dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe"

Transkrypt

1 dodatek nr 5 nr 8(272) Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe Zgłoszenie płatnika składek Zgłoszenie płatnika składek będącego przedsiębiorcą Zgłoszenie płatnika podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego Zgłoszenia płatników składek w sytuacjach szczególnych Forma zgłoszenia Wyrejestrowanie płatnika składek Korekta dokumentu ZUS ZPA lub ZUS ZFA Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZIPA Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZWPA Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych płatnika składek Zgłoszenie ubezpieczonego Wyrejestrowanie ubezpieczonego Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych ubezpieczonego Korekta danych organizacyjnych w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Korekta danych identyfikacyjnych płatnika składek w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Korekta danych ewidencyjnych i adresowych ubezpieczonego w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Korekta kodu tytułu ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Korekta schematu podlegania ubezpieczeniom w dokumencie ZUS ZUA Korekta daty powstania obowiązku ubezpieczeń w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZIUA Korekta danych w dokumencie ZUS ZWUA Korekta danych w dokumencie ZUS ZCNA Dokumenty rozliczeniowe Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Komplety korygujące Identyfikator Korygowanie imiennych raportów miesięcznych Wycofywanie raportów Brak raportu Korygowanie danych przekazanych w dokumentach ZUS RNA i ZUS RGA Korekty dokonywane przez ZUS Forma przekazywania dokumentów korygujących

2 2 TEMAT NA ŻYCZENIE Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe Płatnicy składek mają obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Jednak w przypadku zmiany lub korekty danych płatnika nie zawsze należy przekazywać je bezpośrednio do ZUS. Jeśli bowiem poprawione dane zostaną przesłane do innych urzędów, systemy teleinformatyczne automatycznie przekażą je do ZUS. 1. Zgłoszenie płatnika składek Płatnik składek, z wyjątkiem płatnika składek będącego przedsiębiorcą oraz płatnika składek wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, jest zobowiązany do złożenia druku zgłoszenia płatnika składek w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym pierwszej osoby. W przypadku ubezpieczonych zobowiązanych do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących druk zgłoszenia płatnika składek powinien być złożony w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Druki stosowane do zgłoszenia lub korekty danych płatnika składek ZUS ZPA ZUS ZFA ZUS ZIPA ZUS ZBA ZUS ZAA ZUS ZWPA Dokumenty zgłoszeniowe dla płatnika składek Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Wyrejestrowanie płatnika składek 1.1. Zgłoszenie płatnika składek będącego przedsiębiorcą Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia siebie jako płatnika składek w formie wniosku o wpis do CEIDG na formularzu MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

3 TEMAT NA ŻYCZENIE 3 CEIDG-1 składanym drogą elektroniczną lub w urzędzie gminy osobiście albo listem poleconym. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie: zgłoszenia płatnika składek lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Płatnik składek, który posiada rachunki bankowe (rachunek osobisty lub rachunki związane z prowadzoną działalnością), powinien dodatkowo wypełnić część CEIDG- RB wnios ku o wpis (Informacja o rachunkach bankowych). Jeśli jest przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą w wielu miejscach, powinien również złożyć część CEIDG-MW (Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) wniosku CEIDG-1. ZUS na podstawie danych otrzymanych z CEIDG sporządza z urzędu formularze: ZUS ZFA zgłoszenie/zmianę danych płatnika składek osoby fizycznej, ZUS ZBA informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek, ZUS ZAA informację dotyczącą adresów prowadzenia działalności gospodarczej Zgłoszenie płatnika podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego W Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzi się spis przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wybrane podmioty podlegające wpisowi do KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa zagraniczne spółdzielnie, spółdzielnie europejskie instytucje gospodarki budżetowej towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe inne osoby prawne, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń MONITOR PPiU nr 8(272)

4 4 TEMAT NA ŻYCZENIE Firma podlegająca wpisowi do KRS dokonuje rejestracji na odpowiednim wniosku, składanym we właściwym miejscowo sądzie. Dane o firmie wpisane do KRS to tzw. dane podstawowe. Dane te na podstawie wpisu są automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i do rejestru REGON. Za pośrednictwem CRP-KEP są również przesyłane do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez ZUS. Po dokonaniu wpisu do KRS podmiot ma obowiązek w terminie do 7 dni od daty rejestracji złożyć w urzędzie skarbowym wniosek NIP-8 Zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających, w którym podaje dane uzupełniające. Dane uzupełniające, które należy podać w NIP-8: skrócona nazwa płatnika składek, data powstania obowiązku opłacania składek, data wyrejestrowania płatnika składek, w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą istniał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności, w przypadku osobowych spółek handlowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) oraz podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich numery NIP. Dane uzupełniające są niezbędne dla ZUS, GUS i US. Są to dane nieujawniane UWAGA! w KRS lub dane, którymi przedsiębiorca nie dysponuje w momencie składania skiej lub jednoosobowej spółki z o.o., mają obo- Wspólnicy spółek komandytowej, jawnej, partner- wniosku do tego rejestru. wiązek złożenia w ZUS zgłoszenia siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na druku Dane z wniosku NIP-8 zostaną automatycznie przekazane przez CRP-KEP ZUS ZFA, z własnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP do ZUS. i PESEL. Dane podstawowe (KRS) oraz dane uzupełniające (US) stanowią komplet danych, na podstawie których ZUS utworzy konto płatnika składek, sporządzając dokumenty zgłoszeniowe: ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Zgłoszenia płatników składek w sytuacjach szczególnych Twórcy i artyści dokonują zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. Komisja ta MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

5 TEMAT NA ŻYCZENIE 5 ustala datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej na wniosek osoby zainteresowanej, przy czym nie ma terminu na zgłoszenie takiego wniosku. Ponadto zgłoszenia płatnika składek dokonują także osoby zobowiązane do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia (z wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność) Forma zgłoszenia Płatnik składek jest zobowiązany złożyć we wskazanej przez ZUS jednostce organizacyjnej druk zgłoszenia płatnika składek w formie: dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo wydruku z oprogramowania zgodnego z wymaganiami ZUS. Oznacza to, że zgłoszeń płatnika składek nie przekazuje się w formie elektronicznej. Do dokumentu Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ZUS ZPA) oraz dokumentu Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej (ZUS ZFA) należy dołączyć informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA), jeżeli płatnik posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także o adresach prowadzenia działalności gospodarczej (ZUS ZAA), jeżeli płatnik prowadzi działalność pod innym adresem (adresami) niż adres siedziby Wyrejestrowanie płatnika składek Płatnik składek, który zakończył prowadzoną przez siebie działalność oraz dokonał wszelkich rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności (m.in. polegających na wyrejestrowaniu wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczeniu składek od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), ma obowiązek złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWPA. Wyrejestrowanie na druku ZUS ZWPA składa zarówno płatnik, który dokonał zgłoszenia na druku ZUS ZPA, jak i ten, który złożył druk ZUS ZFA. Wyrejestrowanie płatnika składek należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od daty zakończenia działalności. Płatnik składek podlegający wpisowi UWAGA! Nie należy przekazywać zgłoszenia płatnika składek w formie elektronicznej. UWAGA! Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o.o., pełniący funkcję płatnika składek na własne ubezpieczenia, w związku z zawieszeniem lub zamknięciem działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązani do samodzielnego złożenia formularza ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek. do CEIDG zgłasza zakończenie działalności, wypełniając wniosek o wykreślenie wpisu do CEIDG. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek na formularzu CEIDG-1 MONITOR PPiU nr 8(272)

6 6 TEMAT NA ŻYCZENIE o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Płatnik składek zarejestrowany w KRS zgłasza informacje o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio na wniosku Zawieszenie lub zaprzestanie wykonywania pozarolniczej działalności. Informacje o dacie wyrejestrowania zgłasza na wniosku NIP-8. Dane z wniosków CRP-KEP prześle do ZUS. Na ich podstawie ZUS sporządzi z urzędu dokument wyrejestrowania spółki (ZUS ZWPA) Korekta dokumentu ZUS ZPA lub ZUS ZFA Płatnik składek, który samodzielnie zgłasza się do ZUS, jest zobowiązany zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w swoim zgłoszeniu. Powinien to zrobić w ciągu 7 dni od: zaistnienia zmian lub stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie albo otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach przez ZUS. Korekty zgłoszeń płatnika składek mogą dotyczyć różnych danych, a sposób ich dokonywania zależy od rodzaju danych i typu popełnionego błędu. Korekta danych organizacyjnych Jeżeli w bloku I Dane organizacyjne dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZPA lub ZUS ZFA zamiast pola 01 Zgłoszenie płatnika składek zaznaczono pole 02 Zgłoszenie zmiany/korekty danych płatnika składek należy ponownie złożyć prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZPA lub ZUS ZFA w trybie zgłoszenia, tj. w bloku I Dane organizacyjne w polu 01 wpisać X. W przypadku wypełnienia obu pól w bloku I Dane organizacyjne także należy ponownie złożyć prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZPA lub ZUS ZFA, z zaznaczeniem odpowiedniego pola w bloku I. Korekta danych identyfikacyjnych płatnika składek Zmiany i korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek dokonujemy na dokumencie ZUS ZIPA. Do danych identyfikacyjnych płatnika składek należą NIP, REGON, nazwa skrócona, a w przypadku płatnika osoby fizycznej, także nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia oraz PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych należy złożyć dokument ZUS ZIPA, wypełniając go w następujący sposób: w bloku I Dane organizacyjne w polu 01 wpisać 1, w bloku II Poprzednie dane identyfikacyjne płatnika składek wpisać zestaw danych identyfikacyjnych podanych w zgłoszeniu płatnika składek, w bloku III Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek wpisać zestaw nowych danych identyfikacyjnych płatnika składek, w bloku IV Oświadczenie płatnika składek wpisać datę wypełnienia dokumentu i złożyć podpis. MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

7 TEMAT NA ŻYCZENIE 7 Natomiast w przypadku konieczności skorygowania danych identyfikacyjnych dokument ZUS ZIPA należy wypełnić w następujący sposób: w bloku I Dane organizacyjne w polu 01 wpisać 2, w bloku II Poprzednie dane identyfikacyjne płatnika składek wpisać zestaw danych identyfikacyjnych podanych w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA lub ZUS ZFA, w tym nieprawidłowy identyfikator płatnika, w bloku III Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek wpisać zestaw prawidłowych danych identyfikacyjnych płatnika składek, w bloku IV Oświadczenie płatnika składek wpisać datę wypełnienia dokumentu i złożyć podpis. Rodzic zatrudniający nianię dokonał zgłoszenia siebie jako płatnika składek na formularzu ZUS ZFA wpisując w bloku II Dane identyfikacyjne płatnika składek swoje identyfikatory, tj. NIP, PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę skróconą. Okazało się, że błędnie wpisał swoje pierwsze imię. W związku z tym, że pierwsze imię należy do danych identyfikacyjnych płatnika składek (osoby fizycznej), korekty błędu należy dokonać poprzez złożenie dokumentu ZUS ZIPA. W bloku I Dane organizacyjne dokumentu ZUS ZIPA w polu 02 należy wpisać cyfrę 2, w bloku II Poprzednie dane identyfikacyjne płatnika składek trzeba wpisać zestaw danych identyfikacyjnych podanych w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZFA, w tym nieprawidłowe imię, a w bloku III Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek należy wpisać zestaw prawidłowych danych identyfikacyjnych płatnika składek, w tym poprawne imię, natomiast trzeba pominąć pole nazwa skrócona (zgodnie z zasadami wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych w przypadku rodzica zatrudniającego nianię nie wypełnia się pola nazwa skrócona w dokumencie ZUS ZFA). Datę wypełnienia dokumentu i podpis płatnika składek należy umieścić w bloku IV Oświadczenie płatnika składek. Korekta danych ewidencyjnych i adresowych płatnika składek Korekty danych ewidencyjnych i adresowych płatników składek (z wyjątkiem korekty adresu prowadzenia działalności) dokonuje się poprzez złożenie dokumentu zgłoszenia ZUS ZPA lub ZUS ZFA w trybie korekty. Dokument zgłoszenia płatnika w trybie korekty wypełnia się wpisując 2 w polu 02 bloku I Dane organizacyjne, a następnie podając w kolejnych blokach wszystkie prawidłowe dane. Płatnik składek dokonał zgłoszenia płatnika na formularzu ZUS ZPA oraz wskazał na druku ZUS ZAA adresy prowadzenia działalności gospodarczej (inne niż adres siedziby). Przy kontroli dokumentów okazało się, że błędnie podał numer lokalu w adresie siedziby. Korektę tych danych musi przekazać do ZUS na formularzu, na jakim dokonał zgłoszenia firmy, tj. na druku ZUS ZPA, zaznaczając w bloku I, że jest to korekta danych, i wypełniając poprawnie kolejne bloki dokumentu. MONITOR PPiU nr 8(272)

8 8 TEMAT NA ŻYCZENIE W przypadku korekty adresu prowadzenia działalności należy złożyć dokument ZUS ZAA. Wypełnia się w nim blok II Dane identyfikacyjne płatnika składek, a następnie w bloku III w polu 01 wpisuje 2 (tj. zakończenie prowadzenia działalności pod danym adresem), w kolejnych zaś polach adres nieprawidłowy, natomiast w bloku IV w polu 01 wpisuje się 1 (tj. nowy adres), a w kolejnych polach prawidłowy adres prowadzenia działalności. Płatnik składek dokonał zgłoszenia płatnika na formularzu ZUS ZFA oraz wskazał na druku ZUS ZAA adres prowadzenia działalności gospodarczej (inny niż adres siedziby). Po pewnym czasie okazało się, że w adresie prowadzenia działalności błędnie podał ulicę. W związku z koniecznością korekty adresu prowadzenia działalności musi złożyć dokument ZUS ZAA z wypełnionym blokiem II Dane identyfikacyjne płatnika składek i z wpisaną w bloku III w polu 01 cyfrą 2 (tj. zakończenie prowadzenia działalności pod danym adresem), w kolejnych zaś polach musi wpisać błędny adres. Natomiast w bloku IV w polu 01 powinien wpisać cyfrę 1 (tj. nowy adres), a w kolejnych polach aktualny adres prowadzenia działalności. Prawidłowo wypełniony fragment formularza ZUS ZAA (korekta adresu prowadzenia działalności) MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

9 TEMAT NA ŻYCZENIE 9 Korekta numeru rachunku bankowego Zmianę i korektę numeru rachunku bankowego zgłasza się na dokumencie ZUS ZBA. Wypełnia się w nim blok II Dane identyfikacyjne płatnika składek, a następnie w bloku III w polu 01 wpisuje się 2 (tj. zamknięcie rachunku), w polu 02 nieprawidłowy (lub dotychczasowy) numer rachunku, natomiast w bloku IV w polu 01 wpisuje się 1 (tj. nowy rachunek), a w polu 02 prawidłowy numer rachunku Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZIPA Może się zdarzyć, że popełniony zostanie błąd przy wypełnianiu dokumentu zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. Jeśli pomyłka nastąpiła przy podawaniu poprzednich danych identyfikacyjnych płatnika składek, czyli w bloku II dokumentu ZUS ZIPA, to należy ponownie złożyć dokument zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA. W przypadku popełnienia błędu w aktualnych danych identyfikacyjnych płatnika składek, podanych w bloku III dokumentu ZUS ZIPA należy złożyć dokument ZUS ZIPA, który wypełnia się w następujący sposób: w bloku II Poprzednie dane płatnika składek wpisuje się nieprawidłowe dane, podane jako dane aktualne w błędnie wypełnionym dokumencie ZUS ZIPA, w bloku III Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek wpisuje się wszystkie prawidłowe dane identyfikacyjne płatnika składek, w bloku IV Oświadczenie płatnika składek wpisuje się datę wypełnienia dokumentu oraz składa podpis. Jeśli w bloku III dokumentu ZUS ZIPA zostanie podany identyfikator o błędnej strukturze, np. 10-znakowy REGON, lub jeśli nie ma minimum identyfikacyjnego w celu dokonania korekty należy ponownie złożyć prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZIPA. Płatnik składek został zgłoszony na formularzu ZUS ZPA. Po pewnym czasie okazało się, że błędnie została podana nazwa skrócona firmy. Złożono druk ZUS ZIPA w trybie korekty i w bloku III Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek wpisano prawidłową nazwę skróconą firmy, ale osoba wypełniająca dokument ponownie popełniła błąd wpisując w tym bloku swój NIP, zamiast NIP firmy. Dla skorygowania zaistniałej sytuacji konieczne jest więc ponowne złożenie przez płatnika składek formularza ZUS ZIPA, a zatem: w bloku II Poprzednie dane płatnika składek należy wpisać nieprawidłowe dane, podane jako dane aktualne w błędnie wypełnionym dokumencie ZUS ZIPA, w bloku III Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek trzeba wpisać wszystkie prawidłowe dane identyfikacyjne płatnika składek. Prawidłowo skorygowane błędy zostały przedstawione na str MONITOR PPiU nr 8(272)

10 10 TEMAT NA ŻYCZENIE I korekta druku ZUS ZIPA (poprawienie błędnej nazwy płatnika oraz popełnienie błędu w numerze NIP) Błędny numer NIP II korekta druku ZUS ZIPA (poprawienie błędnego numeru NIP) Błędne dane z poprzedniej korekty ZUS ZIPA Prawidłowe dane podatnika MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

11 TEMAT NA ŻYCZENIE Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZWPA W razie konieczności korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek podanych w bloku II dokumentu Wyrejestrowanie płatnika składek należy ponownie złożyć dokument wyrejestrowania ZUS ZWPA. W przypadku korekty danych o wyrejestrowaniu płatnika składek, podanych w bloku III dokumentu Wyrejestrowanie płatnika składek należy złożyć ZUS ZWPA w trybie korekty. W dokumencie tym trzeba wpisać X w polu 02 bloku I Dane organizacyjne, a następnie wszystkie prawidłowe dane w pozostałych blokach. Płatnik składek zakończył działalność 31 marca 2015 r. i przekazał do ZUS dokument ZUS ZWPA. W bloku III w polu 02 zamiast daty wpisał błędną datę Aby dokonać korekty daty wyrejestrowania, musi ponownie przekazać do ZUS dokument ZUS ZWPA, tym razem w trybie korekty, tj. w bloku I w polu 02 musi wpisać znak X. W pozostałych polach kolejnych bloków, w tym także w polu 02 w bloku III, musi wpisać poprawną datę. 2. Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych płatnika składek Każdy płatnik składek jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian w danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS oraz korygowania błędnych danych zawartych w tych dokumentach. Sposób zgłoszenia zmiany lub korekty zależy od tego, czy płatnik podlega wpisowi do CEIDG czy do KRS. Płatnik składek zgłasza zmianę danych wówczas, gdy pewne dane uległy zmianie w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonych dokumentach ubezpieczeniowych. Zmiana ta spowoduje zmianę danych na bieżąco. Korektę danych płatnik składek przekazuje wtedy, gdy chce poprawić błąd w danych, który został popełniony we wcześniej złożonych dokumentach ubezpieczeniowych. Korekta danych zmieni dane wstecz, tj. od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego. Prawidłowość danych w dokumentach zgłoszeniowych płatnika składek jest bardzo istotna, ponieważ na podstawie zgłoszenia płatnika składek zakładane jest w ZUS konto płatnika składek, na którym są rozliczane składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez tego płatnika. Zmiany i korekty danych płatnika podlegających wpisowi do CEIDG należy zgłaszać w formie wniosku CEIDG-1 składanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Danymi podlegającymi wpisowi do ewidencji prowadzenia działalności są: oznaczenie przedsiębiorcy, numer ewidencyjny PESEL, o ile przedsiębiorca go posiada, numer NIP przedsiębiorcy, o ile go posiada, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli działalność jest wykonywana poza miejscem zamieszkania, to również miejsce i adres zakładu głównego, oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, MONITOR PPiU nr 8(272)

12 12 TEMAT NA ŻYCZENIE określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), data rozpoczęcia działalności gospodarczej, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca je posiada, informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Płatnik składek dokonał zgłoszenia w formie wniosku o wpis do CEIDG. We wniosku o wpis podał błędną nazwę skróconą firmy. W trakcie zgłaszania siebie jako osoby ubezpieczonej w ZUS odkrył błąd. Płatnik składek musi skorygować błędną nazwę skróconą, wypełniając część CEIDG-POPR wniosku o wpis. Po otrzymaniu danych z CEIDG ZUS skoryguje nazwę skróconą firmy, tworząc z urzędu ZUS ZIPA. Wzór formularza CEIDG-POPR UWAGA! Zmiany i korekty danych niepodlegających wpisowi do ewidencji należy zgłaszać bezpośrednio do ZUS. Przedsiębiorca podlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dokonuje aktualizacji danych, zmian i korekt przez wypełnienie odpowiednio: wniosku w KRS gdy dotyczy to danych podstawowych, wniosku NIP-8 we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym gdy dotyczy to danych uzupełniających. Zaktualizowane dane podstawowe z KRS oraz dane uzupełniające z wniosku NIP-8 przekazywane są automatycznie do CRP-KEP, a następnie do ZUS. Na podstawie danych zmienianych w KRS i w US ZUS sporządzi z urzędu dokumenty: ZUS ZPA zgłoszenie zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

13 TEMAT NA ŻYCZENIE 13 ZUS ZIPA zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek, ZUS ZAA zmiana adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, ZUS ZBA zmiana numeru rachunku bankowego płatnika składek. 3. Zgłoszenie ubezpieczonego Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym musi zostać zgłoszona do ubezpieczeń. Co do zasady zgłoszenia ubezpieczonego trzeba dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Datą powstania obowiązku ubezpieczeń jest m.in. dzień: rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osoby prowadzącej działalność, rozpoczęcia współpracy dla osoby współpracującej, nawiązania stosunku pracy w przypadku pracowników, oznaczony w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania dla zleceniobiorców. Istnieje jednak kilka wyjątków. Osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniami w terminie przez siebie wybranym. Natomiast twórca lub artysta UWAGA! dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. Pracowników skierowanych do pracy lub służby w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach specjalnych za granicą zgłasza się do ubezpieczeń nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał obowiązek ubezpieczeń. Płatnik składek musi zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu, w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian lub stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie bądź otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach przez ZUS. Dokumenty zgłoszeniowe dla ubezpieczonego Nazwa formularza W jakim przypadku należy go wypełnić 1 2 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/ zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie są zgłaszane do ubezpieczeń przez wykazanie w imiennym raporcie miesięcznym. stosowany w przypadku, gdy dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym stosowany w przypadku osoby podlegającej wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu MONITOR PPiU nr 8(272)

14 14 TEMAT NA ŻYCZENIE 1 2 ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 3.1. Wyrejestrowanie ubezpieczonego Płatnik składek ma obowiązek wyrejestrowania każdej osoby, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik składek ma również obowiązek wyrejestrowania każdej osoby, która podlegała wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty ustania tytułu do ubezpieczeń. stosowany w przypadku zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, np. zmiany nazwiska stosowany w przypadku zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny korzystającego z ubezpieczenia zdrowotnego osoby ubezpieczonej stosowany w przypadku zgłoszenia lub korekty danych osoby ubezpieczonej o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze stosowany w przypadku osoby ubezpieczonej podlegającej wyrejestrowaniu z ubezpieczeń, do których uprzednio została zgłoszona UWAGA! Pracowników skierowanych za granicę do pracy lub służby w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach specjalnych wyrejestrowuje się w terminie 30 dni od ustania stosunku pracy. 4. Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych ubezpieczonego O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Zmiana występuje wtedy, gdy zmieniły się dane wykazane we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. zmiana adresu zamieszkania. Płatnik składek jest zobowiązany do skorygowania danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń w ciągu 7 dni, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. Korekta występuje wtedy, gdy trzeba poprawić błędy popełnione we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. został podany nieprawidłowy kod tytułu ubezpieczenia. Zmiany/korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej dokonuje się na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Wyjątkiem jest zmiana/korekta: danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA, oraz schematu podlegania, kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniami, które dokonywane są przez wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i ponowne zarejestrowanie z aktualnymi/prawidłowymi danymi (na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA, ale nie w trybie zmiany/korekty, lecz jako zgłoszenie). MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

15 TEMAT NA ŻYCZENIE Korekta danych organizacyjnych w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA W przypadku gdy w bloku I Dane organizacyjne dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA zamiast pola 01 Zgłoszenie do ubezpieczeń zaznaczono pole 02 Zgłoszenie zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej, należy złożyć prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZUA w trybie zgłoszenia, tj. w bloku I w polu 01 trzeba wpisać X. Podobnie gdy w bloku I Dane organizacyjne dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZZA zamiast pola 01 Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego zaznaczono pole Zgłoszenie zmiany/korekty danych należy złożyć prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZZA w trybie zgłoszenia, tj. w bloku I w polu 01 trzeba wpisać X. Jeśli natomiast wypełniono więcej niż jedno pole w bloku I, konieczne jest złożenie prawidłowo wypełnionego dokumentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, z zaznaczeniem odpowiedniego pola w bloku I 01 lub Korekta danych identyfikacyjnych płatnika składek w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA W przypadku korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, podanych w bloku II dokumentu zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy złożyć prawidłowo wypełniony dokument zgłoszenia. Płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osobę współpracującą. Na dokumencie ZUS ZUA w bloku danych identyfikacyjnych płatnika składek wpisał błędny PESEL. W celu skorygowania swojego błędu płatnik musi ponownie złożyć w trybie zgłoszenia dokument ZUS ZUA, z prawidłowymi wszystkimi danymi. Błędnie wypełniony druk ZUS ZUA Błędny PESEL płatnika MONITOR PPiU nr 8(272)

16 16 TEMAT NA ŻYCZENIE Poprawiony druk ZUS ZUA (również w trybie zgłoszenia) 4.3. Korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Do danych identyfikacyjnych ubezpieczonego należą: PESEL, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości. Korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego dokonuje się na dokumencie ZUS ZIUA. Dokument ZUS ZIUA wypełnia się w następujący sposób: w bloku I Dane organizacyjne w polu 01 wpisuje się 2 (lub 1 w przypadku zmiany), w bloku II Dane identyfikacyjne płatnika składek wpisuje się dane identyfikacyjne płatnika składek, w bloku III Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej wpisuje się zestaw danych identyfikacyjnych ubezpieczonego podanych na zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w tym nieprawidłową daną identyfikacyjną, w bloku IV Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej wpisuje się zestaw prawidłowych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, w bloku V Oświadczenie płatnika składek wpisuje się datę wypełnienia dokumentu i składa podpis, w bloku VI Oświadczenie osoby ubezpieczonej podpis składa ubezpieczony. Pracownica została zgłoszona do ubezpieczeń w lutym 2014 r. jako Anna Kowalska, w druku ZUS ZUA podano jej numery PESEL i NIP. Przy wymianie dowodu osobistego okazało się, że pracownica w rzeczywistości nosi imię Anastazja. Pracodawca powinien złożyć druk ZUS ZIUA, wpisując 2 w bloku Dane organizacyjne. Jako poprzednie dane identyfikacyjne należy podać imię Anna i nazwisko Kowalska oraz numery PESEL i NIP, zgodnie z dotychczasowym zgłoszeniem. W bloku aktualnych danych identyfikacyjnych MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

17 TEMAT NA ŻYCZENIE 17 osoby ubezpieczonej należy podać imię Anastazja i nazwisko Kowalska oraz numer PESEL. W przypadku gdy osoba ta posiada identyfikator PESEL, nie należy dodatkowo podawać serii i numeru dowodu osobistego. W razie podania na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń identyfikatorów ubezpieczonego o błędnej strukturze, np. mniej niż 11-znakowego numeru PESEL, lub przy braku minimum identyfikacyjnego należy złożyć prawidłowo wypełniony dokument w trybie zgłoszenia, tj. w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA wpisać X w polu 01 bloku I Dane organizacyjne. W praktyce oznacza to, że w przypadku polskiego obywatela i cudzoziemca, który ma nadany numer PESEL, w dokumentach UWAGA! Od 1 września 2011 r. w dokumentach dotyczących ubezpieczonego nie należy podawać numeru identyfikacji podatkowej NIP (nawet jeśli został nadany). zgłoszeniowych należy podawać: imię i nazwisko, numer PESEL i datę urodzenia, a w imiennych raportach miesięcznych imię i nazwisko oraz numer PESEL Korekta danych ewidencyjnych i adresowych ubezpieczonego w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA W przypadku konieczności korekty danych ewidencyjnych i adresowych ubezpieczonego należy złożyć dokument zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA w trybie korekty. Dokument zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA w trybie korekty wypełnia się, wpisując 2 w polu 02 bloku I Dane organizacyjne, a następnie wpisując wszystkie prawidłowe dane w kolejnych blokach. Dokument zgłoszenia do ubezpieczeń w trybie zmiany wypełnia się, wpisując 1 w odpowiednim polu bloku I Dane organizacyjne, a następnie wpisując wszystkie prawidłowe dane w kolejnych blokach, uwzględniając aktualne dane ubezpieczonego. W zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA został podany adres zameldowania. Ubezpieczony nie otrzymywał informacji o stanie konta z ZUS. Pracodawca, wyjaśniając przyczynę takiej sytuacji, ustalił, że przy zgłoszeniu do ubezpieczeń pracownik podał nieprawidłowy numer domu i taki błędny adres został wpisany na druku zgłoszenia. Po wykryciu błędu pracodawca powinien złożyć druk ZUS ZUA, wpisując 2 (korekta) w polu 02 w bloku danych organizacyjnych. Cały druk powinien zostać wypełniony tak, jak było wypełnione pierwotne zgłoszenie, z wyjątkiem pola 05 w bloku XI Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, gdzie powinien zostać podany prawidłowy numer domu. Dokument zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA w trybie korekty wypełnia się, wpisując 2 w polu 02 bloku I Dane organizacyjne, a następnie wpisując wszystkie prawidłowe dane w kolejnych blokach. MONITOR PPiU nr 8(272)

18 18 TEMAT NA ŻYCZENIE 4.5. Korekta kodu tytułu ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Jeśli w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA podano błędny kod tytułu ubezpieczenia i kod ten jest spoza słownika (czyli niezgodny z obowiązującym w danym okresie wykazem kodów zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń), to należy złożyć poprawnie wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń (tj. wpisując X w polu 01 bloku I), z podanym w nim prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, zgłaszając siebie do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA od 2 marca 2015 r., wpisał błędny kod tytułu ubezpieczenia zamiast wpisał Kod jest spoza słownika, czyli nie występuje w okresie od 1 września 2012 r. w załączniku do rozporządzenia. Aby skorygować ten błąd, prowadzący działalność powinien ponownie na formularzu ZUS ZUA dokonać prawidłowego zgłoszenia z kodem tytułu ubezpieczenia , zaznaczając pole 01 w bloku danych organizacyjnych. W przypadku podania w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń błędnego kodu tytułu ubezpieczenia, ale takiego, który występuje w słowniku (jest zgodny z obowiązującym w danym okresie wykazem kodów zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń), należy wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tj. od dnia objęcia ubezpieczeniami z nieprawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formularzu ZUS ZWUA), a następnie ponownie złożyć zgłoszenie z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA) od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. Płatnik składek, zgłaszając pracownika (posiadającego uprawnienie do pobierania emerytury) do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA od 2 marca 2015 r., wpisał błędny kod tytułu ubezpieczenia. Zamiast kodu wpisał kod W związku z tym płatnik jest zobowiązany dokonać korekty poprzez wyrejestrowanie, a następnie ponowne zgłoszenie. Musi złożyć dokumenty: ZUS ZWUA, w którym wyrejestruje daną osobę z datą 2 marca 2015 r., podając kod tytułu ubezpieczenia , ZUS ZUA, w którym zgłosi do ubezpieczeń tę osobę z datą 2 marca 2015 r. z kodem Korekta schematu podlegania ubezpieczeniom w dokumencie ZUS ZUA Przez schemat podlegania ubezpieczeniom należy rozumieć ustalenie, do jakich ubezpieczeń (emerytalnego, rentowych, chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego) została zgłoszona dana osoba. Schemat podlegania ubezpieczeniom określa także w dokumencie MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

19 TEMAT NA ŻYCZENIE 19 zgłoszeniowym, czy ustalone ubezpieczenia są obowiązkowe czy dobrowolne. Dane dotyczące podlegania ubezpieczeniom należy wykazać w blokach VI IX formularza ZUS ZUA lub w blokach VI VII formularza ZUS ZZA. Aby dokonać korekty danych dotyczących podlegania ubezpieczeniom, należy wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tj. od dnia objęcia ubezpieczeniami z nieprawidłowymi danymi (na formularzu ZUS ZWUA). Następnie trzeba ponownie złożyć zgłoszenie, z podaniem prawidłowych danych dotyczących schematu i dat podlegania poszczególnym ubezpieczeniom, na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Płatnik składek zgłosił zleceniobiorcę na formularzu ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego od 9 marca 2015 r. Przez pomyłkę nie zgłosił tego ubezpieczonego do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, chociaż zleceniobiorca wyraził chęć podlegania temu ubezpieczeniu. W celu dokonania korekty płatnik składek powinien złożyć za tego ubezpieczonego dokument ZUS ZWUA, na którym wyrejestruje daną osobę z ubezpieczeń z datą 9 marca 2015 r. Następnie powinien złożyć dokument ZUS ZUA (jako zgłoszenie, czyli zaznaczając pole 01 w bloku danych organizacyjnych), na którym zgłosi od 9 marca 2015 r. daną osobę do ubezpieczeń obowiązkowych: emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Korekta daty powstania obowiązku ubezpieczeń w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA Zasada korygowania daty powstania obowiązku ubezpieczeń jest taka sama jak w przypadku korekty kodu tytułu ubezpieczenia lub schematu podlegania ubezpieczeniom. Płatnik składek musi zgłosić korektę daty objęcia ubezpieczeniami poprzez: wyrejestrowanie z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, a następnie ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Płatnik składek, zgłaszając pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wpisał na formularzu ZUS ZUA błędną datę powstania obowiązku ubezpieczeń zamiast 2 marca 2015 r. wpisał 1 marca 2015 r. W celu dokonania korekty powinien złożyć za tego ubezpieczonego dokument ZUS ZWUA, w którym poda datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 marca 2015 r., a następnie dokument ZUS ZUA, w którym poda prawidłową datę powstania obowiązku ubezpieczeń 2 marca 2015 r., oraz pozostałe prawidłowe dane Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZIUA Jeśli płatnik pomylił się, podając swoje dane identyfikacyjne w bloku II dokumentu ZUS ZIUA, to musi ponownie złożyć poprawnie wypełniony dokument zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego. Podobnie jeśli błąd dotyczył poprzednich danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podanych w bloku III dokumentu ZUS ZIUA należy MONITOR PPiU nr 8(272)

20 20 TEMAT NA ŻYCZENIE ponownie złożyć poprawnie wypełniony dokument zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA. W razie konieczności skorygowania aktualnych danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podanych błędnie w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA należy złożyć ponownie ZUS ZIUA. Dokument ten trzeba wypełnić w następujący sposób: w bloku I Dane organizacyjne wpisać 2, w bloku II Dane identyfikacyjne płatnika składek wpisać dane płatnika, w bloku III Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej wpisać dane nieprawidłowe, podane jako dane aktualne w błędnie wypełnionym dokumencie ZUS ZIUA, w bloku IV Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej wpisać prawidłowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego. w bloku V Oświadczenie płatnika składek wpisać datę wypełnienia dokumentu oraz złożyć podpis; w bloku VI Oświadczenie osoby ubezpieczonej podpis składa ubezpieczony. W przypadku podania w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA identyfikatorów o błędnej strukturze, np. 10-znakowego numeru PESEL, lub przy braku minimum identyfikacyjnego w celu dokonania korekty należy ponownie złożyć prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZIUA Korekta danych w dokumencie ZUS ZWUA Jeśli zachodzi konieczność korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, podanych w bloku II dokumentu Wyrejestrowanie z ubezpieczeń należy ponownie złożyć poprawnie wypełniony dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA. Podobnie należy postąpić w przypadku korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, podanych w bloku III dokumentu Wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Poprawnie wypełniony dokument ZUS ZWUA jest składany w trybie wyrejestrowania z ubezpieczeń, tj. z zaznaczonym polem 01 w bloku danych organizacyjnych. W przypadku konieczności skorygowania danych zawartych w bloku IV Wyrejestrowanie z ubezpieczeń postępowanie zależy od tego, która z danych została błędnie podana. Jeśli korekty wymaga kod tytułu ubezpieczenia, to ponownie należy złożyć dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA. Natomiast w razie konieczności korekty daty lub kodu przyczyny wyrejestrowania trzeba złożyć dokument ZUS ZWUA w trybie korekty, tj. wpisać X w polu 02 bloku I Dane organizacyjne, a następnie podać wszystkie prawidłowe dane w pozostałych blokach. Płatnik składek wyrejestrował z ubezpieczeń osobę, która była u niego zatrudniona do 31 stycznia 2015 r. Wyrejestrował ją jednak z datą 31 stycznia 2015 r., tj. w dokumencie ZUS ZWUA w bloku IV w polu 02 wpisał błędną datę. Aby dokonać korekty daty wyrejestrowania, musi przekazać do ZUS dokument ZUS ZWUA w trybie korekty, tj. w bloku I w polu 02 musi wpisać znak X. W pozostałych polach kolejnych bloków musi wpisać poprawne dane, w tym w polu 02 bloku IV poprawną datę wyrejestrowania od 1 lutego 2015 r. MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

21 TEMAT NA ŻYCZENIE 21 Prawidłowo wypełniony fragment druku ZUS ZWUA w trybie korekty Korekta danych w dokumencie ZUS ZCNA W przypadku korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, podanych w bloku II dokumentu ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć poprawnie wypełniony dokument zgłoszenia ZUS ZCNA. Jeśli zachodzi konieczność korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, podanych w bloku III dokumentu ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny..., także należy złożyć poprawnie wypełniony dokument zgłoszenia ZUS ZCNA. Korekta danych członka rodziny ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego polega na wyrejestrowaniu błędnego zgłoszenia i ponownym (prawidłowym) zgłoszeniu członka rodziny. W przypadku korekty danych identyfikacyjnych lub innych danych dotyczących członka rodziny ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego należy wypełnić dokument ZUS ZCNA w następujący sposób: w bloku II Dane identyfikacyjne płatnika składek wpisać dane płatnika, w bloku III Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej wpisać dane ubezpieczonego, w bloku IV Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w polu 01 wpisać 2 (tj. wyrejestrowanie członka rodziny), a w dalszych polach wpisać wszystkie dane podane w nieprawidłowym zgłoszeniu, w bloku V Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w polu 01 wpisać 1 (tj. zgłoszenie nowego członka rodziny), a w dalszych polach wpisać prawidłowe dane członka rodziny, w bloku VI Oświadczenie płatnika składek wpisać datę wypełnienia dokumentu oraz złożyć podpis; w bloku następnym Oświadczenie osoby ubezpieczonej podpis składa ubezpieczony. MONITOR PPiU nr 8(272)

22 22 TEMAT NA ŻYCZENIE W związku z tym, że obecnie stosuje się jeden druk dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, to zarówno zgłoszenia, jak i wyrejestrowania, a także korekty danych członków rodziny osoby ubezpieczonej powinny być dokonywane na formularzu ZUS ZCNA. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy członek rodziny był uprzednio zgłoszony na formularzu ZUS ZCZA. 5. Dokumenty rozliczeniowe Każdy płatnik składek musi przesyłać do ZUS w ustalonym terminie deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne, a także opłacać składki za dany miesiąc. Terminy składania dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek uzależnione są od rodzajów podmiotów. Terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek Termin składania dokumentów rozliczeniowych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni do 10. dnia następnego miesiąca do 15. dnia następnego miesiąca Których płatników obowiązuje jednostki budżetowe i samorządowe osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie pozostali płatnicy, w tym płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Twórcy i artyści przesyłają dokumenty rozliczeniowe oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję. Dokumentami rozliczeniowymi są formularze: Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA, Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA, Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA. Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych (odpowiednio ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Jeśli płatnik składek rozlicza składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przekazuje tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS Niektóre grupy płatników składek są zwolnione z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS za kolejne miesiące, jeśli nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonym komplecie dokumentów rozliczeniowych. MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.

23 TEMAT NA ŻYCZENIE 23 Płatnicy zwolnieni z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych ZUS osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie i/lub osoby współpracujące, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne najniższą obowiązującą te osoby podstawę wymiaru duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie, jeżeli w ostatniej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali minimalną podstawę wymiaru składek osoby, które zgłosiły się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, opłacające składki tylko za siebie, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie, jeśli spełniają określone warunki 5.2. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Płatnik składek ma obowiązek złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych w każdym przypadku, w którym zachodzi konieczność korekty danych. Konieczność korekty może zostać stwierdzona przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez ZUS. W styczniu 2015 r. pracownik oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzymał wypłatę za umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą. Sporządzając za styczeń 2015 r. raport ZUS RCA za tego ubezpieczonego, z kodem tytułu ubezpieczenia , płatnik składek popełnił błąd. Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wykazał tylko kwotę wynagrodzenia zasadniczego. Płatnik zauważył swój błąd w lutym 2015 r. W związku z tym jest zobowiązany przekazać do ZUS korygujący raport ZUS RCA za tego pracownika, z kodem tytułu ubezpieczenia , w którym musi wpisać m.in. prawidłową podstawę wymiaru składek, czyli przychód zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia. Raport należy dołączyć do deklaracji rozliczeniowej korygującej. Płatnik składek musi sporządzić i przekazać do ZUS korektę dokumentów rozliczeniowych w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. Jeśli konieczność korekty dokumentów rozliczeniowych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji, to płatnik składek jest zobowiązany do złożenia korekty nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji Gdyby nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych zostały stwierdzone przez kontrolę z ZUS, korekty należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli. MONITOR PPiU nr 8(272)

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Deklaracje zgłoszeniowe ZUS zarówno dla właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Styczeń 2009 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZBA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować maj 06 publikacja bezpłatna ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Poradnik dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2013 Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZUA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA $GUHV\ SURZDG]HQLD G]LDãDOQRœFL JRVSRGDUF]HM SU]H] SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZAA $GUHV\ SURZDG]HQLD G]LDãDOQRœFL JRVSRGDUF]HM SU]H] SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZAA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik kwiecień 2016 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować lipiec 2017 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Poradnik dla płatników składek lipiec 2017 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS Usługi kadrowe Naliczanie płac Doradztwo Szkolenia Outsourcing orekty ZUS Audyt Program Płatnik Poznań, 2010r. Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS WSTĘP Jesteśmy ogólnopolską firmą doradczą świadczącą

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1

Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1 Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1 Od 20 maja 2017 r. podczas przekazywania wniosku CEIDG-1 możesz jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZSWA lipiec 205 publikacja bezpłatna ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować grudzień 2018 publikacja bezpłatna ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3 Program Płatnik Struktury danych osobowych wersja 1.3 Tytuł dokumentu: Płatnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.3 Data wydania: 2009-12-09 Dotyczy programu: Program Płatnik od wersji 8.01.001 SPIS

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób ch Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób ch Poradnik data aktualizacji: 01-04-2015 Poradnik dostępny bezpłatnie w serwisie

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować marzec 2019 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609, z 2010

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń.

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie będzie miało charakter praktyczny z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej na wykładach. Przykładowe zadanie zawiera wszystkie operacje

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS

Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS Akty prawne Ustawa z dnia 13 X 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2013 r. poz.1442, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Poddębice, 9 listopada 2016r. Rozpoczynasz prowadzenia działalności poznaj swojeprawa i obowiązki

Poddębice, 9 listopada 2016r. Rozpoczynasz prowadzenia działalności poznaj swojeprawa i obowiązki Poddębice, 9 listopada 2016r. Rozpoczynasz prowadzenia działalności poznaj swojeprawa i obowiązki Zagadnienia, które będą omawiane na seminarium 1. Zgłoszenie prowadzenia działalności. 2. Zgłoszenie siebie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej maj 206 publikacja bezpłatna Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r.

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2008 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo