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE z dnia 21.12.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/21/2015

UCHWAŁA NR 7/21/2015 UCHWAŁA NR 7/21/2015 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce Na podstawie art. 36 ust.1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RACIBORZU.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RACIBORZU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2008 z dnia 29.12.2008 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RACIBORZU. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do uchwały nr 92/585/2017 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Uchwała nr 1976/301/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice". REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce Załącznik Do Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego Nr 34/57/07 Z dnia 4 czerwca 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce 2007 rok Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo