Rozkład. materiału nauczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład. materiału nauczania"

Transkrypt

1 Rozkład materiału nauczania

2 Ramowy rozkład materiału nauczania Matematyka. Poznać, zrozumieć Klasa 1 42 Lp. Klasa 2 Dział Liczba godzin zakres podstawowy Liczba godzin zakres rozszerzony Funkcja i jej własności Funkcja liniowa Wektory Przekształcanie wykresów funkcji Funkcja kwadratowa Trygonometria, cz Lp. Klasa 3 Godziny do dyspozycji nauczyciela 12 3 Razem Dział Liczba godzin zakres podstawowy Liczba godzin zakres rozszerzony 1. Planimetria, cz Wyrażenia algebraiczne Wielomiany Wyrażenia wymierne Trygonometria, cz Ciągi Funkcja wykładnicza Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Planimetria, cz Geometria analityczna Lp. Godziny do dyspozycji nauczyciela 5 22 Razem Dział Liczba godzin zakres podstawowy Liczba godzin zakres rozszerzony 1. Granica i pochodna funkcji Stereometria Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Przygotowanie do matury Godziny do dyspozycji nauczyciela 9 7 Razem

3 Rozkład materiału nauczania. Matematyka. Poznać, zrozumieć zakres podstawowy i rozszerzony Klasa 1 Nr lekcji Nazwa działu Temat lekcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej Język matematyki Zbiory i działania na zbiorach Liczby naturalne i liczby całkowite Liczby wymierne i liczby niewymierne Liczby rzeczywiste Potęga o wykładniku całkowitym. Notacja wykładnicza Wzory skróconego mnożenia I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny (...). Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 2) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (...). 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego,...); 2) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych). 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków i potęg); 2) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych). 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np., z użyciem potęg); 5) wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką). 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 1) używa wzorów skróconego mnożenia na (a ± b) 2 oraz a 2 b 2 ; 1) używa wzorów skróconego mnożenia na (a ± b) 3 oraz a 3 ± b 3. Matematyka, klasa 1 Zakres podstawowy i rozszerzony

4 44 Nr lekcji Nazwa działu Temat lekcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Pierwiastek dowolnego stopnia Potęga o wykładniku wymiernym Powtórzenie wiadomości 1 Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 3) posługuje się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosuje prawa działań na pierwiastkach. 4) oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA 15 Praca klasowa 1 16 Omówienie pracy klasowej Procenty Przedziały liczbowe Wartość bezwzględna Rozwiązywanie równań typu: x a = b Wyznaczanie liczb spełniających warunki typu: x a < b, x a > b Błąd przybliżenia Pojęcie logarytmu ) wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zysk z lokat ( ). 8) posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej. 1) wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną ( ). 1) ( ) zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań ( ) typu: x a = b ( ). 1) ( ) zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą ( ) nierówności typu: ( ) x a < b, x a b. 7) oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia. 6) wykorzystuje definicję logarytmu ( ).

5 Własności logarytmów: logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi Obliczenia z zastosowaniem logarytmów Powtórzenie wiadomości 1 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np.... z użyciem symboli pierwiastków,...); 6) ( ) stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym. 2) stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. 29 Praca klasowa 1 30 Omówienie pracy klasowej Funkcja i jej własności Pojęcie funkcji. Sposoby opisywania funkcji Funkcja i jej własności Funkcja i jej własności Funkcja i jej własności Wykres funkcji. Dziedzina i zbiór wartości funkcji Wzór funkcji. Dziedzina i zbiór wartości funkcji Monotoniczność i różnowartościowość funkcji Funkcja i jej własności Odczytywanie własności funkcji z wykresu ) określa funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego. 3) odczytuje z wykresu własności funkcji (dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, ). 1) określa funkcje za pomocą wzoru; 2) oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu. Posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość. 3) odczytuje z wykresu własności funkcji (..., maksymalne przedziały, w któych funkcja maleje, rośnie,...); V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków. Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność. 3) odczytuje z wykresu własności funkcji (..., maksymalne przedziały, w któych funkcja maleje, rośnie, ma stały znak; punkty, w których funkcja przyjmuje w podanym przedziale wartość największą lub najmniejszą). Matematyka, klasa 1 Zakres podstawowy i rozszerzony

6 46 Nr lekcji Nazwa działu Funkcja i jej własności Funkcja i jej własności Temat lekcji Rysowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach Zastosowanie wiadomości o funkcjach w zadaniach praktycznych Liczba godzin 44 Powtórzenie wiadomości 1 45 Praca klasowa 1 46 Omówienie pracy klasowej 1 Numer tematu w podręczniku Funkcja liniowa Proporcjonalność prosta Funkcja liniowa Funkcja liniowa i jej własności Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 4) szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu; Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. 5) rysuje wykresy funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 2) oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu. Posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość; 3) odczytuje z wykresu własności funkcji (dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja maleje, rośnie, ma stały znak; punkty, w których funkcja przyjmuje w podanym przedziale wartość największą lub najmniejszą); 7) interpretuje współczynniki wystepujące we wzorze funkcji liniowej. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

7 50 51 Funkcja liniowa Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie Funkcja liniowa Równoległość i prostopadłość prostych Funkcja liniowa Zastosowanie funkcji liniowej do opisywania zjawisk z życia codziennego Funkcja liniowa Funkcja przedziałami liniowa ) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie. 7) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej; 1) wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej); 2) bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych; 3) wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do danej prostej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt. 12) wykorzystuje własności funkcji liniowej ( ) do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym). 4) szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu Powtórzenie wiadomości 1 58 Praca klasowa 1 59 Omówienie pracy klasowej Funkcja liniowa Równania liniowe Funkcja liniowa Nierówności liniowe Funkcja liniowa Równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną Równania i nierówności. Uczeń: 1) sprawdza, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania ( ). 2) rozwiązuje równania liniowe ( ) z parametrem. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 1) sprawdza, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem ( ) nierówności; 3) rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; 2) rozwiązuje (...) nierówności liniowe (...) z parametrem. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 9) rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną, o poziomie trudności nie wyższym niż x = 3, x x 5 > 12. Matematyka, klasa 1 Zakres podstawowy i rozszerzony

8 48 Nr lekcji Funkcja liniowa Funkcja liniowa 71 Funkcja liniowa Nazwa działu Temat lekcji Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów równań liniowych Nierówności i układy nierówności stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 3. Równania i nierówności. Uczeń: 2) wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi; 4) oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. 1) interpretuje graficznie nierówność liniową z dwiema niewiadomymi oraz układy takich nierówności. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA 72 Powtórzenie wiadomości 1 73 Praca klasowa 1 74 Omówienie pracy klasowej Wektory Wektory w układzie współrzędnych Wektory Wektory na płaszczyźnie Wektory Działania na wektorach na płaszczyźnie Wektory Działania na wektorach w układzie współrzędnych ) oblicza współrzędne oraz długość wektora ( ). 7) ( ) Interpretuje geometrycznie działania na wektorach. 7) ( ) dodaje i odejmuje wektory oraz mnoży je przez liczbę ( ). 81 Powtórzenie wiadomości 1 82 Praca klasowa 1

9 Przekształcanie wykresów funkcji 85 Przekształcanie wykresów funkcji Przekształcanie wykresów funkcji Symetria względem osi układu współrzędnych Symetria względem początku układu współrzędnych Przesunięcia wykresu funkcji równolegle do osi x i do osi y Przekształcanie wykresów funkcji Wykres funkcji y = f(x) Przekształcanie wykresów funkcji Wykresy funkcji y = f(kx), y = k f(x), k R\{0} 90 Powtórzenie wiadomości 1 91 Praca klasowa Funkcja kwadratowa Funkcja f(x) = ax 2, a ) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji (...) y = f(x), y = f( x); 6) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie. 4) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji (...) y = f(x) oraz y = f( x); 6) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie. 4) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x + a), y = f(x) + a, (...); 8) stosuje wektory do opisu przesunięcia wykresu funkcji; IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykres funkcji y = f(x), ( ); 4) szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu. 1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykres funkcji ( ) y = c f(x), y = f(cx); 4) szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu. 3) odczytuje z wykresu własności funkcji (dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe,...); 8) szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru. Matematyka, klasa 1 Zakres podstawowy i rozszerzony

10 50 Nr lekcji Nazwa działu 93 Funkcja kwadratowa Funkcja kwadratowa Funkcja kwadratowa Funkcja kwadratowa Funkcja kwadratowa Funkcja kwadratowa Temat lekcji Przesunięcia wykresu funkcji f(x) = ax 2, a 0 Postać ogólna i postać kanoniczna funkcji kwadratowej Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym Zastosowanie własności funkcji kwadratowej Zastosowania funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 4) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x + a), y = f(x) + a, (...); 3) odczytuje z wykresu własności funkcji (...); 8) stosuje wektory do opisu przesunięcia wykresu funkcji. 8) szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 9) wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie; 10) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, w postaci ogólnej (...). 8) szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 9) wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie; 10) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej (...) w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje). 11) wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. 8) szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 9) wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie; 4) szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 12) wykorzystuje własności funkcji (...) kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym); ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

11 Powtórzenie wiadomości Praca klasowa Omówienie pracy klasowej Funkcja kwadratowa Wzory Viète'a i ich zastosowanie Funkcja kwadratowa Równania kwadratowe Funkcja kwadratowa Równania i układy równań rozwiązywane za pomocą równań kwadratowych Funkcja kwadratowa Nierówności kwadratowe Funkcja kwadratowa Funkcja kwadratowa Funkcja kwadratowa Zadania tekstowe z zastosowaniem równań i nierówności kwadratowych Równania i nierówności kwadratowe z parametrem Wykresy funkcji kwadratowych z wartością bezwzględną III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 1) stosuje wzory Viète'a. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 1) sprawdza, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania ( ); 4) rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 3) rozwiązuje układy równań, prowadzące do równań kwadratowych. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 1) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem ( ) nierówności; 5) rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 4) rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą; 5) rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. II. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 2) rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z parametrem. 1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x), ( ); Matematyka, klasa 1 Zakres podstawowy i rozszerzony

12 52 Nr lekcji Nazwa działu Temat lekcji Liczba godzin 122 Powtórzenie wiadomości Praca klasowa Omówienie pracy klasowej Trygonometria, cz Trygonometria, cz Trygonometria, cz Trygonometria, cz. 1 Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym Funkcje trygonometryczne kąta o mierze od 0 do 180 w prostokątnym układzie współrzędnych Zależności między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta Podstawowe tożsamości trygonometryczne Numer tematu w podręczniku Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 4) szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu. 6. Trygonometria. Uczeń: 1) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus, tangens kątów ( ); 2) korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora). 6. Trygonometria. Uczeń: 1) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus, tangens kątów o miarach od 0 do 180 ; 2) korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora); 3) oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość (miarę dokładną albo korzystając z tablic lub kalkulatora przybliżoną); 2) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens dowolnego kąta o mierze wyrażonej w stopniach (...) (przez sprowadzenie do przypadku kąta ostrego). 6. Trygonometria. Uczeń: 1) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus, tangens kątów o miarach od 0 do 180 ; 7. Planimetria. Uczeń: 4) korzysta z własności funkcji trygomonetrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych (...). 6. Trygonometria. Uczeń: 4) stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi: sin²α + cos²α = 1, tgα = cosα sinα oraz sin(90 α) = cosα; V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków. Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

13 Trygonometria, cz. 1 Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych, gdy znana jest wartość sinusa lub cosinusa kąta Trygonometria, cz. 1 Zastosowania trygonometrii w planimetrii Powtórzenie wiadomości Praca klasowa Omówienie pracy klasowej 1 Razem Godziny do dyspozycji nauczyciela 3 6. Trygonometria. Uczeń: 5) znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego. 7. Planimetria. Uczeń: 4) korzysta z własności funkcji trygomonetrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych, w tym ze wzoru na pole trójkąta ostrokątnego o danych dwóch bokach i kącie między nimi; I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. Matematyka, klasa 1 Zakres podstawowy i rozszerzony

14 54 Klasa 2 Nr lekcji Nazwa działu Temat lekcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku 1 Planimetria, cz. 1 Podstawowe pojęcia geometryczne Planimetria, cz. 1 Współliniowość punktów. Nierówność trójkąta Planimetria, cz. 1 Kąty i ich rodzaje Planimetria, cz. 1 Wzajemne położenie prostej i okręgu Planimetria, cz. 1 Wzajemne położenie dwóch okręgów Planimetria, cz. 1 Kąty w okręgu: środkowe, wpisane Planimetria, cz. 1 Okrąg opisany na trójkącie Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków. Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. 7. Planimetria. Uczeń: 2) korzysta z własności stycznej do okręgu ( ). 7. Planimetria. Uczeń: 2) korzysta z ( ) własności okręgów stycznych. 7. Planimetria. Uczeń: 1) stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

15 Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków. Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność. 7. Planimetria. Uczeń: 2) stosuje twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa do obliczania długości odcinków i ustalania równoległości prostych. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków. Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność. 7. Planimetria. Uczeń: 3) rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów; Planimetria, cz. 1 Okrąg wpisany w trójkąt Planimetria, cz. 1 Twierdzenie Pitagorasa Planimetria, cz. 1 Twierdzenie Talesa Planimetria, cz. 1 Trójkąty i ich punkty szczególne. Twierdzenie o dwusiecznej kąta Planimetria, cz. 1 Trójkąty przystające Planimetria, cz. 1 Trójkąty podobne Matematyka, klasa 2 Zakres podstawowy i rozszerzony

16 56 Nr lekcji Nazwa działu Temat lekcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Planimetria, cz. 1 Twierdzenie o odcinkach siecznych Powtórzenie wiadomości 1 27 Praca klasowa 1 28 Omówienie pracy klasowej Wielomiany Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów Wielomiany Rozkładanie wielomianu na czynniki Wielomiany Wielomian jednej zmiennej Wielomiany Wielomiany Dzielenie wielomianu przez dwumian ax + b Pierwiastki wielomianów jednej zmiennej. Twierdzenie Bézouta Wielomiany Rozwiązywanie równań wielomianowych Wielomiany Wielomiany Pierwiastki całkowite i pierwiastki wymierne wielomianu Rozwiązywanie nierówności wielomianowych Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 4) dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany. 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 3) rozkłada wielomian na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia lub wyłączając wspólny czynnik przed nawias. Uczeń ( ) operuje obiektami 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 2) dzieli wielomian przez dwumian ax + b. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 4) stosuje twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumianu x a. 3. Równania i nierówności. Uczeń: 6) korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x 3 = 8; 7) korzysta z własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu x(x + 1)(x 7) = 0; 6) rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych. 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 5) stosuje twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych. 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 7) rozwiązuje łatwe nierówności wielomianowe. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

17 Wielomiany Zadania tekstowe z zastosowaniem równań i nierówności wielomianowych 51 Powtórzenie wiadomości 1 52 Praca klasowa 1 53 Omówienie pracy klasowej Wyrażenia wymierne Wyrażenia wymierne Wyrażenia wymierne Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych Wyrażenia wymierne Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych Wyrażenia wymierne Rozwiązywanie równań wymiernych Wyrażenia wymierne Rozwiązywanie nierówności wymiernych Wyrażenia wymierne Wielkości odwrotnie proporcjonalne Wyrażenia wymierne Wykres funkcji f(x) = a/x, a 0, x 0, i jego przekształcanie IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 5) wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się łatwo sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych. 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 6) ( ) mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; rozszerza i (w łatwych przykładach) skraca wyrażenia wymierne. 2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 6) dodaje, odejmuje ( ) wyrażenia wymierne; rozszerza i (w łatwych przykładach) skraca wyrażenia wymierne. 3. Równania i nierówności. Uczeń 8) rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, np. x + 1 x + 3 = 2, x + 1 = 2x. x 3. Równania i nierówności. Uczeń: 8) rozwiązuje proste nierówności wymierne typu: x + 1 x + 3 > 2, x + 3 x 2 16 < 2x x 2 4x, 3x 2 4x 7 1 3x 5 4x. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. 13) szkicuje wykres funkcji f(x) = a/x dla danego a, korzysta ze wzorów i wykresu tej funkcji do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi; 4) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x + a), y = f(x) + a, y = f(x), y = f( x); Matematyka, klasa 2 Zakres podstawowy i rozszerzony

18 58 Nr lekcji Nazwa działu Wyrażenia wymierne Temat lekcji Zastosowanie wyrażeń wymiernych w zadaniach praktycznych Liczba godzin 72 Powtórzenie wiadomości 1 73 Praca klasowa 1 74 Omówienie pracy klasowej Trygonometria, cz. 2, Funkcje trygonometryczne Trygonometria, cz. 2, Funkcje trygonometryczne Trygonometria, cz. 2, Funkcje trygonometryczne Trygonometria, cz. 2, Funkcje trygonometryczne Trygonometria, cz. 2, Funkcje trygonometryczne Numer tematu w podręczniku Miara łukowa kąta Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta Wykresy funkcji trygonometrycznych Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów Tożsamości trygonometryczne Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x), (...); 8) stosuje wektory do opisu przesunięcia wykresu funkcji. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. 6. Trygonometria. Uczeń: 1) stosuje miarę łukową, zamienia miarę łukową kąta na stopniową i odwrotnie. 6. Trygonometria. Uczeń: 2) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens dowolnego kąta o mierze wyrażonej w stopniach lub radianach (przez sprowadzenie do przypadku kąta ostrego); 3) wykorzystuje okresowość funkcji trygonometrycznych. 6. Trygonometria. Uczeń: 3) wykorzystuje okresowość funkcji trygonometrycznych; 4) posługuje się wykresami funkcji trygonometryvcznych ( ). 6. Trygonometria. Uczeń: 5) stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów. 6. Trygonometria. Uczeń: 4) stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi ( ); 5) stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

19 Trygonometria, cz. 2, Funkcje trygonometryczne Trygonometria, cz. 2, Funkcje trygonometryczne Trygonometria, cz. 2, Funkcje trygonometryczne Wykresy funkcji trygonometrycznych y = k f(x), y = f(kx), gdzie f jest funkcją trygonometryczną Równania trygonometryczne Nierówności trygonometryczne Powtórzenie wiadomości 1 94 Praca klasowa 1 95 Omówienie pracy klasowej Ciągi Ciąg liczbowy Ciągi Ciągi monotoniczne Ciągi Ciąg arytmetyczny Ciągi Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego Ciągi Ciąg geometryczny Ciągi Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego ) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji (...) y = c f(x), y = f(cx); 6. Trygonometria. Uczeń: 3) wykorzystuje okresowość funkcji trygonometrycznych. 6. Trygonometria. Uczeń: 6) rozwiązuje równania ( ) trygonometryczne typu sin 2x = 1/2, sin 2x + cos x = 1, sin x + cos x = 1; 5) stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów. 6. Trygonometria. Uczeń: 4) posługuje się wykresami funkcji trygonometrycznych (np. gdy rozwiązuje nierówności typu sin x > a, cos x a, tg x > a); 6) rozwiązuje ( ) nierówności trygonometryczne typu ( ) cos 2x < 1/2. 5. Ciągi. Uczeń: 1) wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym; 1) wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem rekurencyjnym. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. Uczeń ( ) operuje obiektami 5. Ciągi. Uczeń: 2) bada, czy dany ciąg jest arytmetyczny ( ); 3) stosuje wzór na n-ty wyraz ( ) ciągu arytmetycznego. 5. Ciągi. Uczeń: 3) stosuje wzór ( ) na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. 5. Ciągi. Uczeń: 2) bada, czy dany ciąg jest ( ) geometryczny; 4) stosuje wzór na n-ty wyraz ( ) ciągu geometrycznego. 5. Ciągi. Uczeń: 4) stosuje wzór ( ) na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. Matematyka, klasa 2 Zakres podstawowy i rozszerzony

20 60 Nr lekcji Ciągi Ciągi Nazwa działu Temat lekcji Ciąg arytmetyczny i geometryczny w zastosowaniach praktycznych Obliczenia procentowe a ciąg geometryczny Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Ciągi Granica ciągu Ciągi Obliczanie granic ciągów. Granice niewłaściwe Ciągi Szereg geometryczny Powtórzenie wiadomości Praca klasowa Omówienie pracy klasowej Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Potęga o wykładniku rzeczywistym Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Funkcja wykładnicza i jej własności Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. 9) wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zysk z lokat (również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż rok). 5. Ciągi. Uczeń: 2) oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n 2 oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów. 5. Ciągi. Uczeń: 3) rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy. 4) oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych; II. Wykorzystanie i interpretowanie informacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. 3) odczytuje z wykresu własności funkcji ( ); 14) szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw; 1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji ( ) y = c f(x), y = f(cx). ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

21 Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Przekształcanie wykresów funkcji wykładniczych Logarytm liczby dodatniej. Własności logarytmów Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Funkcja logarytmiczna i jej własności Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Przekształcanie wykresów funkcji logarytmicznych Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Równania i nierówności wykładnicze Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Równania i nierówności logarytmiczne Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Zastosowanie funkcji wykładniczej w praktyce ) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykres funkcji y = f(x + a), y = f(x) + a, y = f(x), y = f( x); 1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x), y = c f(x), y = f(cx); 8) stosuje wektory do opisu przesunięcia wykresu funkcji. 6) wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym; 2) stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. 3) odczytuje z wykresu własności funkcji ( ); 2) szkicuje wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw. 4) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykres funkcji y = f(x + a), y = f(x) + a, y = f(x), y = f( x); 1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x), y = c f(x), y = f(cx); 8) stosuje wektory do opisu przesunięcia wykresu funkcji. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 15) posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym; Matematyka, klasa 2 Zakres podstawowy i rozszerzony

22 62 Nr lekcji Nazwa działu Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Temat lekcji Zastosowanie funkcji logarytmicznej w praktyce Liczba godzin 144 Powtórzenie wiadomości Praca klasowa Omówienie pracy klasowej 1 Numer tematu w podręczniku Planimetria, cz. 2 Figury jednokładne Planimetria, cz. 2 Figury podobne Planimetria, cz. 2 Czworokąty opisane na okręgu Planimetria, cz. 2 Czworokąty wpisane w okrąg Planimetria, cz. 2 Twierdzenie sinusów Planimetria, cz. 2 Twierdzenie cosinusów Planimetria, cz. 2 Pola i obwody wielokątów Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 3) posługuje się funkcjami logarytmicznymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym; IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 7. Planimetria. Uczeń: 3) znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych w jednokładności (odcinka, trójkąta, czworokąta itp.). 7. Planimetria. Uczeń: 4) rozpoznaje figury podobne i jednokładne; wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) ich własności. 7. Planimetria. Uczeń: 1) stosuje twierdzenia charakteryzujące ( ) czworokąty opisane na okręgu. 7. Planimetria. Uczeń: 1) stosuje twierdzenia charakteryzujące czworokąty wpisane w okrąg ( ). 7. Planimetria. Uczeń: 5) znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów ( ). 7. Planimetria. Uczeń: 5) znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem ( ) twierdzenia cosinusów. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

23 Planimetria, cz. 2 Przykłady zastosowań trygonometrii w planimetrii 166 Powtórzenie wiadomości Praca klasowa Omówienie pracy klasowej Geometria analityczna Proste w układzie współrzędnych Geometria analityczna Geometria analityczna Geometria analityczna Geometria analityczna Równoległość i prostopadłość prostych w układzie współrzędnych Odległość dwóch punktów, środek odcinka. Odległość punktu od prostej Symetria względem osi oraz początku układu współrzędnych Równanie okręgu w postaci kanonicznej i w postaci ogólnej IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 7. Planimetria. Uczeń: 4) korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych (...); I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 1) wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej). 2) bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych; 3) wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do danej prostej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt; 2) bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań ogólnych; 3) wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci ogólnej i przechodzi przez dany punkt. 4) wyznacza współrzędne środka odcinka; 5) oblicza odległość dwóch punktów; 4) oblicza odległość punktu od prostej. 7) znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, odcinka, okręgu, trójkąta itp.) w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu. 5) posługuje się równaniem okręgu (x a) 2 + (y b) 2 = r 2 ( ). Matematyka, klasa 2 Zakres podstawowy i rozszerzony

24 64 Nr lekcji Nazwa działu Temat lekcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku 179 Geometria analityczna Opisywanie koła za pomocą nierówności Geometria analityczna Geometria analityczna Wzajemne położenie prostej i okręgu w układzie współrzędnych Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem układu współrzędnych 186 Powtórzenie wiadomości Praca klasowa Omówienie pracy klasowej 1 Razem Godziny do dyspozycji nauczyciela Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 5) ( ) opisuje koła za pomocą nierówności. 6) wyznacza punkty wspólne prostej i okregu. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

25 Klasa 3 65 Nr lekcji Nazwa działu Temat lekcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku 1 Granica i pochodna funkcji Granica funkcji w punkcie Granica i pochodna funkcji Obliczanie granic funkcji w punkcie Granica i pochodna funkcji Granica niewłaściwa funkcji w punkcie Granica i pochodna funkcji Granica funkcji w nieskończoności Granica i pochodna funkcji Granice jednostronne funkcji w punkcie Granica i pochodna funkcji Asymptoty wykresu funkcji Granica i pochodna funkcji Ciągłość funkcji w punkcie Granica i pochodna funkcji Ciągłość funkcji w przedziale liczbowym Granica i pochodna funkcji Pochodna funkcji w punkcie Granica i pochodna funkcji Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej funkcji Granica i pochodna funkcji Własności pochodnej funkcji w punkcie Granica i pochodna funkcji Pochodna funkcji a monotoniczność funkcji Granica i pochodna funkcji Ekstrema funkcji Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji Uczeń ( ) operuje obiektami 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń 1) oblicza granice funkcji ( ), korzystając z twierdzeń o działaniach na granicach i z własności funkcji ciągłych. 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 1) oblicza granice funkcji ( ), korzystając z twierdzeń o działaniach na granicach i z własności funkcji ciągłych. 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 1) oblicza granice funkcji ( ), korzystając z twierdzeń o działaniach na granicach i z własności funkcji ciągłych. 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 1) oblicza granice funkcji (i granice jednostronne), korzystając ( ) z własności funkcji ciągłych. Uczeń ( ) operuje obiektami Uczeń ( ) operuje obiektami Uczeń ( ) operuje obiektami 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 2) oblicza pochodne funkcji wymiernych. 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 3) korzysta z geometrycznej i fizycznej interpretacji pochodnej. 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 4) korzysta z własności pochodnej funkcji ( ). 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 4) korzysta z własności pochodnej funkcji do wyznaczania przedziałów monotoniczności funkcji. 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 5) znajduje ekstrema funkcji wielomianowych i wymiernych. Matematyka, klasa 3 Zakres podstawowy i rozszerzony

26 66 Nr lekcji Nazwa działu Granica i pochodna funkcji Granica i pochodna funkcji Temat lekcji Najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale liczbowym Zastosowania pochodnej funkcji do badania własności funkcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Granica i pochodna funkcji Zastosowania pochodnych funkcji w zagadnieniach optymalizacyjnych Powtórzenie wiadomości 1 33 Praca klasowa 1 34 Omówienie pracy klasowej Stereometria Proste i płaszczyzny w przestrzeni Stereometria Graniastosłupy i ich rodzaje Stereometria Krawędzie i przekątne w graniastosłupie Stereometria Pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 4) korzysta z własności pochodnej funkcji ( ); 5) znajduje ekstrema funkcji wielomianowych i wymiernych. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. 11. Rachunek różniczkowy. Uczeń: 6) stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. 9. Stereometria. Uczeń: 1) rozpoznaje w graniastosłupach (...) kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi, itp.), oblicza miary tych kątów; 2) rozpoznaje w graniastosłupach (...) kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów; 5) określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną; 2) określa, jaką figurą jest dany przekrój graniastosłupa (...) płaszczyzną. 9. Stereometria. Uczeń: 6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

27 Stereometria Ostrosłupy i ich rodzaje Stereometria Pole powierzchni całkowitej i objętość ostrosłupa Stereometria Kąt dwuścienny Stereometria Wielościany foremne Stereometria Stereometria Pole powierzchni całkowitej i objętość walca Pole powierzchni całkowitej i objętość stożka Stereometria Pole powierzchni i objętość kuli Stereometria. Uczeń: 1) rozpoznaje w (...) ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi, itp.), oblicza miary tych kątów; 2) rozpoznaje w (...) ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów; 2) określa, jaką figurą jest dany przekrój (...) ostrosłupa płaszczyzną. 9. Stereometria. Uczeń: 6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości. 9. Stereometria. Uczeń: 4) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. 9. Stereometria. Uczeń: 4) rozpoznaje w ostrosłupach i graniastosłupach kąty między ścianami; 6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości. 9. Stereometria. Uczeń: 3) rozpoznaje w walcach (...) kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami (np...., kąt między tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów; 6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości. 9. Stereometria. Uczeń: 3) rozpoznaje (...) w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów; 6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości. 9. Stereometria. Uczeń: Matematyka, klasa 3 Zakres podstawowy i rozszerzony

28 68 Nr lekcji Nazwa działu Temat lekcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Stereometria Bryły podobne Stereometria Bryły wpisane i opisane Powtórzenie wiadomości 1 62 Praca klasowa 1 63 Omówienie pracy klasowej Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Prezentacja danych statystycznych Liczby charakteryzujące dane zebrane w badaniu statystycznym, miary centralne Analiza rozproszenia wyników Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości. 2) określa, jaką figurą jest dany przekrój sfery płaszczyzną; Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń ( ) po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: 1) oblicza średnią ważoną ( ) zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), ( ). 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

29 Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Częstość występowania Doświadczenia losowe Działania na zdarzeniach losowych Reguła mnożenia i reguła dodawania Permutacje i wariacje Kombinacje Prawdopodobieństwo zdarzenia Różne metody obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń ) oblicza ( ) odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), interpretuje te parametry dla danych empirycznych. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: 2) zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających użycia wzorów kominatorycznych, stosuje regułę mnożenie i regułę dodawania. 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: 1) wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, ( ), wariacji i wariacji z powtórzeniami do zliczania obiektów w bardziej złożonych sytuacjach kombinatorycznych. 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: 1) wykorzystuje wzory na liczbę ( ), kombinacji ( ) do zliczania obiektów w bardziej złożonych sytuacjach kombinatorycznych. 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: 3) oblicza prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach, stosując klasyczną definicję prawdopodobieństwa. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. Matematyka, klasa 3 Zakres podstawowy i rozszerzony

30 70 Nr lekcji Nazwa działu Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Temat lekcji Liczba godzin Numer tematu w podręczniku Prawdopodobieństwo warunkowe Prawdopodobieństwo całkowite Własności prawdopodobieństwa Powtórzenie wiadomości 1 93 Praca klasowa 1 94 Omówienie pracy klasowej Przygotowanie do matury Liczby rzeczywiste Przygotowanie do matury Wyrażenia algebraiczne Przygotowanie do matury Równania i nierówności Przygotowanie do matury Funkcje Przygotowanie do matury Ciągi liczbowe Przygotowanie do matury Trygonometria Przygotowanie do matury Planimetria Przygotowanie do matury Geometria analityczna Przygotowanie do matury Stereometria Przygotowanie do matury Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Przygotowanie do matury Granica i pochodna funkcji Próbna matura 4 Razem Godziny do dyspozycji nauczyciela 7 Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: 2) oblicza prawdopodobieństwo warunkowe. 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: 3) korzysta z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. ZAKRES ROZSZERZONY 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg); 2)

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału obowiązujący do próbnej matury z matematyki

Zakres materiału obowiązujący do próbnej matury z matematyki ZAKRES PODSTAWOWY Zakres materiału obowiązujący do próbnej matury z matematyki 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli

Bardziej szczegółowo

IV etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne

IV etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne IV etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach

Bardziej szczegółowo

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego 1. Liczby rzeczywiste P1.1. Przedstawianie liczb rzeczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego,

Bardziej szczegółowo

IV etap edukacyjny. Cele kształcenia wymagania ogólne

IV etap edukacyjny. Cele kształcenia wymagania ogólne IV etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń używa prostych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE zakres podstawowy dla poszczególnych klas

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE zakres podstawowy dla poszczególnych klas WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE zakres podstawowy dla poszczególnych klas - klasy pierwsze kolor zielony + gimnazjum - klasy drugie kolor zielony + kolor czerwony + gimnazjum, - klasy maturalne cały materiał 1.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA IV etap edukacyjny. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

MATEMATYKA IV etap edukacyjny. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. Cele kształcenia wymagania ogólne MATEMATYKA IV etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Uczeń realizujący zakres rozszerzony powinien również spełniać wszystkie wymagania w zakresie poziomu podstawowego. Zakres

Bardziej szczegółowo

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Standardy wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum, technikum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony (według podręczników z serii MATeMAtyka) Klasa I (90 h) Temat Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA LICEUM. 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń:

MATEMATYKA LICEUM. 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: MATEMATYKA LICEUM Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2011-2014 STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY 1. wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA poziom rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne wymienione w podstawie programowej

MATEMATYKA poziom rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne wymienione w podstawie programowej MATEMATYKA poziom rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne wymienione w podstawie programowej ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst

Bardziej szczegółowo

Zdający posiada umiejętności w zakresie: 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki

Zdający posiada umiejętności w zakresie: 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki Standardy wymagań na egzaminie maturalnym z matematyki mają dwie części. Pierwsza część opisuje pięć podstawowych obszarów umiejętności matematycznych. Druga część podaje listę szczegółowych umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2010

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2010 Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2010 STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Standardy można pobrać (plik pdf) wybierając ten link: STANDARDY 2010 lub

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013 Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum w roku szkolnym 2012/2013 I. Zakres materiału do próbnego egzaminu maturalnego z matematyki: 1) liczby rzeczywiste 2) wyrażenia algebraiczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum. obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum. obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku szkolnego informuję

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA Kartoteka testu. Maksymalna liczba punktów. Nr zad. Matematyka dla klasy 3 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA Kartoteka testu. Maksymalna liczba punktów. Nr zad. Matematyka dla klasy 3 poziom podstawowy Matematyka dla klasy poziom podstawowy LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA 06 Kartoteka testu Nr zad Wymaganie ogólne. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.. II. Wykorzystanie i interpretowanie

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres rozszerzony

MATeMAtyka zakres rozszerzony MATeMAtyka zakres rozszerzony Proponowany rozkład materiału kl. I (160 h) (Na czerwono zaznaczono treści z zakresu rozszerzonego) Temat lekcji Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA IV etap edukacyjny

MATEMATYKA IV etap edukacyjny MATEMATYKA IV etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń uŝywa

Bardziej szczegółowo

Projekty standardów wymagań egzaminacyjnych z matematyki (materiał do konsultacji)

Projekty standardów wymagań egzaminacyjnych z matematyki (materiał do konsultacji) Projekty standardów wymagań egzaminacyjnych z matematyki (materiał do konsultacji) Od roku 2010 matematyka będzie obowiązkowo zdawana przez wszystkich maturzystów. W ślad za tą decyzją podjęto prace nad

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 2, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 2, ZAKRES PODSTAWOWY 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań na oceny 2 Trygonometria Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 3-4 Trygonometria Funkcje trygonometryczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym

Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym KLASA I 105h Liczby (30h) 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 2. Wzory skróconego mnoŝenia 3. Nierówności pierwszego stopnia 4. Przedziały liczbowe

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę 1. Omówienie programu. Zaznajomienie uczniów ze źródłami finansowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące egzaminu maturalnego 2015 z matematyki

Zmiany dotyczące egzaminu maturalnego 2015 z matematyki Zmiany dotyczące egzaminu maturalnego 2015 z matematyki Egzamin maturalny od 2015 r. wieńczy proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach I liceum

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Liczby naturalne Liczby całkowite. Liczby wymierne Liczby niewymierne Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej Pierwiastek

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy. Klasa I (60 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy. Klasa I (60 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy (według podręczników z serii MATeMAtyka) Temat Klasa I (60 h) Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO III KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO III KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO III KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Wyrażenia wymierne (19 h) Przekształcanie wielomianów Wyrażenia wymierne 4 Równania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PODSTAWOWY. Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h)

ZAKRES PODSTAWOWY. Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h) ZAKRES PODSTAWOWY Proponowany rozkład materiału kl. I (00 h). Liczby rzeczywiste. Liczby naturalne. Liczby całkowite. Liczby wymierne. Liczby niewymierne 4. Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej 5.

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2017 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2017 poziom podstawowy LUELSK PRÓ PRZE MTURĄ 07 poziom podstawowy Schemat oceniania Uwaga: kceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania (podajemy kartotekę zadań, gdyż łatwiej będzie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. TEMAT Równania i nierówności (36 h) LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH Liczby wymierne 3 Liczby niewymierne 1 Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres podstawowy

MATeMAtyka zakres podstawowy MATeMAtyka zakres podstawowy Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h) 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne 1 2. Liczby całkowite. Liczby wymierne 1 1.1, 1.2 3. Liczby niewymierne 1 1.3 4. Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań

Bardziej szczegółowo

83 Przekształcanie wykresów funkcji (cd.) 3

83 Przekształcanie wykresów funkcji (cd.) 3 Zakres podstawowy Zakres rozszerzony dział temat godz. dział temat godz,. KLASA 1 (3 godziny tygodniowo) - 90 godzin KLASA 1 (5 godzin tygodniowo) - 150 godzin I Zbiory Zbiory i działania na zbiorach 2

Bardziej szczegółowo

Zakres na egzamin poprawkowy w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Podręcznik klasa 1 ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY

Zakres na egzamin poprawkowy w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Podręcznik klasa 1 ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MATEMATYKA Klasa TMB Zakres na egzamin poprawkowy w r. szk. 013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Podręcznik klasa 1 ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY (zakres rozszerzony - czcionką pogrubioną) Hasła programowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści WSTĘP 5 ROZDZIAŁ 1. Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA I

Rozkład materiału KLASA I I. Liczby (31 godz.) Rozkład materiału Wg podręczników serii Prosto do matury. Zakres podstawowy i rozszerzony (Na czerwono zaznaczono treści z zakresu rozszerzonego) KLASA I 1. Zapis dziesiętny liczby

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ. w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego« Adam Kolany.

MATEMATYKA. kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ. w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego« Adam Kolany. MATEMATYKA kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego«Adam Kolany rozkład materiału Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia KLASA I 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne 1) Liczby naturalne, cechy podzielności stosuje cechy podzielności liczby przez 2, 3,

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2018 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2018 poziom podstawowy LUELSK PRÓ PRZED MTURĄ 08 poziom podstawowy Schemat oceniania Zadania zamknięte (Podajemy kartotekę zadań, która ułatwi Państwu przeprowadzenie jakościowej analizy wyników). Zadanie. (0 ). Liczby rzeczywiste.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia

MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia KLASA I (3 h w tygodniu x 32 tyg. = 96 h; reszta godzin do dyspozycji nauczyciela) 1. Liczby rzeczywiste Zbiory Liczby naturalne Liczby wymierne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 Zakres podstawowy Kl. 1-60 h ( 30 h w semestrze) Kl. 2-60 h (30 h w semestrze) Kl. 3-90 h (45 h w semestrze)

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. TEMAT Równania i nierówności (30h) LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH Liczby wymierne 3 Liczby niewymierne 1 Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA IV etap edukacyjny

MATEMATYKA IV etap edukacyjny MATEMATYKA IV etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik Uczeń uŝywa

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum LICZBY (20 godz.) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum Wg podręczników serii Prosto do matury KLASA I (60 godz.) 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 1 2. Wzory skróconego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych Mój przedmiot matematyka spis scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE zaznacza kąt w układzie współrzędnych, wskazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POJĘCIOWE III etap edukacyjny obowiązuje wszystkich uczniów IV etap obowiązuje w zakresie realizowanym w szkole

WYMAGANIA POJĘCIOWE III etap edukacyjny obowiązuje wszystkich uczniów IV etap obowiązuje w zakresie realizowanym w szkole WYMAGANIA POJĘCIOWE III etap edukacyjny obowiązuje wszystkich uczniów IV etap obowiązuje w zakresie realizowanym w szkole Cele kształcenia wymagania ogólne MATEMATYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc 1, Ciągi zna definicję ciągu (ciągu liczbowego); potrafi wyznaczyć dowolny wyraz ciągu liczbowego określonego wzorem ogólnym;

Bardziej szczegółowo

1 wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej

1 wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej Wymagania edukacyjne z matematyki DLA II i III KLASY ZASADNICEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Gwiazdką * oznaczono te hasła i wymagania, które są rozszerzeniem podstawy programowej. Nauczyciel może je realizować jedynie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r.

Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r. Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r. Ocena dopuszczająca: Temat lekcji Stopień i współczynniki wielomianu Dodawanie i odejmowanie wielomianów Mnożenie

Bardziej szczegółowo

Klasa II - zakres podstawowy i rozszerzony

Klasa II - zakres podstawowy i rozszerzony Klasa II - zakres podstawowy i rozszerzony 1. PLANIMETRIA stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie oraz nierówność trójkąta uzasadnia przystawanie trójkątów, wykorzystując cechy przystawania

Bardziej szczegółowo

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE (2017-2018) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk Klasa 2c: wpisy oznaczone jako: (PI) PLANIMETRIA I, (SA) SUMY ALGEBRAICZNE, (FW) FUNKCJE WYMIERNE, (FWL) FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. SUMY ALGEBRAICZNE DLA KLASY DRUGIEJ 1. Rozpoznawanie jednomianów i sum algebraicznych Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych

Bardziej szczegółowo

1.. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE Poziom (K) lub (P)

1.. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE Poziom (K) lub (P) Wymagania edukacyjne dla klasy IIIc technik informatyk 1.. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE rok szkolny 2014/2015 zaznacza kąt w układzie współrzędnych, wskazuje jego ramię początkowe i końcowe wyznacza wartości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 3b poziom rozszerzny cz. 1 - liceum

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 3b poziom rozszerzny cz. 1 - liceum Szczegółowy rozkład materiału dla klasy b poziom rozszerzny cz. - liceum WYDAWNICTWO PAZDRO GODZINY Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin I. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA I

Rozkład materiału KLASA I I. Liczby (20 godz.) Rozkład materiału Wg podręczników serii Prosto do matury. Zakres podstawowy KLASA I 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 1 1.1 2. Wzory skróconego mnoŝenia 3 2.1 3. Nierówności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Poziom podstawowy Klasa IIIb r.szk. 2014/2015 PLANIMETRIA(1) rozróżnia trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia klasy ZSZ (od 2012r.)

Opis założonych osiągnięć ucznia klasy ZSZ (od 2012r.) Opis założonych osiągnięć ucznia klasy ZSZ (od 2012r.) Zastosowanie przez nauczyciela wcześniej opisanych metod nauczania, form pracy i środków dydaktycznych oraz korzystanie z niniejszego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do PSO z matematyki, ZSP Nr 1 w Krośnie. Treści nauczania zakres rozszerzony

Załącznik nr 2 do PSO z matematyki, ZSP Nr 1 w Krośnie. Treści nauczania zakres rozszerzony Załącznik nr 2 do PSO z matematyki, ZSP Nr 1 w Krośnie. Treści nauczania zakres rozszerzony W poniższych tabelach: Pogrubieniem oznaczono te hasła i wymagania, które wykraczają poza podstawę programową

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Zakres podstawowy i rozszerzony

MATeMAtyka 3. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Zakres podstawowy i rozszerzony MATeMAtyka 3 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony. Wiadomości i umiejętności

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony. Wiadomości i umiejętności WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna. Stopień Wiadomości i umiejętności -definiować potęgę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk str 1 Klasa 2f: wpisy oznaczone jako: GEOMETRIA ANALITYCZNA (GA), WIELOMIANY (W), FUNKCJE WYMIERNE (FW), FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciele uczący Poziom matematyka 3e Łukasz Jurczak rozszerzony 6. Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne.

Bardziej szczegółowo

1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza

1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza 1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza Tematyka zajęć: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM PODSTAWOWY Potęga o wykładniku rzeczywistym powtórzenie Funkcja wykładnicza i jej własności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena. w nauczaniu matematyki w zakresie. rozszerzonym. dla uczniów technikum. część III

Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena. w nauczaniu matematyki w zakresie. rozszerzonym. dla uczniów technikum. część III Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena w nauczaniu matematyki w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum część III Granica ciągu liczbowego 1 Pojęcie granicy ciągu i ciągi zbieżne do zera sporządzać

Bardziej szczegółowo

I. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza.

I. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY I. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza. dobrą, bardzo - oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych; - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

Wymagania kl. 3. Zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania kl. 3 Zakres podstawowy i rozszerzony Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Reguła mnożenia reguła mnożenia ilustracja zbioru wyników doświadczenia za

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z rozkładem materiału MATEMATYKA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Plan wynikowy z rozkładem materiału MATEMATYKA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA . Liczby rzeczywiste (3 h) Plan wynikowy z rozkładem materiału MATEMATYKA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Gwiazdką * oznaczono te hasła i wymagania, które są rozszerzeniem podstawy programowej. Nauczyciel może

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasa pierwsza A, B, C, D, E, G, H zakres podstawowy. LICZBY RZECZYWISTE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeśli: podaje

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II POZIOM ROZSZERZONY Równania i nierówności z wartością bezwzględną. rozwiązuje równania i nierówności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego.

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy)

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 3. PAZDRO Plan jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien mieć uczeń ubiegający się o określone oceny na poszczególnych etapach edukacji

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty matematyka poziom podstawowy Liczby i ich zbiory TYDZIEŃ 1-4 (4 tygodnie) 3-28 października liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne planowanie i wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres rozszerzony)

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres rozszerzony) Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres rozszerzony) Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 Rozkład materiału nauczania wraz z celami kształcenia oraz osiągnięciami dla słuchaczy CKU Nr 1 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( z podziałem na semestry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 2c (poziom rozszerzony)

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 2c (poziom rozszerzony) Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 2c (poziom rozszerzony) Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinny być zatem opanowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie I. ZBIORY I.1. Działania na zbiorach I.2. Relacje między

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści 3 Spis treści I. Liczby rzeczywiste 1. Liczby naturalne, całkowite, wymierne... 5 2. Potęga o wykładniku naturalnym, całkowitym, wymiernym... 9 3. Pierwiastki, liczby niewymierne... 13 4. Wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Okręgi i proste na płaszczyźnie

Okręgi i proste na płaszczyźnie Okręgi i proste na płaszczyźnie 1 Kąt środkowy i pole wycinka koła rozpoznawać kąty środkowe, obliczać kąt środkowy oparty na zadanym łuku, obliczać długość okręgu i łuku okręgu, obliczać pole koła, pierścienia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014 I. Liczby rzeczywiste K-2 P-3 R-4 D-5 W-6 Rozpoznaje liczby: naturalne (pierwsze i złożone),całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3,5, 9 Podaje dzielniki

Bardziej szczegółowo