Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej, jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby zatrudnione przez spółkę (np. pracownicy i zleceniobiorcy, z wyjątkiem zleceniobiorców będących uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami w wieku do ukończenia 26 lat), podlegają określonym ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Uregulowanie to rodzi dla spółki i/lub dla wspólników spółki określone obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, np. zgłoszenie płatnika (płatników) składek zgłoszenie poszczególnych osób do właściwych ubezpieczeń rozliczanie i opłacanie za zgłoszone do ubezpieczeń osoby składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS. W zależności od różnych uwarunkowań podleganie lub niepodleganie danej osoby poszczególnym ubezpieczeniom, a także rozliczanie i opłacanie składek, musi być rozpatrywane i ustalane indywidualnie. Uwarunkowania, o których mowa, to na przykład: q w przypadku wspólników spółki: posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń (w tym podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników) ustalone prawo do emerytury lub renty rodzaj renty rozpoczęcie działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005 r. i spełnianie warunków do opłacania składek na preferencyjnych zasadach, q w przypadku osób zatrudnionych: rodzaj umowy (np. umowa o pracę; umowa o dzieło; umowa zlecenia wykonywana w siedzibie zleceniodawcy; umowa zlecenia wykonywana poza siedzibą zleceniodawcy; umowa zlecenia wykonywana przez ucznia lub studenta; umowa zlecenia, agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub w ramach której wykonywana jest praca na rzecz pracodawcy, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy) posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń ustalone prawo do emerytury lub renty. O tym, gdzie poszukiwać szczegółowych informacji o obowiązujących w danym okresie zasadach podlegania danej osoby poszczególnym ubezpieczeniom oraz zasadach ustalania podstaw wymiaru, rozliczania, finansowania i opłacania składek w określonym przypadku, piszemy na s niniejszej ulotki. 1

2 W przypadku spółki cywilnej istnieją dwa alternatywne sposoby postępowania w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń oraz rozliczania i opłacania składek. Te dwa sposoby (oznaczamy je w tekście literami A i B) omawiamy odpowiednio na s i s tej ulotki. A. SPÓŁKA CYWILNA PEŁNI ROLĘ PŁATNIKA SKŁADEK ZARÓWNO ZA WSPÓLNIKÓW JAK I PRACOWNIKÓW I/LUB INNE ZATRUDNIONE OSOBY PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIOM (ALBO TYLKO ZA WSPÓLNIKÓW, JEŻELI SPÓŁKA NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW LUB INNYCH OSÓB) Taki tryb zgłaszania do ubezpieczeń, rozliczania i opłacania składek wymaga zgody wspólników. W przypadku przyjęcia tego trybu spółka cywilna ma następujące obowiązki. r Obowiązki zgłoszeniowe Spółka zobowiązana jest zgłosić w ZUS: q spółkę jako płatnika składek w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym pierwszej osoby (np. wspólnika), q poszczególne osoby do odpowiednich ubezpieczeń: wspólników (jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą) w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (lub w ciągu 7 dni od dnia zmiany trybu rozliczania i opłacania składek z samodzielnego przez wspólnika na przez spółkę ), osoby zatrudnione przez spółkę (pracowników, zleceniobiorców) w ciągu 7 dni od ich zatrudnienia. Uwaga! Takie osoby, jak małżonek wspólnika spółki, dzieci własne wspólnika, dzieci drugiego małżonka wspólnika, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym oraz osoby przysposabiające wspólnika w przypadku zawarcia umowy o pracę ze spółką podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownicy, nawet jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym ze wspólnikiem spółki. Ponadto należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny poszczególnych ubezpieczonych, jeżeli w tym zakresie członkowie rodziny spełniają warunki określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Członka rodziny ubezpieczonego zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia powstania jego uprawnień do tego ubezpieczenia (z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego przez danego płatnika składek). 2

3 Uwaga! Za członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego uważa się: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnych (tj. rodziców, dziadków itp.) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgłoszenie płatnika składek Zgłoszenia płatnika składek spółka dokonuje na formularzu ZUS ZPA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Do dokumentu tego należy dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu spółce Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz kopię zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu spółce aktualnego numeru REGON. W zgłoszeniu płatnika składek (ZUS ZPA), w bloku II Dane identyfikacyjne płatnika składek, należy podać nadane spółce numery NIP i REGON (zgodne z załączoną kopią decyzji urzędu skarbowego i kopią zaświadczenia urzędu statystycznego) oraz nazwę skróconą spółki; w bloku III Dane ewidencyjne płatnika składek nie należy wypełniać pól od 02 do 08. Jeżeli płatnik składek (tj. spółka), oprócz rachunku bankowego podanego w dokumencie ZUS ZPA posiada inne rachunki bankowe, powinien sporządzić i przekazać do ZUS odpowiednią informację na formularzu ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek). Jeśli adres (adresy) prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek podany w dokumencie ZUS ZPA, płatnik składek powinien sporządzić i przekazać do ZUS odpowiednią informację na formularzu ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek). Zgłoszenie do ubezpieczeń Zgłoszenia poszczególnych osób do ubezpieczeń (w tym wspólników jako osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) dokonuje się: q na formularzu ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym, q na formularzu ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ /zgłoszenie zmiany danych jeżeli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. 3

4 Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego dokonuje się na formularzu ZUS ZCNA zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. r Obowiązki rozliczeniowe i płatnicze Po dokonaniu zgłoszenia płatnika składek i zgłoszenia poszczególnych osób do odpowiednich ubezpieczeń należy pamiętać o obowiązku rozliczania składek i/lub wypłaconych świadczeń oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Spółka, jako płatnik składek, rozlicza składki i/lub wypłacone świadczenia sporządzając i przekazując do ZUS za wszystkie zgłoszone do ubezpieczeń osoby, w tym za wspólników: q odpowiednie imienne raporty miesięczne: składkowe ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) lub ZUS RZA (raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, przeznaczony dla ubezpieczonych, za których płatnik rozlicza wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne), i w razie potrzeby świadczeniowe ZUS RSA (raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek), oraz q deklarację rozliczeniową ZUS DRA, sporządzoną na podstawie imiennych raportów miesięcznych (bez wypełniania bloku XI Deklaracja dochodu ). W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w bloku I Dane organizacyjne w polu 01 Termin przysyłania deklaracji i raportów, należy podać termin 3 (do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni). Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą: q na ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru, q na ubezpieczenia rentowe 6,00% 1 podstawy wymiaru, q na ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru, q na ubezpieczenie wypadkowe począwszy od 1 stycznia 2003 r. stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy. Uwaga! Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są omówione w poradniku dla płatników składek pt. Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, dostępnym na stronach internetowych ZUS oraz w formie broszury w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. W przypadku płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych (obliczonych według zasad przedstawionych w wyżej wymienionym poradniku), składka na to ubezpieczenie od 1 kwietnia 2006 r. wynosi 1,80% podstawy jej wymiaru. 1 Od 1 stycznia 2008 r. 4

5 Zasady ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są zróżnicowane (inne dla poszczególnych ubezpieczonych lub grup ubezpieczonych). Aktualne w odniesieniu do danego ubezpieczonego informacje na ten temat można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku każdego ubezpieczonego roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2008 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi zł. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia. Jednak podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne są następujące: q składkę na ubezpieczenie emerytalne w przypadku wspólników, jako osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą finansują, w całości, sami ubezpieczeni w przypadku pracowników i zleceniobiorców finansuje w połowie ubezpieczony, a w połowie płatnik składek; q składkę na ubezpieczenia rentowe: w przypadku wspólników, jako osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą finansują, w całości, sami ubezpieczeni w przypadku pracowników i zleceniobiorców finansują: w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczony, a w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnik składek; q składkę na ubezpieczenie chorobowe: w przypadku wspólników, jako osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także w przypadku pracowników i zleceniobiorców finansują, w całości, sami ubezpieczeni; q składkę na ubezpieczenie wypadkowe: w przypadku wspólników, jako osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą finansują, w całości, sami ubezpieczeni w przypadku pracowników i zleceniobiorców finansuje, w całości, płatnik składek. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy jej wymiaru. Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasady rozliczania tej składki są zróżnicowane (inne dla poszczególnych ubezpieczonych lub grup ubezpieczonych). Aktualne w odniesieniu do danego ubezpieczonego informacje na ten temat można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 5

6 Spółka cywilna, jako płatnik składek, zobowiązana jest również do opłacania składek: q na Fundusz Pracy za wszystkie osoby (w tym wspólników) podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, dla których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia, w przeliczeniu na okres miesiąca (łącznie z wszystkich tytułów, u wszystkich płatników) wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie 2, zaś w przypadku: pracowników w pierwszym roku ich pracy (w ogóle, nie tylko u danego pracodawcy) 3 co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę 4, osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę 5, a także q na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tylko za osoby zatrudnione (np. pracowników i zleceniobiorców), podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek. Uwaga! Zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Za wspólników, jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nie opłaca się składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość składki na Fundusz Pracy oraz wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa. W 2008 r. składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru, natomiast składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru obu tych składek stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale bez zastosowania rocznego ograniczenia, o którym była mowa na s. 5 tej ulotki. Zasady opłacania składek Składki należy opłacać na wskazane przez ZUS rachunki bankowe, odrębnie na: q ubezpieczenia społeczne (nr konta: ), q ubezpieczenie zdrowotne (nr konta: ), 2 Od 1 stycznia 2008 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1126,00 zł. 3 Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 4 To jest w 2008 r. co najmniej 900,80 zł. 5 To jest w 2008 r. co najmniej 563,00 zł. 6

7 q Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (nr konta: ). Należności z tytułu składek spółka, jako płatnik składek, zobowiązana jest opłacać w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. Uwaga! W obrocie bezgotówkowym za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. r Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych W przypadku zmiany danych wykazanych w złożonych w ZUS dokumentach ubezpieczeniowych, bądź stwierdzenia we własnym zakresie albo przez Zakład błędów w tych dokumentach, należy przekazać do ZUS odpowiednie zgłoszenie zmiany lub korekty danych. Przed sporządzeniem i przekazaniem do ZUS zgłoszenia zmiany lub korekty danych płatnik składek powinien upewnić się, jaki formularz należy zastosować w danym przypadku, jak prawidłowo go wypełnić, w jakiej formie dany dokument powinien zostać przekazany do ZUS, a także czy i jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Na innych bowiem formularzach dokonuje się zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych, na innych zmiany lub korekty pozostałych danych (np. ewidencyjnych lub adresowych), a jeszcze na innych korekty rozliczeń składek. Ponadto inne są formularze oraz zasady (np. termin zgłoszenia zmiany lub korekty danych do ZUS) w przypadku zgłaszania zmiany lub korekty danych dotyczących płatnika składek, a inne w przypadku zgłaszania zmiany lub korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej. Poniżej podajemy ogólne zasady w zakresie zgłaszania zmiany lub korekty danych w przypadku takiego płatnika składek, jak spółka cywilna. Są one następujące: v Zgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej dokonuje się w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, bądź stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. v W razie zmiany lub konieczności korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, składa się poprawnie wypełniony formularz ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej). v Zgłoszenia zmiany lub korekty pozostałych danych osoby ubezpieczonej dokonuje się odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, z tym że zmianę lub korektę kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty rozpoczęcia podlegania ubezpieczeniom (ubezpieczeniu) dokonuje się poprzez wyrejestrowanie z ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), a następnie ponowne prawidłowe zgłoszenie do ubezpieczeń odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. 7

8 v Dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc koryguje się poprzez przekazanie za ten miesiąc nowego, odpowiedniego kompletu dokumentów rozliczeniowych (tj. deklaracji rozliczeniowej korygującej ZUS DRA i odpowiednich imiennych raportów miesięcznych korygujących, bądź tylko deklaracji rozliczeniowej korygującej, jeżeli korekta dotyczy danych wykazywanych wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej), z podaniem w bloku I, w dwóch pierwszych kratkach pola Identyfikator... tych dokumentów lub dokumentu kolejnego numeru za dany miesiąc (np. 02, 03). v W przypadku zmiany lub konieczności korekty danych członka rodziny ubezpieczonego, należy wyrejestrować członka rodziny z nieaktualnymi (błędnymi) danymi i ponownie zgłosić go do ubezpieczenia z aktualnymi (prawidłowymi) danymi na formularzu ZUS ZCNA. v Zgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących płatnika składek dokonuje się w terminie 14 dni od zaistnienia zmian, bądź stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. v Zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek dokonuje się na formularzu ZUS ZIPA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek). Do dokumentu tego należy dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu spółce NIP oraz kopię zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu spółce aktualnego numeru REGON. v Zgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących rachunku bankowego (rachunków bankowych) dokonuje się na formularzu ZUS ZBA. v W razie zmiany lub konieczności korekty danych dotyczących adresu (adresów) prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem zmiany lub korekty adresu siedziby płatnika składek, składa się poprawnie wypełniony formularz ZUS ZAA. v Zgłoszenia zmiany lub korekty innych danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym adresu siedziby płatnika, dokonuje się na formularzu ZUS ZPA w trybie zmiany lub korekty. v Wyrejestrowania płatnika składek dokonuje się na formularzu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) w ciągu 14 dni od zakończenia przez niego działalności. r Forma przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS q Zgłoszenia spółki jako płatnika składek (na formularzu ZUS ZPA w trybie zgłoszenia) oraz zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych spółki jako płatnika składek (na formularzu ZUS ZIPA) należy dokonać w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Dokumenty te składa się wyłącznie w formie papierowej, tj. na oryginalnym formularzu, pobranym w terenowej jednostce ZUS lub jako wydruk z aktualnej wersji 8

9 programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego. 6 Należy pamiętać o dołączeniu do nich kopii decyzji urzędu skarbowego o nadaniu spółce NIP oraz kopii zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu spółce aktualnego numeru REGON. q Pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie obowiązującej danego płatnika, tj.: w przypadku płatnika rozliczającego składki za nie więcej niż 5 osób w wybranej formie, tzn. poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego, albo w formie papierowej; w przypadku płatnika rozliczającego składki za więcej niż 5 osób poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora oddziału ZUS (właściwego według siedziby płatnika składek), wymieniony płatnik może przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, albo na informatycznych nośnikach danych (np. CD-ROM), z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego. r O czym jeszcze trzeba wiedzieć? v Aktualną wersję programu Płatnik można otrzymać bezpłatnie (na płycie CD-ROM) w każdej jednostce ZUS lub pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. v We wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych, w tym płatniczych, w polach dotyczących danych identyfikacyjnych płatnika składek, należy podawać odpowiednio takie same dane (NIP, REGON, nazwa skrócona spółki), jakie zostały podane w dokumencie zgłoszeniowym płatnika (tj. w bloku II Dane identyfikacyjne płatnika składek w dokumencie ZUS ZPA, ewentualnie w bloku III Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek w dokumencie ZUS ZIPA). v Zgłaszając daną osobę do ubezpieczeń (ubezpieczenia) należy zwrócić szczególną uwagę na podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych tej osoby, tj. nazwiska i imienia, daty urodzenia oraz numeru PESEL i NIP (a jeżeli osobie nie nadano tych numerów lub jednego z nich serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu). We wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych, w polach dotyczących danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, należy podawać odpowiednio takie same dane, jakie zostały podane w tych polach w zgłoszeniu danej osoby do ubezpieczeń lub ubezpieczenia (tj. w bloku III Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń(nia) 6 To jest z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.). 9

10 w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA, ewentualnie w bloku IV Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej w dokumencie ZUS ZIUA). Należy przy tym pamiętać, że w imiennych raportach miesięcznych podaje się tylko jeden identyfikator numeryczny osoby ubezpieczonej: PESEL, a jeżeli osobie nie nadano tego numeru NIP, a jeśli osobie nie nadano również tego numeru serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. B. SPÓŁKA CYWILNA PEŁNI ROLĘ PŁATNIKA SKŁADEK TYLKO ZA PRACOWNIKÓW I/LUB INNE ZATRUDNIONE OSOBY 7 PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIOM, NATOMIAST WSPÓLNICY SPÓŁKI SĄ SAMODZIELNYMI PŁATNIKAMI SKŁADEK NA WŁASNE UBEZPIECZENIA W wymienionym przypadku spółka powinna dokonać zgłoszenia płatnika składek, zgłoszenia zatrudnionych osób do odpowiednich ubezpieczeń, sporządzać i przekazywać co miesiąc do ZUS dokumenty rozliczeniowe (deklarację rozliczeniową wraz z imiennymi raportami miesięcznymi) oraz opłacać składki według procedury opisanej w przypadku A (tj. gdy spółka cywilna pełni rolę płatnika składek zarówno za wspólników, jak i pracowników i/lub inne zatrudnione osoby podlegające ubezpieczeniom), z wyłączeniem zgłoszeń i rozliczeń dotyczących wspólników. Każdy ze wspólników bowiem sam sporządza i przekazuje za siebie do ZUS odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe oraz opłaca składki na własne ubezpieczenia. r Obowiązki zgłoszeniowe Każdy ze wspólników spółki, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (lub w ciągu 7 dni od dnia zmiany trybu rozliczania i opłacania składek z przez spółkę na samodzielny przez wspólnika ), powinien zgłosić w ZUS: siebie jako płatnika składek oraz siebie do odpowiednich ubezpieczeń (tj. jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą z tego tytułu określonym ubezpieczeniom). Ponadto osoby te powinny pamiętać o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, spełniających w tym zakresie warunki określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Członka rodziny zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia powstania jego uprawnień do tego ubezpieczenia (z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego przez danego płatnika składek). 7 Jeżeli spółka cywilna nie zatrudnia pracowników lub innych osób podlegających ubezpieczeniom, a wspólnicy spółki są samodzielnymi płatnikami składek, spółka nie ma żadnych obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w ogóle nie zgłasza się do ZUS). 10

11 Uwaga! Za członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego uważa się: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnych (tj. rodziców, dziadków itp.) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgłoszenie płatnika składek Zgłoszenia płatnika składek każdy ze wspólników spółki dokonuje na formularzu ZUS ZFA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej. Do dokumentu tego należy dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). W zgłoszeniu płatnika składek (ZUS ZFA), w bloku II Dane identyfikacyjne płatnika składek, należy podać następujące dane: NIP (zgodny z załączoną kopią decyzji urzędu skarbowego), numer PESEL, nazwisko, imię pierwsze i datę urodzenia, a w przypadku zamiaru przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w formie elektronicznej (poprzez transmisję danych), także: nazwę skróconą płatnika. Uwaga! Nie należy podawać numeru REGON spółki. Ponadto należy uważać, aby podać własny NIP, a nie spółki. Jeżeli płatnik składek (wspólnik spółki) oprócz rachunku bankowego podanego w dokumencie ZUS ZFA posiada inne rachunki bankowe, powinien sporządzić i przekazać do ZUS odpowiednią informację na formularzu ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek). Jeśli adres (adresy) prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek podany w dokumencie ZUS ZFA, płatnik powinien sporządzić i przekazać do ZUS odpowiednią informację na formularzu ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek). Zgłoszenie do ubezpieczeń Zgłoszenia do ubezpieczeń dokonuje się: q na formularzu ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym, 11

12 q na formularzu ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ /zgłoszenie zmiany danych jeżeli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego dokonuje się na formularzu ZUS ZCNA zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. r Obowiązki rozliczeniowe i płatnicze Po dokonaniu zgłoszenia płatnika składek i zgłoszenia do ubezpieczeń (ubezpieczenia), należy pamiętać o obowiązku rozliczania i opłacania składek za każdy miesiąc, w którym osoba chociaż jeden dzień podlegała ubezpieczeniom w terminie: q do 10 dnia następnego miesiąca jeżeli spółka nie zatrudnia pracowników lub innych osób podlegających ubezpieczeniom (i w związku z tym nie jest płatnikiem składek), q do 15 dnia następnego miesiąca jeżeli spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby podlegające ubezpieczeniom (i w związku z tym jest płatnikiem składek za te osoby). Wspólnik spółki, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, rozlicza składki sporządzając i przekazując do ZUS tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA, z wypełnionym m.in. blokiem XI Deklaracja dochodu. Nie przekazuje on natomiast do ZUS imiennych raportów miesięcznych: ZUS RCA lub ZUS RZA oraz ZUS RSA. Jeżeli spółka nie występuje jako odrębny płatnik, rozliczający składki za pracowników lub inne osoby, to w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w bloku I Dane organizacyjne w polu 01 Termin przysyłania deklaracji i raportów, należy podać termin 2 (do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni). Jeśli natomiast spółka występuje jako odrębny płatnik, rozliczający składki za pracowników i/lub inne osoby podlegające ubezpieczeniom, to w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w wyżej wymienionym bloku i polu, należy podać termin 4 (do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni). Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą: q na ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru, q na ubezpieczenia rentowe 6,00% 8 podstawy wymiaru, q na ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru, q na ubezpieczenie wypadkowe począwszy od 1 stycznia 2003 r. stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy. 8 Patrz przypis 1, na s

13 Uwaga! Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są omówione w poradniku dla płatników składek pt. Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, dostępnym na stronach internetowych ZUS oraz w formie broszury w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. W przypadku płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych (obliczonych według zasad przedstawionych w wyżej wymienionym poradniku), składka na to ubezpieczenie od 1 kwietnia 2006 r. wynosi 1,80% podstawy jej wymiaru. Dla wspólnika spółki, jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 9. Nowa minimalna podstawa wymiaru składek, a tym samym nowa wysokość minimalnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Wyjątek! Dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r. i które: q nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, oraz q nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 10. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. 9 W czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. kwota ta nie może być niższa niż 1790,39 zł. 10 Patrz przypis 2, na s

14 W 2008 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi zł. Dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia. Jednak podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia. Za miesiąc, w którym podleganie ubezpieczeniom społecznym trwało przez część miesiąca, lub w którym ubezpieczony był niezdolny do pracy i z tego tytułu spełnia warunki do przyznania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom, lub dni zdolności do pracy. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc także w przypadku wspólników spółki cywilnej, wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy jej wymiaru. Dla wspólnika spółki, jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, podstawę wymiaru tej składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku 11. Nowa minimalna podstawa wymiaru składki, a tym samym nowa wysokość minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, co oznacza, że składka na to ubezpieczenie jest należna w pełnej wysokości za cały miesiąc. Zatem w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez część miesiąca, lub niezdolności do pracy (nawet gdy z tego tytułu pobierany jest zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego), składka na to ubezpieczenie nie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu. W przypadku gdy wspólnik spółki (jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zobowiązany jest także do opłacania za siebie składki na Fundusz Pracy. Nie opłaca on natomiast składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 11 W czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. kwota ta nie może być niższa niż 2287,40 zł. 14

15 Uwaga! Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca (łącznie z wszystkich tytułów do tych ubezpieczeń, u wszystkich płatników) jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Zatem osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r. dla których podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie opłacają składki na Fundusz Pracy, jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a zadeklarowana kwota podstawy wymiaru składek jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W 2008 r. składka na ten Fundusz wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru tej składki stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale bez zastosowania rocznego ograniczenia, o którym była mowa na s. 14 tej ulotki. Zasady opłacania składek Składki należy opłacać na wskazane przez ZUS rachunki bankowe, odrębnie na: q ubezpieczenia społeczne (nr konta: ), q ubezpieczenie zdrowotne (nr konta: ), q Fundusz Pracy (nr konta: ). Należności z tytułu składek wspólnik spółki cywilnej, jako płatnik składek będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązany jest opłacać w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. Uwaga! W obrocie bezgotówkowym za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. r Kiedy nie trzeba składać deklaracji rozliczeniowej? Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (a więc także wspólnicy), opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) za kolejne miesiące w przypadku, gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonej deklaracji. Zwolnienie ww. osób ze składania deklaracji rozliczeniowej dotyczy 15

16 także sytuacji, gdy następuje zmiana w stosunku do danych wykazanych w ostatnio przekazanej do ZUS deklaracji rozliczeniowej, ale jest to zmiana wynikająca wyłącznie ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia (a tym samym zmiany wyłącznie z tego powodu obowiązującej daną osobę minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i/lub minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne). Osoba zwolniona z obowiązku przekazywania deklaracji zobowiązana jest tylko opłacać składki za kolejne miesiące, w prawidłowej, obowiązującej za poszczególne miesiące wysokości. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, korzystająca ze zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc, w dokumencie polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, w polu 10 Nr deklaracji wpisuje 01, a w polu 11 Deklaracja miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy (wymienione pola powinna zatem wypełnić następująco: np. za sierpień 2008 r , za wrzesień 2008 r ). r Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych W przypadku zmiany danych wykazanych w złożonych w ZUS dokumentach ubezpieczeniowych, bądź stwierdzenia we własnym zakresie albo przez Zakład błędów w tych dokumentach, należy przekazać do ZUS odpowiednie zgłoszenie zmiany lub korekty danych. Przed sporządzeniem i przekazaniem do ZUS zgłoszenia zmiany lub korekty danych płatnik powinien upewnić się, jaki formularz należy zastosować w danym przypadku, jak prawidłowo go wypełnić, w jakiej formie dany dokument powinien zostać przekazany do ZUS, a także czy i jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Na innych bowiem formularzach dokonuje się zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych, na innych zmiany lub korekty pozostałych danych (np. ewidencyjnych lub adresowych), a jeszcze na innych korekty rozliczeń składek. Ponadto inne są formularze oraz zasady (np. termin zgłoszenia zmiany lub korekty danych do ZUS) w przypadku zgłaszania zmiany lub korekty danych dotyczących płatnika składek, a inne w przypadku zgłaszania zmiany lub korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej. Poniżej podajemy ogólne zasady w zakresie zgłaszania zmiany lub korekty danych w przypadku takich płatników, jak wspólnicy spółki cywilnej opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia: v Zgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej dokonuje się w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, bądź stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie albo otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. v W razie zmiany lub konieczności korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, składa się poprawnie wypełniony formularz ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej). v Zgłoszenia zmiany lub korekty pozostałych danych osoby ubezpieczonej dokonuje się odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, z tym 16

17 że zmianę lub korektę kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty rozpoczęcia podlegania ubezpieczeniom (ubezpieczeniu) dokonuje się poprzez wyrejestrowanie z ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), a następnie ponowne prawidłowe zgłoszenie do ubezpieczeń odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. v Dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc koryguje się poprzez przekazanie za ten miesiąc nowego, odpowiedniego kompletu dokumentów rozliczeniowych (w przypadku osoby rozliczającej składki wyłącznie za siebie, tylko poprzez przekazanie nowej deklaracji rozliczeniowej), z podaniem w bloku I, w dwóch pierwszych kratkach pola Identyfikator... tych dokumentów lub dokumentu kolejnego numeru za dany miesiąc (np. 02, 03). v W przypadku zmiany lub konieczności korekty danych członka rodziny ubezpieczonego, należy wyrejestrować członka rodziny z nieaktualnymi (błędnymi) danymi i ponownie zgłosić go do ubezpieczenia z aktualnymi (prawidłowymi) danymi na formularzu ZUS ZCNA. v Zgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących płatnika składek dokonuje się w terminie 14 dni od zaistnienia zmian, albo stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. v Zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek dokonuje się na formularzu ZUS ZIPA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek). Do dokumentu tego należy dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP (własnego a nie spółki). v Zgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących rachunku bankowego (rachunków bankowych) dokonuje się na formularzu ZUS ZBA. v W razie zmiany lub konieczności korekty danych dotyczących adresu (adresów) prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem zmiany lub korekty adresu siedziby płatnika składek, składa się poprawnie wypełniony formularz ZUS ZAA. v Zgłoszenia zmiany lub korekty innych danych płatnika składek osoby fizycznej, w tym adresu siedziby płatnika, dokonuje się na formularzu ZUS ZFA w trybie zmiany lub korekty. v Wyrejestrowania płatnika składek dokonuje się na formularzu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) w terminie 14 dni od zakończenia przez niego działalności. r Forma przekazywania dokumentów ubezpieczniowych do ZUS q Zgłoszenia płatnika składek (na formularzu ZUS ZFA w trybie zgłoszenia) oraz zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek (na formularzu ZUS ZIPA) należy dokonać w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Wymienione dokumenty składa się wyłącznie w formie papierowej, tj. na oryginalnym formularzu pobranym w terenowej jednostce ZUS lub jako wydruk z aktualnej wersji programu 17

18 Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego 12. Należy pamiętać o dołączeniu do nich kopii decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP (wspólnika, a nie spółki). q Pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe można przekazać do ZUS w wybranej formie, tzn. poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego, albo w formie papierowej. r O czym jeszcze trzeba wiedzieć? v Aktualną wersję programu Płatnik można otrzymać bezpłatnie (na płycie CD-ROM) w każdej jednostce ZUS lub pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. v We wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych, w tym płatniczych, w polach dotyczących danych identyfikacyjnych płatnika składek, należy podawać odpowiednio takie same dane, jakie zostały podane w dokumencie zgłoszeniowym płatnika (tj. w bloku II Dane identyfikacyjne płatnika składek w dokumencie ZUS ZFA, ewentualnie w bloku III Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek w dokumencie ZUS ZIPA). r Gdzie szukać dodatkowych informacji? Szczegółowe informacje w danej sprawie można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (bezpośrednio lub telefonicznie) oraz na stronach internetowych Zakładu, pod adresem: Na stronach internetowych ZUS znajdują się m.in. wykaz jednostek ZUS, ich adresy i numery telefonów, bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu oraz informacje dotyczące aktualnych wysokości składek i świadczeń. Znajdują się tam również poradniki dla płatników składek, w tym wymienione poniżej: q Zasady podlegania ubezpieczniom społecznym i ubezpieczniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych q Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących q Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe q Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych q Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych q Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek. Płatnikom składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych poleca zwłaszcza serwis dostępny pod adresem: 12 Patrz przypis 6, na s

19 Ponadto podstawowe informacje z zakresu działania Zakładu można uzyskać telefonicznie, korzystając z automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego ZUS, który jest czynny 24 godziny na dobę i we wszystkie dni w roku. Automatyczny telefoniczny system informacyjny Zakładu jest dostępny pod numerami: dla użytkowników telefonów stacjonarnych, (0) dla użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych. Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora. Podstawa prawna v Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). v Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz z późn. zm.). v Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121). v Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz z późn. zm.). v Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415). v Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.) obowiązujące do 30 czerwca 2008 r. v Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz z późn. zm.). v Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 164, poz z późn. zm.). v Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 78, poz. 465). 19

20 v Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 112, poz. 717) obowiązujące od 1 lipca 2008 r. Warszawa, czerwiec 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Departament Obsługi Klientów) Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Skład: Poligrafia ZUS w Warszawie. Zam. nr 1866/08. Druk: Wydz. Poligr. ZUS w Koninie. Nakł egz. Zam. nr 800/08.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników,

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek

ABC. płatnika składek maj 2015 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób:

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Styczeń 2009 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r.

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2008 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować lipiec 2017 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Poradnik dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2013 Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Nianią jest: t pełnoletnia osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej. Nianią nie może być jeden z rodziców nawet w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek

ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek lipiec 2017 PUBLIKACJA BEZPŁATNA 1 ABC płatnika składek Informacja dla osób fizycznych, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, czyli rozliczają składki wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy możesz być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych KIEDY MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA DOKUMENTÓW 1 1. Będziesz zwolniony z obowiązku składania

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2005 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek

ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek maj 2016 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 1 2 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet. Równocześnie zgłosisz

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek

ABC. płatnika składek lipiec 2017 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczają składki na ubezpieczenia własne i innych osób:

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ NIANIĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne 17. Jakich czynności rejestracyjnych i w jakich terminach powinien dokonać pracodawca względem ZUS, urzędu skarbowego i ew. innych instytucji, który po raz pierwszy zatrudnia 3 nowych pracowników na podstawie

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, wrzesień 2011 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Informacje i komunikaty Kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 3 4 (70 7) 207 ISSN 640 5943 Spis treści Informacje i komunikaty... 4 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1

Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1 Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1 Od 20 maja 2017 r. podczas przekazywania wniosku CEIDG-1 możesz jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować grudzień 2018 publikacja bezpłatna ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie

OŚWIADCZENIE. osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje. OŚWIADCZENIE osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób ch Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób ch Poradnik data aktualizacji: 01-04-2015 Poradnik dostępny bezpłatnie w serwisie

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować marzec 2019 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, marzec 2015 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo