ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ"

Transkrypt

1 ZUS RCA

2 lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH K O W A L S K I J A N

4 Jan Kowalski

5 4 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH DO CZEGO SŁUŻY DOKUMENT ZUS RCA? Dokument ZUS RCA służy do rozliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń za osoby ubezpieczone, czyli te, które zatrudniłeś. Na raporcie tym również korygujesz dane, jeśli w złożonym raporcie miesięcznym wystąpiły błędy. W raporcie ZUS RCA wykazujesz za osobę ubezpieczoną podstawy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w podziale na poszczególne źródła finansowania składek. W A Ż N E Raport ZUS RCA stosujesz także, jeśli korygujesz dane przekazane do ZUS na wycofanym już formularzu ZUS RNA. P A M I Ę T A J Do ZUS składasz cały komplet dokumentów rozliczeniowych, tzn. raport imienny ZUS RCA wraz z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA. Złożenie tylko samego raportu ZUS RCA nie spowoduje zapisów na prowadzonym w ZUS koncie płatnika, jak również ubezpieczonego, którego dotyczy raport. Dokument taki nie zostanie przyjęty do ZUS i ponownie trzeba będzie złożyć raport ZUS RCA wraz z wypełnioną deklaracją ZUS DRA. Tutaj omówimy zasady wypełniania raportu ZUS RCA, natomiast zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA znajdziesz w poradniku ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować. Wzór prawidłowo wypełnionego raportu ZUS RCA przedstawiliśmy na stronach i 3. JAK WYPEŁNIĆ RAPORT ZUS RCA? P R Z Y K Ł A D 1 Zasady poprawnego wypełniania raportu ZUS RCA przedstawimy na przykładzie najniższego wynagrodzenia za pracę w 013 r. I. DANE ORGANIZACYJNE W polu 01 wpisz identyfikator raportu za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należne składki. W tym polu wpisujesz takie dane jak: numer / miesiąc / rok, np Pamiętaj, że identyfikator raportu ZUS RCA powinien być zgodny z identyfikatorem deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA lub w dokonanym wpisie do KRS / CEIDG. K O W ASzczegółowe L S K I informacje dotyczące zasad podawania zakresu danych identyfikacyjnych znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania J A N 1 dokumentów ubezpieczeniowych 8 0

6 5 W polu 01 wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów. W polu 0 wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi 0 ). Pola wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną: w polu 03 wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności); pola 04 i 05 wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich: w polu 04 w zależności od rodzaju dokumentu wpisz: 1 w przypadku dowodu osobistego, w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej, w polu 05 wpisz serię i numer odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04 dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej. W polu 06 wpisz nazwę skróconą płatnika, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1, bądź w formularzu NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym. Pola wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną: w polu 07 wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony oddziel kreską), w polu 08 wpisz pierwsze imię płatnika składek, w polu 09 wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień / miesiąc / rok) K O W A L S K I J A N III.A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ W A Ż N E Blok III przeznaczony jest dla jednej osoby ubezpieczonej Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a w przypadku zmiany / korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego dane podane w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA. W imiennych raportach miesięcznych w przypadku obywateli polskich należy podawać pierwsze imię i nazwisko ubezpieczonego 1 6 oraz 4numer 0 0 PESEL, a w przypadku 3 9 obcokrajowców, 0 do czasu nadania im identyfikatora PESEL, należy podawać serię i numer paszportu W polu 01 wpisz nazwisko osoby ubezpieczonej (jeśli posiada ona nazwisko dwuczłonowe, poszczególne człony oddziel kreską) w brzmieniu podanym na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA / ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA. W polu 0 wpisz pierwsze imię osoby ubezpieczonej w brzmieniu podanym na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA / ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych 5 1iden- tyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA

7 6 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH W polu 03 wpisz kod typu identyfikatora: P PESEL, a w przypadku jego braku: 1 dowód osobisty, K O W A L paszport S K I lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE. W polu 04 wpisz numer podanego identyfikatora. J A N III.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Jako płatnik składek jesteś zobowiązany do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne według stóp procentowych określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki podlegają finansowaniu przez 1ubezpieczonego oraz płatnika: na ubezpieczenie emerytalne 19,5% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek (tj. po 9,76%), na ubezpieczenia rentowe 8% podstawy wymiaru od 1 lutego 01 r.; finansowane w wysokości 1,5% przez ubezpieczonego i 6,5% przez płatnika składek, na ubezpieczenie chorobowe,45% podstawy wymiaru finansowane jest w całości przez ubezpieczonego, na ubezpieczenie wypadkowe 1,93% podstawy wymiaru obowiązuje od 1 kwietnia 01 r W A Ż N E Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 00 r. była jednakowa dla wszystkich płatników składek i wynosiła 1,6% podstawy ich wymiaru. Od 1 stycznia 003 r. wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe ulega zróżnicowaniu, a szczegółowe informacje dotyczące zasady jej ustalania znajdziesz w poradniku Ustalanie stopy procentowej składki 1 na 4ubezpieczenie 6 wypadkowe. W polu 01 wpisz sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Obowiązujące kody tytułów ubezpieczeń znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. W naszym przykładzie jest to kod pracowniczy Pole 0 wypełnij wyłącznie w przypadku przekroczenia przez pracownika rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tym polu wpisz: 1 jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony, jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazujesz jako płatnik składek, 3 jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W polu 03 wpisz wymiar czasu pracy, określony w umowie o pracę, w postaci ułamka zwykłego, np.: 1/1 dla pełnego wymiaru czasu pracy, 1/ dla połowy wymiaru czasu pracy, 3/4 dla trzech czwartych wymiaru czasu pracy, 7/8 dla siedmiu ósmych wymiaru czasu pracy lub 150/176 gdy wymiar czasu pracy określony jest w godzinach. W naszym przykładzie podany jest wymiar czasu pracy 1/1.

8 7 W polu 04 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. W naszym przykładzie jest to kwota 1600,00 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia). W polu 05 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe. W naszym przypadku jest to kwota 1600,00 zł. W polu 06 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia wypadkowe 3. W naszym przypadku jest to kwota 1600,00 zł. W A Ż N E Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w przypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W A Ż N E Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W przypadku, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe jest wyższa niż ograniczona do 50% podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w polu 05 wpisujesz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. W polu 07 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne finansowanych przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie jest to kwota 156,16 zł, ponieważ kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 9,76%, tj. 19,5% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek, 19,5% / = 9,76%; (1600,00 zł 9,76% = 156,16 zł). W polu 08 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia rentowe finansowanych przez ubezpieczonego. W opisanym przypadku będzie to kwota 4,00 zł, ponieważ podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe mnożona jest przez 1,5% podstawy wymiaru (1600,00 zł 1,5% = = 4,00 zł). W polu 09 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez ubezpieczonego, w tym przypadku będzie to kwota 39,0 zł, tj. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest pomnożona przez,45%; (1600,00 zł,45% = 39,0 zł). W polu 10 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 11 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne finansowanych przez płatnika składek. Jest to kwota 156,16 zł, ponieważ kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 9,76%, tj. 19,5% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek, 19,5% / = 9,76%; (1600,00 zł 9,76% = 156,16 zł). W polu 1 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia rentowe finansowanych przez płatnika składek; będzie to kwota 104,00 zł, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia rentowe pomnożona przez 6,5%; (1600,00 zł 6,5% = 104,00 zł). W polu 13 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez płatnika. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 14 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez płatnika 30,88 zł podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe pomnożona przez 1,93%; (1600,00 zł 1,93% = 30,88 zł). W polu 15 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. 1 Ustaloną zgodnie z art. 18 i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub innych przepisów szczególnych. Ustalona zgodnie z art. 0 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 3 Ustalona zgodnie z art. 0 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

9 8 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH 1 W polu 16 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 17 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 18 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. Pól 19 nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 008 r. W razie składania korekt za okres do grudnia 007 r. może w tych polach zostać wykazana kwota nie wyższa od kwoty dofinansowania uwzględnionego w raportach za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 008 r. W polu 3 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie 0 1 1nie 1wypełniamy W polu 4 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy W polu 5 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 6 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. K O W AW Lpolu S K7 I wpisz kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego (maksymalnie J A N 7% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowej składki na ubezpieczenia społeczne). W naszym przypadku pole to nie jest wypełniane. M A L IW Npolu O 8 W Swpisz K Iłączną kwotę składek stanowiącą sumę wartości pól od 07 do 6, tj. 510,40 zł; (156,16 zł + 4,00 zł + 39,0 zł + 156,16 zł + 104,00 zł + 30,88 zł = 510,40 zł) III.C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Osoba ubezpieczona pracownik 1 podlega 4 6 obowiązkowo również ubezpieczeniu zdrowotnemu, które daje mu prawo korzystania ze świadczeń leczniczych 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od przychodu pracownika osiągniętego w trakcie miesiąca, pomniejszonego o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru i w całości finansowana jest przez ubezpieczonego. 4 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 sierpnia 004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 008 r. nr 164, poz. 107, z późn. zm.).

10 K O W A L S K I J A N W polu 01 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne W naszym przykładzie jest to kwota 1380,64 zł jest to kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie M A L Iemerytalne N O W Si rentowe K I pomniejszona o składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz A chorobowe finansowane przez ubezpieczonego (1600,00 zł 156,16 zł 4,00 zł 39,0 zł = D A M P = 1380,64 zł) W polu 0 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez płatnika. 0 0W naszym 0 przykładzie nie wypełniamy W A Ż N E Pola 1 nie 6 wypełnia 0 się w dokumentach za 1okres 6 0 od 0 stycznia r., a 6 w 0 razie 0 0 składania korekt za okres do grudnia 007 r. może zostać wykazana kwota nie wyższa od kwoty dofinansowania uwzględnionego w raporcie za ten okres, złożonym nie później niż 0 30 czerwca r. 1 K O W A L S K I J A N W polu 03 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. W naszym przykładzie nie wypełniamy. M A L IW Npolu O W04 S wpisz K I kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez A ubezpieczonego. Będzie to 14,6 zł, tj. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne D A M P pomnożona przez 9%; (1380,64 zł 9% = 14,6 zł). W polu 05 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez Fundusz 0 0Kościelny. 0 W omawianym przykładzie nie wypełniamy III.D. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W A Ż N E Od 1 września 006 r. płatnicy składek nie są podmiotami uprawnionymi do wypłacania świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa Ten blok należy wypełniać tylko w przypadku składania korekt dokumentów, w których płatnik składek wykazał świadczenia finansowane z budżetu państwa wypłacone za okres do dnia 31 sierpnia 006 r. W naszym przypadku nie wypełniamy 1 4 tego 6 bloku. IV.A. IV.D. Bloki IV.A. IV.D. przeznaczone są dla kolejnych osób ubezpieczonych lub dla tej samej osoby ubezpieczonej w przypadku, gdy rozliczenie następuje z różnymi sześcioznakowymi kodami tytułu ubezpieczenia lub z tym samym sześcioznakowym kodem tytułu ubezpieczenia, jeżeli kwota podstawy wymiaru składek jest wyższa niż ,99 zł. 5 Ustalona zgodnie z art ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11 10 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH V. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK W polu 01 wpisz datę wypełnienia formularza (dzień / miesiąc / rok). W polu 0 dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo składa go osoba, którą upoważniłeś. W polu 03 przystaw swoją pieczątkę (jeżeli ją posiadasz) Jan Kowalski Na powyższym przykładzie pokazaliśmy Ci, jak poprawnie wypełnić raport ZUS RCA w sytuacji, gdy ubezpieczony osiąga przychód w kwocie minimalnego wynagrodzenia w 013 r. P R Z Y K Ł A D Teraz natomiast pokażemy, jak wypełnić raport ZUS RCA, gdy ubezpieczony otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w kwocie zł, u którego pod koniec roku, tj. w listopadzie 013 r., nastąpiło przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która w 013 r. wynosi ,00 zł. W A Ż N E Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenia rentowe (obowiązkowe i dobrowolne) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. Wykaz ograniczenia podstaw wymiaru składek znajdziesz na Sporządzając raport ZUS RCA za ubezpieczonego, który przekroczył kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dane w blokach I III.A. wypełniasz zgodnie z zasadami przedstawionymi w przykładzie nr 1. Poniżej znajdziesz informację, jak wypełnić blok III.B. III.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Pole 01, 03 wypełnij jak w przykładzie 1. W polu 0 wpisz, jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazujesz jako płatnik składek. W polu 04 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która powinna zostać ustalona w następujący sposób: zł ( zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł) = 1390 zł. W podanym przykładzie jest to kwota 1390,00 zł. W następnym miesiącu, czyli w grudniu 013 r., w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wpisz 0,00 zł, ponieważ została przekroczona kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

12 11 W polu 05 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe 6. W opisanym przypadku będzie to kwota ,00 zł. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w przypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu 06 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe 7. W opisanym przypadku będzie to kwota ,00 zł. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w przypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu 07 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne finansowanych przez ubezpieczonego. W opisanym przypadku będzie to kwota 135,66 zł, ponieważ kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 9,76% 19,5% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek, 19,5% / = = 9,76%; (1390,00 zł 9,76% = 135,66 zł). W następnym miesiącu kwota składki będzie wynosiła 0,00 zł, ponieważ przekroczona została kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu 08 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego. W opisanym przypadku będzie to kwota 0,85 zł, ponieważ podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe mnożona jest przez 1,5% podstawy wymiaru (1390,00 zł 1,5% = 0,85 zł). W następnym miesiącu kwota składki będzie wynosiła 0,00 zł, ponieważ przekroczona została kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu 09 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez ubezpieczonego. W opisanym przypadku będzie to kwota 69,50 zł podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest pomnożona przez,45% (11 000,00 zł,45% = 69,50 zł). W polu 10 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez ubezpieczonego. W opisanym przypadku nie wypełniamy. W polu 11 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez płatnika składek. Będzie to kwota 135,66 zł, ponieważ kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 9,76% 19,5% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek, 19,5% / = 9,76%; (1390,00 zł 9,76% = 135,66 zł). W następnym miesiącu kwota składki będzie wynosiła 0,00 zł, ponieważ przekroczona została kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu 1 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez płatnika składek. Będzie to kwota 90,35 zł, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia rentowe pomnożona przez 6,5%; (1390,00 zł 6,5% = 90,35 zł). W następnym miesiącu kwota składki będzie wynosiła 0,00 zł, ponieważ przekroczona została kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu 13 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez płatnika. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. 6 Ustalona zgodnie z art. 0 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 7 Ustalona zgodnie z art. 0 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

13 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH W polu 14 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez płatnika 1,30 zł podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe pomnożona przez 1,93%; (11 000,00 zł 1,93% = 1,30 zł). W polu 15 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet państwa. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 16 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez budżet państwa. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 17 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez budżet państwa. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 18 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez budżet państwa. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. Pól 19 nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 008 r. W razie składania korekt za okres do grudnia 007 r. może w tych polach zostać wykazana kwota nie wyższa od kwoty dofinansowania uwzględnionego w raportach za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 008 r. W polu 3 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 4 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 5 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym 0 przypadku 1 1 1nie wypełniamy W polu 6 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy W polu 7 wpisz kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia spo- z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego (maksymal- łeczne nie 7% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowej składki na ubezpieczenia społeczne). W opisywanym przypadku nie wypełniamy. K O W AW Lpolu S K8 I wpisz łączną kwotę składek stanowiącą sumę wartości pól od 07 do 6, czyli 864,3 zł; (135,66 zł + 0,85 zł + 69,50 zł + 135,66 zł + 90,35 zł + 1,30 zł = 864,3 zł). J A N

14 K O W A L S K I 13 J A N III.C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0 1 1W 0polu 001 wpisz 0 podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W opisywanym 1 przypadku będzie to kwota 963,99 zł. Jest to kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne 1 i rentowe pomniejszona 0 0 o składki na 1 ubezpieczenie 1 0 emerytalne 0 1i rentowe oraz 0 0 chorobowe finansowane przez ubezpieczonego (1390,00 zł 135,66 zł 0,85 zł 69,50 zł = = 963,99 zł). W polu wpisz 6 6 kwotę należnej składki 0 8 5na ubezpieczenie 6 9 zdrowotne 5 0 finansowanej przez 1 0 płatnika. 1W 3opisywanym przypadku 9nie 0wypełniamy W polu 03 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 04 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez ubezpieczonego. Będzie to 86,76 zł, tj. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomnożona przez 9%; (963,99 zł 9% = 86,76 zł). W polu 05 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy III.D. IV.D. Bloków III.D. IV.D. nie wypełniamy. V. Blok V wypełniamy jak w przykładzie 1. P R Z Y K Ł A D 3 Na poniższym przykładzie pokażemy Ci, jak wypełnić raport ZUS RCA, gdy jako rodzic zatrudniasz nianię, która podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu i osiągnęła przychód 1600 zł. Niania jest zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. I. DANE ORGANIZACYJNE Sporządzając raport 8 9 0ZUS RCA za nianię, dane 1w 1blokach 1 1 1II III.A. 1 1 wypełniasz 1 1 zgodnie z zasadami przedstawionymi w przykładzie 1 z minimalnym wynagrodzeniem. Teraz pokażemy Ci, jak wypełnić blok III.B. K O W A L S K I J A N

15 14 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH III.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Pole 01 wpisz kod tytułu ubezpieczenia zgodny z dokumentem zgłoszeniowym, tj Pole 0 wypełniasz wyłącznie, jeśli pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. Pole 03 wpisz wymiar czasu pracy, określony w umowie o pracę, w postaci ułamka zwykłego. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 04 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W naszym przykładzie jest to kwota 1600,00 zł. W polu 05 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. W naszym przykładzie jest to kwota 1600,00 zł. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w przypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu 06 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. W naszym przypadku jest to kwota 1600,00 zł. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w przypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu 07 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 08 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 09 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie będzie to kwota 39,0 zł podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest pomnożona przez,45%; (1600,00 zł,45% = 39,0 zł). W polu 10 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez ubezpieczonego. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 11 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez płatnika składek. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 1 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez płatnika składek. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 13 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez płatnika. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 14 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez płatnika. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 15 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet państwa. Będzie to kwota 31,3 zł, ponieważ kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 19,5% podstawy wymiaru (1600,00 zł 19,5% = 31,3 zł). W polu 16 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez budżet państwa. Będzie to kwota 18,00 zł, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia rentowe pomnożona przez 8%; (1600,00 zł 8% = 18,00 zł). W polu 17 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez budżet państwa. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 18 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez budżet państwa. Będzie to kwota 30,88 zł, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe pomnożona przez 1,93%; (1600,00 zł 1,93% = 30,88 zł). Pól 19 nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 008 r. W razie składania korekt za okres do grudnia 007 r. może w tych polach zostać wykazana kwota nie wyższa

16 15 1 od kwoty dofinansowania uwzględnionego w raportach za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 008 r. W polu 3 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 4 wpisz kwotę 4 składki 0 1na 1 ubezpieczenie rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 5 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 6 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 7 wpisz kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia spo- L S z Ktytułu I opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego (maksymal- K O W Ałeczne nie 7% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowej składki na J A N ubezpieczenia społeczne). W opisywanym przypadku nie wypełniamy W polu 8 wpisz łączną kwotę składek stanowiącą sumę wartości pól od 07 do 6 39,0 zł M A L Ijest N to O kwota, W S Kktórą I musisz opłacić za nianię do ZUS. A Pozostałych kwot nie sumujesz, ponieważ są finansowane przez budżet państwa. D A M P III.C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W polu 01 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W naszym przykładzie będzie to kwota 1560,80 zł kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pomniejszona o składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonego (1600,00 zł 39,0 zł = 1560,80 zł). W polu 0 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez płatnika. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 03 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. Będzie to 140,47 zł, tj. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomnożona przez 9%; (1560,80 zł 9% = 140,47 zł). W polu 04 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych przez ubezpieczonego. W opisywanym przypadku nie wypełniamy. W polu 05 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W opisywanym przypadku nie wypełniamy.

17 16 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH III.D. IV.D. Bloków III.D. IV.D. nie wypełniamy. V. Blok V wypełniamy jak w przykładzie 1. P R Z Y K Ł A D 4 W kolejnym przykładzie pokażemy Ci, jak wypełnić raport ZUS RCA, gdy zatrudniłeś pracownika z dniem 8 listopada 013 r., a wypłaciłeś mu wynagrodzenia za 3 dni tego miesiąca z pensją za grudzień. Pracownik zatrudniony ma najniższe wynagrodzenie za pracę w 013 r zł. Koniecznie musisz sporządzić za ubezpieczonego zerowy raport ZUS RCA za miesiąc 11/013 r. Dane w blokach I III.A. wypełniasz zgodnie z zasadami przedstawionymi w przykładzie 1 z minimalnym wynagrodzeniem. Pokażemy Ci, jak wypełnić blok III.B. III.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Pola wypełniasz jak w przykładzie 1 dotyczącym najniższego wynagrodzenia za pracę w 013 r. W polu 04 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8. W naszym przykładzie jest to kwota 0,00 zł. W polu 05 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe 9. W naszym przykładzie jest to kwota 0,00 zł. W polu 06 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe 10. W naszym przypadku jest to kwota 0,00 zł. W polu 07 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie jest to kwota 0,00 zł. W polu 08 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie będzie to kwota 0,00 zł. W polu 09 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie będzie to kwota 0,00 zł. W polu 10 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 11 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez płatnika składek. Będzie to kwota 0,00 zł. W polu 1 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez płatnika składek. Będzie to kwota 0,00 zł. W polu 13 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez płatnika. W naszym przykładzie nie wypełniamy. 8 Ustaloną zgodnie z art. 18 i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub innych przepisów szczególnych. 9 Ustalona zgodnie z art. 0 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 10 Ustalona zgodnie z art. 0 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

18 17 1 W polu 14 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez płatnika 0,00 zł. W polu 15 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 16 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 17 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 18 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. Pól 19 nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 008 r. W razie składania korekt za okres do grudnia 007 r. może w tych polach zostać wykazana kwota nie wyższa od kwoty dofinansowania uwzględnionego w raportach za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 008 r. W polu 3 wpisz kwotę 4 0składki 1 na 1 ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 4 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy W polu 5 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 6 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez Fundusz K O W AKościelny. L S K W I naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 7 wpisz kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne J A N z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego (maksymal nie 7% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowej składki na M A L Iubezpieczenia N O W S Kspołeczne). I W naszym przykładzie nie wypełniamy. A W polu 8 wpisz łączną kwotę składek stanowiącą sumę wartości pól od 07 do 6, tj. 0,00 zł. D A M P III.C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W polu 01 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 11. W naszym przykładzie jest to kwota 0,00 zł. 11 Ustalona zgodnie z art ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

19 IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH ZUS RCA I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH 18 W polu 0 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez płatnika. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 03 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 04 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez ubezpieczonego. Będzie to 0,00 zł. W polu 05 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. III.D. IV.D. Bloków III.D. IV.D. nie wypełniamy. V. Blok V wypełniamy jak w przykładzie 1. Sporządzając raport ZUS RCA za miesiąc 1/013 r. za ubezpieczonego, wypełniasz dane w blokach I III.A. zgodnie z zasadami przedstawionymi w przykładzie 1 z minimalnym wynagrodzeniem. Teraz pokażemy Ci, jak wypełnić blok III.B. III.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Pola wypełniasz jak w przykładzie 1 dotyczącym najniższego wynagrodzenia za pracę w 013 r. W polu 04 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która powinna zostać ustalona w następujący sposób: wynagrodzenie podzielone na liczbę dni w miesiącu i pomnożone przez liczbę dni podlegania w listopadzie plus wynagrodzenie za grudzień (1600,00 zł / ,00 zł = 160,00 zł ,00 zł = 1760,00 zł). W opisywanym przypadku będzie to kwota 1760,00 zł. W polu 05 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe 1. W naszym przypadku jest to kwota 1760,00 zł. W polu 06 wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe 13. W naszym przypadku jest to kwota 1760,00 zł. W polu 07 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie jest to kwota 171,78 zł, ponieważ kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 9,76% 19,5% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek: 19,5% / = = 9,76%; (1760,00 zł 9,76% = 171,78 zł). W polu 08 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego. W opisanym przypadku będzie to kwota 6,40 zł, ponieważ podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe mnożona jest przez 1,5% podstawy wymiaru; (1760,00 zł 1,5% = 6,40 zł). 1 Ustalona zgodnie z art. 0 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 13 Ustalona zgodnie z art. 0 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

20 W polu 09 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez ubezpieczonego. W opisanym przypadku będzie to kwota 43,1 zł podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest pomnożona przez,45%; (1760,00 zł,45% = 43,1 zł). W polu 10 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 11 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez płatnika składek, jest to kwota 171,78 zł, ponieważ kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 9,76% 19,5% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek: 19,5% / = 9,76%; (1760,00 zł 9,76% = 171,78 zł). W polu 1 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez płatnika składek, będzie to kwota 114,40 zł, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia rentowe pomnożona przez 6,5%; (1760,00 zł 6,5% = 114,40 zł). W polu 13 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez płatnika. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 14 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez płatnika 33,97 zł podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe pomnożona przez 1,93%; (1760,00 zł 1,93% = 33,97 zł). W polu 15 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 16 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 17 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 18 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. Pól 19 nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 008 r. W razie składania korekt za okres do grudnia 007 r. można wykazać w tych polach kwotę nie wyższą od kwoty dofinansowania uwzględnionego w raportach za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 008 r. W polu 3 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 4 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 5 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 6 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 7 wpisz kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego (maksymalnie 7% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowej składki na ubezpieczenia społeczne). W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 8 wpisz łączną kwotę składek stanowiącą sumę wartości pól od 07 do 6, tj. 561,45 zł; (171,78 zł + 6,40 zł + 43,1 zł + 171,78 zł + 114,40 zł + 33,97 zł = 561,45 zł). 19

21 0 ZUS RCA J A N IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH K O W A L S K I J A N III.C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0 1 1W 0polu wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 14. W 1 naszym przykładzie jest to kwota 1518,70 zł kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pomniejszona o składki na ubezpieczenie emerytalne 0 i rentowe oraz 0 0 chorobowe finansowane przez ubezpieczonego (1760,00 zł 171,78 zł 6,40 zł 43,1 zł = = 1518,70 zł). W polu 107 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie 4 3zdrowotne 1 finansowanej przez płatnika. W naszym przykładzie nie wypełniamy W polu 03 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W polu 04 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez ubezpieczonego. Będzie to 136,68 zł, tj. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomnożona przez 9%; (1518,70 zł 9% = 136,68 zł). W polu 05 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy III.D. IV.D. Bloków III.D. IV.D. nie wypełniamy. V. Blok V wypełniamy jak w przykładzie Ustalona zgodnie z art ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

22 1 JAK SKORYGOWAĆ RAPORT ZUS RCA? Ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych, w tym raportu imiennego ZUS RCA, znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Pokażemy Ci na przykładach, jak prawidłowo skorygować raport ZUS RCA w zależności popełnionego błędu. P R Z Y K Ł A D 1 Przekazałeś do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych. Po pewnym czasie stwierdziłeś, że błędnie wypełniłeś numer NIP w imiennym raporcie miesięcznym, jesteś więc zobowiązany przekazać komplet dokumentów korygujących oznaczony identyfikatorem deklaracji / raportu 0 zarówno deklarację rozliczeniową korygującą, jak i imienny raport miesięczny korygujący (deklarację korygujesz zgodnie z zasadami korygowania deklaracji rozliczeniowej opisanymi w poradniku ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować). Błędnie wypełniony identyfikator numer NIP płatnika składek w bloku II K O W A L S K I J A N Korygując imienny raport ZUS RCA musisz poprawnie wypełnić identyfikator NIP płatnika składek w bloku II K O W A L S K I J A N Pozostałe bloki raportu wypełniasz tak jak w raporcie pierwszorazowym P R Z Y K Ł A D A D A M W przekazanym do ZUS imiennym raporcie P miesięcznym 1 1 zauważyłeś 1 1 błąd 1 1 w numerze PESEL osoby ubezpieczonej, jesteś więc zobowiązany przekazać komplet dokumentów korygujących oznaczony identyfikatorem deklaracji 0 / raportu 0, zarówno deklarację rozliczeniową korygującą, jak i imienny raport miesięczny korygujący (deklarację korygujesz zgodnie z zasadami

23 ZUS RCA 0 IMIENNY 0 8RAPORT 0 MIESIĘCZNY 1 3 O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH korygowania deklaracji rozliczeniowej opisanymi w poradniku ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować). K O W A L S K I Błędnie wypełniony identyfikator numer PESEL osoby ubezpieczonej w bloku III.A. J A N A D A M P Korygując imienny raport ZUS RCA, musisz poprawnie wypełnić w bloku III.A. identyfikator PESEL osoby ubezpieczonej K O W A L S K I J A N Pozostałe bloki raportu wypełniasz tak 6 8jak w raporcie pierwszorazowym P R Z Y K Ł A D 3 W imiennym raporcie miesięcznym za styczeń 013 r. przekazanym do ZUS wpisałeś błędny 1 6 kod 0 tytułu ubezpieczenia, który nie 1 występuje 6 w 0 wykazie kodów 1 3obowią- zujących w ZUS. Dlatego też powinieneś przekazać komplet dokumentów korygujących ozna czony identyfikatorem deklaracji / raportu 0 zarówno deklarację rozliczeniową korygującą, jak i imienny raport miesięczny korygujący (deklarację korygujesz zgodnie z zasadami korygowania deklaracji 1 7 1rozliczeniowej 7 8 opisanymi w poradniku 0 ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować). Błędnie wypełniony kod tytułu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej w bloku III.B. (dokument dostępny do końca 013 roku)

24 3 Korygując imienny raport ZUS RCA, musisz poprawnie wypełnić kod tytułu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej w bloku III.B. (dokument dostępny od listopada 013 r.), tzn. zgodny z obowiązującymi kodami tytułów ubezpieczenia. Obowiązujące kody znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych K O W A L S K I J A N Pozostałe bloki raportu wypełniasz tak jak w raporcie pierwszorazowym.

25 4 ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH P R Z Y K Ł A D 4 W imiennym raporcie miesięcznym, przekazanym do ZUS zauważyłeś nieprawidłowy kod tytułu ubezpieczenia 05 1 zamiast Dlatego też powinieneś przekazać komplet dokumentów korygujących oznaczony identyfikatorem deklaracji / raportu 0 zarówno deklarację rozliczeniową korygującą, jak i imienny raport miesięczny korygujący (deklarację korygujesz zgodnie z zasadami korygowania deklaracji rozliczeniowej opisanymi w poradniku ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować). Niepoprawnie wypełniony kod tytułu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej w bloku III.B K O W A L S K I J A N

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować lipiec 2017 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej maj 206 publikacja bezpłatna Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZSWA lipiec 205 publikacja bezpłatna ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować maj 06 publikacja bezpłatna ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA :\UHMHVWURZDQLH ] XEH]SLHF]Hľ 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWUA :\UHMHVWURZDQLH ] XEH]SLHF]Hľ 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWU lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWU Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZBA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA $GUHV\ SURZDG]HQLD G]LDãDOQRœFL JRVSRGDUF]HM SU]H] SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZAA $GUHV\ SURZDG]HQLD G]LDãDOQRœFL JRVSRGDUF]HM SU]H] SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZAA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować grudzień 2018 publikacja bezpłatna ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZUA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek Jak wypełnić RMUA? Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować marzec 2019 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW. Raport informacyjny ZUS RIA

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW. Raport informacyjny ZUS RIA Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW Raport informacyjny ZUS RIA Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZUS OSW. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA

ZUS OSW. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA ZUS OSW Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA Raport informacyjny Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować styczeń 2019 publikacja bezpłatna ZUS OSW Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt z dnia 20 marca 2017 r. U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS Usługi kadrowe Naliczanie płac Doradztwo Szkolenia Outsourcing orekty ZUS Audyt Program Płatnik Poznań, 2010r. Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS WSTĘP Jesteśmy ogólnopolską firmą doradczą świadczącą

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Styczeń 2009 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy możesz być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych KIEDY MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA DOKUMENTÓW 1 1. Będziesz zwolniony z obowiązku składania

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl

ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. Od dnia 1 stycznia 2013 r. w wyniku nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZIUA lipiec 05 publikacja bezpłatna ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul.

Bardziej szczegółowo

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ NIANIĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. /projekt z dnia 08.04.2008 r./ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj! Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560-16-00 także

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS

Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS Akty prawne Ustawa z dnia 13 X 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2013 r. poz.1442, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo